+ iMeds.pl

Disnemar xylo 0,5 mg/mlUlotka Disnemar xylo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Disnemar Xylo, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Ksylometazoliny chlorowodorek

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla dziecka.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia dziecka, należy stosować lek Disnemar Xylo ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Disnemar Xylo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Disnemar Xylo

3.    Jak stosować Disnemar Xylo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Disnemar Xylo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST DISNEMAR XYLO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest ksylometazolina. Ksylometazolina zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa, w wyniku tego zmniejsza jej obrzęk wywołany różnymi przyczynami i ułatwia oddychanie przez nos.

Disnemar Xylo jest stosowany do krótkotrwałego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DISNEMAR XYLO Kiedy nie stosować leku Disnemar Xylo

•    jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Disnemar Xylo.

•    jeśli dziecko miało niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Disnemar Xylo

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę przed zastosowaniem tego leku, jeśli u dziecka występuje:

•    skłonność do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (grupa leków, do których należy adrenalina); Disnemar Xylo może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca

i zwiększone ciśnienie tętnicze krwi,

•    choroba układu krążenia (choroba serca, nadciśnienie tętnicze),

•    nadczynność tarczycy,

•    cukrzyca,

•    guz chromochłonny nadnerczy (nowotwór rdzenia nadnerczy wytwarzającego hormony),

•    rozrost gruczołu krokowego (powiększenie prostaty),

•    wrodzone choroby wywołane brakiem określonych enzymów (porfiria),

•    otrzymuje lek na depresję (inhibitory MAO),

•    podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (jaskra wąskiego kąta przesączania),

•    przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa z niewielką ilością lub bez wydzieliny.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną może nawrócić obrzęk błony śluzowej nosa (obrzęk błony wyściełającej nos od wewnątrz). Aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej.

Jeśli pacjent uważa, że ma zakażenie bakteryjne, powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem zakażenie musi być odpowiednio leczone. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, ten lek nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy dziecka należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Disnemar Xylo.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez dziecko aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się stosowania tego leku jednocześnie z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak:

•    trój - lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy) oraz w przypadku zastosowania inhibitorów MAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Nie zaleca się także stosowania tego leku:

•    w skojarzeniu z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. metylodopa) ze względu na możliwy wpływ obniżający ciśnienie tętnicze ksylometazoliny,

•    z innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze (np. doksapramem, ergotaminą, oksytocyną), które mogą wzajemnie nasilać swoje działanie podwyższające ciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

Disnemar Xylo w mocy 0,5 mg/ml przeznaczony jest do stosowania u dzieci, jednak poniższe informacje dotyczą substancji czynnej, ksylometazoliny.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku Disnemar Xylo kobiety w ciąży powinny poradzić się lekarza.

Kobiety w ciąży powinny przyjmować ten lek jedynie wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że można go stosować bezpiecznie.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie lekiem Disnemar Xylo biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania leku Disnemar Xylo dla matki.

Przedawkowanie ksylometazoliny może prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego w okresie karmienia piersią nie wolno stosować większej niż zalecana dawki ksylometazoliny.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli lek Disnemar Xylo jest stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa on na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pacjent w trakcie jego stosowania odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ DISNEMAR XYLO

Przed pierwszym podaniem leku konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli UR/ZM/0023/15 23.02.2015 lek nie był stosowany przez kilka dni, wówczas należy rozpylić przynajmniej jedną dawkę aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek.

Disnemar Xylo 0,5 mg/ml jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u dzieci to jedno rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin (nie więcej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 5 dni.

Leku Disnemar Xylo 0,5 mg/ml nie zaleca się podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Nie

określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Disnemar Xylo 0,5 mg/ml u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci w wieku powyżej 10 lat powinni stosować Disnemar Xylo 1 mg/ml.

Czas trwania leczenia

Lek należy stosować jak najkrócej. W wyniku długotrwałego leczenia może ponownie wystąpić obrzęk błony śluzowej nosa (błony wyścielającej jamę nosową od wewnątrz). Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach ciągłego leczenia.

Jeśli nie ustąpią objawy choroby u dziecka

Jeśli u dziecka objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie niż podane w ulotce dla pacjenta. Disnemar Xylo należy zawsze stosować według instrukcji zawartych w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja użycia


Aerozol należy podawać dziecku pozostającemu w pozycji pionowej. W związku z tym najlepiej, aby małe dzieci posadzić na kolanach przed podaniem leku.

Przed zastosowaniem leku dziecko powinno wydmuchać nos. Zdjąć nasadkę ochronną, jak pokazano na rysunku 1.


Rysunek 1Trzymać butelkę w taki sposób, aby jej dno opierało się na kciuku, a pompka znalazła się między palcem wskazującym i środkowym, tak jak pokazano na rysunku 2. W celu rozpylenia dawki nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki.

Jeśli ten lek jest stosowany po raz pierwszy, należy kilka razy (4 razy) rozpylić lek w powietrze, aby uzyskać drobną mgiełkę. Dobrze jest również sprawdzić działanie pompki przed każdym użyciem, naciskając ją co najmniej raz.


Rysunek 2Końcówkę pompki wprowadzić do otworu nosowego, jak pokazano na rysunku 3. Nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki, polecając dziecku wykonanie wdechu przez nos i_


Rysunek 3


jednocześnie delikatnie zamykając drugi otwór nosowy palcem wskazującym drugiej ręki. Puścić pompkę i wyjąć jej końcówkę z otworu nosowego. W celu podania leku do drugiego otworu nosowego powtórzyć powyższe czynności.

Po użyciu wytrzeć pompkę i nałożyć plastikową nasadkę ochronną.Uwaga! Stosowanie tej samej butelki aerozolu przez kilka osób może doprowadzić do szerzenia się zakażenia.

Zastosowanie u dziecka większej niż zalecana dawki leku Disnemar Xylo

W przypadku przedawkowania przez dziecko (lub inną osobę) leku Disnemar Xylo należy natychmiast udać się do lekarza. Przedawkowanie może prowadzić do zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, suchości w jamie ustnej, wzmożonego pocenia się i objawów pobudzenia współczulnego układu nerwowego (przyspieszonego, nieregularnego tętna i podwyższonego ciśnienia tętniczego).

Pominięcie zastosowania leku Disnemar Xylo

W przypadku pominięcia dawki leku należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować stosowanie leku zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Disnemar Xylo

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Disnemar Xylo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stwierdzano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

•    swędzenie lub pieczenie w nosie i gardle,

•    suchość błony śluzowej nosa.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

•    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne,

•    zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa po przerwaniu leczenia,

•    krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    kołatanie serca i częstoskurcz (przyspieszona akcja serca),

•    nudności,

•    wysokie ciśnienie tętnicze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

•    nerwowość,

•    bezsenność,

•    zmęczenie,

•    ból głowy,

UR/ZM/0023/15 23.02.2015

•    zaburzenia rytmu serca,

•    głównie u dzieci i po przedawkowaniu: senność, nerwowość, bezsenność, omamy i drgawki.

U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ DISNEMAR XYLO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Disnemar Xylo po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek może być stosowany w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Nie zamrażać. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Disnemar Xylo

•    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek, 1 mililitr roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Jedno rozpylenie aerozolu Disnemar Xylo 0,5 mg/ml (czyli 90 mikrolitrów) zawiera 45 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

•    Ponadto lek zawiera wodę morską oczyszczoną, potasu diwodorofosforan i wodę oczyszczoną.

Jak wygląda Disnemar Xylo i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Butelka zawierająca 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Svilno 20 51000 Rijeka Chorwacja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Xyladur 0.5 mg/ml Neusspray, oplossing

Polska    Disnemar Xylo

Data zatwierdzenia ulotki: 02/2015

UR/ZM/0023/15 23.02.2015

5

Disnemar Xylo

Charakterystyka Disnemar xylo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Disnemar Xylo, 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml aerozolu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

1 dawka (= 90 mikrolitrów) zawiera 45 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

pH: 5,5-6,6; osmolalność: 0,260-0,320 Osm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa.

Disnemar Xylo 0,5 mg/ml aerozol do nosa może być stosowany u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed pierwszym podaniem aerozolu konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli produkt nie był stosowany przez kilka dni, to w celu uzyskania jednolitych dawek należy rozpylić w powietrze przynajmniej jedną dawkę aerozolu.

Przed zastosowaniem produktu należy wydmuchać nos.

Disnemar Xylo aerozol do nosa jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego. Aerozol do nosa należy stosować w pozycji siedzącej. W trakcie przyjmowania produktu małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek.

Dzieci w wieku od 2 do 10 lat:

1 rozpylenie aerozolu do każdego otworu nosowego, ale nie częściej niż co 10-12 godzin. W razie konieczności produkt można stosować do 3 razy na dobę.

Maksymalny czas leczenia wynosi 5 dni. Jeśli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić stan pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie może prowadzić do ponownego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dzieci i młodzież

Disnemar Xylo 0,5 mg/ml aerozol do nosa jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat w sposób opisany powyżej.

Produktu Disnemar Xylo 0,5 mg/ml aerozol do nosa nie zaleca się podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Disnemar Xylo 0,5 mg/ml aerozol do nosa u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę, a pompkę po użyciu powinno się przepłukać.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Produktu leczniczego nie wolno przyjmować po przezklinowym usunięciu przysadki ani po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z dostępu przez jamę nosową lub jamę ustną

z odsłonięciem opony twardej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania ksylometazoliny konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów z silnymi reakcjami na leki sympatykomimetyczne. Stosowanie produktu może powodować, np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub nadciśnienie tętnicze.

Disnemar Xylo może być stosowany wyłącznie po dokładnym przeanalizowaniu zagrożeń i korzyści wynikających z leczenia u pacjentów:

-    leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) w ciągu ostatnich 2 tygodni,

-    z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, szczególnie u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta przesączania,

-    z ciężką chorobą układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze),

-    z guzem chromochłonnym,

-    z chorobą metaboliczną (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca),

-    z porfirią,

-    z rozrostem gruczołu krokowego,

-    z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną obrzęk błony śluzowej może nawrócić. Może to być również spowodowane tzw. efektem z odbicia wywołanym przez produkt leczniczy. Aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej (patrz punkt 4.2). Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych muszą być odpowiednio leczone. Jeśli ta sama butelka z aerozolem będzie stosowana przez kilka osób, może to prowadzić do szerzenia się zakażeń.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny jednocześnie z trój - lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO), ani też w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu inhibitorów MAO.

Ze względu na możliwy wpływ hipertensyjny ksylometazoliny, najlepiej nie powinno się stosować produktu leczniczego Disnemar Xylo w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi (np. metylodopą). Disnemar Xylo i inne leki z możliwym wpływem hipertensyjnym (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna) mogą wzajemnie nasilać swoje działanie hipertensyjne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań produktu w pierwszym trymestrze ciąży, nie wskazują na niepożądany wpływ na ciążę ani płód i (lub) noworodka. Nie są dostępne inne dane epidemiologiczne. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ ksylometazoliny podawanej w dawkach większych niż zalecana dawka lecznicza na reprodukcję (patrz punkt 5.3). UR/ZM/0023/15 23.02.2015    2

Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego lub oznak zmniej szonego przepływu krwi przez macicę. Podczas stosowania produktu w dużych dawkach i przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę.

Disnemar Xylo można stosować w ciąży zgodnie z zaleceniami, jednak nie dłużej niż tydzień. Laktacja

Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Disnemar Xylo biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Przedawkowanie ksylometazoliny może doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku podczas laktacji.

Płodność

Nie jest znany wpływ leczenia ksylometazoliną na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ksylometazolina stosowana zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli pacjent czuje się senny, lepiej jest, aby nie prowadził on pojazdów ani obsługiwał maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane tego produktu leczniczego to uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także suchość błony śluzowej nosa.

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Działania niepożądane wymienione w poniższej tabeli pochodzą z badań klinicznych oceniających skuteczność i (lub) bezpieczeństwo stosowania ksylometazoliny, a także z pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność (głównie u dzieci)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: omamy (głównie u dzieci), bóle głowy Bardzo rzadko: drgawki (głównie u dzieci)

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zwiększony obrzęk błon śluzowych po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa

Bardzo rzadko: bezdech u niemowląt i noworodków

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle; suchość błony

śluzowej nosa

Bardzo rzadko: zmęczenie

Dzieci i młodzież

W kilku badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie ksylometazoliny u dzieci jest bezpieczne. Dane pochodzące z badań klinicznych i pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych wskazują, że u dzieci należy spodziewać się podobnej częstości występowania, rodzajów i nasilenia działań niepożądanych jak u dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci wystąpiło po

przedawkowaniu ksylometazoliny. Należały do nich: nerwowość, bezsenność, senność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszone przypadki przedawkowania występowały głównie u dzieci. Obserwowane działania toksyczne: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, w tym ciężkie przypadki, sedacja, suchość w jamie ustnej, wzmożona potliwość i objawy wynikające z pobudzenia współczulnego układu nerwowego (częstoskurcz, niemiarowość akcji serca i nadciśnienie tętnicze). Podanie 15-letniemu dziecku donosowo kropli (w dawce jednorazowej) dla dorosłych (1 mg/ml) zawierających ksylometazolinę spowodowało czterogodzinną śpiączkę. W wyniku zastosowanego leczenia u dziecka uzyskano całkowity powrót do zdrowia.

Leczenie zatrucia jest objawowe.

Podanie węgla aktywowanego (środek adsorbujący) i siarczanu sodu (środek przeczyszczający) lub, jeśli jest to konieczne, płukanie żołądka jest przydatne tylko w przypadku ciężkiego przedawkowania i natychmiast po przyjęciu leku, bowiem ksylometazolina może szybko wchłaniać się. W przypadku ciężkiego przedawkowania wskazane jest przyjęcie pacjenta na oddział intensywnej opieki medycznej. Jako odtrutkę można podać nieselektywnego antagonistę receptorów alfa-adrenergicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i inne leki do stosowania miejscowego, sympatykomimetyki, leki proste, kod ATC: R01AA07.

Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny wykazującą działanie sympatykomimetyczne. Podczas stosowania miejscowego skurcz zwężenie naczyń krwionośnych następuje zwykle w ciągu kilku minut po podaniu. Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa utrzymuje się zwykle od 6 do 8 godzin.

Pacjenci z zapaleniem zatok przynosowych lub zapaleniem trąbki słuchowej mogą być leczeni tym produktem leczniczym po wykluczeniu wszelkich innych powikłań (np. bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych).

Objawy efektu z odbicia, które czasem występują podczas długotrwałego stosowania produktu (obrzęk i przekrwienie błony śluzowej) najprawdopodobniej spowodowane są pobudzeniem presynaptycznych receptorów alfa2-adrenergicznych i hamowaniem uwalniania noradrenaliny przez składniki leku. W przypadku stosowania leków zwężających naczynia krwionośne objawy efektu z odbicia zwykle występują po 2 do 3 tygodniach ciągłego stosowania. Jednak w badaniach, w których ksylometazolinę podawano zdrowym osobom przez 6 tygodni, nie wystąpił obrzęk błony śluzowej ani tachyfilaksja.

W warunkach in vitro obserwowano zaburzenie czynności rzęsek wywołane przez ksylometazolinę; jednak działanie to nie było trwałe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podczas prawidłowego stosowania i dawkowania wchłanianie ksylometazoliny do krążenia ogólnego jest minimalne. Podczas stosowania większych dawek lub po połknięciu leku może jednak dojść do wchłonięcia leku i wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Brak wystarczających danych na temat rozkładu, metabolizmu i wydalania ksylometazoliny u ludzi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i badań genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

UR/ZM/0023/15 23.02.2015    4

W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzano żadnych działań teratogennych. Podawanie dawek większych niż terapeutyczne prowadziło do spowolnienia wzrostu płodów. U szczurów obserwowano zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Brak dowodów na wpływ produktu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

-    Woda morska oczyszczona

-    Potasu diwodorofosforan

-    Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed pierwszym otwarciem butelki: 36 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka wielodawkowa z HDPE o pojemności 10 ml z pompką rozpylającą z PP/PE/Stal zamocowaną w szyjce butelki i z plastikową nasadką, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19814

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 01.03.2012 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

UR/ZM/0023/15 23.02.2015 6

Disnemar Xylo