+ iMeds.pl

Dibetix 0,5 mgUlotka Dibetix

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dibetix

0,5 mg tabletki

1    mg tabletki

2    mg tabletki

Repaglinidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dibetix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dibetix

3.    Jak stosować lek Dibetix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dibetix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dibetix i w jakim celu się go stosuje

Lek Dibetix jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym zawierającym repaglinid, który pomaga trzustce w wytwarzaniu większej ilości insuliny powodując obniżenie stężenia cukru we krwi (glukozy).

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, w której trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny koniecznej do kontroli cukru we krwi lub będącą wynikiem nieprawidłowej reakcji organizmu na działanie wytwarzanej insuliny (jest określana, jako cukrzyca insulinoniezależna lub cukrzyca wieku dojrzałego).

Lek Dibetix stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym: leczenie lekiem Dibetix należy rozpocząć, gdy dieta, wysiłek fizyczny i zmniejszenie masy ciała nie prowadzą do prawidłowej kontroli (lub zmniejszenia) stężenia cukru we krwi. Lek Dibetix może być także stosowany z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym.

Lek Dibetix obniża poziom cukru we krwi zapobiegając powikłaniom w leczeniu cukrzycy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dibetix Kiedy nie stosować leku Dibetix

•    jeśli pacjent ma uczulenie na repaglinid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę typu 1;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie ciał ketonowych we krwi (cukrzycowa kwasica ketonowa);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby;

• jeśli pacjent stosuje gemfibrozyl (lek zmniejszający zbyt duże stężenie lipidów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dibetix należy zwrócić się do lekarza:

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby. Lek Dibetix nie jest zlecany u pacjentów z umiarkowanymi chorobami wątroby. Lek Dibetix nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby (patrz punkt Kiedy nie stosować leku Dibetix).

•    jeśli u pacjenta występują choroby nerek. Lek Dibetix należy przyjmować z ostrożnością.

•    w przypadku planowanego dużego zabiegu chirurgicznego lub niedawno przebytej ciężkiej choroby lub infekcji. W takich przypadkach może dojść do pogorszenia kontroli cukrzycy.

• jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat i powyżej 75 lat. Lek Dibetix nie jest zalecany. Nie przeprowadzono badań w tych grupach wiekowych.

Należy poinformować lekarza jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. Lek Dibetix może nie być właściwy do stosowania. Należy zastosować się do zaleceń lekarza.

Dzieci i młodzież

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wystąpienie hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi)

Pacjent może doświadczyć hipoglikemii, jeżeli stężenie cukru we krwi jest za małe. Może to się zdarzyć, gdy:

•    pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Dibetix;

•    pacjent wykonał większy niż zwykle wysiłek fizyczny;

•    pacjent przyjął inne leki lub występuje u niego choroba wątroby lub nerek (patrz także punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dibetix).

Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle i mogą one obejmować: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, niezwyczajne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, trudności w koncentracji.

Jeżeli stężenie cukru we krwi jest małe lub pacjent odczuwa objawy wskazujące na zbliżanie się hipoglikemii: należy spożyć tabletki zawierające glukozę lub przekąskę o dużej zawartości cukru lub napój, a następnie odpocząć.

Kiedy objawy hipoglikemii ustąpią lub kiedy stężenie cukru we krwi ustabilizuje się, należy kontynuować leczenie lekiem Dibetix.

Należy poinformować najbliższych, że pacjent choruje na cukrzycę i w przypadku zaburzenia świadomości (utraty przytomności) z powodu hipoglikemii, pacjenta trzeba ułożyć na boku i szybko wezwać pomoc medyczną. Nie wolno w takim przypadku podawać pacjentowi nic do jedzenia ani do picia. Mogłoby to być przyczyną zadławienia.

•    Nieleczona ciężka hipoglikemia może spowodować uszkodzenie mózgu (czasowe lub trwałe), a nawet śmierć.

•    Jeśli hipoglikemia powoduje utratę przytomności lub występują częste stany hipoglikemii należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Może być konieczne dostosowanie ilości przyjmowanego leku Dibetix, pokarmu lub zmianą w aktywności fizycznej.

Jeśli stężenie cukru we krwi jest zbyt duże

Stężenie cukru we krwi może być zbyt duże (hiperglikemia). Może to się zdarzyć, gdy:

•    pacjent przyjął zbyt małą dawkę leku Dibetix;

•    u pacjenta wystąpiła infekcja lub gorączka;

•    pacjent spożył zbyt duży posiłek;

•    pacjent wykonał mniejszy niż zwykle wysiłek fizyczny.

Objawy zapowiadające objawy podwyższonego stężenia cukru we krwi (hiperglikemię) pojawiają się stopniowo. Mogą one obejmować: częstsze oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, suchość skóry i suchość w jamie ustnej. Należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne dostosowanie ilości przyjmowanego leku Dibetix, pokarmu lub zmiana w aktywności fizycznej.

Inne leki i Dibetix

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Dibetix jednocześnie z metforminą, innym doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Jeśli pacjent przyjmuje gemfibrozil (lek zmniejszający zbyt duże stężenie lipidów we krwi) nie należy stosować leku Dibetix.

Reakcja organizmu na lek Dibetix może ulec zmianie w przypadku przyjmowania innych leków, zwłaszcza:

•    inhibitorów monoaminooksydazy IMAO (stosowanych w leczeniu depresji),

•    beta-blokerów (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niektórych chorób serca),

•    inhibitorów konwertazy angiotensyny - ACE (stosowanych w leczeniu chorób serca),

•    salicylanów (np. aspiryna),

•    oktreotydu (stosowanego w leczeniu nowotworów),

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ (leki przeciwbólowe),

•    steroidów (steroidów anabolicznych lub kortykosteroidów - stosowanych w leczeniu anemii lub chorób zapalnych),

•    doustnych leków antykoncepcyjnych (tabletek stosowanych w celu kontroli urodzeń),

•    tiazydów (diuretyków lub leków moczopędnych),

•    danazolu (stosowanego w leczeniu torbieli gruczołów sutkowych i endometriozy),

•    hormonów tarczycy (stosowanych w chorobach przebiegających z niedoborem hormonów tarczycy),

•    leków sympatykomimetycznych (stosowanych w leczeniu astmy),

•    klarytromycyny, trimetoprimu, rifampicyny (antybiotyków),

•    itrakonazolu, ketokonazolu (leków przeciwgrzybiczych),

•    gemfibrozylu (leku stosowanego w leczeniu zbyt wysokiego stężenie lipidów we krwi),

•    cyklosporyny (stosowanej w supresji układu immunologicznego),

•    deferasiroksu (stosowany w leczeniu choroby określanej jako przewlekłe obciążenie żelazem (nadmiar żelaza w organizmie),

•    fenytoiny, karbamazepiny, fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    ziela dziurawca (produkt ziołowy).

Dibetix z alkoholem

Alkohol może zmieniać zdolność leku Dibetix do redukcji stężenia cukru we krwi. Należy obserwować objawy hipoglikemii.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Dibetix w czasie ciąży lub w przypadku jej planowania.

Nie należy stosować leku Dibetix w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być osłabiona w przypadku zbyt dużego lub zbyt małego stężenia cukru we krwi. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach można narazić na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:

•    częstego występowania hipoglikemii,

•    występowania mało nasilonych objawów hipoglikemii lub braku objawów ostrzegawczych.

Lek Dibetix zawiera laktozę

Lek Dibetix zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Lek Dibetix 2 mg tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E 110)

Lek Dibetix 2 mg tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Dibetix

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości nalezy zwrócić się do lekarza.

Lekarz prowadzący ustali zalecaną dawkę leku.

• Zwykle dawką początkową jest 0,5 mg przed każdym głównym posiłkiem. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą, bezpośrednio lub do 30 min przed każdym głównym posiłkiem.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę, aż do 4 mg, przyjmowaną, bezpośrednio lub do 30 minut przed każdym głównym posiłkiem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Nie należy przyjmować większej dawki leku Dibetix niż zalecił lekarz prowadzący.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dibetix

Jeżeli pacjent przyjął zbyt dużo tabletek, stężenie cukru we krwi może stać się za małe i doprowadzić do hipoglikemii. Patrz punkt Wystąpienie hipoglikemii, w którym wyjaśniono, czym jest hipoglikemia i jak należy ją leczyć.

Pominięcie zastosowania leku Dibetix

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dibetix

Należy pamiętać, że w przypadku przerwania stosowania leku Dibetix, jego działanie nie nastąpi, a kontrola cukrzycy może ulec pogorszeniu. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek zmian związanych z leczeniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Hipoglikemia

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia, która może pojawić się nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów (patrz punkt Wystąpienie hipoglikemii). Hipoglikemia przebiega zazwyczaj w sposób łagodny/umiarkowany. Czasami może powodować utratę przytomności lub śpiączkę. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Reakcja uczuleniowa

Reakcja uczuleniowa występuje rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów). Objawy takie jak: obrzęk, problem z oddychaniem, przyśpieszona akcja serca, zawroty głowy, pocenie się, które mogą być objawami reakcji anafilaktycznej. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane Często (u mniej 1 na 10 pacjentów)

•    bóle brzucha

•    biegunka.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    zaostrzenie choroby wieńcowej (może nie być spowodowane przyjmowaniem leku).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

•    wymioty

•    zaparcia

•    zaburzenia widzenia

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi.

Częstotliwość występowania nieznana

• nadwrażliwość (z objawami: wysypką, świądem skóry, zaczerwienieniem skóry, obrzękiem skóry)

•    nudności.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Dibetix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP.. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dibetix

Substancją czynną leku jest repaglinid.

Dibetix 0,5 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 0,5 mg repaglinidu.

Dibetix 1 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 1 mg repaglinidu.

Dibetix 2 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 2 mg repaglinidu.

Pozostałe składniki leku to:

Laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), polakrylina potasowa, powidon K 30, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104) tylko w tabletkach 1 mg, żółcień pomarańczowa (E110) tylko w tabletkach 2 mg.

Jak wygląda lek Dibetix i co zawiera opakowanie

Dibetix 0,5 mg: okrągłe, białe, wypukłe tabletki.

Dibetix 1 mg: okrągłe, żółte, wypukłe tabletki.

Dibetix 2 mg: okrągłe, pomarańczowe, wypukłe tabletki.

Każde opakowanie zawiera 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska Wytwórca

Edmond Pharma SRL

Via dei Diovi 131 - 20057 Paderno Dugnano, Mediolan, Włochy Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica, Lda

Av. Das Industrias, Alto do Colaride, Agualva- 2735-213 Cacem, Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Dibetix

Charakterystyka Dibetix

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dibetix 0,5 mg tabletki Dibetix 1 mg tabletki Dibetix 2 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Dibetix 0,5 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 0,5 mg repaglinidu.

Substancje pomocnicze: 40,75 mg laktozy.

Dibetix 1 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 1 mg repaglinidu.

Substancje pomocnicze: 40,05 mg laktozy.

Dibetix 2 mg tabletki

Każda tabletka zawiera 2 mg repaglinidu.

Substancje pomocnicze: 39,05 mg laktozy, żółcień pomarańczowa. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Dibetix 0,5 mg tabletki Okrągłe, białe, wypukłe tabletki.

Dibetix 1 mg tabletki Okrągłe, żółte, wypukłe tabletki.

Dibetix 2 mg tabletki

Okrągłe, pomarańczowe, wypukłe tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Repaglinid jest wskazany do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 2, u których hiperglikemia nie może być dłużej właściwie kontrolowana za pomocą diety, zmniejszenia masy ciała i ćwiczeń fizycznych. Repaglinid jest również wskazany w leczeniu metforminą pacjentów z cukrzycą typu 2, u których leczenie samą metforminą nie spowodowało zadowalającego wyrównania glikemii.

Leczenie należy rozpocząć wspomagająco z dietą i wysiłkiem fizycznym w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi wzrastającego po posiłkach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Repaglinid przyjmuje się przed głównymi posiłkami, a dawkowanie jest ustalane indywidualnie, tak by uzyskać optymalną kontrolę glikemii. W celu ustalenia najmniejszej, skutecznej dawki, oprócz zwykle stosowanej samokontroli polegającej na pomiarze stężenia cukru we krwi i (lub) w moczu dokonywanej samodzielnie przez pacjenta, konieczna jest okresowa kontrola glikemii przez lekarza. Oznaczanie stężenia hemoglobiny glikowanej może również być pomocne w ocenie skuteczności leczenia. Okresowa kontrola jest konieczna, ponieważ zmniejszenie stężenia glukozy we krwi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki, może być niewystarczające (tzw. nieskuteczność pierwotna), może również wystąpić, po wstępnym okresie skutecznego działania, zanik reakcji hipoglikemicznej (tzw. nieskuteczność wtórna).

Krótkotrwałe stosowanie repaglinidu może być skuteczne u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych jedynie dietą w okresach przejściowego pogorszenia wyrównania metabolicznego.

Dawkowanie początkowe

Dawkowanie powinien ustalić lekarz zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg. Dostosowanie dawki powinno odbywać się stopniowo w odstępach od jednego do dwóch tygodni (na podstawie oznaczenia stężenia glukozy we krwi).

W przypadku zmiany leczenia z innych hipoglikemizujących produktów leczniczych na repaglinid zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg.

Leczenie podtrzymujące

Największa zalecana dawka jednorazowa wynosi 4 mg przyjmowana z głównymi posiłkami. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 16 mg.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby starsze

Badania kliniczne w grupie pacjentów powyżej 75 roku życia nie zostały przeprowadzone.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Repaglinid jest wydzielany głównie z żółcią i dlatego eliminacja produktu leczniczego nie jest utrudniona w przypadku zaburzenia czynności nerek.

8 % jednej dawki repaglinidu jest wydalane przez nerki i klirens osoczowy produktu leczniczego może ulec zmniejszeniu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Ponieważ wrażliwość na insulinę u pacjentów z cukrzycą i zaburzeniem czynności nerek jest podwyższona, dawkę produktu leczniczego należy u tych pacjentów dobierać ostrożnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby.

Badania kliniczne u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby nie zostały przeprowadzone (patrz punkt 4.4).

Pacjenci osłabieni lub niedożywieni

U pacjentów osłabionych lub niedożywionych należy ostrożnie ustalać dawkę początkową i podtrzymującą w celu uniknięcia objawów hipoglikemii.

Pacjenci otrzymujący inne doustne przeciwcukrzycowe produkty lecznicze

U pacjentów leczonych dotychczas innymi hipoglikemizującymi produktami leczniczymi możliwa jest zmiana stosowanego leku na repaglinid. Nie istnieje jednak precyzyjnie określona zależność między dawką innych hipoglikemizujących produktów leczniczych a dawką repaglinidu. Maksymalna zalecana dawka początkowa u tych pacjentów wynosi 1 mg repaglinidu przyjmowana przed głównymi posiłkami.

Możliwe jest stosowanie repaglinidu jednocześnie z metforminą, kiedy leczenie samą metforminą nie spowodowało zadowalającego wyrównania glikemii. W takiej sytuacji dawkę metforminy należy utrzymać i jednocześnie podawać repaglinid. Dawka początkowa repaglinidu wynosi 0,5 mg przed głównymi posiłkami; dawkę dostosowuje się na podstawie oznaczeń stężenia glukozy we krwi, tak jak w monoterapii repaglinidem.

Dzieci i młodzież

Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i (lub) skuteczności terapii, nie zaleca się stosowania repaglinidu u dzieci poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Repaglinid należy przyjmować bezpośrednio przed głównymi posiłkami (tj. przedposiłkowo).

Produkt leczniczy należy przyjmować około 15 minut przed posiłkiem, ale czas ten może zmieniać się od bezpośrednio do nawet 30 minut przed posiłkiem (np. co oznacza przyjmowanie przedposiłkowo 2, 3 lub 4 razy na dobę). Pacjenci, którzy pominą posiłek (lub zjedzą dodatkowy) powinni być poinformowani o konieczności pominięcia (lub dodania) przedposiłkowej dawki leku.

Należy ocenić dawkowanie w przypadku jednoczesnego stosowania z innymi substancjami wymienionymi w punkcie 4.4 i punkcie 4.5.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na repaglinid lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Cukrzyca typu 1 ze stwierdzonym brakiem peptydu C

•    Cukrzycowa kwasica ketonowa ze śpiączką lub bez śpiączki

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

•    Jednoczesne stosowanie gemfibrozylu (patrz punkt 4.5)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Repaglinid należy przepisywać tylko tym pacjentom, u których zła kontrola glikemii i objawy cukrzycy utrzymują się, mimo prób stosowania właściwej diety, wysiłku fizycznego i zmniejszenia masy ciała.

Hipoglikemia

Repaglinid, podobnie jak większość produktów leczniczych zwiększających wydzielanie insuliny, może powodować hipoglikemię.

Stosowanie w innymi produktami leczniczymi zwiększającymi wydzielania insuliny U wielu pacjentów z czasem dochodzi do osłabienia działania zmniejszającego stężenie glukozy we krwi wywieranego przez produkt leczniczy hipoglikemizujący. Może to być wynikiem postępu choroby lub zmniejszenia reakcji na zastosowany produkt leczniczy. Zjawisko to określa się mianem nieskuteczności wtórnej, w odróżnieniu od nieskuteczności pierwotnej, kiedy już od początku stosowania produkt leczniczy okazuje się nieskuteczny u danego pacjenta. Przed rozpoznaniem wtórnej nieskuteczności należy wziąć pod uwagę możliwość dalszej modyfikacji dawki oraz ustalić, czy pacjent przestrzega zaleceń dietetycznych i czy stosuje zalecone ćwiczenia fizyczne.

Repaglinid oddziałuje krótkotrwale na swoiste miejsce wiązania w komórkach beta trzustki.

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania repaglinidu w przypadku wtórnej oporności na produkty lecznicze zwiększające wydzielanie insuliny. Badania kliniczne dotyczące leczenia jednocześnie z innymi produktami leczniczymi zwiększającymi wydzielanie insuliny i akarbozą nie zostały przeprowadzone.

Stosowanie z insuliną NPH (ang. - Neutral Protaminę Hagedorn) i z tiazolidynodionami Przeprowadzono badania dotyczące skojarzonego leczenia z insuliną NPH i z tiazolidynodionami. Jednakże, należy rozważyć korzyści takiego stosowania w porównaniu do innego leczenia skojarzonego.

Stosowanie metforminą

Jednoczesne stosowanie z metforminą wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia hipoglikemii.

3

Jeżeli pacjent, u którego zastosowano leczenie doustnym przeciwcukrzycowym produktem leczniczym, jest narażony na czynniki wywołujące stres, np. gorączkę, zakażenie, doznał urazu lub został poddany zabiegowi chirurgicznemu, może dojść u niego do zaburzeń wyrównania glikemii. W takich przypadkach może być konieczne tymczasowe odstawienie repaglinidu i leczenie insuliną.

Ostry zespół wieńcowy

Stosowanie repaglinidu może być związane ze zwiększeniem częstości występowania ostrego zespołu wieńcowego (np. zawału serca) (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami

Repaglinid powinien być stosowany ostrożnie lub powinien być przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą mieć wpływ na metabolizm repaglinidu (patrz punkt 4.5). Jeżeli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne, należy dokładnie monitorować stężenie glukozy w surowicy oraz kontrolować kliniczny stan pacjenta.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dibetix 2 mg tabletki zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może wywoływać reakcje alergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiele produktów leczniczych wpływa na metabolizm repaglinidu. Lekarz powinien brać pod uwagę możliwe interakcje:

Dane z badań in vitro wykazują, że repaglinid metabolizowany jest przede wszystkim przez układ CYP2C8, jak również CYP3A4. Dane z badań klinicznych przeprowadzonych u zdrowych ochotników potwierdzają dominującą rolę układu CYP2C8, jako enzymu metabolizującego repaglinid, podczas gdy CYP3A4 ma mniejsze znaczenie, które jednak zwiększa się w przypadku inhibicji układu CYP2C8. Wynika z tego, że metabolizm, a w konsekwencji klirens repaglinidu, może ulec zmianie pod wpływem substancji, które działają hamująco lub indukują aktywność enzymów należących do cytochromu P-450. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania inhibitorów CYP2C8 lub 3A4 jednocześnie z repaglinidem.

Dane z badań in vitro wykazują, że repaglinid może być substratem dla aktywnego wychwytu przez wątrobę (organiczny anion transportujący proteinę OATP1B1). Substancje będące inhibitorami OATP1B1(np. cyklosporyna) mogą zwiększać osoczowe stężenie repaglinidu (patrz poniżej).

Następujące substancje mogą zwiększać i (lub) zmniejszać hipoglikemizujące działanie repaglinidu: gemfibrozyl, klarytromycyna, itrakonazol, ketokonazol, trimetoprim, cyklosporyna, inne substancje przeciwcukrzycowe, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), nieselektywne leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), salicylany, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), oktreotyd, alkohol i steroidy anaboliczne.

Jednoczesne podawanie gemfibrozylu (600 mg dwa razy dziennie), inhibitora układu CYP2C8, i repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) u zdrowych ochotników spowodowało zwiększenie stężenia repaglinidu (AUC) 8,1 razy i Cmax 2,4 razy. Okres półtrwania zwiększył się z 1,3 godziny do 3,7 godzin, co prawdopodobnie wynika z nasilonego i wydłużonego działania hipoglikemizującego repaglinidu, a stężenie repaglinidu w osoczu w 7 godzinie zwiększyło się po podaniu gemfibrozylu 28,6 razy. Jednoczesne stosowanie gemfibrozylu i repaglinidu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie trimetoprimu (160 mg dwa razy dziennie), umiarkowanego inhibitora układu CYP2C8, i repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) spowodowało zwiększenie stężenia repaglinidu (AUC), Cmax i f/2 (odpowiednio 1,6-, 1,4-, 1,2-krotnie) bez statystycznie znamiennego wpływu na stężenie glukozy we krwi. Brak efektu farmakodynamicznego obserwowano przy dawkach repaglinidu mniejszych od terapeutycznych. Ponieważ profil bezpieczeństwa tego połączenia leków nie został ustalony dla dawek większych niż 0,25 mg repaglinidu i 320 mg trimetoprimu, jednoczesne stosowanie obu leków nie jest zalecane. Jeżeli ich jednoczesne stosowanie jest konieczne, należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi i stan kliniczny pacjenta (patrz punkt 4.4).

Rifampicyna, silny induktor układu CYP3A4, a także CYP2C8, działa na metabolizm repaglinidu zarówno jako induktor, jak i inhibitor. Siedmiodniowe wstępne leczenie rifampicyną (600 mg), po którym wprowadzono jednoczesne leczenie repaglinidem (w pojedynczej dawce 4 mg), po kolejnych siedmiu dniach spowodowało zmniejszenie stężenia (AUC) o 50% (wynik jednoczesnej indukcji i inhibicji). Kiedy repaglinid podano w 24 godziny po ostatniej dawce rifampicyny, zaobserwowano 80% zmniejszenie stężenia (AUC) repaglinidu (wynik wyłącznie indukcji). Jednoczesne stosowanie rifampicyny i repaglinidu może zatem spowodować konieczność zmiany dawki repaglinidu, która powinna być oparta o dokładne pomiary glikemii zarówno na początku leczenia rifampicyną (ostra inhibicja), w czasie podawania kolejnych dawek (współistnienie indukcji i inhibicji), w czasie odstawienia (jedynie indukcja), jaki i do około dwóch tygodni po odstawieniu rifampicyny, kiedy to zanika jej działanie indukujące. Nie można wykluczyć, że inne leki indukujące, takie jak: fenytoina, karbamazepina, fenobarbital czy dziurawiec, będą miały podobne działanie.

Wpływ ketokonazolu, silnego kompetycyjnego inhibitora układu CYP3A4, na farmakokinetykę repaglinidu został zbadany u zdrowych ochotników. Równoczesne podanie 200 mg ketokonazolu zwiększyło AUC i Cm£K repaglinidu 1,2-krotnie, podczas gdy profile glikemii przy jednoczesnym podawaniu (pojedyncza dawka 4 mg repaglinidu) były zmienione o mniej niż 8%. Jednoczesne podawanie 100 mg itrakonazolu, inhibitora układu CYP3A4, również zostało zbadane u zdrowych ochotników i zwiększyło AUC 1,4-krotnie. Nie zaobserwowano znamiennego wpływu na poziom glukozy u zdrowych ochotników.

W badaniu interakcji przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach równoczesne podanie 250 mg klarytromycyny, silnego inhibitora CYP3A4, nieznacznie zwiększyło AUC repaglinidu 1,4-krotnie i Cmax 1,7-krotnie oraz zwiększyło średnie przyrostowe osoczowe AUC

insuliny 1,5-krotnie i stężenie maksymalne 1,6-krotnie. Dokładny mechanizm tej interakcji nie jest wyjaśniony.

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, jednoczesne podanie repaglinidu (w pojedynczej dawce 0,25 mg) i cyklosporyny (w powtarzanej dawce 100 mg), zwiększało Cmax repaglinidu 1,8-krotnie i AUC repaglinidu 2,5-krotnie. Dopóki nie ustalono interakcji między cyklosporyną i repaglinidem w dawce większej niż 0,25 mg, jednoczesne podawanie leków powinno być zabronione. Jeżeli jednak takie połączenie jest niezbędne, należy zachować ostrożność kliniczną i kontrolować stężenie glukozy we krwi (patrz punkt 4.4).

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników, jednoczesne podawanie deferasiroksu ( w dawce 30 mg/kg/dzień, przez 4 dni) i umiarkowanego inhibitora CYP2C8 (w dawce pojedynczej, 0,5 mg) skutkuje 2,3-krotnym wzrostem AUC repaglinidu (90% CI [2,03-2,63] w porównaniu do kontroli i 1,6-krotnym wzrostem Cmax (90%CI [1,42-1,84] oraz małym znaczącym obniżeniem stężenia glukozy. Pomimo, że interakcja ta nie była obserwowana w większych niż 0,5 mg repaglinidu, to jednak jednoczesne stosowanie deferasiroksu i repaglinidu powinno być zakazane.

Jeśli takie zastosowanie jest konieczne, należy monitorować stężenie glukozy w surowicy oraz. Kontrolować kliniczny stan pacjenta (zobacz rozdział 4.4).

Produkty lecznicze blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.

Jednoczesne stosowanie repaglinidu z cymetydyną, nifedypiną, estrogenem lub simwastatyną, które są metabolizowane przez CYP3A4, nie miało istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne repaglinidu.

Repaglinid nie wywierał klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę digoksyny, teofiliny ani warfaryny w stanie stacjonarnym podczas podawania go zdrowym ochotnikom. Na tej podstawie wydaje się, że zmiana dawkowania digoksyny, teofiliny czy warfaryny nie jest konieczna w przypadku jednoczesnego podawania repaglinidu.

Następujące substancje mogą zmniejszać hipoglikemizujące działanie repaglinidu:

doustne leki antykoncepcyjne, rifampicyna, barbiturany, karbamazepina, tiazydy, kortykosteroidy,

danazol, hormony tarczycy oraz leki sympatykomimetyczne.

W przypadku zastosowania lub odstawienia wymienionych produktów leczniczych u pacjenta otrzymującego repaglinid, należy starannie kontrolować stan pacjenta, ze względu na możliwość zmian w wyrównaniu glikemii.

Należy rozważyć możliwe interakcje, gdy repaglinid jest podawany równocześnie z innymi lekami, które są wydzielane, tak jak repaglinid, głównie z żółcią.

Stosowanie u dzieci

Nie zostały przeprowadzone badania interakcji z innymi produktami u dzieci i młodzieży

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania repaglinidu u kobiet w ciąży. Repaglinid nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie zostały przeprowadzone badania u kobiet w czasie laktacji. Stosowanie produktu leczniczego w karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (zobacz rozdział 5.3)

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Repaglinid nie ma bezpośredniego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci powinni być uprzedzeni o konieczności podjęcia odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdu. Jest to szczególnie ważne u tych pacjentów, u których objawy zapowiadające hipoglikemię są słabe, albo nie występują lub u których hipoglikemia występuje często. W takich przypadkach należy rozważyć, czy możliwe jest w ogóle prowadzenie pojazdów.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najcześciej występującymi działaniami niepożądanym są zmiany w stężeniu poziomu glukozy tj. hipoglikemia. Wystąpienie tej reakcji zależy od czynników indywidualnych, takich jak dieta, dawka, wysiłek i stres.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

W trakcie stosowania repaglinidu i innych hipoglikemizujących produktów leczniczych obserwowano

następujące działania niepożądane, częstość ich występowania określono jako:

często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1,000 do <1/100); rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,000);

bardzo rzadko (< 1/10,000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

Zaburzenia układu

Reakcje alergiczne*

Bardzo rzadko

immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Często

Śpiączka hipoglikemiczna i utrata przytomności wywołana hipoglikemią

Nie znana

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia*

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Schorzenia sercowo-naczyniowe

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha i biegunka

Często

Wymioty i zaparcia

Bardzo rzadko

Nudności

Nie znana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby,

Wzrost poziomu enzymów wątrobowych *

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadwrażliwość*

Nie znana

* opis działań niepożądanych poniżej

Opis wybranych działań niepożądanych

Reakcje alergiczne

Uogólniona reakcja nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna) lub reakcja immunologiczna, taka jak zapalenie naczyń.

Zaburzenia widzenia

Przemijające zaburzenia widzenia, powodowane przez zmiany stężenia glukozy we krwi, obserwuje się na początku leczenia farmakologicznego cukrzycy. Takie zaburzenia stwierdzono jedynie u niewielu pacjentów po rozpoczęciu leczenia repaglinidem. W żadnym przypadku nie było to przyczyną odstawienia repaglinidu w trakcie badań klinicznych.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych i wzrost poziomu enzymów wątrobowych W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszane były ciężkie uszkodzenia wątroby. Jednakże przypadkowy związek ze stosowaniem repaglinidu nie został udowodniony.

W czasie leczenia repaglinidem stwierdzono pojedyncze przypadki zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. Większość przypadków zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych była łagodna i przemijająca i niewielu pacjentów przerwało leczenie z tego powodu.

Nadwrażliwość

Mogą wystąpić odczyny skórne z powodu nadwrażliwości w postaci rumienia, świądu, wysypki i pokrzywki. Ponieważ występują różnice w budowie chemicznej, nie ma podstaw do podejrzeń o występowanie alergii krzyżowej z pochodnymi sulfynylomocznika.

4.9 Przedawkowanie

Repaglinid był podawany w dawkach zwiększających się w odstępach tygodniowych od 4 mg do 20 mg cztery razy na dobę w okresie 6 tygodni. Nie zaobserwowano objawów sugerujących, że lek nie jest bezpieczny. Ponieważ w badaniu zabezpieczono uczestników przed hipoglikemią poprzez zwiększenie podaży węglowodanów, należy uznać, że względne przedawkowanie może prowadzić do znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi i wystąpienia objawów hipoglikemii (zawroty głowy, poty, drżenie, ból głowy itd.). W razie wystąpienia takich dolegliwości należy podjąć odpowiednie działania w celu znormalizowania niskiego poziomu glukozy (doustne podanie

7

węglowodanów). Hipoglikemię o cięższym przebiegu, z drgawkami, utratą przytomności lub śpiączką, należy leczyć dożylnym podaniem roztworu glukozy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w cukrzycy, inne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi (z wyjątkiem insuliny)

Kod ATC: A10BX02

Mechanizm działania

Repaglinid jest krótko działającym doustnym lekiem, stymulującym wydzielanie insuliny.

Repaglinid zmniejsza stężenie glukozy we krwi poprzez pobudzanie uwalniania insuliny z trzustki, co zależy od obecności czynnych komórek beta w obrębie wysp trzustkowych.

Repaglinid zamyka zależne od ATP kanały potasowe w błonie komórek beta, łącząc się z innym miejscem wiązania niż pozostałe leki stymulujące wydzielanie insuliny. To prowadzi do depolaryzacji komórek beta, otwarcia kanałów wapniowych i zwiększonego napływu jonów wapnia do komórek, a w konsekwencji do uwolnienia insuliny z komórek beta.

Właściwości farmakodynamiczne

U pacjentów z cukrzycą typu 2 odpowiedź insulinowa związana z posiłkiem występuje w ciągu 30 minut po doustnym podaniu repaglinidu. Powoduje to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi w całym okresie okołoposiłkowym. Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.

Stężenie repaglinidu w osoczu zmniejsza się gwałtownie, a w cztery godziny po podaniu obserwowano małe stężenie leku w osoczu u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

U pacjentów z cukrzycą typu 2, po zastosowaniu dawek od 0,5 mg do 4 mg, stwierdzono zmniejszenie stężenia glukozy we krwi zależne od dawki repaglinidu.

Wyniki badań klinicznych wykazały, że repaglinid najlepiej podawać z głównymi posiłkami (podanie przedposiłkowe).

Repaglinid zwykle przyjmuje się 15 minut przed posiłkiem, ale może być również podawany w trakcie całego 30-minutowego okresu poprzedzającego posiłek lub bezpośrednio przed posiłkiem.

Jedno badanie epidemiologiczne sugerowało zwiększenie ryzyka ostrego zespołu wieńcowego u pacjentów leczonych repaglinidem w porównaniu z pacjentami leczonymi pochodnymi sulfonylomocznika (patrz punkt 4.4 i 4.8).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Repaglinid jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, co prowadzi do szybkiego zwiększenia stężenia substancji czynnej w osoczu. Maksymalne stężenie występuje w ciągu godziny od momentu podania.

Po osiągnięciu maksimum stężenie repaglinidu szybko zmniejsza się.

Farmakokinetyka repaglinidu charakteryzuje się średnią całkowitą biodostępnością repaglinidu około 63% (CV 11%), .

Nie stwierdzono żadnej istotnej klinicznej różnicy w farmakokinetyce repaglinidu związanej z czasem podania leku (jednocześnie z posiłkiem, 15 lub 30 minut przed posiłkiem lub na czczo).

odczas badań klinicznych stwierdzono dużą zmienność osobniczą (60%) w stężeniu repaglinidu w osoczu. Zmienność osobnicza nie ma wpływu na skuteczność leku u danego pacjenta, ponieważ zmienność działania u tego samego pacjenta waha się od niskiej do umiarkowanej (35%), a dostosowanie dawki powinno odbywać się w zależności od uzyskiwanej odpowiedzi klinicznej.

Dystrybucja

Farmakokinetyka repaglinidu charakteryzuje się małą objętością dystrybucji 30 L (zgodnie z dystrybucją do płynów wewnątrzkomórkowych) i dużym stopniem wiązania z białkami osocza u ludzi (powyżej 98%).

Eliminacja

Repaglinid jest eliminowany w ciągu 4 - 6 godzin. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny.

Repaglinid jest niemal całkowicie metabolizowany w wątrobie i żaden z badanych metabolitów nie wykazywał istotnego klinicznie działania hipoglikemizującego.

Repaglinid i jego metabolity wydzielane są głównie z żółcią. Bardzo mała część podanej dawki (poniżej 8%) wydalana jest z moczem, przede wszystkim jako metabolity. Mniej niż 1% repaglinidu wydalany jest z kałem.

Specjalne grupy pacjentów

Wrażliwość na repaglinid jest większa u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku z cukrzycą typu 2. Pole pod krzywą - AUC (odchylenie standardowe - SD) po podaniu pojedynczej dawki 2 mg (4 mg u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby) wynosiło 31,4 ng/ml x h (28,3) u zdrowych ochotników, 304,9 ng/ml x h (228,0) u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i 117,9 ng/ml x h (83,8) u starszych pacjentów z cukrzycą typu 2.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 20-39 ml/min) po 5 dniach leczenia repaglinidem (2 mg trzy razy na dobę) wyniki wskazują na dwukrotne zwiększenie ekspozycji (pole pod krzywą - AUC) i czasu półtrwania (t1/2) w porównaniu z pacjentami z prawidłową funkcją nerek.

Dzieci i młodzież Brak danych

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego repaglinidu.

Podawanie dużych dawek repaglinidu w ciągu ostatniego trymestru ciąży i w czasie laktacji powodowało u szczurów zaburzenia w rozwoju kończyn i działanie embriotoksyczne.

Badania na zwierzętach wykazały, iż repaglinid przenika do mleka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Poliakrylan potasu Powidon K 30 Magnezu stearynian

Tylko Dibetix 1 mg:

Żólcień chinolinowa (E104)

Tylko Dibetix 2 mg:

Żółcień pomarańczowa (E110)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PA/Aluminium/PVC/Aluminium zawierający 90 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Dibetix