Imeds.pl

Ditropan 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ditropan, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan

3.    Jak stosować lek Ditropan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ditropan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje

Lek Ditropan jest w postaci tabletek i zawiera substancję czynną oksybutyninę. Lek wykazuje działanie rozkurczające na mięśnie gładkie pęcherza moczowego u pacjentów z objawami niestabilności pęcherza moczowego.

Ditropan jest wskazany do łagodzenia objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).

Ditropan może być stosowany u dzieci w wieku 5 lat i starszych w leczeniu:

-    utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu)

-    częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz

-    moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan

Kiedy nie stosować leku Ditropan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania lub płytką przednią komorą oka,

-    w przypadku zwężenia drogi odpływu z pęcherza moczowego, w przypadku, gdy może wystąpić zatrzymanie moczu,

-    w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności jelit, niedrożności porażennej jelit, atonii jelit,

-    w przypadku toksycznego rozszerzenia okrężnicy,

-    w przypadku ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia okrężnicy,

-    w przypadku miastenii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Podawanie oksybutyniny pacjentom podczas upałów lub w bardzo ciepłym pomieszczeniu może spowodować udar cieplny z powodu zmniejszenia wydzielania potu.

-    Oksybutynina może nasilać zaburzenia poznawcze, objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz tachykardię. W związku z tym, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy, zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

-    Należy zachować ostrożność u pacjentów z neuropatią układu autonomicznego i ciężkimi zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego.

-    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego z towarzyszącym refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ lek może nasilać te zaburzenia.

-    Oksybutyninę należy podawać ostrożnie u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku i u dzieci, które mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

-    W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych chorób należy przed rozpoczęciem stosowania leku, poinformować o tym lekarza.

-    Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy poradzić się lekarza w przypadku, gdy lek został przepisany dziecku (nie zaleca się stosowania oksybutyniny u dzieci w wieku poniżej 5 lat).

Inne leki i Ditropan

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

0    lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z oksybutyniną innych leków przeciwcholinergicznych, ponieważ może nasilić się działanie przeciwcholinergiczne.

Z powodu zmniejszenia motoryki żołądka Ditropan może wpływać na wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego np. może zwiększać wchłanianie digoksyny i zmniejszać wchłanianie lidokainy, paracetamolu, soli litu, tetracyklin, fenylbutazonu, sulfametoksazolu, kotrimoksazolu

1    leków o przedłużonym uwalnianiu.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu interakcji podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych i L-dopy, fenotiazyny, amantadyny, butyrofenonów, glikozydów naparstnicy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania oksybutyniny i tych leków.

Lek Ditropan z jedzeniem i piciem

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Oksybutynina może być stosowana w ciąży tylko w przypadku, gdy jej zastosowanie jest bezwzględnie konieczne

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksybutynina może powodować senność i niewyraźne widzenie. W przypadku wystąpienia tych objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn czy wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych.

Lek Ditropan zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ditropan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych

zazwyczaj zalecana dawka to 1 tabletka preparatu Ditropan 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 4 tabletki na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (w tym osłabieni pacjenci w podeszłym wieku)

2,5 mg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg 2 razy na dobę w celu uzyskania odpowiedniej odpowiedzi klinicznej pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany.

Stosowanie u dzieci poniżej 5 lat

Nie zaleca się stosowania leku.

Stosowanie u dzieci powyżej 5 lat

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki leku Ditropan 2 razy na dobę. Następnie dawkę można zwiększać do 5 mg 2 do 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 3 tabletki na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ditropan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ditropan

Objawy przedawkowania oksybutyniny to: niepokój, pobudzenie, zaburzenia psychiczne, zaburzenia krążenia (zaczerwienienie, zmniej szenie ciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia), niewydolność oddechowa i w ciężkich przypadkach porażenie i śpiączka.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku ciężkiego przedawkowania pacjenta należy hospitalizować i monitorować czynność układu sercowo-naczyniowego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ditropan

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej lub w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Ditropan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane podczas stosowania leku:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

zaparcia,

nudności,

suchość w ustach,

ból głowy, zawroty głowy, senność,

niewyraźne widzenie, sucha skóra.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

biegunka,

wymioty,

zaburzenia świadomości (splątanie), zmniejszenie wydzielania łez, zatrzymanie moczu, nagłe zaczerwienie.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, jadłowstręt, trudności w połykaniu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): refluks żołądkowo-przełykowy,

pseudoniedrożność u pacjentów z grupy o podwyższonym ryzyku (pacjenci w podeszłym wieku lub

pacjenci z zaparciami oraz leczeni innymi lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit),

zaburzenia poznawcze u pacjentów w podeszłym wieku,

drgawki,

pobudzenie,

lęk,

omamy,

koszmary senne, paranoja, objawy depresji,

tachykardia (przyspieszona czynność serca), zaburzenia rytmu serca (arytmia), udar cieplny,

nadciśnienie wewnątrzgałkowe, wystąpienie jaskry z wąskim kątem przesączania, rozszerzenie źrenic, nadwrażliwość na światło,

reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka (miejscowe zmiany w postaci bąbli i rumienia na skórze), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem i (lub) opuchnięciem głównie w obrębie twarzy i kończyn). nadwrażliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się lekarza.

5. Jak przechowywać lek Ditropan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ditropan

-    Substancj ą czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek 5 mg

-    Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian, lak z indygotyną.

Jak wygląda lek Ditropan i co zawiera opakowanie

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

Blistry PVC/Al w tekturowym opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca:

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5