Imeds.pl

Detreomycyna 1% 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DETREOMYCYNA 1%, 10 mg/g, maść

(Chloramphenicolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Detreomycyna 1% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Detreomycyna 1%

3.    Jak stosować lek Detreomycyna 1%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Detreomycyna 1%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Detreomycyna 1% i w jakim celu się go stosuje

Detreomycyna 1% ma postać maści, zawiera substancję czynną chloramfenikol.

Chloramfenikol jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania bakteriostatycznego na bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, krętki i riketsje. Chloramfenikol działa na Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Neisseria spp., Klebsiella spp., Streptococcus pneumoniae i bakterie beztlenowe (umiarkowanie wobec Bacteroides fragilis, silnie wobec Propionibacterium acnes).

Ponadto działa on na Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Shigella spp., Serratia marcescens, Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp. Oporne na działanie chloramfenikolu są Pseudomonas aeruginosa, prątki kwasoodporne, niektóre laseczki z rodzaju Bacillus.

Wskazania

Lek Detreomycyna 1% stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry zakażonej drobnoustrojami opornymi na leczenie innymi antybiotykami.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Detreomycyna 1%

Kiedy nie stosować leku Detreomycyna 1%

-    w razie uczulenia (nadwrażliwości) na chloramfenikol, olej arachidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    u noworodków i dzieci w wieku do 11 lat;

-    u pacjentów z chorobami wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek;

-    u pacjentów z chorobami szpiku kostnego, zaburzeniami hemopoezy lub gdy w przeszłości u pacjentów występował nieprawidłowy skład krwi;

-    zapobiegawczo;

-    w nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję, gdyż lek zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować dłużej niż jest to konieczne, tj. do ustąpienia objawów choroby.

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 14 dni lub na rozległą powierzchnię skóry, zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych chloramfenikolu.

Należy unikać powtórnego leczenia lekiem zawierającym chloramfenikol.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami, które mogą powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Nie stosować z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji, patrz: Inne leki i Detreomycyna 1 %.

Inne leki i Detreomycyna 1%

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Chloramfenikolu nie należy podawać jednocześnie z penicylinami i cefalosporynami, ze względu na działanie antagonistyczne. Nie należy podawać chloramfenikolu z antybiotykami makrolidowymi, gdyż maj ą ten sam mechanizm działania (uszkodzenie syntezy białka, wiązanie tego samego miejsca w rybosomie). Chloramfenikol jest inhibitorem wielu enzymów mikrosomalnych, w wyniku czego nasila działanie i przedłuża czas działania wielu leków metabolizowanych w wątrobie, tj. tolbutamidu, chlorpropamidu, fenytoiny, cyklofosfamidu i warfaryny, co może być przyczyną ciężkich działań toksycznych tych leków. Chloramfenikol zaburza syntezę witaminy K, dlatego u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, konieczne jest ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego. Chloramfenikol nasila działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi (hipoglikemizuj ące) pochodnych sulfonylomocznika, powoduje zwiększenie stężenia i przedłużenie okresu półtrwania we krwi pochodnych dihydroksykumaryny oraz znacznie nasila toksyczne działanie na układ krwiotwórczy wielu leków, np. fenylbutazonu, indometacyny i kotrymoksazolu.

Leku nie powinno się stosować jednocześnie ze stosowaną miejscowo erytromycyną, z uwagi na konkurencyjny mechanizm działania tych leków.

Interakcje z innymi lekami stosowanymi miejscowo nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Detreomycyna 1% maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Detreomycyna 1% zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych). Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego leku.

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Detreomycyna 1%

Lek Detreomycyna 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dawka zależy od rozległości i umiejscowienia chorobowo zmienionego miejsca. Wyciśniętą na gazę cienką warstwę maści zwykle nakłada się na oczyszczoną, zmienioną chorobowo skórę raz do trzech razy na dobę co 6 do 8 godzin.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 14 dni.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u noworodków i dzieci w wieku do 11 lat.

Stosowanie miejscowe leku zawierającego chloramfenikol w okresie dojrzewania powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Detreomycyna 1%

W razie użycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Detreomycyna 1%

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosuj ąc lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Detreomycyna 1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić podrażnienie w postaci zaczerwienienia, kłucia, świądu, obrzęk angioneurotyczny, zapalenie skóry oraz skórne reakcje uczuleniowe, które są wskazaniem do odstawienia leku (pokrzywka, rumień). Może wystąpić nadkażenie drożdżakami.

W rzadkich przypadkach opisywano uszkodzenie szpiku kostnego z niedokrwistością aplastyczną włącznie i nieprawidłowy skład krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Detreomycyna 1%

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować leku Detreomycyna 1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Detreomycyna 1%

-    Substancją czynną leku jest chloramfenikol - 1 g maści zawiera 10 mg chloramfenikolu.

-    Pozostałe składniki leku to wazelina biała, lanolina, olej arachidowy.

Jak wygląda Detreomycyna 1% i co zawiera opakowanie

Detreomycyna 1% jest maścią barwy jasnożółtej o jednolitej konsystencji.

Opakowanie leku to tuby aluminiowe zawierające 5 g maści. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3