+ iMeds.pl

Dimesar 35 mgUlotka Dimesar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dimesar, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

_    Trimetazidini dihydrochloridum

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dimesar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dimesar

3.    Jak stosować Dimesar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dimesar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dimesar i w jakim celu się go stosuje

Dimesar optymalizuje komórkowe procesy energetyczne i chroni komórki mięśnia sercowego przed skutkami niedotlenienia.

Lek przeznaczony jest dla dorosłych do stosowania razem z innymi lekami w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej spowodowanego przez chorobę niedokrwienną serca).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dimesar Kiedy nie stosować leku Dimesar

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na trimetazydynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    U pacjentów z chorobą Parkinsona - chorobą mózgu zaburzającą ruchy pacjenta (z drżeniem, sztywnością mięśni, spowolnionymi ruchami i szurającym, chwiejnym chodem).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Dimesar należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek może wywołać lub nasilić takie objawy, jak drżenie, sztywność postawy, spowolnienie ruchów i szurający, chwiejny chód, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Wystąpienie takich objawów należy zgłosić lekarzowi, który ponownie oceni sposób leczenia.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz może uznać za konieczne dostosowanie dla niego dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Dimesar u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Dimesar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono interakcji leku Dimesar z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania leku Dimesar w czasie ciąży i karmienia piersią. Leku nie należy stosować w tym czasie, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może spowodować zawroty głowy i senność, zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Dimesar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecaną dawką leku Dimesar jest_1 tabletka przyjmowana dwa razy na dobę w trakcie posiłku (rano i wieczorem).

Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz może dostosować dawkę leku.

Sposób stosowania

Tabletki przeznaczone są do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Dimesar u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dimesar

Nie notowano przypadków zatrucia na skutek przedawkowania leku Dimesar.

Pominięcie zastosowania dawki leku Dimesar

W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Dimesar

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Tabletki Dimesar są na ogół dobrze tolerowane.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na

100 pacjentów): zawroty głowy, ból głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty,

wysypka, świąd, pokrzywka, osłabienie.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): szybkie lub nieregularne bicie serca (nazywane również kołataniem serca), dodatkowe uderzenia serca, przyspieszona czynność serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania (powodujące zawroty głowy, oszołomienie lub omdlenie), ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, upadek, zaczerwienienie skóry.

Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych): objawy pozapiramidowe (nietypowe ruchy, w tym drżenie i trzęsienie się rak i palców, skrętne ruchy ciała, szurający chód i sztywność rąk i nóg), ustępujące zwykle po przerwaniu stosowania leku.

Zaburzenia snu (trudności w zasypianiu, senność), zaparcie, ciężka uogólniona czerwona wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu.

Znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, co może zwiększyć podatność na zakażenia, zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków.

Choroba wątroby (nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, jasne zabarwienie stolca i ciemne zabarwienie moczu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Dimesar

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

■    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera Dimesar

-    Substancją czynną jest trimetazydyny dichlorowodorek.

Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku, co odpowiada 27,5 mg trimetazydyny.

-    Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda Dimesar i co zawiera opakowanie

Tabletki Dimesar są różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym symbolem ‘35’ po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 30, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 Logo Sandoz

4 HU/H/0347/001/IA/007

Dimesar

Charakterystyka Dimesar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dimesar, 35 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 35 mg trimetazydyny dichlorowodorku (Trimetazidini dihydrochloridum), co odpowiada 27,5 mg trimetazydyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Różowe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym symbolem ‘35’ po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Trimetazydyna wskazana jest u dorosłych jako terapia uzupełniająca objawowe leczenie pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, u których przeciwdławicowe leczenie pierwszego rzutu okazało się niewłaściwe lub nietolerowane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Dawką jest jedna tabletka zawierająca 35 mg trimetazydyny, którą przyjmuje się 2 razy na dobę podczas posiłków, popijając szklanką wody.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania trimetazydyny u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Dotychczas brak dostępnych danych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ekspozycja na trimetazydynę u osób w podeszłym wieku może być zwiększona na skutek związanego z wiekiem osłabienia czynności nerek (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min) zalecaną dawką jest 1 tabletka zawierająca 35 mg trimetazydyny przyjmowana rano podczas śniadania. Dawkę należy zwiększać z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min)

(patrz punkt 4.4 i 5.2) zalecaną dawką jest 1 tabletka zawierająca 35 mg trimetazydyny przyjmowana rano podczas śniadania.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenie, zespół niespokojnych nóg i inne pokrewne zaburzenia ruchu.

■    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego nie stosuje się w leczeniu napadów bólu dławicowego ani też nie jest wskazany w leczeniu początkowym niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału mięśnia sercowego. Nie należy go również stosować w fazie leczenia przedszpitalnego ani w ciągu pierwszych dni hospitalizacji.

W razie napadu bólu dławicowego należy ponownie ocenić kontrolę choroby niedokrwiennej serca i rozważyć dostosowanie leczenia.

Trimetazydyna może wywołać lub nasilić objawy parkinsonizmu (drżenie, akinezę, hipertonię), co należy systematycznie badać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadkach wątpliwych pacjenta należy skierować na konsultację neurologiczną.

Wystąpienie zaburzeń ruchu, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenie, chwiejność chodu, powinny skłonić do definitywnego odstawienia trimetazydyny.

Opisane objawy występują rzadko i zwykle ustępują po przerwaniu leczenia (u większości pacjentów w ciągu 4 miesięcy). Jeśli objawy parkinsonizmu utrzymują się dłużej niż 4 miesiące po odstawieniu produktu leczniczego, należy zwrócić się o poradę do neurologa.

Zaburzenia chodu lub niedociśnienie tętnicze mogą spowodować upadki, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania trimetazydyny u pacjentów, u których spodziewana jest zwiększona ekspozycja:

-    z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 5.2);

-    u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat), patrz punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi ani z pokarmem.

Trimetazydynę można stosować z heparyną, kalcyparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, produktami leczniczymi stosowanymi w zaburzeniach metabolizmu lipidów, kwasem salicylowym, beta-adrenolitykami, antagonistami wapnia, glikozydami napastnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania trimetazydyny w tabletkach u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie są wystarczające, aby określić zagrożenie dla płodu (patrz punkt 5.3). Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trimetazydyna przenika do mleka kobiecego lub mleka zwierząt w okresie laktacji. Ponieważ nie można wykluczyć przenikania do mleka ani związanego z tym ryzyka dla dziecka, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania trimetazydyny.

Płodność

Nie przeprowadzono konwencjonalnych badań dotyczących płodności (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych nie wykazano działania hemodynamicznego trimetazydyny, chociaż w okresie po wprowadzeniu do obrotu obserwowano występowanie zawrotów głowy i senność (patrz punkt 4.8), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które obserwowano i zgłaszano podczas stosowania trimetazydyny, występowały z następującą częstością: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane [ang. Preferred term - PT]

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, ból głowy

Częstość nieznana

Objawy parkinsonizmu (drżenie, akineza, hipertonia), chwiejność chodu, zespół niespokojnych nóg, inne pokrewne zaburzenia ruchu, zwykle ustępujące po przerwaniu stosowania leku.

Zaburzenia snu (bezsenność, senność)

Zaburzenia serca

Rzadko

Kołatanie serca, skurcze dodatkowe, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, które może spowodować złe samopoczucie, zawroty głowy lub upadek, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe; uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności i wymioty

Częstość nieznana

Zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, świąd, pokrzywka

Częstość nieznana

Ostra uogólniona krostkowica (AEGP), obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Osłabienie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana

Agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie notowano przypadków zatrucia na skutek przedawkowania trimetazydyny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w chorobach serca.

Kod ATC: C01EB15

Mechanizm działania

Trimetazydyna hamuje beta-oksydację kwasów tłuszczowych przez zablokowanie długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A, co nasila utlenianie glukozy. W niedokrwionej komórce energia uzyskiwana w procesie utleniania glukozy wymaga mniejszego zużycia tlenu niż w procesie beta-oksydacji. Nasilenie utlenienia glukozy prowadzi do optymalizacji komórkowych procesów energetycznych z zachowaniem prawidłowego metabolizmu podczas niedokrwienia.

Działania farmakodynamiczne

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca trimetazydyna działa jak czynnik metaboliczny, zachowując w komórkach mięśnia sercowego stężenie wysokoenergetycznych fosforanów. Działanie przeciwniedokrwienne osiągane jest bez jednoczesnego wpływu na parametry hemodynamiczne.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania kliniczne wykazały skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trimetazydyny w leczeniu pacjentów z przewlekłą dławicą piersiową, zarówno w monoterapii, jak i w przypadku niedostatecznej korzyści ze stosowania innych przeciwdławicowych produktów leczniczych.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą (TRIMPOL-II), trimetazydyna (60 mg/dobę) dodawana przez 12 tygodni do metoprololu w dawce 100 mg/dobę (50 mg dwa razy na dobę) spowodowała u 426 pacjentów znaczącą statystycznie poprawę parametrów próby wysiłkowej oraz objawów klinicznych w porównaniu z placebo. Stwierdzono wydłużenie całkowitego czasu wykonywania wysiłku o 20,1 s (p=0,023), zwiększenie obciążenia całkowitego o 0,54 ekwiwalentów metabolicznych (MET) (p=0,001), wydłużenie czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm o 33,4 s (p=0,003), wydłużenie czasu do wystąpienia bólu dławicowego o 33,9 s (p<0,001), zmniejszenie częstości bólów dławicowych o 0,73/tydzień (p=0,014) i zmniejszenie liczby przyjmowanych tabletek krótko działających azotanów o 0,63/tydzień (p=0,032), bez zmian parametrów hemodynamicznych.

W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą (Sellier) podawana 2 razy na dobę jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu z 35 mg trimetazydyny, dodawana do atenololu w dawce 50 mg raz na dobę przez 8 tygodni spowodowała u 223 pacjentów w 12 godzin po przyjęciu znaczące statystycznie wydłużenie (o 34,4 s, p=0,03) czasu do obniżenia odcinka ST o 1 mm podczas próby wysiłkowej w podgrupie pacjentów (n=173), w porównaniu z placebo. Stwierdzono także znaczącą różnicę w czasie do wystąpienia bólu dławicowego (p=0,049). Nie obserwowano znaczącej różnicy między grupami w odniesieniu do innych drugorzędowych punktów końcowych badania (całkowity czas wykonywania wysiłku, obciążenie całkowite i kliniczne punkty końcowe).

W trwającym 3 miesiące randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą (badanie Vasco) porównywano u 1962 pacjentów dwa schematy leczenia: atenolol w dawce 50 mg/dobę podawany razem z jedną z dwóch dawek trimetazydyny (70 mg/dobę i 140 mg/dobę) wobec placebo. W całej populacji obejmującej zarówno pacjentów z objawami, jak i bez objawów, nie wykazano korzyści ze stosowania trimetazydyny w odniesieniu do punktów końcowych ani ergometrycznych (całkowity czas trwania wysiłku, czas do obniżenia odcinka ST o 1 mm oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego), ani klinicznych. Jednak w określonej w analizie post-hoc podgrupie pacjentów z objawami (n=1574) trimetazydyna (140 mg) znacząco wydłużyła całkowity czas trwania wysiłku (+23,8 s vs +13,1 s dla placebo; p=0,001) oraz czas do wystąpienia bólu dławicowego (+46,3 s vs +32,5 s po placebo; p=0,005).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Trimetazydyna podana doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie w surowicy po upływie około 5 godzin od podania.

Stężenie trimetazydyny w surowicy osiąga stan stacjonarny po 60 godzinach i jest stabilne w trakcie leczenia. Nie stwierdzono interakcji z pokarmem.

Dystrybucja

Trimetazydyna wiąże się z białkami osocza w około 16%. Objętość dystrybucji wynosi 4,8 l/kg, co oznacza dobre przenikanie leku do tkanek.

Wydalanie

Trimetazydyna jest wydalana głównie w moczu w niezmienionej postaci. Średni okres półtrwania wynosi 7 godzin, a u pacjentów w wieku powyżej 65 lat wydłuża się do 12 godzin.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania trimetazydyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność trimetazydyny u myszy, szczurów i świnek morskich jest niewielka. Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym przeprowadzone na szczurach i psach nie wskazały docelowego narządu dla działania toksycznego trimetazydyny. W szeregu badań in vitro i in vivo nie wykazano działania genotoksycznego leku. W badaniach przeprowadzonych na szczurach, myszach i królikach nie obserwowano niepożądanego wpływu trimetazydyny na reprodukcję (zwłaszcza działania teratogennego).

W badaniach toksycznego wpływu na zarodki szczurów i królików trimetazydyna nie wykazywała działania teratogennego. Nie obserwowano zmian czynności reprodukcyjnych u trzech pokoleń szczurów. Nie przeprowadzono standardowych badań dotyczących płodności lub rozwoju przed-i pourodzeniowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K30 Guma ksantan

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium: 18 miesięcy Blister z folii PVC/Aclar/Aluminium: 18 miesięcy Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium: 2 lata Blister z folii OPA/Aluminium/PE/Aluminium: 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku Blister z folii PVC/Aclar/Aluminium w tekturowym pudełku Blister z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku Blister z folii OPA/Aluminium/PE/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 10, 20, 30, 40, 60 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18422

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.05.2014

7 HU/H/0347/001/IA/005

Dimesar