+ iMeds.pl

Devikap 15000 j.m./mlUlotka Devikap

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEVIKAP 15 000 IU/ml płyn doustny

Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Devikap i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Devikap

3.    Jak stosować Devikap

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Devikap

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Devikap i w jakim celu się go stosuje

Devikap jest wodnym roztworem witaminy D3 przeznaczonym do stosowania doustnego w profilaktyce i leczeniu niedoborów witaminy D.

Devikap wskazany jest:

•    w zapobieganiu i leczeniu krzywicy;

•    w tężyczce hipokalcemicznej (związanej z niedoborem wapnia);

•    w osteomalacji (rozmiękanie kości u dorosłych) i chorób kości na podłożu metabolicznym;

•    profilaktycznie w stanach złego wchłaniania (w wyniku przewlekłych schorzeń jelit, marskości wątroby, rozległej resekcji żołądka i jelit);

•    w leczeniu wspomagającym w osteoporozie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Devikap Kiedy nie stosować leku Devikap:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma hiperwitaminozę D (objawy chorobowe wywołane nadmiarem witaminy D w organizmie);

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie wapnia we krwi i moczu;

•    jeśli pacjent ma wapniowe kamienie nerkowe;

•    jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego);

•    jeśli pacjent ma niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

•    jeśli pacj ent jest unieruchomiony;

•    jeśli pacjent przyjmuje tiazydowe leki moczopędne;

•    jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

•    jeśli pacj ent ma choroby serca;

•    jeśli pacjent przyjmuje glikozydy naparstnicy;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli równocześnie pacjent przyjmuje duże dawki wapnia.

Podczas stosowania leku zaleca się okresowo kontrolować stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu.

Dzieci

U dzieci dobowe zapotrzebowanie i sposób podawania witaminy D lekarz ustala indywidualnie i weryfikuje każdorazowo podczas badań okresowych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia.

Szczególną ostrożność należy zachować u niemowląt, u których stwierdza się od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

Inne leki i Devikap

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza fenytoina i fenobarbital, a także ryfampicyna, zmniejszają wchłanianie witaminy D3.

•    Stosowanie witaminy D3 jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko hiperkalcemii (zwiększenia poziomu wapnia we krwi).

•    Podawanie równocześnie z glikozydami nasercowymi może nasilać ich toksyczność (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca).

•    Podawanie równocześnie ze środkami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez powoduje u chorych z niewydolnością nerek toksyczne działanie glinu na kości oraz hipermagnezemię.

•    Łączne stosowanie z analogami witaminy D niesie ryzyko działania toksycznego.

•    Preparaty zawierające duże dawki wapnia lub fosforu zwiększają ryzyko wystąpienia hiperfosfatemii.

•    Ketokonazol może hamować zarówno biosyntezę jak i katabolizm 1,25(OH)2-cholekalcyferolu.

•    Witamina D może działać antagonistycznie do takich leków stosowanych w hiperkalcemii jak kalcytonina, etydronian, pamidronian.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku w dużych dawkach u kobiet w okresie ciąży, ze względu na możliwe działanie teratogenne w razie przedawkowania (nadmierne dawki stosowane w okresie ciąży mogą być przyczyną niedorozwoju umysłowego i wrodzonych wad serca u dzieci).

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku kobietom karmiącym piersią - lek stosowany w dużych dawkach może spowodować objawy przedawkowania u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Devikap nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Devikap zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Devikap zawiera alkohol benzylowy (15 mg/ml)

Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u dzieci do lat 3.

3. Jak stosować Devikap

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku ustala lekarz indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość jednocześnie przyjmowanego wapnia (zarówno w diecie, jak i w postaci produktów leczniczych). Lek stosuje się doustnie. Skrót IU (ang. International Unit) oznacza jednostki międzynarodowe, którymi oznacza się aktywność witminy D.

Zapobieganie niedoborom

Dzieci od urodzenia oraz dorośli - 500 IU (1 kropla) na dobę.

Leczenie niedoborów

Dawka ustalana indywidualnie przez lekarza, zależnie od stopnia niedoboru.

Krzywica zależna od witaminy D

Dzieci - 3000 IU do 10 000 IU (6 do 20 kropli) na dobę.

Osteomalacja związana ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych

Dzieci - 1000 IU (2 krople) na dobę, dorośli - 1000 do 4000 IU (2 do 8 kropli) na dobę.

Sposób podawania

Lek należy podawać w łyżce płynu.

Uwaga: 1 kropla zawiera ok. 500 IU witaminy D3.

Aby dokładnie odmierzyć dawkę leku, należy podczas odliczania kropli trzymać butelkę pod kątem 45°.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust dziecka. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Devikap

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Witamina D jako aktywny czynnik regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanową powoduje po znacznym przedawkowaniu hiperkalcemię (nadmiar wapnia we krwi), hiperkalciurię (nadmiar wapnia w moczu), zwapnienie nerek i uszkodzenie kości oraz zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Hiperkalcemia występuje po długotrwałym stosowaniu witaminy D w dawce 50 000 - 100 000 IU/dobę.

Po przedawkowaniu leku rozwija się osłabienie mięśniowe, brak łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne pragnienie, wielomocz, letarg, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, hipertermia, obniżone libido, hipercholesterolemia, podwyższona aktywność aminotransferaz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i mocznica. Częstymi objawami są bóle głowy, mięśni i stawów oraz zmniejszenie masy ciała. Zaburzeniu ulega czynność nerek, co objawia się zmniejszoną gęstością moczu i pojawieniem się wałeczków w moczu.

Leczenie po przedawkowaniu

Lek należy odstawić. Podawać dużą ilość płynów. Należy skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje o konieczności leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Devikap

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane praktycznie nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach.

W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D3 lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D. Objawy hiperwitaminozy obejmują:

•    zaburzenia rytmu serca;

•    bóle głowy, letarg;

•    zapalenie spojówek, światłowstręt;

•    utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia;

•    mocznica, wielomocz;

•    bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśniowe;

•    hipercholesterolemia, ubytek masy ciała, nadmierne pragnienie, obfite pocenie, zapalenie trzustki;

•    nadciśnienie;

•    świąd skóry;

•    podwyższona aktywność aminotransferaz;

•    obniżone libido, depresje, zaburzenia psychotyczne.

•    wodnisty wyciek z nosa;

•    hipertermia;

•    suchość w j amie ustnej;

•    zwiększenie stężenia wapnia we krwi i (lub) w moczu;

•    kamica nerkowa;

•    zwapnienia tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty._Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Devikap

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Devikap

Substancją czynna leku jest cholekalcyferol.

1 ml (ok. 30 kropli) zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum).

1 kropla zawiera około 500 IU witaminy D3.

Pozostałe składniki leku to: makrogologlicerolu rycynooleinian, sacharoza, disodu fosforan dwuwodny lub dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, substancja poprawiająca smak i zapach anyżowa, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Devikap i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła zamknięta polietylenową nakrętką z kroplomierzem zawierająca 10 ml płynu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

Numer telefonu: 43 822-89-47

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Devikap

Charakterystyka Devikap

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Devikap, 15 000 IU/ml, płyn doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml (ok. 30 kropli) zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum) 1 kropla zawiera około 500 IU cholekalcyferolu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i alkohol benzylowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D.

Zapobieganie i leczenie krzywicy, tężyczka hipokalcemiczna, osteomalacja i choroby kości na podłożu metabolicznym. Profilaktycznie w stanach złego wchłaniania (w wyniku przewlekłych schorzeń jelit, marskości wątroby, rozległej resekcji żołądka i jelit).

Leczenie wspomagające w osteoporozie.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Dawkowanie

Dawki preparatu należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość jednocześnie przyjmowanego wapnia (zarówno w diecie, jak i w postaci produktów leczniczych).

Zapobieganie niedoborom:

Dzieci od urodzenia oraz dorośli - 500 IU (1 kropla) na dobę.

Leczenie niedoborów:

Dawka ustalana indywidualnie przez lekarza, zależnie od stopnia niedoboru.

Krzywica zależna od witaminy D:

Dzieci - 3000 IU do 10 000 IU (6 do 20 kropli) na dobę

Osteomalacja związana ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych:

Dzieci - 1000 IU (2 krople) na dobę, dorośli - 1000 do 4000 IU (2 do 8 kropli) na dobę

Sposób podawania

Preparat podawać w łyżce płynu.

Uwaga: 1 kropla zawiera ok. 500 IU witaminy D3.

Aby dokładnie odmierzyć dawkę leku, należy podczas odliczania kropli trzymać butelkę pod kątem 45°.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Hiperwitaminoza D.

Zwiększone stężenie wapnia we krwi i moczu.

Wapniowe kamienie nerkowe.

Sarkoidoza.

Niewydolność nerek.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt należy stosować zgodnie z podanym dawkowaniem, należy zachować ostrożność:

•    jeśli pacj ent jest unieruchomiony;

•    jeśli pacj ent przyj muj e tiazydowe leki moczopędne;

•    jeśli pacjent ma kamicę nerkową;

•    jeśli pacjent ma choroby serca;

•    jeśli pacj ent przyj muj e glikozydy naparstnicy;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli równocześnie pacjent przyjmuje duże dawki wapnia. Dobowe zapotrzebowanie i sposób podawania witaminy D u dzieci powinny być ustalane indywidualnie i weryfikowane każdorazowo podczas badań okresowych, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia;

•    u niemowląt u których stwierdza się od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

Zbyt duże, długo stosowane dawki witaminy D3, lub dawki uderzeniowe mogą być przyczyną przewlekłej hiperwitaminozy.

Podczas stosowania produktu zaleca się okresowo kontrolować stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu.

Ze względu na obecność alkoholu benzylowego (15 mg/ml) produkt może powodować reakcje anafilaktoidalne.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Leki przeciwpadaczkowe, zwłaszcza fenytoina i fenobarbital, a także ryfampicyna, zmniejszają wchłanianie witaminy D3.

•    Stosowanie witaminy D3 jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi zwiększa ryzyko hiperkalcemii.

•    Podawanie równocześnie z glikozydami nasercowymi może nasilać ich toksyczność (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca).

•    Podawanie równocześnie ze środkami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez powoduje u chorych z niewydolnością nerek toksyczne działanie glinu na kości oraz hipermagnezemię.

•    Łączne stosowanie z analogami witaminy D niesie ryzyko działania toksycznego.

•    Preparaty zawierające duże dawki wapnia lub fosforu zwiększają ryzyko wystąpienia hiperfosfatemii.

•    Ketokonazol może hamować zarówno biosyntezę jak i katabolizm 1,25(OH)2-cholekalcyferolu.

•    Witamina D może działać antagonistycznie do takich leków stosowanych w hiperkalcemii jak kalcytonina, etydronian, pamidronian.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie należy stosować w dużych dawkach u kobiet w ciąży, ze względu na możliwe działanie

teratogenne w razie przedawkowania (nadmierne dawki stosowane w ciąży są prawdopodobnie przyczyną niedorozwoju umysłowego i wrodzonych wad serca u dzieci).

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku kobietom karmiącym piersią - preparat stosowany w dużych dawkach może spowodować objawy przedawkowania u dziecka.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Devikap nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane podane są według poniższej częstości występowania:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100 do <1/10);

niezbyt często (>1/1000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Praktycznie nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach. W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D3 lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D.

Objawy hiperwitaminozy obejmują:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększenie stężenia wapnia we krwi

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

hipercholesterolemia, ubytek masy ciała, nadmierne pragnienie, obfite pocenie Zaburzenia psychiczne:

obniżone libido, depresje, zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, letarg

Zaburzenia oka:

zapalenie spojówek, światłowstręt

Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit:

suchość w jamie ustnej, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: podwyższona aktywność aminotransferaz

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni i stawów, osłabienie mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

mocznica, wielomocz, kamica nerkowa, zwiększenie stężenia wapnia w moczu Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania:

świąd skóry, wodnisty wyciek z nosa, hipertermia, zwapnienia tkanek Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Witamina D jako aktywny czynnik regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanową powoduje po przedawkowaniu hiperkalcemię, hiperkalciurię, zwapnienie nerek i uszkodzenie kości oraz zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Hiperkalcemia występuje po długotrwałym stosowaniu witaminy D w dawce 50 000-100 000 IU/dobę.

Po przedawkowaniu leku rozwija się osłabienie mięśniowe, brak łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne pragnienie, poliuria, letarg, zapalenie spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, hipertermia, obniżone libido, hipercholesterolemia, podwyższona aktywność aminotransferaz, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca i mocznica. Częstym objawem są bóle głowy, mięśni i stawów oraz zmniejszenie masy ciała. Upośledzeniu ulega czynność nerek co objawia się zmniejszoną gęstością moczu i pojawieniem się wałeczków w moczu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: witamina D i jej analogi Kod ATC: A 1 1 CC05

Najważniejszą funkcją witaminy D jest regulowanie metabolizmu wapnia i fosforanów, wspólnie z kalcytoniną i parathormonem.

Witamina D3 jest czynnikiem przeciwkrzywiczym. Jest konieczna do prawidłowej czynności przytarczyc. Najważniejszymi narządami i układami, na które oddziałuje są jelito, nerki i układ kostny. Witamina D odgrywa zasadniczą rolę we wchłanianiu wapnia i fosforanów z jelit, transporcie soli mineralnych i procesie wapnienia kości, reguluje także wydalanie wapnia i fosforanów przez nerki. W jelicie witamina D pobudza wchłanianie Ca2+ i fosforanów (w komórkach jelita pobudza syntezę białek wiążących Ca2+ (CaBP) - białek tych nie stwierdza się w śluzówce jelit osób z niedoborem witaminy D, W nerkach pobudza wchłanianie zwrotne jonów a w kościach mobilizację i odkładanie soli mineralnych. Wszystkie te procesy sprzyjają utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia i fosforanów w osoczu. Stężenie jonów wapniowych oddziałuje na szereg ważnych procesów biochemicznych warunkujących utrzymanie właściwego napięcia mięśni, pobudzenia nerwowego i krzepnięcia krwi. Witamina D bierze udział w syntezie kwasu adenozynotrifosforowego, działa antagonistycznie do kortyzolu, hamującego wchłanianie wapnia. Witamina D uczestniczy także w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, wpływając na wytwarzanie limfokin. Nie wywołuje zmian w obrazie morfologicznym krwi obwodowej.

Niedobór witaminy D w pożywieniu, zaburzenie jej wchłaniania, niedobór wapnia, choroby wątroby oraz stosowanie niektórych leków a także brak ekspozycji na światło słoneczne prowadzi w okresie szybkiego wzrostu dziecka do krzywicy, zaś u dorosłych do osteomalacji.

Stosowanie witaminy D w profilaktyce krzywicy jest niezbędne u większości niemowląt i małych dzieci. Kobiety w okresie menopauzy, u których często występuje osteoporoza w związku ze zmianami hormonalnymi, powinny zwiększyć dzienną dawkę witaminy D.

Witamina D3 aktywuje czynność fosfatazy alkalicznej. Spadek aktywności fosfatazy alkalicznej w trakcie leczenia krzywicy może być wskaźnikiem prawidłowego stosowania witaminy D. Pokrycie indywidualnie ustalonego zapotrzebowania powinno uwzględniać podaż ze wszystkie źródeł witaminy D.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie witaminy D w przewodzie pokarmowym odbywa się przy udziale kwasów żółciowych, głównie w jelicie cienkim, na zasadzie dyfuzji biernej. Wchłonięciu ulega od 50 - 80% podanej dawki Po wchłonięciu następuje hydroksylacja w wątrobie i nerkach, w wyniku czego powstaje aktywna postać witaminy D - kalcytriol, który jest transportowany za pośrednictwem specyficznych białek nośnikowych surowicy (a2-globuliny) do tkanek docelowych (jelit, kości, nerek, przytarczyc). Okres półtrwania we krwi wynosi kilka dni i może ulec wydłużeniu w przypadku chorób nerek. Witamina D i jej metabolity są wydalane głównie z żółcią. Końcowy produkt przemiany witaminy D — kwas kalcytriolowy wydalany jest z moczem.

Witamina D3 lepiej wchłania się w jelitach z roztworów wodnych niż z olejowych i więcej witaminy pochodzącej z roztworu wodnego jest magazynowane w wątrobie.

Po podaniu dzieciom roztworu wodnego obserwuje się szybsze pojawienie się witaminy D w surowicy i większe stężenie wapnia niż po podaniu roztworów olejowych.

Cholekalcyferol przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Cholekalcyferol nie wykazuje działania rakotwórczego ani mutagennego. Wykazuje natomiast działanie uszkadzające płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogologlicerolu rycynooleinian Sacharoza

Disodu fosforan dwunastowodny lub dwuwodny Kwas cytrynowy jednowodny Substancja poprawiająca smak i zapach anyżowa Alkohol benzylowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła zamknięta polietylenową nakrętką z kroplomierzem, w tekturowym pudełku. 10 ml

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz

ul. Władysława Łokietka 10

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2602

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.09.1986 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.03.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Devikap