+ iMeds.pl

Docetaxel hospira 10 mg/mlUlotka Docetaxel hospira

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Docetaxel Hospira, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Docetaxelum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Docetaxel Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Docetaxel Hospira

3.    Jak stosować lek Docetaxel Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Docetaxel Hospira

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOCETAXEL HOSPIRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym i jest stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi w leczeniu:

•    wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych; lek Docetaxel Hospira może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem,

•    zaawansowanego raka piersi; lek Docetaxel Hospira może być podawany zarówno jako jedyny lek, jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną, kapecytabiną lub trastuzumabem,

•    szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowego raka płuca); lek Docetaxel Hospira może być podawany zarówno jako jedyny lek, jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną,

•    raka prostaty; lek Docetaxel Hospira stosuje się w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem,

•    raka żołądka; jeśli nastąpiło rozsianie nowotworu, lek Docetaxel Hospira stosuje się w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem,

•    raka głowy i szyi: lek Docetaxel Hospira stosuje się w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOCETAXEL HOSPIRA Kiedy nie stosować leku Docetaxel Hospira

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na docetaksel lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli pacj ent ma j uż zmniej szoną liczbę białych krwinek,

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Docetaxel Hospira

•    jeśli liczba krwinek białych we krwi jest za mała. Sprawdzi to lekarz.

•    jeśli u pacjenta wystąpi nadwrażliwość (reakcja uczuleniowa) na ten lek.

•    jeśli u pacjenta wystąpi zaczerwienienie lub obrzęk rąk lub stóp.

•    jeśli u pacjenta występuje znaczne zatrzymanie płynów w sercu, płucach lub w brzuchu. Sprawdzi to lekarz.

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby.

•    jeśli pacjent ma chorobę nerek.

•    jeśli u pacjenta planowane jest leczenie skojarzone z trastuzumabem, należy ocenić czy czynność serca jest prawidłowa.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie szpitalnemu lub pielęgniarce. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, w szczególności nieostrego widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić badania oczu oraz wzroku.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów lub pogorszenia objawów ze strony płuc (gorączka, skrócenie oddechu lub kaszel) należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie szpitalnemu lub pielęgniarce.

Lekarz może zdecydować o natychmiastowym zaprzestaniu leczenia.

Docetaxel Hospira zawiera alkohol. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub ma zaburzenia czynności wątroby. Patrz także punkt „Docetaxel Hospira zawiera etanol (alkohol), poniżej.

U pacjentów z rakiem piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuca i rakiem prostaty, przed podaniem leku Docetaxel Hospira oraz prawdopodobnie w trakcie leczenia lekarz zaleci stosowanie doustnych kortykosteroidów, takich jak deksametazon. Pomoże to w zmniejszeniu nasilenia niektórych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Docetaxel Hospira z innymi lekami

Nie zaleca się stosowania innych leków bez porozumienia z lekarzem, ponieważ mogą wystąpić interakcje pomiędzy lekiem Docetaxel Hospira i innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Wynika to stąd, że lek Docetaxel Hospira lub inne leki mogą nie działać tak, jak należy się tego spodziewać albo może zwiększać się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Docetaxel Hospira podczas ciąży, chyba że lekarz wyraźnie tak zalecił. Kobiecie nie wolno zajść w ciążę podczas stosowania tego leku i musi ona stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i co najmniej przez 3 miesiące po jego zakończeniu.

W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Mężczyźnie zaleca się, żeby nie został ojcem podczas leczenia lekiem Docetaxel Hospira i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia docetakselem oraz powinien także poszukać porady dotyczącej przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności wywołanej leczeniem docetakselem.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Docetaxel Hospira.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów pomiędzy kursami podawania leku Docetaxel Hospira, z wyjątkiem sytuacji, gdy występują zawroty głowy lub jeśli pacjent czuje się niepewnie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Docetaxel Hospira

Ten lek zawiera 23% objętościowych etanolu (alkoholu), tj. do 0,364 g (2 ml) w każdej fiolce, co odpowiada 10 ml piwa lub 4 ml wina w każdej fiolce.

Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy to wziąć również pod uwagę u pacjentek w ciąży, karmiących dziecko piersią, u dzieci oraz osób z grup wysokiego ryzyka, jak np. u pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką.

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.

Ilość alkoholu zawarta w tym leku może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOCETAXEL HOSPIRA

Lek Docetaxel Hospira będzie podawany przez personel medyczny.

Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u osób dorosłych.

Lek Docetaxel Hospira będzie przepisany pacjentowi przez lekarza wyspecjalizowanego w terapii przeciwnowotworowej.

Dawka leku zależy od pola powierzchni ciała pacjenta (wyliczonej w metrach kwadratowych [m2]), stanu ogólnego pacjenta i rodzaju nowotworu. Czas leczenia będzie określony przez lekarza.

Lek jest podawany dożylnie (infuzja dożylna) przez okres 1 godziny. Leczenie będzie powtarzane co 3 tygodnie.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania w zależności od wyników badań krwi, stanu ogólnego oraz reakcji pacjenta na leczenie lekiem Docetaxel Hospira.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Docetaxel Hospira

Ponieważ ten lek jest podawany pacjentowi w szpitalu, jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma za małą lub zbyt dużą dawkę leku, niemniej jednak w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Docetaxel Hospira może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów niepożądanych, obserwowanych u ponad 1 na 10 pacjentów:

•    nagłe zaczerwienienie

•    wysypka, która może być swędząca

•    ucisk w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu

•    ból pleców

•    gorączka lub dreszcze

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które może powodować uczucie zawrotu głowy lub omdlenie.

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych może się zmieniać w zależności od tego, czy docetaksel jest stosowany jako jedyny lek czy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Poniżej wymieniono objawy niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zakażenie

•    zmniejszenie liczby czerwonych i (lub) białych krwinek oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (sprawdzi to lekarz)

•    gorączka

•    reakcje alergiczne jak opisane powyżej

•    utrata apetytu (jadłowstręt)

•    bezsenność

•    uczucie drętwienia lub mrowienia

•    ból głowy

•    osłabienie czucia dotyku

•    nasilone łzawienie oczu

•    obrzęki podskórne

•    krwawienie z nosa

•    katar; zapalenie nosa i gardła

•    kaszel

•    ból w klatce piersiowej

•    zmiana odczuwania smaku

•    duszność/trudności w oddychaniu

•    owrzodzenie jamy ustnej (w tym języka i (lub) warg i (lub) policzków)

•    biegunka

•    nudności, wymioty

•    zaparcia

•    ból brzucha

•    niestrawność

•    utrata włosów

•    zaczerwienienie i obrzęk dłoni i podeszew stóp, co może powodować łuszczenie się skóry (może to także wystąpić na ramionach, twarzy lub na tułowiu)

•    zmiana koloru paznokci, które mogą następnie oddzielać się od łożyska

•    ból mięśni

•    ból pleców lub ból kości

•    zmiana cyklu lub brak miesiączki

•    obrzęk rąk, stóp, kończyn dolnych

•    osłabienie

•    objawy przypominające grypę

•    zwiększenie masy ciała

•    zmniejszenie masy ciała

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    grzybicze zakażenie jamy ustnej

•    zapalenie skóry

•    suchość w ustach

•    zawroty głowy

•    ból głowy

•    odwodnienie

•    zapalenie spojówek

•    zaburzenia słuchu

•    trudności lub ból podczas przełykania

•    nierówne bicie serca

•    wysokie lub niskie ciśnienie krwi (skontroluje to lekarz)

•    niewydolność serca

•    krwawienia

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (skontroluje to lekarz)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    omdlenie

•    zapalenie żył

•    zapalenie okrężnicy, jelita cienkiego; perforacja jelita grubego

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    drgawki lub chwilowa utrata przytomności

•    utrata słuchu

•    zawał serca

•    zakrzepy krwi

•    zapalenie płuc

•    zapalenie i (lub) gromadzenie się płynu w płucach, które mogą powodować kaszel, czasem z odkrztuszaniem pienistej plwociny

•    zablokowanie jelit powodujące ból brzucha

•    zaczerwienienie skóry w miejscach uprzednio poddawanych naświetlaniom

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż 1 pacjenta na 10 000):

•    ostra białaczka szpikowa. Lekarz stwierdzi to na podstawie badania krwi.

•    okresowe zaburzenia widzenia, jak np. błyski, migające światła, osłabienie wzroku

•    zapalenie wątroby

•    zaczerwienienie skóry i (lub) pojawianie się pęcherzy na skórze Częstość nieznana

•    niewyraźne widzenie z powodu obrzęku siatkówki w oku (torbielowaty obrzęk plamki żółtej)

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOCETAXEL HOSPIRA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Docetaxel Hospira po upływie terminu ważności podanego na kartoniku i na etykiecie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą wykazano przez 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Docetaxel Hospira

•    Substancją czynną leku jest docetaksel (bezwodny). Każy mililitr koncentratu do sporządania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu.

•    Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, etanol bezwodny, makrogol 300 i polisorbat 80.

Docetaxel Hospira jest przezroczystym, bezbarwnym do jasno-żółtego roztworem. Lek jest dostępny w szklanych pojemnikach zwanych fiolkami. Jeden ml roztworu zawiera 10 mg docetakselu. Jedna fiolka o objętości 2 ml zawiera 20 mg docetakselu, jedna fiolka o objętości 8 ml zawiera 80 mg docetakselu, jedna fiolka o objętości 16 ml zawiera 160 mg docetakselu.

Fiolka o objętości 2 ml, 8 ml lub 16 ml (z przezroczystego szkła typu I z lub bez folii ochronnej ONCO-TAIN®) zamknięta szarym korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w tekturowym pudełku.

Fiolki są dostępne w pojedynczych opakowaniach.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW,

Wielka Brytania

Wytwórca:

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW,

Wielka Brytania

Hospira SPA, Via Fosse Ardeatine 2, Liscate, Włochy

Hospira Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN, Almere, Holandia

Data zatwierdzenia ulotki: 27.03.2015

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

W celu ustalenia właściwego zastosowania leku u konkretnego pacjenta, lekarz zlecający lek powinien zapoznać się z pełnym tekstem charakterystyki produktu leczniczego.

Okres ważności:

Nie otwarta fiolka: 36 miesięcy.

Po rozcieńczeniu:

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą wykazano przez 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA, POSTĘPOWANIA I USUWANIA PRODUKTU

Zalecenia dotyczące stosowania

Do podawania w infuzji dożylnej. Przed podaniem produkt Docetaxel Hospira należy rozcieńczyć w warunkach aseptycznych.

Przed użyciem roztwór należy ocenić wzrokowo. Należy stosować tylko przezroczyste roztwory bez widocznych cząstek.

Podczas przygotowywania roztworu do infuzji należy unikać kontaktu leku Docetaxel Hospira z wyposażeniem i urządzeniami wykonanymi z uplastycznionego PCV. W celu zmniejszenia ryzyka narażenia pacjenta na kontakt z uplastycznionym DEHP (di-2-etyloheksylo ftalan), który może być wypłukiwany z wykonanych z PCV worków lub zestawów do infuzji, lek Docetaxel Hospira należy przechowywać w butelkach (szło, polipropylen) lub workach plastikowych (polipropylen, poliolefina) i podawać przez zestawy do wlewów pokryte polietylenem.

Wymaganą ilość wstrzyknąć do worka do infuzji lub butelki o pojemności 250 ml, zawierającej:

•    sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%)

•    lub glukozę 50 mg/ml (5%).

Jeśli wymagana jest dawka większa, niż 200 mg docetakselu, należy użyć większej ilości roztworu służącego jako nośnik, tak by stężenie docetakselu nie przekraczało 0,74 mg/ml.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

Podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworów docetakselu należy zachować szczególną ostrożność.

Specjalne środki ostrożności dotyczące podawania

•    NIE WOLNO MIESZAĆ z innymi produktami leczniczymi

Instrukcja dotycząca przygotowania

Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi, dotyczącymi bezpiecznego postępowania i usuwania produktu.

Środki cytotoksyczne powinny być przygotowywane wyłącznie przez personel przeszkolony w bezpiecznym postępowaniu z takimi produktami. Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać preparatów cytotoksycznych.

Cały personel włączony w postępowanie ze środkami cytotoksycznymi należy odpowiednio wyposażyć we właściwy, osobisty sprzęt ochronny, w tym jednorazowe rękawice ochronne, osłony na oczy, maski i fartuchy z długimi rękawami. Przygotowanie i inne manipulacje z roztworem należy wykonywać w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

Instrukcja dotycząca zanieczyszczenia

W razie kontaktu roztworu ze skórą należy ją natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem starając się przy tym nie uszkodzić skóry. Chwilowe pieczenie skóry można złagodzić stosując łagodny krem.

W razie kontaktu roztworu z oczami należy je obficie przemyć wodą lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Należy zgłosić się na badanie okulistyczne.

Jeśli dojdzie do przypadkowego rozlania produktu, wyszkolony personel wyposażony w odpowiedni sprzęt ochronny powinien jak najdokładniej usunąć zanieczyszczenie przy użyciu specjalnego zestawu do zmywania środków cytotoksycznych lub przeznaczonego do tego materiału wchłaniającego. Następnie zanieczyszczoną okolicę należy wielokrotnie umyć odpowiednią ilością wody. Wszystkie zanieczyszczone materiały użyte do czyszczenia należy zniszczyć w sposób opisany poniżej.

Instrukcja dotycząca usuwania

Wszystkie zanieczyszczone resztki (w tym ostre przedmioty, pojemniki, materiały wchłaniające, nieużyty roztwór itd.) należy umieścić w przeznaczonym do tego szczelnym i zaopatrzonym w

nalepkę nieprzepuszczalnym worku na odpady lub sztywnym pojemniku na odpady i przekazać do spalenia, zgodnie z lokalnymi procedurami niszczenia niebezpiecznych odpadów.

Wszelkie resztki nie wykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

8

Docetaxel Hospira

Charakterystyka Docetaxel hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Docetaxel Hospira, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu.

Jedna fiolka o pojemności 2 ml zawiera 20 mg docetakselu.

Jedna fiolka o pojemności 8 ml zawiera 80 mg docetakselu.

Jedna fiolka o pojemności 16 ml zawiera 160 mg docetakselu.

Każda jednodawkowa fiolka zawiera 182 mg/ml (23% v/v) etanolu bezwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny lub jasno żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rak piersi

• Docetaxel Hospira w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem wskazany jest w leczeniu uzupełniaj ącym u pacjentów z:

-    operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych.

-    operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dotyczącymi leczenia wczesnego raka piersi (patrz punkt 5.1)

•    Docetaxel Hospira w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej leków cytotoksycznych w tym wskazaniu.

•    Docetaxel Hospira w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych leków cytotoksycznych. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny lub lek alkilujący.

•    Docetaxel Hospira w połączeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

•    Docetaxel Hospira w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

•    Docetaxel Hospira jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

• Docetaxel Hospira w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego

Docetaxel Hospira w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Gruczolakorak żołądka

Docetaxel Hospira w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi

Docetaxel Hospira w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Docetaxel Hospira jest przeznaczony tylko do stosowania dożylnego.

Docetaksel należy stosować wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych i należy go podawać tylko pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej (patrz punkt 6.6).

Zalecana dawka:

W przypadku raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka żołądka oraz raka głowy i szyi o ile nie ma przeciwwskazań (patrz punkt 4.4), może być zastosowana premedykacja składająca się z doustnego kortykosteroidu, takiego jak deksametazon w dawce 16 mg/dobę (np. 8 mg dwa razy na dobę) przez 3 dni, zaczynając 1 dzień przed rozpoczęciem podawania docetakselu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można profilaktycznie podać G-CSF.

W przypadku raka gruczołu krokowego, jeśli równocześnie podawane są prednizon i prednizolon, zalecanym schematem premedykacji jest doustnie podawany deksametazon w dawce 8 mg, 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed wlewem docetakselu (patrz punkt 4.4).

Docetaksel podaje się w postaci jednogodzinnego wlewu, raz na trzy tygodnie.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniaj ącym operacyjnego raka piersi z przerzutami i bez przerzutów do węzłów chłonnych zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc., podawana 1 godzinę po doksorubicynie w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc., co 3 tygodnie, przez 6 cykli (patrz także: Dostosowywanie dawki w trakcie leczenia).

W przypadku leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, zalecana dawka docetakselu wynosi 100 mg/m2 pc. w monoterapii. W leczeniu pierwszego rzutu, docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. stosuje się w skojarzeniu z doksorubicyną (50 mg/m2 pc.).

W połączeniu z trastuzumabem, zalecana dawka docetakselu wynosi 100 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, z trastuzumabem podawanym co tydzień. W głównych badaniach po pierwszej dawce trastuzumabu podawano następnego dnia pierwszy wlew docetakselu. Kolejne dawki docetakselu podawano natychmiast po zakończeniu wlewu trastuzumabu, jeśli podana poprzednio dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana. Dawka i sposób podawania trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

W skojarzeniu z kapecytabiną, zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, jednocześnie z kapecytabiną w dawce 1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę (w ciągu 30 minut po jedzeniu) przez 2 tygodnie, a następnie 1 tydzień przerwy. W celu obliczenia dawki kapecytabiny w przeliczeniu na powierzchnię ciała - patrz: charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy dotychczas nie byli poddawani chemioterapii zalecany schemat dawkowania to docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. jednocześnie z cisplatyną podawaną w dawce 75 mg/m2 pc. przez 30-60 minut. U pacjentów po niepowodzeniu poprzednio stosowanej chemioterapii produktami platyny, zalecana dawka to 75 mg/m2 pc. docetakselu w monoterapii.

Rak gruczołu krokowego

Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. Równocześnie podaje się doustnie 5 mg prednizonu lub prednizolonu, dwa razy na dobę (patrz punkt 5.1).

Gruczolakorak żołądka

Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. Lek podaje się w postaci wlewu, trwającego 1 godzinę. Następnie podaje się cisplatynę w dawce 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego od 1 do 3 godzin (oba leki podaje się wyłącznie w 1 dobie). W kolejnych dniach podaje się 5-fluorouracyl w dawce 750 mg/m2 pc., w postaci ciągłego wlewu, trwającego 24 godziny, przez 5 dni. Pierwszą dawkę podaje się po zakończeniu wlewu cisplatyny. Cykle terapii powtarza się co trzy tygodnie. Pacjenci muszą otrzymywać premedykację, obejmującą leki przeciwwymiotne oraz być odpowiednio nawodnieni przed podaniem cisplatyny. Należy profilaktycznie podawać G-CSF (ang. granulocyte colony stimulating factor - czynnik stymuluj ący tworzenie kolonii granulocytów) w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na krew i układ krwiotwórczy (patrz także Dostosowanie dawki w trakcie leczenia).

Rak głowy i szyi

Pacjenci muszą otrzymać leki przeciwwymiotne jako premedykację. Konieczne jest także odpowiednie nawodnienie (przed i po podaniu cisplatyny). Wskazane jest profilaktyczne stosowanie G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na układ krwiotwórczy. Wszyscy pacjenci uczestniczący w obejmującym docetaksel ramieniu badań klinicznych TAX 323 i TAX 324 otrzymywali profilaktycznie antybiotyki.

•    Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

Zalecana dawka leku docetakselu w leczeniu indukcyjnym nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (ang. SCCHN) wynosi 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę, a następnie podanie cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc. w pierwszej dobie cyklu terapii. Następnie podaje się 5-fluorouracyl w postaci ciągłego wlewu, w dawce 750 mg/m2 pc. na dobę, przez pięć dni. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie, przez 4 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać radioterapię.

•    Chemioterapia indukcyjna, a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

W leczeniu indukcyjnym miejscowo zaawansowanego raka (guz nie nadający się do wycięcia, małe prawdopodobieństwo wyleczenia operacyjnego, próba zachowania narządu) płaskonabłonkowego głowy i szyi (ang. SCCHN), zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę w pierwszej dobie, a następnie cisplatyna w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie trwającym od 30 minut do 3 godzin. Następnie podaje się 5- fluorouracyl w postaci ciągłego wlewu, w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do czwartej doby. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie, przez 3 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać chemioradioterapię.

Zmiany dawek cisplatyny oraz 5-fluorouracylu przedstawiono w odpowiednich charakterystykach produktu leczniczego.

Dostosowanie dawki w trakcie leczenia:

Ogólne

Docetaksel można podawać, jeśli liczba neutrofilów wynosi > 1500 komórek/mm3. U pacjentów, u których podczas leczenia docetakselem wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii, z liczbą neutrofilów < 500 komórek/mm3 przez okres dłuższy niż jeden tydzień i wystąpiły ciężkie lub masywne odczyny skórne lub objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, dawkę docetakselu należy zmniejszyć ze 100 mg/m2 pc. do 75 mg/m2 pc. i (lub) z 75 mg/m2 pc. do 60 mg/m2 pc. Jeżeli mimo zmniejszenia dawki leku do 60 mg/m2 pc. objawy powyższe utrzymują się, leczenie należy przerwać.

Leczenie uzupełniające w raku piersi

W głównym badaniu u pacjentów otrzymujących leczenie uzupełniające w przypadku raka piersi i u których wystąpiła neutropenia powikłana (w tym przedłużaj ąca się neutropenia z gorączką neutropeniczną lub zakażeniem) zaleca się podawanie G-CSF profilaktycznie (np. w okresie od dnia 4 do 11) we wszystkich kolejnych cyklach. Pacjenci, u których nadal utrzymuje się ta reakcja, powinni dalej otrzymywać G-CSF, a dawkę docetakselu należy u nich zmniejszyć do 60 mg/m2 pc.

Z doświadczeń klinicznych wynika, że neutropenia może pojawić się wcześniej. Dlatego należy rozważyć podanie G-CSF, które jest obecnie zalecane pacjentom z ryzykiem wystąpienia neutropenii.

U pacjentów, u których występowało zapalenie jamy ustnej w stopniu 3. lub 4. należy zmniejszyć dawkę leku do 60 mg/m2 pc.

W skojarzeniu z cisplatyną:

U pacjentów, którym podano początkową dawkę docetakselu 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i u których najmniejsza liczba płytek krwi oznaczona podczas poprzedniego kursu chemioterapii wynosiła < 25 000 komórek/mm3, lub u pacjentów, u których wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii, lub u pacjentów z ciężką niehematologiczną toksycznością w późniejszych cyklach, należy w kolejnych cyklach zmniejszyć dawkę docetakselu do 65 mg/m2 pc. Dostosowanie dawki cisplatyny patrz odpowiednie charakterystyki produktu leczniczego.

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną:

•    modyfikacja dawki kapecytabiny - patrz charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę;

• u pacjentów, u których wystąpił po raz pierwszy 2. stopień toksyczności, który utrzymywał się w czasie następnego cyklu leczenia docetaksel/kapecytabina, należy opóźnić leczenie do momentu powrotu do stopnia 0-1 i kontynuować leczenie dawkami początkowymi;

• u pacjentów, u których wystąpił po raz drugi 2. stopień toksyczności lub po raz pierwszy 3. stopień toksyczności, podczas któregokolwiek cyklu leczenia, należy opóźnić leczenie aż do powrotu do stopnia 0-1, a następnie kontynuować leczenie docetakselem w dawce 55 mg/mpc.;

•    w przypadku wystąpienia po raz kolejny któregokolwiek stopnia toksyczności lub w przypadku wystąpienia 4. stopnia toksyczności, trzeba przerwać podawanie docetakselu.

Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

Leczenie skojarzone z cisplatyną i 5-fluorouracylem

W razie wystąpienia neutropenii z gorączką, przedłużającej się neutropenii albo zakażenia z neutropenią, pomimo podawania G-CSF, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 75 do 60 mg/m2 pc. Gdyby pojawiały się kolejne epizody neutropenii z powikłaniami, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 60 do 45 mg/m2 pc. W razie stwierdzenia małopłytkowości 4. stopnia, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 75 do 60 mg/m2 pc. W następnych cyklach nie należy pacjentom podawać docetakselu do czasu, aż liczba neutrofilów nie zwiększy się do > 1500 komórek/mm3 i płytek do > 100 000 komórek/mm3. W razie utrzymywania się działania toksycznego na układ krwiotwórczy, należy zakończyć stosowanie docetakselu (Patrz punkt 4.4.).

Poniższa tabela przedstawia zalecane modyfikacje dawki w przypadku wystąpienia objawów toksyczności u pacjentów przyjmujących docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem

(5-FU):

Toksyczność

Dostosowanie dawki

Biegunka 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawki 5-FU o 20%.

Drugi epizod: następnie zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Biegunka 4. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawek docetakselu i 5-FU o 20%.

Drugi epizod: należy przerwać leczenie.

Zapalenie jamy ustnej 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawki 5-FU o 20%.

Drugi epizod: należy odstawić tylko 5-FU przez wszystkie kolejne cykle.

Trzeci epizod: zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Zapalenie jamy ustnej 4. stopnia

Pierwszy epizod: należy odstawić tylko 5-FU przez wszystkie kolejne cykle.

Drugi epizod: zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Informacje na temat dostosowania dawki cisplatyny i 5-fluorouracylu patrz charakterystyki tych produktów leczniczych.

W głównych badaniach klinicznych SCCHN, u pacjentów z neutropenią z powikłaniami (w tym neutropenią utrzymującą się długo, z gorączką neutropeniczną lub zakażeniem), zaleca się stosowanie G-CSF w celu uzyskania najlepszego działania ochronnego (np. w dobach 6 - 15), we wszystkich kolejnych cyklach.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z niewydolnością wątroby: na podstawie danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. stosowanego w monoterapii u pacjentów, u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz alaninowej i (lub) asparaginowej (AlAT i (lub) AspAT) w surowicy krwi powyżej 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN) i zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy powyżej 2,5-krotnej wartości GGN, zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2). U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy > GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej > 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniejszania dawki leku i lek należy stosować ściśle zgodnie z zaleceniem.

W głównycm badaniu klinicznym, dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT lub AspAT) > 1,5-krotnej wartości GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej > 2,5-krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny > GGN, było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z niewydolnością wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Dzieci i młodzież: doświadczenie u dzieci jest ograniczone.

Osoby w podeszłym wieku: z analizy danych farmakokinetycznych wynika, że nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów w wieku 60 lat i starszych leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 75% dawki zalecanej (patrz: charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę).

4.3    Przeciwwskazania

Docetaksel jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    z liczbą neutrofilów < 1 500 komórek/mm3 oznaczoną przed rozpoczęciem podawania produktu;

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ brak jest danych dotyczących tej grupy pacjentów (patrz punkty 4.2 oraz 4.4).

Obowiązuj ą także przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, podawanych w leczeniu skojarzonym z docetakselem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku raka piersi i niedrobnokomórkowego raka płuc, premedykacja składająca się z kortykosteroidów o ile nie są przeciwwskazane, np. deksametazon w dawce 16 mg/dobę (dawka 8 mg 2 razy na dobę) podawany doustnie przez 3 dni zaczynając od 1 dnia poprzedzającego podanie docetakselu, może zmniejszyć częstość występowania i nasilenie zatrzymania płynów w organizmie oraz nasilenie reakcji nadwrażliwości. W przypadku raka gruczołu krokowego premedykację stanowi doustne podanie 8 mg deksametazonu, 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed wlewem docetakselu (patrz punkt 4.2).

Układ krwiotwórczy

Neutropenia jest najczęściej występuj ącym działaniem niepożądanym po podaniu docetakselu. Najmniejsza liczba neutrofilów występowała po około 7 dniach od rozpoczęcia leczenia, ale okres ten może być krótszy u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych chemioterapią. Podczas leczenia docetakselem zaleca się częste wykonywanie badania morfologii krwi. Kolejnego cyklu leczenia docetakselem nie należy stosować, dopóki liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > 1 500 komórek/mm3 (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3 przez siedem dni lub dłużej) podczas leczenia docetakselem zalecane jest zmniejszenie dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub rozpoczęcie odpowiedniego leczenia objawowego (patrz punkt 4.2).

Częstość występowania gorączki neutropenicznej i zakażenia z neutropenią była mniejsza wśród pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem i docetakselem z diksorubicyną i cyklofosfamidem (ang.TAC), w sytuacji, gdy podawano im profilaktycznie G-CSF. Pacjenci leczeni docetakselem z cisplatyną i 5-fluorouracylem (ang. TCF) i schematem TAC (w przypadku raka piersi) powinni otrzymywać profilaktycznie G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neutropeniczna, przedłużaj ąca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią). Pacjenci otrzymujący schemat leczenia TCF i TAC powinni być ściśle monitorowani (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Reakcje nadwrażliwości

Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie występuj ą reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza w trakcie pierwszego lub drugiego wlewu dożylnego. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić w ciągu kilku minut po rozpoczęciu wlewu dożylnego docetakselu. Z tego powodu lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednim wyposażeniem zapewniaj ącym możliwość leczenia niedociśnienia lub skurczu oskrzeli. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości o niewielkim nasileniu takie jak zaczerwienienie lub miejscowe odczyny skórne, nie jest konieczne przerwanie leczenia docetakselem. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów, takich jak niedociśnienie, skurcz oskrzeli, uogólniona wysypka lub rumień, należy natychmiast przerwać podawanie docetakselu i zastosować odpowiednie leczenie. Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości, nie należy ponownie podawać docetakselu.

Reakcje skórne

Obserwowano występowanie miejscowego rumienia kończyn (dłoni i podeszew stóp) z obrzękiem i następuj ącym po nim złuszczaniem. Stwierdzano ciężkie reakcje w postaci wykwitów skórnych poprzedzaj ących złuszczanie, które prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia układu oddechowego

Zgłaszano występowanie zespołu ostrej niewydolności oddechowej, śródmiąższowego zapalenia płuc, śródmiąższowej choroby płuc, zwłóknienia płuc oraz niewydolności oddechowej, które mogą być związane się zgonem. U pacjentów otrzymuj ących równocześnie radioterapię zgłaszano przypadki występowania popromiennego zapalenia płuc.

W przypadku wystąpienia nowych lub pogorszsznia istniej ących objawów ze strony układu oddechowego, pacjentów należy uważnie monitorować, niezwłocznie zbadać oraz poddać właściwemu leczeniu. Przerwanie terapii docetakselem jest zalecane do czasu otrzymanie diagnozy. Wczesne zastosowanie środków podtrzymujących może pomóc poprawić stan pacjenta. Należy uważnie rozważyć korzyści wynikaj ące z wznowienia terapii docetakselem.

Zatrzymanie płynów

Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT i (lub) AspAT) powyżej 1,5-krotnej wartości GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej - powyżej 2,5-krotnej wartości GGN, zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak zagrażaj ąca życiu posocznica, zagrażaj ące życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropenicza, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie. Dlatego u pacjentów, u których występuje zwiększenie wartości wyników testów czynności wątroby zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc., a parametry czynności wątroby należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia docetakselem oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy powyżej GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej powyżej 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniej szania dawki leku i nie należy stosować docetakselu, jeśli nie jest to ściśle wskazane.

W głównym badaniu klinicznym, dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT lub AspAT) powyżej 1,5-krotnej wartości GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej powyżej 2,5-krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny powyżej GGN, było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, z wyj ątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. Docetaxel Hospira, 10 mg/ml, roztwór do infuzji, zawiera Makrogol 300, który może zwiększać ryzyko neurotoksyczności u pacjentów z niewydolnością nerek.

Układ nerwowy

W przypadku wystąpienia objawów ciężkich zaburzeń obwodowego układu nerwowego konieczne jest zmniejszenie dawki leku (patrz punkt 4.2).

Ze względu na to, że docetaksel zawiera etanol (182 mg/ml), należy wziąć pod uwagę możliwość działania na ośrodkowy układ nerwowy oraz inne działania. Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.

Kardiotoksyczno ść

U pacjentów otrzymujących docetaksel w połączeniu z trastuzumabem, szczególnie po zastosowaniu chemioterapii zawierającej antracykliny (doksorubicyna lub epirubicyna), obserwowano niewydolność serca. Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4.8).

Pacjentów będących kandydatami do leczenia skojarzonego docetaksel z trastuzumabem, należy poddać podstawowej ocenie kardiologicznej. U pacjentów leczonych takim schematem, należy oceniać następnie w trakcie leczenia czynność serca (np. co trzy miesiące), tak aby wykryć ewentualnie rozwijające się zaburzenia czynności serca. Więcej szczegółów, patrz charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

Zaburzenia oka

U pacjentów leczonych docetakselem zgłaszano występowanie torbielowatego obrzęku plamki żółtej (ang. cystoid macular oedema, CMO). U pacjentów z zaburzeniami widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić pełne badanie okulistyczne. W przypadku zdiagnozowania torbielowatego obrzęku plamki żółtej, należy zakończyć leczenie docetakselem oraz zastosować odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Inne

Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet należy stosować antykoncepcję (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego stosowania docetakselu z silnymi inhibitorami CYP3A4

(np. ketokonazolem, itrakonazolem, klarytromycyną, indynawirem, nefazodonem, nelfinawirem,

rytonawirem, sakwinawirem, telitromycyną i worykonazolem) (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące stosowania w leczeniu uzupełniającym w raku piersi

Neutropenia powikłana

U pacjentów, u których wystąpiła neutropenia powikłana (przedłużaj ąca się neutropenia, neutropenia z gorączką lub zakażenie) należy rozważyć podanie G-CSF i zmniejszenie dawki leku (patrz punkt 4.2).

Reakcje żołądkowo-jelitowe

Wczesne objawy takie jak ból brzucha i tkliwość, gorączka, biegunka z neutropenią i bez neutropenii, mogą być wczesnymi objawami ciężkiej toksyczności żołądkowo-jelitowej. Dlatego należy je ocenić i wdrożyć szybko odpowiednie leczenie.

Zastoinowa niewydolność serca

Pacjentów należy monitorować podczas leczenia i w okresie obserwacji po leczeniu w zakresie objawów zastoinowej niewydolności serca. U pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych leczonych schematem TAC, ryzyko CHF było większe w pierwszym roku po zakończeniu leczenia (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Białaczka

W grupie pacjentek leczonych schematem docetaksel z doksorubicyną i cyklofosfamidem (TAC) ryzyko opóźnionej mielodysplazji lub białaczki szpikowej wymaga wykonywania kontrolnych testów hematologicznych.

Pacjenci z liczbą węzłów zajętych 4+

Ponieważ korzyść w przeżyciu bez nawrotu choroby (DFS) oraz całkowitym czasie przeżycia (OS) obserwowana u pacjentów z liczbą węzłów zajętych 4+ nie była istotna statystycznie, pozytywny współczynnik korzyści do ryzyka u pacjentów z liczbą zajętych węzłów 4+ leczonych schematem

TAC nie został całkowicie wykazany w końcowej analizie (patrz punkt 5.1). współczynnik korzyści do ryzyka u pacjentów z liczbą zajętych węzłów 4+, leczonych schematem TAC nie został całkowicie wykazany w końcowej analizie (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku

Istnieją ograniczone dane dotyczące pacjentów w wieku > 70 lat, u których stosowano docetaksel w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem.

W badaniu raka gruczołu krokowego, wśród 333 pacjentów przyjmujących docetaksel co trzy tygodnie, 209 pacjentów było w wieku 65 lat lub powyżej i 68 pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

U pacjentów leczonych docetakselem co trzy tygodnie przypadki zmian w obrębie paznokci występowały z częstością o > 10% większą u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej niż u pacjentów młodszych. Przypadki gorączki, biegunki, jadłowstrętu i obrzęków obwodowych występowały z częstością o > 10 % większą u pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej niż u pacjentów w wieku 65 lat.

Wśród 300 pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem z powodu raka żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy), 74 pacjentów było w wieku 65 lat lub powyżej, a 4 pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych była większa wśród pacjentów w wieku podeszłym, w porównaniu do osób młodszych. Częstość występowania następuj ących rodzajów zdarzeń niepożądanych (wszystkich stopni) wynosiła > 10% wśród pacjentów w wieku 65 lat lub powyżej, w porównaniu z młodszymi pacjentami: letarg, zapalenie jamy ustnej, neutropenia z zakażeniem. Należy ściśle monitorować pacjentów w wieku podeszłym, leczonych z zastosowaniem schematu TCF.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera 23% objętościowych etanolu (alkoholu).

Produkt jest szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę tę informacj ę u kobiet w ciąży, karmiących piersią, dzieci oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wykazały, że metabolizm docetakselu może być zmieniony przez jednoczesne podawanie leków, które indukują lub hamują aktywność cytochromu P450-3A lub są przez niego metabolizowane (i mogą hamować kompetycyjnie aktywność enzymu), takich jak cyklosporyna, ketokonazol i erytromycyna. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania docetakselu równocześnie z tymi produktami leczniczymi, z uwagi na ryzyko istotnych interakcji pomiędzy nimi.

W przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A4, może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych docetakselu w związku ze zmniejszonym metabolizmem.

Jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania silnego inhibitora CYP3A4 (np. ketokonazolu, itrakonazolu, klarytromycyny, indynawiru, nefazodonu, nelfinawiru, rytonawiru, sakwinawiru, telitromycyny i worykonazolu), uzasadniona jest ścisła obserwacja kliniczna oraz może być wymagane dostosowanie dawki docetakselu podczas równoczesnego leczenia silnym inhibitorem CYP3A4 (patrz punkty 4.4). W badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym u 7 pacjentów, jednoczesne podawanie docetakselu i ketokonazolu, silnego inhibitora CYP3A4 powodowało znaczące zmniejszenie klirensu docetakselu o 49%.

Badano farmakokinetykę docetakselu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, którym podawano prednizon. Docetaksel jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP3A4, a prednizon jest lekiem o znanym działaniu indukującym aktywność izoenzymu CYP3A4. Nie zaobserwowano statystycznie znamiennego wpływu prednizonu na farmakokinetykę docetakselu. Docetaksel wiąże się silnie z białkami (powyżej 95%). Brak udokumentowanych badań dotyczących interakcji docetakselu z innymi lekami w warunkach in vivo, jakkolwiek interakcje takie są możliwe. Badania in vitro wykazały, że interakcje z środkami silnie wiążącymi się z białkami, takimi jak: erytromycyna, difenhydramina, propranolol, propafenon, fenytoina, salicylany, sulfametoksazol oraz walproinian sodu nie wpływają na stopień wiązania docetakselu z białkami. Także deksametazon nie wpływa na wiązanie docetakselu z białkami. Docetaksel nie wpływa na stopień wiązania digoksyny.

Jednoczesne stosowanie docetakselu, doksorubicyny i cyklofosfamidu nie wpływa na farmakokinetykę podawanych leków. Ograniczone dane z pojedynczego niekontrolowanego badania wykazały możliwość występowania interakcji pomiędzy docetakselem i karboplatyną. Klirens karboplatyny był około 50% większy po podawaniu w leczeniu skojarzonym z docetakselem w porównaniu z wartościami opisanymi uprzednio dla karboplatyny podawanej w monoterapii.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u kobiet w ciąży. W badaniach in vivo stwierdzono, że docetaksel jest embriotoksyczny i fetotoksyczny u królików i szczurów oraz wpływa na zmniejszenie płodności u szczurów (patrz punkt 5.3). Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, docetaksel stosowany u kobiet ciężarnych może spowodować uszkodzenie płodu. Dlatego też docetakselu nie należy stosować w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia docetakselem.

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Kobiety w okresie rozrodczym otrzymujące docetaksel należy poinformować o konieczności zapobiegania ciąży i zobowiązać do natychmiastowego poinformowania lekarza prowadzącego leczenie o zajściu w ciążę. Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia, i do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Docetaksel może mieć działanie genotoksyczne.W związku z powyższym, mężczyźni powinny unikać zapłodnienia kobiet podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mężczyznom należy udzielić porady dotyczącej przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej niepłodności wywołanej leczeniem docetakselem.

Laktacja

Docetaksel jest substancj ą lipofilną, lecz nie uzyskano potwierdzenia, czy jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka, należy przerwać karmienie piersią w czasie leczenia docetakselem.

Płodność

Niepożądany wpływ na j ądra, stwierdzony w trakcie badań nad toksycznością u gryzoni, sugeruje, że docetaksel może zaburzać płodność osobników płci męskiej.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może upośledzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa dla wszystkich wskazań

Działania niepożądane uznane za prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z podawaniem docetakselu zaobserwowane zostały u:

•    1312 i 121 pacjentów otrzymujących odpowiednio 100 mg/m2 pc. i 75 mg/m2 pc. docetakselu w monoterapii.

•    258 pacjentów otrzymujących docetaksel w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną.

•    406 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną.

•    92 pacjentów leczonych docetakselem w połączeniu z trastuzumabem.

•    255 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną.

•    332 pacjentów, którzy otrzymywali docetaksel w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem (przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem).

•    1276 pacjentów (744 w TAX 316 i 532 w GEICAM 9805, odpowiednio), którzy otrzymywali docetaksel w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną i cyklofosfamidem (przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem).

•    300 pacjentów z gruczolakorakiem żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy) leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem).

•    174 i 251 pacjentów z rakiem głowy i szyi leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem).

Działania niepożądane zostały opisane wg skali toksyczności NCI (ang. National Cancer Institute) (stopień 3 = G3; stopień 3-4 = G3/4; stopień 4 = G4) oraz wg terminologii COSTART (ang. Coding Symbols for Thesaurus of Adverse Reaction Terms) i MedDRA. Częstość występowania jest zdefiniowana następująco: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000,

< 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie częstości występowania, działania niepożądane zostały przedstawione uporządkowane według malej ącego nasilenia występuj ącego działania.

Najczęstszymi działaniami niepożądanym podczas stosowania samego docetakselu są: neutropenia (przemijająca i niekumulująca się; z najmniejszą liczbą neutrofili około 7. dnia, a średnim czasem trwania ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3) wynoszącym 7 dni), niedokrwistość, wyłysienie, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka i osłabienie. Nasilenie działań niepożądanych docetakselu może być większe, kiedy jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami. Zgłoszone zdarzenia niepożądane (wszystkich stopni) wystąpiły u >10% pacjentów leczonych terapią skojarzoną z trastuzumabem. Zwiększyła się częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (40% w porównaniu z 31%) i zdarzeń niepożądanych 4. stopnia (34% w porównaniu z 23%) w grupie pacjentów otrzymuj ących leczenie skojarzone z trastuzumabem w porównaniu z grupą leczoną docetakselem w monoterapii.

W przypadku leczenia skojarzonego z kapecytabiną przedstawiono najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem (> 5%) odnotowane w III fazie badań klinicznych u pacjentów z rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia antracykliną (patrz charakterystyka produktu leczniczego kapecytabiny).

Następujące działania niepożądane są często obserwowane po stosowaniu docetakselu:

Zaburzenia układu nerwowego:

Wystąpienie ciężkiej neurotoksyczności obwodowej powoduje konieczność zmniejszenia dawki leku (patrz punkty 4.2 i 4.4). Objawy czuciowe o nasileniu łagodnym do umiarkowanego występowały pod postacią parestezji, dysestezji lub bólu włącznie z pieczeniem. Objawy neurologiczne typu zaburzeń ruchowych występowały głównie pod postacią osłabienia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Obserwowano przemijaj ące odczyny skórne, których nasilenie uznano jako niewielkie do umiarkowanego. Reakcje te charakteryzowały się rumieniem obejmuj ącym miejscowe wykwity skórne, głównie na stopach, dłoniach (w tym ciężki zespół dłoniowo-podeszwowy), jak również na ramionach, twarzy i klatce piersiowej; zmianom tym często towarzyszył świąd. Wykwity występowały zwykle w ciągu tygodnia po podaniu wlewu z docetakselem. Rzadziej występowały ciężkie objawy takie jak wykwity z następującym po nich złuszczaniem, które w sporadycznych przypadkach prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkty 4.2 i 4.4). Występowały ciężkie zmiany paznokci charakteryzuj ące się odbarwieniami lub przebarwieniami, czasem bólem oraz oddzielaniem się płytki paznokciowej od łożyska.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Reakcje w miejscu podania wlewu dożylnego miały zazwyczaj niewielkie nasilenie i występowały pod postacią przebarwień, zapalenia, zaczerwienienia lub wysuszenia skóry, zapalenia żyły lub wynaczynienia w miejscu podania i obrzęku żyły.

Opisywano zatrzymanie płynów, w tym takie zdarzenia jak: obrzęki obwodowe, rzadziej wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy, wodobrzusze i przyrost masy ciała. Obrzęki obwodowe zwykle zaczynają się od kończyn dolnych i mogą uogólniać się, powodując zwiększenie masy ciała o 3 kg lub więcej. Częstość i nasilenie objawów zatrzymania płynów kumuluje się (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości występowały zwykle w kilka minut po rozpoczęciu podawania wlewu docetakselu i miały zwykle nasilenie niewielkie do umiarkowanego. Najczęściej opisywanymi objawami były: zaczerwienienie, wysypka ze świądem lub bez świądu, ucisk w klatce piersiowej, ból pleców, duszność i gorączka polekowa lub dreszcze. Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzowały się niedociśnieniem i (lub) skurczem oskrzeli lub uogólnioną wysypką i (lub) rumieniem (patrz punkt 4.4)

Docetaksel 100 mg/m2 pc. w monoterapii:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<5%) G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (<4%)

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT (>3%)

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (<2%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca (0,5%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 76,4%)

Niedokrwistość (G3/4: 8,9%)

Gorączka

neutropeniczna

Trombocytopenia (G4: 0,2%)

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 4,1%) Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 4%) Zaburzenia smaku (ciężkie 0,07%)

Zaburzenia układu

Duszność (ciężka

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

2,7%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 5,3%) Biegunka (G3/4: 4%) Nudności (G3/4: 4%) Wymioty (G3/4: 3%)

Zaparcia (ciężkie 0,2%) Ból brzucha (ciężki 1%) Krwawienia z przewodu pokarmowego (ciężkie 0,3%)

Zapalenie przełyku (ciężkie 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie Odczyny skórne (G3/4:5,9%) Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 2,6%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (ciężkie 1,4%)

Bóle stawów

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%; w tym posocznica i zapalenie płuc, prowadzące do zgonu 1,7%)

Zakażenia związane z neutropenią G4 (G3/4: 4,6%)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie Nadciśnienie tętnicze Krwotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zatrzymanie płynów (ciężkie 6,5%)

Astenia (ciężka 11,2%) Ból

Reakcje w miejscu infuzji Ból w klatce piersiowej bez związku z układem krążenia (ciężki 0,4%)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 5,3%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: przypadki krwawienia związane z trombocytopenią w stopniu 3/4.

Zaburzenia układu nerwowego:

U 35,3% pacjentów po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii obserwowano odwracalność objawów neurotoksyczności. Objawy te ustępowały samoistnie w ciągu 3 miesięcy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: jeden przypadek nieodwracalnego łysienia po zaprzestaniu leczenia. W 73% odczyny skórne ustępowały w ciągu 21 dni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Średnia dawka skumulowana prowadząca do przerwania leczenia była większa niż 1 000 mg/m2 pc., a średni czas do ustąpienia objawów zatrzymania płynów wynosił 16,4 tygodnia (od 0 do 42 tygodni). Początek umiarkowanego i ciężkiego zatrzymania płynów występuje później u pacjentów, u których zastosowano premedykację (średnia dawka skumulowana: 818,9 mg/m2 pc.), w porównaniu z pacjentami, u których nie zastosowano premedykacji (średnia dawka skumulowana: 489,7 mg/m2 pc.). Jednakże zatrzymanie płynów występowało także u niektórych pacjentów podczas pierwszych kursów chemioterapii.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<2%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 54,2%) Niedokrwistość (G3/4: 10,8%) Trombocytopenia (G4: 1,7%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 0,8%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2,5%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 3,3%) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 1,7%)

Wymioty (G3/4: 0,8%) Biegunka (G3/4: 1,7%)

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Odczyny skórne (G3/4: 0,8%)

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,8%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5%)

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 12,4%) Zatrzymanie płynów (ciężkie 0,8%)

Ból

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (brak ciężkich przypadków)

Docetaksel 75 mg/m2 w skojarzeniu z doksorubicyną

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<2,5%)

G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (<2,5%)

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT (<1%)

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (<1%)

Zaburzenia serca

Niewydolność serca Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 91,7%)

Niedokrwistość (G3/4: 9,4%)

Gorączka neutropeniczna Trombocytopenia (G4: 0,8%)

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 0,4%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 5%)

Biegunka (G3/4: 7,8%) Nudności (G3/4: 6,2%) Wymioty (G3/4: 5%) Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,4%)

Odczyny skórne (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 7,8%)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 8,1%) Zatrzymanie płynów (ciężkie 1,2%)

Ból

Reakcje w miejscu infuzji

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,2%)

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<2,1%)

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (1,3%)

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT (0,5%)

G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (0,3%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca(G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 51,5%)

Niedokrwistość (G3/4: 6,9%)

Trombocytopenia (G4: 0,5%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 3,7%) Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (G3/4: 9,6%) Nudności (G3/4: 7,6%) Wymioty (G3/4: 6,4%) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 2%)

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,7%)

Odczyny skórne (G3/4: 0,2%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (ciężkie 0,5%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie (G3/4: 0,7%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 9,9%) Zatrzymanie płynów (ciężkie 0,7%) Gorączka (G3/4: 1,2%)

Reakcje w miejscu infuzji Ból

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 2,5%)

Docetaksel 100 mg/m2 pc. w skojarzeniu z trastuzumabem

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia serca

Niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 32%) Gorączka neutropeniczna (obejmuje gorączkę neutropeniczną i stosowanie antybiotyków) i neutropenia z posocznicą.

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje

Ból głowy Zaburzenia smaku Niedoczulica

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia

Zapalenie

spojówek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa Ból nosa i gardła Zapalenie nosa i gardła, Duszność Kaszel

Wodnisty wyciek z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Biegunka

Wymioty

Zaparcia

Zapalenie jamy ustnej

Niestrawność

Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Rumień

Wysypka

Zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni Bóle stawów Bóle kończyn Bóle kości Bóle pleców

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia naczyniowe

Obrzęk chłonny

Niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Obrzęk obwodowy

Gorączka

Zmęczenie

Zapalenie błon śluzowych Ból

Objawy grypopodobne Bóle w klatce piersiowej Sztywność mięśni

Letarg

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność

Zaburzenia serca:

Donoszono o wystąpieniu objawów niewydolności serca u 2,2% pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem, w porównaniu z 0% pacjentów otrzymujących sam docetaksel. W grupie pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem 64% otrzymywało wcześniej antracyklinę jako leczenie adjuwantowe w porównaniu z 55% w grupie otrzymującej tylko docetaksel.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: toksyczność hematologiczna była zwiększona u pacjentów otrzymujących trastuzumab i docetaksel, w porównaniu z grupą otrzymującą docetaksel w monoterapii (neutropenia w stopniu 3/4 - 32% w porównaniu z 22%, stosując kryteria wg NCI-CTC). Należy zwrócić uwagę, że dane te są prawdopodobnie niedoszacowane z uwagi na fakt, że docetaksel podawany w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc. powodował wystąpienie neutropenii u 97% pacjentów, u 76% w stopniu 4., w oparciu o nadir liczby komórek krwi. W grupie pacjentów leczonych trastuzumabem i docetakselem

zaobserwowano większą ilość przypadków neutropenii z gorączką/neutropenii z posocznicą niż w grupie pacjentów leczonych tylko docetakselem (23% w porównaniu z 17%).

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z kapecytabiną

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (9%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 63%) Niedokrwistość (G3/4: 10%)

Trombocytopenia (G3/4: 3%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku (G3/4: <1%) Parestezje (G3/4: <1%)

Zawroty głowy Ból głowy (G3/4: <1%) Neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Ból gardła i krtani (G3/4: 2%)

Duszność (G3/4: 1%)

Kaszel (G3/4: <1%)

Krwawienie z nosa (G3/4: <1%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 18%)

Biegunka (G3/4: 14%) Nudności (G3/4: 6%) Wymioty (G3/4: 4%) Zaparcia (G3/4: 1%)

Ból brzucha (G3/4: 2%) Niestrawność

Ból nadbrzusza Suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zespół dłoniowo-podeszwowy (G3/4: 24%)

Łysienie (G3/4: 6%)

Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 2%)

Zapalenie skóry

Wysypka rumieniowata (G3/4:

< 1%)

Odbarwienie paznokci Oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska (G3/4: 1%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (G3/4: 2%) Bóle stawów (G3/4: 1%)

Ból kończyny (G3/4: < 1%) Ból pleców (G3/4: 1%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 1%) Zmniejszenie apetytu

Odwodnienie (G3/4: 2%)

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Grzybica jamy ustnej (G3/4: < 1%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (G3/4: 3%)

Gorączka (G3/4: 1%) Zmęczenie / osłabienie (G3/4: 5%)

Obrzęk obwodowy (G3/4: 1%)

Letarg

Ból

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu zprednizonem lub prednizolonem

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Zaburzenia serca

Osłabienie czynności lewej

komory serca (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 32%) Niedokrwistość (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia (G3/4: 0,6%) Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4:

1,2%)

Zaburzenia smaku (G3/4: 0%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa (G3/4: 0%) Duszność (G3/4: 0,6%)

Kaszel (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 2,4%) Biegunka (G3/4: 1,2%) Zapalenie jamy ustnej/zapalenie gardła (G3/4: 0,9%)

Wymioty (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Zmiany w obrębie paznokci (niezbyt ciężkie)

Wysypka ze złuszczaniem się (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów (G3/4: 0,3%) Bóle mięśni (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 0,6%)

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 3,3%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie (G3/4: 3,9%); Zatrzymanie płynów (ciężkie: 0,6%)

Letarg

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 0,6%)

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,1%) Zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4: 4,3%)

Neutropenia (G3/4: 65,5%)

Trombocytopenia (G3/4: 2,0%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku (G3/4: 0,7%) Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0%)

Obwodowa

neuropatia

ruchowa

(G3/4: 0%)

Zaburzenia

korowe (G3/4:

0,3%)

Zaburzenia

móżdżkowe

(G3/4: 0,1%)

Omdlenie (G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

Zaburzenia łzawienia (G3/4: 0,1%) Zapalenie spojówek (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 5,1%) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 7,1%)

Wymioty (G3/4: 4,3%) Biegunka (G3/4: 3,2%) Zaparcia (G3/4: 0,4%)

Ból brzucha (G3/4: 0,5%)

Zapalenie jelita grubego/jelita cienkiego/perforacj a jelita grubego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Działanie toksyczne na skórę (G3/4: 0,7%) Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,8%)

Bóle stawów (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 2,2%)

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 3,2%)

Infekcja w przebiegu neutropenii.

Nie odnotowano zgonów z powodu zakażeń.

Zaburzenia naczyniowe

Rozszerzenie naczyń (G3/4: 0,9%)

Niedociśnienie

(G3/4:

0%)

Zapalenie żył (G3/4: 0%)

Obrzęk limfatyczny (G3/4: 0%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie (G3/4:

11%)

Gorączka (G3/4: 1.2%) Obrzęk obwodowy (G3/4: 0,4%)

Letarg

Ból

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,1%)

Zaburzenia układu

Brak miesiączki

rozrodczego i piersi

Zaburzenia serca:

Opisano również zastoinową niewydolność serca (2,3% po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 70 miesięcy). W każdym ramieniu badania jeden leczony pacjent zmarł z powodu niewydolności serca.

W badaniu GEICAM 9805, u 3 pacjentów (0,6%) w ramieniu TAC i 3 pacjentów (0,6%) w ramieniu FAC rozwinęła się w okresie obserwacji zastoinowa niewydolność serca. Jeden pacjent w ramieniu TAC zmarł z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Zaburzenia układu nerwowego:

U 9 z 73 pacjentów z neuropatią czuciową występującą pod koniec chemioterapii, zaburzenia te utrzymywały się przez średni okres obserwacji po zakończeniu leczenia, wynoszący 55 miesięcy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

W badaniu TAX 316, łysienie utrzymujące się przez okres obserwacji po zakończeniu chemioterapii stwierdzono u 687 z 744 pacjentów w ramieniu TAC i u 645 z 736 pacjentów w ramieniu FAC.

Pod koniec okresu obserwacji (rzeczywista mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynosząca 96 miesięcy), łysienie utrzymywało się u 29 pacjentów w ramieniu TAC (3,9%) i 16 pacjentów w ramieniu FAC (2,2%).

W badaniu GEICAM 9805, łysienie utrzymujące się podczas okresu obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynosiła 10 lat i 5 miesięcy), występowało u 49 pacjentów (9,2%) w ramieniu TAC i 35 pacjentów (6,7%) w ramieniu FAC. Łysienie lub nasilenie łysienia związane z rozpoczęciem podawania badanego leku, w okresie obserwacji wystąpiło u 42 pacjentów (7,9%) w ramieniu TAC i 30 pacjentów (5,8%) w ramieniu FAC.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

W badaniu TAX 316, obrzęk obwodowy utrzymujący się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia obserwowano u 19 z 119 pacjentów z obrzękiem obwodowym w ramieniu TAC i u 4 z 23 pacjentów z obrzękiem obwodowym w ramieniu FAC.

W badaniu GEICAM 9805 obrzęk limfatyczny utrzymywał się po zakończeniu leczenia u 4 z 5 pacjentów w ramieniu TAC i u 1 z 2 pacjentów w ramieniu FAC, na końcu chemioterapii i nie ustępował w okresie obserwacji (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wyniosła 10 lat i 5 miesięcy). Astenia utrzymująca się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wyniosła 10 lat i 5 miesięcy), występowała u 12 pacjentów (2,3%) w ramieniu TAC i u 4 pacjentów (0,8%) w ramieniu FAC.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

U 133 z 233 pacjentek z brakiem miesiączki na końcu chemioterapii stwierdzono, że brak ten utrzymywał się przez średni okres obserwacji po zakończeniu leczenia, wynoszący 55 miesięcy.

W badaniu GEICAM 9805, brak miesiączki utrzymujący się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wyniosła 10 lat i 5 miesięcy), występował u 18 pacjentek (3,4%) w ramieniu TAC i u 5 pacjentek (1,0%) w ramieniu FAC.

Ostra białaczka/zespoły mielodysplastyczne

Po 10 letnim okresie obserwacji w badaniu TAX 316, ostrą białaczkę stwierdzono u 4 z 744 pacjentów w ramieniu TAC i u 1 z 736 pacjentów w ramieniu FAC. Zespoły mielodysplastyczne stwierdzono u 2 z 744 pacjentów w ramieniu TAC i u 1 z 736 pacjentów w ramieniu FAC.

Po 10 letnim okresie obserwacji w badaniu GEICAM 9850 ostrą białaczkę stwierdzono u 1 z 532 (0,2%) pacjentów w ramieniu TAC. Nie odnotowano przypadków ostrej białaczki u pacjentów w ramieniu FAC. W obu grupach u żadnego pacjenta nie stwierdzono zespołu mielodysplastycznego.

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 1,0%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4: 20,9%) Neutropenia (G3/4: 83,2%) Trombocytopenia (G3/4: 8,8%) Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 8,7%)

Zawroty głowy (G3/4: 2,3%) Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4:1,3%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia (G3/4: 0%)

Zaburzenia ucha i błędnika

Upośledzenie słuchu (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (G3/4: 19,7%) Nudności (G3/4: 16%) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 23,7%)

Wymioty (G3/4: 14,3%)

Zaparcia (G3/4: 1,0 %)

Ból żołądka i jelit (G3/4: 1,0%) Zapalenie

przełyku/dysfagia/bolesne połykanie (G3/4: 0,7%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%)

Wysypka/świąd (G3/4: 0,7%) Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 0,7%)

Złuszczanie się skóry (G3/4: 0%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 11,7%)

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Zakażenia z neutropenią Zakażenia (G3/4: 11,7%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 19,0%)

Gorączka (G3/4: 2,3%) Zatrzymanie płynów (ciężkie/stanowiące zagrożenie dla życia: 1%)

Letarg

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,7%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 17,2% oraz 13,5% pacjentów, niezależnie od stosowania G-CSF. G-CSF stosowano w celu wtórnej profilaktyki u 19,3% pacjentów (10,7% cykli). Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 12,1% i 3,4% pacjentów, otrzymujących profilaktycznie GCSF oraz u 15,6% i 12,9% pacjentów nieotrzymujących profilaktycznie G-CSF (patrz punkt 4.2).

Docetaksel 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem u pacjentów z rakiem głowy i szyi

   Chemioterapia indukcyjna a następnie radioterapia (TAX 323)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia serca

Niedokrwienie mięśnia sercowego (G3/4:

1,7%)

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 76,3%)

Niedokrwistość (G3/4: 9,2%)

T rombocytopenia (G3/4: 5,2%)

Gorączka

neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia

smaku/zaburzenia

węchu

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0,6%)

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Upośledzenie słuchu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 0,6%) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 4,0%)

Biegunka (G3/4: 2,9%) Wymioty (G3/4: 0,6%)

Zaparcia

Zapalenie

przełyku/dysfagia/ból podczas przełykania (G3/4: 0,6%)

Ból brzucha Niestrawność Krwawienie z przewodu

pokarmowego (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 10,9%)

Wysypka ze świądem Suchość skóry Złuszczanie się skóry (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 0,6%)

Zakażenia i infestacje

Zakażenie (G3/4: 6,3%) Zakażenie z neutropenią

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ból z powodu raka (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia żylne (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Letarg (G3/4: 3,4%) Gorączka (G3/4: 0,6%) Zatrzymanie płynów Obrzęk

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (brak ciężkich przypadków)

Chemioterapia indukcyjna a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo częste działania niepożądane > 10% pacjentów

Częste działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca

(G3/4: 2,0%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 83,5%)

Niedokrwistość (G3/4: 12,4%)

T rombocytopenia (G3/4: 4,0%) Neutropenia z gorączką

Gorączka

neutropeniczna

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku/zaburzenia węchu (G3/4: 0,4%) Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 1,2%)

Zawroty głowy (G3/4: 2,0%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia

Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Upośledzenie słuchu (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 13,9%)

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 20,7%) Wymioty (G3/4: 8,4%) Biegunka (G3/4: 6,8%) Zapalenie

przełyku/dysfagia/ból podczas przełykania (G3/4: 12,0%)

Zaparcie (G3/4: 0,4%)

Niestrawność (G3/4: 0,8%)

Ból brzucha (G3/4: 1,2%)

Krwawienie z przewodu

pokarmowego (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%); wysypka ze świądem

Suchość skóry Złuszczanie się skóry

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 12,0%)

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Zakażenie (G3/4: 3,6%)

Zakażenie z neutropenią

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ból z powodu raka (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia żylne

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Letarg (G3/4: 4,0%) Gorączka (G3/4: 3,6%) Zatrzymanie płynów (G3/4: 1,2%)

Obrzęk (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Doświadczenie po wprowadzeniu leku do obrotu:

Zaburzenia serca:

Zgłaszano rzadkie przypadki zawału mięśnia sercowego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego. Zgłaszano występowanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC), często w połączeniu z posocznicą lub niewydolnością wielonarządową.

Zaburzenia układu nerwowego:

Podczas podawania docetakselu obserwowano rzadkie przypadki drgawek lub przemijającej utraty świadomości. Reakcje te niekiedy pojawiają się podczas podawania wlewu dożylnego produktu leczniczego.

Zaburzenia oka:

Opisywano bardzo rzadkie przypadki przemijających zaburzeń widzenia (błyski, mroczki), które zwykle występowały podczas wlewu produktu leczniczego i związane były z reakcjami nadwrażliwości. Te działania niepożądane były przemijające i ustępowały po zaprzestaniu wlewu. Rzadko obserwowano przypadki łzawienia z zapaleniem spojówek lub bez zapalenia spojówek, spowodowane niedrożnością przewodu łzowego. U pacjentów leczonych docetakselem zgłaszano występowanie torbielowatego obrzęku plamki żółtej (CMO).

Zaburzenia ucha i błędnika:

Zgłaszano rzadkie przypadki działania ototoksycznego, upośledzenia słuchu i (lub) utraty słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Zgłaszano rzadkie przypadki ostrego zespołu zaburzeń oddychania, śródmiąższowego zapalenia płuc/zapalenia płuc, śródmiąższowej choroby płuc, zwłóknienia płuc i niewydolności oddechowej, niekiedy zakończone zgonem. U pacjentów przyjmuj ących równocześnie radioterapię zgłaszano rzadkie przypadki popromiennego zapalenia płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zgłaszano rzadkie przypadki odwodnienia w następstwie zaburzeń żołądka i jelit, perforacji żołądka lub jelit, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, zapalenia jelita grubego lub zapalenia jelit w przebiegu neutropenii. Zgłaszano rzadkie przypadki niedrożności jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko po podaniu docetakselu występowały skórny toczeń rumieniowaty i wysypki pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W niektórych przypadkach na wystąpienie tych działań niepożądanych może mieć wpływ wiele różnych czynników. Po zastosowaniu docetakselu były opisywane zmiany o typie sklerodermalnym zwykle poprzedzane przez obrzęk limfatyczny.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy):

Opisano bardzo rzadkie przypadki ostrej białaczki szpikowej i mielodysplazji związane ze stosowaniem docetakselu w skojarzeniu z innymi środkami chemioterapeutycznymi i (lub) radioterapią.

Zaburzenia naczyniowe:

Zgłaszano rzadkie przypadki zdarzeń żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko zgłaszano zjawisko nawrotu objawów popromiennych (ang. radiation recall phenomena). Zatrzymaniu płynów nie towarzyszyły ostre epizody skąpomoczu lub obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko zgłaszano odwodnienie i obrzęk płuc.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Były opisywane przypadki wstrząsu anafilaktycznego, czasami zakończone zgonem.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby, niekiedy prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów z wcześniej występuj ącymi chorobami wątroby.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zgłaszano przypadki występowania hiponatremii w większości związanej z odwodnieniem, wymiotami oraz zapaleniem płuc.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieje kilka doniesień o przedawkowaniu. Nie jest znane antidotum na docetaksel w przypadku jego przedawkowania. Po przedawkowaniu pacjent powinien przebywać na specjalistycznym oddziale, gdzie możliwe jest dokładne kontrolowanie czynności życiowych. W razie przedawkowania może doj ść do nasilenia działań niepożądanych. Główne przewidywane powikłania to: zahamowanie czynności szpiku kostnego, obwodowa neurotoksyczność i zapalenie błon śluzowych. W przypadku rozpoznania przedawkowania docetakselu należy najszybciej jak to możliwe podać pacjentowi produkt G-CSF. W razie potrzeby należy wdrożyć inne odpowiednie leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: taksoidy, Kod ATC: L01CD 02. Dane niekliniczne

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, działającym poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie ich rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Łączenie docetakselu z mikrotubulami nie zmienia liczby protofilamentów.

Wykazano in vitro, że docetaksel przerywa w komórkach sieć mikrotubularną, która jest niezbędna do czynności życiowych w komórce w fazie mitozy i interfazy.

Wykazano in vitro w testach na klonogenność, że docetaksel działa cytotoksycznie na komórki mysich

i ludzkich różnych linii nowotworowych, również na komórki pochodzące ze świeżo usuniętych guzów nowotworowych u ludzi. Docetaksel osiąga duże stężenia wewnątrzkomórkowe i utrzymuje się w komórkach przez dłuższy czas. Dodatkowo wykazano, że docetaksel jest aktywny w wielu, ale nie we wszystkich, liniach komórkowych charakteryzuj ących się nadmierną ekspresj ą p-glikoproteiny kodowanej przez gen oporności wielolekowej. In vivo aktywność docetakselu nie zależy od schematu podawania. Lek ma szerokie spektrum doświadczalnie stwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej w zaawansowanych wszczepach linii nowotworów mysich bądź ludzkich in vivo.

Dane kliniczne

Rak piersi

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem: leczenie uzupełniające

Pacjenci z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych (TAX 316)

Dane pochodzące z wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania potwierdzają korzyść z leczenia uzupełniającego docetakselem pacjentów w wieku 18-70 lat z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych i KPS > 80%. Po stratyfikacji w zależności od ilości zajętych węzłów chłonnych (1-3, 4+), 1491 pacjentów przydzielono losowo do grup otrzymujących albo docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc., podawany 1 godzinę po podaniu doksorubicyny w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidu w dawce 500 mg/m2 pc. (grupa TAC), albo doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc., po czym fluorouracyl w dawce 500 mg/m2 pc. i cyklofosfamid w dawce 500 mg/m2 pc. (grupa FAC). Oba schematy leczenia stosowano jeden raz, co 3 tygodnie przez 6 cykli. Docetaksel podawano w postaci 1-godzinnego wlewu, wszystkie pozostałe produkty lecznicze podawano we wstrzyknięciu dożylnym w postaci bolusa, pierwszego dnia. Jako wtórną profilaktykę pacjentom, u których wystąpiła neutropenia powikłana (z gorączką neutropeniczną, przedłużaj ącą się neutropenią lub zakażeniem) podawano G-CSF. Pacjentom w grupie otrzymującej TAC podawano profilaktycznie cyprofloksacynę doustnie w dawce 500 mg (dwa razy na dobę) lub inny odpowiedni antybiotyk, przez 10 kolejnych dni, rozpoczynając 5. dnia każdego cyklu. W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg na dobę przez okres aż do 5 lat. Uzupełniające leczenie napromienianiem zalecano zgodnie z lokalnymi wytycznymi instytucji prowadzących badania i otrzymywało je 69% pacjentów przyjmujących TAC i 72% pacjentów otrzymujących FAC. W trakcie badania prowadzono analizę ze średnim okresem obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącym do 55 miesięcy. Wykazano istotnie dłuższe przeżycie bezobjawowe w grupie TAC w porównaniu z grupą FAC. Ryzyko wznów w okresie 5 lat obserwacji było mniejsze u pacjentów otrzymuj ących schemat leczenia TAC w porównaniu z pacjentami z grupy FAC (25% w porównaniu z 32%), tj. bezwzględna różnica ryzyka zmniejszona o 7% (p = 0,001). Całkowite przeżycie w 5-letniej obserwacji było istotnie dłuższe w grupie TAC w porównaniu z grupą FAC (87% w porównaniu z 81%), tj. bezwzględna różnica zgonu zmniejszona o 6% (p = 0,008). Podgrupy pacjentów leczonych schematem TAC analizowano zgodnie z prospektywnie określonymi głównymi czynnikami ryzyka:

Czas przeżycia bez objawów choroby

Całkowity czas przeżycia

Podgrupa

pacjentów

Liczba

pacjentów

Współcz.

ryzyka*

95%CI

P =

Współcz.

ryzyka*

95%CI

P =

Liczba

węzłów

zajętych

całkowita

745

0,72

0,59-0,88

0,001

0,70

0,53-0,91

0,008

1-3

467

0,61

0,46-0,82

0,0009

0,45

0,29-0,70

0,0002

4+

278

0,83

0,63-1,08

0,17

0,94

0,66-1,33

0,72

*współczynnik ryzyka mniejszy niż 1 wskazuje, że schemat TAC związany jest z dłuższym przeżyciem bezobjawowym oraz p całkowitym czasem przeżycia w porównaniu ze schematem FAC.

Nie zostało wykazane w analizie ze średnim okresem obserwacji, korzystne działanie leczenia według schematu TAC u pacjentów z 4 i więcej zajętymi węzłami chłonnymi (37% populacji). Działanie lecznicze jest słabsze niż u pacjentów z 1-3 zajętymi węzłami chłonnymi. Na tym etapie analizy nie został całkowicie określony zakres stosunku ryzyka do korzyści u pacjentów z 4 i więcej zaj ętymi węzłami chłonnymi.

Pacjenci z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, którzy kwalifikują się do otrzymania chemioterapii (GEICAM 9805)

Dane pochodzące z wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania potwierdzają korzyść z zastosowania produktu TAXOTERE w leczeniu uzupełniaj ącym u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, którzy kwalifikują się do otrzymania chemioterapii. 1060 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymuj ącej Docetaxel Hospira w dawce 75 mg/m2 pc., podawanej 1 godzinę po doksorubicynie w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc. (539 pacjentów w ramieniu TAC), lub doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc. podawanej po fluorouracylu w dawce 500 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc. (521 pacjentów w ramieniu FAC) w leczeniu uzupełniaj ącym operacyjnego raka piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem nawrotu choroby według kryteriów klasyfikacji St. Gallen 1998 (wielkość guza > 2 cm i (lub) guz bez receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PR) i (lub) wysoki stopień złośliwości histologiczneji (lub) jądrowej guza (stopień 2. do 3.) i (lub) wiek pacjentów < 35 lat). Oba schematy leczenia były podawane co 3 tygodnie w 6 cyklach. Produkt Docetaxel Hospira był podawany jako 1-godzinny wlew, wszystkie inne produkty lecznicze były podawane dożylnie w 1. dniu co trzy tygodnie. Pierwotna profilaktyka z zastosowaniem G -CSF stała się obowiązkowa w ramieniu TAC po randomizowaniu 230 pacjentów. Częstość występowania neutropenii, gorączki neutropeniczenej i zakażenia z neutropenią w stopniu 4. zmniejszyła się u pacjentów otrzymujących pierwotną profilaktykę G-CSF (patrz punkt 4.8). Po ostatnim cyklu chemioterapii, pacjenci w obu ramionach badania, z obecnością receptora dla estrogenu (ER+) i (lub) progesteronu (PgR+) w guzie, otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg raz na dobę przez okres do 5 lat. Leczenie uzupełniające radioterapią było podawane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w instytucjach uczestniczących w badaniu i zostało zastosowane u 57,3% pacjentów otrzymujących TAC i u 51,2% pacjentów otrzymujących FAC.

Przeprowadzono główną i zaktualizowaną analizę. Analiza główna została wykonana, gdy okres obserwacji po zakończeniu leczenia dla wszystkich pacjentów wynosił więcej niż 5 lat (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wyniosła 77 miesięcy). Zaktualizowana analiza została przeprowadzona, gdy okres obserwacji po zakończeniu leczenia dla wszystkich pacjentów (oprócz pacjentów, którzy doświadczyli okresu przeżycia bez nawrotu choroby lub przestali podlegać obserwacji) wyniósł 10 lat (mediana okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wyniosła 10 lat i 5 miesięcy). Głównym punktem końcowym oceny skuteczności leczenia był okres przeżycia bez nawrotu choroby. Drugim punktem końcowym oceny skuteczności leczenia był całkowity czas przeżycia (OS).

Dla mediany okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącej 77 miesięcy wykazano znamiennie dłuższe przeżycie bez nawrotu choroby w ramieniu TAC w porównaniu do ramienia FAC. U pacjentów leczonych schematem TAC stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby o 32% w porównaniu do pacjentów leczonych schematem FAC (współczynnik ryzyka = 0,68, 95% CI (0,490,93), p = 0,01). Dla mediany okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącej 10 lat i 5 miesięcy, u pacjentów leczonych schematem TAC stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby o 16,5%, w porównaniu do pacjentów leczonych schematem FAC (współczynnik ryzyka = 0.84, 95% CI (0.65-1.08), p = 0.1646). Dane dotyczące przeżycia bez nawrotu choroby były nieistotne statystycznie, ale wykazywały pozytywny trend w kierunku leczenia schematem TAC.

Dla mediany okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącej 77 miesięcy całkowity zcas przeżycia (OS) był także dłuższe w ramieniu TAC, u pacjentów leczonych schematem TAC ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 24%, w porównaniu z FAC (współczynnik ryzyka = 0,76; 95% CI (0,46-1,26, p = 0,29). Jednakże, rozłożenie OS nie różniło się istotnie między dwiema grupami.

Dla mediany okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącej 10 lat i 5 miesięcy, u pacjentów leczonych schematem TAC stwierdzono zmniej szenie ryzyka zgonu o 9%, w porównaniu do pacjentów leczonych schematem FAC (współczynnik ryzyka = 0.91, 95% CI (0.63-1.32)).

Wskaźnik przeżycia wynosił 93,7% w ramieniu TAC i 91,4% w ramieniu FAC dla okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącego 8 lat oraz 91,3% w ramieniu TAC i 89% w ramieniu FAC dla okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącego 10 lat.

Dodatni stosunek korzyści do ryzyka dla schematu TAC w porównaniu do schematu FAC nie zmienił się.

Podgrupy pacjentów leczonych schematem TAC, w analizie głównej przeanalizowano zgodnie z prospektywną oceną głównych czynników prognostycznych (dla mediany okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącej 77 miesięcy) (patrz tabela poniżej):

Analizy podgrupy - Badanie dotyczące leczenia uzupełniającego u pacjentów z rakiem piersi bez

przerzutów do węzłów chłonnych (Analiza zgodna z zamiarem leczenia)

Podgrupa pacjentów

Liczba pacjentów w grupie TAC

Przeżycie bez nawrotu choroby (DFS)

Współczynnik

95% CI

ryzyka*

Ogółem

539

0,68

0,49-0,93

1. kategoria

wiekowa

260

0,67

0,43-1,05

< 50 lat

279

0,67

0,43-1,05

> 50 lat

2. kategoria wiekowa

< 35 lat

42

0,31

0,11-0,89

> 35 lat

497

0,73

0,52-1,01

Status receptorów

hormonalnych

Negatywny

195

0,7

0,45-1,1

Pozytywny

344

0,62

0,4-0,97

Rozmiar guza

< 2 cm

285

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

254

0,68

0,45-1,04

Stopień złośliwości

histologicznej

Stopień 1. (włączając

64

0,79

0,24-2,6

stopień

nieoszacowany)

Stopień 2.

216

0,77

0,46-1,3

Stopień 3.

259

0,59

0,39-0,9

Status menopauzalny

Przed menopauzą

285

0,64

0,40-1

Po menopauzie

254

0,72

0,47-1,12

* współczynnik ryzyka (TAC/FAC) mniejszy niż 1 wskazuje, że schemat TAC jest związany z dłuższym czasem

przeżycia bez nawrotu choroby w porównaniu ze schematem FAC.

Przeprowadzone analizy podgrup badawczych dotyczące przeżycia bez nawrotu choroby u pacjentów spełniających kryteria wg klasyfikacji St. Gallen 2009 - (populacja ITT) zostały przedstawione

poniżej:

TAC

FAC

Wspólczynnik

ryzyka

(TAC/FAC)

Podgrupy

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

wartość p

Spełnia kryteria odnośnie wskazania do zastosowania chemioterapii3

Nie

18/214

(8,4%)

26/227

(11,5%)

0,796

(0,434-1,459)

0,4593

Tak

48/325

(14,8%)

69/294

(23,5%)

0,606

(0,42-0,877)

0,0072

TAC = docetaksel, doksorubicyna i cyklofosfamid FAC = 5-fluorouracyl, doksorubicyna i cyklofosfamid CI = przedział ufności; ER = receptor estrogenowy PR = receptor progesteronowi

aguz bez receptora ER/PR lub guz III stopnia histologicznego lub wielkość guza > 5 cm

Współczynnik ryzyka został oszacowany przy użyciu modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa z grupą leczoną jako czynnikiem.

Docetaksel w monoterapii

Przeprowadzono dwa porównawcze badania randomizowane III fazy z udziałem pacjentów z rakiem piersi z przerzutami: 326 pacjentów po niepowodzeniu leczenia produktami alkilującymi i 392 pacjentów po niepowodzeniu leczenia antracyklinami. W badaniach tych docetaksel stosowany był w zalecanej dawce 100 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie.

W grupie pacjentów po niepowodzeniu leczenia lekami alkilującymi, porównywano docetaksel z doksorubicyną podawaną w dawce 75 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie. Docetaksel powodował większy odsetek odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 52% i 37%, p = 0,01) i krótszy czas do wystąpienia odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 12 tygodni i 23 tygodnie, p = 0,007). Nie wpływał jednak na ogólny czas przeżycia (docetaksel - 15 miesięcy, doksorubicyna - 14 miesięcy, p = 0,38) ani na czas do wystąpienia progresji choroby w trakcie leczenia (docetaksel - 27 tygodni, doksorubicyna -23 tygodnie, p = 0,54). Przerwano leczenie u trzech pacjentów (2%) otrzymujących docetaksel - z powodu zatrzymania płynów oraz u 15 pacjentów otrzymuj ących doksorubicynę (9%) - z powodu kardiotoksyczności (w tym trzy przypadki zakończone zgonem z powodu zastoinowej niewydolności serca).

W grupie pacjentów po niepowodzeniu leczenia antracyklinami, porównywano skuteczność leczenia docetakselem z leczeniem skojarzonym mitomycyną C i winblastyną (stosowanymi w dawkach odpowiednio: 12 mg/ m2 pc. co 6 tygodni i 6 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie). W grupie leczonej docetakselem zaobserwowano większy odsetek odpowiedzi na leczenie (który wynosił odpowiednio 33% i 12%, p < 0,0001), dłuższy czas do wystąpienia progresji choroby (wynosił odpowiednio 19 tygodni i 11 tygodni, p = 0,0004) oraz dłuższy ogólny czas przeżycia (wynosił odpowiednio 11 miesięcy i 9 miesięcy, p = 0,01).

Podczas tych dwóch badań III fazy profil bezpieczeństwa stosowania docetakselu był zgodny z obserwowanym podczas badań II fazy (patrz punkt 4.8).

Przeprowadzono wieloośrodkowe randomizowane, otwarte badanie III fazy, porównuj ące docetaksel w monoterapii z paklitakselem w leczeniu zaawansowanego raka piersi u pacjentów, których wcześniejsze leczenie zawierało antracyklinę. Całkowita liczba 449 pacjentów została włączona do grupy otrzymującej albo docetaksel w monoterapii w dawce 100 mg/ m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę, albo do grupy otrzymującej paklitaksel w dawce 175 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 3 godziny. Obydwa schematy leczenia podawano co 3 tygodnie.

Nie wpływając na główny punkt końcowy, ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie (32% w porównaniu z 25%; p = 0,10), docetaksel wydłużał średni czas do wystąpienia progresji (24,6 tygodnia w porównaniu z 15,6 tygodnia; p < 0,01) i średni czas przeżycia (15,3 miesiąca w porównaniu z 12,7 miesiąca; p = 0,03).Więcej działań niepożądanych o stopniu nasilenia 3/4 obserwowano po stosowaniu docetakselu w monoterapii (55,4%) w porównaniu do paklitakselu (23,0%).

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną

Przeprowadzono jedno, duże randomizowane badanie III fazy, obejmujące 429 uprzednio nieleczonych pacjentek z chorobą przerzutową, którym podawano doksorubicynę w dawce 50 mg/ m2 pc. w skojarzeniu z docetakselem w dawce 75 mg/ m2 pc. (grupa badana), w porównaniu z doksorubicyną podawaną w dawce 60 mg/ m2 pc. w skojarzeniu z cyklofosfamidem w dawce 600 mg/ m2 pc. (grupa kontrolna). W obydwu grupach stosowano leczenie w cyklach, co 3 tygodnie.

• Czas do wystąpienia progresji był dłuższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną, p = 0,0138. Mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła odpowiednio 37,3 tygodnia (33,4 - 42,1; przedział ufności 95%) w grupie badanej oraz 31,9 tygodnia (27,4 - 36,0; przedział ufności 95%) w grupie kontrolnej.

•    Ogólny odsetek odpowiedzi był statystycznie znamiennie większy w grupie badanej niż w grupie kontrolnej, p = 0,009 i wynosił 59,3% (52,8 - 65,9; przedział ufności 95%) w grupie badanej oraz 46,5% (39,8 - 53,2; przedział ufności 95%) w grupie kontrolnej.

W wyżej omawianym badaniu, stwierdzano większą częstość występowania w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej następujących działań niepożądanych: ciężka neutropenia (odpowiednio 90% i 68,6%), gorączka neutropeniczna (odpowiednio 33,3% i 10%), zakażenia (odpowiednio 8% i 2,4%), biegunka (odpowiednio 7,5% i 1,4%), astenia (odpowiednio 8,5% i 2,4%) i ból (odpowiednio 2,8% i 0%). Z drugiej strony, w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą badaną stwierdzano częstsze występowanie ciężkiej niedokrwistości (odpowiednio 15,8% i 8,5%) oraz częste występowanie ciężkiej kardiotoksyczności: zastoinowej niewydolności serca (odpowiednio 3,8% i 2,8%), zmniejszenie całkowitej wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. Left Ventricular Ejection Fraction - LVEF) > 20% (odpowiednio 13,1% i 6,1%) oraz zmniejszenie całkowitej wartości LVEF > 30% (odpowiednio 6,2% i 1,1%). W grupie badanej wystąpił jeden zgon z powodu kardiotoksyczności (zastoinowa niewydolność serca), a w grupie kontrolnej zanotowano cztery zgony (u jednej pacjentki z powodu wstrząsu septycznego, a u trzech pacjentek z powodu zastoinowej niewydolności serca).

W obu grupach, jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza Europejskiej Organizacji Naukowych Badań Terapii Chorób Nowotworowych (ang. European Organization for Reseach into the Tratment of Cancer - EORTC) była porównywalna i nie zmieniała się w trakcie leczenia oraz w okresie obserwacji po zakończeniu leczenia.

Docetaksel w skojarzeniu z trastuzumabem

Docetaksel w skojarzeniu z trastuzumabem badano u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami, u których guz wykazywał nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Stu osiemdziesięciu sześciu pacjentów przydzielono metodą randomizacji do grupy otrzymującej docetaksel (100 mg/ m2 pc.) z trastuzumabem lub bez; 60% pacjentów otrzymywało wcześniej leczenie adjuwantowe z zastosowaniem antracyklin. Docetaksel z trastuzumabem wykazywał skuteczność, niezależnie od tego czy pacjenci otrzymywali wcześniej leczenie adjuwantowe antracyklinami, czy też nie stosowano tego leczenia. W badaniu tym wykorzystano jako główną metodę immunohistochemiczną (IHC), ukierunkowaną na wykazanie dodatniego stanu receptora HER2. Mniejszą część pacjentów badano techniką hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH). U 87% pacjentów stwierdzono stan choroby określany jako ICH 3+, a u 95% pacjentów uczestniczących w badaniu - jako ICH 3+ i (lub) FISH dodatni. Dane na temat skuteczności podsumowano w poniższej tabeli:

Parametr

Docetaksel i trastuzumab1

Docetaksel1

= 92

n = 94

Współczynnik odpowiedzi

61%

34%

(CI 95%)

(50-71)

(25-45)

Mediana czasu trwania

11,4

5,1

odpowiedzi (miesiące) (CI 95%)

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Mediana TTP (miesiące)

10,6

5,7

(CI 95%)

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Mediana przeżycia (miesiące)

30,52

22,12

(CI 95%)

(26,8-nw)

(17,6-28,9)

TTP = czas do wystąpienia progresji (time to progression) : „nw” wskazuje, że nie można było wyznaczyć lub czas nie został jeszcze osiągnięty.

'Pełna analiza (intent-to-treat)

2Oszacowana mediana czasu przeżycia

Docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną

Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne III fazy, w którym stosowano docetaksel w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia chemioterapią cytotoksyczną, włączając stosowanie antracyklin. W badaniu tym wybrano losowo 255 pacjentek do leczenia docetakselem (w dawce 75 mg/ m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym co 3 tygodnie) i kapecytabiną (w dawce 1250 mg/ m2 pc. dwa razy na dobę przez 2 tygodnie, z następującą po tym 1-tygodniową przerwą). Natomiast 256 pacjentek wybrano do grupy leczonej docetakselem w monoterapii (w dawce '00 mg/ m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym co 3 tygodnie). Mediana czasu przeżycia była dłuższa w grupie, w której stosowano docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną (p = 0,0126). Mediana czasu przeżycia wynosiła 442 dni (w grupie docetaksel + kapecytabina) w porównaniu z 352 dniami (w grupie docetaksel w monoterapii). Ogólny odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie (wg oceny badacza) w obu randomizowanych grupach wynosił odpowiednio 41,6% (w grupie otrzymującej docetaksel i kapecytabinę) i 29,7% (w grupie otrzymującej docetaksel w monoterapii); p = 0,0058. Czas do wystąpienia progresji choroby był dłuższy w grupie pacjentek leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną (p < 0,0001). Mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 186 dni (w grupie docetaksel + kapecytabina) w porównaniu z 128 dniami (docetaksel w monoterapii).

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Pacjenci uprzednio leczeni chemioterapią z radioterapią lub bez radioterapii

W badaniu III fazy, u pacjentów uprzednio leczonych, oceniany czas do wystąpienia progresji wynosił odpowiednio '2,3 tygodni i 7 tygodni, a ogólny czas przeżycia był statystycznie znamiennie dłuższy w grupie osób otrzymujących docetaksel w dawce 75 mg/ m2 pc. w porównaniu z grupą osób leczonych wg najlepszych uznanych standardów leczenia paliatywnego (ang. Best Supportive Care -BSC). Odsetek czasu przeżycia po 1. roku był także znacząco dłuższy u pacjentów leczonych docetakselem (40%) w porównaniu z grupą leczoną wg BSC (16%). Zużycie leków przeciwbólowych z grupy morfiny (p < 0,01), leków przeciwbólowych niemorfinowych (p < 0,01), innych leków związanych z chorobą (p = 0,06) oraz stosowanie radioterapii (p < 0,0') było mniejsze w grupie pacjentów leczonych docetakselem w dawce 75 mg/m2 pc. w porównaniu z grupą leczoną wg standardów BSC. Ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie u ocenianych pacjentów wynosił 6,8%, a mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wynosiła 26,1 tygodnia.

Docetaksel w skojarzeniu z pochodnymi platyny u pacjentów nieleczonych dotąd chemioterapią W badaniu III fazy spośród 1218 pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ang. Non Small Cell Lung Cancer - NSCLC) w stadium IIIB lub IV ze stanem ogólnym wg skali Karnofsky (ang. Karnofsky Performance Status - KPS) wynoszącym 70% lub więcej, którzy nie otrzymywali dotąd chemioterapii w tym wskazaniu, wybrano chorych do dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała docetaksel (T) w dawce 75 mg/ m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym, po którym następnie podawano cisplatynę (Cis) w dawce 75 mg/ m2 pc. przez 30 - 60 min. co 3 tygodnie lub docetaksel w dawce 75 mg/ m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym w skojarzeniu z karboplatyną (AUC 6 mg/mbmin.) podawaną przez 30 - 60 min co 3 tygodnie. Druga grupa otrzymywała

winorelbinę (V) w dawce 25 mg/ m2 pc. podawaną przez 6 - 10 min. w dniach 1., 8., 15. i 22. cyklu, po której podawano cisplatynę w dawce 100 mg/m2 pc. każdego pierwszego dnia cyklu leczenia powtarzanego co 4 tygodnie.

Dane dotyczące czasu przeżycia, mediany czasu do wystąpienia progresji oraz odsetków odpowiedzi na leczenie przedstawia poniższa tabela:

Cis

n = 408

VCis n = 404

Analiza statystyczna

Ogólny czas przeżycia (Główny punkt końcowy):

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

11,3

10,1

Współczynnik ryzyka: 1,122

[97,2% przedział ufności: 0,937; 1,3421*

Roczny czas przeżycia (%)

46

41

Różnice w leczeniu: 5,4%

[95% przedział ufności: - 1,1; 12,0]

2-letni czas przeżycia (%)

21

14

Różnice w leczeniu:

6,2%

[95% przedział ufności: 0,2; 12,3]

Mediana czasu do wystąpienia progresji (w tygodniach):

22,0

23,0

Współczynnik ryzyka: 1,032

[95% przedział ufności: 0,876; 1,216]

Ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie (%):

31,6

24,5

Różnice w leczeniu: 7,1%

[95% przedział ufności: 0,7; 13,5]

* : Właściwe przy wielo

krotnych porównaniach i d

ostosowane do czynników stratyfikacyjnych

w obrębie ocenianej grupy pacjentów (stadium choroby oraz obszar leczenia).

Wtórne punkty końcowe obejmowały zmiany bólu, ogólnego oszacowania jakości życia (ang. Quality of Life - QoL) i zostały ocenione za pomocą Euro QoL-5D, oceny objawów klinicznych w skali oceniającej objawy raka płuca (ang. Lung Cancer Symptom Scale) oraz oceny stanu ogólnego wg skali Karnofsky (ang. Karnofsky performance status). Wyniki te potwierdziły wyniki głównych punktów końcowych.

Nie udowodniono równoważności, ani mniejszej skuteczności leczenia skojarzonego docetakselu z karboplatyną wobec leczenia referencyjnego VCis.

Rak gruczołu krokowego

Bezpieczeństwo i skuteczność docetakselu w skojarzeniu z prednizonem i prednizolonem u pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego oceniano w wieloo środkowym randomizowanym badaniu III fazy. Ogółem 1006 pacjentów z KPS > 60 przydzielono losowo do grup o następujących schematach leczenia:

• docetaksel 75 mg/m2 pc. co 3 tygodnie przez 10 cykli.

• docetaksel 30 mg/m2 pc. podawane co tydzień przez pierwsze 5 tygodni, w 6-tygodniowym cyklu, przez 5 cykli.

•    Mitoksantron 12 mg/m2 pc. co 3 tygodnie przez 10 cykli.

Wszystkie 3 schematy podawane były w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem podawanymi stale po 5 mg dwa razy na dobę.

Przeżycie całkowite u pacjentów otrzymujących docetaksel co trzy tygodnie było znamiennie dłuższe w porównaniu z leczonymi mitoksantronem. Wydłużenie przeżycia obserwowane w ramieniu z docetakselem podawanym co tydzień nie było istotne statystycznie w porównaniu z ramieniem kontrolnym z mitoksantronem. Punkty końcowe badania dotyczące skuteczności w ramieniu z docetakselem w porównaniu z ramieniem kontrolnym streszczono w następującej tabeli:

Punkt końcowy

Docetaksel co trzy tygodnie

Docetaksel co tydzień

Mitoksantron co trzy tygodnie

Liczba pacjentów

Mediana przeżycia (miesiące) 95% CI Współczynnik ryzyka 95% CI wartość pf*

335

18,9

(17,0-21.2)

0,761

(0.619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

Liczba pacjentów

Współczynnik odpowiedzi PSA** (%) 95% CI wartość p*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9) < 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

Liczba pacjentów

Współczynnik odpowiedzi bólowej (%) 95% CI wartość p*

153

34,6

(27,1-42,4)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0.0798

157

21,7

(15,5-28,9)

Liczba pacjentów współczynnik odpowiedzi współczynnik odpowiedzi ze strony guza wartość p*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8,2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

fStratyfikowany log-rank test

*Próg istotności statystycznej = 0,0175

**PSA: antygen swoisty gruczołu krokowego

Biorąc pod uwagę fakt, że docetaksel podawany co tydzień wykazywał nieznacznie lepszy profil bezpieczeństwa niż docetaksel podawany co 3 tygodnie, jest możliwe że niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z leczenia docetakselem podawanym co tydzień.

Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic w ogólnej jakości życia pomiędzy badanymi grupami.

Gruczolakorak żołądka

Przeprowadzono wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne bez ślepej próby, którego celem było określenie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności docetakselu w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka okolicy wpustu żołądka, u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii w terapii przerzutów. Ogółem 445 pacjentów ze wskaźnikiem KPS > 70 było leczonych albo docetakselem (T) (75 mg/m2 pc.w pierwszej dobie) w skojarzeniu z cisplatyną (C) (75 mg/m2 pc. w pierwszej dobie) oraz 5-fluorouracylem (F) (750 mg/m2 pc. na dobę, przez 5 dni) lub cisplatyną (100 mg/m2 pc. w pierwszej dobie) i 5-fluorouracylem (1000 mg/m2 pc. na dobę, przez 5 dni). Czas trwania leczenia wynosił 3 tygodnie w grupie TCF oraz 4 tygodnie w grupie CF. Średnia liczba cykli podawanych pacjentowi wynosiła 6 (zakres od 1 do 16) w grupie TCF w porównaniu z 4 (zakres od 1 do 12) w grupie CF. Podstawowym punktem końcowym był czas do wystąpienia progresji (ang. time to progression, TTP). Zmniejszenie ryzyka progresji wynosiło 32,1%

i było związane ze znamiennie dłuższym TTP (p = 0,0004) na korzyść grupy TCF. Całkowite przeżycie również było znamiennie dłuższe (p = 0,0201) na korzyść grupy TCF, ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 22,7%. Poniższa tabela przedstawia wyniki skuteczności leczenia:

Skuteczność docetakselu w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem żołądka

Punkt końcowy

TCF

CF

n = 221

n = 224

Mediana TTP (miesiące)

5,6

3,7

(95% CI)

(4,86-5.91)

(3,45-4,47)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

1,4

73

Wartość p*

(1,189-1,825)

0,0004

Mediana czasu przeżycia

9,2

8,6

(miesiące) (95% CI)

(8,38-10.58)

(7,16-9,46)

Wskaźnik szacunkowy dla

18,4

8,8

okresu 2 lat (%)

Współczynnik ryzyka

1,293

(95% CI)

(1,041-1,606)

Wartość p*

0,0201

Ogólny wskaźnik odpowiedzi

36,7

25,4

(CR+PR) (%)

0,0106

Wartość p*

Wpływ na progresję choroby

16,7

25,9

jako najlepszy ogólny wskaźnik

odpowiedzi (%)

*Nie stratyfikowany test log-rank

Analizy w podgrupach, z uwzględnieniem wieku, płci i rasy wykazywały stale przewagę grupy TCF nad grupą CF.

Uaktualnienie analizy przeżycia przeprowadzono po okresie obserwacji, którego średni czas wynosił 41,6 miesiąca. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy, jednakże wyniki były stale bardziej korzystne w grupie TCF. W okresie od 18 do 30 miesięcy obserwacji schemat TCF był jednoznacznie bardziej skuteczny od schematu CF.

Ogólnie, wyniki dotyczące jakości życia (ang. quality of life, QoL) oraz korzyści klinicznych stale wskazywały na przewagę schematu TCF. U pacjentów leczonych schematem TCF uzyskano dłuższy czas do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia o 5% w skali kwestionariusza QLQ-C30 (p = 0,0121) oraz dłuższy okres do ostatecznego pogorszenia wskaźnika sprawności Karnofsky’ego (p = 0,0088) w porównaniu z pacjentami leczonymi schematem CF.

Rak głowy i szyi

• Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi określano w wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu III fazy bez ślepej próby (TAX 323). W badaniu tym, 358 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi oraz wskaźnikiem czynnościowym według WHO, wynoszącym 0 lub 1, randomizowano do jednego z dwóch ramion leczenia. Pacjentom w ramieniu docetakselu podawano docetaksel (T) w dawce 75 mg/m2 pc., a następnie cisplatynę (P) w dawce 75 mg/m2 pc. i kolejno 5-fluorouracyl (F) w dawce 750 mg/m2 pc. na dobę w ciągłym wlewie trwającym 5 dni. Ten schemat leczenia podawano co trzy tygodnie, przez cztery cykle, w przypadkach występowania co najmniej małej odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie wielkości guza mierzonego w dwóch wymiarach o > 25%) po dwóch cyklach. Na zakończenie chemioterapii, po okresie przerwy w

leczeniu wynoszącym minimalnie 4 tygodnie i maksymalnie 7 tygodni, pacjenci bez progresji choroby otrzymywali radioterapię zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w poszczególnych zakładach medycznych, przez okres 7 tygodni (schemat TPF/RT). Pacjenci w ramieniu porównawczym przyjmowali cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. i kolejno 5-fluorouracyl (F) w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę przez 5 dni (schemat PF). Leki w tym schemacie podawano co trzy tygodnie, przez 4 cykle, w przypadkach wystąpienia co najmniej jednego przypadku mniej wyraźnej odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie wymiaru guza zmierzonego w dwóch wymiarach o > 25 %) zaobserwowane po 2 cyklach. Na zakończenie chemioterapii po okresie przerwy, wynoszącym od 4 tygodni do maksymalnie 7 tygodni, pacjenci, u których nie wystąpiła progresja, otrzymywali przez 7 tygodni radioterapię (RT), zgodnie z zaleceniami obowiązuj ącymi w danym zakładzie opieki medycznej (PF/RT). Leczenie miejscowe w postaci napromieniania stosowano z użyciem frakcjonowania konwencjonalnego (1,8 Gy - 2,0 Gy raz na dobę, przez 5 dni w tygodniu, z dawką całkowitą 66 -70 Gy) albo w postaci schematów napromieniania przyspieszonych/hiperfrakcjonowanych (dwa razy na dobę, z minimalnym okresem między frakcjami, wynoszącym 6 godzin, przez 5 dni w tygodniu). Ogólna zalecana dawka w schematach przyspieszonych wynosiła 70 Gy, a w schematach hiperfrakcjonowanych 74 Gy. Operacyjne wycięcie guza jest dozwolone po chemioterapii, przed lub po radioterapii. Pacjenci w grupie leczonej schematem TPF otrzymywali profilaktycznie antybiotyk cyprofloksacynę w dawce 500 mg podawaną doustnie, albo inny odpowiedni antybiotyk, dwa razy na dobę, przez 10 dni, zaczynając od 5. dnia w każdym cyklu. Podstawowym punktem końcowym w tym badaniu było przeżycie bez progresji (ang. progression-free survival, PFS). Było ono statystycznie znamiennie dłuższe w grupie pacjentów otrzymuj ących schemat leczenia TPF w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących schemat PF, p = 0,0042 (mediana PFS odpowiednio: 11,4 w porównaniu z 8,3 miesiąca). Mediana ogólnego okresu obserwacji wynosiła 33,7 miesiąca. Mediana ogólnego przeżycia (ang. overall survival, OS) była także znamiennie większa w grupie TPF w porównaniu z grupą PF (mediana OS wynosiła odpowiednio: 18,6 w porównaniu z 14,5 miesiąca). Stwierdzono zmniejszenie ryzyka zgonu o 28% (p = 0,0128).

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki skuteczności leczenia:

Skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi (analiza populacji zgodnej z zamiarem leczenia)

Punkt końcowy

Docetaksel+Cis+5-FU

Cis+5-FU

n = 177

n = 181

Mediana przeżycia bez

11,4

8,3

progresji (miesiące)

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

(95% CI)

Skorygowany współczynnik

0,70

ryzyka

(95% CI)

(0,55-0,89)

Wartość p*

0,0042

Mediana przeżycia (miesiące)

18,6

14,5

(95%CI)

(15,7-24,0)

(11,6-18,7)

Współczynnik ryzyka

0,72

(95%CI)

(0,56-0,93)

Wartość p**

0,0128

Najlepsza całkowita odpowiedź

67,8

53,6

na chemioterapię (%)

(95% CI)

(60,4-74,6)

(46,0-61,0)

Wartość p***

0,006

Najlepsza całkowita odpowiedź

72,3

58,6

na badany schemat

leczenia [chemioterapia +/-

radioterapia] (%)

(95% CI)

(65,1-78,8)

(51,0-65,8)

Wartość p***

0,006

Mediana czasu trwania

n = 128

n = 108

odpowiedzi na chemioterapię ±

15,7

11,7

radioterapię (miesiące)

(95% CI)

13,4-24,6)

(10,2-17,4)

Współczynnik ryzyka

0 ,72

(95%CI)

(0,52-0,99)

Wartość p**

0,0457

Współczynnik ryzyka poniżej 1 oznacza przewagę schematu docetaksel + cisplatyna + 5-FU * Model Coxa (dostosowane w zależności od lokalizacji guza pierwotnego, klasyfikacji klinicznej T i N oraz PS wg. WHO)

** Test log-rank *** Test Chi kwadrat

Parametry dotyczące jakości życia

Pacjenci leczeni schematem TPF zgłaszali znamienne statystycznie mniejsze pogorszenie stopnia Ogólnego Wskaźnika Zdrowia (ang. Global health score) w porównaniu z pacjentami leczonymi schematem PF (p = 0,01; przy ocenie stosowano skalę kwestionariusza EORTC QLQ-C30).

Parametry dotyczące korzyści klinicznych

W grupie pacjentów leczonych schematem TPF stwierdzono lepsze wyniki leczenia w porównaniu z grupą leczona schematem PF w oparciu o skalę sprawności czynnościowej obejmujące podskalne dotyczące głowy i szyi (ang. performance status scale for head and neck, PSS-HN) przeznaczone do pomiaru, czy mowa pacjenta jest zrozumiała, czy może jeść w miejscu publicznym oraz czy może stosować zwykłą dietę. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego pogorszenia w skali sprawności czynnościowej według WHO była znamiennie dłuższa w grupie TPF w porównaniu z grupą PF.

W obu grupach stwierdzono poprawę wskaźnika nasilenia bólu podczas leczenia, co wskazuje na skuteczne łagodzenie bólu.

• Chemioterapia indukcyjna, a następnie chemioradioterapia (TAX324)

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (ang. squamous cell carcinoma of the head and neck, SCCHN) określano w randomizowanym, wieloo środkowym badaniu III fazy bez ślepej próby (TAX324). W badaniu tym wzięło udział 501 pacjentów z miejscowo zaawansowanym SCCHN oraz wskaźnikiem czynnościowym według WHO wynoszącym 0 lub 1. Populacja badana obejmowała pacjentów z guzem, który nie nadawał się do wycięcia, pacjentów z małym prawdopodobieństwem wyleczenia operacyjnego i pacjentów, u których zamierzano zachować narząd. Analiza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dotyczyła wyłącznie punktów końcowych w zakresie przeżycia i nie badano powodzenia leczenia pod względem zachowania narządu.

Pacjentów randomizowano do jednego z dwóch ramion. Pacjentom w ramieniu docetakselu podawano docetaksel (T) w dawce 75 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym, w pierwszej dobie, a następnie cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 30 minut do trzech godzin. Kolejno podawano 5-fluorouracyl (F) w postaci ciągłego wlewu dożylnego w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do czwartej doby. Cykle powtarzano co trzy tygodnie, przez 3 cykle. Wszystkim pacjentom, u których nie występowała progresja choroby, podawano chemioradioterapię (CRT) według protokołu (TPF/CRT). Pacjenci w ramieniu porównawczym przyjmowali cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 30 minut do trzech godzin, w pierwszej dobie. Kolejno podawano 5-fluorouracyl (F) w postaci ciągłego wlewu dożylnego w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do piątej doby. Cykle powtarzano co trzy tygodnie, przez 3 cykle. Wszystkim pacjentom, u których nie występowała progresja choroby, podawano chemioradioterapię (CRT) według protokołu (PF/CRT).

Pacjentom w obu ramionach leczenia podawano schemat CRT przez 7 tygodni, a następnie chemioterapię indukcyjną, z minimalnym odstępem 3 tygodni i nie później niż 8 tygodni po rozpoczęciu ostatniego cyklu (od 22 do 56 doby ostatniego cyklu). Podczas radioterapii, karboplatynę (AUC 1,5) podawano raz na tydzień, we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę, do maksymalnie 7 dawek. Do radioterapii stosowano aparaturę megawoltową, z użyciem frakcji raz na dobę (2 Gy na dobę, 5 dni w tygodniu, przez 7 tygodni; dawka całkowita 70 - 72 Gy). Leczenie pierwotnej lokalizacji nowotworu głowy i (lub) szyi można rozważyć w dowolnym czasie po zakończeniu CRT. Wszyscy pacjenci w ramieniu przyjmującym docetaksel przyjmowali antybiotyki profilaktycznie.

Podstawowy punkt końcowy dotyczący skuteczności, stosowany w tym badaniu, ogólne przeżycie (ang. overall survival, OS) było znamiennie większe (test log-rank, p = 0,0058) w grupie przyjmującej docetaksel, w porównaniu do grupy PF (mediana OS: odpowiednio, 70,6 w porównaniu z 30,1 miesiąca), ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 30% w porównaniu do schematu PF (współczynnik ryzyka [ang. hazard ratio, HR] = 0,70; 95% przedział ufności [ang. confidence interval, CI] = 0,54 do 0,90) z ogólną medianą okresu dalszej obserwacji wynoszącą 41,9 miesiąca. Drugorzędowy punkt końcowy, przeżycie bez progresji (ang. progression free survival, PFS) wykazał zmniejszenie ryzyka progresji lub zgonu u 29% oraz poprawę mediany przeżycia bez progresji o 22 miesiące (35,5 miesiąca w ramieniu TPF oraz 13,1 miesiąca w ramieniu PF). Różnica była statystycznie znamienna, współczynnik ryzyka wyniósł 0,71; 95% CI 0,56 - 0,90; test log-rank p = 0,004. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w tabeli poniżej:

Skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (analiza populacji zgodnej z zamiarem leczenia)

Punkt końcowy

Docetaksel+Cis+5-FU n = 255

Cis+5-FU n = 246

Mediana ogólnego przeżycia

70,6

30,1

(miesiące)

(95% CI)

(49,0-ND)

(20,9-51,5)

Skorygowany współczynnik

0,70

ryzyka

(95% CI)

(0,54-0,90)

Wartość p*

0,0058

Mediana przeżycia bez

35,5

13,1

progresji

(miesiące)

(95% CI)

(19,3-ND)

(10,6-20,2)

Współczynnik ryzyka

0,71

(95%CI)

(0,56-0,90)

Wartość p**

0,004

Najlepsza całkowita odpowiedź

71,8

64,2

na chemioterapię (%)

(95% CI)

(65,8-77,2)

(57,9-70,2)

Wartość p***

0,070

Najlepsza całkowita odpowiedź

76,6

71,5

na badany schemat

leczenia [chemioterapia +/-

radioterapia] (%)

(95% CI)

(70,8-81,5)

(65,5-77,1)

Wartość p***

0,209

Współczynnik ryzyka poniżej 1 oznacza przewagę schematu docetaksel + cisplatyna + fluorouracyl *nieskorygowany test log-rank

**nieskorygowany test log-rank, bez korekty na wielokrotne porównania * * *test chi-kwadrat, bez korekty na wielokrotne porównania ND - nie dotyczy

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę docetakselu oceniano w badaniach I fazy, w których pacjentom z rakiem podawano lek w dawce 20-115 mg/m2 pc. Profil kinetyczny docetakselu nie zależy od wielkości dawki i odpowiada farmakodynamicznemu modelowi trójkompartmentowemu z okresami półtrwania w fazach a, P i y wynoszącymi odpowiednio 4 min, 36 min i 11,1 godziny. Długi okres trwania fazy późnej wynika częściowo ze względnie powolnego uwalniania docetakselu z kompartmentu obwodowego. Po podaniu dawki 100 mg/m2 pc. w 1-godzinnym wlewie dożylnym średnie maksymalne stężenie w surowicy wynosiło 3,7 ąg/ml, a wartość AUC - 4,6 h/ąg/ml. Klirens całkowity wynosił średnio 21 l/h/m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym - średnio 113 l. Różnice wartości klirensu całkowitego leku między poszczególnymi pacjentami wynosiły około 50%. Docetaksel wiąże się w ponad 95% z białkami osocza.

U trzech pacjentów z rakiem przeprowadzono badania stosując docetaksel znakowany węglem 14C. Docetaksel był metabolizowany z udziałem cytochromu P-450 poprzez utlenianie tert-butylowych grup estrowych, a następnie w ciągu 7 dni wydalany, zarówno w moczu, jak i z kałem. W moczu i w kale wykrywano odpowiednio 6% i 75% radioaktywności. Około 80% substancji radioaktywnej stwierdzonej w kale zostało wydalone w ciągu pierwszych 48 godzin w postaci nieaktywnych metabolitów (jednego głównego i trzech innych) oraz w bardzo małych ilościach w postaci niezmienionego produktu leczniczego.

Analiza populacyjna farmakokinetyki docetakselu została przeprowadzona w grupie 577 pacjentów. Uzyskane w tej grupie badanych parametry farmakokinetyczne, były bardzo zbliżone do parametrów uzyskanych w czasie badań I fazy. Wiek i płeć chorych nie miały wpływu na farmakokinetykę docetakselu. U niewielkiej liczby pacjentów (n = 23), u których wyniki badań biochemicznych wskazywały na niewielką lub umiarkowaną niewydolność wątroby (AlAT i AspAT > 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy i fosfataza zasadowa > 2,5- krotnej wartości górnej granicy normy), klirens całkowity leku był zmniejszony średnio o 27% (patrz punkt 4.2). Klirens docetakselu nie różnił się u pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zatrzymaniem płynów. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zatrzymaniem płynów.

W przypadku stosowania docetakselu w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną, docetaksel nie wpływał na klirens doksorubicyny oraz na stężenie doksorubicynolu (metabolitu doksorubicyny) w surowicy. Jednoczesne stosowanie docetakselu, doksorubicyny i cyklofosfamidu nie wpływa na farmakokinetykę podawanych leków.

Badanie I fazy, w którym oceniano wpływ kapecytabiny na farmakokinetykę docetakselu i wpływ docetakselu na farmakokinetykę kapecytabiny, nie wykazało wpływu kapecytabiny na farmakokinetykę docetakselu (Cmax i AUC) oraz wpływu docetakselu na farmakokinetykę istotnego metabolitu kapecytabiny 5’- DFUR.

Klirens docetakselu w leczeniu skojarzonym z cisplatyną był podobny do obserwowanego w monoterapii. Profil farmakokinetyczny cisplatyny podawanej zaraz po wlewie dożylnym docetakselu jest podobny do obserwowanego podczas stosowania samej cisplatyny.

Podczas jednoczesnego podawania docetakselu, cisplatyny i 5-fluorouracylu w grupie 12 pacjentów z guzami litymi nie stwierdzono zmiany właściwości farmakokinetycznych poszczególnych produktów leczniczych.

U 42 pacjentów badano wpływ prednizonu na farmakokinetykę docetakselu, podawanego ze standardową premedykacją deksametazonem,. Nie obserwowano wpływu prednizonu na farmakokinetykę docetakselu

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego rakotwórczego działania docetakselu.

Docetaksel wykazywał in vitro działanie mutagenne w testach: mikrojąderkowym i aberracji chromosomowej w komórkach CHO-K1 i w badaniach in vivo w teście mikrojąderkowym u myszy. Jednakże nie wykazywał działania mutagennego w teście Amesa ani w badaniu mutacji genowej CHO/HGPRT. Wyniki uzyskane w tych badaniach są spójne z aktywnością farmakologiczną docetakselu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Etanol bezwodny Makrogol 300 Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami, poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nie otwarta fiolka: 36 miesięcy.

Po rozcieńczeniu:

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą wykazano przez 4 godziny w temperaturze poniżej 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o objętości 2 ml, 8 ml lub 16 ml (z przezroczystego szkła typu I z lub bez folii ochronnej ONCO-TAIN®) zamknięta szarym korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1 x 2 ml, 1 x 8 ml, 1 x 16 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Docetaxel Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym i - podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji - podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworów produktu Docetaxel Hospira należy zachować szczególną ostrożność.

Wszelkie resztki nie wykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania i usuwania preparatów przeciwnowotworowych

Przygotowanie

Należy stosować się do lokalnych wytycznych dotyczących bezpiecznego postępowania i usuwania niebezpiecznych odpadów.

Środki cytotoksyczne powinny być przygotowywane wyłącznie przez personel przeszkolony w bezpiecznym postępowaniu z takimi produktami. Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać preparatów cytotoksycznych.

Cały personel włączony w postępowanie ze środkami cytotoksycznymi, należy odpowiednio wyposażyć we właściwy, osobisty sprzęt ochronny, w tym jednorazowe rękawice ochronne, osłony na oczy, maski i fartuchy z długimi rękawami. Przygotowanie i inne manipulacje z roztworem należy wykonywać w przeznaczonych do tego pomieszczeniach.

Zanieczyszczenie

W razie kontaktu roztworu ze skórą należy ją natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem, starając się przy tym nie uszkodzić skóry. Chwilowe pieczenie skóry można złagodzić stosując łagodny krem. W razie kontaktu roztworu z oczami należy je obficie przemyć wodą lub 0,9% roztworem chlorku sodu. Należy zgłosić się na badanie okulistyczne.

Jeśli dojdzie do przypadkowego rozlania produktu, wyszkolony personel wyposażony w odpowiedni sprzęt ochronny powinien jak najdokładniej usunąć zanieczyszczenie przy użyciu specjalnego zestawu do zmywania środków cytotoksycznych lub przeznaczonego do tego materiału wchłaniającego. Następnie zanieczyszczoną okolicę należy wielokrotnie umyć odpowiednią ilością wody. Wszystkie zanieczyszczone materiały użyte do czyszczenia należy zniszczyć w sposób opisany poniżej.

Usuwanie

Wszystkie zanieczyszczone materiały (w tym ostre przedmioty, pojemniki, materiały wchłaniaj ące, nieużyty roztwór itd.) należy umieścić w przeznaczonym do tego szczelnym i zaopatrzonym w nalepkę, nieprzepuszczalnym worku na odpady lub sztywnym pojemniku na odpady i przekazać do spalenia, zgodnie z lokalnymi procedurami niszczenia niebezpiecznych odpadów.

Instrukcja przygotowania

Należy odnieść się do punktu 6.3: Okres ważności.

Przed użyciem roztwór należy ocenić wzrokowo. Należy stosować tylko przezroczyste roztwory bez widocznych cząstek. Przed podaniem produkt należy rozcieńczyć.

Nie zaleca się, aby produkt Docetaxel Hospira miał kontakt ze sprzętem lub urządzeniami do przygotowywania roztworów do infuzji, które są wykonane z PVC powlekanego plastikiem. W celu zminimalizowania ekspozycji pacjenta na powlekane plastikiem DEHP (di-2-etylheksylo ftalan), który może być uwalniany z worków do infuzji lub zestawów do przetaczania wykonanych z PVC, Docetaxel Hospira należy przechowywać w butelkach (ze szkła, z polipropylenu) lub w workach z plastiku (z polipropylenu lub poliolefiny) i podawać przez zestawy do przetaczania pokryte polietylenem.

Wymaganą ilość wstrzyknąć do worka do infuzji lub butelki o pojemności 250 ml, zawierającej:

•    sodu chlorek 9 mg/ml (0,9%)

•    lub glukozę 50 mg/ml (5%).

Jeśli wymagana jest dawka większa, niż 200 mg docetakselu, należy użyć większej ilości roztworu służącego jako nośnik, tak by stężenie docetakselu nie przekraczało 0,74 mg/ml.

Zgodność: nie zaleca się mieszania docetakselu z innymi lekami.

Podawanie: instrukcja dotycząca podawania, patrz punkt 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16886

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.03.2015

42

Docetaxel Hospira