+ iMeds.pl

Dhc continus 60 mgUlotka Dhc continus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DHC Continus

60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Dihydrocodeini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DHC Continus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHC Continus

3.    Jak stosować lek DHC Continus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DHC Continus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DHC Continus i w jakim celu się go stosuje

Lek DHC Continus zawiera substancję czynną winian dihydrokodeiny, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Lek DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych (długotrwałych) bólów innego pochodzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHC Continus Kiedy nie stosować leku DHC Continus:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dihydrokodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymieniony w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie zwane sercem płucnym;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa;

-    u dzieci poniżej 12 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność porażenna jelit;

-    jeśli pacjent ma uraz głowy lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

-    jeśli pacjent cierpi z powodu alkoholizmu (ostra faza);

-    jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent jest lub był uzależnieny od leków z grupy opioidów, innych leków lub alkoholu należy unikać przyjmowania leku DHC Continus. Jeśli jednak lekarz przepisał lek DHC Continus pacjentowi z problemem alkoholowym lub nadużywającemu leki mogące wpływać na czynność wątroby, będzie regularnie kontrolować parametry czynności wątroby.

Lek DHC Continus należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności dróg żółciowych;

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc;

-    jeśli u pacjenta występuje depresja ośrodka oddechowego (objawiająca się spłyceniem a następnie ustaniem oddechu) z niedotlenieniem;

-    jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową;

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaparcia;

-    jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy;

-    jeśli u pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego;

-    jeśli pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub w ciągu ostatnich 2 tygodni zakończył przyjmowanie leku z tej grupy;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Podczas długotrwałego stosowania, u pacjenta może wykształcić się tolerancja na substancję czynną (konieczne będzie podawanie coraz większych dawek leku w celu uzyskania stałego efektu przeciwbólowego).

Lek DHC Continus, podobnie do innych opioidów, może powodować uzależnienie oraz może być niewłaściwie stosowany.

Lek może wywołać uzależnienie fizyczne skutkujące objawami odstawienia. Jeśli lekarz zdecyduje, że leczenie lekiem DHC Continus nie jest już dłużej konieczne, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć ani nie kruszyć. Podanie przełamanej lub pokruszonej tabletki spowoduje szybkie uwolnienie i wchłonięcie za dużej dawki dihydrokodeiny, co może skutkować wystąpieniem objawów przedawkowania, a nawet śmiercią (patrz punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DHC Continus”).

Podczas niewłaściwego stosowania leków doustnych, poprzez podanie ich inną drogą, mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, stanowiące nawet zagrożenie życia.

Inne leki i DHC Continus

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku DHC Continus jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego).

Jednoczesne stosowanie leków uspakajających, nasennych, odprężających i leków z grupy fenotiazyn, leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak uspokojenie i depresja ośrodka oddechowego (spłycenie i zanik oddechu).

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

DHC Continus z jedzeniem i piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku DHC Continus nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku DHC Continus w trakcie ciąży o ile lekarz tak nie zaleci.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku DHC Continus.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek DHC Continus powoduje senność, przez co ograniczona zostaje zdolność pacjenta do reagowania.

Lek DHC Continus zawiera laktozę.

Jedna tabletka DHC Continus 60 mg zawiera 58,4 mg laktozy.

Jedna tabletka DHC Continus 90 mg zawiera 40,5 mg laktozy.

Jedna tabletka DHC Continus 120 mg zawiera 54,0 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek DHC Continus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Lek DHC Continus 60 mg: 1 lub 2 tabletki co 12 godzin Lek DHC Continus 90 mg: 1 tabletka co 12 godzin Lek DHC Continus 120 mg: 1 tabletka co 12 godzin

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz niedoczynnością tarczycy lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszych dawek.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie rozgryzać, nie żuć. Przyjęcie pokruszonej tabletki może spowodować zbyt szybkie wchłonięcie leku i doprowadzić do objawów przedawkowania (patrz niżej).

W przypadku wrażenia, że działanie leku DHC Continus jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DHC Continus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania obejmują senność przechodzącą w osłupienie lub śpiączkę, szpilkowate źrenice, wymioty, skurcze mięśni, rozpad mięśni, nieregularną pracę serca - szybsze bicie serca (tachykardia) lub wolniejsze bicie serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi, niewydolność układu sercowo-naczyniowego i niewydolność oddechową lub bezdech, które mogą w ciężkich przypadkach stanowić zagrożenie życia.

Sposób postępowania: Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, którzy podejmie leczenie dostosowane do charakteru i nasilenia objawów. Utrzymać pacjenta w stanie świadomości oraz zapewnić ciągłość oddechu. Konieczne może być przewiezienie pacjenta do szpitala w celu zapewnienia stałej opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania leku DHC Continus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku DHC Continus

Nie należy bez konsultacji z lekarzem przerywać stosowania leku DHC Continus. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nagłe przerwanie stosowania leku DHC Continus po długotrwałej terapii może spowodować wystąpienie objawów odstawienia m.in. bóle, silną drażliwość i niepokój ruchowy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ryzyko wystąpienia działania niepożądanego opisane jest poniższymi kategoriami:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób) :

zaparcia, uspokojenie polekowe (lekka senność do otępienia w zależności od dawki).

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, suchość w ustach.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

biegunka, kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, nadmierne pocenie się, wysypka, świąd, pokrzywka, zatrzymanie moczu, osłabienie, uzależnienie fizyczne z zespołem odstawienia leku, uzależnienie od leku, obrzęk naczynioruchowy, stan dezorientacji, halucynacje, zmiany nastroju, dysforia (zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, wybuchowości), napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, duszność, atak astmy (szczególnie u pacjentów z astmą), niedociśnienie, depresja oddechowa, niedrożność porażenna jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia widzenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podwyższone stężenie hormonu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek DHC Continus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek DHC Continus

- Substancj ą czynną leku jest winian dihydrokodeiny.

-    Pozostałe składniki to laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek DHC Continus i co zawiera opakowanie

Opakowanie w postaci pojemnika polipropylenowego w tekturowym pudełku zawiera 30, 56 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Norpharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedb^k, Dania

Wytwórca:

Mundipharma GmbH, Mundipharma Strasse 2, D-65549 Limburg, Niemcy

BARD Pharmaceuticals Ltd., 191 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW, Wielka Brytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa, tel. +48 22 866 87 12, fax +48 22 866 87 13.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16-06-2014

5

DHC Continus

Charakterystyka Dhc continus

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DHC Continus, 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu DHC Continus, 90 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu DHC Continus, 120 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg Dihydrocodeini tartras (winianu dihydrokodeiny).

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 90 mg Dihydrocodeini tartras (winianu dihydrokodeiny).

1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 120 mg Dihydrocodeini tartras (winianu dihydrokodeiny).

1 tabletka DHC Continus 60 mg zawiera 58,4 mg laktozy.

1 tabletka DHC Continus 90 mg zawiera 40,5 mg laktozy.

1 tabletka DHC Continus 120 mg zawiera 54,0 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych o innej etiologii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Podawanie dihydrokodeiny dzieciom w wieku powyżej 12 lat jest zależne od decyzji lekarza i produkt leczniczy może być stosowany, jeśli korzyść przewyższa ryzyko.

DHC Continus, 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 60 mg lub 120 mg (czyli 1 lub 2 tabletki) co 12 godzin.

DHC Continus, 90 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 90 mg (czyli 1 tabletka) co 12 godzin

DHC Continus, 120 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 120 mg (czyli 1 tabletka) co 12 godzin.

Dawkę należy zmniejszyć u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz niedoczynnością tarczycy.

Ostrzeżenia dotyczące podawania produktu leczniczego pacjentom z dużym potencjałem uzależnień od alkoholu i leków- patrz punkt 4.4.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie rozgryzać (patrz pkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

DHC Continus nie należy stosować w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc;

•    serce płucne;

•    ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem;

•    ciężka astma oskrzelowa;

•    nie stosować u dzieci poniżej 12 lat;

•    niedrożność porażenna jelit;

•    uraz głowy lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;

•    alkoholizm (ostra faza);

•    dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dihydrokodeinę należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

•    uzależnienie od opioidów, innych leków lub alkoholu, w wywiadzie lub obecnie;

•    zaburzenia czynności dróg żółciowych;

•    zapalenie trzustki;

•    zaburzenia czynności wątroby;

•    ciężka niewydolność nerek;

•    przewlekła obturacyjna choroba płuc;

•    depresja ośrodka oddechowego z niedotlenieniem;

•    astma oskrzelowa;

•    zaparcia;

•    niedoczynność tarczycy;

•    przerost gruczołu krokowego;

•    jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od zakończenia leczenia lekami z tej grupy;

•    u pacjentów w podeszłym wieku.

Podczas długotrwałego stosowania produktu DHC Continus, u pacjenta może wykształcić się tolerancja na dihydrokodeinę, wymagająca stopniowego zwiększania dawki leku w celu utrzymania kontroli bólu.

Długotrwałe stosowanie produktu DHC Continus może prowadzić do uzależnienia fizycznego. Po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego. Jeśli leczenie produktem DHC Continus nie jest już dłużej konieczne, zaleca się stopniową redukcję dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów zespołu odstawiennego.

Dihydrokodeina, podobnie jak inne opioidy, wykazuje potencjał uzależniający oraz może być niewłaściwie stosowana przez osoby z utajonym lub manifestującym się uzależnieniem.

U pacjenta może rozwinąć się psychiczne uzależnienie od opioidowych leków przeciwbólowych, w tym od dihydrokodeiny.

Należy unikać podawania dihydrokodeiny pacjentom z dużym potencjałem uzależnień, nie tylko od leków opioidowych, ale szczególnie - od alkoholu lub innych leków metabolizowanych w układzie CYP450, a w szczególności 2D6. Należy szczególnie nadzorować podawanie dihydrokodeiny pacjentom z problemem alkoholowym, jeśli korzyść z przyjmowania dihydrokodeiny przewyższa ryzyko, oraz koniecznie monitorować parametry czynności wątroby (np. AspAT, AlAT, GGTP) w przypadku osób nadużywających wcześniej alkoholu lub leków mogących wpływać na czynność wątroby.

Ponieważ dihydrokodeina może powodować uwalnianie histaminy, nie należy jej stosować w ostrym napadzie astmy i należy ją ostrożnie stosować u pacjentów z astmą.

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby i nerek oraz u osób w podeszłym wieku.

Podczas stosowania produktu nie należy spożywać alkoholu.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć ani nie kruszyć. Podanie przełamanej lub pokruszonej tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje szybkie uwolnienie i wchłonięcie za dużej dawki dihydrokodeiny, co może skutkować wystąpieniem objawów przedawkowania, a nawet doprowadzić do śmierci (punkt 4.9).

W przypadku niewłaściwego stosowania postaci doustnych poprzez podanie ich drogą pozajelitową należy spodziewać się wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, które mogą prowadzić do zgonu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego, takie jak leki uspokajające lub nasenne, fenotiazyny, leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, inne leki odprężające oraz alkohol. Jest to istotne z punktu widzenia potencjalnych efektów interakcji lekowych mogących prowadzić do wystąpienia depresji oddechowej lub sedacji.

Dihydrokodeiny nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy lub w ciągu 2 tygodni od zakończenia leczenia lekami z tej grupy.

Ostrzeżenia dotyczące podawania produktu leczniczego pacjentom z dużym potencjałem uzależnień od alkoholu i leków- patrz punkt 4.4

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

U kobiet w ciąży dihydrokodeina powinna być stosowana tylko w razie bezwzględnej konieczności. Nie stwierdzono czy dihydrokodeina przenika do mleka ludzkiego, dlatego u karmiących piersią lek należy podawać jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ dihydrokodeina może powodować senność, w trakcie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego DHC Continus są zaparcia i uspokojenie polekowe. Niektóre działania niepożądane, takie jak np. nudności, wymioty, zmęczenie, senność i zawroty głowy mogą występować zwłaszcza na początku leczenia i ustępują zazwyczaj w ciągu kilku dni trwania ustabilizowanej farmakoterapii. Do leczenia zaparć można stosować leki przeczyszczaj ące.

W ocenie działań niepożądanych uwzględnia się następującą częstość ich występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często:    > 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: > 1/1 000 do < 1/100 Rzadko:    > 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznana: hiperprolaktynemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: stan dezorientacji, uzależnienie od leku, halucynacje, zmiany nastroju, dysforia Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: sedacja (zależna od dawki, senność aż do zaburzeń świadomości)

Często: bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często: napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), parestezje

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność, atak astmy (szczególnie u pacjentów z astmą), depresja oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: zaparcia

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, suchość w ustach Niezbyt często: biegunka, niedrożność porażenna jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadmierne pocenie się, wysypka, świąd, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: osłabienie, uzależnienie fizyczne z zespołem odstawienia leku

4.9 Przedawkowanie

Zwykle można spodziewać się objawów przedawkowania takich, jak w przypadku innych środków przeciwbólowych działających na ośrodkowy układ nerwowy (opioidów). Ciężkie przedawkowanie dihydrokodeiny może objawiać się sennością przechodzącą w osłupienie lub śpiączkę, szpilkowatymi źrenicami, wymiotami, tachykardią lub bradykardią, skurczami mięśni, rabdomiolizą, niedociśnieniem aż do niewydolności krążeniowej i niewydolności oddechowej lub bezdechu, które mogą w ciężkich przypadkach prowadzić do zgonu.

Leczenie przedawkowania dihydrokodeiną:

Podstawowym działaniem, jakie należy podjąć jest zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz wprowadzenie wspomaganego lub kontrolowanego dostarczania tlenu do płuc.

Przedawkowanie można leczyć przez podanie antagonistów opioidowych (np.: 0,4 - 2 mg naloksonu dożylnie). W razie potrzeby podawanie należy powtarzać w odstępach 2-3 minutowych. Nalokson może być podany w postaci wlewu w dawce 2 mg w 500 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej lub 5% dekstrozy (0,004 mg/ml naloksonu). Szybkość wlewu powinna być dostosowana do wcześniej podanej, jednorazowej dużej dawki leku podawanej szybko (bolus) oraz do reakcji pacjenta. Jeśli jest to wskazane, należy zastosować środki podtrzymujące (obejmujące sztuczne oddychanie, podanie tlenu, leki podnoszące ciśnienie krwi oraz wlewy płynów) w postępowaniu ze wstrząsem krążeniowym towarzyszącym przedawkowaniu. Zatrzymanie serca lub arytmia może wymagać wykonania masażu serca lub defibrylacji (przerwania migotania komór). Należy utrzymać odpowiedni poziom płynów i elektrolitów. W przypadkach, gdy nie minęło zbyt wiele czasu od zażycia tabletek o przedłużonym uwalnianiu, należy rozważyć płukanie żołądka.

Ponieważ działanie naloksonu jest stosunkowo krótkotrwałe, pacjent musi pozostawać pod stałym nadzorem, aż do przywrócenia samodzielnego oddychania.

Nalokson nie powinien być podawany pacjentom, u których nie występują poważne objawy kliniczne niewydolności oddechowej lub krążeniowej, wtórne do przedawkowania dihydrokodeiny. Nalokson powinien być podawany ostrożnie pacjentom, u których stwierdzono lub podejrzewa się fizyczne uzależnienie od dihydroksykodeiny. W niektórych przypadkach nagła lub całkowita neutralizacja działania opioidu może przyspieszać (wywołać) ból oraz ostry zespół odstawienny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe, kod ATC N 02 AA 08

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Dihydrokodeina jest półsyntetycznym opioidowym lekiem przeciwbólowym o działaniu słabszym niż morfina.

Lek działa na receptory opioidowe w mózgu, zmniejszając wrażliwość pacjenta na ból oraz wzmacnia odporność psychiczną na ból poprzez zmniejszenie związanego z nim lęku.

Działanie na ośrodkowy układ nerwowy

Głównym działaniem terapeutycznym dihydrokodeiny jest działanie przeciwbólowe oraz działanie przeciwkaszlowe (zahamowanie odruchu kaszlu poprzez bezpośredni wpływ na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Działanie przeciwkaszlowe może wystąpić podczas stosowania dawek mniejszych niż wymagane do zniesienia bólu.

Dihydrokodeina może powodować depresję oddechową na skutek bezpośredniego oddziaływania na ośrodek oddechowy w pniu mózgu.

Działanie na żołądek, jelita oraz inne mięśnie gładkie

Dihydrokodeina powoduje zmniejszenie czynności motorycznych poprzez zwiększenie napięcia mięśni gładkich, odźwiernika i dwunastnicy. Trawienie jedzenia w jelicie cienkim jest opóźnione, a czynności propulsywne są zmniejszone. Propulsywne ruchy perystaltyczne w jelicie grubym są zmniejszone, podczas gdy napięcie mięśni wzrasta do punktu skurczu skutkując wystąpieniem zaparcia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Dihydrokodeina wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, a jej stężenie terapeutyczne we krwi utrzymuje się przez 12 godzin (czyli do następnej dawki).

Podobnie jak inne pochodne fenantrenowe, dihydrokodeina jest głównie metabolizowana w wątrobie, jej metabolity są wydalane przede wszystkim z moczem. Metabolizm dihydrokodeiny objemuje o-demetylację, n-demetylację i 6-keto redukcję.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy zawierający 30, 56 lub 60 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Norpharma A/S Frydenlundsvej 30 2950 Vedb$k Dania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DHC Continus 60 mg: 9164 DHC Continus 90 mg: 9165 DHC Continus 120 mg: 9166

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.01.2002, 27.03.2006, 31.10.2007, 12.12.2008, 21.10.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.06.2014

7

DHC Continus