+ iMeds.pl

Dih 500 mgUlotka Dih

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DIH, 500 mg, tabletki powlekane

(Diosminum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek DIH ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DIH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH

3.    Jak stosować lek DIH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DIH

6.    Inne informacj e

1.    CO TO JEST LEK DIH IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki powlekane DIH zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów.

DIH zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Wskazania do stosowania

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

-    bóle i nocne kurcze nóg,

-    uczucie ciężkości nóg,

-    żylaki kończyn dolnych,

-    poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,

-    obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).

Objawowe leczenie żylaków odbytu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DIH Kiedy nie stosować leku DIH

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku DIH.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek DIH

-    w przypadkach nasilenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu należy pamiętać, że terapia lekiem DIH jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeśli dolegliwości nie ustępują wymagana jest kompleksowa ocena stanu pacjenta dokonana przez lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Stosowanie leku DIH z jedzeniem i piciem

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek podaje się podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Z uwagi na brak wystarczających danych, lek DIH może byś stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przyjmowanie leku DIH nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DIH

Podanie doustne.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po 1 tabletce rano i wieczorem (co odpowiada podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg).

Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, ‘tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku DIH

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia zastosowania leku DIH należy przyjąć dawkę leku wraz z kolejnym posiłkiem: jeśli zapomniano przyjąć lek rano - zażyć go w południe, a kolejną dawkę przyjąć zgodnie z planem tj. wieczorem.

Przerwanie stosowania leku DIH

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek DIH może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić: niestrawność, nudności, wymioty; zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie; wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój) nie jest wymagane odstawienie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi łub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DIH

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku DIH po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek DIH

-    Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina w ilości 500 mg w tabletce.

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, powidon, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian, otoczkę Opadry II 85F24220 Pink [poliwinylowy alkohol, tytanu dwutlenek E 171, Makrogol - PEG 3350, talk, żelaza tlenek żółty (El72) oraz żelaza tlenek czerwony (E 172)].

Jak wygląda lek DIH i co zawiera opakowanie

Lek DIH są to tabletki powlekane owalne, różowe o gładkiej powierzchni, bezwonne.

Jedno opakowanie zawiera 30, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. 71 352 95 22 faks: 71 352 76 36

Dział Informacji o Leku tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl Data zatwierdzenia ulotki:


3/3

DIH

Charakterystyka Dih

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIH, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy (Diosmimmi) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

-    bóle i nocne kurcze nóg,

-    uczucie ciężkości nóg,

-    żylaki kończyn dolnych,

-    poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,

-    obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).

Objawowe leczenie żylaków odbytu.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Zwykle podaje się dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po 1 tabletce rano i wieczorem (co odpowiada podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg).

Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną diosminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zastosowanie dużych dawek produktu leczniczego powinno być krótkotrwale i jeśli dolegliwości nie przemijają wymagana jest kompleksowa ocena proktologiczna stanu pacjenta.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było doniesień o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych, aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też produkt leczniczy może byś stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy DIH nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Opisano rzadko występujące przypadki odczynów dermatologicznych (egzema, wysypka, świąd, pokrzywka, łupież różowy) wynikających z nadwrażliwości na diosminę. Po podaniu diosminy (wg dostępnej literatury w mniej niż 2% przypadków) mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit (bóle żołądka, nudności, niestrawność, wymioty, biegunka lub inne zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego). Notowano także przypadki wystąpienia zaburzeń neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój), które na ogół nie wymagały przerwania podawania diosminy i przemijały wkrótce po jej odstawieniu.

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki ochraniające ścianę naczyń, leki wpływające na elastyczność naczyń, bioflawonoidy.

Kod ATC: C 05 CA 03

Tabletki powlekane DIH zawierają diosminę zaliczaną do flawonów — podgrupy bioflawonoidów. Diosmina jest półsyntetycznym analogiem naturalnego flawonoidu - 7-rutynozydem diosmetyny (7-ramnoglukozyd trójhydroksy- 5,7,3,-metoksy-4”-flawonowy). Diosmina wpływa na mikrokrążenie i parametry hemoreologiczne krążenia. Wykazuje działanie ochronne wobec naczyń żylnych (dwukrotnie silniejsze od trokserutyny), zmniejsza ich przepuszczalność, zapewnia elastyczność ścian naczyń i zwiększenie ich napięcia (m.in. na skutek przedłużenia skurczu włókien mięśniowych ściany naczyń żylnych w odpowiedzi na noradrenalinę i wzrost wrażliwości miocytów na jony wapniowe). Poprawiając powrót krwi z układu żylnego kończyn dolnych, zmniejsza nadciśnienie i zastój żylny w kończynach. Hamuje patologiczną aktywację i adhezję leukocytów do ścian naczyń włosowatych, zmniejsza nadmierną lepkość krwi. Dzięki hamowaniu wydzielania mediatorów reakcji zapalnej (hamuje syntezę prostaglandyn i działa przedwutleniająco, zmniejsza stężenie wolnych rodników, ogranicza uwalnianie histaminy, zmniejsza aktywność hialuronidazy i ceruloplazminy) ma właściwości przeciwzapalne. Diosmina zwiększa przepływ w układzie chłonnym, podwyższa ciśnienie onkotyczne limfy. Tak jak inne flawonoidy, jest uznawana za silny inhibitor prostaglandyny E2, F2a i tromboksanu (A2 i lub B2), hamujący aktywację, migrację i adhezję leukocytów oraz aktywację neutrofili.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Diosmina po podaniu doustnym jest metabolizowana w jelitach przez florę bakteryjną do swojego agłikonu - diosmetyny i w tej postaci szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Tinaxdla diosmetyny wynosi ok. 1 h. Okres półtrwania diosmetyny w osoczu krwi (T./2) wynosi średnio 31,5 godziny (24 - 36 h). Metabolitami diosminy są kwasy fenolowe i ich pochodne sprzężone z glicyną. W ciągu pierwszej doby leczenia są one wydalane przez nerki oraz z kałem, a następnie tylko z kałem. Razem z kałem wydalana jest niewchłonięta część dawki diosminy i diosmetyny oraz nieaktywne metabolity diosmetyny, głównie kwasy fenolowe.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym, nieopisanych w pozostałych punktach Charakterysytyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon

Karboksymetyloskrobia sodowa

Magnezu stearynian

Otoczka Opadry II85F24220 Pink

Skład otoczki: poliwinylowy alkohol, tytanu dwutlenek E 171, Makrogol - PEG 3350, talk, żelaza tlenek żółty (El 72) oraz żelaza tlenek czerwony (E 172).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek (2 blistry z folii PVC/PVDC/A1 po 15 tabletek powlekanych), umieszczonych w tekturowym pudełku;

60 tabletek (4 blistry z folii PVC/PVDC/A1 po 15 tabletek powlekanych), umieszczonych w tekturowym pudełku;

90 tabletek (6 blistrów z folii PVC/PVDC/A1 po 15 tabletek powlekanych), umieszczonych w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E

51-131 Wrocław

tel. 71 352 95 22

fax 71 352 76 36

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15805

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.07.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

PFF iiASrO-;. D:dał Rsjssirsc


4/4

DIH