Imeds.pl

Diprivan 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Diprivan,

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań Propofolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

3.    Jak stosować lek Diprivan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Diprivan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Diprivan i w jakim celu się go stosuje

Lek Diprivan należy do grupy leków zwanych środkami do znieczulenia ogólnego. Środki do znieczulenia ogólnego służą uśpieniu pacjenta do operacji chirurgicznych lub innych zabiegów. Stosowane są również aby wywołać efekt uspokojenia.

Propofol - substancja czynna leku Diprivan - jest krótko działającym środkiem stosowanym do znieczulenia ogólnego. Po zastosowaniu propofolu wprowadzenie do znieczulenia i wybudzenie po znieczuleniu, jest zwykle szybkie.

Lek Diprivan stosuje się w następujących wskazaniach:

•    wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca

•    uspokojenie sztucznie wentylowanych pacjentów w wieku powyżej 16 lat leczonych w oddziale intensywnej terapii

• uspokojenie z zachowaniem świadomości u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 1 miesiąca poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, stosując sam propofol lub w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diprivan

Kiedy nie stosować leku Diprivan

Leku Diprivan nie należy stosować:

•    u pacjentów o znanej nadwrażliwości na propofol lub którykolwiek ze składników leku,

•    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na soję lub orzeszki ziemne,

•    w celu wywołania uspokojenia podczas intensywnej terapii u pacjentów w wieku 16 lat i młodszych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diprivan

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały wcześniej po zastosowaniu leku zawierającego propofol lub którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po zażyciu innych leków.

Nie zaleca się stosowania leku Diprivan u noworodków.

Nie należy spożywać alkoholu co najmniej 8 godzin przed podaniem leku Diprivan i 8 godzin po jego podaniu.

Przed zastosowaniem leku Diprivan należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

•    padaczka lub napad drgawek kiedykolwiek w życiu,

•    duże stężenie substancji tłuszczowych (lipidów) lub choroby związane z metabolizmem tłuszczów w organizmie,

•    odwodnienie, choroby serca, układu oddechowego, nerek lub wątroby, złe samopoczucie od dłuższego czasu.

Stosowanie leku Diprivan z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie leku Diprivan z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Diprivan u kobiet w ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne.

W przypadku ciąży, zamiaru zajścia w ciążę lub karmienia piersią należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Diprivan. Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może przyjmować lek Diprivan w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, takich jak prowadzenie samochodu czy obsługa urządzeń mechanicznych, może być upośledzona co najmniej przez 24 godziny po znieczuleniu.

Diprivan zawiera sód, olej sojowy i disodu edetynian:

Diprivan zawiera 0,0018 mmol sodu na ml, czyli mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Diprivan zawiera edetynian disodu. Podczas przedłużonego stosowania leku Diprivan może być konieczne podawanie produktów cynku. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów ze zwiększonym ryzykiem niedoboru cynku, np. pacjentów poparzonych, pacjentów z biegunką i (lub) uogólnionymi zakażeniami.

3. Jak stosować lek Diprivan

Lek Diprivan jest podawany dożylnie przez lekarza anestezjologa lub lekarza w oddziale intensywnej terapii. Do podania może być użyta igła lub plastikowa kaniula. Dodatkowo, podczas dłuższych zabiegów chirurgicznych lub na oddziale intensywnej terapii, może być zastosowana pompa elektryczna w celu kontroli dawkowania propofolu.

Wielkość dawki leku Diprivan zależy od wieku, masy ciała, stanu ogólnego pacjenta. Lekarz poda odpowiednią dawkę, aby wprowadzić pacjenta w stan znieczulenia, podtrzymać efekt znieczulenia lub osiągnąć odpowiednio głębokie znieczulenie, na podstawie odpowiedzi pacjenta na lek i obserwacji parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, czynność oddechowa, itp.).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę. Jest więc mało prawdopodobne, aby doszło do przedawkowania propofolu. W razie przypadkowego podania dawki leku większej niż zalecana przez lekarza stosuje się leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania zażycia leku Diprivan

Lek Diprivan jest przygotowywany i podawany przez lekarza anestezjologa lub pielęgniarkę. Specyfika podawania środków stosowanych do znieczulenia ogólnego nie wymaga ich regularnego dawkowania, np. 2 razy na dobę. Pominięcie dawki leku nie dotyczy więc leku Diprivan.

Przerwanie stosowania leku Diprivan

Nie dotyczy

4.    Możliwe działania niepożądane

Lek Diprivan, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono działania niepożądane obserwowane u pacjentów, którym podawano propofol.

Wprowadzenie do znieczulenia lub uspokojenie oraz utrzymanie znieczulenia i efektu uspokojenia jest zazwyczaj łagodne z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczęściej występujące działania niepożądane, np. niedociśnienie, są znanymi działaniami środków anestetycznych i uspokajających.

Rodzaj, nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych u pacjentów otrzymujących lek Diprivan mogą być związane ze stanem pacjenta oraz procedurami zabiegowymi i leczniczymi, którym pacjent był poddawany.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    ból w miejscu wstrzyknięcia

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    bóle głowy podczas wybudzania

•    zmniejszenie ciśnienia krwi

•    przemijający bezdech podczas wprowadzenia do znieczulenia

•    spowolnienie pracy serca

•    nudności, wymioty podczas wybudzania

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły lub zakrzepica

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    drgawki i drżenia

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów)

• ciężkie reakcje alergiczne takie jak obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień i niedociśnienie tętnicze)

•    obrzęk płuc

•    wydłużony czas do wybudzenia

•    zapalenie trzustki

•    zmiany zabarwienia moczu

•    pobudzenie seksualne podczas wybudzania

•    gorączka pooperacyjna

Lekarz anestezjolog lub lekarz w oddziale intensywnej terapii nadzorują stosowanie leku Diprivan u pacjenta. W razie wystąpienia działań niepożądanych zostanie wdrożone właściwe postępowanie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość występowania tych działań nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    zbyt wysoki poziom kwasu we krwi, co może powodować przyspieszenie oddechu

•    podwyższone stężenie potasu we krwi

•    wysoki poziom lipidów we krwi

•    nastrój euforyczny

•    nadużywanie leku

•    mimowolne ruchy

•    arytmia serca

•    niewydolność serca

•    zatrzymanie pracy serca

•    rozrost wątroby

•    niewydolność nerek

•    rozpad komórek mięśniowych (rabdomioliza)

•    nieprawidłowy obraz EKG

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Diprivan

Lek Diprivan należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, nie zamrażać.

Po rozcieńczeniu roztwór jest trwały przez 6 godzin.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Diprivan po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Diprivan

Substancją czynną leku jest propofol, w ilości 10 miligramów na 1 mililitr emulsji.

Inne składniki leku to: olej sojowy oczyszczony, oczyszczone fosfolipidy jaja kurzego, glicerol, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Diprivan i co zawiera opakowanie

Lek Diprivan to biała, izotoniczna emulsja typu olej w wodzie.

Opakowania:

•    5 ampułek po 20 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

•    1 fiolka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku

•    1 ampułkostrzykawka 50 ml, z bezbarwnego szkła, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

Wytwórca:

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Wielka Brytania

Corden Pharma S.P.A Viale dell’ Industria 3 20867 Caponago Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Szczegółowe informacje o tym leku, w tym informacje przeznaczone dla fachowego personelu medycznego, są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dostępnej na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: www.urpl.gov.pl.

5(5)