+ iMeds.pl

Diklonat p 10 mgUlotka Diklonat p

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DIKLONAT P, 10 mg/g, żel (Diclofenacum natricum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Diklonat P ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Diklonat P i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diklonat P

3.    Jak stosować lek Diklonat P

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diklonat P

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Diklonat P i w jakim celu się go stosuje

Lek Diklonat P zawiera jako substancję czynną diklofenak.

Diklonat P łatwo daje się wmasować w skórę i dzięki zawartości wodno-zasadowego podłoża wywołuje uczucie lekkiego chłodu.

Diklonat P jest lekiem podawanym miejscowo na skórę o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, stosowanym w:

•    pourazowym zapaleniu ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, spowodowanym krwiakami, naciągnięciami lub stłuczeniami;

•    ograniczonych stanach zapalnych stawów, ścięgien i mięśni;

•    ograniczonych łagodnych postaci zapalenia stawów obwodowych i stawów kręgosłupa;

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diklonat P

Kiedy nie stosować leku Diklonat P

Nie należy stosować leku Diklonat P, w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwości (uczulenia) na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą, salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

-    jednoczesne leczenie doustnymi lekami z grupy NLPZ (niesteroidowe leki

przeciwzapalne). Tak jak inne NLPZ, diklofenak jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa wywoływane są przez salicylany lub inne środki zmniejszające syntezę prostaglandyn.

Produkt leczniczy Diklonat P nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi lekami z grupy NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (w tym również krwawienia z przewodu pokarmowego).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Diklonat P:

Preparat Diklonat P w żelu należy stosować tylko na zdrową, nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie należy stosować na otwarte rany. Nie należy dopuścić do kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi i nigdy nie należy stosować doustnie. W przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry i długotrwale, nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych reakcji niepożądanych. Opatrunek okluzyjny zastosowany przez 10 godzin trzykrotnie zwiększa ilość diklofenaku wchłanianego ogólnie.

Ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne, nie zaleca się stosowania leku Diklonatu P u dzieci poniżej 12 lat.

Diklonat P zawiera glikol propylenowy, który może powodować u niektórych pacjentów, łagodne, miej scowe podrażnienia skóry.

Stosowanie leku Diklonat P u dzieci:

Ze względu na brak badań klinicznych u dzieci, nie zaleca się stosowania leku Diklonat P u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania diklofenaku u kobiet w ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Diklonat P w okresie ciąży. Dotyczy to zwłaszcza stosowania

w trzecim trymestrze ciąży, ze względu na możliwość zahamowania czynności macicy i(lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3.).

Ze względu na brak badań klinicznych, nie zaleca się stosowania leku Diklonat P w okresie karmienia piersią. Brak danych dotyczących przenikania do mleka kobiet karmiących piersią diklofenaku stosowanego miejscowo, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Diklonat P podczas karmienia piersią. W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania, w okresie laktacji, nie należy stosować produktu leczniczego na piersi lub duże powierzchnie skóry, lub długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Nie są znane interakcje diklofenaku stosowanego miejscowo.

3. Jak stosować lek Diklonat P

Diklonat P stosowany jest miejscowo na skórę 3 lub 4 razy na dobę po lekkim wmasowaniu. W zależności od wielkości powierzchni, która ma być leczona, na bolące miejsce nakłada się 2 do 4 g żelu (ilość porównywalna z wielkością od wiśni i do orzecha włoskiego). Po rozsmarowaniu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Czas trwania leczenia zależy od wskazań i reakcji na leczenie.

W przypadku stosowania leku Diklonat P bez konsultacji z lekarzem, nie należy stosować go dłużej niż przez 14 dni. W przypadku braku skuteczności albo, jeżeli objawy nasilą się, zaleca się kontrolę lekarską. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub jeśli objawy chorobowe nasilą się.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diklonat P:

Sposób wchłaniania leku Diklonat P sprawia, że przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne. Możliwe działania ogólnoustrojowe (jeśli lek stosuje się niezgodnie z zaleceniami) należy leczyć objawowo.

Pominięcie zastosowania dawki leku Diklonat P:

Lek należy zastosować tak szybko, jak będzie to możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Diklonat P może powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające objawy skórne w miejscu zastosowania. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Działania niepożądane zostały zestawione według częstości ich występowania:

Często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki.

Obserwowanymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku Diklonat P były:

Często: wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry) Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy, astma, reakcje nadwrażliwości

na światło, zaczerwienienie, przebarwienia skóry Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych,

jeżeli Diklonat P stosowany jest na duże powierzchnie skóry i przez dłuższy okres.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Diklonat P mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Diklonat P

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Diklonat Ppo upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje Co zawiera lek Diklonat P

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.

Inne składniki leku to: karbomer 974 P, makrogolu eter cetostearylowy, cetiol LC, amonowy wodorotlenek stężony, alkohol izopropylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, olejek lawendowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek zapakowany j est w tubkę aluminiową zawieraj ącą 60 g żelu, umieszczoną w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Diklonat P

Charakterystyka Diklonat p

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diklonat P, 10 mg/g, żel

2.    SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum)

Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Biały do jasnożółtego. półprzezroczysty żel o kremowej konsystencji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne w przypadkach:

-    pourazowego zapalenia ścięgien, więzadeł. mięśni i stawów, spowodowanego krwiakami, naciągnięciem lub stłuczeniem;

ograniczonych stanów zapalnych stawów, ścięgien i mięśni;

-    ograniczonych łagodnych postaci zapalenia stawów obwodowych i stawów kręgosłupa;

4.2    Dawkowanie i sposób podaw ania

Diklonat P stosowany jest miejscowo na skórę 3 lub 4 razy na dobę i lekko wmasowany. W zależności od wielkości powierzchni, która ma być leczona, na bolące miejsce nakłada się 2 do 4 g żelu (ilość porównywalna z wielkością od wiśni i do orzecha włoskiego). Po rozsmarowaniu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Czas trwania leczenia zależy od wskazań i reakcji na leczenie.

Należy unikać kontaktu żelu z oczami i śluzówką jamy ustnej. W przypadku stosowania leku Diklonat P bez konsultacji z lekarzem, nie należy go stosować dłużej niż przez 14 dni. Zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu w przypadku braku skuteczności leczenia lub jeśli objawy chorobowe nasilą się.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy podawać produktu leczniczego Diklonat P pacjentom nadwrażliwym na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą, salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.


ministerstw

Departament Polityki 00-952 W lii. Miodc

Tak jak inne NLPZ, diklofenak jest również przeciwwskazany u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa wywoływane są przez salicylany lub inne środki zmniejszające syntezę prostaglandyn. Produkt leczniczy Diklonat P nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi lekami z grupy NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (w tym również krwawień z przewodu pokarmowego).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparat Diklonat P należy stosować tylko na zdrową, nieuszkodzoną powierzchnię skóiy. Nie należy stosować na otwarte rany. Nie należy dopuścić do kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi i nigdy nie należy stosować doustnie. W przypadku stosowania produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry i długotrwale, nic można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnych reakcji niepożądanych.

Opatrunek okluzyjny zastosowany przez 10 godzin trzykrotnie zwiększa ilość diklofenaku wchłanianego ogólnie. Ze względu na niewystarczające doświadczenia kliniczne, nie zaleca się stosowania Diklonatu P u dzieci poniżej 12 lat.

Diklonat P zawiera glikol propylenowy, który może powodować u niektórych pacjentów, łagodne, miejscowe podrażnienia skóry.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie są znane interakcje diklofenaku stosowanego miejscowo.

Prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania diklofenaku u kobiet w ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Diklonat P w okresie ciąży. Dotyczy to zwłaszcza stosowania w trzecim trymestrze ciąży, ze względu na możliwość zahamowania czynności macicy i(lub) przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozw'ój zarodka/płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3.).

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania do mleka kobiet karmiących piersią diklofenaku stosowanego miejscowo, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Diklonat P podczas karmienia piersią. W przypadku uzasadnionej konieczności zastosowania, w okresie laktacji, nie należy stosować produktu leczniczego na piersi lub duże powierzchnie skóry, lub długotrwale.

i EKSTWO ZBkOWI A Uepariamerit Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa U:. MiodoWcl 15

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające objawy skórne w miejscu zastosowania. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały zestawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: często (> 1/100,

< 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000);

bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana częstość (nie może być określona n/p dostępnych

danych).

Tabela 1

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: astma

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry) Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości na światło, zaczerwienienie, przebarwień skóry

4.9    Przedawkowanie

Słabe wchłanianie diklofenaku w żelu sprawia, że przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.

Możliwe działania ogólnoustrojowc (jeśli lek stosuje się niezgodnie z zaleceniami) należy leczyć objawowo.

Po przypadkowym potknięciu produktu leczniczego Diklonat P mogą wystąpić działania niepożądane, podobne do obserwowanych po przedawkowaniu diklofenakiem w postaci tabletek (100 g produktu leczniczego zawiera 1000 mg soli sodowej diklofenaku). W razie przypadkowego połknięcia skutkującego działaniami niepożądanymi należy zastosować środki i wdrożyć leczenie objawowe zwykle stosowane w przypadku leczenia zatruć niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Można wykonać płukanie żołądka lub podać węgiel aktywowany, zwłaszcza w początkowym okresie po spożyciu produktu leczniczego.

iVkiMC ' KUS fWO ZPR( >WiA Departament iJufiiykt Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ui. Miodowa 15

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego. Kod ATC: M02A A 15.

Diklofenak jest postacią do stosowania miejscowego, o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Diklofenak łagodzi ból i zmniejsza obrzęk stawów spowodowany chorobą reumatyczną lub urazem, skraca czas powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Działania te są wynikiem zmniejszenia syntezy prostaglandyn.

Diklonat P łatwo daje się wetrzeć w skórę i dzięki zawartości wodno-zasadowego podłoża, wywołuje uczucie lekkiego chłodu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ilość diklofenaku wchłoniętego przez skórę jest proporcjonalna do czasu kontaktu leku ze skórą i wielkością obszaru skóry pokrytej Diklonatcm P., Zależy również od całkowitej ilości zastosowanej miejscowo oraz od stopnia nawodnienia skóry. Wchłonięciu ulega około 6% zastosowanej ilości żelu.

Opatrunek okluzyjny stosowany przez 10 godzin trzykrotnie zwiększa ilość diklofenaku wchłanianego ogólnie.

Po miejscowym zastosowaniu na stawy rąk i kolan, diklofenak osiąga oznaczalne stężenia w osoczu, maziówce i płynie maziowym. Maksymalne stężenia diklofenaku w osoczu po miejscowym podaniu są około 100 razy mniejsze niż po podaniu doustnym leku w postaci tabletek. Z białkami osocza wiąże się 99% diklofenaku.

Biotransformacja diklofenaku to głównie hydroksylacja, w wyniku której powstają liczne fenolowe pochodne, które z kolei w większości ulegają przekształceniu w glukuronidy.

Okres półtrwania w osoczu wynosi 1 do 2 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne z badań toksyczności ostrej i po podaniu dawki wielokrotnej, a także z badań genotoksyczności, potencjału mutagennego i rakotwórczego wykazały, że w zakresie dawek terapeutycznych diklofenak nie wykazuje specyficznego zagrożenia dla ludzi. Nie wykazano teratogennego działania diklofenaku u myszy, szczurów i królików. Diklofenak nie wpływa na płodność u szczurów. Rozwój przed-, około- i poporodowy potomstwa nie był zakłócony.

W dwuletnich badaniach na samcach mysich, którym podawano diklofenak w dawce do

iTERSTWO ZPROWIA nenl i-oiityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ui. Miodowa 16

0.3 tng/kg mc./dobę oraz na samicach mysich, którym podawano ten lek w dawce do 1 mg/kg mc./dobę nie stwierdzono działania rakotwórczego.

Nie stwierdzono działania prowadzącego do powstawania guzów w badaniach na szczurach otrzymujących do 2 mg/kg mc./dobę diklofenaku (przybliżona dawka zalecana u ludzi).

Nie wykazano działania mutagennego w testach in vitro używając komórek ssaków' lub bakterii oraz w testach in vivo. Nie wykazano również zaburzeń płodności u szczurów otrzymujących do 4 mg diklofenaku/kg mc./dobę.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 974 P, makrogolu eter cetostcarylowy, cetiol LC, amonowy wodorotlenek stężony, alkohol izopropylowy, parafina ciekła, glikol propylenowy, olejek lawendowy, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres trwałości

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tubka aluminiowa zawierająca 60 g żelu. umieszczona w pudełku tekturowym.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Brak szczegółowych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne Spółka Akcyjna 31-546 Kraków, ul. Mogilska 80

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10795

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 0Q 05? Warszawa ui. Miodowa 15

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.04.2004 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MINISTERSTWO zdrowia Departament Polityki Lekowej i farmari. 00-952 Warszawa u i. Miodowa 15

2008 -li- o 5

6

Diklonat P