+ iMeds.pl

Diprobase 1 mg/gUlotka Diprobase

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Diprobase ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Diprobase

krem

Skład:

1 g kremu zawiera:

Wazelinę białą, parafinę ciekłą, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetostearylowy, sodu diwodorofosforan dwuwodny, chlorokrezol, sodu wodorotlenek, kwas fosforowy stężony, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowania:

Tuba aluminiowa z zakrętką z HDPE, zawierająca 50 g kremu, w tekturowym pudełku. Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca:

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Diprobase i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Diprobase

3.    Jak stosować Diprobase

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Diprobase

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST DIPROBASE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ma właściwości łagodzące dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii. Lek Diprobase w postaci kremu może być stosowany wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry.

Lek Diprobase w postaci kremu może być stosowany wspomagająco w kortykoterapii w następujących przypadkach:

-    w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

-    w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

-    w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest już konieczna.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ DIPROBASE Nie stosować leku Diprobase:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Diprobase:

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku:

Ze względu na zawartość chlorokrezolu, lek może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    JAK STOSOWAĆ DIPROBASE

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się cienką warstwą na skórę i delikatnie wmasowuje w skórę.

Częstość stosowania leku powinna być ustalana przez lekarza, w zależności od wybranego schematu leczenia. Lek Diprobase krem może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diprobase krem może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU DIPROBASE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 tygodni.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

INNE INFORMACJE

6.


Data opracowania ulotki:

3

Diprobase

Charakterystyka Diprobase

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diprobase

krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Nie dotyczy.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry. Wspomagająco w kortykoterapii preparat Diprobase w postaci kremu może być stosowany w nastepujących przypadkach:

-    w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

-    w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów.

-    w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest już konieczna.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Należy nalożyć cienką warstwę preparatu i delikatnie wmasować w skórę.

Częstość stosowania preparatu powinna być ustalona przez lekarza, w zależności od wybranego schematu leczenia. Zwykle preparat Diprobase jest stosowany tak często, jak jest to konieczne.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Diprobase.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość chlorokrezolu, preparat może powodować reakcje alergiczne.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

4.6. Ciąża i laktacja

Nie ma wpływu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Preparat ma właściwości łagodzące dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetostearylowy, sodu diwodorofosforan dwuwodny, chlorokrezol, sodu wodorotlenek, kwas fosforowy stężony, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

5 lat - dla tuby zawierającej 50 g kremu

30 miesięcy - dla pojemnika zawierającego 500 g kremu

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 tygodni.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z HDPE, zawierająca 50 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku. Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g kremu, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO O BROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7867

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.08.1998 r./29.10.2003 r./28.02.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Diprobase