Imeds.pl

Devikap 15000 J.M./Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEVIKAP 15 000 IU/ml płyn doustny

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Devikap i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Devikap

3.    Jak stosować Devikap

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Devikap

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Devikap i w jakim celu się go stosuje

Devikap jest wodnym roztworem witaminy D3 przeznaczonym do stosowania doustnego w profilaktyce i leczeniu niedoborów witaminy D.

Devikap wskazany jest:

•    w zapobieganiu i leczeniu krzywicy;

•    w tężyczce hipokalcemicznej (związanej z niedoborem wapnia);

•    w osteomalacji (rozmiękanie kości u dorosłych) i chorób kości na podłożu metabolicznym;

•    profilaktycznie w stanach złego wchłaniania (w wyniku przewlekłych schorzeń jelit, marskości wątroby, rozległej resekcji żołądka i jelit);

•    w leczeniu wspomagającym w osteoporozie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Devikap Kiedy nie stosować leku Devikap:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma hiperwitaminozę D (objawy chorobowe wywołane nadmiarem witaminy D w organizmie);

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi i moczu;

•    jeśli pacjent ma wapniowe kamienie nerkowe;

•    jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego);

•    jeśli pacjent ma niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

•    jeśli pacj ent jest unieruchomiony;

•    jeśli pacjent przyjmuje tiazydowe leki moczopędne;

•    jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

•    jeśli pacj ent ma choroby serca;

•    jeśli pacjent przyjmuje glikozydy naparstnicy;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli równocześnie pacjent przyjmuje duże dawki wapnia.

Podczas stosowania leku zaleca się okresowo kontrolować stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu.

Dzieci

U dzieci dobowe zapotrzebowanie i sposób podawania witaminy D lekarz ustala indywidualnie i weryfikuje każdorazowo podczas badań okresowych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia.

Szczególną ostrożność należy zachować u niemowląt, u których stwierdza się od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

Inne leki i Devikap

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza fenytoina i fenobarbital, a także ryfampicyna, zmniejszają wchłanianie witaminy D3.

•    Stosowanie witaminy D3 jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko hiperkalcemii (zwiększenia poziomu wapnia we krwi).

•    Podawanie równocześnie z glikozydami nasercowymi może nasilać ich toksyczność (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca).

•    Podawanie równocześnie ze środkami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez powoduje u chorych z niewydolnością nerek toksyczne działanie glinu na kości oraz hipermagnezemię.

•    Łączne stosowanie z analogami witaminy D niesie ryzyko działania toksycznego.

•    Preparaty zawierające duże dawki wapnia lub fosforu zwiększają ryzyko wystąpienia hiperfosfatemii.

•    Ketokonazol może hamować zarówno biosyntezę jak i katabolizm 1,25(OH)2-cholekalcyferolu.

•    Witamina D może działać antagonistycznie do takich leków stosowanych w hiperkalcemii jak kalcytonina, etydronian, pamidronian.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku w dużych dawkach u kobiet w okresie ciąży, ze względu na możliwe działanie teratogenne w razie przedawkowania (nadmierne dawki stosowane w okresie ciąży mogą być przyczyną niedorozwoju umysłowego i wrodzonych wad serca u dzieci).

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku kobietom karmiącym piersią - lek stosowany w dużych dawkach może spowodować objawy przedawkowania u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Devikap nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Devikap zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Devikap zawiera alkohol benzylowy (15 mg/ml)

Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u dzieci do lat 3.

3. Jak stosować Devikap

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku ustala lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość jednocześnie przyjmowanego wapnia (zarówno w diecie, jak i w postaci produktów leczniczych). Lek stosuje się doustnie. Skrót IU (ang. International Unit) oznacza jednostki międzynarodowe, którymi oznacza się aktywność witminy D.

Zapobieganie niedoborom

Dzieci od urodzenia oraz dorośli - 500 IU (1 kropla) na dobę.

Leczenie niedoborów

Dawka ustalana indywidualnie przez lekarza, zależnie od stopnia niedoboru.

Krzywica zależna od witaminy D

Dzieci - 3000 IU do 10 000 IU (6 do 20 kropli) na dobę.

Osteomalacja związana ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych

Dzieci - 1000 IU (2 krople) na dobę, dorośli - 1000 do 4000 IU (2 do 8 kropli) na dobę.

Sposób podawania

Lek należy podawać w łyżce płynu.

Uwaga: 1 kropla zawiera ok. 500 IU witaminy D3.

Aby dokładnie odmierzyć dawkę leku, należy podczas odliczania kropli trzymać butelkę pod kątem 45°.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust dziecka. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Devikap

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Witamina D jako aktywny czynnik regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanową powoduje po znacznym przedawkowaniu hiperkalcemię (nadmiar wapnia we krwi), hiperkalciurię (nadmiar wapnia w moczu), zwapnienie nerek i uszkodzenie kości oraz zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Hiperkalcemia występuje po długotrwałym stosowaniu witaminy D w dawce 50 000 - 100 000 IU/dobę.

Po przedawkowaniu leku rozwija się osłabienie mięśniowe, brak łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne pragnienie, wielomocz, letarg, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, hipertermia, obniżone libido, hipercholesterolemia, podwyższona aktywność aminotransferaz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i mocznica. Częstymi objawami są bóle głowy, mięśni i stawów oraz zmniejszenie masy ciała. Zaburzeniu ulega czynność nerek, co objawia się zmniejszoną gęstością moczu i pojawieniem się wałeczków w moczu.

Leczenie po przedawkowaniu

Lek należy odstawić. Podawać dużą ilość płynów. Należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje o konieczności leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Devikap

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane praktycznie nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach.

W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D3 lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D. Objawy hiperwitaminozy obejmują:

•    zaburzenia rytmu serca;

•    bóle głowy, letarg;

•    zapalenie spojówek, światłowstręt;

•    utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia;

•    mocznica, wielomocz;

•    bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśniowe;

•    hipercholesterolemia, ubytek masy ciała, nadmierne pragnienie, obfite pocenie, zapalenie trzustki;

•    nadciśnienie;

•    świąd skóry;

•    podwyższona aktywność aminotransferaz;

•    obniżone libido, depresje, zaburzenia psychotyczne.

•    wodnisty wyciek z nosa;

•    hipertermia;

•    suchość w j amie ustnej;

•    zwiększenie stężenia wapnia we krwi i (lub) w moczu;

•    kamica nerkowa;

•    zwapnienia tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty._Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Devikap

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Devikap

Substancją czynna leku jest cholekalcyferol.

1 ml (ok. 30 kropli) zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum).

1 kropla zawiera około 500 IU witaminy D3.

Pozostałe składniki leku to: makrogologlicerolu rycynooleinian, sacharoza, disodu fosforan dwuwodny lub dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiająca smak i zapach anyżowa, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Devikap i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła zamknięta polietylenową nakrętką z kroplomierzem zawierająca 10 ml płynu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Numer telefonu: 43 822-89-47

Data ostatniej aktualizacji ulotki: