+ iMeds.pl

Diclac lipogel 10 mg/ gUlotka Diclac lipogel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Diclac LipoGel

10 mg/g, żel

(Diclofenacum natricum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Dliclac LipoGel ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diclac LipoGel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diclac LipoGel

3.    Jak stosować lek Diclac LipoGel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diclac LipoGel

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DICLAC LIPOGEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Diclac LipoGel w postaci żelu do stosowania miejscowego zawiera jako substancję czynną diklofenak sodowy - niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Diclac LipoGel ma strukturę liposomalną, ułatwiającą wchłanianie leku przez skórę. Wodno-alkoholowe podłoże żelu zapewnia dodatkowo działanie łagodzące i chłodzące.

Diclac LipoGel stosuje się w leczeniu miejscowym:

•    stanów zapalnych, bólów i obrzęków pourazowych kończyn, takich jak np. skręcenia, stłuczenia, przeciążenia,

•    bólów stawów obwodowych i stawów kręgosłupa,

•    stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak np. zapalenie ścięgna lub tzw. „łokieć tenisisty”),

•    ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DICLAC LIPOGEL Kiedy nie stosować leku Diclac LipoGel

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diklofenak lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

•    Jeśli kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne wywołują u pacjenta napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa (tzw. nieżyt nosa).

•    Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diclac LipoGel

Żel można stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę. Nie wolno go nakładać na skórę zmienioną chorobowo lub na otwarte rany. Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi (np. ust).

Miej sce zastosowania leku Diclac LipoGel można przykryć bandażem, ale nie należy stosować opatrunków okluzyjnych.

Leku Diclac LipoGel nie wolno stosować doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży. Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na możliwość zahamowania czynności skurczowej macicy i (lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla u płodu.

Nie zaleca się stosowania leku Diclac LipoGel w okresie karmienia piersią. Jeśli jednak okaże się to konieczne, należy unikać stosowania żelu na piersi lub na duże powierzchnie skóry ani nie stosować go długotrwale

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Diclac LipoGel nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DICLAC LIPOGEL Lek należy stosować wyłącznie miejscowo na skórę.

Cienką warstwę żelu należy nakładać na powierzchnię skóry 3 lub 4 razy na dobę i delikatnie go wcierać. W zależności od rozległości schorzenia należy stosować od 2 do 4 g żelu (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego).

Jeśli na chore miejsce ma być położony opatrunek - żel należy pozostawić na kilka minut na skórze do wyschnięcia. Nie należy stosować opatrunków, które nie przepuszczają powietrza.

Po zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce (o ile ręce nie są miejscem leczonym).

Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Leku Diclac LipoGel nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem:

•    dłużej niż 2 tygodnie w przypadku zmian reumatycznych tkanek miękkich

•    dłużej niż 3 tygodnie w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów.

Jeśli po 7 dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa lub objawy chorobowe nasilą się, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diclac LipoGel

Pzredawkowanie leku Diclac LipoGel stosowanego zewnętrznie jest bardzo mało prawdopodobne ze względu na jego niewielkie wchłanianie przez skórę.

Jednak w razie nieumyślnego spożycia żelu (1 tuba z 100 g żelu zawiera 1000 mg diklofenaku sodowego) mogą wystąpić działania niepożądane podobne do notowanych po przedawkowaniu diklofenaku w tabletkach.

W razie przypadkowego spożycia leku należy niezwłocznie udać się do lekarza lub do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku lub ulotkę, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diclac LipoGel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób): zapalenie skóry (również kontaktowe), wysypka, rumień, wyprysk, świąd.

Rzadko (występują częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pęcherzowe zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u1 na 10 000 osób):

wysypka krostkowa, nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, astma oskrzelowa, reakcja nadwrażliwości na światło.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU DICLAC LIPOGEL

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

•    Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Diclac LipoGel

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego. Ponadto lek zawiera: RRR-a-tokoferol, karbomer 980 NF, decylu oleinian, 2-oktylododekanol, lecytynę, amonowy wodorotlenek 10%, disodu edetynian, olejek zapachowy „Vert de Creme”, alkohol izopropylowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Diclac LipoGel i co zawiera opakowanie

Diclac LipoGel dostępny jest w tubie aluminiowej z zakrętką, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 022 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Diclac Lipogel

Charakterystyka Diclac lipogel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diclac LipoGel,    10 mg/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe:

•    stanów zapalnych, bólów i obrzęków pourazowych kończyn, takich jak np. skręcenia, stłuczenia, przeciążenia,

•    bólów stawów obwodowych i stawów kręgosłupa,

•    stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak np. zapalenie ścięgna lub tzw. „łokieć tenisisty”),

•    ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Diclac LipoGel należy stosować wyłącznie miejscowo na skórę.

Cienką warstwę żelu należy nakładać na powierzchnię skóry 3 lub 4 razy na dobę i delikatnie go wcierać. W zależności od rozległości schorzenia należy stosować od 2 do 4 g produktu (ilość odpowiadająca wielkości od owocu wiśni do orzecha włoskiego). Przed nałożeniem ewentualnego opatrunku pozostawić żel na kilka minut na skórze do wyschnięcia.

Nie zaleca się stosowania żelu pod opatrunkami, które nie przepuszczają powietrza.

Diclac LipoGel może być stosowany jako leczenie uzupełniające do diklofenaku podawanego inną drogą (w postaci tabletek, czopków lub wstrzykiwań).

Po zastosowaniu żelu należy dokładnie umyć ręce (o ile ręce nie są miejscem leczonym). Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.

Diclac LipoGel można stosować bez konsultacji z lekarzem nie dłużej niż 2 tygodnie w przypadku zmian reumatycznych tkanek miękkich i nie dłużej niż 3 tygodnie w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów.

W razie braku poprawy lub z chwilą nasilenia objawów chorobowych zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Diclac LipoGel jest przeciwwskazany u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wywołuje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa.

•    Trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.6).

Produktu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Prawdopodobieństwo wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po miejscowym zastosowaniu diklofenaku jest niewielkie w porównaniu z częstością takich działań u pacjentów przyjmujących diklofenak doustnie. Jednak nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych w przypadku stosowania produktu zawierającego diklofenak na duże powierzchnie skóry przez długi czas. Jeśli planowane jest takie zastosowanie produktu Diclac LipoGel, należy zapoznać się z informacją dotyczącą diklofenaku w postaci do stosowania ogólnego.

Stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Środki ostrożności

Diclac LipoGel należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę. Nie wolno stosować na skórę zmienioną chorobowo lub na otwarte rany.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Miejsce zastosowania produktu Diclac LipoGel można przykryć bandażem, ale nie należy stosować opatrunków okluzyjnych.

Produktu Diclac LipoGel nie wolno przyjmować doustnie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania diklofenaku u kobiet w ciąży. Dlatego produktu Diclac LipoGel nie należy stosować w okresie ciąży. Stosowanie diklofenaku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na możliwość zahamowania czynności skurczowej macicy i (lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla u płodu (patrz punkt 4.3).. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu oraz rozwój pourodzeniowy.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy diklofenak stosowany miejscowo na skórę przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Diclac LipoGel w okresie karmienia piersią. Jeśli jednak zastosowanie produktu w tym czasie jest konieczne, należy unikać stosowania żelu na piersi lub na duże powierzchnie skóry ani nie stosować go długotrwale.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Diclac LipoGel stosowany według zaleceń nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem (zaczynając od najczęstszych):

Częstości określono nastepująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), z pojedynczymi przypadkami włącznie.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko: wysypka krostkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: astma oskrzelowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: zapalenie skóry (również kontaktowe), wysypka, rumień, wyprysk, świąd

Rzadko: pęcherzowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko: reakcja nadwrażliwości na światło

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie diklofenaku stosowanego zewnętrznie jest bardzo mało prawdopodobne ze względu na jego niewielkie wchłanianie systemowe.

Jednak w razie nieumyślnego spożycia diklofenaku w postaci żelu (1 tuba z 100 g żelu zawiera 1000 mg diklofenaku sodowego) mogą wystąpić działania niepożądane podobne do notowanych po przedawkowaniu diklofenaku w tabletkach. Należy zastosować ogólne metody podtrzymujące i leczenie objawowe, tak jak w innych przypadkach zatrucia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Należy rozważyć opróżnienie żołądka i zastosowanie węgla aktywowanego, zwłaszcza jeśli od spożycia żelu nie upłynęło wiele czasu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego.

Kod ATC: M02AA15

Diclac LipoGel jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym do stosowania miejscowego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntetazy prostaglandynowej. Wodno-alkoholowe podłoże zapewnia preparatowi działanie łagodzące i chłodzące.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Ilość diklofenaku wchłaniana przez skórę jest proporcjonalna do dawki, czasu kontaktu żelu ze skórą, powierzchni, na którą zastosowano produkt leczniczy i wilgotności naskórka.

Po nałożeniu 2,5 g żelu na 500 cm2 skóry wchłania się 6% dawki diklofenaku (co ustalono na podstawie całkowitego wydalania przez nerki w porównaniu z diklofenakiem podanym w postaci tabletek). Wchłanianie diklofenaku zwiększa się trzykrotnie w przypadku stosowania przez 10 godzin opatrunku okluzyjnego.

Badania z zastosowaniem transmisyjnej kriomikroskopii elektronowej potwierdziły liposomalną strukturę żelu Diclac LipoGel, ułatwiającą wchłanianie diklofenaku przez skórę. Liposomy multilamelarne (MLV) zawarte w żelu mają wielkość od 100 do 500 nm.

Dystrybucja:

Po podaniu miejscowym na rękę lub staw kolanowy diklofenak wykrywany jest w osoczu, maziówce i płynie maziowym. Maksymalne stężenie diklofenaku w osoczu po podaniu miejscowym jest około 100 razy mniejsze niż po podaniu doustnym w postaci tabletek. Diklofenak wiąże się z białkami osocza w 99,7% (z czego 99,4% z albuminą).

Metabolizm:

Metabolizm diklofenaku zachodzi częściowo na drodze glukuronidacji, jednak głównym szlakiem metabolicznym jest pojedyncza i wielokrotna hydroksylacja i metoksylacja z wytworzeniem szeregu metabolitów fenolowych (3’-hydroksy-, 4’-hydroksy-, 5’-hydroksy-, 4’, 5’-dihydroksy-, 3’-hydroksy-4’-metoksy-diklofenak), z których większość jest przekształcana do związków sprzężonych z kwasem glukuronowym. Dwa spośród wspomnianych metabolitów fenolowych wykazują aktywność biologiczną, ale słabszą niż diklofenak.

Wydalanie:

Całkowity klirens ogólnoustrojowy diklofenaku w osoczu wynosi 263 ± 56 ml/min (średnia ± SD). Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 1 do 2 godzin. Cztery metabolity, w tym dwa biologicznie czynne, również charakteryzują się krótkim okresem półtrwania (od 1 do 3 godzin). Jeden metabolit (3’-hydroksy-4’-metoksydiklofenak) ma znacznie dłuższy okres półtrwania, ale jest on praktycznie nieaktywny. Diklofenak i jego metabolity wydalane są głównie w moczu.

Dane dotyczące szczególnych grup pacjentów:

Nie obserwowano istotnych różnic wchłaniania, metabolizmu lub wydalania diklofenaku, zależnych od wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie obserwowano kumulacji diklofenaku i jego metabolitów. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby lub wyrównaną marskością wątroby kinetyka i metabolizm diklofenaku są takie same jak u pacjentów bez chorób wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

RRR-a-tokoferol Karbomer 980 NF Decylu oleśnian 2-oktylododekanol Lecytyna

Amonowy wodorotlenek 10%

Disodu edetynian

Olejek zapachowy „Vert de Crème 95 121” Alkohol izopropylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba Al z nakrętką PE w tekturowym pudełku, zawierająca 50 g lub 100 g żelu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10428

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.04.2004/20.12.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Diclac Lipogel