+ iMeds.pl

Dianeal pd4 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej -Ulotka Dianeal pd4 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

DIANEAL PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml DIANEAL PD4 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 22,7 mg/ml DIANEAL PD4 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6 mg/ml

Roztwory do dializy otrzewnowej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest DIANEAL PD4 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD4

3.    Jak stosować DIANEAL PD4

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać DIANEAL PD4

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest DIANEAL PD4 i w jakim celu się go stosuje

DIANEAL PD4 jest to roztwór do dializy otrzewnowej.

Usuwa wodę i zbędne produkty przemiany materii z krwi. Koryguje także nieprawidłowe stężenia różnych składników krwi. DIANEAL PD4 zawiera różne stężenia glukozy (1,36%, 2,27% lub 3,86%). Im wyższe stężenie glukozy w roztworze, tym większa ilość wody może być usunięta z krwi.

DIANEAL PD4 stosuje się w następujących przypadkach:

-    przejściowej lub trwałej niewydolności nerek;

-    znacznego zatrzymania wody w organizmie;

-    poważnych zaburzeń kwasowości lub zasadowości i zawartości soli we krwi;

-    pewnych rodzajów zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować innych metod leczenia.

DIANEAL PD4 jest szczególnie wskazany do utrzymywania prawidłowych stężeń wapnia i fosforanów u pacjentów przyjmujących preparaty wiążące fosforany, zawierające wapń lub magnez.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIANEAL PD4 Kiedy nie wolno stosować leku DIANEAL PD4

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką kwasicę mleczanową (zbyt dużo kwasu we krwi) przed pierwszym zastosowaniem roztworu.

- Jeśli pacjent ma nieprawidłowość ściany brzucha lub jamy brzusznej, czego nie można usunąć chirurgicznie lub inne zaburzenie, niepoddające się korekcie, które zwiększa ryzyko zakażeń w obrębie jamy brzusznej.

-    Jeśli pacjent ma udokumentowaną utratę funkcji otrzewnej na skutek rozległych zrostów otrzewnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania DIANEAL PD4 należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność:

-    jeśli pacjent ma poważne nieprawidłowości ściany brzucha lub jamy brzusznej. Na przykład, jeśli pacjent ma przepuklinę lub stan zapalny jelit.

-    jeśli u pacjenta wykonywano przeszczep tętniczy w obrębie aorty;

-    jeśli pacj ent ma zaburzenia oddychania;

-    jeśli u pacjenta występuje ból brzucha, podwyższona temperatura ciała lub stwierdza się zmętnienie lub cząstki w zdrenowanym płynie. Może to być oznaką zapalenia otrzewnej lub zakażenia. Należy niezwłocznie skontaktować się z zespołem medycznym sprawującym opiekę nad pacjentem. Należy odnotować numer serii produktu i okazać go zespołowi medycznemu razem z workiem ze zdrenowanym płynem. Zespół medyczny zdecyduje o konieczności przerwania leczenia lub rozpoczęcia leczenia korygującego. Na przykład, jeśli wystąpi zakażenie, lekarz może wykonać pewne badania, aby jak najlepiej dobrać właściwy antybiotyk. Do czasu ustalenia rodzaju zakażenia, lekarz może zalecić przyjmowanie antybiotyku, który skutecznie zwalcza wiele różnych bakterii. Jest to antybiotyk o szerokim spektrum działania.

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiej kwasicy mleczanowej (zbyt dużo kwasu we krwi). Zwiększone ryzyko kwasicy mleczanowej może wystąpić z powodu:

•    znacznego niedociśnienia krwi lub sepsy, które mogą być związane z ostrą niewydolnością nerek;

•    wrodzonych chorób metabolicznych;

•    przyjmowania metforminy (leku stosowanego w leczeniu cukrzycy);

•    przyjmowania leków stosowanych w leczeniu HIV, zwłaszcza leków nazywanych NRTI (nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy).

-    u pacjentów z cukrzycą stosujących ten roztwór do dializy należy systematycznie sprawdzać dawki leków regulujących stężenie glukozy we krwi (np. insuliny). Dawka leków przeciwcukrzycowych może wymagać dostosowania, zwłaszcza na początku leczenia dializą otrzewnową lub w przypadku zmiany w leczeniu dializą otrzewnową.

-    u pacjentów z alergią na kukurydzę. Należy natychmiast przerwać infuzję i zdrenować roztwór z j amy otrzewnej.

-    pacjent - o ile jest to możliwe w porozumieniu z lekarzem - powinien prowadzić pisemny bilans płynów oraz masy ciała. Lekarz powinien systematycznie sprawdzać parametry krwi, szczególnie stężenia:

•    soli (np. wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów);

•    hormonu przytarczyc - odpowiedzialnego za utrzymanie stężenie wapnia w organizmie;

•    lipidów we krwi.

-    jeśli u pacjenta występuje zbyt wysokie lub zbyt niskie steżenie wapnia we krwi. Ten roztwór może wpływać na zmiany stężenia wapnia.

-    Nie należy stosować większej objętości roztworu niż to zalecił lekarz. Objawy przewodnienia obejmują rozdęcie brzucha, uczucie pełności i duszność.

-    Lekarz będzie regularnie sprawdzał u pacj enta stężenie potasu. Jeśli spadnie ono do zbyt niskich wartości, lekarz może zlecić przyjmowanie chlorku potasu w celu uzupełnienia niedoboru.

-    Schorzenie zwane otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS) jest znanym, choć rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową. Pacjent i lekarz powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia tego powikłania. EPS powoduje:

•    zapalenie w obrębie brzucha;

•    zgrubienie ścian jelit, któremu może towarzyszyć ból brzucha, rozdęcie brzucha lub wymioty. EPS może prowadzić do zgonu.

DIANEAL PD4 a inne leki

-    Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

-    Jeżeli pacjent stosuje inne leki, być może lekarz będzie musiał zwiększyć ich dawki. Jest to spowodowane przez fakt, że leczenie za pomocą dializy otrzewnowej nasila wydalanie niektórych leków.

-    Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent stosuje leki nasercowe, znane jako glikozydy nasercowe (np. digoksynę). U pacjenta:

•    może być potrzebne uzupełnienie potasu i wapnia;

•    może wystąpić zaburzenie rytmu serca (arytmia);

•    podczas leczenia pacjent będzie pod ścisłą kontrolą lekarza, szczególnie kontrolowane będzie stężenie potasu, wapnia i magnezu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje czy leczenie jest w takim przypadku odpowiednie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten rodzaj leczenia może powodować osłabienie, nieostre widzenie lub zawroty głowy. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli odczuwa się takie objawy.

3. Jak stosować DIANEAL PD4

DIANEAL PD4 jest przeznaczony do podawania do jamy otrzewnej. Jest to przestrzeń w jamie brzusznej (brzuchu) pomiędzy skórą i otrzewną. Otrzewna jest to błona otaczająca organy wewnętrzne, takie jak jelita i wątroba.

Ten roztwór nie jest przeznaczony do stosowania dożylnego.

Należy zawsze stosować ten lek zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego, specjalizującego się w dializie otrzewnowej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować bóle brzucha i (lub) zapalenie otrzewnej.

Jeśli worek jest uszkodzony, musi być wyrzucony.

W jakich dawkach i jak często stosować lek

Lekarz zaleci odpowiednie stężenie glukozy i ilość worków do codziennego zastosowania. Przerwanie stosowania leku DIANEAL PD4

Nie należy przerywać dializy otrzewnowej bez zgody lekarza. Przerwanie leczenia może mieć skutki zagrażające życiu.

Sposób podawania

Przed zastosowaniem:

-    Należy ogrzać worek do temperatury 37°C. Do tego celu należy użyć specjalnie zaprojektowanej płytki grzewczej. Nie wolno zanurzać worka w wodzie. Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do ogrzania roztworu.

-    Należy zdjąć worek zewnętrzny i zastosować roztwór niezwłocznie.

-    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty. Nie używać worka, jeśli roztwór nie jest przezroczysty.

-    Każdy worek przeznaczony jest tyko do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Podczas podawania roztworu należy stosować postępowanie pozwalające zachować jałowość, zgodnie z przeszkoleniem.

Po użyciu, należy sprawdzić czy zdrenowany płyn nie jest mętny.

Zgodność z innymi lekami

Należy zawsze sprawdzić zgodność leków dodawanych do DIANEAL PD4.

Lekarz może przepisać pacjentowi inne leki w postaci przeznaczonej do wstrzykiwań, które mają być dodawane bezpośrednio do worka DIANEAL PD4. W takim przypadku należy dodać lek poprzez miejsce przeznaczone do tego celu na dole worka. Po dodaniu leku należy niezwłocznie zużyć produkt. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana ilości worków DIANEAL PD4 w ciągu 24 godzin

Jeśli podane zostanie zbyt dużo roztworu DIANEAL PD4 może wystąpić:

-    rozdęcie brzucha;

-    uczucie pełności i (lub)

-    duszność.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci dalszy sposób postępowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub ośrodek prowadzący leczenie dializą otrzewnową:

-    ciśnienie krwi wyższe niż zwykle (nadciśnienie);

-    opuchnięte kostki lub nogi, obrzęk powiek, duszność lub ból w klatce piersiowej (hiperwolemia);

-    poważna choroba, której towarzyszy powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i genitaliach (zespół Stevensa-Johnsona);

-    ból brzucha;

-    gorączka;

-    zapalenie otrzewnej.

Są to poważne objawy niepożądane, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub zwrócić się do ośrodka prowadzącego leczenie dializą otrzewnową.

Działania niepożądane, które zostały zgłoszone (występujące u nieznanej liczby pacjentów leczonych lekiem DIANEAL PD4):

-    zmiany w wynikach badań krwi:

•    spadek stężenia potasu (hipokaliemia), który może powodować osłabienie mięśni, drżenia mięśniowe lub zaburzenia rytmu serca;

•    spadek stężenia sodu (hiponatremia), który może powodować zmęczenie, śpiączkę, splątanie lub nudności;

•    spadek stężenia chlorków (hipochloremia), który może powodować zmęczenie, śpiączkę, splątanie lub nudności;

-    ból w miejscu wlewu;

-    nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, odwodnienie (pragnienie, suchość w ustach);

-    spadek objętości krwi (hipowolemia);

-    obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie);

-    skurcze mięśni, bóle mięśni i kości;

-    zatrzymanie płynów (obrzęki);

-    rozdęcie lub dyskomfort w obrębie brzucha;

-    omdlenia;

-    zaburzenia skóry, takie jak pokrzywka, wysypki i swędzenie;

-    duszność.

Inne działania niepożądane związane z procedurą przeprowadzania dializy otrzewnowej (występujące u nieznanej liczby pacjentów leczonych lekiem DIANEAL PD4):

-    zakażenie wokół miej sca uj ścia cewnika, niedrożność cewnika.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć

o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać DIANEAL PD4

-    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Zużyć natychmiast, wyrzucić wszelkie niewykorzystane pozostałości.

-    Nie używać tego leku, po upływie terminu ważności, który jest podany na tekturowym pudełku i na worku za napisem „Termin ważn.” i symbolem §. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

DIANEAL PD4 należy usuwać w sposób zgodny z podanym podczas szkolenia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Ta ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera DIANEAL PD4

DIANEAL PD4 dostępny jest jako roztwór zawierający 3 różne stężenia glukozy.

Skład roztworów jest następujący:

DIANEAL PD4

1,36%

2,27%

3,86%

g/l

Glukoza jednowodna, co odpowiada glukozie bezwodnej

13,6

22,7

38,6

Sodu chlorek

5,38

5,38

5,38

Wapnia chlorek dwuwodny

0,184

0,184

0,184

Magnezu chlorek sześciowodny

0,051

0,051

0,051

Sodu mleczan

4,48

4,48

4,48

mmol/l

Sód

132

132

132

Wapń

1,25

1,25

1,25

Magnez

0,25

0,25

0,25

Mleczany

40

40

40

Chlorki

95

95

95

Pozostałym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda DIANEAL PD4 i co zawiera opakowanie

DIANEAL PD4 pakowany jest w plastikowe worki o różnej pojemności.

Roztwór w workach jest przezroczysty i bezbarwny.

Każdy worek jest pakowany w worek zewnętrzny i dostarczany w pudełkach kartonowych.

Objętość    Rodzaj    opakowania

1.5    l    Worki pojedyncze    i    podwójne

2.0    l    Worki pojedyncze    i    podwójne

2.5    l    Worki pojedyncze    i    podwójne

3.0    l    Worki pojedyncze    i    podwójne

5.0    l    Worki pojedyncze    i    podwójne

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca i miejsce wytwarzania

Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar - County Mayo Irlandia

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. Ul.Wojciechowska 42B 20-704 Lublin Polska

Baxter Healthcare Ltd.

Caxton Way

Thetford, Norfolk, IP24 3SE Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter i Dianeal są znakami towarowymi Baxter International Inc.

7

Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej

Charakterystyka Dianeal pd4 (glukoza 1,36%). zestaw do dializy otrzewnowej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIANEAL PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6 mg/ml

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1,36% w/v 1,50% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v


Glukoza bezwodna (Ph. Eur.)

(w postaci glukozy jednowodnej (Ph. Eur.) Sodu chlorek (Ph. Eur.)

Sodu mleczan (Ph. Fr.)

Wapnia chlorek dwuwodny (Ph. Eur.) Magnezu chlorek sześciowodny (Ph. Eur.)

Stężenie (glukoza) 1,36% w/v 13,6 mg/ml

2,27% w/v 22,7 mg/ml

3,86% w/v 38,6 mg/ml

1000 ml roztworu zawiera (g/l)

- Glukoza jednowodna

15,00

25,00

42,50

co odpowiada glukozie bezwodnej

13,60

22,70

38,60

- Sodu chlorek

5,38

5,38

5,38

- Sodu mleczan, roztwór

4,48

4,48

4,48

- Wapnia chlorek, 2H20

0,184

0,184

0,184

- Magnezu chlorek, 6H20

0,051

0,051

0,051

- Woda do wstrzykiwań

1000

1000

1000

Skład jonowy (mmol/l)

- Sód

132

132

132

- Wapń

1,25

1,25

1,25

- Magnez

0,25

0,25

0,25

- Mleczany

40

40

40

- Chlorki

95

95

95

- Osmolarność (mOsm/l)

344

395

483

- pH w temperaturze 25°C

5,5

5,5

5,5

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do dializy otrzewnowej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DIANEAL PD4 zalecany jest do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:

•    ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;

•    znacznego przewodnienia;

•    zaburzeń gospodarki elektrolitowej;

•    zatrucia lekami, kiedy nie można zastosować alternatywnych metod leczenia.

DIANEAL PD4 jest przydatny zwłaszcza do utrzymywania prawidłowych stężeń wapnia i fosforanów u pacjentów z niewydolnością nerek, którzy przyjmują preparaty wiążące fosforany, zawierające wapń lub magnez.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu, czas zalegania i czas trwania dializy powinny być ustalone i nadzorowane przez lekarza prowadzącego.

Dorośli

U pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24h). U pacjentów leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4-5 wymian w nocy i do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2 l do 2,5 l.

Dzieci i młodzież (tj. od noworodków do 18 lat)

Zaleca się użycie od 800 do 1400 ml/m2 na wymianę, zależnie od tolerancji leku, nie więcej jednak niż 2000 ml. U dzieci w wieku poniżej 2 lat zaleca się zastosowanie objętości napełniania od 500 do 1000 ml/m2.

Jak tylko masa ciała pacjenta zbliży się do optymalnej docelowej masy ciała, zaleca się użycie produktu DIANEAL z niższym stężeniem glukozy.

Aby uniknąć ryzyka znacznego odwodnienia i hipowolemii oraz zmniejszyć utratę białek wskazane jest użycie płynu do dializy otrzewnowej o możliwie najniższej osmolarności, pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego.

DIANEAL PD4 jest przeznaczony do podania wyłącznie dootrzewnowego. Nie podawać dożylnie.

Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do temperatury 37oC, aby zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania, należy użyć tylko suchego źródła ciepła (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w wodzie lub kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość narażenia zdrowia pacjenta lub jego dyskomfort.

W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy zachować zasady aseptyki.

Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.

Zdrenowany płyn należy sprawdzić w celu wykrycia obecności włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.

Wyrzucić niewykorzystane resztki roztworu.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie DIANEAL jest przeciwwskazane u pacjentów z:

•    istniejącą ciężką kwasicą mleczanową;

•    nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają efektywną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko infekcji;

•    udokumentowaną utratą funkcji otrzewnej lub rozległymi zrostami, które upośledzają funkcje otrzewnej.

4.4


Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów:

1)    z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi nieprawidłowościami lub urazami dopóki nie nastąpi wyleczenie, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha lub powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;

2)    w innych stanach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych.

Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym u pacjentów stosujących DIANEAL PD4 w czasie leczenia dializą otrzewnową.

Sporadycznie zgłaszano śmiertelne przypadki EPS po zastosowaniu DIANEAL PD4.

W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej, dobór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości wyizolowanego/ych mikroorganizmu/ów odpowiedzialnego/ych za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.

Roztwory zawierające glukozę powinny być ostrożnie stosowane u pacjentów ze stwierdzoną alergią na kukurydzę lub produkty z kukurydzą. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak te występujące w wyniku alergii na skrobię kukurydzianą, obejmujące reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne. Jeżeli wystąpią oznaki lub symptomy podejrzewanej reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać infuzję i zdrenować roztwór z jamy otrzewnej. Należy zastosować odpowiednie postępowanie w zależności od wskazań klinicznych.

Nie zaleca się leczenia pacjentów z ciężką kwasicą mleczanową roztworami do dializy otrzewnowej opartymi na mleczanach (patrz punkt 4.3). Zaleca się aby pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np. ciężka hipotensja lub sepsa, które mogą być związane z ostrą niewydolnością nerek; wrodzone wady metaboliczne; terapia lekami takimi jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI)), byli pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany.

•    Przepisując lek pacjentowi należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy ściśle kontrolować stężenia potasu, wapnia oraz magnezu w surowicy.

•    Należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów, a także masy ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje, łącznie z zastoinową niewydolnością serca, spadkiem objętości krwi krążącej i wstrząsem.

•    Dializa otrzewnowa może prowadzić do utraty białek, aminokwasów, witamin rozpuszczalnych w wodzie oraz innych produktów leczniczych i może wymagać leczenia uzupełniającego.

•    Należy rozważyć stosowanie DIANEAL PD4 zawierającego niskie stężenie wapnia u pacjentów z hiperkalcemią. U pacjentów otrzymujących taki roztwór należy stale kontrolować poziomy wapnia, aby mieć możliwość wykrycia rozwoju hipokalcemii lub pogorszenia hiperkalcemii. W takich okolicznościach lekarz powinien rozważyć dostosowanie dawkowania leków wiążących fosforany i (lub) analogów witaminy D i (lub) kalcimimetyków.

•    Sposobem leczenia przy przepełnieniu roztworem DIANEAL PD4 jest zdrenowanie roztworu z jamy otrzewnej.

•    Wlew nadmiernej objętości DIANEAL PD4 do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i (lub) spłyceniem oddechu.

•    Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować bóle brzucha i/lub zapalenia otrzewnej.

•    Zastosowanie nadmiernych ilości roztworu DIANEAL PD4 z wyższym stężeniem glukozy w trakcie leczenia dializą otrzewnową może spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody z organizmu pacjenta.

•    Roztwór DIANEAL PD4 nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.

o W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje

hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia hipokaliemii, ale powinno być to przeprowadzone po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i w całym organizmie, wyłącznie na zalecenie lekarza.

•    Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania biochemiczne krwi (w tym poziom hormonu przytarczyc oraz parametry lipidów) i oznaczenia parametrów hematologicznych.

•    Pacjenci z cukrzycą wymagają uważnego kontrolowania stężenia glukozy we krwi w trakcie i po zakończeniu dializy z użyciem roztworów zawierających glukozę. Dawka insuliny lub inne leczenie hiperglikemii powinno być odpowiednio dostosowane.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzano badań interakcji dla produktu DIANEAL PD4. Wskutek dializy stężenie we krwi produktów leczniczych ulegających dializie może ulec zmniejszeniu.

Stężenia osoczowe potasu, wapnia oraz magnezu muszą być dokładnie kontrolowane u pacjentów stosujących glikozydy nasercowe, ze względu na ryzyko zatrucia glikozydami naparstnicy.

Może być konieczne zastosowanie suplementów potasu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych lub dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania DIANEAL PD4 u kobiet w ciąży.

Brak jest odpowiednich danych z badań na zwierzętach dotyczących toksycznego wpływu na rozrodczość.

DIANEAL PD4 nie jest zalecany w trakcie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy metabolity produktu DIANEAL PD4 przechodzą do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i (lub) niemowląt.

Decyzja musi być podjęta czy przerwać j karmienie piersią lub czy przerwać i (lub) odstawić leczenie DIANEAL PD4 biorąc pod uwagę korzyść dla dziecka wynikającą z karmienia piersią i korzyść z leczenia dla kobiety.

Wpływ na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane odnotowano po wprowadzeniu produktu do obrotu. Działania te wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, zalecanymi terminami w odniesieniu do ich ciężkości.

Działania niepożądane podane w tym punkcie są wymienione zgodnie z konwencją dotyczącą częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Termin zalecany

Częstość występowania

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Hipokalemia

Zatrzymanie płynów

Hiperwolemia

Hipowolemia

Hiponatremia

Odwodnienie

Hipochloremia

Nieznana

ZABURZENIA NACZYNIOWE

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Nieznana

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

Nieznana

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Otorbiające stwardnienie otrzewnej

Zapalenie otrzewnej

Zmętnienie dializatu

Wymioty

Biegunka

Nudności

Zaparcia

Ból brzucha

Rozdęcie brzucha

Dyskomfort w obrębie brzucha

Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Zespół Stevensa-Johnsona Pokrzywka

Wysypka (włączając wysypkę swędzącą, rumieniowatą i uogólnioną)

Świąd

Nieznana

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Bóle mięśniowe

Skurcze mięśni

Bóle mięśniowo-szkieletowe

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Uogólniony obrzęk Gorączka Złe samopoczucie Ból w miejscu wlewu

Nieznana

Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą: grzybicze zapalenie otrzewnej, bakteryjne zapalenie otrzewnej, zakażenie związane z wprowadzeniem cewnika, powikłania związane z cewnikiem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka

stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny

zgłaszać wszelkie podejrzewanego działania niepożądanego Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

AlJerozolimskie 181C

PL 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do hiperwolemii, hipowolemii, zaburzeń

elektrolitowych lub do hiperglikemii.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

•    W przypadku hiperwolemii można zastosować hipertoniczne roztwory do dializy otrzewnowej i ograniczenie podawania płynów.

W przypadku hipowolemii można zastosować doustne lub dożylne uzupełnienie płynów, w zależności od stopnia odwodnienia.

•    W przypadku zaburzeń elektrolitowych postępowanie może być zależne od rodzaju zaburzeń, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego (patrz punkt 6.2).

•    W przypadku hiperglikemii u pacjentów z cukrzycą należy dostosowywać dawki insuliny lub innych produktów leczniczych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Roztwory hipertoniczne.

Kod ATC: B05DB

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

U pacjentów z niewydolnością nerek dializa otrzewnowa ma na celu usuwanie z organizmu toksycznych produktów przemiany materii, które normalnie wydalane są przez nerki, oraz wspomożenie regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Procedura ta polega na wprowadzeniu płynu do dializy otrzewnowej przez cewnik do jamy otrzewnej. Wymiana substancji pomiędzy płynem do dializy a naczyniami włosowatymi otrzewnej pacjenta odbywa się poprzez błonę otrzewnej zgodnie z prawami osmozy i dyfuzji. Po kilku godzinach zalegania płyn zostaje wysycony toksycznymi substancjami i musi zostać wymieniony. Za wyjątkiem mleczanu, który jest obecny w składzie jako prekursor wodorowęglanu, stężenia elektrolitów w płynie zostały tak dobrane, aby doprowadzić do normalizacji stężeń elektrolitów w osoczu. Produkty przemiany azotowej zawarte w wysokich stężeniach we krwi przenikają przez błonę otrzewnej do płynu dializującego. Zawartość glukozy sprawia, że płyn jest hiperosmotyczny w stosunku do osocza. Powstały gradient osmotyczny ułatwia usuwanie płynu z osocza do roztworu dializującego, co umożliwia wyrównanie przewodnienia obserwowanego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza podana dootrzewnowo jest wchłaniana do krwi i ulega normalnym przemianom metabolicznym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie dotyczy.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań do 100% w/v

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

-    Należy skonsultować się z farmaceutą doświadczonym w dializie otrzewnowej, jeśli jest to możliwe. Wprowadzenie dodatkowych produktów leczniczych zależy od oceny lekarza. Należy stosować technikę aseptyczną.

-    W celu uzyskania informacji o dodawanych produktach leczniczych należy zapoznać się z Ulotką dołączoną do opakowania dodawanego produktu leczniczego.

-    Niektóre dodawane produkty lecznicze mogą być niezgodne z produktem leczniczym DIANEAL PD4.

>    Dodanie potasu

Roztwór DIANEAL PD4 nie zawiera potasu, ponieważ dializa może przeprowadzona w celu korekty hiperkaliemii. W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia ciężkiej hipokaliemii. Decyzja o dodaniu chlorku potasu powinna być podjęta przez lekarza po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy.

>    Dodanie insuliny

Dodanie insuliny do produktu leczniczego DIANEAL PD4 oceniono u 6 pacjentów z cukrzycą insulinozależną, poddawanych CADO w schyłkowej niewydolności nerek. Nie zaobserwowano wpływu produktu DIANEAL PD4 na wchłanianie insuliny z jamy otrzewnowej lub zdolność insuliny do kontrolowania stężenia glukozy we krwi. (Patrz punkt 4.5). Na początku podawania DIANEAL PD4 pacjentom z cukrzycą powinna być przeprowadzona odpowiednia kontrola stężenia glukozy we krwi, a dawka insuliny dostosowana, w zależności od potrzeb. (Patrz punkt 4.4.)

>    Dodanie heparyny

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z heparyną u ludzi. Badania in vitro wykazały brak objawów niezgodności heparyny z produktem leczniczym DIANEAL PD4.

>    Dodanie antybiotyków

Nie przeprowadzono badań klinicznych interakcji. W badaniach in vitro wykazano stabilność produktu z następującymi substancjami przeciw zakażeniom: amfoterycyna B, ampicylina, azlocylina, cefapiryna, cefazolina, cefepim, cefotaksym, ceftazydym, ceftriakson, cyprofloksacyna, klindamycyna, kotrimoksazol, deferoksamina, erytromycyna, gentamycyna, linezolid, mezlocylina, mikonazol, moksyfloksacyna, nafcylina, ofloksacyna, penicylina G, piperacylina, teikoplanina, tikarcylina, tobramycyna i wankomycyna.

Nie należy łączyć aminoglikozydów z penicylinami z uwagi na niezgodność chemiczną.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi 2 lata.

12 miesięcy (dla produktu leczniczego wytwarzanego w Alliston, Kanada oraz North Cove,

USA).

Produkt należy zużyć bezpośrednio po wyjęciu z opakowania ochronnego.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Płyn jest umieszczony w hermetycznie zamkniętym pojemniku wykonanym z plastyfikowanego PCW do celów medycznych (PL-146). Pojemnik posiada port do podłączenia zestawu do podawania lub może być podłączony do zintegrowanego zestawu do podawania wraz z pustym pojemnikiem drenażowym. Pojemnik jest także wyposażony w samouszczelniający lateksowy port do iniekcji, służący w razie potrzeby do wprowadzania dodatkowych leków do roztworu przed rozpoczęciem dializy.

Pojemnik umieszczony jest w opakowaniu ochronnym z polietylenu o wysokiej gęstości lub polipropylenu.

Wielkości pojemników: 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml, 3000 ml i 5000 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania tego produktu są przekazywane pacjentom w trakcie szkolenia specjalistycznego oraz w ulotce.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13001

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.09.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.11.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej