Imeds.pl

Disnemar Xylo 1 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Xyladur, 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Ksylometazoliny chlorowodorek

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Xyladur ostrożnie.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Xyladur i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xyladur

3.    Jak stosować Xyladur

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Xyladur

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST XYLADUR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku jest ksylometazolina. Ksylometazolina zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa, w wyniku tego zmniejsza jej obrzęk wywołany różnymi przyczynami i ułatwia oddychanie przez nos.

Xyladur jest stosowany do krótkotrwałego leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU XYLADUR Kiedy nie stosować leku Xyladur

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ksylometazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xyladur,

•    jeśli pacjent przebył niedawno operację mózgu z dostępu przez nos lub jamę ustną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xyladur

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę przed zastosowaniem tego leku w przypadku:

•    skłonności do nadwrażliwości na sympatykomimetyki (grupa leków, do których należy adrenalina); Xyladur może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze,

•    choroby układu krążenia (choroby serca, nadciśnienia tętniczego),

•    nadczynności tarczycy,

•    cukrzycy,

•    guza chromochłonnego nadnerczy (nowotworu rdzenia nadnerczy wytwarzającego hormony),

•    rozrostu gruczołu krokowego (powiększenia gruczołu krokowego, czyli prostaty),

•    wrodzonych chorób wywołanych brakiem określonych enzymów (porfirii),

•    otrzymywania leku na depresję (należącego do inhibitorów MAO),

•    podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (jaskry wąskiego kąta przesączania),

•    przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa z niewielką ilością wydzieliny lub bez wydzieliny.

Po przerwaniu długotrwałego leczenia ksylometazoliną może nawrócić obrzęk błony śluzowej nosa (obrzęk błony wyściełającej nos od wewnątrz). Aby temu zapobiec, lek należy stosować jak najkrócej.

Jeśli pacjent uważa, że ma zakażenie bakteryjne, powinien skonsultować się z lekarzem, bowiem zakażenie musi być odpowiednio leczone. W celu zminimalizowania ryzyka szerzenia się zakażeń, ten lek nie powinien być stosowany przez więcej niż jedną osobę.

Jeśli którekolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Xyladur.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie zaleca się stosowania tego leku jednocześnie z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak:

•    trój - lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

•    inhibitory MAO (inhibitory monoaminooksydazy) oraz w przypadku zastosowania inhibitorów MAO w okresie dwóch ostatnich tygodni.

Nie zaleca się także stosowania tego leku:

•    w skojarzeniu z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. metylodopą) ze względu na możliwy wpływ obniżający ciśnienie tętnicze ksylometazoliny,

•    z innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze (np. doksapramem, ergotaminą, oksytocyną), które mogą wzajemnie nasilać swoje działanie podwyższające ciśnienie tętnicze.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku w czasie ciąży. Ten lek można stosować tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że można go stosować bezpiecznie.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożeń dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać leczenie lekiem Xyladur biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści ze stosowania leku Xyladur dla matki.

Przedawkowanie ksylometazoliny może prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanego mleka, dlatego w okresie karmienia piersią nie wolno stosować większej niż zalecana dawki ksylometazoliny.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli leku Xyladur jest stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa on na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pacjent w trakcie jego stosowania odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ XYLADUR

Przed pierwszym podaniem leku konieczne jest kilkukrotne (czterokrotne) rozpylenie aerozolu w powietrze w celu uzyskania jednolitych dawek. Butelkę należy trzymać w pozycji pionowej. Jeśli lek nie był stosowany przez kilka dni, to w celu uzyskania jednolitych dawek należy rozpylić przynajmniej jedną dawkę aerozolu w powietrze.

Xyladur 1 mg/ml jest przeznaczony do leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa u dzieci w wieku od 10 lat oraz u dorosłych.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 lub 2 rozpylenia aerozolu do każdego otworu nosowego co 10 do 12 godzin (nie więcej niż trzy razy na dobę) przez maksymalnie 7 dni.

Leku Xyladur 1 mg/ml nie zaleca się podawać dzieciom w wieku poniżej 10 lat.

Pacjenci w wieku poniżej 10 lat powinni stosować Xyladur 0,5 mg/ml.

Czas trwania leczenia

Lek należy stosować jak najkrócej. W wyniku długotrwałego stosowania leku może ponownie wystąpić obrzęk błony śluzowej nosa (błony wyścielającej jamę nosową od wewnątrz). Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach ciągłego leczenia.

Co zrobić, jeśli objawy choroby nie ustąpią

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz może zalecić inne dawkowanie niż dawkowanie podane w niniejszej ulotce dla pacjenta. Xyladur należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instrukcja użycia


Przed zastosowaniem leku pacjent powinien wydmuchać nos. Zdjąć nasadkę ochronną, jak pokazano na rysunku 1.


Rysunek 1


Trzymać butelkę w taki sposób, aby jej dno opierało się na kciuku, a pompka znalazła się między palcem wskazującym i środkowym, tak jak pokazano na rysunku 2. W celu rozpylenia dawki nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki.

Jeśli lek ten stosowany jest po raz pierwszy, kilka razy (4 razy) należy rozpylić lek w powietrze, aby uzyskać drobną mgiełkę. Dobrze jest również sprawdzić działanie pompki przed każdym użyciem, naciskając ją co najmniej raz.


Rysunek 2


Końcówkę pompki wprowadzić do otworu nosowego, jak pokazano na rysunku 3. Nacisnąć pompkę w kierunku dna butelki, wykonując wdech przez nos i jednocześnie delikatnie zamykając drugi otwór nosowy palcem wskazującym drugiej ręki. Puścić pompkę i wyjąć


Rysunek 3


jej końcówkę z otworu nosowego. W celu podania leku do drugiego otworu nosowego powtórzyć powyższe czynności.

Po użyciu wytrzeć pompkę i nałożyć plastikową nasadkę ochronną.Uwaga! Stosowanie tej samej butelki aerozolu przez kilka osób może doprowadzić do szerzenia się zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xyladur

W przypadku przedawkowania tego leku należy natychmiast udać się do lekarza. Przedawkowanie może prowadzić do zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej, wzmożonego pocenia się i objawów pobudzenia współczulnego układu nerwowego (przyspieszonego i nieregularnego tętna i podwyższonego ciśnienia tętniczego).

Pominięcie zastosowania leku Xyladur

W przypadku pominięcia dawki leku należy opuścić pominiętą dawkę i kontynuować stosowanie leku zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xyladur

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Xyladur może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Stwierdzano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 100):

•    swędzenie lub pieczenie w nosie i gardle,

•    suchość błony śluzowej nosa.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 1 000):

•    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne,

•    zwiększony obrzęk błony śluzowej nosa po przerwaniu leczenia,

•    krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 osób stosujących lek na 10 000):

•    kołatanie serca i częstoskurcz,

•    nudności,

•    wysokie ciśnienie tętnicze.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 osoby stosującej lek na 10 000):

•    nerwowość,

•    bezsenność,

•    zmęczenie,

•    ból głowy,

•    zaburzenia rytmu serca,

• głównie u dzieci i po przedawkowaniu: senność, nerwowość, bezsenność, omamy i drgawki. U niemowląt i noworodków opisywano przypadki niemiarowego oddechu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ XYLADUR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Xyladur po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lek można stosować w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Nie zamrażać. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Xyladur

-    Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. 1 mililitr roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Jedno rozpylenie aerozolu Xyladur 1,0 mg/ml (czyli 90 mikrolitrów) zawiera 90 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

-    Ponadto lek zawiera wodę morską oczyszczoną, potasu diwodorofosforan i wodę oczyszczoną.

Jak wygląda Xyladur i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Butelka o pojemności 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Premier Research GmbH Europaplatz 5 64293 Darmstadt Niemcy

Wytwórca

HBM Pharma s.r.o.,

Sklabinska 30,

03 680 Martin,

Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia    Xyladur 1 mg/ml Neusspray, oplossing

Polska    Xyladur

Data zatwierdzenia ulotki:

Version 2.0 6