+ iMeds.pl

Dianeal pd1 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej -Ulotka Dianeal pd1 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

DIANEAL PD1 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml DIANEAL PD1 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 22,7 mg/ml DIANEAL PD1 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6 mg/ml

Roztwory do dializy otrzewnowej

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DIANEAL PD 1 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD1

3.    Jak stosować DIANEAL PD1

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać DIANEAL PD1

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DIANEAL PD1 i w jakim celu się go stosuje

DIANEAL PD1 jest to roztwór do dializy otrzewnowej.

Usuwa wodę i zbędne produkty przemiany materii z krwi. Koryguje także nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi. DIANEAL PD1 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%, 2,27% lub 3,86%). Im wyższe stężenie glukozy w roztworze, tym większa ilość wody może być usunięta z krwi.

DIANEAL PD1 stosuje się w następujących przypadkach:

-    przej ściowej lub trwałej niewydolności nerek;

-    znacznego zatrzymania wody w organizmie;

-    poważnych zaburzeń kwasowości lub zasadowości i zawartości soli we krwi;

-    pewnych rodzajów zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować innych metod leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD1

Kiedy nie wolno stosować leku DIANEAL PD1

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt dużo kwasu we krwi) przed pierwszym zastosowaniem roztworu;

-    jeśli pacjent ma nieprawidłowość ściany brzucha lub jamy brzusznej, czego nie można usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie nie poddające się korekcie, które zwiększa ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej;

-    jeśli pacjent ma udokumentowaną utratę funkcji otrzewnej na skutek rozległych zrostów otrzewnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli pacjent ma poważne nieprawidłowości ściany brzucha lub jamy brzusznej. Na przykład, jeśli pacjent ma przepuklinę lub stan zapalny jelit;

-    jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty;

-    jeśeli pacjent ma zaburzenia oddychania;

-    jeśli u pacjenta występuje ból brzucha, podwyższona temperatura ciała lub stwierdza się zmętnienie lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu i okazać go zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny zdecyduje o konieczności przerwania leczenia lub rozpoczęcia leczenia korygującego. Na przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju zakażenia, lekarz może zalecić przyjmowanie antybiotyku, który skutecznie zwalcza wiele różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania;

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej kwasicy mleczanowej (zbyt dużo kwasu we krwi). Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej może wystąpić z powodu:

•    nagłej ciężkiej niewydolność nerek;

•    wrodzonych chorób metabolicznych;

•    przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);

•    przyjmowania leków stosowanych w leczeniu HIV, zwłaszcza leków nazywanych NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).

-    u pacjentów z cukrzycą stosujących ten roztwór do dializy należy systematycznie sprawdzać dawki leków regulujących stężenie glukozy we krwi (np. insuliny). Dawka leków przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania, zwłaszcza na początku leczenia dializą otrzewnową lub w przypadku zmiany w leczeniu dializą otrzewnową;

-    pacjent — o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić pisemny bilans płynów oraz masy ciała. Lekarz powinien systematycznie sprawdzać parametry krwi, szczególnie stężenia:

•    soli (np. wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów);

•    hormonu przytarczyc - odpowiedzialnego za utrzymanie stężenia wapnia w organizmie;

•    lipidów we krwi.

-    jeśli u pacjenta występuje zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie wapnia we krwi. Ten roztwór może wpływać na zmiany stężenia wapnia;

-    Nie należy stosować większej objętości roztworu niż to zalecił lekarz. Objawy przewodnienia obejmują rozdęcie brzucha, uczucie pełności i duszność;

-    Lekarz będzie regularnie sprawdzał u pacjenta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt niskich wartości, lekarz może zlecić przyjmowanie chlorku potasu w celu uzupełnienia niedoboru;

-    Schorzenie zwane otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) jest znanym, choć rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

•    zapalenie w obrębie brzucha;

•    zgrubienie ścian jelit, któremu może towarzyszyć ból brzucha, rozdęcie brzucha lub wymioty. W rzadkich przypadkach bywa ono śmiertelne.

Inne leki i DIANEAL PD1

-    Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest to spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie niektórych leków.

-    Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe znane, jako glikozydy nasercowe (np. digoksynę). U pacjenta:

•    może być potrzebne uzupełnienie potasu i wapnia;

•    może wystąpić zaburzenie rytmu serca (arytmia);

•    podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie kontrolowane będzie stężenie potasu, wapnia i magnezu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią. Lekarz zadecyduje czy leczenie jest w takim przypadku odpowiednie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, nieostre widzenie lub zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli odczuwa się takie objawy.

3. Jak stosować DIANEAL PD1

DIANEAL PD 1 jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca organy wewnętrzne, takie jak j elita i wątroba.

Ten roztwór nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego, specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z tym zespołem. Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować bóle brzucha i (lub) zapalenie otrzewnej.

Jeśli worek jest uszkodzony, musi być wyrzucony.

W jakich dawkach i jak często stosować lek

Lekarz zaleci odpowiednie stężenie glukozy i ilość worków do codziennego zastosowania. Przerwanie stosowania leku Dianeal PD1

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może mieć skutki zagrażające życiu.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem:

-    Należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć specjalnie zaprojektowanej płytki grzewczej. Nie wolno zanurzać worka w wodzie. Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania roztworu.

-    Należy zdjąć worek zewnętrzny i zastosować roztwór niezwłocznie.

-    Sprawdzić czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór nie jest przezroczysty.

-    Każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Podczas podawania roztworu należy stosować postępowanie pozwalające zachować jałowość, zgodnie z przeszkoleniem.

Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami

Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, które mają być dodawane bezpośrednio do worka DIANEAL PD1. W takim przypadku należy dodać lek poprzez miejsce przeznaczone do tego celu na dole worka. Po dodaniu leku należy niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości worków DIANEAL PD1 w ciągu 24 godzin

Jeśli podane zostanie zbyt dużo roztworu DIANEAL PD1 może wystąpić:

-    rozdęcie brzucha;

-    uczucie pełności i (lub) duszność.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób postępowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

-    ciśnienie krwi wyższe niż zwykle (nadciśnienie);

-    opuchnięte kostki lub nogi, obrzęk powiek, duszność lub ból w klatce piersiowej (hiperwolemia);

-    poważna choroba, której towarzyszy powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i genitaliach (zespół Stevensa-Johnsona);

-    ból brzucha;

-    gorączka;

-    zapalenie otrzewnej.

Są to poważne objawy niepożądane, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub ośrodka prowadzącego leczenie dializą otrzewnową.

Działania niepożądane, które zostały zgłoszone (występują u nieznanej liczby pacjentów leczonych lekiem DIANEAL PD1):

-    zmiany w wynikach badań krwi:

   spadek stężenia potasu (hipokalemia), który może powodować osłabienie mięśni, drżenia mięśniowe lub zaburzenia rytmu serca;

•    spadek stężenia sodu (hiponatremia), który może powodować zmęczenie, śpiączkę, splątanie lub nudności;

•    spadek stężenia chlorków (hipochloremia), który może powodować zmęczenie, śpiączkę, splątanie lub nudności;

-    ból w miejscu wlewu;

-    nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, odwodnienie (pragnienie, suchość w ustach);

-    spadek objętości krwi (hipowolemia);

-    obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie);

- skurcze mięśni, bóle mięśni i kości;

- zatrzymanie płynów (obrzęki);

-    rozdęcie lub dyskomfort w obrębie brzucha;

-    omdlenia;

-    zaburzenia skóry, takie jak pokrzywka, wysypki i swędzenie;

-    duszność.

Inne działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej:

-    zakażenie wokół miejsca ujścia cewnika, niedrożność cewnika.

5. Jak przechowywać DIANEAL PD1

-    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

-    Zużyć natychmiast, wyrzucić wszelkie niewykorzystane pozostałości.

-    Nie używać tego leku, po upływie terminu ważności. Termin ważności jest podany na tekturowym pudełku i na worku za napisem „Termin ważn.” i symbolem §. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

DIANEAL PD1 należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera DIANEAL PD1

DIANEAL PD1 dostępny jest jako roztwór zawierający 3 różne stężenia glukozy.

Skład roztworów jest następujący:

DIANEAL PD1

1,36%

2,27%

3,86%

_g/1_

Glukoza jednowodna, co odpowiada glukozie bezwodnej

13,6

22,7

38,6

Sodu chlorek

5,7

5,7

5,7

Wapnia chlorek dwuwodny

0,257

0,257

0,257

Magnezu chlorek sześciowodny

0,152

0,152

0,152

Sodu mleczan

3,9

3,9

3,9

mmol/1

Sód

132

132

132

Wapń

1,75

1,75

1,75

Magnez

0,75

0,75

0,75

Mleczany

35

35

35

Chlorki

102

102

102

Pozostałym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda DIANEAL PD1 i co zawiera opakowanie

DIANEAL PD1 pakowany jest w plastikowe worki o różnej pojemności.

Roztwór w workach jest przezroczysty i bezbarwny.

Każdy worek jest pakowany w worek zewnętrzny i dostarczany w pudełkach kartonowych.

Objętość

Rodzaj opakowania

1,5 l

Worki pojedyncze i podwójne

2,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

2,5 l

Worki pojedyncze i podwójne

3,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

5,0 l

Worki pojedyncze i podwójne

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca i miejsce wytwarzania

Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar - County Mayo Irlandia

Baxter Manufacturing Sp.z o.o.

Ul.Wojciechowska 42B 20-704 Lublin Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter i Dianeal są znakami towarowymi Baxter International Inc.

6

Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej

Charakterystyka Dianeal pd1 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIANEAL PD1 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1,36 %; w/v 1,50 % w/v 0,57% w/v 0,39% w/v 0,0257% w/v 0,0152% w/v


Glukoza bezwodna (Ph. Eur.)

(w postaci glukozy jednowodnej (Ph. Eur.) Sodu chlorek (Ph. Eur.)

Sodu mleczan (Ph. Fr.)

Wapnia chlorek dwuwodny (Ph. Eur.) Magnezu chlorek sześciowodny (Ph. Eur.)

Stężenie (glukoza) 1,36% w/v 13,6 mg/ml

2,27% w/v 22,7 mg/ml

3,86% w/v 38,6 mg/ml

1000 ml roztworu zawiera (g/l)

- Glukoza jednowodna

15,00

25,00

42,50

co odpowiada glukozie bezwodnej

13,60

22,70

38,60

- Sodu chlorek

5,67

5,67

5,67

- Sodu mleczan, roztwór

3,92

3,92

3,92

- Wapnia chlorek, 2H20

0,257

0,257

0,257

- Magnezu chlorek, 6H20

0,152

0,152

0,152

- Woda do wstrzykiwań

1000

1000

1000

Skład jonowy (mmol/l)

- Sód

132

132

132

- Wapń

1,75

1,75

1,75

- Magnez

0,75

0,75

0,75

- Mleczany

35

35

35

- Chlorki

102

102

102

- Osmolarność (mOsm/l)

347

398

486

- pH w temperaturze 25°C

5,5

5,5

5,5

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do dializy otrzewnowej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DIANEAL PD1 zalecany jest do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:

•    ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;

•    znacznego przewodnienia;

•    zaburzeń gospodarki elektrolitowej;

•    zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować alternatywnych metod leczenia.

Droga podawania

Podawać wyłącznie dootrzewnowo.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Podawanie

DIANEAL PD1 jest przeznaczony do podania wyłącznie dootrzewnowego. Nie podawać dożylnie.

Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do temperatury 37oC, aby zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania, należy użyć tylko suchego źródła ciepła (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w wodzie ze względu na wzrost ryzyka zanieczyszczenia. Roztworu nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość uszkodzenia worka oraz narażenia zdrowia pacjenta lub jego dyskomfort.

W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy zachować zasady aseptyki.

Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.

Zdrenowany płyn należy sprawdzić w celu wykrycia obecności włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Dawkowanie

Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu, czas zalegania i czas trwania dializy powinien dobrać lekarz prowadzący.

Dorośli

U pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24h). U pacjentów leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4-5 wymian w nocy i do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2 l do 2,5 l.

Dzieci i młodzież (tj. od noworodków do 18 lat)

Zaleca się użycie od 800 do 1400 ml/m2 na wymianę, zależnie od tolerancji leku, nie więcej jednak niż 2000 ml. U dzieci w wieku poniżej 2 lat zaleca się zastosowanie objętości napełniania od 500 do 1000 ml/m2.

Jak tylko masa ciała pacjenta zbliży się do optymalnej docelowej masy ciała, zaleca się użycie produktu DIANEAL z niższym stężeniem glukozy.

Aby uniknąć ryzyka znacznego odwodnienia i hipowolemii oraz zmniejszyć utratę białek wskazane jest użycie płynu do dializy otrzewnowej o możliwie najniższej osmolarności, pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie DIANEAL jest przeciwwskazane u pacjentów z:

•    istniejącą ciężką kwasicą mleczanową;

•    nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają efektywną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko infekcji;

•    udokumentowaną utratą funkcji otrzewnej lub rozległymi zrostami, które upośledzają funkcje otrzewnej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów:

1)    z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi nieprawidłowościami lub urazami dopóki nie nastąpi wyleczenie, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha lub powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;

2)    w innych stanach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych.

•    Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym u niektórych pacjentów stosujących DIANEAL PD1 w czasie leczenia dializą otrzewnową.

•    W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej, dobór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości wyizolowanego/ych mikroorganizmu/ów odpowiedzialnego/ych za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.

•    Zaleca się, aby pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np. ostra niewydolność nerek, wrodzone wady metaboliczne, terapia lekami, takimi jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI)), znajdowali się pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany.

•    Przepisując lek pacjentowi należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy ściśle kontrolować stężenia potasu, wapnia oraz magnezu w surowicy.

•    Należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów, a także masy ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje, łącznie z zastoinową niewydolnością serca, spadkiem objętości krwi krążącej i wstrząsem.

•    Dializa otrzewnowa może prowadzić do znacznej utraty białek, aminokwasów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie. W razie konieczności należy wdrożyć leczenie uzupełniające.

•    Nie zaleca się stosowania 5 lub 6 litrów roztworu w czasie pojedynczej wymiany CADO lub ADO z uwagi na możliwość podania nadmiernej objętości roztworu.

•    Wlew nadmiernej objętości DIANEAL PD1 do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i (lub) spłyceniem oddechu.

•    Sposobem leczenia przy przepełnieniu roztworem DIANEAL PD 1 jest zdrenowanie roztworu z jamy otrzewnej.

•    Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować bóle brzucha i (lub) zapalenia otrzewnej.

•    Zastosowanie nadmiernych ilości roztworu DIANEAL PD1 z wyższym stężeniem glukozy w trakcie leczenia dializą otrzewnową może spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody

z organizmu pacjenta.

•    Roztwór DIANEAL PD1 nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.

o W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje

hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia hipokaliemii, ale powinno być to przeprowadzone po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i w całym organizmie, wyłącznie na zalecenie lekarza.

•    Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania biochemiczne krwi (w tym poziom hormonu przytarczyc oraz parametry lipidów) i oznaczenia parametrów hematologicznych.

•    Pacjenci z cukrzycą wymagają uważnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi w trakcie i po zakończeniu dializy z użyciem roztworów zawierających glukozę. Dawkowanie insuliny lub inne leczenie hiperglikemii powinno być odpowiednio dostosowane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań interakcji dla produktu DIANEAL PD1. Wskutek dializy stężenie we krwi produktów leczniczych ulegających dializie może ulec zmniejszeniu.

Stężenia osoczowe potasu, wapnia oraz magnezu muszą być dokładnie kontrolowane u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, ze względu na ryzyko zatrucia glikozydami naparstnicy.

Może być konieczne zastosowanie suplementów potasu.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak doświadczenia klinicznego z zastosowaniem produktu DIANEAL PD1 w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są dostępne dane z badań na zwierzętach. Należy zawsze rozważyć stosunek korzyści do ryzyka.

Patrz punkt 4.4

Przed zastosowaniem dializy otrzewnowej u kobiet w zaawansowanej ciąży należy rozważyć potencjalne korzyści leczenia i możliwość wystąpienia związanych z nim powikłań.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (np. złe samopoczucie, hipowolemia).

4.8    Działania niepożądane

Przedstawione działania niepożądane mogące mieć związek ze stosowaniem produktu leczniczego DIANEAL lub z wykonywaniem procedury dializy otrzewnowej.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły u pacjentów leczonych produktem leczniczym DIANEAL pochodzące z badań klinicznych oraz zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Działania niepożądane podane w tym punkcie są wymienione zgodnie z konwencją dotyczącą częstości występowania: bardzo często: >10%; często >1% i <10%; niezbyt często: >0,1% i <1%; bardzo rzadko <0,01%; nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)._


Klasyfikacja układów i narządów

Termin zalecany

Częstość występowania

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Hipokalemia Zatrzymanie płynów

Hiperwolemia

Hipowolemia

Hiponatremia

Odwodnienie

Hipochloremia

Nieznana

ZABURZENIA NACZYNIOWE

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Nieznana

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

Nieznana

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Otorbiające stwardnienie otrzewnej

Zapalenie otrzewnej

Zmętnienie dializatu

Wymioty

Biegunka

Nudności

Zaparcia

Ból brzucha

Rozdęcie brzucha

Dyskomfort w obrębie brzucha

Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Zespół Stevensa-Johnsona Pokrzywka

Wysypka (włączając wysypkę swędzącą, rumieniowatą i uogólnioną)

Świąd

Nieznana

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Bóle mięśniowe

Skurcze mięśni

Bóle mięśniowo-szkieletowe

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Uogólniony obrzęk Gorączka Złe samopoczucie Ból w miejscu wlewu

Nieznana


Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą: grzybicze zapalenie otrzewnej, bakteryjne zapalenie otrzewnej, zakażenie związane z wprowadzeniem cewnika, powikłania związane z cewnikiem.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do hiperwolemii, hipowolemii, zaburzeń elektrolitowych lub (u pacjentów z cukrzycą) do hiperglikemii.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W przypadku hiperwolemii można zastosować hipertoniczne roztwory do dializy otrzewnowej i ograniczenie podawania płynów.

W przypadku hipowolemii można zastosować doustne lub dożylne uzupełnienie płynów, w zależności od stopnia odwodnienia.

W przypadku zaburzeń elektrolitowych postępowanie zależne jest od rodzaju zaburzeń, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.

W przypadku hiperglikemii u pacjentów z cukrzycą należy dostosowywać dawki insuliny lub innych doustnych produktów leczniczych zgodnie ze schematem dawkowania zaleconym przez lekarza prowadzącego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Roztwory hipertoniczne Kod ATC: B05DB

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa ma na celu usuwanie z organizmu toksycznych produktów przemiany materii, które normalnie wydalane są przez nerki, oraz wspomożenie regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Procedura ta polega na wprowadzeniu płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy otrzewnej. Wymiana substancji pomiędzy płynem do dializy a naczyniami włosowatymi otrzewnej pacjenta odbywa się poprzez błonę otrzewnej zgodnie z prawami osmozy i dyfuzji. Po kilku godzinach zalegania płyn zostaje wysycony toksycznymi substancjami i musi zostać wymieniony. Za wyjątkiem mleczanu, który jest obecny w składzie jako prekursor wodorowęglanu, stężenia elektrolitów w płynie zostały tak dobrane, aby doprowadzić do normalizacji stężeń elektrolitów w osoczu. Produkty przemiany azotowej zawarte w wysokich stężeniach we krwi przenikają przez błonę otrzewnej do płynu dializującego. Zawartość glukozy sprawia, że płyn jest hiperosmotyczny w stosunku do osocza. Powstały gradient osmotyczny ułatwia usuwanie płynu z osocza do roztworu dializującego, co umożliwia wyrównanie przewodnienia obserwowanego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza podana dootrzewnowo jest wchłaniana do krwi i ulega normalnym przemianom metabolicznym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań do 100% w/v

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Przed dodaniem innego leku należy zawsze sprawdzić jego zgodność z roztworem.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi 2 lata. Produkt należy zużyć bezpośrednio po wyjęciu z opakowania ochronnego.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Płyn jest umieszczony w hermetycznie zamkniętym pojemniku wykonanym z plastyfikowanego PCW do celów medycznych (PL-146). Pojemnik posiada port do podłączenia zestawu do podawania lub może być podłączony do zintegrowanego zestawu do podawania wraz z pustym pojemnikiem drenażowym. Pojemnik jest także wyposażony w samouszczelniający lateksowy port do iniekcji, służący w razie potrzeby do wprowadzania dodatkowych leków do roztworu przed rozpoczęciem dializy.

Pojemnik umieszczony jest w opakowaniu ochronnym z polietylenu o wysokiej gęstości lub polipropylenu.

Wielkości pojemników: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml,

3000 ml i 5000 ml.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania tego produktu są przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13000

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.09.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.07.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej