+ iMeds.pl

Diltiazem hydrochloride adoh 200 mgUlotka Diltiazem hydrochloride adoh

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diltiazem hydrochloride ADOH, 200 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Diltiazem hydrochloride ADOH, 300 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Diltiazemi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Diltiazem hydrochloride ADOH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Diltiazem hydrochloride ADOH

3.    Jak przyjmować lek Diltiazem hydrochloride ADOH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diltiazem hydrochloride ADOH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Diltiazem hydrochloride ADOH i w jakim celu się go stosuje

Diltiazem hydrochloride ADOH zawiera substancję czynną o nazwie diltiazem. Należy on do grupy leków zwanych „blokerami kanału wapniowego”.

Lek Diltiazem hydrochloride ADOH stosuje się w przypadku:

•    wysokiego ciśnienia tętniczego,

•    dławicy (bólu w klatce piersiowej).

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Lek działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Przez to pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze. Ułatwia również sercu pompowanie krwi w organizmie. Zapobiega występowaniu bólu w klatce piersiowej w przebiegu dławicy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diltiazem hydrochloride ADOH Kiedy nie przyjmować leku Diltiazem hydrochloride ADOH

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na diltiazem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Do objawów reakcji alergicznej należą: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent ma bardzo wolną akcję serca - poniżej 50 uderzeń na minutę.

•    Jeśli pacjent ma niewydolność serca i zaburzenia przepływu krwi w płucach. Przy tych schorzeniach pacjent może odczuwać duszność i mieć opuchnięte kostki.

•    Jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne poważne zaburzenia serca. Wlicza się tu nierówne bicie serca (chyba że wszczepiony jest stymulator serca).

Pacjent nie powinien przyjmować tego leku, jeżeli dotyczy go którakolwiek z powyższych sytuacji. W razie wątpliwości przed przyjęciem leku Diltiazem hydrochloride ADOH należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diltiazem hydrochloride ADOH należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

•    Pacjent ma inne zaburzenia serca, z wyjątkiem dławicy lub zaburzeń opisanych w powyższym punkcie „Kiedy nie przyjmować leku Diltiazem hydrochloride ADOH”.

•    Pacjent będzie mieć operację.

•    Istnieje ryzyko wystąpienia zmian nastroju, łącznie z depresją.

•    Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń jelit.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), przed przyjęciem leku Diltiazem hydrochloride ADOH należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Inne leki i Diltiazem hydrochloride ADOH

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty, łącznie z lekami ziołowymi. Jest to uzasadnione tym, że lek Diltiazem hydrochloride ADOH może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków. Również niektóre

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

leki mogą mieć wpływ na sposób działania leku Diltiazem hydrochloride ADOH.

W szczególności, nie należy przyjmować tego leku i należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    Dantrolen (we wlewie) stosowany przy ciężkich skurczach mięśni lub bardzo wysokiej

gorączce (zwanej „hipertermią złośliwą”).

Lek Diltiazem hydrochloride ADOH może nasilać działanie następujących leków:

•    leki obniżające ciśnienie tętnicze, takie jak doksazosyna, tamsulozyna, atenolol, propranolol

lub acebutolol;

•    leki stosowane w przypadku nierównej akcji serca, takie jak amiodaron i digoksyna;

•    leki stosowane w dławicy, takie jak triazotan glicerolu lub triazotan izosorbidu;

•    leki obniżające stężenie cholesterolu, takie jak simwastatyna, fluwastatyna i atorwastatyna;

•    leki stosowane na bezsenność i niepokój, takie jak triazolam i midazolam;

•    karbamazepina - stosowana w leczeniu padaczki;

•    teofilina - stosowana w leczeniu zaburzeń oddychania;

•    lit - stosowany w leczeniu niektórych rodzajów chorób psychicznych;

•    metyloprednizolon - stosowany w leczeniu stanu zapalnego i reakcji alergicznych;

•    cyklosporyna - stosowana w zapobieganiu odrzucania narządów po transplantacji.

Lek Diltiazem hydrochloride ADOH może osłabić działanie następujących leków:

•    ryfampicyna - stosowana w leczeniu gruźlicy.

Następujące leki mogą nasilić działanie leku Diltiazem hydrochloride ADOH:

•    leki na wrzody żołądka, takie jak cymetydyna i ranitydyna.

Jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w razie wątpliwości), przed przyjęciem leku Diltiazem hydrochloride ADOH należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•    Lek Diltiazem hydrochloride ADOH może negatywnie wpływać na płodność lub powodować wady płodu.

•    W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jest to uzasadnione tym, że lek Diltiazem hydrochloride ADOH może

spowodować zaburzenia u dziecka.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Karmienie piersią w czasie przyjmowania leku Diltiazem hydrochloride ADOH nie jest zalecane, ponieważ małe ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania tego leku można odczuwać zawroty głowy. W razie wystąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Diltiazem hydrochloride ADOH

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy również skontaktować się z lekarzem, jeśli siła działania leku jest w ocenie pacjenta zbyt duża lub zbyt mała. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki.

Sposób przyjmowania tego leku:

•    Lek należy przyjmować doustnie.

•    Nie należy dzielić, kruszyć ani rozgryzać kapsułek.

•    Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Lek należy przyjmować przed posiłkiem lub w jego trakcie.

Ile leku przyjmować Dorośli:

•    Dawka początkowa to zwykle jedna kapsułka leku Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg

na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę. Możliwe schematy dawkowania:

•    Jedna kapsułka leku Diltiazem hydrochloride ADOH 300 mg na dobę.

•    Dwie kapsułki leku Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg na dobę.

•    Jedna kapsułka leku Diltiazem hydrochloride ADOH 300 mg łącznie z jedną kapsułką leku

Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg na dobę.

Osoby w wieku powyżej 65 roku życia lub dorośli z zaburzeniami wątroby i nerek:

•    Przy rozpoczęciu przyjmowania kapsułek po raz pierwszy lekarz zbada pacjenta dokładniej.

•    Dawka początkowa to zwykle jedna kapsułka leku Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg

na dobę.

W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do:

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

• jednej kapsułki leku Diltiazem hydrochloride ADOH 300 mg na dobę.

Dzieci:

Leku Diltiazem hydrochloride ADOH nie należy podawać dzieciom.

Ochrona przed słońcem

Podczas przyjmowania tego leku należy chronić się przed słońcem.

Badania

Podczas przyjmowania tego leku lekarz może wykonywać standardowe badania. Jednym z badań może być sprawdzenie stanu serca. Badania te mogą również obejmować badania krwi sprawdzające czynność wątroby i nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diltiazem hydrochloride ADOH

W razie zażycia większej liczby kapsułek niż to jest zalecane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub od razu udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku. Dzięki temu lekarz dowie się, jaki lek został przyjęty. Mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy lub osłabienie, niewyraźne widzenie, ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, omdlenie, tętno szybsze lub wolniejsze niż zwykle, śpiączka, mowa zamazana i splątanie.

Pominięcie przyjęcia leku Diltiazem hydrochloride ADOH

Pominiętą dawkę należy przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie o niej. Jeśli jednak czas przyjęcia kolejnej dawki jest bliski, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Diltiazem hydrochloride ADOH

Należy przyjmować lek Diltiazem hydrochloride ADOH do momentu, aż lekarz nie zaleci przerwania leczenia. Nie należy przerywać przyjmowania leku Diltiazem hydrochloride ADOH tylko z powodu lepszego samopoczucia. W razie przerwania przyjmowania leku przebieg choroby może się pogorszyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Należy przerwać przyjmowanie leku Diltiazem hydrochloride ADOH i pójść do lekarza lub od

razu do szpitala, jeśli:

Nie wiadomo, jak częste są te działania niepożądane

•    Wystąpi reakcja alergiczna. Do jej objawów należą: wysypka rumieniowa lub grudkowa, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, powiek, gardła lub języka.

•    Pojawią się pęcherze lub złuszczanie skóry wokół ust, oczu, nosa, narządów płciowych lub w jamie ustnej, a także objawy grypopodobne lub gorączka. Mogą to być objawy choroby nazywanej „zespołem Stevensa i Johnsona”.

•    Pojawi się nasilona wysypka pęcherzowa, polegająca na oddzielaniu się warstw skóry z pozostawieniem dużych obszarów odsłoniętej żywej skóry na ciele. Może wystąpić ogólne złe samopoczucie, gorączka, dreszcze lub bóle mięśni. Mogą to być objawy choroby nazywanej „toksyczną nekrolizą naskórka”.

•    Pojawi się wysypka na skórze lub zmiany skórne z różową lub czerwoną obwódką i bladym centrum, które mogą swędzieć, łuszczyć się lub być wypełnione płynem. Wysypka występuje najczęściej na dłoniach lub podeszwowej powierzchni stóp. Mogą to być objawy ciężkiej alergii na lek, nazywanej „rumieniem wielopostaciowym”.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy przerwać

przyjmowanie leku Diltiazem hydrochloride ADOH i pójść do lekarza lub od razu do szpitala.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych należy

powiedzieć o tym lekarzowi od razu - może być wymagane pilne leczenie:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Wolna lub nierówna akcja serca.

•    Bardzo szybka, nierówna akcja serca lub uczucie silnego bicia serca (kołatanie serca).

Nie wiadomo, jak częste są te działania niepożądane

•    Wysypka spowodowana przez zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych (zwana „zapaleniem naczyń”).

•    Uczucie duszności, zmęczenia, łącznie z opuchnięciem kostek lub nóg. Mogą to być objawy niewydolności serca.

•    Nietypowe ruchy języka, skurcze mięśni twarzy, przewracanie oczami lub drżenie.

•    Wysoka temperatura ciała, uczucie zmęczenia, utrata apetytu, bóle brzucha, nudności. Mogą

to być objawy zapalenia wątroby.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

•    Zwiększone ryzyko oparzeń słonecznych i bardziej nasilone oparzenia słoneczne niż u osób

nieprzyjmujących leku Diltiazem hydrochloride ADOH. Podczas przyjmowania tego leku należy chronić się przed słońcem.

•    Powiększenie piersi u mężczyzn.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy od razu powiedzieć o tym lekarzowi.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi jak najszybciej:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób)

•    Opuchnięcie dolnych części nóg.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Niestrawność, bóle brzucha, zaparcie lub biegunka.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób)

•    Zawroty głowy, zamroczenie lub omdlenie podczas stania lub szybkiego wstawania (niskie ciśnienie tętnicze).

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    Uczucie suchości w jamie ustnej.

•    Swędząca, grudkowata wysypka (pokrzywka).

Nie wiadomo, jak częste są te działania niepożądane

•    Opuchnięte dziąsła.

W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych należy powiedzieć o tym lekarzowi jak najszybciej.

Jeśli którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych nasili się lub będzie trwać powyżej kilku dni, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Ból głowy.

•    Napadowe przekrwienie skóry (uczucie uderzenia gorąca).

Nazwa firmy

Moduł 1.3.1.3 Ulotka dla pacjenta


Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

•    Nudności lub wymioty.

•    Ogólne złe samopoczucie.

•    Uczucie osłabienia lub zmęczenia.

•    Zawroty głowy.

•    Zaczerwienienie skóry.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób)

•    Zaburzenia snu.

Nie wiadomo, jak częste są te działania niepożądane

•    Zmiany nastroju, łącznie z depresją.

•    Krwawienie lub powstawanie siniaków pod skórą.

Jeśli nasili się którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych lub będzie trwać powyżej kilku dni, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Badania krwi

Lek Diltiazem hydrochloride ADOH może zmienić aktywność enzymów wątrobowych oznaczoną w badaniach krwi. Może to oznaczać nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Diltiazem hydrochloride ADOH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diltiazem hydrochloride ADOH

•    Substancj ą czynną leku jest diltiazemu chlorowodorek.

•    Pozostałe składniki to (w przypadku leku Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg): powidon K30, talk, etyloceluloza, kwas stearynowy, żelatyna i dwutlenek tytanu (E171).

•    Pozostałe składniki to (w przypadku leku Diltiazem hydrochloride ADOH 300 mg): powidon, talk, etyloceluloza, kwas stearynowy, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), żółcień chinolinowa (E104) i indygotyna (E132).

Jak wyglądają leki Diltiazem hydrochloride ADOH, 200 mg i Diltiazem hydrochloride ADOH,

300 mg i co zawiera opakowanie

•    Kapsułki leku Diltiazem hydrochloride ADOH 200 mg są nieprzezroczystymi kapsułkami z trzonem i zamknięciem otoczki w kolorze białym.

•    Kapsułki leku Diltiazem hydrochloride ADOH 300 mg są nieprzezroczystymi kapsułkami z białym trzonem i zielonym zamknięciem otoczki.

•    Kapsułki są dostarczane w blistrach zawierających 7 lub 28 kapsułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

ADOH B.V.

Godfried Bomansstraat 31 6543 JA Nijmegen Holandia

Wytwórca

Lamp San Prospero S.p.A.

Via Della Pace 25/A

41030 San Prospero, Modena

Włochy

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.3

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Ulotka dla pacjenta

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Farmea

Rue Bouché Thomas 10 ZAC D’Orgemont 49007 Angers Cedex Francja

Niniejsza ulotka nie zawiera wszystkich informacji o leku. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości.

Data ostatniej zmiany ulotki:

wersja 2012/08 strona 10 z 7

Diltiazem hydrochloride ADOH

Charakterystyka Diltiazem hydrochloride adoh

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diltiazem hydrochloride ADOH, 200 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Diltiazem hydrochloride ADOH, 300 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera powlekane granulki o przedłużonym uwalnianiu z dawką 200 mg diltiazemu chlorowodorku, będącego substancją czynną.

Każda kapsułka zawiera powlekane granulki o przedłużonym uwalnianiu z dawką 300 mg diltiazemu chlorowodorku, będącego substancją czynną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Diltiazem hydrochloride ADOH, 200 mg:    nieprzezroczyste kapsułki w rozmiarze „1” z trzonem

i zamknięciem otoczki w kolorze białym, zawierające granulki o odcieniu bieli.

Diltiazem hydrochloride ADOH, 300 mg:    nieprzezroczyste kapsułki w rozmiarze „0” z białym

trzonem i zielonym zamknięciem otoczki, zawierające granulki w kolorze białym do odcieni bieli.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze w stopniu łagodnym do umiarkowanego oraz dławica piersiowa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Diltiazem hydrochloride ADOH 200 i Diltiazem hydrochloride ADOH 300 są produktami o przedłużonym uwalnianiu przeznaczonymi do stosowania raz na dobę. Kapsułek nie należy rozgryzać. Trzeba je połykać w całości, popijając wodą, najlepiej przed posiłkiem lub w jego trakcie. Schematy dawkowania mogą żnić się u pacjentów z dławicą lub nadciśnieniem tętniczym.

Dorośli:

Dławica i nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa to zwykle jedna kapsułka produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 200 na dobę. Dawka ta może być zwiększona do jednej kapsułki produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 300 na dobę lub 2 kapsułek produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 200 na dobę (łącznie 400 mg). Jeśli istnieją wskazania kliniczne, można rozważyć zastosowanie większej dawki w postaci jednej kapsułki produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 300 z jedną kapsułką produktu leczniczego Diltiazem

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

hydrochloride ADOH 200 (łącznie 500 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzoną funkcją wątroby lub nerek:_

Należy monitorować akcję serca i nie należy zwiększać dawki, jeśli akcja serca spadnie poniżej 50 akcji na minutę. Stężenie diltiazemu w osoczu u tej grupy pacjentów może być większe.

W razie potrzeby należy rozważyć stosowanie ostrożnego stopniowego zwiększania dawek, gdyż indywidualne reakcje pacjentów mogą się różnić.

Sposób podawania

Dławica i nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa powinna obejmować jedną kapsułkę produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 200 na dobę. W razie wskazań klinicznych dawka ta może być zwiększona do jednej kapsułki produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH 300 na dobę.

Dzieci i młodzież:_

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Diltiazem hydrochloride ADOH u dzieci. Z tego powodu diltiazem nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u pacjentów bez działającego stymulatora serca.

Znaczna bradykardia (poniżej 50 akcji na minutę).

Niewydolność lewokomorowa z zastojem w krążeniu płucnym.

Okres laktacji (patrz punkt 4.6).

Jednoczesne stosowanie z wlewem dantrolenu (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niezbędna jest ścisła obserwacja pacjentów z upośledzoną funkcją lewej komory, bradykardią (ryzyko zaostrzenia) lub blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia lub wydłużeniem odstępu PR wykrytym w elektrokardiogramie (ryzyko zaostrzenia i rzadziej bloku całkowitego).

U pacjentów w podeszłym wieku i z niewydolnością nerek lub wątroby może wystąpić wzrost stężenia diltiazemu w osoczu. Należy zwrócić baczną uwagę na przeciwwskazania i środki ostrożności, a także, w szczególności na początku leczenia, należy dokładnie monitorować akcję serca.

W przypadku znieczulenia ogólnego pacjenta anestezjolog musi być poinformowany o leczeniu diltiazemem. Zmniejszenie kurczliwości, przewodzenia i automatyzmu serca, a także rozszerzenie naczyń związane ze środkami znieczulającymi mogą zostać spotęgowane w wyniku działania blokerów kanału wapniowego.

Leczenie przy użyciu diltiazemu może być związane ze zmianami nastroju, łącznie z depresją.

Wczesne rozpoznanie istotnych objawów jest ważne zwłaszcza u predysponowanych pacjentów. W takich przypadkach należy rozważyć odstawienie leku.

Diltiazem wywiera hamujący wpływ na motorykę jelit. Dlatego należy stosować go ostrożnie u pacjentów zagrożonych wystąpieniem niedrożności jelit.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWWSKAZANE JEST ŁĄCZENIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Dantrolen (we wlewie)

Zaobserwowano regularne występowanie migotania komór prowadzące do śmierci u wszystkich zwierząt, którym podawano dożylnie jednocześnie werapamil i dantrolen.

Łączenie antagonisty wapnia i dantrolenu jest więc potencjalnie niebezpieczne (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

ŁĄCZENIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYMAGAJĄCE OSTROŻNOŚCI:

Antagoniści receptorów alfa

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe. Jednoczesne stosowanie antagonistów receptorów alfa może wywołać lub pogłębić niedociśnienie. Łączenie diltiazemu z antagonistą receptorów alfa można rozważyć jedynie pod warunkiem ścisłej kontroli ciśnienia tętniczego.

Beta-adrenolityki

Możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu (istotna bradykardia, zahamowanie zatokowe), zaburzeń przewodzenia zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego, a także niewydolności serca (efekt synergistyczny).

Takie połączenie należy stosować pod ścisłą kontrolą kliniczną i EKG, szczególnie na początku leczenia.

Amiodaron, digoksyna

Zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii. Należy zachować ostrożność przy łącznym stosowaniu tych leków z diltiazemem, szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz w przypadku stosowania dużych dawek.

Leki antyarytmiczne

W związku z antyarytmicznymi właściwościami diltiazemu przepisywanie go łącznie z innymi lekami antyarytmicznymi nie jest zalecane ze względu na ryzyko zwiększenia sercowych działań niepożądanych w wyniku efektu addytywnego. Takie połączenie można stosować wyłącznie pod ścisłą kontrolą kliniczną i EKG.

Azotany

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe i uczucie osłabienia (addycyjne działanie wazodylatacyjne).

U wszystkich pacjentów leczonych antagonistami wapnia azotany można przepisywać wyłącznie w stopniowo wzrastających dawkach.

Cyklosporyna

Zwiększenie stężenia cyklosporyny we krwi. Zaleca się zmniejszenie dawki cyklosporyny, kontrolowanie funkcji nerek, oznaczanie stężenia puli krążącej cyklosporyny, a także dostosowanie dawki w trakcie terapii skojarzonej i po jej przerwaniu.

Karbamazepina

Zwiększenie stężenia karbamazepiny we krwi. Zaleca się oznaczanie stężenia karbamazepiny w osoczu, a w razie konieczności dostosowanie dawki.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Teofilina

Zwiększenie stężenia teofiliny we krwi.

H2-blokerv (cymetydyna i ranitydyna)

Zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu. Przy rozpoczęciu lub przerwaniu leczenia H2-blokerami należy dokładnie kontrolować pacjentów aktualnie leczonych diltiazemem. Konieczne może być dostosowanie dobowej dawki diltiazemu.

Ryfampicyna

Ryzyko zmniejszenia stężenia diltiazemu w osoczu po rozpoczęciu leczenia ryfampicyną. Przy rozpoczynaniu lub po przerwaniu leczenia ryfampicyną pacjenci powinni być dokładnie kontrolowani.

Lit

Ryzyko zwiększonej neurotoksyczności wywołanej przez lit.

POŁĄCZENIA LEKÓW, KTÓRE SĄ ISTOTNE:

Diltiazem jest metabolizowany przez izoenzym CYP3A4. Udokumentowano umiarkowane (mniej niż 2-krotne) zwiększenie stężenia diltiazemu w osoczu w przypadku jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów izoenzymu CYP3A4. Diltiazem jest także inhibitorem izoenzymu CYP3A4. Jednoczesne stosowanie z innymi substratami izoenzymu CYP3A4 może spowodować zwiększenie stężenia w osoczu obu podawanych leków. Jednoczesne stosowanie diltiazemu z induktorem izoenzymu CYP3A4 może spowodować zmniejszenie stężenia diltiazemu w osoczu.

Statyny

Diltiazem jest inhibitorem izoenzymu CYP3A4 i wykazano, że znacząco zwiększa wartość AUC niektórych statyn. Jednoczesne stosowanie diltiazemu i statyn metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4 (np. atorwastatyny, fluwastatyny i simwastatyny) zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy. Konieczne może być dostosowanie dawki statyny (patrz także charakterystyki produktu leczniczego w odniesieniu do danej statyny). Jeśli to tylko możliwe, zaleca się stosowanie diltiazemu łącznie ze statynami, które nie są metabolizowane przez izoenzym CYP3A4 (np. prawastatyna).

Benzodiazepiny (midazolam, triazolam)

Diltiazem znacząco zwiększa stężenia midazolamu i triazolamu w osoczu, a także wydłuża ich okres półtrwania. Przy przepisywaniu krótko działających benzodiazepin metabolizowanych w szlaku izoenzymu CYP3A4 u pacjentów stosujących diltiazem należy zachować szczególną ostrożność.

Kortykosteroidy (metyloprednizolon)

Diltiazem może zwiększyć stężenie metyloprednizolonu (przez hamowanie izoenzymu CYP3A4 oraz możliwe hamowanie P-glikoproteiny). Przy rozpoczynaniu leczenia metyloprednizolonem pacjent powinien być kontrolowany. Konieczne może być dostosowanie do dawki metyloprednizolonu.

OGÓLNE INFORMACJE, KTÓRE SA ISTOTNE:

Ze względu na możliwość wystąpienia działania addytywnego u pacjentów przyjmujących jednocześnie diltiazem i inne leki wpływające na kurczliwość i (lub) przewodnictwo serca konieczne jest zachowanie ostrożności i dokładne stopniowanie zwiększanie dawek.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania diltiazemu u kobiet w ciąży są bardzo ograniczone. Jednak wykazano, że diltiazem ma toksyczny wpływ na rozrodczość u zwierząt (patrz punkt 5.3). Z tego powodu nie zaleca

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

się stosowania diltiazemu w czasie ciąży, a także u kobiet mogących zajść w ciążę, które nie stosują skutecznej antykoncepcji.

Karmienie piersią_

Diltiazem jest wydzielany w małych stężeniach do mleka matki. Należy unikać karmienia piersią w czasie przyjmowania tego leku. Jeżeli zastosowanie diltiazemu jest uważane za konieczne z medycznego punktu widzenia, należy zastosować alternatywną metodę karmienia dziecka.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano negatywnego wpływu na płodność. U niektórych pacjentów leczonych blokerami kanałów stwierdzono odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników, które mogą mieć negatywny wpływ na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Na podstawie zgłaszanych działań niepożądanych, tj. zawrotów głowy (często), złego samopoczucia (często), wiadomo, że zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może ulec pogorszeniu.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane pogrupowano pod względem klas układów i narządów oraz częstości, w oparciu o dane pochodzące z badań klinicznych diltiazemu, z zastosowaniem następującej konwencji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie częstości zdarzenia niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia

Zaburzenia

psychiczne

Niepokój,

bezsenność

Zmiany nastroju (łącznie z depresją)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Zespół

pozapiramidowy

Zaburzenia

serca

Blok

przedsionkowo-komorowy (może być I, II lub III stopnia; może wystąpić blok odnogi pęczka Hisa), uczucie kołatania serca

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy, zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia

naczyniowe

Napadowe

przekrwienie

skóry

Niedociśnienie

ortostatyczne

Zapalenie naczyń (łącznie z zapaleniem leukocytoklastyczny m)

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, dyspepsja, ból żołądka, nudności

Wymioty,

biegunka

Uczucie suchości w jamie ustnej

Rozrost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT, LDH, ALP)

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień

Pokrzywka

Nadwrażliwość na światło

(w tym rogowacenie liszajowate w obszarach skóry wystawionych na działanie słońca), obrzęk

naczynioruchowy, wysypka, rumień wielopostaciowy (w tym zespół Stevensa i Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka), pocenie się, złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, czasami rumień ze złuszczaniem się z gorączką lub bez

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

obwodowy

Złe

samopoczucie

4.9 Przedawkowanie Objawy:

Skutki kliniczne ostrego przedawkowania mogą obejmować znaczne niedociśnienie prowadzące do zapaści, bradykardię zatokową z rozkojarzeniem przedsionkowo-komorowym przy podobnym rytmie przedsionków i komór lub bez tego rozkojarzenia, a także z zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Leczenie:

Leczenie w warunkach szpitalnych obejmuje płukanie żołądka i diurezę osmotyczną. Postępowaniem w przypadku zaburzeń przewodzenia jest czasowa stymulacja serca.

Proponowane leczenie korygujące zaburzenia: atropina, produkty lecznicze o działaniu wazopresyjnym, produkty lecznicze działające inotropowo, glukagon i wlew glukonianu wapnia.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: bloker kanału wapniowego, kod ATC: C08DB01 Antagonista wapnia, lek przeciwnadciśnieniowy.

Diltiazem ogranicza wnikanie wapnia przez wolny kanał wapniowy w mięśniach gładkich naczyń i włóknach mięśnia sercowego w sposób zależny od napięcia. W tym mechanizmie diltiazem zmniejsza stężenie wewnątrzkomórkowego wapnia w białkach kurczliwych.

U zwierząt: diltiazem zwiększa przepływ wieńcowy krwi, nie wywołując zjawiska podkradania wieńcowego. Działa on na tętnice zarówno małe, duże, jak i krążenia obocznego. To działanie wazodylatacyjne, o umiarkowanym nasileniu w obszarach obwodowych tętnic układowych, może występować przy dawkach, które nie działają inotropowo ujemnie.

Aktywność farmakologiczna dwóch głównych aktywnych metabolitów krążących, czyli dezacetylodiltiazemu i N-monodezmetylodiltiazemu, w dławicy wynosi odpowiednio 10% i 20% wartości aktywności farmakologicznej związku macierzystego.

U ludzi: diltiazem zwiększa przepływ wieńcowy przez zmniejszenie oporu naczyń wieńcowych.

Dzięki umiarkowanej aktywności wywołującej bradykardię i zmniejszeniu oporu tętnic układowych diltiazem zmniejsza obciążenie serca.

Diltiazem nie wywiera u człowieka znaczącego działania depresyjnego na mięsień sercowy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Diltiazem wchłania się dobrze (90%) u zdrowych ochotników po podaniu doustnym.

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zapewnia długotrwałe wchłanianie substancji czynnej, z uzyskaniem od 2 do 14 godzin po podaniu dawki stanu stacjonarnego stężenia w osoczu, w czasie którego występuje maksymalne stężenie w osoczu.

Biodostępność diltiazemu o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z produktem leczniczym o natychmiastowym uwalnianiu wynosi około 80%. Średni pozorny okres półtrwania w osoczu wynosi 8 godzin.

Diltiazem jest związany z białkami osocza w 80%-85% i słabo poddaje się dializie. W znacznym stopniu jest metabolizowany w wątrobie.

Główny krążący metabolit, N-monodezmetylodiltiazem, stanowi około 35% krążącej puli diltiazemu. Mniej niż 5% diltiazemu jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Dwadzieścia cztery godziny po przyjęciu dawki stężenie w osoczu u pacjentów pozostaje na poziomie 50 ng/ml, nawet po podaniu dawki 200 mg. Podczas długotrwałego stosowania stężenia diltiazemu w osoczu nie zmieniły się u żadnego z pacjentów.

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Średnie stężenia w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku oraz z niewydolnością nerek i wątroby są większe niż u osób młodych.

Spożycie pokarmu nie wpływa istotnie na właściwości farmakokinetyczne diltiazemu o przedłużonym uwalnianiu, jednakże w kilku pierwszych godzinach po podaniu dawki z posiłkiem zaobserwowano zwiększone wchłanianie.

Diltiazem i jego metabolity słabo poddają się dializie.

Wykazano, że produkty lecznicze diltiazemu do stosowania raz na dobę mają różne profile farmakokinetyczne i dlatego nie zaleca się zastępowania jednego produktu leczniczego innym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące rozrodczości przeprowadzono u myszy, szczurów i królików. Doustne podawanie dawek 4- do 6-krotnie (w zależności od gatunku) większych niż górna granica optymalnego zakresu dawkowania w badaniach klinicznych (480 mg raz na dobę co odpowiada 8 mg/kg raz na dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg) spowodowało obumarcie zarodków i płodów. Badania wykazały wystąpienie wad u płodu w obrębie szkieletu. Ponadto zaobserwowano zmniejszenie wczesnej jednostkowej masy ciała młodych, ich przeżycia, a także dłuższy czas porodu i zwiększoną częstość porodów martwych.

Dane z badań toksyczności po podaniu jedno- i wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka poza zagrożeniami opisanymi w innych punktach charakterystyki produktu leczniczego.

Nie zaobserwowano negatywnego wpływu na płodność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Diltiazem hydrochloride ADOH 200:

powidon K30,

talk,

etyloceluloza, kwas stearynowy

w kapsułce: żelatyna,

dwutlenek tytanu (E171)

Diltiazem hydrochloride ADOH 300:

powidon K30, talk,

etyloceluloza,

kwas stearynowy

w kapsułce: żelatyna,

dwutlenek tytanu (E171), indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104)

Nazwa firmy    Moduł 1.3.1.1

Nazwa produktu Diltiazem hydrochloride ADOH    Charakterystyka produktu leczniczego

200 mg i 300 mg,

twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania 7 lub 28 kapsułek w blistrze z PVC/PVDC/Aluminium.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ADOH B.V.

Godfried Bomansstraat 31 6543 JA Nijmegen Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

wersja 2012/08 strona 9 z 9

Diltiazem hydrochloride ADOH