+ iMeds.pl

Dexamethason wzf 0,1% 1 mg/mlUlotka Dexamethason wzf 0,1%

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DEXAMETHASON WZF 0,1% 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

Dexamethasonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dexamethason WZF 0,1% i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexamethason WZF 0,1%

3.    Jak stosować lek Dexamethason WZF 0,1%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dexamethason WZF 0,1%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dexamethason WZF 0,1% i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera deksametazon, który działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo oraz przeciwświądowo.

Dexamethason WZF 0,1% stosuje się:

-    w ostrych i przewlekłych alergicznych i zapalnych procesach dotyczących gałki ocznej;

-    po zabiegach operacyjnych i urazach, w których doszło do przebicia gałki ocznej;

-    w przypadku późnych skutków oparzeń termicznych i chemicznych oczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dexamethason WZF 0,1%

Kiedy nie stosować leku Dexamethason WZF 0,1%:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

-    jeśli pacjent ma choroby rogówki i spojówek, wywołane przez wirusy (np. Herpes simplex i inne wirusy);

-    jeśli pacjent ma grzybicę oczu;

-    jeśli pacjent ma gruźlicę oczu;

-    jeśli pacjent ma nieleczone ropne (bakteryjne) zakażenie oczu;

-    jeśli pacjent ma założone miękkie soczewki kontaktowe - patrz punkt: „Lek Dexamethason WZF 0,1% zawiera chlorek benzalkoniowy”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dexamethason WZF 0,1% należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    U pacjentów z bakteryjnym zakażeniem oczu lek może maskować objawy zakażenia.

W takim przypadku lekarz może zalecić zastosowanie antybiotyku.

-    Po stosowaniu leku u osób, które przebyły choroby powodujące ścieńczenie rogówki lub twardówki (struktury oka) może w bardzo rzadkich przypadkach dojść do perforacji (przedziurawienia) tych struktur oka.

-    Długotrwałe (znacznie dłużej niż zalecane) stosowanie leku zwiększa ryzyko wystąpienia wtórnego zakażenia wywołanego przez grzyby, bakterie i wirusy. Może też doprowadzić do wystąpienia lub przyspieszenia rozwoju zaćmy (zmętnienie soczewki oka), podwyższenia ciśnienia w oku (oczach) u osób predysponowanych, a w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia j askry.

-    Podczas długotrwałego leczenia deksametazonem, lekarz może zalecić badania okulistyczne (stanu soczewki, rogówki oraz dokonywanie pomiarów ciśnienia śródgałkowego).

Dzieci

U dzieci 24-miesięcznych oraz młodszych, lek należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Czas leczenia nie powinien przekraczać 5 dni.

Inne leki i Dexamethason WZF 0,1%

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Deksametazonu w dużych dawkach nie należy stosować długotrwale z lekami przeciwjaskrowymi, porażającymi akomodację oka lub rozszerzającymi źrenicę (np. atropiną), ponieważ zwiększa się ryzyko podwyższenia ciśnienia w oczach, zwłaszcza u pacjentów predysponowanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować deksametazonu, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo przenikania śladowych ilości substancji czynnej do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na możliwe łzawienie po zakropleniu, leku nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

Lek Dexamethason WZF 0,1% zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Dexamethason WZF 0,1% zawiera chlorek benzalkoniowy, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 30 minut od jego zakroplenia.

3. Jak stosować lek Dexamethason WZF 0,1%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W ostrych stanach zapalnych:

zakraplać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 4 do 5 razy na dobę w ciągu 2 dni, następnie po 1 do 2 kropli 3 do 4 razy na dobę w ciągu 4 do 6 dni.

W przewlekłych stanach zapalnych:

zakrapiać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 2 razy na dobę przez 3 do 6 tygodni. Czas leczenia nie może przekroczyć 6 tygodni.

W przypadkach pooperacyjnych i pourazowych, w zależności od stopnia nasilenia objawów zapalnych:

zakrapiać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 2 do 4 razy na dobę przez okres od 2 do 4 tygodni:

-    w dniu operacji lub następnego dnia po operacji przeciwjaskrowej filtrującej (zabieg chirurgiczny stosowany w leczeniu jaskry);

-    od 8 dnia po operacji usunięcia zaćmy, operacji zeza, odwarstwionej siatkówki oraz od momentu wystąpienia urazu.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Wstrząsnąć butelkę przed użyciem.

3.    Odkręcić zakrętkę znaj duj ącą się na butelce.

4.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

5.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

6.    Bezpośrednio po zakropleniu leku Dexamethason WZF 0,1% należy przez około 1 minutę delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zmniejszyć ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

7.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 4., 5. i 6.

8.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

9.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dexamethason WZF 0,1%

Długotrwałe stosowanie leku, może prowadzić do wystąpienia działania ogólnego deksametazonu.

Nie odnotowano przypadków wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, po przypadkowym połknięciu leku.

Pominięcie zastosowania leku Dexamethason WZF 0,1%

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zakroplić następną według ustalonego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezpośrednio po zakropleniu leku może wystąpić nieznaczne pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek o niewielkim nasileniu i łzawienie oczu. Powyższe objawy ustępują po około 5 - 15 sekundach i nie stanowią wskazań do odstawienia leku.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) mogą wystąpić:

-    ścieńczenie rogówki lub perforacje gałki ocznej (zaburzenia widzenia, łzawienie oczu),

-    jaskra, podwyższenie ciśnienia w oczach,

-    zmiany w nerwie wzrokowym,

-    zaćma (zwana zaćmą podtorebkową tylną),

-    zaburzenia ostrości widzenia,

-    zawężenie pola widzenia (niewyraźne widzenie, utrata wzroku, bóle gałki ocznej, nudności, wymioty), wtórne zakażenia oczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Dexamethason WZF 0,1%

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wstrząsnąć przed użyciem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dexamethason WZF 0,1%

-    Substancją czynną leku jest deksametazon. 1 ml zawiesiny zawiera 1 mg deksametazonu.

-    Pozostałe składniki to: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, polisorbat 80, etanol 96%, sodu wodorotlenek 10%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Dexamethason WZF 0,1% i co zawiera opakowanie

Dexamethason WZF 0,1% to jałowa, biała zawiesina przeznaczona do zakraplania do oczu. Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 5 ml zawiesiny, pakowanych w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logopodmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/5

Dexamethason WZF 0,1%

Charakterystyka Dexamethason wzf 0,1%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DEXAMETHASON WZF 0,l %, 1 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

1 ml zawiesiny zawiera 1 mg Dexamethasonum (deksametazonu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek roztwór.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, zawiesina Biała zawiesina

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Ostre i przewlekłe alergiczne i zapalne procesy dotyczące gałki ocznej

•    Po zabiegach operacyjnych i urazach, w których doszło do przebicia gałki ocznej

•    Późne skutki oparzeń termicznych i chemicznych oczu

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

•    W ostrych stanach zapalnych zakrapiać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 4 do 5 razy na dobę w ciągu 2 dni, następnie po 1 do 2 kropli 3 do 4 razy na dobę w ciągu 4 do 6 dni.

•    W przewlekłych stanach zapalnych zakraplać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 2 razy na dobę przez 3 do 6 tygodni. Czas leczenia nie może przekroczyć 6 tygodni.

•    W przypadkach pooperacyjnych i pourazowych w zależności od stopnia nasilenia objawów zapalnych zakraplać do worka spojówkowego po 1 do 2 kropli 2 do 4 razy na dobę przez okres od 2 do 4 tygodni:

-    w dniu operacji lub następnego dnia po operacji przeciwjaskrowej filtrującej;

-    od 8 dnia po operacji usunięcia zaćmy, operacji zeza, odwarstwionej siatkówki oraz od momentu wystąpienia urazu.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu

•    Wirusowe choroby rogówki i spojówek, wywołane przez Herpes simplex i inne wirusy

•    Grzybica oczu

•    Gruźlica oczu

•    Nieleczone ropne zakażenia oczu

•    Nie stosować produktu w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed zastosowaniem produktu należy zdjąć miękkie soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po upływie co najmniej 30 minut od momentu zakroplenia produktu.

W przypadku stosowania soczewek kontaktowych zwiększa się ryzyko infekcji.

Nie zaleca się stosowania kortykosteroidów miejscowo w przypadku nieustalonej przyczyny zaczerwienienia oczu.

Długotrwałe stosowanie deksametazonu, znacznie dłuższe niż zalecane, zwiększa ryzyko wystąpienia wtórnej infekcji wywołanej przez grzyby, bakterie i wirusy. Może również doprowadzić do wystąpienia lub przyspieszenia rozwoju zaćmy, podwyższenia ciśnienia śródgałkowego u osób predysponowanych, a w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia jaskry. Ryzyko wystąpienia tych chorób jest większe u pacjentów chorych na cukrzycę.

Podczas długotrwałego leczenia deksametazonem wskazane jest badanie stanu soczewki, stanu rogówki testem fluoresceinowym, dokonywanie pomiarów ciśnienia śródgałkowego.

W przypadku dodatniego wyniku testu fluoresceinowego lub podwyższonego ciśnienia śródgałkowego należy zaprzestać stosowania produktu.

Steroidy stosowane miejscowo do oczu mogą maskować objawy bakteryjnego zakażenia gałki ocznej o ciężkim przebiegu. W takim przypadku uzasadniona jest antybiotykoterapia.

Podczas stosowania deksametazonu u osób, które przebyły choroby powodujące ścieńczenie rogówki lub twardówki, należy zachować ostrożność, ponieważ u tych pacjentów może dojść do perforacji.

U dzieci 24-miesięcznych oraz młodszych kortykosteroidy należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na ryzyko zahamowania czynności nadnerczy. Ryzyko to wzrasta wraz z przedłużaniem czasu leczenia, który w tej grupie wiekowej powinien być możliwie krótki (nie dłuższy niż 5 dni).

Kortykosteroidy stosowane miejscowo do oczu nie są skuteczne w zapaleniu spojówek w przebiegu choroby Sjogrena.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Deksametazonu w dużych dawkach nie należy stosować długotrwale w skojarzeniu z produktami stosowanymi w jaskrze, ponieważ może ulec podwyższeniu ciśnienie śródgałkowe.

Długotrwałe stosowanie produktów cholinolitycznych, szczególnie atropiny (oraz związków chemicznych o zbliżonej budowie) z deksametazonem wiąże się z ryzykiem zwiększenia ciśnienia śródgałkowego. Ryzyko zwiększenia ciśnienia śródgałkowego jest większe również w przypadku stosowania deksametazonu ze środkami porażającymi akomodację oka lub ze środkami rozszerzającymi źrenicę i dotyczy pacjentów predysponowanych do zamykania kąta przesączania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Odpowiednich badań u kobiet w ciąży nie wykonano.

Miejscowe stosowanie kortykosteroidów u ciężarnych zwierząt może powodować zaburzenia w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować deksametazonu, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo przenikania śladowych ilości substancji czynnej do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Deksametazon nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak z uwagi na możliwe łzawienie po zakropleniu, produktu nie należy stosować bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpośrednio po zakropleniu produktu może wystąpić nieznaczne pieczenie, kłucie, przekrwienie spojówek o niewielkim nasileniu i łzawienie oczu. Powyższe objawy ustępują po około 5 - 15 sekundach i nie stanowią wskazań do odstawienia produktu.

Bardzo rzadko (< 1/10 000) mogą wystąpić: ścieńczenie rogówki lub perforacje gałki ocznej (zaburzenia widzenia, łzawienie oczu), jaskra, podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, zmiany w nerwie wzrokowym, zaćma podtorebkowa tylna, zaburzenia ostrości widzenia oraz zawężenie pola widzenia (niewyraźne widzenie, utrata wzroku, bóle gałki ocznej, nudności, wymioty), wtórne infekcje oczu.

Częste zakraplanie kortykosteroidów może powodować uogólnione działania niepożądane.

4.9    Przedawkowanie

Długotrwałe stosowanie produktu może prowadzić do wystąpienia działania ogólnego deksametazonu. Przypadkowe połknięcie zawiesiny nie powoduje wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

5. WŁASNOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne, kortykosteroidy;

Kod ATC: S 0l BA 01

Deksametazon jest syntetycznym glikokortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym, przeciwuczuleniowym, przeciwświądowym. Wpływa na wszystkie fazy procesu zapalnego. Zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych, hamuje migrację leukocytów, fagocytozę, uwalnianie kinin oraz wytwarzanie przeciwciał.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Deksametazon podawany miejscowo do oka jest wchłaniany do cieczy wodnistej, rogówki, tęczówki, naczyniówki, ciała rzęskowego, siatkówki. Wchłanianie substancji czynnej zawartej w zawiesinie do oczu z worka spojówkowego do krążenia ogólnego jest tak małe, że farmakokinetyka i działania systemowe są nieistotne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono długotrwałych badań u zwierząt dotyczących rakotwórczego i mutagennego wpływu produktu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwunastowodny Sodu diwodorofosforan jednowodny Sodu chlorek Disodu edetynian Benzalkoniowy chlorek roztwór Polisorbat 80 Etanol 96%

Sodu wodorotlenek 10%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, produktu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa o pojemności 5 ml z kroplomierzem i zakrętką w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wstrząsnąć przed użyciem.

Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01 - 207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0923

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.10.1979 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26.06.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Dexamethason WZF 0,1%