+ iMeds.pl

Diener 2 mg + 0,03 mgUlotka Diener

Ulotka dla pacjenta: Informacja ella użstkownika

Diener, 2 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

(Dienogestwn ■ EihinylestriuUolitm)

Ważne informacje dotyczące złożonych środków antykoncepcyjnych

•    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji

•    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krw i w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

•    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy zakrzepów krwi (patrz punkt 2 ..Zakrzepy krwi")

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, naw et jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjentki wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diener i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diener

3.    Jak stosować lek Diener

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowy wać lek Diener

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Diener i w jakim celu się go stosuje

Lek Diener jest hormonalnym lekiem stosowanym w celu zapobiegania ciąży przeznaczonym dla kobiet (złożonym, doustnym lekiem stosowanym w celu zapobiegania ciąży - potocznie nazywanym „tabletką antykoncepcyjną"). Lek zawiera progestagen (dienogest) i estrogen (etynyloestradiol).

W badaniach klinicznych u kobiet z wyraźnie zaznaczonym wpływem hormonów męskich (tzw. androgenów ) powodujących trądzik wy kazano, że lek Diener łagodzi objawy trądziku.

Lek Diener jest stosowany w celu:

-    zapobiegania ciąży

-    leczenia kobiet z umiarkowanie ciężkim trądzikiem, jeśli nie ma przeciwwskazań do podjęcia terapii doustnymi lekami zapobiegającymi ciąży oraz po wcześniejszym niepowodzeniu związany m z przeprowadzeniem odpowiedniego leczenia skóry

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diener

Uwagi ogólne

Pivct! rozpoczęciem przyjmowania leku Dicner należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi").

Kiedy nie stosow ać lek» Diener:

Nie należy stosować leku Diener jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omów i z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży' będzie bardziej odpowiedni.

-    Jeśli pacjentka ma uczulenie na ety ny loestradiol, dienogest lub który kolw iek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żyl głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub u innych organach:

-    Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C. niedobór białka S. niedobór antytrombiny III. obecność czynnika V l.eiden lub

p rzec i wc ja I an ty fos fo I i p i d o wy c h;

-    Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”).

-    Jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

-    Jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru):

-    Jeśli pacjentka choruje na jakąkolw iek z poniższych chorób, które mogą zw iększać ry zy ko powstania zakrzepu w tętnicy:

ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych • bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krw i;

-    bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krw i (cholesterolu lub trójglieerydów); chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią: Jeśli pacjentka cierpi lub kiedykolwiek chorowała na migrenę z aurą;

-    Jeśli pacjentka pali tytoń (patrz punkt „Tabletki antykoncepcyjne i choroby naczyniowe")

-    Jeśli pacjentka ma lub kiedy kolwiek miała zapalenie trzustki związane z ciężkim zaburzeniem trawienia tłuszczów (zaburzenie metabolizmu tłuszczów);

-    Jeśli pacjentka ma lub kiedykolwiek miała chorobę wątroby, lub jeśli wartości parametrów czynności wątroby są nieprawidłowe (także w związku z zespołem Dubina i Johnsona oraz Zespołem Rotor'a):

-    Jeśli pacjentka ma lub kiedy kolwiek miała guz wątroby (łagodny lub złośliwy):

-    Jeśli pacjentka ma. kiedykolw iek miała lub podejrzewa się u pacjentki nowotwór (np.: nowotwór piersi lub rak endometrium) wrażliwy na hormony płciowe;

-    Jeśli pacjentka obserwuje krwawienie pochwowe o nieokreślonej przyczynie:

-    Jeśli pacjentka z niewyjaśnionych przyczyn nie obserwuje krwawienia z odstawienia (krwawienia miesięcznego)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Diener należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjentka przyjmuje lek Diener i jedna z chorób lub sy tuacji wy mienionej w rozdziale „Kiedy nie stosować leku Diener" zostaną zaobserwowane po raz pierwszy, należy przerwać stosowanie leku Diener i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem?

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza:

- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krw i. co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krw i w nodze (zakrzepica ży ł głębokich), zakrzepy krw i w płucach (zatorowość płucna), zawal serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica)”.

W celu uzyskania opisu objawów wy mienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi".


Jeśli objaw\, te pojawią się lub pogorszą w czasie stosowania leku Diener. rów nież należv pow iedzieć o tym lekarzowi.


•    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejąee zapalenie jelita grubego (przewlekle zapalne choroby jelit);

•    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny):

•    jeśli pacjentka ma zespól hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

•    jeśli pacjentka ma niedokrw istość sierpówatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek):

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krw i (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. I lipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zapalenia trzustki;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi".

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka powstania zakrzepów krw i. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Diener po porodzie.

Jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych).

•    Jeśli pacjentka ma ży laki.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak lek Diener jest zw iązane ze zwiększeniem ryzyka powstania zakrzepów krwi. w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przy padkach zakrzep krw i może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać:

•    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepiea ży Ina" lub ,.ży Ina choroba zakrzepowo-zatorowa")

•    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepiea tętnicza" lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-

zatorowe").


Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. \Y rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwale lub. bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko wystąpienia szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Diener jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów

Czy pacjentka doświadcza któregoś z ty ch objawów?


Z jakiego pow odu praw dopodobnie cierpi pacjentka?


•    obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w Zakrzepiea ży ł głębokich nodze lub na stopie, szczególnie, gdy

towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia.

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze

•    zmiana koloru skóry nogi. np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

•    nagły napad niewyjaśniony ch duszności Zator tętnicy płucnej

luh przyspieszenia oddechu;

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy:

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    silny ból w żołądku:

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza, ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym Zakrzcpica żył siatków ki (zakrzep krw i w oku:    oku)

•    natychmiastowa utrata widzenia lub

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia

ból w klatce piersiowej, uczucie    Zawal serca

dyskomfortu, uczucie nacisku,

ociężałość

uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka:

uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka: pocenie się. nudności, wymioty lub zawroty głowy;

skrajne osłabienie, niepokój lub sph cenie oddechu: przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

nagle osłabienie lub zdrętwienie twarzy. Udar rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

nagle splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

nagle zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach; nagle zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

nagle, ciężkie lub długotrwale bóle głowy bez znanej przyczyny:

d

utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwale z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolw iek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

•    obrzęk oraz lekko niebieskie    Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia

przebarwienie skóry nóg lub ramion krwionośne

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch)

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstań;} zakrzepy krwi?

•    Stosowanie złożonych hormonalnych środków anty koncepcyjnych jest związane zc zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszy m roku stosowania złożonych hormonalnych środków anty koncepcyjnych.

•    Jeśli zakrzepy krw i formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep krw i przemieści się z nogi i umiejscow i w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyle?

Ryzyko utworzenia się zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również w iększe w przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjny ch (tego samego lub innego leku) po przerwie równej 4 ty godnie lub więcej

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się. jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalny ch środków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Diener ry zy ko powstawania zakrzepów krw i wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzy ko powstania zakrzepów krwi?

Ry zy ko zależy od naturalnego ryzyka wystąpienia ży lnej choroby zakrzepówo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego środka anty koncepcyjnego.

Całkowite ry zy ko powstania zakrzepów krw i w nogach lub płucach zw iązane ze stosowaniem leku Diener jest niewielkie.

-    W okresie roku. u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W okresie roku. u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    Dotychczas nie ustalono, jak odnosi się ryzy ko powstania zakrzepów krw i zw iązane ze stosowaniem leku Diener do ryzyka związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcy jnych zaw ierających lewonorgestrel.

-    Ry zy ko powstania zakrzepów krw i zależy od indyw idualnej historii medycznej pacjentki (patrz ..Czynniki, które zwiększają ryzyko powstania zakrzepów krwi", poniżej).

Ryzyko powstania zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety , które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Diener

Jeszcze nieznane.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko powstania zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Dienerjest niewielkie, jednak niektóre czynniki mogą zwiększyć to ryzyko.

Ryzy ko jest w iększe:

-    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m ):

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

-    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Diener na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Diener. należy zapytać lekarza, kiedy można wznow ić stosowanie leku.

-    wraz z w iekiem (szczególnie powyżej 35 roku życia);

-    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzy ko powstania zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zw iększać ryzyko powstania zakrzepów krwi. szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Ważne jest. aby powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Diener.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolw iek z powy ższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Diener. np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi?

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przy kład zawal serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko powstania zakrzepów krwi w tętnicach

Ważne jest, aby podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem Icku Diener jest bardzo małe. ale może wzrosnąć:

-    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

-    jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego środka anty koncepcyjnego takiego jak Diener zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerw ać palenia i jest w w ieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

-    jeśli pacjentka ma nadwagę;

-    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

-    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym w ieku (poniżej 50 roku życia). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru:

-    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stw ierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów):

-    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

-    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków)

-    jeśli pacjentka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ry zy ko powstania zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zw iększone.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Diener. np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stw ierdzona zakrzepica bez znanej przy czy ny lub jeśli pacjentka znacznie przy tyje.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diener:

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży .

-    Jeśli pacjentka ma objawy zapalenia ży I lub zakrzepy (patrz punkt ..tabletka anty koncepcyjna i choroby naczyńiowe").

-    Jeśli ciśnienie tętnicze pacjentki długotrwale przekracza 140/90 mml Ig (lekarz może zalecić rozpoczęcie przyjmowania tabletki antykoncepcy jnej po unormowaniu się zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi).

-    W razie planowanego zabiegu chirurgicznego (należy przerwać stosowanie tabletki

anty koncepcyjnej co najmniej 4 tygodnie przed zabiegiem operacy jnym) lub w razie długotrwałego unieruchomienia (patrz również punkt ..tabletka anty koncepcyjna i choroby naczyniowe").

-    Jeśli pacjentka po raz pierwszy ma migrenę lub jej nasilenie.

-    Jeśli pacjentka ma nietypowo częste, ciężkie oraz uporczywe bóle głowy, które pojawiają się nagle z objawami tzw. ..aury” (problemy czuciowe, percepcji i (lub) ruchowe).

-    W razie ciężkiego bólu w nadbrzuszu (patrz punkt „tabletka anty koncepcyjna i nowotwór).

-    Jeśli skóra pacjentki i bialkówki oczu stają się żółte, mocz ma zabarw ienie brązow e, a stolec jasne (żółtaczka) lub swędzi skóra całego ciała.

-    W razie cukrzycy i gwałtownego zwiększania stężenie cukru we krw i.

-    Jeśli pacjentka cierpi na zaburzenia pigmentacji skóry (porfiria) i zaburzenia te nawracają po zastosowaniu leku Diener.

Lekarz będzie dokładnie kontrolował stan pacjentki:

Jeśli pacjentka ma chorobę serca lub nerek.

Jeśli pacjentka ma skłonności do stanów zapalnych ży ł lub ciężkie żylaki ży I.

-    Jeśli pacjentka ma zaburzenia krążenia w rękach i (lub) nogach.

-    Jeśli ciśnienie tętnicze krw i pacjentki przekracza wartość 140/90 mml Ig.

-    Jeśli pacjentka w przeszłości miała zaburzenia metabolizmu tłuszczy.

-    Jeśli pacjentka miała w przeszłości anemię sierpowalokrw inkową (dziedziczną chorobę wpływającą na krwinki czerwone).

Jeśli pacjentka przeby ła chorobę wątroby.

-    Jeśli pacjentka przebyła chorobę pęcherzyka żółciowego.

-    Jeśli pacjentka cierpi na migreny.

Jeśli pacjentka ma depresję.

Jeśli pacjentka ma cukrzycę lub ograniczoną zdolność metabolizowania glukozy (zmniejszona tolerancja glukozy). Może być konieczna zmiana dawkowania leku przeciwcukrzycowego w razie jednoczesnego zastosowania leku Diener.

-    Jeśli pacjentka pali tytoń (patrz punkt „tabletka antykoncepcyjna i choroby naczyniowe").

Jeśli pacjentka cierpi na padaczkę. W razie zwiększenia częstości napadów padaczkowych należy rozważyć zastosowanie innej metody zapobiegania ciąży.

Jeśli pacjentka cierpi na zaburzenia ruchowe z nagłymi, gwałtownymi ruchami obejmującymi w pierwszej kolejności twarz, stopy i ręce (znana jako choroba św iętego Wita lub pląsawica SyndehanTa).

Jeśli pacjentka cierpi na przewlekle choroby zapalne jelit (choroba Crohifa. wrzodziejące zapalenie jelita).

Jeśli pacjentka cierpi na zaburzenia krw i prowadzące do uszkodzenia nerek (zespól bemol ityczno-mocznicowy).

-    Jeśli pacjentka ma niezłośliwy nowotwór mięśniówki macicy (mięśniak macicy ).

Jeśli pacjentka cierpi na pewien rodzaj utraty słuchu (otoskleroza).

-    W razie długotrwałego unieruchomienia (patrz punk „Tabletka antykoncepcyjna i choroby naczyniowe").

-    Jeśli pacjentka ma nadwagę.

Jeśli pacjentka cierpi na określoną chorobę układu immunologicznego (toczeń rumieniowaty układowy).

-    Jeśli pacjentka jest w w ieku 40 lat i starsza.

Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych a nowotwory.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zaobserwowano nieznacznie zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi w porównaniu z. kobietami u tym samym wieku niestosującymi tabletek. Po zakończeniu stosowania tabletek, ryzyko stopniowo zmniejsza się. a po upływie 10 lat różnica jest mewy kry walna pomiędzy grupą kobiet stosujących uprzednio tabletki i ich rówieśniczek.

Ponieważ zachorowalność na raka piersi u kobiet w wieku poniżej 40 roku życia jest niewielka, liczba dodatkowych przypadków raka piersi u kobiet aktualnie stosujących tabletki lub które stosowały tabletki jest stosunkowo niewielka w porównaniu z całkow ity m ry zykiem zachorowania na raka piersi.

Wyniki niektórych badań sugerowały, że długotrwale stosowanie hormonalnych metod zapobiegania ciąży stanowiło czynnik ryzyka rozwoju raka szyjki macicy u kobiet z zakażeniem macicy przenoszonym droga płciową (np. wirus brodawczaka ludzkiego). Jednakże, dotychczas nie określono, związku między tymi obserwacjami, a współistnieniem innych czynników ryzyka (np.: liczba partnerów lub stosowanie mechanicznej metody zapobiegania ciąży).

Bardzo rzadko mogą rozwinąć się łagodne, nowotworowe, ale niebezpieczne guzy wątroby. Guzy te mogą wywoływać zagrażające życiu krwawienia wewnątrz organizmu. Należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej w razie wystąpienia nagłego, mocnego bólu w jamie brzusznej. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko nowotworu wątroby u kobiet długotrwale stosujących tabletki anty koncepcyjne, jednakże takie przy padki są niesłychanie rzadkie.

inne choroby

Zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

Donoszono o przypadkach zw iększonego ciśnienia tętniczego krw i u kobiet stosujących tabletki przez dłuższy okres czasu i u kobiet starszych. Częstość występowania zwiększonego ciśnienia tętniczego krw i wzrasta wraz z zawartością progesteronu. Należy zastosować inna metodę zapobiegania ciąży jeśli u pacjentki w przeszłości wy stąpiły choroby związane ze zw iększonym ciśnieniem krw i lub pacjentka cierpi na określone choroby nerek (w takim przypadku należy poradzić się lekarz, patrz pkt. ..Nie należy stosować leku Diener". ..Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diener" lub ..Lekarz będzie dokładnie kontrolował stan pacjentki").

Plamki pigmcntacyjne

Niekiedy na skórze mogą pojawić się pigmentaey jne plamki żółto-brązowe (ostuda). zwłaszcza u kobiet, u który ch w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe podczas przyjmowania tabletek.

Dziedziczny obrzęk naczy nioruchowy

U kobiet z dziedziczny m obrzękiem naczynioruchowym. leki zawierające estrogen mogą powodować wystąpienie lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli pacjentka zaobserwuje objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) wysypka i (lub) trudności w przełykaniu lub wysypka skórna powiązane z trudnościami z oddychaniem.

Nieregularne miesiączki

W trakcie pierwszych miesięcy stosowania tabletek obserwowano u pacjentek krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Należy zasięgnąć porady lekarskiej jeśli nieregularne krwawienia występują po upływie pierwszych trzech miesięcy terapii lub gdy krwawienia nawracają po zakończeniu uprzedniego regularnego cyklu.

Niektóre pacjentki mogą nie krwawić podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek z kolejnych opakowań. Jeśli lek Diener był stosowany zgodnie z zaleceniami, zajście w ciążę jest mało prawdopodobne. Jednakże, jeśli pacjentka stosowała lek niezgodnie z zaleceniami przed pierwszym epizodem braku krwawienia miesięcznego lub jeśli pacjentka nie zaobserwowała krwawienia miesięcznego dwukrotnie z rzędu, pacjentka może być w ciąży. Należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem stosowanie leku Diener.

Zmniejszona skuteczność

Skuteczność działania tabletek może być zmniejszona w razie pominięcia przyjęcia tabletki, w razie wymiotów, choroby pęcherzyka żółciowego, ciężkiej biegunki lub jeśli pacjentka stosuje kilka innych Icków jednocześnie.

W razie jednoczesnego stosowania leku Diener oraz leków zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). należ} stosować dodatkowa w tym mechaniczna metodę zapobiegania ciąży (np.: prezerwaty w). (patrz pkt. „Lek Diener a inne leki”).

Badania i porady lekarskie

Przed zastosowaniem leku Diener lekarz przeprow adzi wy w iad dotycząc} zdrow ia pacjentki oraz jej bliskich. Wykonane zostaną podstawowe badania medyczne i ginekologiczne, w tym badanie piersi i pobrany wymaz z szyjki macicy. Należy upewnić sie. że pacjentka nie jest w ciąży. W razie stosowania tabletek, badania należy regularnie powtarzać. Należy powiadomić lekarza o paleniu tytoniu i stosowaniu innych leków.

Lek Diener nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV i żadnym innym zakażeniom przenoszonym drogą płciowa.

Lek Diener a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, także dostępnych w aptece bez recept}.

Następujące leki mogą zmniejszać działanie antykoncepcyjne leku Diener i wywołać krwawienie:

•    leki zwiększające motorykę jelit (np.: metoklopramid).

•    leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak hydatoina lub fenytoina, barbiturany, barbeksaklon. primidon. karbamazepina. okskarbamazapina, topiramat i felbamat.

•    niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np.: ry fam pi cyn a, ryfabutyna). w innych określonych zakażeniach (np.: ampicylina, tetracyklina) lub w zakażeniach grzybiczych (np.: gryzeowulfina).

•    określone leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (np.: rytonawir. new napina).

•    leki stosowane w leczeniu narkolepsji, zaburzeniu układu nerwowego (modafinil).

•    suplementy ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericumperforatum).

Jeśli pacjentka jest leczona którymkolwiek z powyższych leków, pow inna zastosować dodatkową mechaniczną metodę zapobiegania ciąż} (np.: prezerwatywę) w trakcie stosowania leku Diener. W przypadku niektórych spośród powyżej wymienionych leków powinna być stosowana dodatkowa metoda zapobiegania ciąży w ciągu 7 do 28 dni od zakończenia terapii. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli mechaniczna metoda zapobiegania ciąż} pow inna być stosowana dłużej niż przyjmowane tabletki z jednego blistra. należy rozpocząć stosowanie tabletek z kolejnego blistra bez 7 dniowej przerwy. Jeśli zalecane jest długotrwale leczenie jednym z powyższych leków, należy z lekarzem rozważyć zmianę metody zapobiegania ciąży na njehormonalną.

Stosowanie wymienionych leków jednocześnie z lekiem Diener może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych:

-    Paracetamol (stosowany przeciwbólowo i przeć i w gorączkowo),

-    Kwas askorbinowy (witamina C),

-    Atorwastatyna (stosowany w celu zmniejszania stężenia lipidów we krwi).

-    Troleandomycyna (antybiotyk).

-    Leki z grupy imidazoli (leki przeciw grzybicze — stosowane w leczeniu zakażeń grz}bicz}ch) takie jak np: llukonazol.

-    Indynawir (stosowany w leczeniu zakażenia w irusem HIV)

Stosowanie wymienionych leków jednocześnie z lekiem Diener może wpływać na ich działanie terapeutyczne:

-    Cyklosporyna (d/ialąjąca imnuinosupresyjnie).

-    Teofilina (stosowana w leczeniu astmy ).

-    Glikokorty kosteroidy (np.: kortyzon).

-    Określone benzodiazepiny (leki o działaniu uspokajającym) np.: diazepam. lorazépam.

-    Klofibrat (stosowany v\ celu zmniejszania stężenia lipidów we krwi).

-    Paracétamol (stosowany przeciwbólowe i przeciw gorączkowo).

-    Morfina (bardzo silny lek przeciwbólowy )

-    Lamotrygina (stosowana w leczeniu padaczki)

Należy również zapoznać się ulotką dołączona do opakowań wszystkich stosow anych leków. Cukrzyca

Jeśli pacjentka cierpi na cukrzycę, może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych (np.: insuliny ).

Badania laboratoryjne

W razie potrzeby wykonania badań laboratoryjnych, należy poinformować personel medyczny o tym, że pacjentka stosuje doustne leki zapobiegające ciąży, ponieważ mogą one wpływać na wy niki niektórych badań w tym: parametry czy nności wątroby, kory nadnerczy , nerek lub tarczycy , jak również stężenia niektórych białek we krwi, takich jak białka wpływające na metabolizm lipidów, metabolizm cukrów, krzepnięcie krw i i fibry nolizę. Jednakże zazwy czaj zmiany wy ników pozostają w granicach normy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Diener w ciąży. Należy upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed rozpoczęciem stosowania leku Diener. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Diener, należy naty chmiast przerwać jego stosow anie i skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Diener gdyż może on zmniejszać produkcję pokarmu oraz w niewielkich ilościach do niego przenikać. W trakcie karmienia piersią należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Diener nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Diener zawiera laktozę

Lek Diener zawiera laktozę. Jeśli u pacjentki stw ierdzono nietolerancję niektóry ch cukrów, przed zażyciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Diener

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci! inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Diener to jedna tabletka na dobę przyjmow ana codziennie.

Jak stosować lek Diener

Tabletkę należy poły kać w całości, w razie potrzeby popijając pły nem.

Tabletkę należ) przyjmować codziennie, u przy bliżeniu o tej samej porze, w kolejności zgodnej ze strzałkami na blistrze do zakończenia opakowania (tzn. przez21 kolejnych dni). Pierwsza tabletka zażyta z blistra powinna być oznaczona zgodnie z dniem tygodnia, w którym jest przyjmowana np.: poniedziałek - Pn.

Po zażyciu 21 tabletek, należy przerwać stosowanie leku przez 7 dni. W trakcie tej 7-dniowej przerwy pow inno wy stąpić krwaw ienie (tzw. krwaw jenie z odstaw ienia). Zaczy na sie ono zazwyczaj w 2. - 4. dniu po przy jęciu ostatniej tabletki. 8. dnia po zażyciu ostatniej tabletki należy rozpocząć kolejny bl¡ster niezależnie od tego. czy krwawienie ustało, czy nie. Oznacza to. że każdy blister rozpoczyna się tego samego dnia tygodnia, a krwawienie powinno występować tego samego dnia miesiąca.

W razie stosowania leku Diener zgodnie z ty mi zaleceniami, efekt zapobiegania ciąży utrzy muje się także podczas przerwy w zaży waniu tabletek.

Kiedy rozpocząć stosowanie leku Diener

Rozpoczęcie stosowania leku Diener

Jeśli pacjentka niestosowała żadnych tabletek antykoncepcyjnych poprzedniego miesiąca:

Należy rozpocząć przyjmowanie leku Diener pierwszego dnia cyklu, który przy pada w dniu rozpoczęcia krwawienia miesięcznego. Jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami, efekt zapobiegania ciąży trwa od pierwszego dnia dawkowania.

Jeśli pacjentka rozpocznie stosowanie leku pomiędzy 2 i 5 dniem cyklu, należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę zapobiegania ciąży podczas pierw szy ch 7 dni stosowania tabletek.

Zamiana na lek Diener z uprzednio stosowanych tabletek antykoncepcyjnych (zawierających hormonalną substancję czynną) lub w kładek domacicznych lub plastrów:

-    jeśli uprzednio pacjentka stosowała tabletki (w trakcie stosowania, których jest 7-dniowy okres przerwy po przyjęciu wszystkich tabletek zawierających substancję czynną), należy rozpocząć stosowanie tabletek dnia kolejnego po zakończeniu okresu przerwy (bez tabletek).

-    Jeśli uprzednio pacjentka stosowała tabletki, których opakowanie także zaw ierało tabletki bez substancji czynnej (zwane także tabletkami placebo) oraz tabletki z substancją czynną, nie ma okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Należy rozpocząć stosowanie leku Diener po przyjęciu ostatniej tabletki niezawierającej substancji czynnej). Jeśli pacjentka nie ma pewności, która tabletka niezawierająca substancji czynnej by ła ostatnio przyjęta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli uprzednio pacjentka stosowała wkładkę domaciczną lub plaster, należy rozpocząć stosowanie leku Diener po zakończeniu zwyczajowej przerwy w stosowaniu wkładki lub plastra.

Jeśli pacjentka uprzednio stosowała tabletki zawierające jedynie progestagen (tzw. „mini tabletki”):

Można zakończyć stosowanie mini tabletek każdego dnia i następnego dnia zastosować lek Diener. Należy stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży podczas pierwszych 7 dni (np.: prezerwatywę).

Jeśli pacjentka uprzednio stosow ała iniekcje (tzw. 3-miesięczne iniekcje), w kładkę domaciczną lub spiralę:

Należ\ rozpocząć stosowanie leku Diener w dniu. w który m pacjentka powinna otrzymać iniekcję lub usunąć wkładkę lub spiralę. Należy stosować dodatkową metodę zapobiegania ciąży podczas pierwszych 7 dni stosowania tabletek (np.: prezerwaty wę).

Okres po porodzie i karmienia piersią

Należy rozpocząć stosowanie tabletek nie wcześniej niż 21 do 28 dni po porodzie. Należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę zapobiegania ciąży podczas pierwszych 7 dni (np.: prezerwaty wę). Przed zastosowaniem leku Diener. należy upewnić się. że pacjentka nie jest w ciąży lub koniecznie zaczekać do wystąpienia pierwszego krwaw ienia miesięcznego.

Stosowanie leku podczas karmienia piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią i planuje stosować lek Diener. pow inna skonsultować się z lekarzem („Patrz ciąża i karmienie piersią”).

•Jeśli pacjentka poroniła lub przerwała ciążę

Należy skonsultować się z lekarzem.

Czas leczenia

Lek Diener można stosować lak długo jak długo istnieje potrzeba stosowania hormonalnej metody zapobiegania ciąży i przy braku przeciwwskazań (patrz, rozdział: „Kiedy niestosować leku Diener” i „Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diener"). Zaleca się przestrzeganie terminów, regularnych kontroli lekarskich (patrz rozdział „Badania i porady lekarskie").

Zastosowanie w iększej niż zalecana daw ki leku Diener

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w razie zastosowania dawki większej niż zalecana.

Możliwe objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty (zazwyczaj po upływie 12 do 24 godzin, mogą trwać kilka dni), tkliwość piersi, zawroty głowy , ból żołądka, osłabienie i (lub) zmęczenie, u kobiet i nastolatek może wystąpić krwaw ienie z narządów rodnych. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli zażyto znacznie w iększą ilość tabletek.

Pominięcie zastosowania leku Diener

W razie pominięcia zażycia tabletki:

-    jeśli upłynęło mniej niż 12 godzin od planowego czasu zażycia tabletki, skuteczność leku w zapobieganiu ciąży nie zmniejsza się. Należy natychmiast zażyć pominięta tabletkę i kontynuować stosowanie leku o zwy kły ch porach.

-    jeśli upłynęło więcej niż. 12 godzin od planowego czasu zażycia tabletki, skuteczność leku w zapobieganiu ciąży nie jest pewna. Jeśli krw aw ienie miesięczne nie nastąpi w trakcie przerwy w stosowania tabletek, pacjentka może być w ciąży. W takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem kolejnego blistra.

Należy przyjąć dwa założenia:

-    przyjmowanie tabletek z substancja czynną nie powinno być przerywane na dłużej niż 7 dni.

-    aby skutecznie zapobiegać ciąży w razie pominięcia zażycia jednej tabletki, należy przyjmować tabletki bez 7-dniowej przerwy.


Należy postępować zgodnie z poniższy mi instrukcjami w razie pominięcia zażycia tabletki:

.Jeśli pacjentka pominęła jedną tabletkę w pierwszy m tygodniu:

Należy natychmiast zażyć pominięta tabletkę, nawet jeśli oznacza to zaży cie dwóch tabletek jednocześnie. W trakcie kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np.: prezerwaty wę). Jeśli pacjentka miała kontakty płciowe w ciągu tygodnia przed dniem pominięcia tabletki, pacjentka może być w ciąży. Im bliżej do przerwy w stosowaniu tabletek, zw iększa się prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Jeśli pacjentka pominęła jedną tabletkę w drugim tygodniu:

Należy natychmiast zażyć pominięta tabletkę, nawet jeśli oznacza to zaży cie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy stosować o zwykłej porze. Jeśli w ciągu siedmiu dni poprzedzający ch pominięcie zażycia tabletki, tabletki by ly stosowane zgodnie z zaleceniami, skuteczność tabletki w zapobieganiu ciąży nie zmniejsza się i pacjentka nie musi korzystać z dodatkowej metody zapobiegania ciąży. W przeciwnym wypadku, lub jeśli pacjentka pominęła więcej niż jedną tabletkę, należy stosować dodatkową, mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np.; prezerwatywę).

Jeśli pacjentka pominęła jedną tabletkę w trzecim tygodniu:

Skuteczność leku w zapobieganiu ciąż) jest niepewna. Poprzez korektę 7-dniowej przerwy w stosowaniu tabletek, skuteczność leku w zapobieganiu ciąży jest zachowana. Jeśli pacjentka będzie postępować zgodnie z jedną z opisanych poniżej opcji, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod zapobiegania ciąży, ale ty Iko w przypadku gdy w ciągu siedmiu dni poprzedzających pominięcie leku Diener. lek byI stosowany prawidłowo. W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z opcją nr I. Dodatkowo w ciągu kolejnych 7 dni należy stosować dodatkową mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np.: prezerwatywę).

Opcja nr 1: Należy' zażyć pominięta tabletkę natychmiast, nawet jeśli oznacza to zażycie dwóch tabletek jednocześnie. Kolejne tabletki należy stosow ać o zwykłej porze. Należy rozpocząć stosowanie białych tabletek z kolejnego blistra pomijając okres przerwy. Prawdopodobnie pacjentka nie zaobserw uje krwawienia miesięcznego do zakończenia przy jmowania leku z drugiego blistra. ale może u pacjentki pojawiać się krwawienie śródcy kliczne i plamienie.

lub

Opcja nr 2: Można natychmiast przerw ać stosowanie tabletek z rozpoczętego blistra i rozpocząć 7-dniowy okres przerwy (włączając pierwszy dzień, w którym pacjentka zapomniała przyjąć tabletkę), a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra. Jeśli pacjentka zdecyduje się na rozpoczęcia stosowania nowego blistra w dotychczasowy m dniu tygodnia, należy odpow iednio skrócić przerwę w przyjmowaniu tabletek (poniżej 7 dni).

Jeśli pacjentka pominęła więcej niż jedną tabletkę z rozpoczętego opakow ania:

Jeśli pacjentka pominęła przyjęcie więcej niż jednej tabletki, skuteczność leku w zapobieganiu ciąży nie jest gwarantowana.

Ryzyko zajścia w ciążę rośnie w raz z liczbą pominiętych tabletek oraz im bliżej jest do czasu, w którym należy zastosować 7-dniową przerwę.

Do wystąpienia kolejnego krwawienia z odstaw ienia należy stosować dodatkową mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np.: prezerwaty wę). Jeśli krwawienie nie wystąpi podczas pierwszej przerwy po zakończeniu stosowania tabletek z rozpoczętego blistra, pacjentka może być w ciąży. W takiej sytuacji należy zasięgnąć porady lekarskiej przed rozpoczęciem kolejnego blistra.

Wymioty i biegunka

W razie zaburzeń w obrębie przewodu pokarmowego, takich jak wy mioty lub biegunka następujących w trakcie 4 godzin po przyjęciu tabletki, substancja czynna leku może nie w pełni ulec wchłonięciu w organizmie pacjentki. W takich przy padkach, należy postępować jak w przypadku pominięcia przyjęcia leku do 12 godzin od stałej godziny przyjmowania. Jeśli pacjentka nie chce zaburzyć stałego schematu przyjmowania leku. należy zastosować w zamian tabletkę z innego blistra. Jeśli zaburzenia układu pokarmowego utrzymują się prze kilka dni lub nawracają, należy stosować dodatkową mechaniczną metodę zapobiegania ciąży (np.: prezerwatywę).

Jeśli pacjentka chce odroczyć krwawienie z odstawienia

Jeśli pacjentka chce odroczyć krwawienie z odstawienia, powinna rozpocząć stosowanie tabletek z następnego blistra leku Diener. Krwawienie z odstawienia można odraczać tak długo jak potrzeba, ale nie dłużej niż do zakończenia drugiego blistra. W trakcie tego okresu u pacjentki mogą wystąpić krwawienia śródcykliczne lub plamienia. Po przerwie w stosowaniu tabletek, można kontynuować stosowanie leku Diener jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Diener

Można przerwać stosowanie leku Diener w dowolny m czasie. Jeśli pacjentka nie chce zajść w ciążę, należy zapy tać lekarza, jakie są niezawodne metody zapobiegania ciąży .

W razie dalszych py tań dotyczących leku. należy poradzić się lekarza lub farmaceutki.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek. lek Diener może powodować działania niepożądane, chociaż nie n każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjentka uważa za związane ze stosowaniem leku Diener, należ\ skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepówo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepówo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcy jnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem (Icku) Diener".

Ciężkie działania niepożądane tabletek są wymienione w punkcie 2. „Kiedy nie stosować leku Diener". w którym znajdują się dokładne informacje na ich temat. W razie potrzeby należy skontaktować się z. lekarzem.

Następujące działania niepożądane mogą wy stąpić po zastosowaniu leku Diener:

Często: (1 do 10 na 100 pacjentów):

-    ból głowy

-    ból w klatce piersiowej, w tym uczucie dy skomfortu i tkliwość piersi.

Niezbyt często (I do 10 na I 000 pacjentów):

-    stan zapalny układu rozrodczego (zapalenie pochwy , zapalenie sromu i pochwy ), drożdżakowe zakażenie pochwy (kandydoza, zakażenia pochwy i sromu)

-    zwiększenie apety tu

-    nastrój depresyjny

-    zawroty głowy

-    migrena

-    zwiększone lub zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi.

-    ból w obrębie jamy brzusznej (ból w obrębie nadbrzusza i podbrzusza), uczucie dyskomfortu, wzdęcia.

-    nudności, wymioty, biegunka

-    trądzik.

-    utrata włosów

-    wy sy pka skórna (w tym wysypka punktowa)

-    swędzenie (czasami całego ciała)

-    nieregularne krwawienia miesięczne, w tym obfite krwawienia lub niezbyt obfite krwawienia miesięczne, nieregularne krwawienia miesięczne lub brak krwawień miesięcznych

-    plamienia, krwawienia z pochwy, krwawienie maciczne

-    bolesne miesiączki, ból w miednicy

-    powiększenie piersi, w tym obrzęk piersi

-    u pławy

-    torbiel jajnika

-    zmęczenie z osłabieniem, zmęczenie, ogólnie złe samopoczucie

-    zmiana masy ciała (zwiększenie, zmniejszenie lub wahania)

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    zapalenie jajowodu lub jajników

-    zapalenie macicy

-    zakażenia dróg moczowych, zapalenie pęcherza moczowego

-    zapalenie sutka

-    zakażenia grzybiczne (np. kandydoza), zakażenia wirusowe, opryszczka

-    grypa, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowy ch, zapalenie zatok

-    astma

-    hiperwenty lacja

-    mięśniaki macicy

-    (łuszczaki v\ piersiach

-    niedokrwistość sierpowalokrwinkowa

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

-    wiry 1 izm

-    utrata łaknienia

-    depresja, zmienność nastroju, drażliwość. agresja

-    bezsenność, zaburzenia snu

-    zaburzenia naczyń krwionośnych mózgu lub serca, udar

-    dystonia (zaburzenia mięśni mogące powodować zmianę postawy lub zaburzona zdolność poruszania się)

-    suchość lub podrażnienia oczu

-    zaburzenia widzenia

-    nagła utrata słuchu, zaburzenia słuchu

-    szumy uszne

-    zaburzenia równowagi

-    przyspieszony ry tm serca

-    zakrzepica, zator tętnicy płucnej

-    zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie ży I. zakrzepowe zapalenie żyt)

-    żylakowatość ży I. ból ży I

-    zawroty głowy lub omdlenia podczas przyjmowania postawy pionowej

-    uderzenia gorąca

-    zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie błony śluzowej jelit

-    niestrawność

-    reakcje skórne (w tym alergiczne reakcje skórne), wy prysk pieniążkowaty.atopie skórne, wy pry sk, zaczerwienienie, podrażnienie skóry, łuszczyca

-    nadmierne pocenie się

-    żólto-brązowe plamki na skórze, zwłaszcza na skórze twarzy (ostuda), zaburzenia pigmentacji i (lub) zwiększona pigmentacja

-    przetłuszczająca się skóra

-    łupież

-    nadmierne owłosienie

-    cellulit ..skórka pomarańczowa"

-    naczyniak krwionośny jamisty (naczynia krwionośne przypominające sieć pajęczą)

-    ból pleców, ból w klatce piersiowej

-    bóle kości i mięśni, bóle rąk i nóg

-    dysplazja szyjki macicy ( niepraw idłowy wzrost komórek na pow ierzchni szyjki macicy )

-    ból lub cysta na przydatkach macicy (jajowodów lub jajników)

-    cysta w piersiach, niezłośliwe zmiany zwyrodnieniowe w tkance gruczołowej sutków, „dodatkowy sutek"

-    wydzielina z gruczołu sutkowego

-    zaburzenia miesiączkowania

-    obrzęk obwodowy

-    objawy gry popodobne, zapalenie, gorączka

-    zwiększeni stężenia glicerydów i cholesterolu we krwi

-    szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przy kład:

-    w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)

-    w płucach (np. zatorowość płucna)

-    zawal serca

-    udar

-    miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny

-    zakrzepy krw i w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krw i może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzy ko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko powstania zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi).

Inne (nieznana dokładna częstość występowania)

-    zwiększony lub zmniejszony popęd płciowy

-    nietolerancja soczewek kontaktowych

-    pokrzywka

-    bolesny, podskórny rumień guzowaty lub rumień w ielopostaciowy

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, egzogenny estrogen może powodować wystąpienie lub nasilać objawy obrzęku naczyńioruchowego (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności").

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzow i lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie I8IC. 02-222 Warszawa Tek: +482249 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl ó urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Diener

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępny m dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister przechowy wać w kartoniku w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki. których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Diener

- Substancją czy nną leku jest dienogęst i etyny loestradiol. Jedna biała tabletka zaw iera 2 mg dienogestu i 0.03 mg etiny loestradiolu.

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana, powidon K-30. Otoczka: hypromeloza 2910. makrogol. tytanu dwutlenek (LI71).

Jak wygląda lek Diener i co zaw iera opakow anie

Tabletki z substancja czynną są koloru białego, powlekane, okrągłe.

Lek Diener jest dostępny w w ielkościach opakowań: 21,3x21 ¡6x21 tabletek pow lekaných. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Alvogen IPCo S.ar.l.

5, Rue HeienhafF L-l 736. Senningerberg Luksemburg www.alvogen.com

Wytwórca:

Laboratorios León Farma SA La Vallina s/n. Pol. Ind. Navatejera.

Navatejera-24008 León. Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Alvogen Poland Sp. z o.o. ul. Kniaźnina 4a 01-607 Warszawa tel. 22 460 92 00 www.alvogen.com

Data zatwierdzenia ulotki:

Alvogen (logo)

18

Diener

Charakterystyka Diener

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

I. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diener, 2 mg + 0.03 mg. tabletki pow lekane

2. SKLAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne: dienogest. etynyloestradiol.

Jedna tabletka powlekana zawiera:

Dienogest:    2.0 mg

Etynyloestradiol:    0.03 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna (60,90 mg). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1,

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Tabletki zawierające substancje czynną: białe, okrągłe tabletki powlekane o rozmiarze około 5.0 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Antykoncepcja hormonalna.

-    Leczenie umiarkowanie ciężkiego trądziku u kobiet, u których brak przeciwwskazań do leczenia doustnymi produktami leczniczymi zapobiegającymi ciąży i po wcześniejszym niepowodzeniu związanym z przeprowadzeniem odpowiedniego leczenia skóry.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Diener pow inna zostać podjęta na podstaw ie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepówo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Diener, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

4.2.1 Dawkowanie i sposób podania

Jedna tabletka na dobę przez 21 kolejny ch dni.

rablelki należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu.

Dzień przyjęcia pierwszej tabletki powinien odpowiadać oznaczeniu tabletki na blistrze. np. ,.Pn" -Poniedziałek.

Dawkowanie należy kontynuować zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze aż do przyjęcia wszystkich tabletek z blistra.

Po przyjęciu 21 tabletek należy zastosować 7-dniową przerwę. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się zwy kle od 2. do 4. dnia po przyjęciu ostatniej tabletki.

Niezależnie od tego. czy krwawienie z odstawienia nastąpiło, następny blister leku rozpoczyna się po zakończeniu 7-dniowej przerwy w stosowaniu leku.

W trakcie 7-dniowej przerwy zachowane jest działanie anty koncepcyjne.

4.2.2 Rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego Diener

•    jeśli pacjentka nie stosowała hormonalnej metody zapobiegania ciąży w poprzednim miesiącu:

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w I. dniu cyklu (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego). Jeśli produkt leczniczy jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami, działanie antykoncepcyjne rozpoczy na się od I. dnia stosowania.

Jeśli początek stosowania przy pada pomiędzy 2. a 5. dniem cy klu, przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej, mechanicznej metody zapobiegania ciąży.

•    Przejście z innego złożonego produktu leczniczego zapobiegającego ciąży na hormonalny produkt leczniczy zapobiegający ciąży (złożony, doustny produkt leczniczy zapobiegający ciąży . v\ kładki domaciczne. systemy transdermalne, plastry ).

W zależności od ty pu złożonego produktu leczniczego zapobiegającego ciąży używanego uprzednio, zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu leczniczego Diener w I. dniu po zwykle stosowanej przerwie w przyjmowaniu tabletek, w 1. dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czy nne lub ostatniej tabletki placebo w ramach poprzedniego złożonego doustnego produktu leczniczego zapobiegający ciąży. W razie uprzedniego stosowania plastra lub wkładki domacicznej. przyjęcie produktu leczniczego Diener pow inno nastąpić w dniu następującym po zwy kłej przerwie w stosowaniu wkładki lub plastra.

•    Przejście z produktu leczniczego zawierającego wy łącznie progestagen (minitabletka. implant, iniekcja) lub sy stemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen.

W razie uprzedniego stosowania minitabletki. przejście na stosowanie produktu leczniczego Diener możliwe jest w dowolnym dniu cyklu, jeśli stosowano implant lub system terapeutyczny domaciczńy. przyjmow anie produktu leczniczego Diener należy rozpocząć w dniu jego usunięcia, a jeśli iniekcje -w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia. Niemniej jednak w takich przypadkach konieczne jest stosowanie dodatkowej, mechanicznej metod zapobiegania ciąży przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek produktu leczniczego Diener.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie produktu leczniczego Diener można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku, nie zaleca się stosowania żadnych dodatkowych metod zapobiegania ciąży .

•    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6: „Stosowanie w trakcie karmienia piersią”)

Ponieważ ryzyko choroby zakrzepów o-zatorow ej zwiększa się zaraz po porodzie, stosowania doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży nie należy rozpoczynać przed upływem 21 do 28 dni po porodzie u matek niekarmiących piersią lub po poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W trakcie pierwszych 7 dni przyjmowania leku należy stosować dodatkowo mechaniczną metodę zapobiegania ciąży. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania produktu leczniczego należy upewnić się. że pacjentka nie jest w ciąży lub zaczekać do wystąpienia pierwszego spontanicznego krwaw ienia miesiączkowego.

4.2.3    Dluuość stosowania

Produkt leczniczy Diener można stosować lak długo, jak długo istnieje taka potrzeba, lub do momentu wystąpienia przeciwwskazań (patrz punkt 4.4.4. regularne badania kontrolne).

4.2.4    Postępowanie w razie pominięcia dawki

Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Diener może być osłabione w razie nieregularnego stosowania.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, skuteczność ochrony anty koncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Kolejne tabletki należy stosować o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, nie ma gwarancji skutecznej ochrony antykoncepcyjnej. Możliwość zajścia w ciążę jest większa jeśli dzień w którym pominięto tabletkę jest bliższa 7-dniowej przerwy.

Jeśli zwy kle wy stępujące krwawienie nie pojawia się po pominiętej dawce, należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem kolejnego blistra.

W przypadku pominięcia przyjęcia tabletki należy postępować zgodnie z następującymi dwiema zasadami:

1.    Nigdy nie należy przerywać stosowania tabletek na dłużej niż 7 dni.

2.    Należy regularnie przyjmować tabletki przez co najmniej 7 dni aby zapobiec hamowaniu osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

W razie pominięcia zastosowania tabletek należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Należy natychmiast zażyć ostatnią zapomnianą tabletkę, nawet jeżeli oznacza to jednoczesne przyjęcie dwóch tabletek w ciągu doby. Następne tabletki należy przyjmować o zwykłej porze. Ponadto przez, kolejne 7 dni należy dodatkowo stosować niehormonalną metodę zapobiegania ciąży .

Jeśli pominięcie przyjęcia tabletki nastąpiło jednokrotnie w drugim tygodniu cyklu, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod zapobiegania ciąży.

Jeśli nastąpiło pominięcie przyjęcia więcej niż jednej tabletki, do wystąpienia krwawienia należy stosować dodatkową niehortnonalna metodę zapobiegania ciąży .

1.    Jeśli pozostało mniej niż 7 dni od dnia pominięcia dawki do końca blistra. należy natychmiast rozpocząć kolejny blister (bez przerwy) w kolejnym dniu od dnia przyjęcia ostatniej tabletki z poprzedniego blistra. Bardzo prawdopodobne jest. że u pacjentki nie wystąpi krwawienie miesięczne do momentu zakończenia kolejnego blistra, jednakże mogą występować krwaw ienia śródcykliczne lub plamienia.

2.    Alternatywnie, przyjmowanie tabletek z bieżącego blistra może zostać przerwane i rozpoczęta 7-dniowa przerwa. Po upływie okresu do 7 dni (włączając dzień pominięcia tabletki), należy kontynuować stosowanie produktu leczniczego z kolejnego blistra.

4.2.5    Postępowanie w razie wystąpienia w\miotów lub biemmki

W razie wymiotów lub ciężkiej biegunki występującej w ciągu 4 godzin od przyjęcia produktu leczniczego Diener. wchłanianie substancji czynnych może nie być calkow ite. dlatego należy zastosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży . Ponadto, obowiązują te same zalecenia, co w przypadku jednokrotnego pominięcia zastosowania tabletki (patrz również punkt 4.2.4). Aby zachować dotychczasowy schemat dawkowania produktu leczniczego, należy przyjąć dodatkowe tabletki z innego blistra. W razie przewlekłych lub naw racających problemów w obrębie układu pokarmowego, należy zastosować dodatkowo niehormonalne metody zapobiegania ciąży i zwrócić się do lekarza.

4.2.6    Opóźnienie wystąpienie krwawienia

Aby spowodować opóźnienie krwawienia z odstawienia, pacjentka pow inna kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra produktu leczniczego Diener bez przerwy. Krwawienie z odstawienia można odraczać zgodnie z potrzebą, ale ty lko do zakończenia tabletek z drugiego blistra. W trakcie tego czasu może wy stąpić krwawienie śródcykliczne lub plamienie. Po zwykle stosowanej 7- dniowej przerwie, należy stosować produkt leczniczy jak dotychczas.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nic należy stosować w następujący ch przypadkach.

-    Występowanie lub w razie ryzyka żylnej choroby zakrzepówo-zatorowej (ang. venous t h rom boem bo I i sm, V T E)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czy nna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przeby ta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica ży ł głębokich (ang. deep venous thrombosis. DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE), o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III. niedobór białka C. niedobór białka S o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4) o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepów o-zatorow ej wskutek występowania wielu czy nników ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    Występowanie lub ry zy ko tętniczych zaburzeń zakrzepów o-zatorowych (ang. arterial thromboembolism. ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepów o-zatorow e - czynne (np. zawal mięśnia sercowego) lub objawy prodrontalne (np. dławica piersiowa)

o Choroby naczy ń mózgowy ch - czy nny udar. przeby ty udar lub objawy prodrontalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack. I IA)

o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do wy stępowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał anty fosfolipidówych (przeciwciała anty kardiol ¡pniowe. anty koagulant toczniowy) o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie o Wysokie ryzy ko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnie z powodu występowania wielu czy nników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ry zy ka, takich jak:

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowy mi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

o Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którakolw iek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

o Palenie tytoniu (patrz punkt 4.4).

o Aktualne lub przeby te zapalenie trzustki, jeśli wiąże się z ciężką hy pertrójglicerydemią. o Aktualna lub przebyta choroba wątroby (do momentu powrotu wy ników biochemicznych testów czynności w ątroby do prawidłowych wartości, także objawy choroby Dubin-Johnson'a lub Rotor’a).

o Występujące aktualnie lub w przeszłości guzy wątroby.

o Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów narządów płciowych (np. piersi lub nowotworów eudometrium).

o Krwaw ienie z dróg rodnych o nieustalonej przyczy nie, o Brak miesiączki o nieustalonej przyczynie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Diener.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosow ania produktu leczniczego Diener.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepów »-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepów o-zatorowej. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgcstimat lub noretisteron powoduje najmniejsze ryzyko żylnej choroby zakrzepów o-zatorowej. Dotychczas nie porów nano ryzyka stosowania produktu leczniczego Diener z produktami małego ryzy ka. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy produktów o najniższym ry zy ku żylnej choroby zakrzepów o-zatorow ej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu upewnienia się, że pacjentka jest świadoma ryzyka ży lnej choroby zakrzepów o-zatorow ej związanej ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, wpływu współistniejących czynników ryzy ka, oraz zwiększonego ry zy ka ży lnej choroby zakrzepów o-zatorow ej w pierwszym roku stosow ania. Istnieją pew ne dowody, świadczące o tym, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne środki antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu równej 4 tygodnie lub dłużej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepówo-zatorowa. Jakkolwiek ryzyko to może być znacznie większe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

o

Badania epidemiologiczne w grupie kobiet, które stosują złożone środki antykoncepcyjne (<50 pi> etynyloestradiolu) wykazały, że w okresie roku. u około 6 do 12 kobiet na 10 000 rozwinie się żylna choroba zakrzepówo-zatorowa.

Szacuje się. że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, u około 6' kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Ograniczone dane epidemiologiczne wskazują, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne zawierające dienogesl może być podobne jak w przy padku środków zawierających lewonorgestrel.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku u kobiet stosujących złożone hormonalnych środków anty koncepcyjnych jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepów o-zatorow a może być śmiertelna u 1-2% przypadków.

C/Miniki rvy.vka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepówo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Diencr jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka. możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest w iększe niż suma pojedynczych czynników - w tym przy padku należ) ocenić całkow ite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negaty wna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

1 Punkt środkowy / zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet u ciągu roku. w oparciu o relatywne ryzy ko wynoszące około 2.3 do 3.0 dla złożonych hormonalnych środków anty koncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nic jest stosowana.

Tabela: Czynniki rvzvka żylnej choroby zakrzepów o-zatorow ej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/nr)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BML

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwale unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolw iek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz Uwaga: tymczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanow ić czynnik ryzyka ży lnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwańie stosowaliia

plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i niewznawianie stosowania produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do spraw ności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy' rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Diener nie przerwano odpow iednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku. np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta poyyinna zostać skieroyyana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z ży Iną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy , zespól bemol i ty czno-moczn icowy. przewlekle zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrw istość sierpów atokrw inkowa

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lal

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żyl pow ierzchniowych na wy stąpienie lub progresję żyltiej choroby zakrzepówo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja" patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepów o-zatorow ej (zakrzeniev żvł głębokich oraz zatorow ości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne ś rod ki a nly koncepcy j ne.

Objawy zakrzepicy żyl głębokich (ang. deep vein thrombosis. DVT) mogą obejmować:

-    obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarw iona skóra nogi.

Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism. PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu:

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krw ¡opluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczy nia wystąpi w oku. objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia w idzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepów o-zatorow ycli

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyn iowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

C'zvnniki rvzvka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyn iowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne środki anty koncepcyjne jest zw iększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Diener jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż. jeden czynnik ryzyka, możliwe jest. że zwiększenie ryzykajest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym

przypadku należ} ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryz.\ka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepów »-zatorow ych

Czy nnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w w ieku powyżej 35 lat

Palenie tytoniu

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły tytoniu, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne środki anty koncepcyjne. Kobiety w wieku powy żej 35 lat. które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/nr);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czy nniki ry zy ka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem żvcia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genety czną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty.

Migrena

Zw iększenie częstości występowania lub nasilenia migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych środków anty koncepcyjnych.

(która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczy niowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia zw iązane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia. wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepów »-zatorow ych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić sie do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Objawy napadu nacz\niowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rak lub nóg. szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zaw roty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagle splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem; nagłe zaburzenia w idzenia w jedny m oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwale bóle głowy bez przy czyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic altack. Tl A).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infaretion. Ml) mogą być następujące:

-    ból. uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadław ienia;

-    pocenie się. nudności, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Pacjentki z rzadka dziedziczna nietolerancji) fruktozy, galaktozy. niedoborem laktazy. niedoborem saclutrazy-izomalta/y. upośledzeniem wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować produktu leczniczego Diener.

4.4.1    Prz\czMiv natychmiastowej konieczności przerwania stosowania produktu leczniczego Diener (poza w\ mienionymi w punkcie 4.3).

-    Stwierdzona ciąża lub podejrzenie ciąży.

Pierwsze objawy zapalenia żyl lub objawy prawdopodobnej zakrzepicy (w tym zakrzepicy w obrębie spojówek), zatorowość płucna lub zawal mięśnia sercowego (patrz punkt 4.4.3.1).

-    Przewlekle zwiększone ciśnienie tętnicze krwi (wartości większe niż 140/90 mmHg). Kontynuacja leczenia złożony m produktem leczniczym zapobiegającym ciąży może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych wartość ciśnienia tętniczego krwi podczas leczenia nadciśnienia.

-    Planowany zabieg operacyjny (planowany, co najmniej za 4 tygodnie) i (lub) długi okres unieruchomienia (np.: po wypadku). Kontynuacja stosowania powinna być podjęta nie wcześnie niż 2 tygodnie po osiągnięciu całkowitej zdolności ruchowej.

-    Pierwsze objawy nasilenia migreny.

-    W razie bólów głowy występujących z niety pową częstością, nietypowym czasie trwania lub intensywności, lub w razie nagiego wystąpienia ogniskowych objawów neurologicznych (możliwe pierwsze objawy udaru).

-    Silny ból nadbrzusza, powiększenie wątroby lub krwawienie wewnątrz jamy brzusznej (możliwe objawy guzów wątroby, patrz punkt 4.4.3.2).

-    Żółtaczka, zapalenia wątroby, ogólne reakcje skórne (świąd). zastój żółci, nieprawidłowe wartości parametrów czynności wątroby. W razie upośledzonej czynności wątroby, metabolizm hormonów steroidowych jest zmniejszony .

-    Ciężka cukrzy ca.

-    Nowo zdiagnozowana lub nawracająca porliria.

4.4.2    Warunki, czynniki rvz\ka wymagające specjalnego nadzoru lekarskiego

-    Choroby serca lub nerek, gdyż substancja aktywna ety nyloestradiol może powodować zatrzy manie płynów.

Zapalenie żyl powierzchniowych, silnie manifestująca się tendencja do tworzenia się żylaków, krwaw ienia śródcy kliczne (możliwe objawy zakrzepicy ).

-    Zwiększone ciśnienie tętnicze krwi (wartości w iększe niż 140/90 mmHg).

-    Problemy z metabolizmem tłuszczów. U pacjentek z problemami związanymi z metabolizmem tłuszczów, ety ny loestradiol zawarty w produkcie leczniczy m Diener może spowodować gwałtowne zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu i jednocześnie zapalenie trzustki oraz inne komplikacje (patrz również punkt 4.3).

-    Anemia sierpów atokrwinkowa.

-    Przeby te choroby wątroby.

-    Choroby pęcherzyka żółciowego.

-    Migrena.

-    Depresja. Należy wyjaśnić, czy wystąpienie depresji wiąże się ze stosowaniem produktu leczniczego Diener. W razie potrzeby należy zastosować inne. niehormonalnc metody zapobiegania ciąży.

Zmniejszona tolerancja glukozy lub cukrzyca. Ponieważ złożone produktu lecznicze stosowane w zapobieganiu ciąży' mogą wpłynąć na obwodową oporność na insulinę i tolerancję glukozy, może być konieczna zmiana dawkowania insuliny lub innych produktów leczniczych stosowanych w cukrzycy.

Palenie ty toniu (patrz również punkt 4.4.3).

-    Padaczka. W razie zwiększenia częstości występowania napadów padaczki wraz ze stosowaniem produktu leczniczego Diener. należy rozważyć zastosowanie innych metod zapobiegania ciąży.

-    Pląsawica Sydenhama.

-    Przewlekle choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita).

-    Zespól hemolityczno-mocznicowy.

-    Mięśniak macicy.

-    Otoskleroza.

-    Długotrwale unieruchomienie (patrz również punkt 4.4.1).

-    Otyłość.

-    Układowy toczeń rumieniowaty.

-    Wiek powyżej 40 lat.

4.4.3.2    Nowotwory Nowotwory piersi

W metaanalizie 54 badań epidemiologiczny cli wykazano, że istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko względne (ang.. Relative Risk. RR=1.24) wystąpienia raka piersi u kobiet aktualnie stosujących złożone doustne produktu leczniczego. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu leczniczego zapobiegającego ciąży. Ponieważ tak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40. rokiem życia, zwiększona liczba diagnoz raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno stosujący ch złożony, doustny produkt leczniczy stosowany w zapobieganiu ciąży jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi.

Nowotwory szyjki macicy

W niektórych badaniach epidemiologicznych wy kazano zwiększenie ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy u kobiet zakażonych wirusem IIPV (ang. - Human Papilloma Virus) długotrwale stosujących złożone, doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży. Jednakże, wciąż istnieją wątpliwości dotyczące wpływu dodatkowych czynników ryzyka, takich jak zachowania seksualne - liczba partnerów lub stosowanie mechanicznej metody antykoncepcji (patrz również punkt 4.4.4).

Now otwory i vatro by

U kobiet stosujących złożone, doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży w rzadkich przypadkach opisywano występowanie niezłośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. U kobiet przyjmujących doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży w czasie diagnostyki różnicowej silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawienia do jamy brzusznej należy uwzględnić możliwość rozpoznania nowotworu wątroby,

Badania wykazały zwiększone ryzyko rozwoju raka komórek wątroby w razie długotrwałego stosowania doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży, ale przypadki wystąpienia takich nowotworów są skrajnie rzadkie.

4.4.3.3    Inne stany

Zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

Nadciśnienie tętnicze krwi obserwowano szczególnie u kobiet w starszym wieku przyjmujących doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży długotrwale. Badania wykazały, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego krwi zwiększa się wraz z rosnącą zawartością progestagenu. Kobietom ze stwierdzonymi w przeszłości chorobami związanymi z nadciśnieniem tętniczym lub określony mi chorobami nerek powinno zalecać się stosowanie innych metod zapobiegania ciąży (patrz pkt. 4.3. 4.4.1.4.4.2).

Ostudu

Niekiedy może pojawić się ostuda. zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce i promieniowanie ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży.

Dziedziczny obrzęk naczyniornchowy

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczyn ioruchowym. egzogenny estrogen może powodować wystąpienie lub nasilać objawy obrzęku naczynioruchowego.

Niere}’ ulanie miesiączki

Krwawienie śródcykliczne lub plamienie obserwowano u pacjentek stosujących doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży zwłaszcza w pierwszym miesiącu trwania terapii, dlatego analiza tvch krwawień jest zasadna po upływie okresu leczenia wynoszącym około 3 miesięcy. Znaczenie może mieć typ oraz dawka progestagenu. W razie długotrwałych lub nawracających zaburzeń krwawienia miesięcznego następujących po uprzednich regularnych cyklach, należy rozważyć wpł\w czynników niehormonalnych oraz w razie jakichkolwiek nietypowych krwawień należy przeprowadzić należy tą diagnostykę w celu wykluczenia zmian nowotworowych lub ciąży. Jeśli zostaną one wykluczone, można kontynuować stosowanie produktu leczniczego Diener lub zastąpić go innym hormonalnym produktem leczniczym zapobiegającym ciąży. Krwawienie śródcykliczne może świadczyć o zmniejszonej skuteczności (patrz punkt 4.2 i 4.5).

Niektóre pacjentki mogą nie krwawić podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek z kolejnych opakowań. Jeśli produkt leczniczy Diener nie byI stosowany zgodnie z zaleceniami wymienionymi w punkcie 4.2.1 przed pierwszym brakiem krwawienia, lub jeśli krwawienie nie wystąpi w trakcie dwóch kolejnych cykli, przed rozpoczęciem kolejnej dawki produktu leczniczego należy upewnić się. że pacjentka nie jest w ciąży.

Po przerwaniu stosowania doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży, powrót do praw idłowego cyklu może trwać pewien okres czasu.

4.4.3.4    Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży może być zmniejszona w przy padku:

-    pominięcia tabletki (patrz punkt 4.2.4).

-    wy miotów lub biegunki (patrz 4.2.5)

-    lub jednoczesnego stosowania niektórych leków (patrz punkt 4.5).

W razie jednoczesnego stosowania doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży oraz wszelkich produktów zawierających ziela dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). należy zalecić stosowania niehormonalnych. metod zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.5).

4.4.4    Badanie lekarskie, konsultacje

Przed pierwszym lub ponownym rozpoczęciem stosowania doustnych produktów leczniczych zapobiegających ciąży należy zebrać dokładny wywiad lekarski (włączając wywiad rodzinny). Badanie powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie pod kątem przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżeń (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Diener w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, objawy ży lnej choroby zakrzepówo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czy nniki ry zy ka oraz co należy robić w przy padku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również zalecić kobietom dokładne przeczy tanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń prakty ki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne środki anty koncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem I IIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

4.5 Interakcje /. innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Działaniem niepożądanym etyny loestradiolu i dienogestu (substancji czynnych produktu leczniczego Diener) w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi może być zwiększenie lub zmniejszenie stężenia tych dwóch steroidów płciowych w osoczu. Zmniejszenie stężenia może powodować zwiększenie częstości występowania krwawień śródey klicznych. problemów z cyklem oraz zmniejszoną skutecznością produktu leczniczego Diener w zapobieganiu ciąży. Zwiększenie stężenia etvny loestradiolu i dienogestu może powodować zwiększenie częstości występowania oraz nasilenia ciężkości działań niepożądanych.

4.5.1    Następujące urupv produktów leczniczych moua zmniejszyć stężenie w osoczu steroidów płciowych zawartycli w produkcie leczniczym Diener:

leki zw iększające motorykę układu pokarmowego, np.: metoklopramid,

“ leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby takie jak: ritampicyna, ryfabutyna. barbiturany, leki przeciw padaczkowe (takie jak: barbeksaklon. karbamazepina. okskarbamazepina. feny toina, primidon, topiramat i felbamat). gryzeofulwina. modafinil. ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Donoszono, że zarówno inhibitory proteazy HIV (np.: ritonawir) i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. newirapina) oraz ich kombinacje mogą zmieniać metabolizm wątrobowy.

-    Niektóre antybiotyki (np.: ampilcylina, tetracyklina) u niektórych kobiet, prawdopodobnie zmniejszają jelitowo-wątrobowe krążenie estrogenów.

W razie jednoczesnego stosowania tych substancji czynnych wraz z produktem leczniczym Diener, należy dodatkowo stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży w czasie trwania terapii oraz przez 7 dni od jej zakończenia.

W razie stosowania substancji czynnych zmniejszających stężenie steroidów płciowych w osoczu poprzez indukcję enzymów mikrosomalnych należy stosować dodatkową, niehormonalna metodę zapobiegania ciąży do 28 dni po zakończeniu leczenia. Jeśli jednoczesne leczenie tymi substancjami czynny mi przekracza czas przyjęcia ostatniej tabletki z blistra produktu leczniczego Diener, należy rozpocząć kolejny blister produktu leczniczego Diener bez standardowej przemy w przyjmowaniu tabletek. W razie konieczności stosowania długotrwałego leczenia tymi substancjami czynnymi, zaleca się zastosowanie niehormonalnych metod zapobiegania ciąży.

4.5.2    Następujące substancje czvnne mona zwiększyć osoczowe stężenie steroidów płciowych zawartych w produkcie leczniczym Diener:

-    substancje czy nne hamujące przy łączanie reszty siarczanowej do cząsteczki ety ny loestradiolu w ścianie układu pokarmowego, np.: kwas askorbowy lub paracetamol.

-    atony astaty na (zwiększa pole pod krzy wą AUC etyny loestradiolu o 20%)

-    substancje czynne hamujące aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby takie jak: leki przećiwgrzybicze imidazolowe (np.: tlukonazol). indynaw iri troleandomycy na.

4.5.3    Steroidy płciowe zawarte w produkcie leczniczym Diener mogą wpływać na metabolizm innveh substancji czynnych

-    poprzez hamowanie wątroboyyych enzymów mikrosomlanych yypływając na zyyiększenie stężenia takich substancji czynnych jak diazepam (i niektóre inne benzodiazepiny), cy klospory na. teofilina i glikokortykosteroidy.

-    indukując glukuronidację i powodując zmniejszenie stężenia yy osoczu np.: klofibratu. paracetamolu. morfiny, lorazepamu (podobnie jak i innych benzodiazepin) i lamotryginy.

Badania in vitro wykazały, że dienogest yv odpowiednich stężeniach nie hamuje cytochromu P-450, yy wyniku czego nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych leków.

Informacja dotyczącą każdego produktu leczniczego powinna być sprawdzona pod kątem wystąpienia możliwych interakcji z produktem leczniczy m Diener.

Może być konieczna zmiana dayvkovvania insuliny lub innych lekóyy stosoyvanych \y cukrzycy yy związku z. wpływem na tolerancję glukozy .

4.5.4    Wplvyy na yvvniki badań laboratory jnych

Stosoyvanie doustnych złożony ch produktów leczniczy ch zapobiegających ciąży może w pływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, yy tym badania biochemiczne wątroby, tarczycy, czynności

nadnerczy i nerek, stężenia białek nośnikowych u osoczu, np.: globulin wiążących kortvkosteroidy i frakcje lipidowe lub lipoproteinowe. metabolizmu węglowodanów, koagulacji i fibrynolizy. Rodzaj wpływu oraz jego zasięg zależy od dawki przyjmowanych hormonów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Nie należy stosować produktu leczniczego Diener w ciąży.

Należy upewnić sic. że pacjentka nie jest w ciąży przed zastosowaniem tego leku. Jeśli w trakcie terapii pacjentka zajdzie w ciążę, stosowanie leku należy natychmiast przerwać.

Badania epidemiologiczne nie wykazały zwiększenia ry zy ka wad wrodzonych u dzieci matek stosujący ch doustne produkty lecznicze zapobiegające ciąży przed zajściem w ciążę.

Większość ostatnio przeprowadzonych badań epidemiologicznych nie wykazały działania teratogennego w razie niezamierzonego stosowania w wczesnej ciąży. Takie badania nie zostały jednak przeprowadzone dla produktu leczniczego Diener.

Dostępne są zbyt ograniczone dane pozwalające wysnuć wnioski dotyczące negatywnego wpływu stosow ania produktu leczniczego Diener na ciążę, zdrów ie płodu lub noworodka. Aktualnie brak jest danych epidemiologicznych.

Badania na zwierzętach wy kazały wpły w niepożądany na przebieg ciąży i laktację (patrz punkt 5.3). Opierając się na wy nikach eksperymentalnych badań na zwierzętach nie można wy kluczyć niepożądanego wpływu hormonalnego substancji czynnych leku. Jednakże doświadczenia związane ze stosowaniem złożonych, doustnych produktów leczniczy ch zapobiegających ciąży stosowanych w ciąży nie dowiodły wystąpienia działań niepożądanych u ludzi.

Podejmując decyzję o ponowny m rozpoczęciu stosowania Diener należy wziąć pod uwagę, zwiększone ry zyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowy m (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Diener nie należy stosować w trakcie karmienia piersią, ponieważ może on wpływać na zmniejszenie ilości wytwarzanego pokarmu oraz niewielkie ilości substancji czynnych mogą przenikać do pokarmu. Jeśli to możliwe należy stosować niehormonalne metody zapobiegania ciąży do czasu całkowitego odstaw ienia dziecka od piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Diener nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ciężkie działania niepożądane, patrz punkt 4.4 Opis wy branych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepówo-zatorowy cli, w tym zawału serca, udaru, przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach klinicznych (N = 4942) z produktem leczniczy m Diener stosowany m w celu zapobiegania ciąży i leczeniu trądziku jest wyszczególniona w tabeli poniżej. W klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące uszeregowanie: Bardzo często (> 1/10).

Często (>l/l()(). <1/10)

N iezbyt często (> I /1 000. <1/100)

Rzadko (>1/10 000. <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstaw ie dostępnych danych.

W obrębie każdej grupy, działania niepożądane są przedstawione zgodnie z malejącą częstością występowania.

Klasyfikacja układów narządów (¡VIcdi)RA w. 12.0)

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie pochwy i (lub) zapalenie sromu i pochwy, kandydoza pochwy lub objawy zakażenia grzybiczego sromu i pochwy.

zapalenie jajników i jajowodów, zakażenie dróg moczowych, zapalenie pęcherza, zapalenie sutka, zapalenie szyjki macicy, zakażenia grzybicze, (kandydozy), opryszczka jamy ustnej, grypa, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, zakażenia górnych dróg oddechowych, infekcja wirusowa

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

mięśniak

gladkokomórkowy macicy, tluszczak piersi.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość sierpów atokrw mkowa

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia endokry nologiczne

w iryl izm

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Z w iększony apetyt

Jadlowstret

Zaburzenia

psychiczne

obniżenie

nastroju

depresja.

zaburzenia

psychiczne.

zmiany nastroju.

zmniejszenie

libido.

bezsenność, zaburzenia snu. agresja

zwiększenie

libido

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zawroty głowy, migrena

udar mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego, dystonia

Zaburzenia oka

suchość oczu. podrażnienie oczu. oscylopsja. zaburzenia widzenia

nietolerancja

soczewek

kontaktowych

Zaburzenia ucha i błędnika

nagła utrata słuchu, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia słuchu

Zaburzenia serca

zaburzenia układu sercowo-naczy niow ego, tachykardia1

Zaburzenia

naczyniowe

Zwiększone ciśnienie tętnicze krwi. zmniejszone ciśnienie tętnicze krw i

żylna choroba za krzepów o-zato ro w a i tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatoro w e (lub) zator tętnicy płucnej, nadciśnienie rozkurczowe, ortostaty czne zaburzenia krążenia, uderzeń ia gorąca, ży laki, zaburzenia żyl. ból żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śród piersią

astma.

hiperwenty lacja

Zaburzenia

żolądkowo-

jelitowe

ból brzucha', nudności, wymioty, biegunka

zapalenie żołądka, zapalenie jelit, niestrawność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

trądzik, łysienie, wysypka’, św iąd1

alergiczne zapalenie skóry , atopowe zapalenie skóry , wyprysk, łuszczyca, nadmierne pocenie się. ostuda. zaburzenia pigmentacji i (lub) przebarwienia, lojotok. łupież, hirsutyzm. zaburzenia skóry, reakcje skórne, objaw celulitis „skórki

pomara ńczowej ", naczyniak gw iaździsty

pokrzywka,

rumień

guzowaty,

rumień

w ielopostacio-wy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. bóle mięśni, ból kończy n.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ból piersi"

nieregularne krwawienia miesięczne", krwaw ienie śródcykliczne , powiększenie piersi*, obrzęk piersi, bolesne miesiączkowanie, uplawy. torbiel jajnika, ból w miednicy

dysplazja szyjki macicy, torbiele przydatków macicy, ból przy datków macicy, torbiel piersi, torbiele fibroidalne piersi, dy spareunia. mlekotok. zaburzenia, miesiączkowania

Wydzielina z

gruczołu

sutkowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie'

ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, choroby grypopodobne, zapalenie, gorączka, drażliwość

zatrzymanie

płynów

Badania

diagnostyczne

Zmiana masv ciała

zwiększenie stężenia iriglicery dów we krwi.

hipercholesterolemia

Zaburzenia wrodzone, rodzinne i genetyczne

„dodatkowy sutek""

'w t\ m zwiększona częstość pracy serca

w lym bóle w górnej i dolnej części brzucha, dyskomfort, wzdęcie

w tvm wvsvpka plamista

4

w tym świad uogólniony

s

w tym dyskomfort i tkliwość piersi

6

w tym menorrhagia, hypomenorrhoea. oligontenorrhoea i brak miesiączki

u tvm krwawienie z pochwy, krwawienie i krwotok maciczny

s ‘

w tynt przekrwienie/obrzmienie piersi

w tvm astenia i zle samopoczucie ta

w ty nt zw iększenie, zmniejszenie i wahania masy ciała

W celu opisania niektórych działań niepożądanych zostały odpowiednio użyte wyrażenia zgodne z MedDRA, wersja 12.0. Synonimy ani objawy poboczne nic zostały wymienione, ale powinny zostać wzięte pod uwagę.

Poniższe poważne działania niepożądane były zgłaszane u kobiet stosujących doustne, złożone produkty lecznicze zapobiegające ciąży (ang. combined oral contraceptives - COCs). są omówione w punkcie 4.4:

-    żylna cltoroba zakrzepowo-zatorowa

-    tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa

-    zdarzenia mózgowo-naczyniowe

-    nadciśnienie tętnicze

-    hipertriglicerydemia

-    zmiany w tolerancji glukozy lub wpływ na oporność obwodową insuliny

-    guzy wątroby (łagodne i złośliwe)

-    zaburzenia czynności wątroby

-    ostuda

-    u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naezy nioruchowego

-    wystąpienia lub pogorszenia objawów, których związek ze stosowaniem COCs nie jest rozstrzygnięty: żółtaczka i (lub) świąd związane z cholestazą. kamica pęcherzy ka żółciowego, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-moeznieowy. pląsawica Sydenhama. opryszczka ciężarnych, otoskleroza związana z utratą słuchu, choroba Leśniowskiego-Crohna. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak szyjki macicy.

Częstość zdiagnozowania nowotworu piersi jest zwiększona u pacjentek stosujący ch doustne produktu lecznicze zapobiegające ciąży. Ponieważ nowotwór piersi rzadko wy stępuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat. ilość dodatkowych przypadków jest niew ielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Zw iązek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem COC’ jest nieznany . W celu uzy skania dalszych informacji patrz punkt 4.3 i 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medy cznego powinny zgłaszać w szelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Wyrobów Medyczny ch i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie ISIC. 02-222 Warszawa Tel.:+ 48 22 49 21 301 Faks:+ 48 22 49 21 309 e-mail: ndI@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania u dzieci i pacjentek dorosłych mogą wystąpić następujące objawy : nudności, wymioty, tkliwość piersi, zawroty głowy, ból żołądka, senność i (lub) zmęczenie, oraz krwawienie z dróg rodnych u dziewcząt i dorosłych kobiet. Nie istnieje antidotum. Należy zastosować leczenie objawowe

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynaniicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AA

Produkt leczniczy Diener jest skutecznym produktem leczniczym o działaniu antyandrogennym stosowany m w celu zapobiegania ciąży w skład którego wchodzi estrogen: etynyloestradiol i pregestagen: dienogest.

Działanie zapobiegające ciąży produktu leczniczego Diener osiągane jest dzięki współistnieniu kilku różnych czy nników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i wydzielania śluzu w drogach rodny ch. Działanie anty androgenne produktu złożonego z etyny loestradiolu i dienogestu polega między inny mi na zmniejszeniu stężenia androgenów w surowicy krwi. W badaniach wieloośrodkowych z użyciem produktu leczniczego Diener wykazano znaczne złagodzenie objawów z lekkich do słabnących u przypadku trądziku oraz pozytywne efekty leczenia lojotokowego zapienia skóry.

Etvnvloestradiol

Etyny loestradiol jest silnie działającym doustnym syntetycznym estrogenem. Podobnie ja w przypadku naturalnie występującego estradiolu, etynyloestradiol działa prolilcracy jnie na nabłonek żeńskich organów płciowych. Stymuluje wytwarzanie śluzu zmniejsza jego lepkość i zwiększa gęstość. Ethynyloestradio! stymuluje rozwój przewodów mlecznych i hamuje laktację, wzmaga zatrzymanie płynów pozakomórkowych. Ety ny loestradiol wpływa na metabolizm węglowodanów i lipidów, hemostazę, układ renino-angiotensy no-aldosteronowy oraz białka nośnikowe w osoczu.

Dienoaesl

Dienogesl jest pochodną nortestosteronu o 10 do 30-krotnie mniejszym powinowactwie do receptora progesteronowego w warunkach in vitro w porównaniu do innych progestogenów syntetycznych. Badania na zwierzętach in-vivo wykazały silne działanie progestogenow e i antyandrogenowe. Dienogest in vivo nie ma znaczącego działania androgenowego. mineralokortykosteroidowego lub glikokortykosteroidowego.

W monoterapii dawka hamująca owulację w przy padku dienogestu wy nosi I mg na dobę.

5.2 Właściwości farmakokinctycznc

•    Ety ny loestradiol Wchłanianie

Etynyloestradiol podany doustnie jest natychmiast i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy krw i wy nosi około 67 pg/ml i jest osiągane w ciągu 1.5 do 4 godzin od momentu przyjęcia produktu leczniczego Diener.

Etyny loestradiol jest intensywnie metabolizowany podczas wchłaniania oraz w trakcie pierwszego przejścia przez wątrobę, jego średnia biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 44%.

Dystrybucja

Etynyloestradiol jest w dużym stopniu (około 9S%). lecz niespecyficznie związany z albuminami osocza i wykazuje wpły w na zwiększenie stężenia SHBG w surow icy. Względna objętość dystrybucji etynyloestradiolu wynosi około 2,8 do 8.6 I kg.

Metabolizm

Etynyloestradiol ulega przedukładowemu sprzęganiu w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie. Metabolizowany jest głów nie w wy niku aromatycznej hydroksy lacji. Powstałe w tym procesie metylówane i hydroksylowane metabolity występują w surowicy krwi w postaci wolnej i sprzężonej (glukuroniany i siarczany). Etyny loestradiol jest przedmiotem krążenia jelitowo-wątrobowego.

Wydalanie

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy krwi zmniejsza się w dwóch fazach. Okresy póltrwania wynoszą odpowiednio około I godziny i 10 do 20 godzin. Nie stwierdza się wydalania etynyloestradiolu w postaci niezmienionej. Stosunek metabolitów etynyloestradiolu wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wynosi 4:6.

•    Dienogest Wchłanianie

Dienogest podany doustnie jest naty chmiastowo i praktycznie całkowicie wchłaniany. Po jednorazowy m podaniu produktu leczniczego Diener maksymalne stężenie dienogestu w surowicy krwi występuje po około 2.5 godzinach i wynosi 51 ng/inl. Całkowita biodostępność dienogeslu podanego z ety nyloestradiolem wynosi około 96%.

Dystrybucja

Dienogest wiąże się z albuminami surowicy krwi. a nie wiąże się z globulinami wiążącymi hormony płciowe (SHBG) i globulinami wiążącymi korty kosteroidy (CBG). Około 10% całkowitej ilości dienogeslu w surowicy krwi występuje w postaci niezwiązanego steroidu, a 90% wiąże się niespecyficznie z albuminami. Objętość dystrybucji dienogeslu wynosi 37 do 45 I.

Metabolizm

Dienogest metabolizowany jest głównie w reakcjach hydroksylacji i sprzęgania do nieaktywnych endokrynologicznie metabolitów. Powstające metabolity są przeważnie nieakty wne i bardzo szy bko usuwane z osocza, dlatego więc w ludzkim osoczu nie stwierdzono obecności żadnych istotnych metabolitów poza niezmienionym dienogestem.

Całkowity klirens (Cl/F) po jednorazowym podaniu wynosi 3.6 l/h.

Wydalanie

Stężenie dienogestu w surowicy krwi zmniejsza się z okresem półtrwania wynoszącym około 9 godzin. Tylko niewielka ilość dienogestu wydala się w postaci niezmienionej z moczem. Stosunek metabolitów wydalanych z moczem do wydalanych z żółcią wy nosi 3:2 po podaniu doustnym dawki dienogestu wy noszącej 0,1 mg/kg.mc. W ciągu 6 godzin, około 86% dawki podanej jest wy dalona, w w iększości (42%) w ciągu 24 godzin z moczem.

Stan stacjonarny

Na farmakokinetykę dienogestu nie wpływa stężenie $1IBG. W czasie przyjmowania produktu leczniczego raz. na dobę jego stężenie w surowicy krwi zwiększa się około 1.5 razy i osiąga stan stacjonarny po około 4 dobach.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil toksyczności etyny loestradiol u jest dobrze znany.

W zyyiązku z różnicami gatunkowymi, wy niki badań na zwierzętach dotyczący ch estrogenów mają wyłącznie ograniczone zastosowanie u ludzi.

W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach, etyny loestradiol wykazał już w stosunkowo mały ch dawkach działanie letalne dla zarodka, deformacje układu moczowo-płciowego oraz ujawnianie cech żeńskich u zarodków męskich.

Toksyczny wpływ na reprodukcję dienogestu był charakterystyczny dla progestagenów: zw iększenie ilości poronień przed i po zagnieżdżeniu zarodka, wydłużony czas ciąży, zwiększona śmiertelność potomstwa.

Podawanie wysokich dawek w późnym okresie ciąży lub w trakcie laktacji wpływała na płodność potomstwa.

Dane przedkliniczne dotyczące toksyczności zebrane w trakcie badań konwencjonalny ch po podaniu wielokrotnym nie wykazały szczególnego ryzyka wpływu genotoksyeznego i kancerogennego u ludzi ponad informacje wymienione już w innych punktach charakterystyki produktu leczniczego i odnoszące się ogólnie do substancji czynnych zawartych w produktach leczniczych stosowanych w zapobieganiu ciąży.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Stearynian magnezu Skrobia kukurydziana Pow ¡don k-30

Otoczka:

Hypromeloza 2910 Makrogol

Tytanu dwutlenek (F. 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium. w tekturowym pudelku. Wielkości opakowań: 21. 3\2I i 6 x 21 tabletek powlekanych.

Blistry mogą być pakowane w futerał.

Nie wszy stkie wielkości opakowań mogą znajdować sie w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewy korzy stane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Alvogen IPCo S.ar.l.

5. Rue Heienhaff L-1736. Senningerberg Luksemburg

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

II). DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Diener