Imeds.pl

Dip Rilif (50 Mg + 30 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel Ibuprofenum + Mentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni u dorosłego lub po 7 dniach u dziecka nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje

się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dip Rilif i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku leku Dip Rilif

3.    Jak stosować Dip Rilif

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dip Rilif

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dip Rilif i w jakim celu się go stosuje

Dip Rilif jest lekiem o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Zawiera ibuprofen (50 mg w 1 g żelu) i mentol (30 mg w 1 g żelu).

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest lekiem silnie działającym przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zmniejsza stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Mentol działa miejscowo znieczulająco. Powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek. Skojarzone działanie obu składników powoduje uśmierzenie bólu bardzo szybko po naniesieniu żelu na skórę i działanie to utrzymuje się przez wiele godzin.

Wskazania do stosowania

Dip Rilif stosuje się do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego w:

-    bólach reumatycznych, w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bólach pleców, lumbago (postrzale), bólach mięśniowych, bólach w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

-    bólu i obrzęku wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dip Rilif

Kiedy nie stosować leku Dip Rilif:

Nie należy stosować leku:

- u osób, u których kiedykolwiek wystąpiły reakcje uczuleniowe na ibuprofen lub mentol, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), kwas acetylosalicylowy, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

-    u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

-    na błony śluzowe, wargi, nozdrza i okolice narządów moczowo-płciowych

-    do oczu i na skórę w okolicach oczu

-    na skórę uszkodzoną lub zmienioną zapalnie

-    u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dip Rilif należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występuje alergia na leki lub kosmetyki

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek

-    jeśli u pacjent jednocześnie przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leków

-    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa

Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry i poradzić się lekarza. Lek Dip Rilif a inne leki

Stosowanie leku jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilić częstość występowania działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować nawet o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować Dip Rilif

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dip Rilif jest przeznaczony wyłącznie do użytku miejscowego, na skórę.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku.

W przypadku tubek zawierających 30 g, 50 g lub 100 g leku należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15 g leku 4 - 10 cm żelu.

Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowuj ąc co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. Po użyciu żelu należy zawsze należy umyć ręce chyba, że są one miejscem zastosowania leku.

Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami takimi, jak bandaże czy plastry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dip Rilif

Przedawkowanie leku podczas miejscowego stosowania jest mało prawdopodobne.

Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka, pokrzywka.

Rzadziej występuj ą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego - bóle brzucha i niestrawność.

U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmatyczne lub choroby alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dip Rilif

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi leku są 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu w 1 g żelu.

Pozostałe składniki to: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolamina, woda oczyszczona.

Opakowanie zawiera 15 g, 30 g, 50 g lub 100 g żelu

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

EGIS Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 45 D 02-146 Warszawa tel. 22 417 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: