+ iMeds.pl

Divascan 2,5 mgUlotka Divascan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Divascan, 2,5 mg, tabletki

Iprazochromum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przez zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Divascan i w j akim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Divascan

3.    Jak stosować lek Divascan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Divascan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Divascan i w jakim celu się go stosuje

Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym.

Stosowany jest w leczeniu zapobiegawczym migreny (z aurą bądź bez aury) oraz w leczeniu zmian w tylnej części oka, które mogą wystąpić jako powikłanie cukrzycy (wczesne stadium retinopatii cukrzycowej).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Divascan

Kiedy nie stosować leku Divascan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na iprazochrom lub którykolwiek z pozostałych składników leku Divascan;

-    jeśli pacjentka jest w ciąży;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Leku Divascan nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek ten zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Inne leki i Divascan

Jak dotąd, nie stwierdzono występowania interakcji leku Divascan z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Divascan w ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ nie ma wystarczającego doświadczenia w stosowaniu leku Divascan u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Divascan podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

Lek Divascan zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.    Jak stosować lek Divascan

Lek Divascan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Migrena:

U pacjentów dorosłych zazwyczaj stosowaną dawką jest 1 - 2 (maksymalnie 3) tabletki leku Divascan 3 razy na dobę.

Uwaga:

Ponieważ lek Divascan łagodzi objawy migreny, a nie likwiduje ich całkowicie, jednoczesne podawanie innych leków przerywających napad jest w razie potrzeby zalecane.

Retinopatia cukrzycowa:

U pacjentów dorosłych zazwyczaj stosowaną dawką są 2 tabletki 3 razy na dobę. Jeśli po upływie kilku miesięcy leczenia lekiem Divascan przebieg choroby jest pomyślny, dawkę można zmniejszyć do 1 tabletki, którą należy przyjmować 3 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu (np. szklanką wody).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Divascan

Jak dotąd nie stwierdzono objawów przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Divascan

W razie pominięcia zastosowania jednej lub więcej tabletek, należy zastosować kolejną tabletkę w wyznaczonym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Divascan

W takiej sytuacji może nastąpić nawrót objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Divascan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie leczenia może pojawić się czerwonawo-brązowe zabarwienie moczu. Oznacza to, że substancja czynna leku jest wydalana z moczem. Jest to objaw całkowicie niegroźny.

Działania niepożądane:

Rzadko (mogą dotyczyć 1 do 10 na 10000 pacjentów)

Skóra: skórne reakcje alergiczne (wysypka alergiczna polekowa) ustępujące po kilku dniach od odstawienia leczenia.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

Żołądek i przewód pokarmowy: na początku leczenia lekiem Divascan może wystąpić utrata apetytu.

Jeśli nasili się którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Divascan

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek Divascan nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Divascan po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Divascan

Substancja czynna:

Każda tabletka zwiera 2,5 mg iprazochromu.

Inne składniki leku, to:

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, żelatyna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Divascan i co zawiera opakowanie

Pomarańczowe, dwupłaszczyznowe tabletki nakrapiane na czerwono o skośnie ściętych brzegach. Opakowanie zawiera 60 lub 100 tabletek.

Opakowanie zawiera 60 tabletek w butelce z przezroczystego szkła zamkniętej zatyczką.

Opakowanie zawiera 100 tabletek (4 blistry po 25 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7b 02-677 Warszawa

Tel: (22) 566 2100 Fax: (22) 566 2101

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 08.03.2012

4

Divascan

Charakterystyka Divascan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Divascan, 2,5 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka leku Divascan zawiera 2.5 mg substancji farmakologicznie czynnej - iprazochromu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Pomarańczowe, nakrapiane na czerwono, dwupłaszczyznowe o skośnie ściętych brzegach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Leczenie profilaktyczne migreny (z aurą bądź bez aury)

-    Leczenie retinopatii cukrzycowej we wczesnym stadium.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Migrena:

Zwykle 1 - 2 (maksymalnie 3) tabletki 3 razy na dobę. Ponieważ Divascan łagodzi objawy migreny, a nie likwiduje ich całkowicie, jednoczesne podawanie innych leków przerywających napad jest w razie potrzeby zalecane.

Retinopatia cukrzycowa:

2 tabletki 3 razy na dobę. Jeśli leczenie przebiega pomyślnie, po kilku miesiącach można zmniejszyć dawkę do 1 tabletki 3 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu.

Divascan jest przeznaczony do długotrwałego leczenia.

Skuteczność leku Divascan zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia. Pierwsze zmniejszenie częstości napadów jest spodziewane po upływie 4 tygodni. Po upływie 3 miesięcy można spodziewać się pełnej skuteczności leku. Nie ma przeciwwskazań do dłuższego stosowania. Jeśli napady pogłębią się lub nie ustaną, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci

Nie ma wystarczającego doświadczenia w stosowaniu iprazochromu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne adrenochromu lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

-    stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną iprazochrom, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku

-    ciąża i laktacja

-    dzieci poniżej 18 roku życia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jak dotąd nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi ani innych rodzajów interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma dowodów na działanie embriotoksyczne; jednak, z powodu braku wystarczaj ącego doświadczenia, nie zaleca się stosowania leku Divascan u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Divascan nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie leczenia może pojawić się czerwonawo-brązowe zabarwienie moczu. Oznacza to, że substancja czynna jest wydalana z moczem. Jest to objaw całkowicie niegroźny.

Przy ocenie działań niepożądanych, zostały wyróżnione następujące częstości występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często:    > 1/100 i < 1/10

Niezbyt często: > 1/1 000 i < 1/100 Rzadko:    > 1/10 000 i < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych Rzadko:

Obserwowano skórne reakcje alergiczne (wysypka alergiczna polekowa) ustępuj ące po kilku dniach od odstawienia leczenia.

Bardzo rzadko:

Na początku leczenia lekiem Divascan może wystąpić utrata apetytu.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono ani jednego przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwmigrenowe, kod ATC: N 02C X03 (iprazochrom).

Iprazochrom zapobiega miejscowym zaburzeniom metabolicznym w procesie patomechanizmu migreny. Powoduje zablokowanie amin biogennych, a tym samym hamuje pobudzanie chemoreceptorów, wzrost przepuszczalności naczyń i rozwój obrzęku okołoogniskowego. Iprazochrom wykazuje działanie antagonistyczne wobec serotoniny i zmniejsza przepuszczalność i kruchość naczyń krwionośnych w układzie kapilarnym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym na czczo, iprazochrom jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenia w surowicy krwi (180 ng/ml po podaniu 0,5 mg/kg) występowały po 1 godzinie od podania. Jednak, intensywne działanie na naczynia krwionośne nie było wykrywalne przed upływem 3 godzin od podania doustnego. Okres połowicznego rozpadu iprazochromu u ludzi wynosi 2,2 ± 0,5 godziny. Około 20% podanej dawki jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Drugi metabolit (pochodna indolu) jest wykrywalny w moczu, a trzeci metabolit (6-hydroksy-pochodna iprazochromu) jest wykrywalny w kale.

Nie ma dowodów na istnienie ryzyka kumulacji substancji czynnej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Toksyczność po podaniu jednorazowym iprazochromu jest niska. Po jednorazowym podaniu doustnym 10 gramów iprazochromu na kilogram masy ciała nie stwierdzono objawów toksyczności u myszy, szczurów i psów, podczas gdy króliki wykazywały większą wrażliwość i po podaniu tej samej dawki umierały, jednak w niektórych przypadkach dopiero po powtórnym zastosowaniu.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W doświadczeniach na zwierzętach, działanie toksyczne występowało dopiero przy stosowaniu dawek znacząco przewyższaj ących dawki lecznicze (stukrotnie i więcej). Nawet w bardzo wysokich dawkach, iprazochrom jest w znacznym stopniu obojętny.

Mutagenność i rakotwórczość

Nie wykazano potencjału mutagennego w badaniach in vivo na różnych szczepach bakterii i komórkach nowotworowych. W związku z tym nie badano potencjału onkogennego/ rakotwórczego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Badania toksycznego wpływu na reprodukcj ę nie wykazały dowodów na istnienie działania embriotoksycznego u myszy, szczurów i królików ani dowodów na ograniczenie płodności u myszy i szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana żelatyna

magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

60 tabletek w butelce z bezbarwnego szkła (typ III) o pojemności 15 ml zamkniętej laminowaną zatyczką PE w tekturowym pudełku

lub

100 tabletek (4 blistry z folii PVC/Aluminium po 25 tabletek) w tekturowym pudełku

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Divascan jest dostępny tylko na receptę.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3331

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.12.1999 r. / 07.03.2005 r. / 23.01.2006 r. / 16.12.2008 r./ 29.01.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Divascan