+ iMeds.pl

Digoxin teva 250 mcgUlotka Digoxin teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DIGOXIN TEVA, 100 fig, tabletki DIGOXIN TEVA, 250 pg, tabletki

Digoxinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmac ucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Digoxin Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Digoxin Teva

3.    Jak stosować lek Digoxin Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Digoxin Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DIGOXIN TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Digoxin Teva zawiera substancję czynną zwaną digoksyną. Digoksyna należy do gri.py Icków zwanych glikozydami nasercowymi. Lek zmniejszając częstość akcji serca, jednocześnie zwiększa silę skurczów mięśnia sercowego. Wpływa również na mięśnie gładkie i szkieletowe, na kanaliki nerkowe i ośrodki nerwu błędnego.

Wskazania do stosowania

•    Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór.

•    Zaawansowana niewydolność serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIGOXIN TEVA Kiedy nie stosować leku Digoxin Teva

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (digoksyna) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Digoxin Teva oraz inne glikozydy nasercowe

•    jeśli u pacjenta lekarz stwierdził jedno z poniższych schorzeń:

o arytmia spowodowana zatruciem glikozydami nasercowymi o częstoskurcz komorowy i migotanie komór o kardiom ¡opatia przerostowa

o idiopatyczne przerostowe zwężenie podzastawkowe aorty

o wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok przedsionkowo-komorowy II i 111 stopnia) o wczesna faza zawału serca o ostra faza zapalenia mięśnia sercowego o zespół chorej zatoki

o zespól przedwczesnego pobudzenia komór (Zespół Wolffa-Parkinson i-White'a)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ick Digoxin Teva

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku, jeżeli:

•    pacjent niedawno przebył zawał serca,

•    lekarz stwierdził u pacjenta małe stężenie potasu i (lub) magnezu we krwi,

•    lekarz stwierdził u pacjenta duże stężenie wapnia we krwi,

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia związane z sercem, wynikające z niedoboru witaminy B] (choroba beri-beri),

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenie pracy nerek, płuc, tarczycy oraz zaburzeni: trawiei ia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z powyższymi przypadkami, pacjent j owiniei skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz zadecyduje o ewentualnej zmianie dawki leku lub o jego odstawieniu i zastąpieniu innym.

W czasie stosowania leku, lekarz powinien zalecić wykonywanie regularnych badań czynnościowych wątroby i nerek oraz monitorować EKG.

Stosowanie innych leków'

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Leki moczopędne - hydrochlorotiazyd, spironolakton, amiloryd i furosemid, stosowane jednocześnie z digoksyną, mogą powodować znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie pojemności minutowej serca, zwiększenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, przyspieszenia rytmu serca. Spironolakton może powodować znaczne zwiększenie stężenia digoksyny.

•    Inhibitor}' konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl) zwiększają frakcję wyrzutową lewej komory i zmniejszają liczbę dodatkowych skurczów komorowych. Kaptopryl zwiększa stężenie digoksyny w surowicy krwi.

•    Leki rozszerzające tętniczki (losartan, prazosyna, dihydralazyna) zmniejszają stężenie digoksyny.

•    Stężenie digoksyny może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania antybio yków makrolidowych (np. klarytromycyny), tetracykliny i propafenonu.

•    Wapń, szczególnie jeśli jest podawany szybko dożylnie, może spowodować ciężkie zaburzenia rytmu u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy. Zwiększone stężenie wapnia we krwi, niezależnie od przyczyny, predysponuje do wystąpienia zatrucia digoksyną. Zmniejszone stężenie wapnia we krwi osłabia działanie glikozydów naparstnicy.

•    W niedoczynności tarczycy zapotrzebowanie na glikozydy naparstnicy jest zmniejszone.

•    Leki przeciwarytmiczne: chinidyna i chinina powodują zmniejszenie klirensu kreatyniny oraz objętości dystrybucji digoksyny; prokainamid usuwa komorowe zaburzenia rytmu wywołane przez glikozydy nasercowe; chinidyna, antagoniści kanału wapniowego (werapamil, diłtiazem), kaptopryl, gentamycyna, karwedylol, amiodaron i spironolakton zwiększają stężenie digoksyny, a amiodaron, diłtiazem i werapamil dodatkowo hamują przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

• Sympatykom i mety ki stosowane wraz z digoksyną mogą powodować zwiększenie ryzyka arytmii.

•    Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy z lekami blokującymi kanały wapniowe (np. werapamilem, diltiazemem, nifedypiną) może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny.

•    Leki moczopędne lub leki zmniejszające stężenie potasu we krwi nasilają toksyczne działanie digoksyny.

•    Erytromycyna, tetracykliny, indometacyna, propafenon mogą nasilać wchłanianie digc ksyny.

•    Sole potasowe stosowane razem z digoksyną mogą prowadzić do zwiększone ■ o stężenia potasu we krwi.

•    Kolestyramina, kolestypol oraz leki zobojętniające sok żołądkowy hamują wchłaniani digoksyny i skracająjej okres póltrwania w surowicy o około 50%.

•    Stężenie digoksyny w osoczu może być zmniejszone w czasie równoczesnego przyjmowania niektórych cytostatyków, fenytoiny, metoklopramidu, penicylaminy oraz leków ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatimi).

•    Klarytromycyna nasila toksyczność digoksyny.

Stosowanie leku Digoxin Teva zjedzeniem i piciem

Najlepiej jest zażywać lek przed posiłkami. Jeżeli jednak zażywanie leku na czczo powoduje ból brzucha, to można lek zażyć w trakcie posiłku. Należy wówczas unikać spożywania pokarmów bogatych w błonnik (otręby, chleb razowy), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie leku do krwi.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Digoxin Teva może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

i

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Digoksyna przenika do mleka matki w małych stężeniach. Podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią konieczne jest zachowanie ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Digoxin Teva nic zaburza sprawności psychofizycznej, chyba że wystąpią takie o oj a wy niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Digoxin Teva

Lek Digoxin Teva zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DIGOXIN TEVA

Lek Digoxin Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Digoxin Teva należy zażywać ściśle według wskazań lekarza. Najczęściej stosowany jest raz na dobę. Należy dążyć do przyjmowania leku w regularnych odstępach czasu (np. codziennie o tej samej godzinie).

Dawkowanie digoksyny lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta, zależnie od wskazania, wieku, masy ciała, wydolności nerek i stężenia elektrolitów w surowicy krwi.

W czasie leczenia lekarz będzie modyfikować dawkowanie, w zależności od reakcji pacjenta na lek.

W przypadku rozbieżności między spodziewanym, a uzyskanym działaniem wskazane jest modyfikowanie dawkowania przez lekarza, w zależności od objawów klinicznych i od wartości stężeń leku we krwi. Monitorowanie stężenia leku może być pomocne w prowadzeniu terapii i diagnostyce przedawkowania. Stężenia digoksyny w surowicy poniżej 0,8 ng/ml bardzo rzadko powodują ' wystąpienie objawów toksyczności. U około 2/3 pacjentów z objawami zatrucia digok >yną stwierdza się stężenia powyżej 2 ng/ml. Stężenia większe niż 3 ng/ml prawie zawsze powodują wystąpienie objawów zatrucia.

Dorośli

Leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej.

W nasycaniu szybkim dawka początkowa wynosi od 500 pg do 750 pg.

Następnie podaje się od 125 pg do 375 pg co 6-8 godzin, do sumarycznej dawki nasycającej od 750 pg do 1500 pg podanej w czasie pierwszej doby. Dawka nasycająca zależy od masy ciała i wynosi od 10 pg do 15 pg/kg mc./dobę podawane w 2-3 dawkach, co 6-8 godzin.

W nasycaniu powolnym podaje się od 250 pg do 750 pg na dobę, co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek doprowadza w czasie 6-7 dni do stężenia stacjonarnego.

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 250 pg raz lub dwa razy na dobę. U chorych przed 60 rokiem życia, z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 pg; od 60 do 80 roku życia — 250 pg digoksyny na dobę.

t 3

i

U dzieci dawkę dobową ustala się w zależności od wieku i masy ciała i podaje się w 3-4 dawkach podzielonych.

Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat

•    dawka nasycająca od 20 do 35 pg/kg mc.

•    dawka podtrzymująca od 5 do 9 pg/kg mc. (25%-35% dawki nasycającej)

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

•    dawka nasycająca od 10 do 15 pg/kg mc.

•    dawka podtrzymująca od 3 do 5 pg/kg mc.

i f.

Osoby z niewydolnością nerek

U osób z niewydolnością nerek dawkowanie należy dostosować w zależności od klirensu kreatyniny.

Klirens kreatyniny (nil/min)    dawka podtrzymująca

50-59    188 - 375 pg na dobę

20 — 49    125 - 250 pg na dobę

<20    125 pg na dobę lub co 48 godzin

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Digoxin Teva

Objawy

Mogą wystąpić następujące objawy zatrucia digoksyną: osłabienie, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, widzenie na żółto, podwójne widzenie, zawroty i bóle głowy, pobudzenie psychiczne i ruchowe, splątanie, dezorientacja, lęk, omamy wzrokowe, niedociśnienic tętnicze, zwolnienie lub przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. W ostrym zatruciu występuje duże stężenie wapnia, natomiast w przewlekłym małe stężenie potasu w surowicy krwi. Ostre zatrucia częśc :ej zdarzają się u dzieci niż u dorosłych.

Postępowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

i

W leczeniu zatrucia digoksyną lekarz może zalecić wykonanie w ostrych przypadkach płukania żołądka z dodatkiem węgla aktywowanego. Podaje się kolestyraminę, atropinę lub bromek ipratropium, lidokainę lub fenytoinę, beta-adrenolityki, preparaty potasu, a niekiedy stosuje się czasową kardiostymulację elektryczną.

Pominięcie zastosowania leku Digoxin Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku Digoxin Teva. Przerwanie stosowania leku Digoxin Teva

Nie należy przerywać stosowania leku, ponieważ choroba serca może się nasilić. Należy skontaktować się z lekarzem jeżeli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Digoxin Teva.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za slabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Digoxin Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego .one wystąpią.    1    .

Zazwyczaj działania niepożądane występują jeżeli dawka leku którą przyjmuje pacjent jest za duża. Lekarz w takim wypadku powinien dostosować wielkość dawki leku.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeżeli:

•    Wystąpi uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, spłycenie oddechu lub nasilone

pocenie.    ć'-. -

Mogą to być objawy, ciężkiego zaburzenia pracy serca, wywołanego przez arytmię.

Innymi działaniami niepożądanymi o których należy powiadomić lekarza są:

Często (częściej niż u I na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u I na 10 pacjentów)

•    Wolny lub nieregularny rytm serca

•    Niestrawność, nudności

•    Wysypka skórna z pokrzywką

•    Senność, zawroty głowy

•    Zaburzenia widzenia (widzenie nieostre lub w żółtym kolorze)

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Depresja

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów)

•    Trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi)

•    Jadłowstręt

•    Bóle brzucha spowodowane niedokrwieniem lub uszkodzeniem jelit

•    Bóle głowy

•    Zaburzenia psychiczne (psychoza, apatia, dezorientacja)

•    Uczucie zmęczenia, osłabienie, ogólne złe samopoczucie    ■    .¡r •

•    Powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn (ginekomastia)    (

•    Zaburzenia rytmu serca

i

Lek Digoxin Teva może bardzo rzadko powodować ciężki nieregularny rytm serca. Lekarz powinien zalecić wykonywanie regularnych badań, w celu upewnienia się że lek Digoxin Teva działa prawidłowo.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DIGOXIN TEVA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.    i

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które sąjuż niepotrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

1

6.    INNE INFORMACJE

| 1    J ;

Co zawiera lek Digoxin Teva

•    Substancją czynną leku jest digoksyna.

•    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną (Vitacel A—300), celulozę mikrokrystaliczną (Vitacel F—120), krzemionkę koloidalną bezwodną, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Digoxin Teva i co zawiera opakowanie

Digoxin Teva, 100 pg, tabletki

Tabletki koloru białego, okrągłe, o jednolitej powierzchni.

• Digoxin Teva, 250 pg, tabletki

Tabletki koloru białego, wypukłe, o gładkiej powierzchni z linią podziału pojednej stronie. 1 blister po 30 tabletek (30 szt.) w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tek: (22) 345 93 00

Wytwórca Teva Kutno S.A. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Digoxin Teva

Charakterystyka Digoxin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIGOXIN TEVA, 100 jag, tabletki

DIGOXIN TEVA, 250 pg, tabletki    l '

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 100 pg lub 250 jag digoksyny (Digoxinuni).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 52,30 mg lub 65,25 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

DIGOXIN TEVA, 100 pg, tabletki

Tabletki koloru białego, okrągłe, o jednolitej powierzchni.

• $*•

DIGOXIN TEVA, 250 pg, tabletki

Tabletki koloru białego, wypukłe, o gładkiej powierzchni z z linią podziału po jednej stronie.

t    <fi

j    a

?    ^    Uł

,5    **    UJ

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE    1    ii

i    H

I

I*    i

4.1    Wskazania    do stosowania

•    Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór.

•    Zaawansowana niewydolność serca w stopniu odpowiadającym II, 111 i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie digoksyny należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od wskazania, wieku, masy ciała, wydolności nerek i stężenia elektrolitów w surowicy krwi. W czasie leczenia dawkowanie należy modyfikować w zależności od reakcji organizmu na lek. W przypadku rozbieżności między spodziewanym, a uzyskanym działaniem wskazane jest modyfikowanie dawkowania w zależności od objawów klinicznych i od stężenia we krwi. Monitorowanie stężenia leku może być pomocne w prowadzeniu terapii i diagnostyce przedawkowania. Stężenia digoksyny w surowicy poniżej 0,8 ng/ml bardzo rzadko powodują wystąpienie objawów toksyczności. U około 2/3 pacjentów z objawami zatrucia digoksyną stwierdza się stężenie powyżej 2 ng/ml. Stężenia większe niż 3 ng/ml prawie zawsze powodują wystąpienie objawów zatrucia.

Dorośli    ZL

- . . . .

Leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej.

W nasycaniu szybkim dawka początkowa wynosi od 500 pg do 750 pg.

Następnie podaje się od 125 pg do 375 pg co 6-8 godzin, do sumarycznej dawki nasycającej od 750 pg do 1500 pg podanej w czasie pierwszej doby.

Dawka nasycająca zależy od masy ciała i wynosi od 10 pg do 15 pg/kg mc./dobę podawane w 2-3 dawkach, co 6-8 godzin.

W nasycaniu powolnym podaje się od 250 pg do 750 pg na dobę, co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek doprowadza w czasie 6-7 dni do stężenia stacjonarnego leku.

!!»

)


i?

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 250 pg raz lub dwa razy na dobę. U chorych przed 60 rokiem życia, z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 pg; od 60 do 80 roku życia - 250 pg digoksyny na dobę

Dzieci

U dzieci dawkę dobową ustala się w zależności od wieku i inasy ciała i podaje się w 3-4 dawkach podzielonych.

Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat

•    dawka nasycająca od 20 do 35 pg/kg mc.

•    dawka podtrzymująca od 5 do 9 pg/kg mc. (25%-35% dawki nasycającej)

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

•    dawka nasycająca od 10 do 15 pg/kg mc.

•    dawka podtrzymująca od 3 do 5 pg/kg mc.

i

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie należy dostosować w zależności od klirensu

kreatyniny.


Klirens kreatyniny (ml/min)


50-59

20-49

<20


Dawka podtrzymująca

188 -375 pg na dobę 125 - 250 pg na dobę 125 pg na dobę lub co 48 godzin


Sposób podawania Podanie doustne.

Najlepiej jest stosować lek przed posiłkami. Jeżeli jednak podawanie leku na czczo powoduje ból brzucha, to można go podać w trakcie posiłku. Należy wówczas unikać przyjmowania pokarmów bogatych w błonnik (otręby, chleb razowy), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na digoksynę, inne glikozydy nasercowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Arytmia spowodowana zatruciem glikozydami nasercowymi.

•    Częstoskurcz komorowy i migotanie komór.

•    Kardiomiopatia przerostowa.

•    Idiopatyczne przerostowe zwężenie podzastawkowe aorty.

•    Wydłużenie czasu przewodzenia AV (blok przedsionkowo-komorowy II i Ili stopnia).

•    Wczesna faza zawału serca.

•    Ostra faza zapalenia mięśnia sercowego.

•    Zespół chorej zatoki.

•    Zespól przedwczesnego pobudzenia komór (Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Toksyczne działanie digoksyny może wywołać arytmie serca. Niektóre z nich mogą przypominać arytmie, przeciw którym produkt leczniczy został przepisany.

W niektórych przypadkach zaburzeń zatokowo-przedsionkowych (zespól chorej zatoki), digoksyna może wywołać lub nasilić bradykardię zatokową lub wywołać blok zatokowo-przedsionkowy. Ustalenie wartości stężenia digoksyny w surowicy krwi, może być bardzo pomocne w podjęciu decyzji o dalszym stosowaniu digoksyny, jednak dawki toksyczne innych glikozydów mogą wejść w interakcje podczas analizy, co błędnie może sugerować prawidłowe pomiary.

Obserwacje prowadzone w trakcie okresu przerwania stosowania digoksyny mogą być bardziej odpowiednie. W przypadkach, gdy glikozydy nasercowe były stosowane w ciągu 2 tygodni przed zastosowaniem digoksyny, zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania dawki początkowej, a nawet zmniejszenie dawki.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów, których klirens nerkowy digoksyny z innych powodów jest obniżony, dawkowanie produktu leczniczego należy poddać ponownemu rozważeniu. Należy wziąć pod uwagę zmniejszenie zarówno dawki początkowej jak i podtrzymującej.

Mipokaliemia powoduje zwiększoną wrażliwość mięśnia sercowego na działanie glikozydów nasercowych.

Hipoksja, hipomagnezemia oraz stwierdzona hiperkalcemia zwiększają wrażliwość mięśnia sercowego na glikozydy nasercowe.

Pacjenci z chorobami tarczycy, którzy rozpoczęli stosowanie produktu leczniczego Digoxin Teva wymagają zachowania ostrożności. W przypadku, niedoczynności tarczycy, dawka początkowa oraz podtrzymująca produktu leczniczego Digoxin Teva powinny zostać zmniejszone. W nadczynności tarczycy występuje względna oporność na digoksynę, dlatego może wystąpić konieczność zwiększenia dawki. Gdy nadczynność tarczycy zostanie opanowana, dawkę należy zmniejszyć.

Pacjenci z zespołem złego wchłaniania lub rekonstrukcją ciągłości przewodu pokarmowego mogą wymagać większych dawek digoksyny.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących digoksynę, u których planowane jest przeprowadzenie kardiowersji.

Na 24 godziny przed wykonaniem kardiowersji pacjent przyjmujący digoksynę, powinien zaprzestać jej przyjmowania. W nagłej sytuacji, takiej jak zawał serca, w czasie przeprowadzenia kardiowersji powinna zostać zastosowana mniejsza dawka energii. Kardiowersja elektryczna prądem stałym nie jest zalecana w leczeniu arytmii, uważanych za wywołane przez glikozydy nasercowe.

Wiele korzystnych efektów działania digoksyny w leczeniu arytmii, wynika z blokov mia przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jednakże w przypadku, gdy niepełny blck przedsionkowo-komorowy już występuje, należy wziąć pod uwagę nagle zwiększenie stopnia bloku.

Nie ma bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania digoksyny w okresie bezpośiednio po zawale mięśnia sercowego. Jednakże, u niektórych pacjentów podawanie leków działających inotropowo może wywołać niepożądany wzrost zapotrzebowania na tlen w mięśniu sercowym. Należy pamiętać, iż istnieje ryzyko wystąpienia arytmii, u pacjentów którzy przebyli zawał serca i występuje u nich skłonność do zaburzeń hemodynamicznych.

Nie należy stosować digoksyny w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca związaną z amyloidozą serca. Jednakże, jeżeli nie można zastosować innego leczenia, digoksyna może być stosowana z ostrożnością.

Nie zaleca się stosowania digoksyny u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego.

U pacjentów z chorobą beri-beri może wystąpić zaburzenie w działaniu digoksyny, szczególnie gdy występujący w tym samym czasie niedobór tiaminy nie jest odpowiednio leczony.

Digoksyny nie należy stosować w zaciskającym zapaleniu osierdzia.

W czasie leczenia digoksyną należy okresowo kontrolować u pacjentów stężenie elekt 'olitów (zwłaszcza potasu oraz wapnia i magnezu). Należy również monitorować czynność serca (EK 3), a także wykonywać badania czynnościowe wątroby i nerek. Szczególną ostrożność należy zac.tować u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy odpowiednio (w zależności od żlirensu kreatyniny) dostosować dawki leku (patrz punkt 4.2). U pacjentów poddawanych hemodializie może dochodzić do obniżenia stężenia potasu i magnezu we krwi, co zwiększa niebezpieczeństwo wywoływania arytmii przez digoksynę. Hipokalicmia i azotemia mogą powodować fałszywe objawy przedawkowaliia digoksyny.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nie powinien z lego powodu być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem Ia.dazy (t; pu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z digoksyną mogą wynikać z wpływu innych leków na jej wydalanie, wiązanie z białkami osocza, dystrybucję w organizmie itp. Dlatego zawsze, gdy jednocześnie z digoksyną konieczne jest stosowanie innych leków, należy rozważyć możliwość wystąpienia interakcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości zaleca się oznaczenie stężenia digoksyny w surowicy krwi (patrz punkt 4.2).

•    Leki moczopędne - hydrochlorotiazyd, spironolakton, amiloryd i furosemid, stosowane jednocześnie z digoksyną, mogą powodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszenie pojemności minutowej serca, wzrost całkowitego obwodowego oporu naczyniowego, nasilenie arytmii. Spironolakton może powodować znaczne zwiększenie stężenia digoksyny.

•    Inhibitoiy konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl) zwiększają frakcję wyrzutową lev ej komory i zmniejszają liczbę dodatkowych skurczów komorowych. Kaptopryl zwiększa stężenie digoksyny w surowicy krwi.

•    Leki rozszerzające tęlniczki (losartan, prazosyna, dihydralazyna) zmniejszają; tężenie digoksyny.

•    Stężenie digoksyny może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania antybio yków' makrolidowych (np. klarytromycyny), tetracykliny i propafenonu.

•    Wapń, szczególnie jeśli jest podawany szybko dożylnie, może spowodować ciężkie zaburzenia rytmu u pacjentów' leczonych glikozydami naparstnicy. Hiperkalcemia, niezależnie od przyczyny, predysponuje do wystąpienia zatrucia digoksyną. Hipokalcemia zmniejsza działanie glikozydów naparstnicy.

•    W niedoczynności tarczycy zapotrzebowanie na glikozydy naparstnicy jest zmniejszone.

•    Leki przeciwarytmiczne: chinidyna i chinina powodują zmniejszenie klirensu kreatyniny oraz objętości dystrybucji digoksyny; prokainamid usuwa komorowe zaburzenia rytmu wywołane przez glikozydy nasercowe; chinidyna, antagoniści kanału wapniowego (werapamil, diltiazem), kaptopryl, gentamycyna, karwedylol, amiodaron i spironolakton zwiększają stężenie digoksyny, a amiodaron, diltiazem i werapamil dodatkowo hamują przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

•    Sympatykomimetyki stosowane wraz z digoksyną mogą powodować zwiększenie ryzyka arytmii.

•    Leki moczopędne lub leki powodujące hipokaliemię nasilają toksyczne działanie digoksyny.

•    Erytromycyna, tetracykliny, indometacyna, propafenon mogą nasilać wchłanianie digoksyny.

•    Sole potasu stosowane razem z digoksyną mogą prowadzić do hiperkaliemii.

•    Kolestyramina, kolestypol oraz leki zobojętniające sok żołądkowy hamują wchłanianie digoksyny i skracająjej okres półtrwania w osoczu o około 50%.

•    Stężenie digoksyny w osoczu może być zmniejszone w czasie równoczesnegr o rżyj nr > wania niektórych cytostatyków, fenytoiny, mctoklopramidu, penicylaminy oraz leków ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum Perforation).

•    Klarytromycyna nasila toksyczność digoksyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Digoksyną może być stosowana w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Badania u ludzi nie były wykonane.

Z badań na zwierzętach wynika, że glikozydy naparstnicy przenikają przez łożysko. Digoksyną przenika do krwi płodu i w surowicy noworodka jej stężenie wynosi około 11% stężenia we krwi matki. Brak danych o teratogennym lub toksycznym działaniu na zarodek.

Digoksyna przenika do mleka matki w małych stężeniach. Podczas stosowania leku u Kobiet karmiących piersią konieczne jest zachowanie ostrożności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Digoksyna nie zaburza sprawności psychofizycznej, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano, począwszy od najczęściej występujących, według następującej konwencji:

•    bardzo często (> 1/10)

•    często (> 1/100 do <1/10)

•    niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

•    rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

•    bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Trombocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Jadlowstręt

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Psychoza, apatia, dezorientacja, zmieszanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, zawroty głowy

Bardzo rzadko

Bóle głowy

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenia widzenia (widzenie nieostre lub w żółtym kolorze)

Zaburzenia serca

Często

Arytmia, zaburzenia przewodzenia, rytm bliźniaczy serca-bigeminia (podwójne tętno), potrójne tętno (trigeminia), wydłużenie odcinka PR, bradykardia zatokowa

Bardzo rzadko

Tachyarytmia nadkomorowa, tac.iyka fia przedsionkowa, częstoskurcz węzłowy, tachykardia przedsionkowo-komorowa, arytmia komorowa, przedwczesne pobudzenie komorowe, obniżenie odemka ST

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, biegunka

Bardzo rzadko

Niedokrwienie jelit, martwica jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka skórna z pokrzywką o płonicowatym wyglądzie (może być również związana z eozynofilią)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Ginekomastia może wystąpić jedynie podczas długotrwałego stosowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, osłabienie

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie, a także groźne zatrucie digoksyną zdarza się stosunkowo często, jednak nie zawsze stężenia powyżej 3 ng/ml, wywołują objawy toksycznego działania.

Czynnikami sprzyjającymi zatruciu digoksyną są:

•    hipokaliemia,

•    hipomagnezemia,    s

•    hiperkalcemia,    (

•    zasadowica,    ■ t

•    niedotlenienie,

•    niewydolność naczyń wieńcowych,

•    zapalenie mięśnia sercowego,

•    serce płucne,

•    podeszły wiek,

•    zmniejszenie masy mięśni szkieletowych,

•    niedoczynność tarczycy,

•    niewydolność nerek.

Objawy kliniczne zatrucia digoksyną to:

•    osłabienie,

•    brak łaknienia,

•    nudności, o wymioty, o biegunka,

•    widzenie w żółtych barwach,

•    podwójne widzenie,    *

•    zawroty i bóle głowy,

•    pobudzenie psychiczne i ruchowe,

•    splątanie, dezorientacja,    ,'

•    lęk,

•    omamy wzrokowe,

•    niedociśnienie tętnicze,

•    arytmia komorowa,

•    bradykardia,

•    nadkomorowc tachyarytmic.

W ostrym zatruciu występuje hiperkaliemia, natomiast w przewlekłym hipokaliemia. Ostre zatrucia częściej zdarzają się u dzieci niż u dorosłych.

Postępowanie

W leczeniu zatrucia digoksyną wykonuje się w ostrych przypadkach płukanie żołądka z dodatkiem węgla aktywowanego, podaje się kolestyraminę, atropinę lub bromek ipratropium, lidokainę lub fenytoinę, leki blokujące receptory p-adrenergiczne, preparaty potasu, a niekiedy stosuje się czasową kardiostymulację elektryczną.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

, ' A

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach serca, glikozydy naparstnicy.

KodATC: C01A A05

Digoksyną jest glikozydem wyizolowanym z naparstnicy wełnistej. Działa nie tylko na mięsień serca,

ale także na mięśnie gładkie i szkieletowe, kanaliki nerkowe i ośrodki nerwu błędnego. Zwiększa silę i szybkość skracania się włókien kurczliwych. Dzięki dodatniemu działaniu inotropowęmu i tonotropowemu zwiększa silę skurczów mięśnia sercowego u chorych ze skurczową niewydolnością serca, a w wyniku ujemnego działania dromotropowego zmniejsza liczbę skurczów komór serca w migotaniu lub trzepotaniu przedsionków.

Dodatnie działanie inotropowe jest związane z hamowaniem o około 20-40% aktywności adenozynotrifosfatazy aktywowanej przez jony Na' i K+ (Na+, K-ATP-aza) w sarkolemmie miocytów. Enzym Na1, K -ATP-aza przenosi na zewnątrz komórek trzy jony Na+, wymieniając je na dwa jony K‘, które wnikają do komórek. Wytwarza to różnicę potencjałów, wnętrze komórki uzyskuje ujemny ładunek elektryczny, a powierzchnie błony komórkowej ulegają polaryzacji. Zahamowanie aktywności Na, K-ATP-azy powoduje kolejno zatrzymanie jonów sodowych w komórkach, zmniejszenie potencjału błonowego, zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej, a następnie wymianę Na na zewnątrzkomórkowe jony Ca'*, których stężenie wewnątrz komórek znacznie wzrasta. Napływjonów Ca"‘ wyzwala jony Ca2’ zmagazynowane w siateczce śródblonkowej. Jony Ca"' w wyniku połączenia z troponiną odsłaniają miozynowe miejsca wiążące na aktynie, co zapoczątkowuje skurcz mięśnia. Ze względu na to, że Na*. K+-ATP-aza znajduje się we wszystkich tkankach, digoksyna ma wpływ kurczący na wiele narządów, w tym na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, macicy oraz przewodu pokarmowego. Działanie Na', K'-ATP-azy dotyczy również wspólczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego.

Pobudzenie ośrodka nerwu błędnego, zwiększenie wrażliwości węzła zatokowo-przedsionkowego na acetylocholinę, zmniejszenie szybkości przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym (AV) są głównymi efektami leczniczymi w migotaniu przedsionków. Wydłużenie okresu refrakcji węzła AV ogranicza liczbę przewodzonych przez niego pobudzeń, zmniejsza liczbę skurczów komór serca i zwiększa pojemność wyrzutową i minutową. Digoksyna jest skutecznym lekiem w trzepotaniu przedsionków. Pobudzenie nerwu błędnego powoduje skrócenie okresu refrakcji przedsionków i zmianę trzepotania w migotanie. Jest to pożądane, gdyż łatwiej osiąga się zwolnienie czynności komór serca w czasie migotania niż trzepotania przedsionków. Napadowy częstoskurcz przedsionkowy ustępuje pod wpływem digoksyny w następstwie wzrostu skurczowego ciśnienia tętniczego i odruchowego pobudzenia nerwu błędnego.

Działanie moczopędne digoksyny jest wynikiem zwiększenia pojemności minutowej serca i przepływu nerkowego, co powoduje zmniejszenie aktywności reninowej osocza, stężenia angiotensyny II. W następstwie obserwuje się zahamowanie uwalniania aldosteronu, a zwiększone wydalanie elektrolitów i wody. Zmniejsza się objętość osocza, całkowity obwodowy opór naczyniowy i obciążenie wstępne serca. Wielkość serca normalizuje się.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W wyniku obserwacji chorych leczonych z powodu przewlekłej niewydolności krążenia ustalono, że najlepiej skorelowane ze stanem klinicznym są stężenia digoksyny we krwi pobranej w 6-8 godzin, a szczególnie 24 godziny po ostatnim podaniu leku. Stan stacjonarny występuje po 5-8 dniach doustnego podawania, w okresie równowagi dystrybucyjnej 6-8 godzin po ostatniej dawce digoksyny. Stosowanie leku we wzrastających dawkach 0,25-0,88 mg/24 h powoduje proporcjonalny, liniowy wzrost stężenia digoksyny w surowicy krwi i mięśniach szkieletowych. Zwiększanie dawki nię zmienia nerkowego klirensu digoksyny i kreatyniny. Stężenia lecznicze mieszczą się w granicach od 0,8 do 2,0 ng/ml. Uwzględnianie w dawkowaniu digoksyny masy ciała i klirensu kreatyniny sprzyja optymalizacji leczenia.

Badania właściwości farmakokinetycznych digoksyny przeprowadzono u chorych z przewlekłą zastoinową niewydolnością krążenia II, III i IV klasy wgNYHA oraz u zdrowych ochotników. Oznaczone czasy wystąpienia maksymalnego stężenia (Tmax) i stężenia maksymalne (C,nax) w surowicy krwi w stanie stacjonarnym po wielokrotnym podaniu digoksyny w czasie 7-10 dni zestawiono poniżej.

Tma* [hi 1,33 ±0,65 1,60 ±0,40

1,45 ± 1,01


C,,,.« [ng/ml]

1,40 ±3,84 2,06 ± 0,90 1,37

2,43 ± 0,72


Badani

Zdrowi - n=12 Chorzy-n= 15 Chorzy — n= 15 Chorzy-n= 15


Dawka dobowa

0,5 mg 0,25 mg 0,25 mg 0,5 mg


Pole pod krzywą zmian stężenia leku w czasie (AUC) wynosiło 68,4+21,3 ng/mlxh.

Wskaźnik dostępności biologicznej (EBA), obliczony ze stosunku pól pod krzywymi stężeń po doustnym zastosowaniu digoksyny równał się 67,45+9,12%. Dostępność biologiczna digoksyny jest większa po podaniu leku na czczo. Maleje w zawale serca i ciężkiej niewydolności krążenia, podczas biegunki, po resekcji jelit, po radioterapii brzucha i przy diecie bogatej w błonnik.

Względna objętość dystrybucji w fazie eliminacji, w której obliczeniu uwzględniono masę ciała badanych, wynosiła 3,6± 1,1 1/kg mc.

Pozorna objętość dystrybucji digoksyny wynosi 400-500 I i maleje w przewlekłej niewydolności nerek, co może zwiększać stężenie leku we krwi. Duża objętość dystrybucji digoksyny świadczy o tym, że lek silnie wiąże się i kumuluje w tkankach.

Z białkami osocza wiąże się 20-30% dawki leku. Odsetek ten maleje w czasie hemodializy do 15,4%. Digoksyna przenika przez barierę krew-mózg i kumuluje się w ośrodkowym układzie nerwowym człowieka w stężeniach większych lub zbliżonych do tych, jakie stwierdzono w mięśniach szkieletowych, średnio około 32 ng/g mokrej tkanki kresomózgowia.

•V.

U osób z prawidłową czynnością nerek około 72-82% digoksyny w postaci nie zmienionej wydalane jest z moczem. Główny mechanizm przemiany (średnio około 12% dawki leku) polega na redukcji pierścienia laktonowego i stopniowym hydrol ¡tycznym rozkładzie glikozydu. Stosunkowo silne działanie ma dihydrodigoksyna i metabolit pozbawiony jednej reszty cukrowej bisdigitoksozyd digoksygeniny, jeszcze słabiej sama digoksygenina i dihydrodigoksygenina. Metabolity sprzęgane są z kwasem glukuronowym i siarkowym, i w większym stopniu wydalane z kałem niż z moczem. Ich powstawanie jest zależne od wieku, czynności nerek, płci i stężenia digoksyny w surowicy krwi. Wydalane z moczem dihydrometabolily mogą powstawać z digoksyny, która nie została wchłonięta w początkowym odcinku jelita cienkiego.

Wydalanie digoksyny jest zależne od przesączenia kłębuszkowego. Stwierdzono dodatnią korelację między klirensem kreatyniny, a klirensem digoksyny i wydalaniem jej z moczem. U osób z wydolnymi nerkami biologiczny okres półtrwania digoksyny wynosi 24—48 h, klirens całkowity 188±44 mł/min/1,73 nr, klirens nerkowy 144±41 ml/min/1,73 nr.

U chorych z prawidłową czynnością nerek frakcja eliminowana drogą pozanerkową stanowi 18-28% dawki digoksyny. U osób z niewydolnością nerek maleje klirens nerkowy, a wzrasta pozanerkowy, wydalanie digoksyny innymi drogami zwiększa się do 54-97%. Jednak okres półtrwania u tych chorych istotnie wydłuża się, nawet do średnio 111,1 h.

1

5.3 Przedklinicznc dane o bezpieczeństwie

' c

Brak danych dotyczących działania mutagennego lub rakotwórczego digoksyny.    ,

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

La ktoza j ed no wod na

Celuloza mikrokrystaliczna (Vitacel A-300)

Celuloza mikrokrystaliczna (Vitacel F—120)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blisterz folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 tabletek (1 blister 30 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DIGOXIN TEVA, 100 pg, tabletki

5484

R/0121

DIGOXIN TEVA, 250 pg, tabletki

1830

R/2215

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DIGOXIN TEVA, 100 pg, tabletki

14.09.1993 r.; 02.03.1999 r.; 30.04.2004 r.; 29.04.2005 r.

DIGOXIN TEVA, 250 pg, tabletki

30.05.1989 r.; 16.12.1992 r.; 10.05.1999 r.; 29.07.2004 r.; 20.05.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Digoxin Teva