+ iMeds.pl

Diprobase (950 mg + 50 mg)/gUlotka Diprobase

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Diprobase ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Diprobase

maść

Skład:

1 g maści zawiera:

Parafinę ciekłą, wazelinę białą.

Dostępne opakowania:

Tuba aluminiowa z zakrętką z HDPE, zawierająca 50 g maści, w tekturowym pudełku. Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca:

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Diprobase i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Diprobase

3.    Jak stosować Diprobase

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Diprobase

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST DIPROBASE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ma właściwości łagodzące dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii.

Lek Diprobase w postaci maści może być stosowany wspomagaj ąco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry.

Lek Diprobase w postaci maści może być stosowany wspomagaj ąco w kortykoterapii w następujących przypadkach:

w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna, w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest już konieczna.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ DIPROBASE

Nie stosować leku Diprobase:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Diprobase:

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

3.    JAK STOSOWAĆ DIPROBASE

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się cienką warstwą na skórę i delikatnie wmasowuje w skórę.

Częstość stosowania leku powinna być ustalana przez lekarza, w zależności od wybranego schematu leczenia. Lek Diprobase maść może być stosowany tak często, jak jest to konieczne.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Diprobase maść może powodować działania niepożądane.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia powyższych i innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU DIPROBASE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 tygodni.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Data opracowania ulotki:

2

Diprobase

Charakterystyka Diprobase

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Diprobase

maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Nie dotyczy.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w leczeniu kortykosteroidami alergicznych i zapalnych chorób skóry. Wspomagająco w kortykoterapii preparat Diprobase w postaci maści może być stosowany w następujących przypadkach:

-    w okresach remisji przewlekłych chorób skóry, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest konieczna,

-    w codziennej terapii jednocześnie ze stosowaniem kortykosteroidów,

-    w ostrych stanach zapalnych lub alergicznych skóry, w tym również skóry głowy, kiedy terapia kortykosteroidami nie jest już konieczna.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Należy nałożyć cienką warstwę preparatu i delikatnie wmasować w skórę.

Częstość stosowania preparau powinna być ustalona przez lekarza, w zależności od wybranego schematu leczenia. Zwykle preparat Diprobase jest stosowany tak często, jak jest to potrzebne.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Diprobase.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nieznane.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

4.6.    Ciąża i laktacja

Nie ma wpływu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Preparat ma właściwości łagodzące dolegliwości w chorobach skóry poddających się kortykoterapii.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła, wazelina biała.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

5 lat

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 tygodni.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką HDPE, zawierająca 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Pojemnik z PP z zakrętką z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 500 g maści, umieszczony w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego

pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO O BROTU

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7868

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.08.1998 r./29.10.2003 r./28.02.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Diprobase