+ iMeds.pl

Disnemar xylo 1 mg/mlUlotka Disnemar xylo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Xyladur, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Ksylometazoliny chlorowodorek

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Xyladur ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Xyladur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xyladur

3.    Jak stosować Xyladur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xyladur

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST XYLADUR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest ksylometazolina. Ksylometazolina zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa, w wyniku tego zmniejsza jej obrzęk wywołany różnymi przyczynami i ułatwia oddychanie przez nos.

Xyladur jest stosowany do krótkotrwałego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYLADUR Kiedy nie stosować leku Xyladur

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xyladur,

•    jeśli pacjent przebył niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xyladur

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę przed zastosowaniem tego leku w przypadku:

•    skłonności do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (grupa leków, do których należy adrenalina); Xyladur może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze,

•    choroby układu krążenia (choroby serca, nadciśnienia tętniczego),

•    nadczynności tarczycy,

•    cukrzycy,

•    guza chromochłonnego nadnerczy (nowotworu rdzenia nadnerczy wytwarzającego hormony),

•    rozrostu gruczołu krokowego (powiększenia gruczołu krokowego, czyli prostaty),

•    wrodzonych chorób wywołanych brakiem określonych enzymów (porfirii),

•    otrzymywania leku na depresję (należącego do inhibitorów MAO),

•    podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskry wąskiego kąta przesączania),

•    przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa z niewielką ilością wydzieliny lub bez wydzieliny.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną może nawrócić obrzęk błony śluzowej nosa (obrzęk błony wyściełającej nos od wewnątrz). Aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej.

Jeśli pacjent uważa, że ma zakażenie bakteryjne, powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem zakażenie musi być odpowiednio leczone. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, ten lek nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę.

Jeśli którekolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Xyladur.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się stosowania tego leku jednocześnie z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak:

•    trój - lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy) oraz w przypadku zastosowania inhibitorów MAO w okresie dwóch ostatnich tygodni.

Nie zaleca się także stosowania tego leku:

•    w skojarzeniu z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. metylodopą) ze względu na możliwy wpływ obniżający ciśnienie tętnicze ksylometazoliny,

•    z innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze (np. doksapramem, ergotaminą, oksytocyną), które mogą wzajemnie nasilać swoje działanie podwyższające ciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku w czasie ciąży. Ten lek można stosować tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że można go stosować bezpiecznie.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie lekiem Xyladur biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania leku Xyladur dla matki.

Przedawkowanie ksylometazoliny może prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego w okresie karmienia piersią nie wolno stosować większej niż zalecana dawki ksylometazoliny.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli leku Xyladur jest stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa on na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pacjent w trakcie jego stosowania odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ XYLADUR

Przed pierwszym podaniem leku konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli lek nie był stosowany przez kilka dni, to w celu uzyskania jednolitych dawek należy rozpylić przynajmniej jedną dawkę aerozolu w powietrze.

Xyladur 1 mg/ml jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku od 10 lat oraz u dorosłych.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 lub 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin (nie więcej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 7 dni.

Leku Xyladur 1 mg/ml nie zaleca się podawać dzieciom w wieku poniżej 10 lat.

Pacjenci w wieku poniżej 10 lat powinni stosować Xyladur 0,5 mg/ml.

Czas trwania leczenia

Lek należy stosować jak najkrócej. W wyniku długotrwałego stosowania leku może ponownie wystąpić obrzęk błony śluzowej nosa (błony wyścielającej jamę nosową od wewnątrz). Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach ciągłego leczenia.

Co zrobić, jeśli objawy choroby nie ustąpią

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie niż dawkowanie podane w niniejszej ulotce dla pacjenta. Xyladur należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja użycia


Przed zastosowaniem leku pacjent powinien wydmuchać nos. Zdjąć nasadkę ochronną, jak pokazano na rysunku 1.


Rysunek 1


Trzymać butelkę w taki sposób, aby jej dno opierało się na kciuku, a pompka znalazła się między palcem wskazującym i środkowym, tak jak pokazano na rysunku 2. W celu rozpylenia dawki nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki.

Jeśli lek ten stosowany jest po raz pierwszy, kilka razy (4 razy) należy rozpylić lek w powietrze, aby uzyskać drobną mgiełkę. Dobrze jest również sprawdzić działanie pompki przed każdym użyciem, naciskając ją co najmniej raz.


Rysunek 2


Końcówkę pompki wprowadzić do otworu nosowego, jak pokazano na rysunku 3. Nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki, wykonując wdech przez nos i jednocześnie delikatnie zamykając drugi otwór nosowy palcem wskazującym drugiej ręki. Puścić pompkę i wyjąć


Rysunek 3


jej końcówkę z otworu nosowego. W celu podania leku do drugiego otworu nosowego powtórzyć powyższe czynności.

Po użyciu wytrzeć pompkę i nałożyć plastikową nasadkę ochronną.Uwaga! Stosowanie tej samej butelki aerozolu przez kilka osób może doprowadzić do szerzenia się zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xyladur

W przypadku przedawkowania tego leku należy natychmiast udać się do lekarza. Przedawkowanie może prowadzić do zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej, wzmożonego pocenia się i objawów pobudzenia współczulnego układu nerwowego (przyspieszonego i nieregularnego tętna i podwyższonego ciśnienia tętniczego).

Pominięcie zastosowania leku Xyladur

W przypadku pominięcia dawki leku należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować stosowanie leku zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xyladur

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xyladur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stwierdzano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 100):

•    swędzenie lub pieczenie w nosie i gardle,

•    suchość błony śluzowej nosa.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 1 000):

•    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne,

•    zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa po przerwaniu leczenia,

•    krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 10 000):

•    kołatanie serca i częstoskurcz,

•    nudności,

•    wysokie ciśnienie tętnicze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 osoby stosującej lek na 10 000):

•    nerwowość,

•    bezsenność,

•    zmęczenie,

•    ból głowy,

•    zaburzenia rytmu serca,

• głównie u dzieci i po przedawkowaniu: senność, nerwowość, bezsenność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ XYLADUR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Xyladur po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lek można stosować w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Nie zamrażać. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Xyladur

-    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 mililitr roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Jedno rozpylenie aerozolu Xyladur 1,0 mg/ml (czyli 90 mikrolitrów) zawiera 90 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera wodę morską oczyszczoną, potasu diwodorofosforan i wodę oczyszczoną.

Jak wygląda Xyladur i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Butelka o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Premier Research GmbH Europaplatz 5 64293 Darmstadt Niemcy

Wytwórca

HBM Pharma s.r.o.,

Sklabinska 30,

03 680 Martin,

Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Xyladur 1 mg/ml Neusspray, oplossing

Polska    Xyladur

Data zatwierdzenia ulotki:

Version 2.0 6

Disnemar Xylo

Charakterystyka Disnemar xylo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xyladur, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml aerozolu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

1 dawka (= 90 mikrolitrów) zawiera 90 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

pH: 5,5-6,6; osmolalność: 0,260-0,320 Osm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa.

Xyladur 1 mg/ml aerozol do nosa może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 10 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed pierwszym podaniem aerozolu konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli produkt nie był stosowany przez kilka dni, to w celu uzyskania jednolitych dawek należy rozpylić w powietrze przynajmniej jedną dawkę aerozolu.

Przed zastosowaniem produktu należy wydmuchać nos.

Xyladur aerozol do nosa jest przeznaczony wyłącznie do podawania donosowego. Aerozol do nosa należy przyjmować w pozycji siedzącej. W trakcie przyjmowania produktu małe dzieci powinny siedzieć na kolanach osoby podającej lek.

Dzieci w wieku od 10 lat oraz dorośli:

1 lub 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego nie częściej niż co 10-12 godzin. W razie konieczności produkt leczniczy można stosować do 3 razy na dobę.

Maksymalny czas leczenia wynosi 7 dni. Jeśli po 3 dniach leczenia nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy ocenić stan pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie może prowadzić do ponownego przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dzieci i młodzież

Xyladur 1 mg/ml aerozol do nosa jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku do 10 lat w sposób opisany powyżej.

Produktu leczniczego Xyladur 1 mg/ml aerozol do nosa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Do stosowania w tej populacji bardziej odpowiednie mogą być inne moce produktu.

W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę, a pompkę po użyciu powinno się przepłukać.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Produktu leczniczego nie wolno przyjmować po przezklinowym usunięciu przysadki ani po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z dostępu przez jamę nosową lub jamę ustną

z odsłonięciem opony twardej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania ksylometazoliny konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów z silnymi reakcjami na leki sympatykomimetyczne. Stosowanie produktu może wywoływać, np. bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub nadciśnienie tętnicze.

Xyladur może być stosowany wyłącznie po starannym rozważeniu zagrożeń i korzyści wynikających z leczenia u pacjentów:

-    leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO) w ostatnich 2 tygodni,

-    z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, szczególnie u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta przesączania,

-    z ciężką chorobą układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze),

-    z guzem chromochłonnym nadnercza,

-    z chorobami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca),

-    z porfirią,

-    z rozrostem gruczołu krokowego,

-    z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną obrzęk błony śluzowej może nawrócić. Może to być spowodowane tzw. efektem z odbicia wywołanym przez sam lek. Aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej (patrz punkt 4.2). Zakażenia bakteryjne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych muszą być odpowiednio leczone. Jeśli ta sama butelka aerozolu będzie stosowana przez kilka osób, może to prowadzić do szerzenia się zakażeń.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania ksylometazoliny jednocześnie z trój- lub czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi ani z inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami MAO), ani też w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu inhibitorów MAO.

Ze względu na możliwy wpływ hipertensyjny ksylometazoliny najlepiej nie powinno się stosować produktu leczniczego Xyladur w skojarzeniu z lekami hipotensyjnymi (np. metylodopą). Xyladur i inne leki z możliwym wpływem hipertensyjnym (np. doksapram, ergotamina, oksytocyna) mogą wzajemnie nasilać swoje działanie hipertensyjne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z ograniczonej liczby ekspozycji w pierwszym trymestrze ciąży nie wskazują na niepożądany wpływ na ciążę ani płód/noworodka. Nie są dostępne inne dane epidemiologiczne. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję ksylometazoliny podawanej w dawkach większych niż zalecana dawka lecznicza (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego lub oznak zmniejszonego przepływu krwi przez macicę. Podczas stosowania produktu w dużych dawkach i przez dłuższy okres nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę.

Xyladur można stosować w ciąży zgodnie z zaleceniami, jednak nie dłużej niż tydzień.

Laktacja

Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie produktem Xyladur biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Przedawkowanie ksylometazoliny może doprowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego nie wolno przekraczać zalecanej dawki leku w okresie laktacji.

Płodność

Nie jest znany wpływ leczenia ksylometazoliną na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pod warunkiem prawidłowego stosowania ksylometazolina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pacjent czuje się senny, lepiej jest, aby nie prowadził on pojazdów ani obsługiwał maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane tego produktu leczniczego to uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle, a także suchość błony śluzowej nosa.

Częstość występowania działań niepożądanych została zdefiniowana zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Działania niepożądane wymienione w poniższej tabeli pochodzą z badań klinicznych oceniających skuteczność i (lub) bezpieczeństwo stosowania ksylometazoliny, a także z pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność (głównie u dzieci)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: omamy (głównie u dzieci), bóle głowy Bardzo rzadko: drgawki (głównie u dzieci)

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca, częstoskurcz Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: zwiększony obrzęk błon śluzowych po przerwaniu leczenia, krwawienie z nosa

Bardzo rzadko: bezdech u niemowląt i noworodków

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: uczucie kłucia lub pieczenia w nosie i gardle; suchość błony

śluzowej nosa

Bardzo rzadko: zmęczenie

Dzieci i młodzież

W kilku badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie ksylometazoliny u dzieci jest bezpieczne. Dane pochodzące z badań klinicznych i pojedynczych zgłoszeń działań niepożądanych wskazują, że u dzieci należy spodziewać się podobnej częstości występowania, rodzajów i nasilenia działań niepożądanych jak u dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci wystąpiło po przedawkowaniu ksylometazoliny. Należały do nich: nerwowość, bezsenność, senność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszone przypadki przedawkowania wystąpiły głównie u dzieci. Obserwowane działania toksyczne to: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, w tym ciężkie przypadki, sedacja, suchość w jamie ustnej, wzmożona potliwość i objawy pobudzenia współczulnego układu nerwowego (częstoskurcz, niemiarowość akcji serca i nadciśnienie tętnicze). Opisano przypadek 15-letniego dziecka, u którego podanie donosowe kropli (w dawce pojedynczej) dla dorosłych (1 mg/ml) zawierających ksylometazolinę spowodowało czterogodzinną śpiączkę. W wyniku zastosowanego leczenia u dziecka uzyskano całkowity powrót do zdrowia.

Leczenie zatrucia jest objawowe.

Podanie węgla aktywowanego (środek adsorbujący) i siarczanu sodu (środek przeczyszczający) lub, jeśli jest to konieczne, płukanie żołądka jest przydatne tylko w przypadku ciężkiego przedawkowania i natychmiast po przyjęciu leku, bowiem ksylometazolina może szybko wchłaniać się. W przypadku ciężkiego przedawkowania wskazane jest przyjęcie pacjenta na oddział intensywnej opieki medycznej. Jako odtrutkę można podać nieselektywnego antagonistę receptorów alfa-adrenergicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa i inne leki do stosowania miejscowego, sympatykomimetyki, leki proste, kod ATC: R01AA07.

Ksylometazolina jest pochodną imidazoliny wykazującą działanie sympatykomimetyczne. Podczas stosowania miejscowego zwężenie naczyń krwionośnych występuje zwykle w ciągu kilku minut od podania. Zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa utrzymuje się zwykle od 6 do 8 godzin.

Pacjenci z zapaleniem zatok przynosowych lub zapaleniem trąbki słuchowej mogą być leczeni tym produktem leczniczym po wykluczeniu wszelkich innych powikłań (np. bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych).

Objawy efektu z odbicia, które czasem występują podczas długotrwałego stosowania (obrzęk i przekrwienie błony śluzowej) najprawdopodobniej spowodowane są pobudzeniem presynaptycznych receptorów alfa2-adrenergicznych i hamowaniem uwalniania noradrenaliny przez składniki leku.

W przypadku stosowania leków zwężających naczynia krwionośne objawy efektu z odbicia zwykle występują po 2 do 3 tygodniach ciągłego stosowania. Jednak w badaniach, w których ksylometazolinę podawano zdrowym osobom przez okres 6 tygodni, nie wystąpił obrzęk błony śluzowej ani tachyfilaksja.

W warunkach in vitro obserwowano zaburzenie czynności rzęsek wywołane przez ksylometazolinę; jednak działanie to nie było trwałe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podczas prawidłowego stosowania i dawkowania wchłanianie ksylometazoliny do krążenia ogólnego jest minimalne. Podczas stosowania większych dawek lub po połknięciu leku może jednak dojść do wchłonięcia leku i wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Brak wystarczających danych na temat rozkładu, metabolizmu i wydalania ksylometazoliny u ludzi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i badań genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzano żadnych działań teratogennych. Podawanie dawek większych niż terapeutyczne prowadziło do spowolnienia wzrostu płodów. U szczurów obserwowano zmniejszenie ilości wytwarzanego mleka. Brak dowodów na wpływ produktu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

-    Woda morska oczyszczona

-    Potasu diwodorofosforan

-    Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed pierwszym otwarciem butelki: 30 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka wielodawkowa z HDPE o pojemności 10 ml z pompką rozpylającą z PP/PE/Stali zamocowaną w szyjce butelki i z plastikową nasadką, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Premier Research GmbH Europaplatz 5 64293 Darmstadt Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia:

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20 września 2013

6

Disnemar Xylo