Imeds.pl

Dissenten 2 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dissenten, 2 mg, tabletki

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dissenten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjeciem leku Dissenten

3.    Jak stosować lek Dissenten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dissenten

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dissenten i w jakim celu się go stosuje

Dissenten jest lekiem przeciwbiegunkowym do stosowania doustnego. Zmniejsza aktywność perystaltyczną jelit w wyniku bezpośredniego działania na podłużne i okrężne mięśnie gładkie ściany jelit.

Dissenten jest stosowany w objawowym leczeniu ostrej biegunki lub zaostrzenia biegunki przewlekłej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dissenten

Kiedy nie stosować leku Dissenten

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują stany, w których nie jest wskazane zahamowanie perystaltyki jelit, ponieważ może to spowodować wystąpienie istotnych powikłań dotyczących jelita grubego, takich jak niedrożność jelita, okrężnica olbrzymia lub ostre rozdęcie okrężnicy,

-    jeśli u pacjenta występuje infekcyjne zapalenie żołądkowo-jelitowe, przebiegające z gorączką i krwawieniem z odbytu, ,

-    jeśli u pacj enta występuj ą choroby zakaźne j elit, takie j ak ostre wrzodziej ące zapalenie j elita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (związane ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania) lub bakteryjne zapalenie jelita grubego wywołane przez inwazyjne szczepy bakterii z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dissenten należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność stosując lek Dissenten:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na różne czynniki,

-    jeżeli lek jest stosowany u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

Jeśli u pacjenta podczas leczenia wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej lub inne objawy uczulenia (nadwrażliwości) - obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, należy odstawić lek Dissenten i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli objawy ostrej biegunki nie zmniejszą się po 2 dniach (48 godzinach) stosowania leku Dissenten lub jeśli wystąpi gorączka, krwawe stolce lub wzdęcia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas stosowania leku Dissenten wystąpi silne zaparcie lub silne wzdęcie brzucha, lek należy natychmiast odstawić.

U pacjentów chorych na AIDS leczenie należy przerwać już po pierwszych objawach wzdęcia brzucha ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia ostrego rozdęcia okrężnicy.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nasila się ryzyko wystąpienia działania toksycznego tego leku na ośrodkowy układ nerwowy, którego objawami mogą być: brak reakcji na bodźce (osłupienie), zaburzenia koordynacji, senność, zwężenie źrenic, wzmożone napięcie mięśniowe, depresja oddechowa.

U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku, należy uzupełniać niedobory płynów i elektrolitów.

Przedawkowanie leku Dissenten może spowodować zaparcie.

Dissenten a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności dotyczy to następuj ących leków:

-    chinidyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

-    rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV i AIDS),

-    itrakonazol lub ketokonazol (lek i przeciwgrzybicze),

-    gemfibrozyl (lek stosowany w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu),

-    desmopresyna (lek stosowany w leczeniu moczówki prostej i moczenia nocnego).

Jednoczesne stosowanie leków spowalniających perystaltykę jelit np. leków z grupy cholinolityków (leki rozkurczające mięśnie gładkie, między innymi przewodu pokarmowego) może nasilać działanie leku Dissenten.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciaża:

Dissenten może być stosowany u kobiet w ciąży, szczególnie w okresie pierwszych trzech miesięcy (pierwszy trymestr), jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą lekarza. Lekarz zdecyduje o konieczności stosowania leku w ciąży.

Karmienie piersią:

Małe ilości loperamidu mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku Dissenten w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Dissenten może wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu poznania reakcji swojego organizmu na lek.

3. Jak stosować lek Dissenten

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo 2 tabletki, następnie 1 tabletka po każdym wolnym stolcu.

Zwykle wystarczająca jest dawka dobowa wynosząca 3 do 4 tabletek, zaleca się nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dawkę zmniejsza się, gdy stolce ulegną normalizacji. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia.

Leku Dissenten nie należy stosować dłużej niż przez 2 dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Leku Dissenten jest przeciwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dissenten

Jeżeli pacjent przyj ął większą dawkę niż zalecana przez lekarza, mogą wystąpić:

-    objawy działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy w postaci braku reakcji na bodźce (otępienie), zaburzeń koordynacji, senności, zwężenia źrenic, wzmożonego napięcia mięśniowego, depresji oddechowej,

-    niemożność oddania moczu,

-    porażenna niedrożność jelita cienkiego (zahamowanie przechodzenia treści pokarmowej przez jelita objawiająca się min. wzdęciem brzucha, dolegliwościami bólowymi, zatrzymaniem gazów i stolca),

-    zaparcie.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zabieraj ąc ze sobą opakowanie tego leku. Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Dzieci i młodzież

Dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie tego leku niż dorośli. Jego przypadkowe spożycie, zwłaszcza przez dzieci w wieku poniżej 4 lat, może wywołać zaparcie i depresj ę ośrodkowego układu nerwowego, z sennością i zwolnieniem częstości oddechów.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie tego leku.

Pacjenta należy poddać ścisłej obserwacji lekarskiej przez 48 godzin..

Pominięcie przyj ęcia leku Dissenten

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Gdy nastąpi pora zażycia następnej dawki, należy ją przyjąć jak zwykle.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Dissenten może powodować następujące działania niepożądane: ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcie, niedrożność porażenna jelit, zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, zmęczenie, reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd, świszczący oddech, trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Dissenten

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dissenten

Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu. Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Dissenten i co zawiera opakowanie

Lek Dissenten ma postać okrągłych białych płaskich tabletek z linią dzielącą.

Opakowaniem leku jest blister z polichlorku winylu i aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A.

Via Biella 8, 20143 Mediolan,

Włochy

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.,

Via Volturno 48, Quito de Stampi, Rozzano (MI),

Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy tel.: (22) 702 82 00 e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzączych dostępna jest w siedzibie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5