+ iMeds.pl

Diprivan 10 mg/mlUlotka Diprivan

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Diprivan,

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

3.    Jak stosować lek Diprivan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diprivan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

Lek Diprivan należy do grupy leków zwanych środkami do znieczulenia ogólnego. Środki do znieczulenia ogólnego służą uśpieniu pacjenta do operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Stosowane są również aby wywołać efekt uspokojenia.

Propofol - substancja czynna leku Diprivan - jest krótko działającym środkiem stosowanym do znieczulenia ogólnego. Po zastosowaniu propofolu wprowadzenie do znieczulenia i wybudzenie po znieczuleniu, jest zwykle szybkie.

Lek Diprivan stosuje się w następujących wskazaniach:

•    wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca

•    uspokojenie sztucznie wentylowanych pacjentów w wieku powyżej 16 lat leczonych w oddziale intensywnej terapii

• uspokojenie z zachowaniem świadomości u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, stosując sam propofol lub w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

Kiedy nie stosować leku Diprivan

Leku Diprivan nie należy stosować:

•    u pacjentów o znanej nadwrażliwości na propofol lub którykolwiek ze składników leku,

•    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na soję lub orzeszki ziemne,

•    w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diprivan

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały wcześniej po zastosowaniu leku zawierającego propofol lub którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Nie zaleca się stosowania leku Diprivan u noworodków.

Nie należy spożywać alkoholu co najmniej 8 godzin przed podaniem leku Diprivan i 8 godzin po jego podaniu.

Przed zastosowaniem leku Diprivan należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

•    padaczka lub napad drgawek kiedykolwiek w życiu,

• duże stężenie substancji tłuszczowych (lipidów) lub choroby związane z metabolizmem tłuszczów w organizmie,

•    odwodnienie, choroby serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, złe samopoczucie od dłuższego czasu.

Stosowanie leku Diprivan z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leku Diprivan z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Diprivan u kobiet w ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne.

W przypadku ciąży, zamiaru zajścia w ciążę lub karmienia piersią należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Diprivan. Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Diprivan w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa urządzeń mechanicznych, może być upośledzona co najmniej przez 24 godziny po znieczuleniu.

Diprivan zawiera sód, olej sojowy i disodu edetynian:

Diprivan zawiera 0,0018 mmol sodu na ml, czyli mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Diprivan zawiera edetynian disodu. Podczas przedłużonego stosowania leku Diprivan może być konieczne podawanie produktów cynku. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze zwiększonym ryzykiem niedoboru cynku, np. pacjentów poparzonych, pacjentów z biegunką i (lub) uogólnionymi zakażeniami.

3. Jak stosować lek Diprivan

Lek Diprivan jest podawany dożylnie przez lekarza anestezjologa lub lekarza w oddziale intensywnej terapii. Do podania może być użyta igła lub plastikowa kaniula. Dodatkowo, podczas dłuższych zabiegów chirurgicznych lub na oddziale intensywnej terapii, może być zastosowana pompa elektryczna w celu kontroli dawkowania propofolu.

Wielkość dawki leku Diprivan zależy od wieku, masy ciała, stanu ogólnego pacjenta. Lekarz poda odpowiednią dawkę, aby wprowadzić pacjenta w stan znieczulenia, podtrzymać efekt znieczulenia lub osiągnąć odpowiednio głębokie znieczulenie, na podstawie odpowiedzi pacjenta na lek i obserwacji parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa, itp.).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę. Jest więc mało prawdopodobne, aby doszło do przedawkowania propofolu. W razie przypadkowego podania dawki leku większej niż zalecana przez lekarza stosuje się leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania zażycia leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę. Specyfika podawania środków stosowanych do znieczulenia ogólnego nie wymaga ich regularnego dawkowania, np. 2 razy na dobę. Pominięcie dawki leku nie dotyczy więc leku Diprivan.

Przerwanie stosowania leku Diprivan

Nie dotyczy

4.    Możliwe działania niepożądane

Lek Diprivan, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane u pacjentów, którym podawano propofol.

Wprowadzenie do znieczulenia lub uspokojenie oraz utrzymanie znieczulenia i efektu uspokojenia jest zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej występujące działania niepożądane, np. niedociśnienie, są znanymi działaniami środków anestetycznych i uspokajających.

Rodzaj, nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących lek Diprivan mogą być związane ze stanem pacjenta oraz procedurami zabiegowymi i leczniczymi, którym pacjent był poddawany.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    ból w miejscu wstrzyknięcia

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    bóle głowy podczas wybudzania

•    zmniejszenie ciśnienia krwi

•    przemijający bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia

•    spowolnienie pracy serca

•    nudności, wymioty podczas wybudzania

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły lub zakrzepica

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    drgawki i drżenia

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów)

•    ciężkie reakcje alergiczne takie jak obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie tętnicze)

•    obrzęk płuc

•    wydłużony czas do wybudzenia

•    zapalenie trzustki

•    zmiany zabarwienia moczu

•    pobudzenie seksualne podczas wybudzania

•    gorączka pooperacyjna

Lekarz anestezjolog lub lekarz w oddziale intensywnej terapii nadzorują stosowanie leku Diprivan u pacjenta. W razie wystąpienia działań niepożądanych zostanie wdrożone właściwe postępowanie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość występowania tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    zbyt wysoki poziom kwasu we krwi, co może powodować przyspieszenie oddechu

•    podwyższone stężenie potasu we krwi

•    wysoki poziom lipidów we krwi

•    nastrój euforyczny

•    nadużywanie leku

•    mimowolne ruchy

•    arytmia serca

•    niewydolność serca

•    zatrzymanie pracy serca

•    rozrost wątroby

•    niewydolność nerek

•    rozpad komórek mięśniowych (rabdomioliza)

•    nieprawidłowy obraz EKG

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Diprivan

Lek Diprivan należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu roztwór jest trwały przez 6 godzin.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Diprivan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diprivan

Substancją czynną leku jest propofol, w ilości 10 miligramów na 1 mililitr emulsji.

Inne składniki leku to: olej sojowy oczyszczony, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego, glicerol, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Diprivan i co zawiera opakowanie

Lek Diprivan to biała, izotoniczna emulsja typu olej w wodzie.

Opakowania:

•    5 ampułek po 20 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

•    1 fiolka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

•    1 ampułkostrzykawka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

Wytwórca:

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Wielka Brytania

Corden Pharma S.P.A Viale dell’ Industria 3 20867 Caponago Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku, w tym informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego, są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: www.urpl.gov.pl.

5(5)

Diprivan

Charakterystyka Diprivan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIPRIVAN , 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml emulsji zawiera 10 miligramów propofolu (Propofolum). Produkt zawiera olej sojowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań.

Biała, izotoniczna emulsja typu olej w wodzie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Diprivan jest krótko działającym, dożylnym lekiem znieczulającym stosowanym do:

•    wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogólnego u dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca życia,

•    wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca życia poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym jako pojedynczy produkt leczniczy lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w celu wywołania znieczulenia miejscowego lub regionalnego,

•    sedacji pacjentów powyżej 16 lat podczas oddychania kontrolowanego, leczonych w oddziale intensywnej terapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne.

W podpunkcie „Sposób podawania” znajdują się informacje dotyczące podawania produktu Diprivan za pomocą systemu Diprifusor TCI (Target Controlled Infusion system - docelowa kontrolowana infuzja). Ten sposób podawania jest stosowany wyłącznie do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dorosłych.

Nie zaleca się stosowania tego systemu podczas wywoływania uspokojenia na oddziałach intensywnej terapii, wywoływania uspokojenia z zachowaniem świadomości w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych oraz podczas zabiegów u dzieci.

DOROŚLI

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego

Indukcję znieczulenia można przeprowadzić, podając pacjentowi lek we wstrzyknięciu (bolus) lub rozpoczynając wlew dożylny.

Pacjentom z premedykacją lub bez niej zaleca się podawanie produktu Diprivan w dawkach podzielonych (około 40 mg, czyli 4 ml produktu co 10 sekund u przeciętnie zdrowego człowieka) w postaci pojedynczego wstrzyknięcia lub wlewu dożylnego, w zależności od reakcji, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia. Dla większości dorosłych pacjentów w wieku poniżej 55 lat wystarczającą dawką propofolu jest 1,5 do 2,5 mg/kg mc. Dawkę całkowitą, konieczną do znieczulenia, można zmniejszyć wydłużając czas podawania i zmniejszając szybkość wlewu do około 20-50 mg/min.

U pacjentów powyżej 55 lat zapotrzebowanie na Diprivan jest mniejsze. U pacjentów z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA (American Society of Anesthesiologist) należy stosować mniejsze dawki (około 20 mg, czyli 2 ml co 10 sekund).

Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego

W celu utrzymania pożądanej głębokości znieczulenia Diprivan można podawać we wlewie albo w powtarzanych wstrzyknięciach (bolus). Szybkość wlewu konieczna do zapewnienia właściwej głębokości znieczulenia znacznie się różni u poszczególnych pacjentów i mieści się zwykle w zakresie od 4 mg/kg mc./h. do 12 mg/kg mc./h. Diprivan można również podawać w powtarzanych wstrzyknięciach. W zależności od zapotrzebowania klinicznego, dawka wynosi od 25 mg do 50 mg (2,5 do 5 ml).

Wywołanie uspokojenia podczas intensywnej opieki medycznej u pacjentów powyżej 16 lat

W przypadku konieczności uspokojenia dorosłych pacjentów, u których stosuje się oddychanie wspomagane, zaleca się podawanie produktu Diprivan w ciągłym wlewie dożylnym. Szybkość wlewu należy dostosować do pożądanego stopnia sedacji.

Zwykle skuteczne są dawki w zakresie od 0,3 do 4,0 mg/kg mc./h. (patrz punkt 4.4). Nie zaleca się stosowania produktu Diprivan w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów poniżej 16 lat (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się stosowania systemu Diprifusor TCI podczas wywoływania uspokojenia u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Wywołanie uspokojenia z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych

Nie zaleca się stosowania systemu Diprifusor TCI w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych.

W celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości koniecznego do przeprowadzenia zabiegu diagnostycznego lub chirurgicznego należy dobrać dawkę indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta. Do wywołania wstępnego uspokojenia u większości pacjentów konieczne jest podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg/kg mc. w czasie 1 do 5 minut. Podtrzymanie żądanej głębokości uspokojenia osiąga się, dobierając odpowiednio szybkość wlewu. Szybkość wlewu wynosi zwykle od 1,5 do 4,5 mg/kg mc./h. Jeśli jest konieczne szybkie pogłębienie uspokojenia, można dodatkowo podać pojedyncze wstrzyknięcia (bolus) produktu Diprivan w dawce 10 do 20 mg

U pacjentów z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA może być konieczne zmniejszenie szybkości wlewu oraz dawki produktu Diprivan.

PACJENCI W PODESZŁYM WIEKU

Diprivan należy dawkować indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta.

U pacjentów powyżej 55 lat, zarówno podczas wprowadzenia do znieczulenia jak i podczas sedacji z zachowaniem świadomości w trakcie zabiegów diagnostycznych lub chirurgicznych, może być konieczne podanie mniejszej dawki produktu Diprivan. U pacjentów z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA należy stosować mniejsze dawki i rzadziej je podawać. Nie należy podawać pojedynczych lub powtarzanych wstrzyknięć (bolus) ze względu na możliwość zatrzymania czynności serca i oddechu.

ZNIECZULENIE OGÓLNE U DZIECI POWYŻEJ 1 MIESIĄCA

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego u dzieci powyżej 1 miesiąca

Dipriyan stosowany do wprowadzenia do znieczulenia ogólnego u dzieci należy podawać powoli, aż do wystąpienia klinicznych cech znieczulenia. Dawkę należy dostosować do wieku i (lub) masy ciała dziecka. U większości dzieci w wieku powyżej 8 lat do indukcji znieczulenia wystarcza dawka około 2,5 mg/kg mc. U dzieci młodszych, szczególnie w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, wymagana dawka może być większa (2,5-4 mg/kg mc.).

Mniejsze dawki zaleca się u dzieci z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA (patrz punkt

4.4) .

Podtrzymywanie znieczulenia ogólnego

W celu podtrzymania znieczulenia ogólnego na odpowiednim poziomie produkt Diprivan można podawać w ciągłym wlewie dożylnym lub w pojedynczych powtarzanych wstrzyknięciach.

Szybkość wlewu konieczna do zapewnienia odpowiednio głębokiego znieczulenia może znacznie się różnić między poszczególnymi pacjentami, przy czym zwykle mieści się w zakresie 9 -15 mg/kg mc./h. U młodszych dzieci, szczególnie w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, wymagane może być zastosowanie większej dawki.

Mniejsze dawki zaleca się u dzieci z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA (patrz punkt

4.4) .

Uspokojenie z zachowaniem świadomości podczas zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci powyżej 1 miesiąca

Dawkowanie i schemat dawkowania zależą od oczekiwanej głębokości uspokojenia oraz odpowiedzi klinicznej. Do wywołania sedacji u większości pacjentów pediatrycznych wymagane jest podanie dawki od 1-2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie efektu uspokojenia jest osiągane poprzez podawanie produktu Diprivan dożylnie aż do uzyskania odpowiedniego poziomu uspokojenia. Dla większości pacjentów niezbędna dawka waha się od 1,5 do 9 mg/kg mc. na godzinę. Wlew może być uzupełniony przez pojedyncze wstrzyknięcia do 1 mg propofolu na kg mc., jeśli konieczne jest szybko pogłębiające się uspokojenie.

Mniejsze dawki zaleca się u dzieci z III lub IV grupy według klasyfikacji ASA (patrz punkt

4.4) .

Uspokojenie podczas intensywnej opieki medycznej u dzieci

Stosowanie produktu Diprivan podczas prowadzenia intensywnej terapii u dzieci poniżej 16 lat jest przeciwwskazane.

Sposób podawania

Diprivan nie ma właściwości analgetycznych, dlatego podczas jego podawania zaleca się stosowanie dodatkowo leków znieczulających.

Do wlewów można używać nierozcieńczony Diprivan w plastikowych strzykawkach, szklanych butelkach infuzyjnych lub ampułkostrzykawkach.

Jeśli propofol stosuje się nierozcieńczony do podtrzymania znieczulenia, zaleca się używanie pomp strzykawkowych lub wolumetrycznych w celu ustalenia właściwej szybkości wlewu. Diprivan można także podawać w postaci rozcieńczonej. Rozpuszczalnikiem może być wyłącznie 5% roztwór glukozy w workach z polichlorku winylu lub szklanych butelkach infuzyjnych. W 5 objętościach rozpuszczalnika należy rozcieńczyć co najmniej 1 objętość produktu Diprivan (2 mg propofolu w 1 ml). Mieszaninę należy przygotowywać z zachowaniem zasad aseptyki, tuż przed podaniem. Mieszanina jest trwała przez 6 godzin.

Rozcieńczony Diprivan można podawać stosując jedną z wielu metod regulacji szybkości wlewu dożylnego. Użycie samego zestawu do infuzji nie chroni przed niekontrolowanym podaniem dużej objętości rozcieńczonego produktu. Do zestawu do wlewów należy dołączyć biuretę, licznik kropli lub pompę infuzyjną wolumetryczną. W razie maksymalnego wypełnienia biurety roztworem również istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego wlewu produktu.

Diprivan może być podawany za pomocą łącznika Y (umieszczonego jak najbliżej kaniuli dożylnej) równocześnie z jednym z następujących płynów infuzyjnych: 5% roztworem glukozy; 0,9% roztworem chlorku sodu; mieszaniną 4% roztworu glukozy i 0,18% roztworu chlorku sodu.

Fabrycznie napełniana ampułkostrzykawka jest szklana, w związku z tym stawia mniejszy opór niż plastikowa i lżej się ją obsługuje. Jeśli produkt jest podawany z ampułkostrzykawki bez zastosowania pompy infuzyjnej, nie należy pozostawiać bez kontroli otwartego połączenia kaniuli i linii infuzyjnej.

Ampułkostrzykawka może być używana tylko w odpowiedniej pompie strzykawkowej, przed podłączeniem należy sprawdzić zgodność obu elementów. Pompa powinna mieć zabezpieczenie zapobiegające zasysaniu płynu oraz alarm niedrożności systemu przy ciśnieniu nie większym niż 1000 mmHg.

W pompach mających oprogramowanie, które umożliwia stosowanie różnych typów strzykawek, przed zastosowaniem ampułkostrzykawki z produktem Diprivan należy ustawić opcję B-D 50/60 ml PLASTIPAK.

Diprivan można mieszać z roztworem alfentanylu w stężeniu 500 pg/ml, w stosunku objętościowym od 20:1 do 50:1. Mieszaninę należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki i zużyć w ciągu 6 godzin.

Ból podczas pierwszego wstrzyknięcia produktu Diprivan można zmniejszyć, dodając lidokainę. Bezpośrednio przed podaniem, w plastikowej strzykawce należy przygotować roztwór zawierający 20 części produktu Diprivan oraz 1 część 0,5% lub 1% roztworu chlorowodorku lidokainy.

Rozcieńczenia i równoczesne podawanie produktu Diprivan z innymi lekami lub płynami do wlewów dożylnych

(patrz punkt: Informacje dodatkowe)__ _

Metoda

jednoczesnego

podawania

Dodawany lek lub rozcieńczalnik

Przygotowanie

Środki ostrożności

Zmieszanie przed podaniem

5% roztwór glukozy do wlewów dożylnych

Zmieszać 1 część produktu Diprivan z nie więcej niż 4 częściami 5% roztworu glukozy w worku PCV albo w szklanej butelce do wlewów.

Jeśli do rozcieńczeń używa się worków PCV, zaleca się, aby worek był pełny. W celu rozcieńczenia należy usunąć odpowiednią objętość glukozy i zastąpić ją odpowiednią objętością produktu Diprivan.

Przygotować aseptycznie tuż przed podaniem. Mieszanina jest trwała przez 6 godzin.

Roztwór chlorowodorku lidokainy do wstrzyknięć (0,5% lub 1% roztwór bez środków

konserwuj ących).

Zmieszać 20 części produktu Diprivan z ok.

1 częścią 0,5-1% roztworu chlorowodorku lidokainy do wstrzyknięć.

Przygotować aseptycznie tuż przed podaniem. Stosować tylko do wprowadzenia do znieczulenia.

Roztwór alfentanylu (500 pg/ml) do wstrzyknięć.

Zmieszać Diprivan z roztworem alfentanylu w stosunku objętości od 20:1 do 50:1.

Przygotować aseptycznie tuż przed podaniem. Zużyć w ciągu 6 godzin od przygotowania roztworu.

Jednoczesne podawanie za pomocą łącznika w kształcie litery Y

5% roztwór glukozy do wlewów dożylnych.

Podawać za pomocą łącznika w kształcie litery Y.

Łącznik w kształcie litery Y umieścić jak najbliżej kaniuli dożylnej.

0,9% roztwór chlorku sodu do wlewów dożylnych.

Jak wyżej

Jak wyżej

4% roztwór glukozy z 0,18% roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych

Jak wyżej

Jak wyżej

Podawanie produ

ítu Diprivan za pomocą pompy Diprifusor z systemem TCI

Podawanie produktu Diprivan za pomocą pompy Diprifusor z systemem TCI stosuje się do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego u dorosłych.

Nie zaleca się stosowania tej metody w celu wywołania uspokojenia u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości, a także podczas zabiegów chirurgicznych u dzieci.

U dorosłych pacjentów podczas wprowadzenia oraz podtrzymywania znieczulenia ogólnego Diprivan może być dawkowany z zastosowaniem systemu TCI.

System ten umożliwia anestezjologowi uzyskanie pożądanej szybkości indukcji oraz planowanej głębokości znieczulenia poprzez wcześniejsze określenie pożądanego (przewidywanego) stężenia leku w surowicy.

Diprivan może być podawany wyłącznie za pomocą systemu Diprifusor TCI, zawierającego komputerowe oprogramowanie przeznaczone do tego celu. System działa wyłącznie po elektronicznym rozpoznaniu fabrycznie napełnionej ampułkostrzykawki zawierającej 1% lub 2% Diprivan i dostosowuje szybkość podawania leku do rozpoznanego stężenia. Osoba stosująca tę technikę przed podaniem leku powinna się zapoznać z instrukcją obsługi pompy, zasadami podawania produktu Diprivan w systemie TCI oraz z prawidłowym stosowaniem identyfikatora umieszczonego na strzykawce. Wszystkie informacje zawarte są w instrukcji obsługi systemu Diprifusor i są dostępne na życzenie pod adresem firmy.

Poniżej podano zasady ustalania pożądanego stężenia produktu w surowicy. Ponieważ istnieją osobnicze różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice propofolu, dawkę należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta, niezależnie od tego czy stosowano premedykację, czy nie.

U dorosłych pacjentów poniżej 55 lat wprowadzenie do znieczulenia uzyskuje się zwykle, gdy stężenie propofolu w surowicy wynosi od 4 do 8 ^g/ml. Zaleca się, aby stężenie początkowe propofolu u pacjentów po premedykacji wynosiło 4 ^g/ml, a u pacjentów bez premedykacji-6 ^g/ml. Czas wprowadzania do znieczulenia wynosi wtedy zwykle od 60 do 120 sekund. Jeśli ustalono większe docelowe stężenie leku w surowicy, możliwa jest szybsza indukcja znieczulenia, ale jednocześnie może wystąpić bardziej nasilona depresja układu oddechowego i układu krążenia.

U pacjentów powyżej 55 lat oraz należących do III lub IV grupy według klasyfikacji ASA należy przyjąć niższe wartości początkowego stężenia leku w surowicy. Następnie należy je zwiększać o 0,5 do 1,0 ^g/ml/min w odstępie 1 minuty, stopniowo osiągając indukcję znieczulenia.

Z reguły konieczne jest równoczesne stosowanie leków przeciwbólowych. Dawka podawanych środków przeciwbólowych może wpływać na zmniejszenie stężenia leku niezbędnego do podtrzymania znieczulenia. Stężenie leku w surowicy umożliwiające podtrzymanie znieczulenia wynosi zwykle od 3 do 6 ^g/ml.

Podczas wybudzania chorego, w zależności od zastosowanej dawki leków przeciwbólowych, stężenie propofolu wynosi zwykle 1,0 do 2,0 ^g/ml.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na propofol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Diprivan jest przeciwskazany do stosowania u osób nadwrażliwych na soję lub orzeszki ziemne. Diprivan jest przeciwwskazany w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Diprivan powinny podawać osoby wyszkolone w zakresie anestezjologii (lub lekarze wyspecjalizowani w intensywnej opiece medycznej). Produkt Diprivan należy stosować wyłącznie w oddziałach, w których jest dostępny system ciągłego monitorowania pacjenta, sprzęt do zapewnienia drożności dróg oddechowych, oddychania kontrolowanego, podawania tlenu oraz resuscytacji. Osoba przeprowadzająca zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny nie powinna podawać pacjentowi produktu Diprivan.

Zgłaszano przypadki nadużywania leku Diprivan, głównie przez personel medyczny. Podobnie jak w przypadku innych ogólnych środków znieczulających, zastosowanie leku Diprivan bez kontroli układu oddechowego może prowadzić do poważnych komplikacji oddechowych.

Jeśli produkt Diprivan jest stosowany w celu uspokojenia z zachowaniem świadomości w trakcie zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych, należy zapewnić ciągłe monitorowanie pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów hipotensji, niedrożności dróg oddechowych lub desaturacji.

Tak jak w przypadku innych dożylnych środków uspokajających, po zastosowaniu produktu Diprivan w celu uspokojenia pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym, mogą wystąpić mimowolne ruchy pacjentów. Jest to szczególnie niebezpieczne w trakcie zabiegów wymagających całkowitego unieruchomienia pacjentów (np. w okulistyce). W tych przypadkach produkt Diprivan należy stosować ostrożnie.

Przed przeniesieniem na oddział pacjent powinien być w pełni wybudzony. Bardzo rzadko po zastosowaniu produktu Diprivan obserwowano wydłużenie czasu wybudzania z towarzyszącym niekiedy zwiększonym napięciem mięśniowym. Objaw ten może być poprzedzony okresem czuwania. Chociaż wybudzenie następuje samoistnie, pacjent przed wybudzeniem musi być monitorowany ze szczególną uwagą.

Zaburzenia wywołane przez lek Diprivan nie są ogólnie wykrywane po upływnie 12 godzin. Należy rozważyć działanie leku Diprivan, procedury medyczne, stosowane jednocześnie leki, wiek i stan pacjenta, tłumacząc pacjentowi:

-    zasadność towarzyszenia pacjentowi podczas opuszczania miejsca zastosowania

-    zalecenia dotyczące czasu, po jakim pacjent może wykonywać czynności wymagające zręczności lub niebezpieczne, np. prowadzenie pojazdu

-    stosowanie innych środków mogących wywoływać efekt uspokojenia (np. benzodiazepiny, opioidy, alkohol).

Podobnie jak w przypadku innych dożylnych środków znieczulających, należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania leku pacjentom z niewydolnością układu krążenia, układu oddechowego, nerek, wątroby, pacjentom z hipowolemią, pacjentom osłabionym. Klirens leku Diprivan zależy od przepływu krwi, dlatego też ulega on zmniejszeniu po jednoczesnym zastosowaniu leków zmniejszających pojemność minutową serca.

Tak jak w przypadku innych dożylnych środków znieczulających oraz wywołujących uspokojenie, należy poinformować pacjenta o zakazie spożywania alkoholu co najmniej 8 godzin przed podaniem produktu Diprivan i 8 godzin po jego podaniu.

Tak jak w przypadku innych dożylnych środków wywołujących uspokojenie, jednoczesne podawanie produktu Diprivan i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. silnych leków przeciwbólowych, narkotycznych środków przeciwbólowych, alkoholu, środków stosowanych do znieczulenia ogólnego) może zwiększać działanie uspokajające propofolu oraz zwiększać ryzyko niewydolności układu oddechowego i (lub) układu krążenia. W związku z tym zaleca się podawanie produktu Diprivan po podaniu leków przeciwbólowych, a jego dawka powinna być dostosowana do reakcji pacjenta.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania produktu Diprivan w pojedynczych wstrzyknięciach dożylnych (bolus) pacjentom z ostrą niewydolnością układu oddechowego lub depresją oddechową.

Podczas wprowadzania do znieczulenia u części pacjentów może wystąpić niedociśnienie tętnicze i przemijający bezdech. Bardzo rzadko, z powodu niedociśnienia tętniczego, konieczne jest dożylne podanie płynów i zmniejszenie szybkości podawania produktu Diprivan w trakcie podtrzymywania znieczulenia.

Propofol nie ma działania blokującego czynność nerwu błędnego i może wywoływać bradykardię (czasami ciężką), a nawet asystolię. Podczas wprowadzenia lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego należy rozważyć konieczność dożylnego podania leku antycholinergicznego, zwłaszcza gdy może przeważać napięcie nerwu błędnego lub gdy Diprivan stosuje się z innymi środkami, które mogą wywołać bradykardię.

Diprivan podawany pacjentom z padaczką może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.

Diprivan należy podawać szczególnie ostrożnie pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów oraz pacjentom z innymi chorobami, wymagającymi szczególnej uwagi podczas stosowania emulsji tłuszczowych.

Zaleca się monitorowanie poziomów tłuszczów we krwi w przypadku podawania propofolu pacjentom uważanym za szczególnie zagrożonych przeładowaniem tłuszczami. Ilość podawanego propofolu należy odpowiednio skorygować, jeżeli monitorowanie wskazuje na niedostateczne wydalanie tłuszczu z organizmu.

Jeżeli pacjent równocześnie otrzymuje dożylnie tłuszcze, ich ilość należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę ilość tłuszczów podawanych we wlewie jako składnik produktu leczniczego zawierającego propofol; 1,0 ml produktu Diprivan zawiera około 0,1 g tłuszczu.

Nie zaleca się stosowania produktu Diprivan łącznie z leczeniem elektrowstrząsami.

Podobnie jak po innych środkach anestetycznych, podczas wybudzania może wystąpić odhamowanie seksualne.

Stosowanie leku Diprivan u noworodków nie jest zalecane, ponieważ nie prowadzono odpowiednich badań w tej grupie wiekowej.

Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wykazują, iż klirens ulega znacznemu obniżeniu u noworodków i jest zmienny - w zależności od pacjenta.

Podawanie niemowlętom dawek stosowanych u starszych dzieci może prowadzić do relatywnego przedawkowania i powodować ciężką niewydolność sercowo-naczyniową.

Oświadczenia doradcze dotyczące intensywnej opieki medycznej

Nie wykazano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Diprivan w celu wywołania uspokojenia u dzieci poniżej 16 lat.

Mimo że nie stwierdzono bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, zanotowano ciężkie działania niepożądane (również zgony) u pacjentów w wieku poniżej 16 lat zgłaszane spontanicznie przez klinicystów stosujących produkt niezgodnie z zaleceniami producenta. Opisywano następujące działania niepożądane: kwasicę metaboliczną, hiperlipidemię, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych i (lub) niewydolność serca. Występowały one najczęściej u dzieci z zakażeniami układu oddechowego, u których produkt podawano w dawkach znacznie większych niż zalecane dla dorosłych pacjentów w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii.

Również u dorosłych pacjentów, bardzo rzadko występowały następujące działania niepożądane: kwasica metaboliczna, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, hiperkalemia, hepatomegalia, niewydolność nerek, hiperlipidemia, arytmia serca, zmiany w obrazie EKG typu Brugada (uniesiony ST i zaokrąglona frakcja T) i szybko nasilająca się niewydolność serca zwykle niereagująca na wspomagające leczenie inotropowe (w niektórych przypadkach prowadząca do zgonu pacjenta). Połączenie tych objawów odnosiło się do tzw. Zespołu Propofolowego (Propofol Infusion Syndrome).

Główne czynniki ryzyka rozwoju powyższych objawów to: zmniejszona objętość tlenu dostarczanego do tkanek; ciężkie obrażenia neurologiczne i (lub) sepsa; stosowanie wysokich dawek jednego lub więcej leków - środki zwężające naczynia krwionośne, steroidy, inotropy i (lub) Diprivan (zwykle po zastosowaniu dawek większych od zalecanej 4 mg/kg mc./h).

Lekarz prowadzący powinien zostać poinformowany o wystąpieniu powyższych działań niepożądanych oraz rozważyć zmniej szenie dawki produktu Diprivan lub zmianę leku uspokajającego po wystąpieniu pierwszych objawów. Wszystkie środku uspokajające i terapeutyczne stosowane na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w tym Diprivan, należy dawkować w sposób właściwy dla utrzymania optymalnej dostawy tlenu i parametrów hemodynamicznych. Podczas zmiany leczenia u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym należy zastosować właściwe leczenie w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu mózgowego. Lekarz prowadzący leczenie powinien pamiętać o nie przekraczaniu dawki 4 mg/kg mc./h jeśli jest to możliwe.

Diprivan zawiera 0,0018 mmol sodu na ml.

Informacje dodatkowe:

Diprivan nie zawiera środków konserwujących.

Diprivan zawiera disodu edetynian (EDTA), który chelatuje kationy metali, np. cynk, i zmniejsza odsetek przyrostu drobnoustrojów. Dlatego podczas przedłużonego stosowania produktu Diprivan może być konieczne podawanie produktów cynku. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze zwiększonym ryzykiem niedoboru cynku, np. pacjentów poparzonych, pacjentów z biegunką i (lub) uogólnionymi zakażeniami.

Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać z zachowaniem zasad aseptyki. Emulsję należy pobrać do strzykawki lub zestawu do infuzji zaraz po otwarciu ampułki lub fiolki. Natychmiast też należy przystąpić do podawania produktu.

Przez cały okres infuzji należy utrzymywać jałowość propofolu i zestawu do infuzji.Wszystkie inne leki lub płyny stosowane jednocześnie z produktem Diprivan należy podawać w pobliżu miejsca wkłucia.

Produktu Diprivan nie należy podawać przez filtry mikrobiologiczne.

Diprivan i wszystkie strzykawki zawierające ten środek są przeznaczone do jednorazowego użytku, indywidualnie dla każdego pacjenta. Wlew produktu Diprivan za pomocą tego samego sprzętu nie może trwać dłużej niż 12 godzin. Po tym czasie należy wymienić zarówno pojemnik z produktem, jak i zestaw do wlewów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Diprivan może być stosowany w skojarzeniu ze znieczuleniem podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym, lekami używanymi do premedykacji, lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Jednoczesne podawanie produktu Diprivan i substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. silnych leków przeciwbólowych, narkotycznych leków przeciwbólowych, alkoholu, środków stosowanych do znieczulenia ogólnego) może zwiększać działanie uspokajające propofolu oraz zwiększać ryzyko niewydolności układu oddechowego i (lub) układu krążenia (patrz punkt 4.4). W związku z tym zaleca się podawanie produktu Diprivan po podaniu leków przeciwbólowych, a jego dawka powinna być dostosowana do reakcji pacjenta. Zaleca się podawanie mniejszych dawek propofolu, jeśli stosuje się go jako uzupełnienie znieczulenia regionalnego.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania propofolu w okresie ciąży nie zostało ustalone. Nie stwierdzono działania teratogennego propofolu w badaniach na szczurach i królikach.

Nie należy stosować produktu Diprivan u kobiet w ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jednakże produkt Diprivan może być stosowany podczas zabiegu przerwania ciąży.

Położnictwo

Diprivan przenika przez barierę łożyskową i może wywołać u noworodka niewydolność krążenia i (lub) oddychania. Nie zaleca się stosowania produktu Diprivan w anestezjologii położniczej, chyba że jest to konieczne.

Laktacja

Badania dotyczące matek karmiących piersią wykazały, iż niewielka ilość leku Diprivan przenika do mleka kobiet karmiących. Dlatego też, nie należy karmić piersią przez 24 godziny od zastosowania leku Diprivan. Wytworzone w tym czasie mleko należy wylać.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy uprzedzić pacjenta, że zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa maszyn, może być upośledzona przez pewien czas po znieczuleniu.

Zaburzenia spowodowane zastosowaniem leku Diprivan nie są ogólnie wykrywalne po 12 godzinach (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Wprowadzenie do znieczulenia lub uspokojenie oraz utrzymanie znieczulenia i efektu uspokojenia jest zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej występujące działania niepożądane, np. niedociśnienie, są znanymi działaniami środków anestetycznych i uspokajających. Rodzaj, nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących produkt Diprivan mogą być związane ze stanem pacjenta oraz procedurami zabiegowymi i leczniczymi, którym pacjent był poddawany.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000)

anafilaksja (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie tętnicze).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana (9)

kwasica metaboliczna (5), hiperkaliemia (5), hyperlipidemia (5)

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana (9)

nastrój euforyczny, nadużywanie leku (8)

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

(>1/100, <1/10)

bóle głowy podczas wybudzania

Rzadko

(>1/10 000, <1/1000)

ruchy padaczkopodobne, w tym drgawki i opistotonus podczas wprowadzenia, podtrzymywania znieczulenia i wybudzania ze znieczulenia

Bardzo rzadko (<1/10 000)

wydłużony czas do wybudzenia

Częstość nieznana (9)

mimowolne ruchy

Zaburzenia serca

Często

(>1/100, <1/10)

bradykardia (U

ciężka bradykardia występuje rzadko, w pojedynczych przypadkach występowała asystolia bardzo rzadko wymagające stosowania płynów dożylnie i zmniejszenia szybkości wlewu propofolu

Bardzo rzadko (<1/10 000)

obrzęk płuc

Częstość nieznana (9)

arytmia serca (5), niewydolność serca ^ (7)

Zaburzenia naczyniowe

Często

(>1/100, <1/10)

niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

zakrzepica, zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

(>1/100, <1/10)

przemijający bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

(>1/100, <1/10)

nudności, wymioty podczas wybudzania

Bardzo rzadko (<1/10 000)

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana (9)

hepatomegalia (5)

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana (9)

rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych ^ (5)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (<1/10 000)

zmiany zabarwienia moczu (po długotrwałym podawaniu)

Częstość nieznana (9)

niewydolność nerek (5)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko (<1/10 000)

odhamowanie seksualne podczas wybudzania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często (>1/10)

ból w miejscu wstrzyknięcia (4)

Badania laboratoryjne

Częstość nieznana

zmiany w obrazie EKG typu Brugada (6)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Gorączka pooperacyjna

(1)

(2)


(3)

(4)

(5)


(6)

(7)


(8)

(9)


podczas stosowania produktu Diprivan w dawce >4 mg/kg mc./h. w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii

można go zmniejszyć podając środek do dużych żył przedramienia, zgięciu łokciowym lub podając Diprivan jednocześnie z lidokainą

Połączenie tych zdarzeń, określane jako „zespół propofolowy”, można obserwować u pacjentów z poważnymi schorzeniami, u których często występują liczne czynniki ryzyka wystąpienia tych zdarzeń, patrz punkt 4.4

EKG typu Brugada - uniesienie odcinka ST i odwrócenie załamka T w EKG

Gwałtownie postępująca niewydolność serca (w niektórych przypadkach zakończona

zgonem) u dorosłych. W takich przypadkach niewydolność serca zazwyczaj nie reaguje na

wspomagające leczenie inotropowe

nadużywanie leku, głównie przez personel medyczny.

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Miejscowe

Ból w miejscu wstrzyknięcia, występujący czasem w trakcie indukcji znieczulenia, można zmniejszyć podając produkt do większych żył przedramienia lub dołu łokciowego. Ból można również zmniejszyć podając jednocześnie lidokainę (patrz punkt 4.2). Zapalenia i zakrzepy w obrębie naczyń żylnych występują rzadko. Badania na zwierzętach oraz obserwacje po przypadkowym wynaczynieniu wykazały, że reakcje ze strony tkanek są bardzo niewielkie. Wstrzyknięcia dotętnicze w badaniach na zwierzętach nie wywoływały miejscowych zmian w tkankach.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; fax.: +48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować zapaść krążeniowo-oddechową. W razie wystąpienia depresji oddechowej stosuje się oddychanie kontrolowane mieszaniną wzbogaconą w tlen. W przypadku depresji krążeniowej należy ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga, a w ciężkich przypadkach podać płyny zwiększające objętość osocza lub leki zwiększające ciśnienie tętnicze.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne środki znieczulenia ogólnego, stosowane dożylnie, kod ATC: N01A X10

Propofol (2,6-diizopropylofenol) jest krótko działającym środkiem stosowanym do znieczulenia ogólnego. Początek działania jest szybki i wynosi około 30 sekund. Wybudzenie po znieczuleniu jest zwykle szybkie. Mechanizm działania propofolu, podobnie jak innych środków stosowanych do znieczulenia ogólnego, jest słabo poznany. Jednak uważa się, że mechanizm działania sedatywnego/anestetycznego propofolu polega na pozytywnej modulacji hamującej funkcji neurotransmitera GABA, wywieranej przez bramkowany ligandem receptor GABAA.

Wyniki ograniczonej liczby badań dotyczących czasu trwania efektu znieczulenia po zastosowaniu propofolu u dzieci wskazują na to, że bezpieczeństwo i skuteczność propofolu nie zmieniają się przez okres do 4 godzin. Dane literaturowe dotyczące stosowania propofolu u dzieci wskazują na brak zmian w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności propofolu podczas długotrwałych procedur leczniczych.

Podczas wprowadzenia do znieczulenia ogólnego oraz podtrzymywania znieczulenia za pomocą produktu Diprivan obserwowano zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego oraz niewielkie zmiany w częstości pracy serca. Jednak w trakcie podtrzymywania znieczulenia parametry hemodynamiczne pozostają zwykle stabilne, a częstość tego typu zaburzeń jest niewielka.

Po podaniu produktu Diprivan może wystąpić niewydolność oddechowa. Objaw ten nie różni się jednak od wywoływanego przez inne dożylne środki stosowane do znieczulenia ogólnego i jest łatwy do opanowania w praktyce klinicznej.

Produkt Diprivan zmniejsza przepływ mózgowy, ciśnienie wewnątrzczaszkowe i metabolizm mózgowy. U pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym zmniejszenie jego wartości jest wyraźniejsze.

Wybudzenie ze znieczulenia po zastosowaniu produktu Diprivan jest zwykle szybkie, bez objawów „resztkowego” działania anestetyku. Po zastosowaniu produktu Diprivan nudności i wymioty pooperacyjne występują zwykle rzadziej niż po zastosowaniu wziewnych środków stosowanych do znieczulenia ogólnego. Udowodniono, że może to być związane ze zmniejszoną zdolnością wywoływania wymiotów przez propofol.

Produkt Diprivan w stężeniach, jakie osiąga w warunkach klinicznych, nie hamuje syntezy hormonów kory nadnerczy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę propofolu po wstrzyknięciu pojedynczej dawki (bolus) lub po zakończeniu wlewu dożylnego opisuje trójkompartmentowy model otwarty. W pierwszej fazie charakterystyczna jest bardzo szybka dystrybucja (okres półtrwania 2 do 4 minut), następnie zachodzi szybka eliminacja (okres półtrwania 30 do 60 minut) i wolniejsza faza końcowa, w której następuje uwalnianie propofolu ze słabo ukrwionych tkanek.

Propofol jest rozmieszczany w wielu tkankach organizmu i szybko wydalany (całkowity klirens wynosi 1,5 do 2 l/min). Wydalanie następuje głównie w wyniku procesów metabolicznych zachodzących w wątrobie, zależnych od przepływu krwi: sprzęgania propofolu i chinolu do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane z moczem.

Po pojedynczym podaniu dożylnym propofolu w dawce 3 mg/kg, klirens propofolu na kg mc. zwiększał się w poszczególnych grupach wiekowych w następujący sposób: średni klirens był znacząco niższy u noworodków poniżej 1 miesiąca (n=25) (20 ml/kg/min) w porównaniu ze starszymi dziećmi (n=36, wiek od 4 miesięcy do 7 lat). Dodatkowo, zmienność międzyosobnicza klirensu w grupie noworodków była znaczna (zakres od 3,7 do 78 ml/kg/min). Z powodu ograniczonych danych wykazujących dużą zmienność, nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie wiekowej.

Średni klirens propofolu u starszych dzieci po pojedynczym wstrzyknięciu 3 mg/kg mc wynosił 37,5 ml/min/kg (wiek od 4 do 24 miesięcy) (n=8), 38,7 ml/min/kg (wiek od 11 do 43 miesięcy) (n=6), 48 ml/min/kg (wiek od 1 do 3 lat) (n=12), 28,2 ml/min/kg (wiek od 4 do 7 lat) (n=10) w porównaniu do 23,6 ml/min/kg u pacjentów dorosłych (n=6).

Podczas podawania produktu Diprivan ze stałą szybkością w celu podtrzymania znieczulenia, stężenie propofolu we krwi dąży asymptotycznie do stężenia stacjonarnego. Farmakokinetyka propofolu jest liniową funkcją stężenia w zalecanym zakresie szybkości wlewu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Propofol jest produktem dobrze poznanym w warunkach klinicznych. Wszystkie istotne dane są zamieszczone w niniejszej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olej sojowy oczyszczony, glicerol, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Diprivan można przed podaniem mieszać tylko z 5% roztworem glukozy w workach z polichlorku winylu (PCV) lub szklanych butelkach, z roztworem chlorowodorku lidokainy oraz alfentanylu w plastikowych strzykawkach (patrz punkt 4.2).

Leków hamujących przewodnictwo w płytce nerwowo-mięśniowej (atrakurium, miwakurium) nie należy podawać bezpośrednio po produkcie Diprivan bez uprzedniego przepłukania zestawu do wlewów lub wkłucia dożylnego.

6.3    Okres ważności

Ampułki i fiolki: 3 lata.

Ampułkostrzykawka: 2 lata.

Po rozcieńczeniu roztwór jest trwały przez 6 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawierające 5 ampułek z bezbarwnego szkła po 20 ml.

Tekturowe pudełko zawierające 1 fiolkę z bezbarwnego szkła po 50 ml zamkniętą gumowym korkiem i aluminiowym kapslem.

Tekturowe pudełko zawierające 1 ampułkostrzykawkę z bezbarwnego szkła po 50 ml.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Należy wstrząsnąć przed użyciem. Niezużyty produkt należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Wszystkie czynności związane z pobieraniem i podawaniem produktu należy wykonywać zgodnie z zasadami aseptyki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca UK Ltd.

2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1700

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 07 września 1992 r. Data przedłużenia pozwolenia: 31 lipca 2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15(15)

Diprivan