+ iMeds.pl

Dissenten 2 mgUlotka Dissenten

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dissenten, 2 mg, tabletki

Loperamidi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dissenten i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjeciem leku Dissenten

3.    Jak stosować lek Dissenten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dissenten

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dissenten i w jakim celu się go stosuje

Dissenten jest lekiem przeciwbiegunkowym do stosowania doustnego. Zmniejsza aktywność perystaltyczną jelit w wyniku bezpośredniego działania na podłużne i okrężne mięśnie gładkie ściany jelit.

Dissenten jest stosowany w objawowym leczeniu ostrej biegunki lub zaostrzenia biegunki przewlekłej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dissenten

Kiedy nie stosować leku Dissenten

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują stany, w których nie jest wskazane zahamowanie perystaltyki jelit, ponieważ może to spowodować wystąpienie istotnych powikłań dotyczących jelita grubego, takich jak niedrożność jelita, okrężnica olbrzymia lub ostre rozdęcie okrężnicy,

-    jeśli u pacjenta występuje infekcyjne zapalenie żołądkowo-jelitowe, przebiegające z gorączką i krwawieniem z odbytu, ,

-    jeśli u pacj enta występuj ą choroby zakaźne j elit, takie j ak ostre wrzodziej ące zapalenie j elita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (związane ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania) lub bakteryjne zapalenie jelita grubego wywołane przez inwazyjne szczepy bakterii z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dissenten należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność stosuj ąc lek Dissenten:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię na różne czynniki,

-    jeżeli lek jest stosowany u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

Jeśli u pacjenta podczas leczenia wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej lub inne objawy uczulenia (nadwrażliwości) - obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, należy odstawić lek Dissenten i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli objawy ostrej biegunki nie zmniejszą się po 2 dniach (48 godzinach) stosowania leku Dissenten lub jeśli wystąpi gorączka, krwawe stolce lub wzdęcia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas stosowania leku Dissenten wystąpi silne zaparcie lub silne wzdęcie brzucha, lek należy natychmiast odstawić.

U pacjentów chorych na AIDS leczenie należy przerwać już po pierwszych objawach wzdęcia brzucha ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia ostrego rozdęcia okrężnicy.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nasila się ryzyko wystąpienia działania toksycznego tego leku na ośrodkowy układ nerwowy, którego objawami mogą być: brak reakcji na bodźce (osłupienie), zaburzenia koordynacji, senność, zwężenie źrenic, wzmożone napięcie mięśniowe, depresja oddechowa.

U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku, należy uzupełniać niedobory płynów i elektrolitów.

Przedawkowanie leku Dissenten może spowodować zaparcie.

Dissenten a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności dotyczy to następuj ących leków:

-    chinidyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

-    rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV i AIDS),

-    itrakonazol lub ketokonazol (lek i przeciwgrzybicze),

-    gemfibrozyl (lek stosowany w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu),

-    desmopresyna (lek stosowany w leczeniu moczówki prostej i moczenia nocnego).

Jednoczesne stosowanie leków spowalniających perystaltykę jelit np. leków z grupy cholinolityków (leki rozkurczające mięśnie gładkie, między innymi przewodu pokarmowego) może nasilać działanie leku Dissenten.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciaża:

Dissenten może być stosowany u kobiet w ciąży, szczególnie w okresie pierwszych trzech miesięcy (pierwszy trymestr), jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą lekarza. Lekarz zdecyduje o konieczności stosowania leku w ciąży.

Karmienie piersią:

Małe ilości loperamidu mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania leku Dissenten w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas stosowania leku Dissenten może wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu poznania reakcji swojego organizmu na lek.

3. Jak stosować lek Dissenten

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo 2 tabletki, następnie 1 tabletka po każdym wolnym stolcu.

Zwykle wystarczająca jest dawka dobowa wynosząca 3 do 4 tabletek, zaleca się nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dawkę zmniejsza się, gdy stolce ulegną normalizacji. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia.

Leku Dissenten nie należy stosować dłużej niż przez 2 dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Leku Dissenten jest przeciwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dissenten

Jeżeli pacjent przyj ął większą dawkę niż zalecana przez lekarza, mogą wystąpić:

-    objawy działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy w postaci braku reakcji na bodźce (otępienie), zaburzeń koordynacji, senności, zwężenia źrenic, wzmożonego napięcia mięśniowego, depresji oddechowej,

-    niemożność oddania moczu,

-    porażenna niedrożność jelita cienkiego (zahamowanie przechodzenia treści pokarmowej przez jelita objawiająca się min. wzdęciem brzucha, dolegliwościami bólowymi, zatrzymaniem gazów i stolca),

-    zaparcie.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zabieraj ąc ze sobą opakowanie tego leku. Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Dzieci i młodzież

Dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie tego leku niż dorośli. Jego przypadkowe spożycie, zwłaszcza przez dzieci w wieku poniżej 4 lat, może wywołać zaparcie i depresj ę ośrodkowego układu nerwowego, z sennością i zwolnieniem częstości oddechów.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie tego leku.

Pacjenta należy poddać ścisłej obserwacji lekarskiej przez 48 godzin..

Pominięcie przyj ęcia leku Dissenten

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Gdy nastąpi pora zażycia następnej dawki, należy ją przyjąć jak zwykle.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek Dissenten może powodować następujące działania niepożądane: ból brzucha, nudności, wymioty, zaparcie, niedrożność porażenna jelit, zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, zmęczenie, reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd, świszczący oddech, trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Dissenten

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu . Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dissenten

Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu. Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Dissenten i co zawiera opakowanie

Lek Dissenten ma postać okrągłych białych płaskich tabletek z linią dzielącą.

Opakowaniem leku jest blister z polichlorku winylu i aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A.

Via Biella 8, 20143 Mediolan,

Włochy

Wytwórca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.,

Via Volturno 48, Quito de Stampi, Rozzano (MI),

Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy tel.: (22) 702 82 00 e-mail: angelini@angelini.pl

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla niewidomych i słabowidzączych dostępna jest w siedzibie przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Dissenten

Charakterystyka Dissenten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dissenten, 2 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorowodorku loperamidu (Loperamidi hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Okrągłe białe płaskie tabletki z linią dzielącą.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie ostrej biegunki lub zaostrzenia biegunki przewlekłej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo 2 tabletki, następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu.

Zwykle wystarczająca jest dawka dobowa wynosząca 3 do 4 tabletek, zaleca się nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

Dawkę zmniejsza się, gdy stolce ulegną normalizacji. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia.

Nie stosować dłużej niż przez 2 dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Produkt leczniczy Dissenten jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ przeważaj ąca część dawki produktu leczniczego jest metabolizowana, a metabolity oraz lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego Dissenten nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie należy stosować produktu leczniczego Dissenten u pacjentów z:

-    infekcyjnym zapaleniem żołądka i jelit, przebiegaj ącym z gorączką i krwawieniem z odbytu,

-    ostrym wrzodziej ącym zapaleniem jelita grubego lub rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego, związanym ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania,

- bakteryjnym zapaleniem jelita grubego, wywołanym przez inwazyjne szczepy z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter.

Stosowanie produktu leczniczego Dissenten jest przeciwwskazane we wszystkich przypadkach, w których nie jest wskazane zahamowanie perystaltyki jelit ze względu na ryzyko wystąpienia istotnych powikłań, w tym niedrożności jelita, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i ostrego rozdęcia okrężnicy (toxic megacolon).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dissenten powinien być ostrożnie stosowany u dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z alergią.

Jeśli objawy ostrej biegunki nie zmniejszą się po 2 dniach (48 godzinach) stosowania loperamidu lub jeśli wystąpią gorączka, krwawe stolce lub wzdęcia, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Leczenie należy natychmiast przerwać, jeśli wystąpi zaparcie, silne wzdęcie brzucha lub niedrożność przepuszczająca.

W przypadku pierwszych objawów wysypki skórnej lub innych objawów nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu) produkt leczniczy Dissenten należy odstawić i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Loperamid jest w znacznym stopniu metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy starannie obserwować, czy nie występuj ą u nich jakiekolwiek objawy działania toksycznego na ośrodkowy układ nerwowy.

U pacjentów z AIDS, stosujących produkt leczniczy Dissenten z powodu biegunki, należy przerwać leczenie po wystąpieniu pierwszych objawów wzdęcia brzucha. Znane są pojedyncze doniesienia o występowaniu ostrego rozdęcia okrężnicy u chorych na AIDS leczonych loperamidem w przebiegu zarówno wirusowego, jak i bakteryjnego infekcyjnego zapalenia jelita grubego.

U pacjentów z biegunką, zwłaszcza u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku, należy uzupełniać niedobory płynów i elektrolitów.

Przedawkowanie produktu leczniczego Dissenten może prowadzić do zaparcia (patrz punkt 4.9).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania przedkliniczne wykazały, iż loperamid jest substratem P-glikoproteinowym.

Jednoczesne stosowanie loperamidu (dawki pojedyncza 16 mg) z chinidyną lub rytonawirem, które są inhibitorami P-glikoproteinowymi, skutkuje 2- do 3-krotnym zwiększeniem stężenia loperamidu w osoczu. Kliniczna zależność farmakokinetycznej interakcji loperamidu przyjmowanego w rekomendowanych dawkach z inhibitorami P-glikoproteinowymi jest nieznana.

Jednoczesne podawanie loperamidu (dawka pojedyncza 4 mg) oraz itrakonazolu, inhibitora cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P, spowodowało 3- do 4-krotne zwiększeniem stężenia loperamidu w osoczu. W tym samym badaniu inhibitor cytochromu CYP2C8, gemfibrozyl, zwiększał stężenie loperamidu mniej więcej 2-krotnie. Skojarzenie itrakonazolu i gemfibrozylu powodowało 4-krotny wzrost maksymalnego stężenia loperamidu i 13-krotne zwiększenie całkowitej ekspozycji osocza. Wzrostom podanych wartości nie towarzyszyły objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co sprawdzono z zastosowaniem testów psychomotorycznych (tj. subiektywna ocena senności oraz test zastępowania cyfr symbolami).

Jednoczesne podawanie loperamidu (dawka pojedyncza 16 mg) oraz ketokonazolu, inhibitora cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P, spowodowało 5-krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Zwiększeniu temu nie towarzyszyło nasilone działanie farmakodynamiczne, co sprawdzono stosując pupilometrię.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania loperamidu z inhibitorami cytochromu P-450 (CYP450).

Jednoczesne podawanie loperamidu z desmopresyną podawaną doustnie skutkowało 3-krotnym zwiększeniem stężenia desmopresyny w osoczu, prawdopodobnie w związku z mniejszą ruchliwością przewodu pokarmowego.

Leki o podobnych właściwościach farmakologicznych mogą wzmagać działanie loperamidu a leki przyspieszające przejście przez przewód pokarmowy mogą hamować jego działanie.

Jednoczesne stosowanie loperamidu z produktami leczniczymi spowalniającymi perystaltykę jelit (np. cholinolitykami) może nasilać działanie loperamidu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Dissenten może być stosowany w ciąży (szczególnie w I trymestrze) jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności oraz pod ścisłą kontrolą lekarza.

Karmienie piersią:

Małe ilości loperamidu mogą przenikać do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania loperamidu w okresie karmienia piersią.

Płodność:

Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania produktu leczniczego Dissenten może wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu poznania przez pacjenta reakcji jego organizmu na lek.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następuj ący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Lek Dissenten może powodować następujące działania niepożądane:

Zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcie, niedrożność porażenna jelit.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: retencja moczu.

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, pokrzywka, świąd, świszczący oddech, trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania, w tym także przedawkowania względnego wskutek zaburzeń czynności wątroby, mogą wystąpić następuj ące objawy: depresja ośrodkowego układu nerwowego (której objawami są: otępienie (stupor), nieprawidłowa koordynacja, senność, zwężenie źrenic, wzmożone napięcie mięśniowe, depresja oddechowa), retencja moczu, niedrożność jelita cienkiego oraz zaparcie.

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje płukanie żołądka, prowokowanie wymiotów, zastosowanie doustnych środków przeczyszczających lub wlewki doodbytniczej.

Postępowanie w stanach naglących obejmuje podanie naloksonu. Jeśli to konieczne, wykonuje się powtórne wstrzyknięcie naloksonu po 1 do 3 godzin od podania poprzedniej dawki; należy monitorować pacjenta przez co najmniej 48 godzin, aby upewnić się, czy nie wystapiło u niego zaostrzenie objawów depresji ośrodkowego układu nerwowego.

Dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie loperamidu niż dorośli.

Zaleca się więc, aby przechowywać produkt leczniczy Dissenten poza zasięgiem dzieci, gdyż jego przypadkowe spożycie (zwłaszcza przez dzieci w wieku poniżej 4 lat) może wywołać zaparcie i depresję ośrodkowego układu nerwowego, z sennością i zwolnieniem częstości oddechów.

W takim przypadku pacjenta należy poddać ścisłej obserwacji lekarskiej przez 48 godzin.

W razie konieczności należy wdrożyć leczenie objawowe, nie ma konieczności podawania żadnej swoistej odtrutki.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki hamujące perystaltykę jelit.

Kod ATC: A07 DA03

Loperamid jest syntetyczną substancją o działaniu przeciwbiegunkowym do stosowania doustnego. Hamuje wybiórczo aktywność perystaltyczną jelit w wyniku bezpośredniego działania na podłużne i okrężne mięśnie gładkie ściany jelita poprzez oddziaływanie na neuronalne mechanizmy cholinergiczne i niecholinergiczne.

Badania na izolowanych narządach wykazały, że loperamid w sposób zależny od dawki zmniejsza aktywność perystaltyki jelit oraz może hamować skurcze wywołane przez stymulacj ę prądem lub podanie nikotyny i prostaglandyn. Dalsze badania farmakologiczne wykazały, że loperamid działa silniej niż difenoksylat, morfina lub kodeina, prowadząc do spowolnienia u myszy pasażu żołądkowo-jelitowego porcji węgla oraz zmniejsza u myszy i szczurów biegunkę wywołaną podaniem oleju rycynowego.

Loperamid stosowany u ludzi w dawkach terapeutycznych nie wywiera ogólnego działania opioidowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Stężenie maksymalne we krwi po podaniu doustnym występuje u ludzi po 4 godzinach. Okres półtrwania wynosi 7 do 15 godzin. W ciągu 3 dni 25% wchłoniętej dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionej oraz 1-2% z moczem w postaci niezmienionej lub sprzężonej z kwasem glukuronowym.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane toksykologiczne wykazują, że loperamid charakteryzuje się łagodną toksycznością ostrą (LD50 po podaniu doustnym wynosi 185 mg/kg u szczurów, 105 mg/kg u myszy oraz 41,5 mg/kg u świnek morskich) oraz małą toksyczność przewlekłą (u szczurów i psów po podaniu doustnym). Produkt nie ma działania teratogennego (u szczurów i u królików po podaniu doustnym).

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z polichlorku winylu i aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 15 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A.

Via Biella 8, 20143 Mediolan,

Włochy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie nr R/0207

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUI DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.09.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 06.05.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Dissenten