Imeds.pl

Dhc Continus 90 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DHC Continus

60 mg, 90 mg, 120 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Dihydrocodeini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DHC Continus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHC Continus

3.    Jak stosować lek DHC Continus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DHC Continus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek DHC Continus i w jakim celu się go stosuje

Lek DHC Continus zawiera substancję czynną winian dihydrokodeiny, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.

Lek DHC Continus stosuje się do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych (długotrwałych) bólów innego pochodzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DHC Continus Kiedy nie stosować leku DHC Continus:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dihydrokodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymieniony w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

-    jeśli u pacjenta występuje schorzenie zwane sercem płucnym;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa;

-    u dzieci poniżej 12 lat;

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność porażenna jelit;

-    jeśli pacjent ma uraz głowy lub podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,

-    jeśli pacjent cierpi z powodu alkoholizmu (ostra faza);

-    jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjent jest lub był uzależnieny od leków z grupy opioidów, innych leków lub alkoholu należy unikać przyjmowania leku DHC Continus. Jeśli jednak lekarz przepisał lek DHC Continus pacjentowi z problemem alkoholowym lub nadużywającemu leki mogące wpływać na czynność wątroby, będzie regularnie kontrolować parametry czynności wątroby.

Lek DHC Continus należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności dróg żółciowych;

-    jeśli u pacjenta występuje zapalenie trzustki;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła obturacyjna choroba płuc;

-    jeśli u pacjenta występuje depresja ośrodka oddechowego (objawiająca się spłyceniem a następnie ustaniem oddechu) z niedotlenieniem;

-    jeśli pacjent choruje na astmę oskrzelową;

-    jeśli u pacj enta występuj ą zaparcia;

-    jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy;

-    jeśli u pacjenta występuje przerost gruczołu krokowego;

-    jeśli pacjent stosuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy lub w ciągu ostatnich 2 tygodni zakończył przyjmowanie leku z tej grupy;

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Podczas długotrwałego stosowania, u pacjenta może wykształcić się tolerancja na substancję czynną (konieczne będzie podawanie coraz większych dawek leku w celu uzyskania stałego efektu przeciwbólowego).

Lek DHC Continus, podobnie do innych opioidów, może powodować uzależnienie oraz może być niewłaściwie stosowany.

Lek może wywołać uzależnienie fizyczne skutkujące objawami odstawienia. Jeśli lekarz zdecyduje, że leczenie lekiem DHC Continus nie jest już dłużej konieczne, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby i nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu należy połykać w całości, nie łamać, nie żuć ani nie kruszyć. Podanie przełamanej lub pokruszonej tabletki spowoduje szybkie uwolnienie i wchłonięcie za dużej dawki dihydrokodeiny, co może skutkować wystąpieniem objawów przedawkowania, a nawet śmiercią (patrz punkt „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DHC Continus”).

Podczas niewłaściwego stosowania leków doustnych, poprzez podanie ich inną drogą, mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, stanowiące nawet zagrożenie życia.

Inne leki i DHC Continus

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku DHC Continus jednocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji i niedociśnienia tętniczego).

Jednoczesne stosowanie leków uspakajających, nasennych, odprężających i leków z grupy fenotiazyn, leków przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak uspokojenie i depresja ośrodka oddechowego (spłycenie i zanik oddechu).

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

DHC Continus z jedzeniem i piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku DHC Continus nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku DHC Continus w trakcie ciąży o ile lekarz tak nie zaleci.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku DHC Continus.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek DHC Continus powoduje senność, przez co ograniczona zostaje zdolność pacjenta do reagowania.

Lek DHC Continus zawiera laktozę.

Jedna tabletka DHC Continus 60 mg zawiera 58,4 mg laktozy.

Jedna tabletka DHC Continus 90 mg zawiera 40,5 mg laktozy.

Jedna tabletka DHC Continus 120 mg zawiera 54,0 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek DHC Continus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Lek DHC Continus 60 mg: 1 lub 2 tabletki co 12 godzin Lek DHC Continus 90 mg: 1 tabletka co 12 godzin Lek DHC Continus 120 mg: 1 tabletka co 12 godzin

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz niedoczynnością tarczycy lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszych dawek.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie rozgryzać, nie żuć. Przyjęcie pokruszonej tabletki może spowodować zbyt szybkie wchłonięcie leku i doprowadzić do objawów przedawkowania (patrz niżej).

W przypadku wrażenia, że działanie leku DHC Continus jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DHC Continus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania obejmują senność przechodzącą w osłupienie lub śpiączkę, szpilkowate źrenice, wymioty, skurcze mięśni, rozpad mięśni, nieregularną pracę serca - szybsze bicie serca (tachykardia) lub wolniejsze bicie serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi, niewydolność układu sercowo-naczyniowego i niewydolność oddechową lub bezdech, które mogą w ciężkich przypadkach stanowić zagrożenie życia.

Sposób postępowania: Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, którzy podejmie leczenie dostosowane do charakteru i nasilenia objawów. Utrzymać pacjenta w stanie świadomości oraz zapewnić ciągłość oddechu. Konieczne może być przewiezienie pacjenta do szpitala w celu zapewnienia stałej opieki medycznej.

Pominięcie zastosowania leku DHC Continus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku DHC Continus

Nie należy bez konsultacji z lekarzem przerywać stosowania leku DHC Continus. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nagłe przerwanie stosowania leku DHC Continus po długotrwałej terapii może spowodować wystąpienie objawów odstawienia m.in. bóle, silną drażliwość i niepokój ruchowy.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ryzyko wystąpienia działania niepożądanego opisane jest poniższymi kategoriami:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób) :

zaparcia, uspokojenie polekowe (lekka senność do otępienia w zależności od dawki).

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, suchość w ustach.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

biegunka, kolka żółciowa, stany skurczowe dróg żółciowych, nadmierne pocenie się, wysypka, świąd, pokrzywka, zatrzymanie moczu, osłabienie, uzależnienie fizyczne z zespołem odstawienia leku, uzależnienie od leku, obrzęk naczynioruchowy, stan dezorientacji, halucynacje, zmiany nastroju, dysforia (zaburzenia nastroju ze skłonnością do drażliwości, wybuchowości), napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), parestezje, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, duszność, atak astmy (szczególnie u pacjentów z astmą), niedociśnienie, depresja oddechowa, niedrożność porażenna jelit, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia widzenia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podwyższone stężenie hormonu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek DHC Continus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek DHC Continus

- Substancj ą czynną leku jest winian dihydrokodeiny.

-    Pozostałe składniki to laktoza bezwodna, hydroksyetyloceluloza, alkohol cetostearylowy, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek DHC Continus i co zawiera opakowanie

Opakowanie w postaci pojemnika polipropylenowego w tekturowym pudełku zawiera 30, 56 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Norpharma A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Yedb^k, Dania

Wytwórca:

Mundipharma GmbH, Mundipharma Strasse 2, D-65549 Limburg, Niemcy

BARD Pharmaceuticals Ltd., 191 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 0GW, Wielka Brytania

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 45A, 01-864 Warszawa, tel. +48 22 866 87 12, fax +48 22 866 87 13.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16-06-2014

5