+ iMeds.pl

Ditropan 5 mgUlotka Ditropan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ditropan, 5 mg, tabletki

Oxybutynini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan

3.    Jak stosować lek Ditropan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ditropan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ditropan i w jakim celu się go stosuje

Lek Ditropan jest w postaci tabletek i zawiera substancję czynną oksybutyninę. Lek wykazuje działanie rozkurczające na mięśnie gładkie pęcherza moczowego u pacjentów z objawami niestabilności pęcherza moczowego.

Ditropan jest wskazany do łagodzenia objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).

Ditropan może być stosowany u dzieci w wieku 5 lat i starszych w leczeniu:

-    utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu)

-    częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz

-    moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ditropan

Kiedy nie stosować leku Ditropan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania lub płytką przednią komorą oka,

-    w przypadku zwężenia drogi odpływu z pęcherza moczowego, w przypadku, gdy może wystąpić zatrzymanie moczu,

-    w przypadku częściowej lub całkowitej niedrożności jelit, niedrożności porażennej jelit, atonii jelit,

-    w przypadku toksycznego rozszerzenia okrężnicy,

-    w przypadku ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia okrężnicy,

-    w przypadku miastenii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Podawanie oksybutyniny pacjentom podczas upałów lub w bardzo ciepłym pomieszczeniu może spowodować udar cieplny z powodu zmniejszenia wydzielania potu.

-    Oksybutynina może nasilać zaburzenia poznawcze, objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz tachykardię. W związku z tym, lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy, zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

-    Należy zachować ostrożność u pacjentów z neuropatią układu autonomicznego i ciężkimi zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego.

-    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego z towarzyszącym refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ lek może nasilać te zaburzenia.

-    Oksybutyninę należy podawać ostrożnie u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku i u dzieci, które mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

-    W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych chorób należy przed rozpoczęciem stosowania leku, poinformować o tym lekarza.

-    Przed rozpoczęciem stosowania leku Ditropan należy poradzić się lekarza w przypadku, gdy lek został przepisany dziecku (nie zaleca się stosowania oksybutyniny u dzieci w wieku poniżej 5 lat).

Inne leki i Ditropan

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

0    lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z oksybutyniną innych leków przeciwcholinergicznych, ponieważ może nasilić się działanie przeciwcholinergiczne.

Z powodu zmniejszenia motoryki żołądka Ditropan może wpływać na wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego np. może zwiększać wchłanianie digoksyny i zmniejszać wchłanianie lidokainy, paracetamolu, soli litu, tetracyklin, fenylbutazonu, sulfametoksazolu, kotrimoksazolu

1    leków o przedłużonym uwalnianiu.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu interakcji podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych i L-dopy, fenotiazyny, amantadyny, butyrofenonów, glikozydów naparstnicy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania oksybutyniny i tych leków.

Lek Ditropan z jedzeniem i piciem

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Oksybutynina może być stosowana w ciąży tylko w przypadku, gdy jej zastosowanie jest bezwzględnie konieczne

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oksybutynina może powodować senność i niewyraźne widzenie. W przypadku wystąpienia tych objawów nie zaleca się prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn czy wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych.

Lek Ditropan zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ditropan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dorosłych

zazwyczaj zalecana dawka to 1 tabletka preparatu Ditropan 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 4 tabletki na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (w tym osłabieni pacjenci w podeszłym wieku)

2,5 mg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg 2 razy na dobę w celu uzyskania odpowiedniej odpowiedzi klinicznej pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany.

Stosowanie u dzieci poniżej 5 lat

Nie zaleca się stosowania leku.

Stosowanie u dzieci powyżej 5 lat

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki leku Ditropan 2 razy na dobę. Następnie dawkę można zwiększać do 5 mg 2 do 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 3 tabletki na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ditropan jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ditropan

Objawy przedawkowania oksybutyniny to: niepokój, pobudzenie, zaburzenia psychiczne, zaburzenia krążenia (zaczerwienienie, zmniej szenie ciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia), niewydolność oddechowa i w ciężkich przypadkach porażenie i śpiączka.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku ciężkiego przedawkowania pacjenta należy hospitalizować i monitorować czynność układu sercowo-naczyniowego.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ditropan

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej lub w krótkim odstępie czasu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Ditropan

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane podczas stosowania leku:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

zaparcia,

nudności,

suchość w ustach,

ból głowy, zawroty głowy, senność,

niewyraźne widzenie, sucha skóra.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

biegunka,

wymioty,

zaburzenia świadomości (splątanie), zmniejszenie wydzielania łez, zatrzymanie moczu, nagłe zaczerwienie.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, jadłowstręt, trudności w połykaniu.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): refluks żołądkowo-przełykowy,

pseudoniedrożność u pacjentów z grupy o podwyższonym ryzyku (pacjenci w podeszłym wieku lub

pacjenci z zaparciami oraz leczeni innymi lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit),

zaburzenia poznawcze u pacjentów w podeszłym wieku,

drgawki,

pobudzenie,

lęk,

omamy,

koszmary senne, paranoja, objawy depresji,

tachykardia (przyspieszona czynność serca), zaburzenia rytmu serca (arytmia), udar cieplny,

nadciśnienie wewnątrzgałkowe, wystąpienie jaskry z wąskim kątem przesączania, rozszerzenie źrenic, nadwrażliwość na światło,

reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka (miejscowe zmiany w postaci bąbli i rumienia na skórze), obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna objawiająca się obrzękiem i (lub) opuchnięciem głównie w obrębie twarzy i kończyn). nadwrażliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się lekarza.

5. Jak przechowywać lek Ditropan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ditropan

-    Substancj ą czynną leku jest oksybutyniny chlorowodorek 5 mg

-    Pozostałe składniki to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia stearynian, lak z indygotyną.

Jak wygląda lek Ditropan i co zawiera opakowanie

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

Blistry PVC/Al w tekturowym opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca:

Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Ditropan

Charakterystyka Ditropan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ditropan, 5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 5 mg oksybutyniny chlorowodorku (Oxybutynini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki barwy jasnoniebieskiej, okrągłe, obustronnie wypukłe z wytłoczonym „OXB5” na jednej stronie i z rowkiem dzielącym na drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).

Dzieci i młodzież

Oksybutynina jest wskazana do stosowania u dzieci w wieku powyżej 5 lat w następujących przypadkach:

-    Nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz oraz częste oddawanie moczu w niestabilności pęcherza moczowego spowodowanej idiopatyczną nadmierną aktywnością pęcherza lub pęcherzem neurogennym (nadmierna aktywność wypieracza).

-    Nocne mimowolne oddawanie moczu związane z nadmierną aktywnością wypieracza, w połączeniu z terapią nielekową, kiedy zawiodły inne metody leczenia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Zazwyczaj zalecana dawka to 1 tabletka produktu Ditropan 2 do 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 4 tabletki na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w tym osłabieni pacjenci w podeszłym wieku):

Okres półtrwania leku ulega wydłużeniu u pacjentów w podeszłym wieku.

Dlatego dawka leku 2,5 mg 2 razy na dobę, zwłaszcza u wątłych pacjentów, jest odpowiednia. Dawkę tę można zwiększyć do 5 mg 2 razy na dobę w celu uzyskania odpowiedniej odpowiedzi klinicznej pod warunkiem, że lek jest dobrze tolerowany.

Dzieci w wieku poniżej 5 lat: Nie zaleca się stosowania leku.

Dzieci w wieku powyżej 5 lat:

zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki produktu Ditropan 2 razy na dobę. Następnie dawkę można zwiększać do 5 mg 2 do 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki maksymalnej 3 tabletki na dobę.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Jaskra z wąskim kątem przesączania lub płytką przednią komorą oka

-    Zwężenie drogi odpływu z pęcherza moczowego, w przypadku, gdy może wystąpić zatrzymanie moczu

-    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit, niedrożność porażenna jelit, atonia jelit

-    Toksyczne rozszerzenie okrężnicy

-    Ciężka postać wrzodziejącego zapalenia okrężnicy

-    Myasthenia gravis

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Podawanie oksybutyniny pacjentom podczas upałów lub w bardzo ciepłym pomieszczeniu może spowodować udar cieplny z powodu zmniejszenia wydzielania potu.

-    Oksybutynina może nasilać zaburzenia poznawcze, objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego oraz tachykardię. W związku z tym produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadczynnością tarczycy, zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.

-    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z neuropatią układu autonomicznego i ciężkimi zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego.

-    Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego z towarzyszącym refluksem żołądkowo-przełykowym, ponieważ leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać ten stan chorobowy.

-    Oksybutyninę należy podawać ostrożnie u osłabionych pacjentów w podeszłym wieku

i u dzieci, które mogą być bardziej wrażliwe na działanie leku, u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, oraz zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

-    W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych chorób, należy przed rozpoczęciem stosowania leku poinformować o tym lekarza.

-    Produkt zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania oksybutyniny u dzieci w wieku poniżej 5 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Dostępne są ograniczone dowody potwierdzające stosowanie oksybutyniny u dzieci z jednoobjawowym nocnym mimowolnym oddawaniem moczu (nie związanym z nadmierną aktywnością wypieracza).

Oksybutynina powinna być stosowana ostrożnie u dzieci w wieku powyżej 5 lat, ponieważ mogą one być bardziej wrażliwe na działanie produktu, szczególnie na występowanie działań niepożądanych ze strony układu nerwowego oraz zaburzeń psychicznych.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z oksybutyniną innych leków przeciwcholinergicznych, ponieważ może nasilić się działanie przeciwcholinergiczne.

Z powodu zmniejszenia motoryki żołądka Ditropan może wpływać na wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego np. może zwiększać wchłanianie digoksyny i zmniejszać wchłanianie lidokainy, paracetamolu, soli litu, tetracyklin, fenylbutazonu, sulfametoksazolu, kotrimoksazolu i leków o przedłużonym uwalnianiu.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu interakcji podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych i L-dopy, fenotiazyny, amantadyny, butyrofenonów, glikozydów naparstnicy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania oksybutyniny i tych produktów leczniczych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania oksybutyniny u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Oksybutynina może być stosowana w ciąży tylko w przypadku, gdy jej zastosowanie jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości oksybutyniny przenikają do mleka matki. Nie zaleca się stosowania produktu w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Oksybutynina może powodować senność i niewyraźne widzenie. Należy ostrzec pacjentów przed wykonywaniem czynności wymagających wzmożonej uwagi, takimi jak prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn czy wykonywanie czynności potencjalnie niebezpiecznych.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

Często

Często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

Zaburzenia

psychiczne

splątanie

pobudzenie, lęk, omamy, koszmary senne, paranoja, objawy depresji

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy, senność

zaburzenia poznawcze u pacjentów w podeszłym wieku, drgawki

Zaburzenia oka

niewyraźne

widzenie

zmniejszenie

wydzielania

łez

nadciśnienie wewnątrzgałkowe, wystąpienie jaskry z wąskim kątem przesączania,

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

Często

Często

Rzadko

Nieznana

rozszerzenie źrenic

Zaburzenia serca

tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

nagłe

zaczerwienie

Zaburzenia żołądka i jelit

zaparcia, nudności, suchość w jamie ustnej

biegunka,

wymioty

uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, jadłowstręt, trudności w połykaniu

refluks żołądkowo-przełykowy, pseudoniedrożność u pacjentów z grupy o podwyższonym ryzyku (pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z zaparciami oraz leczeni innymi lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

sucha skóra

nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk

naczynioruchowy, rozszerzenie źrenic

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zatrzymanie

moczu

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

udar cieplny

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania oksybutyniny to: niepokój, pobudzenie, zaburzenia psychiczne, zaburzenia krążenia (zaczerwienienie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niewydolność krążenia), niewydolność oddechowa i w ciężkich przypadkach porażenie i śpiączka. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku ciężkiego przedawkowania pacjenta należy hospitalizować i monitorować czynność układu sercowo-naczyniowego.

Postępowanie:

- wykonać natychmiast płukanie żołądka.

Dorośli:

podać 0,5 do 2 mg fizostygminy powoli dożylnie, jeżeli zachodzi konieczność wstrzyknięcie można powtórzyć do maksymalnej dawki 5 mg fizostygminy.

Dzieci:

30 pg/kg mc. fizostygminy powoli dożylnie, jeżeli zachodzi konieczność wstrzyknięcie można powtórzyć do maksymalnej dawki 2 mg fizostygminy.

- gorączkę należy leczyć objawowo,

-    w przypadku silnego niepokoju lub pobudzenia można podać dożylnie diazepam w dawce 10 mg,

-    w przypadku wystąpienia tachykardii można podać dożylnie propranolol,

-    jeżeli wystąpi zatrzymanie moczu należy założyć cewnik do pęcherza moczowego,

-    w przypadku wystąpienia porażenia mięśni oddechowych może być wymagane zastosowanie sztucznej wentylacji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki urologiczne (ze spazmolitykami), kod ATC: G04BD04.

Oksybutynina jest lekiem przeciwcholinergicznym o działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie. Lek zmniejsza kurczliwość mięśnia wypieracza pęcherza moczowego, zmniejsza częstość skurczów pęcherza moczowego, jak również obniża ciśnienie wewnątrzpęcherzowe.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Oksybutynina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego po doustnym podaniu (tmax 0,5 do 1,4 godziny).

Maksymalne stężenie w osoczu krwi (Cmax) wynosi 8 do 12 ng/ml po podaniu od 5 mg do 10 mg oksybutyniny zdrowym ochotnikom. Obserwowano znaczne różnice osobnicze w stężeniach leku w osoczu.

Podczas pierwszego przejścia przez wątrobę znaczna część leku jest metabolizowana.

Głównym metabolitem jest N-deetyloksybutynina, która jest aktywna farmakologicznie. Inne metabolity nie posiadają aktywności farmakologicznej.

Oksybutynina w 83-85 % wiąże się z białkami osocza (albuminami).

Okres półtrwania w fazie eliminacji leku z osocza (t1/2) wynosi 2 godziny.

Lek i jego metabolity wydalane są głównie z moczem (0,02 % leku wydalane jest w postaci nie zmienionej).

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących badań toksyczności, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na ciężarnych samicach szczurzych wykazały wady wrodzone serca u szczurzych embrionów i płodów. Stosowanie większych dawek oksybutyniny było ponadto związane z występowaniem dodatkowych żeber w odcinku piersiowo-lędźwiowym i toksycznym wpływem na szczurze noworodki.

Z powodu braku danych dotyczących ekspozycji nie można ocenić tych obserwacji.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia stearynian Lak z indygotyną

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

Blistry PVC/Al w tekturowym opakowaniu.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr: R/1635

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 23 lipca 1992 Data przedłużenia pozwolenia: 30 października 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Ditropan