+ iMeds.pl

Distreptaza 1250 j.m. + 15000 j.m.Ulotka Distreptaza

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DISTREPTAZA Streptokinaza + Streptodornaza 15 000 j.m. + 1250 j.m. Czopki doodbytnicze

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza

3.    Jak stosować lek Distreptaza

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Distreptaza

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Distreptaza i w jakim celu się go stosuje

Distreptaza jest lekiem w postaci czopków doodbytniczych, zawiera substancje czynne streptokinazę i streptodomazę.

Distreptaza powoduje upłynnienie skrzepów krwi oraz składników morfotycznych ropy, dzięki czemu antybiotyki, chemioterapeutyki i przeciwciała łatwo docierają do źródeł zakażenia.

Stosowana jest z bardzo dobrym skutkiem w następujących stanach chorobowych:

-    przewlekłe zapalenie przydatków,

-    zmiany naciekowe, pooperacyjne,

-    zapalenie błony śluzowej macicy,

-    żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym,

-    ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym,

-    ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej (kość guziczna inaczej ogonowa znajduje się w dolnej części kręgosłupa, poniżej kości krzyżowej).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Distreptaza Kiedy nie stosować leku Distreptaza:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), skazy krwotoczne, rany pokryte świeżym strupem lub szwy chirurgiczne w okolicy podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem, ponieważ może to doprowadzić do rozluźnienia szwów i do wtórnego krwawienia z rany.

Inne leki i Distreptaza

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ mogą powstać miejscowe krwawienia.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    Jak stosować lek Distreptaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Czopek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego.

W stanach ciężkich stosuje się:

3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 3 dni lżejszych:

2    x po 1 czopku przez 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 4 dni lub

2    x po 1 czopku przez 2 dni

Przeciętna ilość czopków stosowanych w kuracji wynosi 8-18.

Przeciętne leczenie trwa 7-10 dni.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na ogół jest dobrze tolerowany.

Niekiedy mogą wystąpić odczyny alergiczne, podwyższenie ciepłoty ciała oraz skłonność do krwawień.

Jeśli wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Distreptaza

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Distreptaza

Substancjami czynnymi leku są: streptokinaza i streptodornaza.

Substancje pomocnicze to: parafina ciekła, witepsol HI 5

Jak wygląda lek Distreptaza i co zawiera opakowanie Jak wygląda lek Distreptaza

Lek ma postać czopka barwy biało-kremowej w kształcie stożka lub walca o zaostrzonym końcu. Opakowanie

1    blister po 6 sztuk czopków

2    blistry po 5 sztuk czopków

Blister z PVC/PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

tel 81 533 82 21

faks 81 533 80 60

e-mail biomed@biomed.lublin.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

DISTREPTAZA

Charakterystyka Distreptaza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DISTREPTAZA

Streptokinaza + Streptodomaza 15 000 j.m. + 1250 j.m. czopki doodbytnicze

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden czopek (2 g) zawiera streptokinazy (Streptokinasum) 15 000 j.m. i streptodomazy (Streptodornasum) 1250j.m.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki doodbytnicze o masie 2 g

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Distreptazę w czopkach stosuje się w następujących przypadkach:

1.    Przewlekłe zapalenie przydatków.

2.    Zmiany naciekowe, pooperacyjne.

3.    Zapalenie błony śluzowej macicy.

4.    Żylaki odbytu (hemoroidy) w ostrym i przewlekłym stanie zapalnym.

5.    Ropnie okołoodbytnicze i przetoki z rozległym naciekiem zapalnym.

6.    Ropiejące torbiele okolicy kości guzicznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia nasilenia stanu zapalnego.

Stosowanie według zaleceń lekarza.

W stanach ciężkich stosuje się:

3 x po 1 czopku przez pierwsze 3 dni 2 x po 1 czopku przez kolejne 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 3 dni lżejszych:

2    x po 1 czopku przez 3 dni

1    x po 1 czopku przez kolejne 4 dni lub

2    x po 1 czopku przez 2 dni.

Zwykle w kuracji stosuje się 8-18 czopków.

Przeciętne leczenie trwa 7-10 dni.

Sposób podawania

Czopek po wyjęciu z foremki blistra należy wprowadzić głęboko do odbytnicy.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt nie powinien stykać się z raną świeżo pokrytą strupem albo ze świeżo założonym szwem, ponieważ może to spowodować rozluźnienie szwów i następowe krwawienie z rany.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie występują.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Distreptazy nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Distreptazy nie należy stosować podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Distreptaza nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić objawy alergiczne, podwyższenie temperatury ciała oraz skłonność do krwawień.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Streptokinaza, leki złożone, kod ATC: B06AA55

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Distreptaza w czopkach zawiera dwie substancje czynne: streptokinazę i streptodomazę.

Streptokinaza jest aktywatorem proenzymu zawartego we krwi ludzkiej zwanego plazminogenem, który pod wpływem streptokinazy przechodzi w plazminę odznaczającą się zdolnością rozpuszczania skrzepów krwi ludzkiej.

Streptodomaza jest enzymem wykazującym zdolność rozpuszczania lepkich mas nukleoprotein, martwych komórek lub ropy, nie wywierając wpływu na żywe komórki i ich czynności fizjologiczne. Distreptazę w czopkach stosuje się jako lek samodzielny lub pomocniczy, który swoim działaniem umożliwia o wiele lepszy dostęp antybiotyków lub chemioterapeutyków do ogniska zapalnego. Produkt zmniejsza dolegliwości subiektywne i skraca wybitnie okres leczenia.

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych (świnkach morskich i białych myszach) stwierdza się, że produkt Distreptaza nie jest toksyczny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Parafina ciekła Witepsol H15

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

6 szt. - 1 blister po 6 szt.

10 szt. - 2 blistry po 5 szt.

Blister z PVC/PE w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

tel 81 533 82 21

fax 81 533 80 60

e-mail biomed@biomed.lublin.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0211

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 sierpnia!967 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12 listopada 2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

DISTREPTAZA