Imeds.pl

Distreptaza 1250 J.M. + 15000 J.M.

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DISTREPTAZA Streptokinaza + Streptodornaza 15 000 j.m. + 1250 j.m. Czopki doodbytnicze

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza

3.    Jak stosować lek Distreptaza

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Distreptaza

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

Distreptaza jest lekiem w postaci czopków doodbytniczych, zawiera substancje czynne streptokinazę i streptodomazę.

Distreptaza powoduje upłynnienie skrzepów krwi oraz składników morfotycznych ropy, dzięki czemu antybiotyki, chemioterapeutyki i przeciwciała łatwo docierają do źródeł zakażenia.

Stosowana jest z bardzo dobrym skutkiem w następujących stanach chorobowych:

-    przewlekłe zapalenie przydatków,

-    zmiany naciekowe, pooperacyjne,

-    zapalenie błony śluzowej macicy,

-    żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym,

-    ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym,

-    ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej (kość guziczna inaczej ogonowa znajduje się w dolnej części kręgosłupa, poniżej kości krzyżowej).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza Kiedy nie stosować leku Distreptaza:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), skazy krwotoczne, rany pokryte świeżym strupem lub szwy chirurgiczne w okolicy podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem, ponieważ może to doprowadzić do rozluźnienia szwów i do wtórnego krwawienia z rany.

Inne leki i Distreptaza

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstać miejscowe krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    Jak stosować lek Distreptaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Czopek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego.

W stanach ciężkich stosuje się:

3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 3 dni lżejszych:

2    x po 1 czopku przez 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 4 dni lub

2    x po 1 czopku przez 2 dni

Przeciętna ilość czopków stosowanych w kuracji wynosi 8-18.

Przeciętne leczenie trwa 7-10 dni.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół jest dobrze tolerowany.

Niekiedy mogą wystąpić odczyny alergiczne, podwyższenie ciepłoty ciała oraz skłonność do krwawień.

Jeśli wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Distreptaza

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Distreptaza

Substancjami czynnymi leku są: streptokinaza i streptodornaza.

Substancje pomocnicze to: parafina ciekła, witepsol HI 5

Jak wygląda lek Distreptaza i co zawiera opakowanie Jak wygląda lek Distreptaza

Lek ma postać czopka barwy biało-kremowej w kształcie stożka lub walca o zaostrzonym końcu. Opakowanie

1    blister po 6 sztuk czopków

2    blistry po 5 sztuk czopków

Blister z PVC/PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

tel 81 533 82 21

faks 81 533 80 60

e-mail biomed@biomed.lublin.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3