+ iMeds.pl

Dip rilif (50 mg + 30 mg)/gUlotka Dip rilif

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel Ibuprofenum + Mentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni u dorosłego lub po 7 dniach u dziecka nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje

się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dip Rilif i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku leku Dip Rilif

3.    Jak stosować Dip Rilif

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dip Rilif

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dip Rilif i w jakim celu się go stosuje

Dip Rilif jest lekiem o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zawiera ibuprofen (50 mg w 1 g żelu) i mentol (30 mg w 1 g żelu).

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest lekiem silnie działającym przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Mentol działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.

Wskazania do stosowania

Dip Rilif stosuje się do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w:

-    bólach reumatycznych, w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólach pleców, lumbago (postrzale), bólach mięśniowych, bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

-    bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dip Rilif

Kiedy nie stosować leku Dip Rilif:

Nie należy stosować leku:

- u osób, u których kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen lub mentol, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), kwas acetylosalicylowy, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

-    u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

-    na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych

-    do oczu i na skórę w okolicach oczu

-    na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie

-    u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dip Rilif należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występuje alergia na leki lub kosmetyki

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek

-    jeśli u pacjent jednocześnie przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leków

-    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa

Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry i poradzić się lekarza. Lek Dip Rilif a inne leki

Stosowanie leku jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilić częstość występowania działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować nawet o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować Dip Rilif

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dip Rilif jest przeznaczony wyłącznie do użytku miejscowego, na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku.

W przypadku tubek zawierających 30 g, 50 g lub 100 g leku należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15 g leku 4 - 10 cm żelu.

Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowuj ąc co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Po użyciu żelu należy zawsze należy umyć ręce chyba, że są one miejscem zastosowania leku.

Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami takimi, jak bandaże czy plastry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dip Rilif

Przedawkowanie leku podczas miejscowego stosowania jest mało prawdopodobne.

Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka, pokrzywka.

Rzadziej występuj ą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmatyczne lub choroby alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dip Rilif

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi leku są 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu w 1 g żelu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Opakowanie zawiera 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dip Rilif

Charakterystyka Dip rilif

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg mentolu (Mentholum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Bezbarwny żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia produktu leczniczego.

Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. W przypadku tubek zawierających 30 g, 50 g lub 100 g produktu leczniczego należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15 g leku 4 - 10 cm żelu.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować żelu na i w okolicach błon śluzowych oraz w okolicach oczu.

Unikać kontaktu ze skórą uszkodzoną lub zmienioną zapalnie. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry. Nie stosować pod opatrunkami okluzyjnymi.

Jeśli objawy nie ustępują po dwóch tygodniach, pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza.

Ponieważ wiadomo, że ibuprofen podany doustnie może nasilać istniejącą niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek przed zastosowaniem miejscowym leków zawieraj ących ibuprofen takich, jak Dip Rilif, powinni zasięgnąć porady lekarza.

Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu żelu Dip Rilif, jeśli to nie ręce są leczone.

W przypadku połknięcia żelu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może zwiększać możliwość wystąpienia objawów niepożądanych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania miejscowo, na skórę ibuprofenu i mentholu w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazuj ą bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz 5.3).

W oparciu o wiedzę teoretyczną stosowanie produktu leczniczego może opóźnić wystąpienie akcji porodowej i wydłużyć czas trwania porodu.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywaniu leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka matki w stosunkowo małym stężeniu i raczej nie powoduje objawów niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej występuj ących należą zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie i zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, pokrzywka.

Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, niestrawność.

Zaburzenia układu immunologicznego: mogą to być reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu ibuprofenu takie jak:

a)    niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja,

b)    napady astmy, napady duszności, skurcz oskrzeli,

c)    reakcje skórne różnego typu, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i znacznie rzadziej, pęcherzyca (włączając martwicę skórną i rumień wielopostaciowy).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Wystąpienie objawów niepożądanych po zastosowaniu miejscowym jest mało prawdopodobne. Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi. Poważne zaburzenia elektrolitowe powinny być wyrównane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Ibuprofen, pochodna kwasu fenylopropionowego jest inhibitorem syntetazy prostaglandynowej wykazującym po zastosowaniu miejscowym działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Mentol działa na poziomie zakończeń nerwowych skóry. Mentol po zastosowaniu na skórę powoduje zaczerwienienie skóry poprzez wywoływanie łagodnego podrażnienia zmniejsza dolegliwości bólowe mięśni, ścięgien i stawów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen jest wchłaniany przez skórę w ilości stanowiącej około 5% absorpcji po podaniu doustnym. We krwi osiąga stężenie maksymalne około 0,6 mikrogramów/ml po około 2 godzinach od aplikacji. Mentol stymuluje receptory bodźców urazowych (nocyceptory) powodując wzrost temperatury mięśni powierzchniowych. Stymulacja nocyceptorów inicjuje reakcję, w wyniku której uwalniane są peptydy rozszerzające naczynia krwionośne, co daje efekt podrażnienia skóry.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Prowadzone badania nie wykazały działania o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy Diizopropanolamina Karbomer Etanol 96%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowań

Tuba aluminiowa z membraną, wewnętrznie pokryta żywicą, zamknięta polietylenową nakrętką, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących usuwania. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

The Mentholatum Company Limited 1 Redwood Avenue Peel Park Campus

East Kilbride G74 5PE, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4326

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pierwsze pozwolenie: 04.08.1999 r.

Przedłużenie pozwolenia: 8.07.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Dip Rilif