Imeds.pl

Differin 1 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Differin, 1 mg/g, krem

Adapalenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Differin krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin krem

3.    Jak stosować Differin krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Differin krem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Differin krem i w jakim celu się go stosuje

Lek Differin krem zawiera substancję czynną adapalen, który działa podobnie do retynoidów (grupa silnie działaj ących leków stosowanych w chorobach skóry).

Adapalen stosowany na skórę wpływa na normalizacj ę procesów rogowacenia i różnicowania naskórka, zapobiega powstawaniu zaskórników oraz zmniejsza zmiany zapalne (grudki i krosty). Adapalen działa silniej przeciwzapalnie niż retynoidy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Differin krem

Kiedy nie stosować leku Differin krem:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać trądziku pospolitego lub trądzik obejmujący dużą powierzchnię skóry;

- w przypadku uszkodzenia skóry, gdy jest ona opalona lub z wypryskiem innym niż trądzikowy;

- jeśli pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania kremu Differin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Differin krem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy chronić usta, oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. W razie przypadkowego kontaktu leku z ustami, oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody.

W krótkim czasie po rozpoczęciu leczenia może pojawić się zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie twarzy. W takich przypadkach należy przerwać leczenie na kilka dni, aż do ustąpienia tych objawów.

Podczas stosowania leku, na skutek zmniejszenia grubości warstwy rogowej naskórka dochodzi do uwrażliwienia skóry na działanie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miej scowo leków lub kosmetyków.

Z uwagi na to, podczas leczenia lekiem Differin krem należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i światło słoneczne (stosując np. nakrycie głowy i filtry ochronne) i nie używać kosmetyków zalecanych do pielęgnacji skóry trądzikowej lub o działaniu ściągającym.

Dzieci

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Differin krem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych lub stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować lub stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Differin nie należy stosować w okresie ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Differin, należy przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza, w celu dalszej obserwacji.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku w czasie karmienia piersią, w celu uniknięcia narażenia dziecka na kontakt z lekiem nie należy nanosić kremu Differin na klatkę piersiową.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Differin krem na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania maszyn i sprawność psychofizyczną.

Krem Differin zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Differin krem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Differin krem należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem. Leczenie rozpoczyna się od nakładania małych ilości leku na skórę, z wyj ątkiem okolic oczu i ust oraz fałdów nosowo-policzkowych, po 10-15 minutach od umycia i osuszenia skóry ręcznikiem. Po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po trzech miesiącach nie nastąpi wyleczenie, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje o dalszym stosowaniu leku.

Stosowanie u dzieci

Krem Differin jest przeznaczony jedynie do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Differin krem

Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, a może być przyczyną znacznego zaczerwienienia, złuszczania lub innych objawów podrażnienia skóry.

Po przypadkowym, omyłkowym połknięciu leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Differin krem

Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Differin krem

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 10 pacjentów)

-    sucha skóra,

-    podrażnienie skóry,

-    uczucie pieczenia skóry,

-    zaczerwienienie skóry (rumień).

Niezbyt częste działania niepożądane (rzadziej niż 1 przypadek na 100 pacjentów)

-    kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk z podrażnienia,

-    uczucie dyskomfortu skóry,

-    oparzenie słoneczne,

-    swędzenie skóry (świąd),

-    łuszczenie się skóry,

-    trądzik (nasilenie trądziku).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

-    ból skóry,

-    obrzęk skóry,

-    swędzenie,

-    podrażnienie,

-    zaczerwienienie powiek,

-    obrzęk powiek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Differin krem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera krem Differin

-    Substancj ą czynną leku jest adapalen

-    Pozostałe składniki leku to: karbomer 934 P, polietylenoglikolometyloglukozy heksastearynian, glicerol, skwalan naturalny, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, metyloglukozy heksastearynian, fenoksyetanol, cyklometykon, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda krem Differin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kremu.

Opakowanie stanowią tuby aluminiowe zawierające 15 g lub 30 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa Polska

Tel: +48 22 331 21 80 Wytwórca

Laboratoires Galderma Z.I. Montdesir 74 540 Alby-sur-Cheran Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: