Imeds.pl

Docetaxel Lek 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Docetaxel Lek, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Docetaxelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Docetaxel Lek i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Docetaxel Lek.

3.    Jak stosować Docetaxel Lek.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Docetaxel Lek.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest Docetaxel Lek i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Docetaxel Lek, zaś nazwą powszechnie stosowaną jego substancji czynnej jest docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu i należy do grupy leków przeciwnowotworowych, tzw. taksoidów.

Docetaxel Lek jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuc (niedrobnokomórkowego raka płuc), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:

. w leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Lek może być podawany zarówno sam (monoterapia), jak i w skojarzeniu z doksorubicyną, trastuzumabem lub kapecytabiną;

. w leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych Docetaxel Lek może być podawany w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem;

. w leczeniu raka płuc lek Docetaxel Lek może być podawany albo w monoterapii, albo razem z cisplatyną;

. w leczeniu raka gruczołu krokowego Docetaxel Lek jest podawany w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem;

. w leczeniu raka żołądka z przerzutami Docetaxel Lek podawany jest w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem;

. w leczeniu raka głowy i szyi Docetaxel Lek podawany jest w skojarzeniu z cisplatyną i 5- fluorouracylem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Docetaxel Lek Kiedy nie stosować leku Docetaxel Lek

. jeśli pacjent ma uczulenie na docetaksel lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku; . jeśli liczba białych krwinek jest za mała;

. jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed każdym podaniem leku Docetaxel Lek pacjent będzie miał wykonane badania krwi w celu sprawdzenia, czy wystarczająca jest liczba komórek krwi i sprawność wątroby. W wyniku zaburzeń liczby białych krwinek może wystąpić gorączka lub zakażenia.

Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Zaburzenia widzenia, zwłaszcza niewyraźne widzenie, wymagają niezwłocznego zbadania oczu i wzroku.

Jeśli u pacjenta wystąpią ostre objawy lub nasilą się istniejące objawy ze strony płuc (gorączka, skrócenie oddechu lub kaszel), należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Lekarz może zadecydować o natychmiastowym zaprzestaniu leczenia.

Lekarz zleci pacjentowi profilaktyczne stosowanie doustnego kortykosteroidu (np. deksametazonu), przyjmowanego na jeden dzień przed podaniem leku Docetaxel Lek oraz przez jeden lub dwa dni po jego podaniu, w celu zminimalizowania niektórych działań niepożądanych, zwłaszcza reakcji alergicznych i objawów zatrzymania płynów (obrzęk rąk, stóp, nóg lub zwiększenie masy ciała).

Podczas leczenia pacjent może otrzymywać inne leki utrzymujące prawidłową liczbę komórek krwi.

Docetaxel Lek zawiera alkohol. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub ma zaburzenia czynności wątroby. Patrz także niżej „Docetaxel Lek zawiera etanol (alkohol)”.

Docetaxel Lek a inne leki

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Docetaxel Lek lub inne leki mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniem i może się zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Leku Docetaxel Lek NIE WOLNO stosować w czasie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Podczas leczenia docetakselem nie wolno zajść w ciążę i konieczne jest w tym czasie stosowania skutecznej antykoncepcji, gdyż Docetaxel Lek może być bardzo szkodliwy dla płodu. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

NIE WOLNO karmić piersią podczas leczenia lekiem Docetaxel Lek.

Mężczyznom otrzymującym Docetaxel Lek odradza się poczęcie dziecka w czasie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Powinni oni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, gdyż docetaksel może zaburzać płodność mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Docetaxel Lek zawiera etanol (alkohol)

Lek zawiera 75% obj. etanolu (alkoholu), tzn. 1 fiolka z 80 mg docetakselu zawiera do 4,7 g (6 ml) etanolu, co odpowiada ilości alkoholu w 120 ml piwa lub 48 ml wina.

Lek może być szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową.

Zawartość alkoholu należy brać pod uwagę u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, u dzieci i u pacjentów z grup zwiększonego ryzyka, np. pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką. Ilość alkoholu zawartego w leku może wpływać na działanie innych leków.

Alkohol zawarty w leku może zaburzać u pacjenta zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Docetaxel Lek

Docetaxel Lek jest podawany przez personel medyczny.

Zwykle stosowane dawkowanie

Dawka zależy od masy ciała i stanu ogólnego pacjenta. Lekarz oblicza pole powierzchni ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2) i określa dawkę do podania.

Sposób stosowania i droga podania

Docetaxel Lek jest podawany w infuzji do jednej z żył pacjenta (podanie dożylne). Infuzja trwa około jednej godziny i podawana jest w szpitalu.

Częstość stosowania

Infuzję podaje się zazwyczaj co 3 tygodnie.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania leku w zależności od wyników badań krwi, stanu ogólnego pacjenta oraz jego reakcji na Docetaxel Lek. Lekarza należy poinformować w szczególności

0    wystąpieniu biegunki, owrzodzeń w jamie ustnej, uczuciu drętwienia lub mrowienia, gorączce

1 o wynikach badań krwi. Taka informacja pozwoli lekarzowi ocenić, czy konieczne jest zmniejszenie dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz omówi to z pacjentem i wyjaśni korzyści z leczenia oraz potencjalne ryzyko z nim związane.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku Docetaxel Lek podawanego w monoterapii są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, łysienie, nudności, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej, biegunka i zmęczenie.

Nasilenie działań niepożądanych może się zwiększyć, jeśli lek Docetaxel Lek podawany jest w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Podczas infuzji mogą wystąpić następujące reakcje uczuleniowe (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    nagłe zaczerwienienie, odczyny skórne, świąd

•    ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu

•    gorączka lub dreszcze

•    ból pleców

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Mogą wystąpić też cięższe reakcje

Personel medyczny będzie uważnie kontrolował stan pacjenta w czasie leczenia. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast o tym poinformować.

Między kolejnymi infuzjami leku Docetaxel Lek mogą wystąpić następujące działania niepożądane, a ich częstość może być różna, zależnie od otrzymywanej kombinacji leków:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

• zakażenia, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość) lub białych (które są konieczne do zwalczania zakażeń) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi

•    gorączka: w przypadku wzrostu temperatury należy natychmiast poinformować lekarza

•    reakcje alergiczne, jak opisane powyżej

•    utrata apetytu (jadłowstręt)

•    bezsenność

•    uczucie drętwienia lub mrowienia oraz ból stawów lub mięśni

•    ból głowy

•    zmiana odczuwania smaku

•    zapalenie oka lub nasilone łzawienie oczu

•    obrzęk spowodowany przez nieprawidłowy odpływ chłonny

•    zadyszka

•    niedrożność nosa; zapalenie gardła i nosa; kaszel

•    krwawienie z nosa

•    owrzodzenie jamy ustnej

• rozstrój żołądka, włączając nudności, wymioty oraz biegunkę, zaparcie

•    ból brzucha

•    niestrawność

• utrata włosów (w większości przypadków po leczeniu następuje odrost włosów)

•    zaczerwienienie i obrzęk dłoni i podeszew stóp, co może powodować łuszczenie się skóry (może to także wystąpić na ramionach, twarzy lub na tułowiu)

•    zmiana koloru paznokci, które mogą następnie oddzielać się od łożyska

•    bóle mięśni; ból pleców lub ból kości

•    zmiana lub brak cyklu miesiączkowego

•    obrzęk rąk, stóp, nóg

•    zmęczenie lub objawy przypominające grypę

•    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    grzybica jamy ustnej

•    odwodnienie

•    zawroty głowy

•    zaburzenia słuchu

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, nierówne lub szybkie bicie serca

•    niewydolność serca

•    zapalenie przełyku

•    suchość w ustach

•    trudności lub ból podczas przełykania

•    krwawienie

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (konieczne są regularne badania krwi)

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    omdlenie

•    odczyny skórne, zapalenie żyły lub obrzęk w miejscu podania

•    zapalenie jelita grubego, jelita cienkiego; perforacja jelita

•    zakrzepy krwi

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

. śródmiąższowa choroba płuc (zapalenie płuc powodujące kaszel i trudności w oddychaniu. Zapalenie płuc może również rozwinąć się podczas jednoczesnego stosowania docetakselu i radioterapii)

. zapalenie płuc

. zwłóknienie płuc (bliznowacenie i zgrubienie tkanki płucnej z dusznością)

. niewyraźne widzenie na skutek obrzęku siatkówki w oku (obrzęk plamki żółtej)

. zmniejszenie stężenia sodu we krwi

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Docetaxel Lek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C lub poniżej 2°C. Nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu fiolki, przed rozcieńczeniem:

Fiolki należy zużyć natychmiast po otwarciu, w przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Ze względów mikrobiologicznych lek musi być rozcieńczany w kontrolowanych warunkach aseptyki.

Po rozcieńczeniu:

Po dodaniu do worka infuzyjnego lek należy zużyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Lek zachowuje stabilność przez 48 godzin w temperaturze poniżej 25°C (włączając w to jedną godzinę podawania infuzji dożylnej).

Roztwór do infuzji jest nasycony, dlatego z czasem może krystalizować. Jeśli w roztworze wytrącą się kryształy, nie wolno go już stosować, ale należy go wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Docetaxel Lek

Substancją czynną leku jest docetaksel.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu (bezwodnego).

Ponadto lek zawiera: etanol bezwodny, kwas cytrynowy bezwodny, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Docetaxel Lek i co zawiera opakowanie

Docetaxel Lek jest przejrzystym, jasnożółtym roztworem.

Lek jest dostępny w fiolkach z bezbarwnego szkła zamkniętych korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.

Fiolka 20 mg: każda fiolka zawiera 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka 80 mg: każda fiolka zawiera 8 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Fiolka 160 mg: każda fiolka zawiera 16 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja stosowania

LEK CYTOTOKSYCZNY

SKŁAD

Docetaxel Lek jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji, z którego można bezpośrednio przygotować roztwór do infuzji. Każda fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użycia i powinna być zużyta natychmiast po otwarciu. Jeśli nie zostanie zużyta natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z LEKIEM

Docetaxel Lek jest lekiem przeciwnowotworowym i, tak jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworów leku Docetaxel Lek należy zachować ostrożność. Zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.

W razie kontaktu koncentratu Docetaxel Lek albo roztworu do infuzji ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie przemyć dużą ilością wody z mydłem. W razie kontaktu z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie przemyć wodą.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU DO INFUZJI

Do uzyskania wymaganej dawki leku może być konieczne użycie więcej niż jednej fiolki. Na podstawie wymaganej dla pacjenta dawki wyrażonej w mg, należy pobrać w warunkach aseptycznych koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający 10 mg/ml docetakselu z odpowiedniej ilości fiolek. W tym celu należy posłużyć się skalowaną strzykawką z igłą. Przykładowo, do uzyskania dawki 140 mg docetakselu należy pobrać 14 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Żądaną objętość koncentratu należy wstrzyknąć do worka infuzyjnego lub butelki zawierającej 250 ml 5% roztworu glukozy albo 0,9% roztworu chlorku sodu. Jeśli trzeba podać docetaksel w dawce większej niż 200 mg, należy zastosować większą objętość płynu infuzyjnego, aby stężenie leku nie przekraczało 0,74 mg/ml. W celu uniknięcia wielokrotnego nakłuwania worka infuzyjnego lub butelki podczas przygotowywania roztworu do infuzji, należy odmierzyć odpowiednią objętość koncentratu (odpowiadającą żądanej dawce) i przenieść ją do worka infuzyjnego lub butelki w jednorazowym wstrzyknięciu.

Worek lub butelkę z płynem infuzyjnym należy mieszać ręcznie ruchem obrotowym.

Ze względów mikrobiologicznych lek musi być rozcieńczany w kontrolowanych warunkach aseptyki, a roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Po dodaniu koncentratu zgodnie z zaleceniem do worka infuzyjnego, roztwór docetakselu do infuzji zachowuje stabilność przez 48 godzin w temperaturze poniżej 25°C. Należy go zużyć w ciągu 48 godzin (włączając w to jedną godzinę podawania infuzji dożylnej).

Tak jak wszystkie leki do podawania pozajelitowego, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Docetaxel Lek i roztwór do infuzji należy obejrzeć przed podaniem. Roztwory zawierające wytrącony osad należy usunąć.

Usuwanie:

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami.

7 UK/H/2535/001/IB/013