+ iMeds.pl

Docetaxel pfizer 10 mg/mlUlotka Docetaxel pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika Docetaxel Pfizer, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Docetaxelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Docetaxel Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Docetaxel Pfizer

3.    Jak stosować lek Docetaxel Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Docetaxel Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Docetaxel Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Docetaxel Pfizer. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami, które otrzymywane są z igieł cisu. Docetaxel Pfizer jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuc (niedrobnokomórkowy rak płuc), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:

-    W leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Docetaxel Pfizer może być podawany zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną lub trastuzumabem, lub kapecytabiną.

-    W leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych lek Docetaxel Pfizer może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem.

-    W leczeniu raka płuca lek Docetaxel Pfizer może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną.

-    W leczeniu raka gruczołu krokowego lek Docetaxel Pfizer podawany jest w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem.

-    W leczeniu raka żołądka z przerzutami lek Docetaxel Pfizer podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

-    W leczeniu raka głowy i szyi lek Docetaxel Pfizer podawany jest w połączeniu z cisplatyną i

5 -fluorouracylem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Docetaxel Pfizer Kiedy nie stosować leku Docetaxel Pfizer:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na docetaksel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 );

•    jeśli liczba białych krwinek jest za mała;

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Docetaxel Pfizer, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed każdym podaniem leku Docetaxel Pfizer zostaną przeprowadzone badania krwi, aby sprawdzić, czy liczba komórek krwi i czynność wątroby są odpowiednie do podania leku Docetaxel Pfizer. Jeśli liczba białych krwinek jest za mała, może wystąpić gorączka lub rozwinąć się zakażenie.

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wystąpieniu problemów z widzeniem.

W przypadku wystąpienia problemów z widzeniem, a zwłaszcza niewyraźnego widzenia, należy natychmiast poddać się badaniu oczu i wzroku.

W przypadku wystąpienia ostrych lub pogarszających się problemów z płucami (gorączka, duszność lub kaszel), należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Lekarz może natychmiast przerwać leczenie.

Jeden dzień przed podaniem leku Docetaxel Pfizer oraz jeden do dwóch dni po jego podaniu, lekarz zaleci przyjęcie doustnych steroidów, takich jak deksametazon, w celu zmniejszenia nasilenia objawów niepożądanych, które mogą pojawić się po podaniu leku Docetaxel Pfizer. Te działania niepożądane to w szczególności reakcje alergiczne i zatrzymanie płynów (objawiające się obrzękiem rąk, stóp, nóg lub zwiększeniem masy ciała).

Podczas leczenia może być zalecone przyjmowanie leków utrzymujących prawidłową liczbę komórek krwi.

Lek Docetaxel Pfizer zawiera alkohol. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub cierpi na niewydolność wątroby. Patrz także punkt „Docetaxel Pfizer zawiera etanol i glikol propylenowy”.

Lek Docetaxel Pfizer a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Lek Docetaxel Pfizer lub inne leki mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniem albo może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ilość alkoholu, którą zawiera ten produkt leczniczy, może wpływać na działanie innych leków. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

NIE stosować leku Docetaxel Pfizer w czasie ciąży bez wyraźnego zalecenia lekarza.

Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby w czasie leczenia docetakselem unikały zachodzenia w ciążę. Konieczne jest w tym czasie stosowanie skutecznej antykoncepcji, gdyż docetaksel może być bardzo szkodliwy dla płodu. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Nie karmić piersią podczas leczenia lekiem Docetaxel Pfizer.

Mężczyznom leczonym lekiem Docetaxel Pfizer odradza się poczęcie dziecka w czasie leczenia i przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Powinni oni zasięgnąć porady dotyczącej możliwości przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, gdyż docetaksel może zaburzać płodność mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zawartość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Docetaxel Pfizer zawiera etanol i glikol propylenowy

Ten produkt leczniczy zawiera 40% obj. etanolu (alkoholu), tzn. 1 ml koncentratu w największej dawce zawiera do 317 mg etanolu, co w przypadku maksymalnej dawki odpowiada 160 ml piwa lub 67 ml wina. Ilość ta może być szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Należy to wziąć również pod uwagę u pacjentek w ciąży, karmiących piersią, u dzieci oraz osób z grup wysokiego ryzyka, jak np. u pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką.

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zmieniać działanie innych leków. Ten lek zawiera również glikol propylenowy, który może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

3. Jak stosować lek Docetaxel Pfizer

Lek Docetaxel Pfizer będzie podawany pacjentowi przez lekarza.

Zalecana dawka

Dawka zależy od masy ciała oraz od stanu ogólnego pacjenta. Lekarz dokonuje obliczenia pola powierzchni ciała w metrach kwadratowych (m2) i na tej podstawie określa wielkość dawki do podania.

Sposób stosowania i droga podania

Docetaxel Pfizer jest podawany we wlewie do jednej z żył pacjenta (podanie dożylne). Wlewu dożylnego, który trwa około jedną godzinę, dokonuje się w szpitalu.

Częstotliwość stosowania

Wlewu dożylnego zwykle dokonuje się co 3 tygodnie.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania w zależności od wyników badań krwi, stanu ogólnego oraz reakcji pacjenta na leczenie lekiem Docetaxel Pfizer. Należy poinformować lekarza w razie wystąpienia biegunki, owrzodzenia jamy ustnej, uczucia drętwienia, mrowienia, gorączki oraz o wynikach badań krwi. Informacja taka pozwoli lekarzowi na podjęcie decyzji, czy potrzebne jest zmniejszenie dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza w celu wyjaśnienia możliwego ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku Docetaxel Pfizer są: zmniej szenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, łysienie (utrata włosów), nudności, wymioty, owrzodzenia jamy ustnej, biegunka i zmęczenie.

W razie przyjmowania leku Docetaxel Pfizer w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami działania niepożądane mogą być nasilone.

Podczas wlewu dożylnego w szpitalu mogą wystąpić następujące reakcje uczuleniowe (mogą wystąpić u ponad 1 osoby na 10):

•    zaczerwienienie, odczyny skórne, świąd;

•    ucisk w klatce piersiowej ; trudności w oddychaniu;

•    gorączka lub dreszcze;

•    ból pleców;

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi;

Mogą wystąpić cięższe reakcje.

Personel szpitala będzie ściśle monitorował stan pacjenta podczas leczenia. Należy natychmiast poinformować personel szpitala, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z tych objawów.

3

Pomiędzy wlewami dożylnymi leku Docetaxel Pfizer mogą wystąpić następujące objawy niepożądane, a częstość ich występowania może być różna, w zależności od innych przyjmowanych leków:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    zakażenia, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub białych krwinek (które są konieczne do zwalczania zakażeń) oraz zmniej szenie liczby płytek krwi,

•    gorączka: w przypadku wzrostu temperatury należy bezzwłocznie powiadomić lekarza;

•    reakcje alergiczne jak opisane powyżej;

•    utrata apetytu (anoreksja);

•    bezsenność;

•    uczucie drętwienia lub mrowienia oraz ból stawów lub mięśni;

•    ból głowy;

•    zmiana odczuwania smaku;

•    zapalenie oka lub nasilone łzawienie oczu;

•    obrzęk spowodowany przez nieprawidłowy odpływ chłonki;

•    duszność;

•    katar; zapalenie gardła i nosa; kaszel;

•    krwawienie z nosa;

•    owrzodzenie jamy ustnej;

•    rozstrój żołądka, w tym nudności, wymioty i biegunka, zaparcia;

•    ból brzucha;

•    niestrawność;

•    utrata włosów (w większości przypadków po leczeniu następuje odrost włosów);

•    zaczerwienienie i obrzęk dłoni i podeszw stóp, co może powodować łuszczenie się skóry (może także wystąpić na ramionach, twarzy lub na tułowiu);

•    zmiana koloru paznokci, które mogą następnie oddzielać się od łożyska;

•    bóle mięśni, ból pleców lub ból kości;

•    zmiana cyklu lub brak miesiączki;

•    obrzęk rąk, stóp, kończyn dolnych;

•    zmęczenie lub objawy przypominające grypę;

•    zwiększenie lub zmniej szenie masy ciała.

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

•    grzybica jamy ustnej (pleśniawki);

•    odwodnienie;

•    zawroty głowy;

•    zaburzenia słuchu;

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nierówne lub szybkie bicie serca;

•    niewydolność serca;

•    zapalenie przełyku (zgaga);

•    suchość w ustach;

•    trudności lub ból podczas przełykania;

•    krwotok;

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (stąd konieczne jest regularne wykonywanie badań krwi).

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 100):

•    omdlenie;

•    odczyny skórne, zapalenie żyły lub obrzęk w miejscu podania;

•    zapalenie okrężnicy, jelita cienkiego; perforacja jelita;

•    skrzepy krwi.

Częstość nieznana:

•    choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie płuc powodujące kaszel i trudności z oddychaniem. Zapalenie płuc może także wystąpić podczas stosowania terapii docetakselem w połączeniu z radioterapią);

•    zapalenie płuc (zakażenie płuc);

•    zwłóknienie płuc (bliznowacenie i zgrubienia w płucach wraz z dusznością);

•    rozmyte widzenie spowodowane obrzękiem siatkówki oka (torbielowaty obrzęk plamki);

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Docetaxel Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Docetaxel Pfizer po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie fiolki po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten lek należy zużyć natychmiast po dodaniu do worka infuzyjnego. Jeśli lek nie zostanie zużyty natychmiast, personel medyczny odpowiada za warunki przechowywania i usunięcie wszelkich niewykorzystanych resztek produktu lub jego odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Docetaxel Pfizer

-    Substancją czynną leku jest docetaksel (bezwodny). Każdy mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu.

-    Pozostałe składniki leku to: polisorbat 80, etanol, glikol propylenowy, disodu edetynian i kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Docetaxel Pfizer i co zawiera opakowanie

Docetaxel Pfizer jest przezroczystym płynem, bezbarwnym do brązowo-żółtego. Koncentrat dostępny jest w plastikowych fiolkach z aluminiowym uszczelnieniem i kapslem. Każda fiolka o objętości 2 ml zawiera 20 mg docetakselu, 8 ml zawiera 80 mg, 13 ml zawiera 130 mg docetakselu, 20 ml zawiera 200 mg docetakselu, zgodnie z opisem na etykiecie. Fiolki są dostępne w pojedynczych opakowaniach (1 fiolka w pudełku) lub w opakowaniach po 5 fiolek w pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

1 lub 5 fiolek o objętości 2 ml, 8 ml, 13 ml lub 20 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Cypr:

Republika Czeska: Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Niemcy:

Grecja:

Węgry:

Islandia

Irlandia:

Włochy:

Łotwa:

Luksemburg:

Malta:

Holandia:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Hiszpania:

Szwecja:

Wielka Brytania:


Docetaxel Pfizer 10mg/ml Konzentrat Zur Herstellung Einer Infusionslösung Docetaxel Pfizer 10mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie Docetaxel Pfizer 10mg/ml KoH^mpaT 3a HH$y3HOHeH pa3TBop Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Koncentrát pro infuzní roztok Docetaxel Pfizer 10mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opl0sning Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Docetaxel Pfizer 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion Docetaxel Pfizer 10mg/ml Konzentrat Zur Herstellung Einer Infusionslösung Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Koncenträts infüziju škiduma pagatavošanai Docetaxel Pfizer 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion Docetaxel 10mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Docetaxel Pfizer 10mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie Docetaxel Pfizer 10mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppl0sning Docetaxel Pfizer Docetaxel Pfizer

Docetaxel Pfizer 10mg/ml Concentrat pentru solufie perfuzabilä Docetaxel Pfizer 10mg/ml Concentrado para solución para perfusión Docetaxel Pfizer 10mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Docetaxel 10mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 11/2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTU DOCETAXEL PFIZER KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

Przed przystąpieniem do przygotowania roztworu do infuzji produktu Docetaxel Pfizer należy zapoznać się z podaną poniżej procedurą postępowania.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem leczniczym:

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym i - podobnie jak w przypadku innych toksycznych substancji - należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nim i przygotowywania jego roztworów. Zaleca się używanie rękawiczek.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu lub roztworu do infuzji produktu Docetaxel Pfizer, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie roztworu do stosowania dożylnego:

Przygotowanie roztworu do infuzji

Z niniejszym produktem leczniczym (Docetaxel Pfizer, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, który zawiera tylko 1 fiolkę) NIE WOLNO stosować innych produktów leczniczych docetakselu zawierających 2 fiolki (koncentrat i rozpuszczalnik).

Docetaxel Pfizer 10 mg/1 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji NIE wymaga wcześniejszego rozcieńczania rozpuszczalnikiem i jest gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

•    Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy zużyć ją bezpośrednio po otwarciu. W przeciwnym wypadku osoba podająca lek ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania. Do uzyskania wymaganej dawki dla pacjenta może być potrzebna więcej niż jedna fiolka koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Przykładowo, aby uzyskać dawkę 140 mg docetakselu należy użyć 14 ml docetakselu w postaci koncentratu do sporządzania roztworu.

•    Należy pobrać w warunkach aseptycznych odpowiednią ilość koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, używając zeskalowanej strzykawki.

•    Następnie wstrzyknąć lek do worka lub butelki do infuzji, zawierającego (zawierającej) 5% roztwór glukozy lub chlorek sodu 9 mg/ml (0,9%). Należy stosować odpowiednią objętość płynu infuzyjnego tak, aby stężenie docetakselu nie przekroczyło 0,74 mg/ml.

•    Worek lub butelkę z płynem infuzyjnym należy mieszać ręcznie ruchem kołyszącym.

•    Okres ważności po otwarciu Otwarta fiolka:

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy zużyć ją bezpośrednio po otwarciu. W przeciwnym wypadku osoba podająca lek ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania.

Po rozcieńczeniu płynem do infiizii:

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą wykazano przez 48 godzin przy przechowywaniu w pojemnikach “non-PVC” w temperaturze 30°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, osoba podająca lek ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

•    Podobnie jak wszystkie produkty przeznaczone do podawania pozajelitowego, roztwór do infuzji należy przed zastosowaniem obejrzeć - roztwory z widocznym osadem należy usunąć.

Usuwanie pozostałości:

Wszelkie materiały medyczne używane podczas rozcieńczania i podawania produktu należy usuwać

zgodnie z obowiązującymi standardowymi procedurami postępowania. Leków nie należy wyrzucać do

kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

7

Docetaxel Pfizer

Charakterystyka Docetaxel pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Docetaxel Pfizer, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg docetakselu (bezwodnego).

Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 20 mg docetakselu (bezwodnego).

Każda fiolka o pojemności 8 ml zawiera 80 mg docetakselu (bezwodnego).

Każda fiolka o pojemności 13 ml zawiera 130 mg docetakselu (bezwodnego).

Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 200 mg docetakselu (bezwodnego).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol (317 mg/ml) i glikol propylenowy (374 mg/ml) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Koncentrat jest roztworem przezroczystym, bezbarwnym do brązowo-żółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Rak piersi

Docetaxel Pfizer w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem wskazany jest w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z:

•    operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych;

•    operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych.

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dotyczącymi leczenia wczesnego raka piersi (patrz punkt 5.1).

Docetaxel Pfizer w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio leków cytotoksycznych w tym wskazaniu.

Docetaxel Pfizer w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu leczenia uprzednio stosowanymi lekami cytotoksycznymi. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny lub lek alkilujący.

Docetaxel Pfizer w połączeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2, i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

Docetaxel Pfizer w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Docetaxel Pfizer jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

Docetaxel Pfizer w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego

Docetaxel Pfizer w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, opornym na leczenie hormonalne.

Gruczolakorak żołądka

Docetaxel Pfizer w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi

Docetaxel Pfizer w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Docetaksel należy stosować wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu leków cytotoksycznych i należy go podawać tylko pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej (patrz punkt 6.6).

Zalecana dawka

W przypadku raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka żołądka oraz raka głowy i szyi, o ile nie ma przeciwwskazań (patrz punkt 4.4), może być zastosowana premedykacja składająca się z doustnego kortykosteroidu, takiego jak deksametazon w dawce 16 mg/dobę (np. 8 mg dwa razy na dobę) przez 3 dni, zaczynając 1 dzień przed rozpoczęciem podawania docetakselu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można zapobiegawczo podać G-CSF.

W przypadku raka gruczołu krokowego, jeśli równocześnie podawane są prednizon i prednizolon, zalecanym schematem premedykacji jest doustnie podawany deksametazon w dawce 8 mg, 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed wlewem docetakselu (patrz punkt 4.4).

Docetaksel podaje się w postaci jednogodzinnego wlewu, raz na trzy tygodnie.

Rak piersi

W leczeniu uzupełniającym operacyjnego raka piersi z przerzutami i bez przerzutów do węzłów chłonnych zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc., podawana 1 godzinę po doksorubicynie w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc., co 3 tygodnie, przez 6 cykli (schemat TAC) (patrz także: Dostosowywanie dawki w trakcie leczenia). W przypadku leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, zalecana dawka docetakselu wynosi 100 mg/m2 pc. w monoterapii. W leczeniu pierwszego rzutu docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. stosuje się w skojarzeniu z doksorubicyną (50 mg/m2 pc.).

W połączeniu z trastuzumabem, zalecana dawka docetakselu wynosi 100 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, z trastuzumabem podawanym co tydzień. W głównych badaniach po pierwszej dawce trastuzumabu podawano następnego dnia pierwszy wlew docetakselu. Kolejne dawki docetakselu podawano natychmiast po zakończeniu wlewu trastuzumabu, jeśli podana poprzednio dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana. Dawka i sposób podawania trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

W skojarzeniu z kapecytabiną, zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. co trzy tygodnie, jednocześnie z kapecytabiną w dawce 1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę (w ciągu 30 minut po jedzeniu) przez 2 tygodnie, a następnie 1 tydzień przerwy. W celu obliczenia dawki kapecytabiny w przeliczeniu na powierzchnię ciała - patrz: charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

U pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy dotychczas nie byli poddawani chemioterapii zalecany schemat dawkowania to docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. jednocześnie z cisplatyną podawaną w dawce 75 mg/m2 pc. przez 30-60 minut. U pacjentów po niepowodzeniu poprzednio stosowanej chemioterapii produktami platyny, zalecana dawka to 75 mg/m2 pc. docetakselu w monoterapii.

Rak gruczołu krokowego

Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. Równocześnie podaje się doustnie 5 mg prednizonu lub prednizolonu, dwa razy na dobę w sposób ciągły (patrz punkt 5.1).

Gruczolakorak żołądka

Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. Lek podaje się w postaci wlewu, trwającego 1 godzinę. Następnie podaje się cisplatynę w dawce 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego od 1 do 3 godzin (oba leki podaje się wyłącznie w 1. dobie). W kolejnych dniach podaje się 5-fluorouracyl w dawce 750 mg/m2 pc., w postaci ciągłego wlewu, trwającego 24 godziny, przez 5 dni, który rozpoczyna się po zakończeniu wlewu cisplatyny. Cykle terapii powtarza się co trzy tygodnie.

Pacjenci muszą otrzymywać premedykację, obejmującą leki przeciwwymiotne oraz być odpowiednio nawodnieni przed podaniem cisplatyny. Należy zapobiegawczo podawać G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na krew i układ krwiotwórczy (patrz także Dostosowanie dawki w trakcie leczenia).

Rak głowy i szyi

Pacjenci muszą otrzymać premedykację w postaci leków przeciwwymiotnych oraz być odpowiednio nawodnieni (przed i po podaniu cisplatyny). W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można zapobiegawczo podać G-CSF. Wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych TAX 323 i TAX 324 otrzymywali zapobiegawczo antybiotyki.

•    Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

Zalecana dawka docetakselu w leczeniu indukcyjnym nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (ang. SCCHN, squamus cell carcinoma of the head and neck) wynosi 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę, a następnie podanie cisplatyny w dawce 75 mg/m2 pc. przez 1 godzinę, w pierwszej dobie cyklu terapii. Następnie podaje się 5-fluorouracyl w postaci ciągłego wlewu, w dawce 750 mg/m2 pc. na dobę, przez pięć dni. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie, przez 4 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać radioterapię.

•    Chemioterapia indukcyjna, a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

W leczeniu indukcyjnym miejscowo zaawansowanego (guz nie nadający się do wycięcia, małe prawdopodobieństwo wyleczenia operacyjnego, próba zachowania narządu) raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (ang. SCCHN), zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę w pierwszej dobie, a następnie cisplatyna w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie trwającym od 30 minut do 3 godzin. Następnie podaje się 5- fluorouracyl w postaci ciągłego wlewu, w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do

czwartej doby. Ten schemat podaje się co 3 tygodnie, przez 3 kolejne cykle. Po chemioterapii pacjenci powinni otrzymywać chemioradioterapię.

Zmiany dawek cisplatyny oraz 5-fluorouracylu przedstawiono w odpowiednich charakterystykach produktu leczniczego.

Dostosowanie dawki w trakcie leczenia

Ogólne

Docetaksel można podawać, jeśli liczba neutrofilów wynosi > 1500 komórek/mm3.

U pacjentów, u których podczas leczenia docetakselem wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii, z liczbą neutrofilów < 500 komórek/mm3 przez okres dłuższy niż jeden tydzień, wystąpiły ciężkie lub masywne odczyny skórne lub objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, dawkę docetakselu należy zmniejszyć ze 100 mg/m2 pc. do 75 mg/m2 pc. i (lub) z 75 mg/m2 pc. do 60 mg/m2 pc. Jeżeli mimo zmniejszenia dawki leku do 60 mg/m2 pc. objawy powyższe utrzymują się, leczenie należy przerwać.

Leczenie uzupełniające w raku _piersi

U pacjentów otrzymujących docetaksel, doksorubicynę i cyklofosfamid (schemat TAC) w leczeniu uzupełniającym raka piersi, należy rozważyć zastosowanie pierwotnej profilaktyki G-CSF. U pacjentów, u których wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii i (lub) zakażenie z neutropenią, dawkę docetakselu należy zmniejszyć do 60 mg/m2 pc. we wszystkich kolejnych cyklach. U pacjentów, u których występowało zapalenie jamy ustnej w stopniu 3. lub 4. należy zmniejszyć dawkę leku do 60 mg/m2 pc.

W leczeniu skojarzonym z cisplatyną

U pacjentów, którym podano początkową dawkę docetakselu 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i u których najmniejsza liczba płytek krwi oznaczona podczas poprzedniego kursu chemioterapii wynosiła < 25 000 komórek/mm3, lub u pacjentów, u których wystąpiła gorączka w przebiegu neutropenii, lub u pacjentów z ciężką niehematologiczną toksycznością, należy w kolejnych cyklach zmniejszyć dawkę docetakselu do 65 mg/m2 pc. Dostosowanie dawki cisplatyny, patrz odpowiednie charakterystyki produktu leczniczego.

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

   modyfikacja dawki kapecytabiny - patrz charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę;

•    u pacjentów, u których wystąpił po raz pierwszy 2. stopień toksyczności, który utrzymywał się w czasie następnego cyklu leczenia docetaksel/kapecytabina, należy opóźnić leczenie do momentu powrotu do stopnia 0-1 i kontynuować leczenie pełną dawką początkową;

•    u pacjentów, u których wystąpił po raz drugi 2. stopień toksyczności lub po raz pierwszy 3. stopień toksyczności, podczas któregokolwiek cyklu leczenia, należy opóźnić leczenie aż do powrotu do stopnia 0-1, a następnie kontynuować leczenie docetakselem w dawce

55 mg/m2 pc;

•    w przypadku wystąpienia po raz kolejny któregokolwiek stopnia toksyczności lub w przypadku wystąpienia 4. stopnia toksyczności, trzeba przerwać podawanie docetakselu.

Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

Leczenie skojarzone z cisplatyną i 5-fluorouracylem

W razie wystąpienia gorączki w przebiegu neutropenii, przedłużającej się neutropenii albo zakażenia z neutropenią pomimo podawania G-CSF, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 75 mg/ m2 pc. do 60 mg/m2 pc. Gdyby pojawiały się kolejne epizody neutropenii z powikłaniami, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 60 mg/m2 pc. do 45 mg/m2 pc. W razie stwierdzenia małopłytkowości 4. stopnia, należy zmniejszyć dawkę docetakselu z 75 mg/m2 pc. do 60 mg/m2 pc. W następnych cyklach nie należy pacjentom podawać docetakselu do czasu, aż liczba neutrofilów nie zwiększy się do > 1500 komórek/mm3 i płytek do > 100 000 komórek/mm3. W razie utrzymywania się działania toksycznego, należy zakończyć leczenie docetakselem (patrz punkt 4.4).

Poniższa tabela przedstawia zalecane modyfikacje dawki w przypadku wystąpienia objawów toksyczności u pacjentów przyjmujących docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (5-FU):

Toksyczność

Dostosowanie dawki

Biegunka 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawki 5-FU o 20%.

Drugi epizod: następnie zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Biegunka 4. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawek docetakselu i 5-FU o 20%.

Drugi epizod: należy przerwać leczenie.

Zapalenie jamy ustnej - zapalenie błony śluzowej 3. stopnia

Pierwszy epizod: zmniejszenie dawki 5-FU o 20%.

Drugi epizod: należy odstawić tylko 5-FU przez wszystkie kolejne cykle.

Trzeci epizod: zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Zapalenie jamy ustnej - zapalenie błony śluzowej 4. stopnia

Pierwszy epizod: należy odstawić tylko 5-FU przez wszystkie kolejne cykle.

Drugi epizod: zmniejszenie dawki docetakselu o 20%.

Informacje na temat dostosowania dawki cisplatyny i 5-fluorouracylu, patrz charakterystyki tych produktów leczniczych.

W głównych badaniach klinicznych SCCHN, u pacjentów z neutropenią z powikłaniami (w tym długo utrzymującą się neutropenią, gorączką w przebiegu neutropenii lub zakażeniem), zaleca się stosowanie G-CSF w celu uzyskania najlepszego działania ochronnego (np. w dobach 6 - 15), we wszystkich kolejnych cyklach.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Na podstawie danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. stosowanego w monoterapii u pacjentów, u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz alaninowej i (lub) asparaginowej (AlAT i (lub) AspAT) w surowicy krwi powyżej 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN) i zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy powyżej 2,5-krotnej wartości GGN, zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc. (patrz punkty 4.4 i 5.2). U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy > GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej > 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniejszania dawki leku i lek należy stosować ściśle zgodnie z zaleceniem. W głównym badaniu klinicznym, dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT lub AspAT) > 1,5-krotnej wartości GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej > 2,5-krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny > GGN, było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to ściśle wskazane. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania docetakselu u dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do wieku poniżej 18 lat z rakiem jamy nosowo-gardłowej. Docetaksel nie ma zastosowania w leczeniu dzieci i młodzieży z rakiem piersi, niedrobnokomórkowym rakiem płuc, rakiem gruczołu krokowego, gruczolakorakiem żołądka oraz rakiem głowy i szyi, z wykluczeniem mało zróżnicowanego raka jamy nosowo-gardłowej typu II i III.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z analizy danych farmakokinetycznych wynika, że nie ma szczególnych zaleceń dotyczących stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w wieku 60 lat i starszych leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 75% dawki zalecanej (patrz: charakterystyka produktu leczniczego zawierającego kapecytabinę).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Docetakselu nie należy stosować u pacjentów z liczbą neutrofilów < 1500 komórek/mm3 oznaczoną przed rozpoczęciem podawania leku.

Docetakselu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ nie ma dostępnych danych (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Obowiązują także przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych, podawanych w leczeniu skojarzonym z docetakselem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku raka piersi i niedrobnokomórkowego raka płuc, premedykacja składająca się z kortykosteroidów, takich jak deksametazon, o ile nie jest przeciwwskazany, w dawce 16 mg/dobę (dawka 8 mg 2 razy na dobę) podawany doustnie przez 3 dni zaczynając od 1. dnia poprzedzającego podanie docetakselu, może zmniejszyć częstość występowania i nasilenie zatrzymania płynów w organizmie oraz nasilenie reakcji nadwrażliwości. W przypadku raka gruczołu krokowego premedykację stanowi doustne podanie 8 mg deksametazonu, 12 godzin, 3 godziny i 1 godzinę przed wlewem docetakselu (patrz punkt 4.2).

Układ krwiotwórczy

Neutropenia jest najczęściej występującym działaniem niepożądanym po podaniu docetakselu. Najmniejsza liczba neutrofilów występowała po około 7 dniach od rozpoczęcia leczenia, ale okres ten może być krótszy u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych chemioterapią. Podczas leczenia docetakselem zaleca się częste wykonywanie badania morfologii krwi. Kolejnego cyklu leczenia docetakselem nie należy stosować, dopóki liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > 1 500 komórek/mm3 (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3 przez siedem dni lub dłużej) podczas leczenia docetakselem zalecane jest zmniejszenie dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub rozpoczęcie odpowiedniego leczenia objawowego (patrz punkt 4.2).

Częstość występowania gorączki neutropenicznej i zakażenia z neutropenią była mniejsza wśród pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem, w sytuacji, gdy podawano im zapobiegawczo G-CSF. Pacjenci leczeni docetakselem z cisplatyną i 5-fluorouracylem (ang. TCF) powinni otrzymywać zapobiegawczo G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neutropeniczna, przedłużająca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią). Pacjenci otrzymujący schemat leczenia TCF powinni być ściśle monitorowani (patrz punkty 4.2 i 4.8).

U pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem (TAC), częstość występowania gorączki neutropenicznej i (lub) zakażenia z neutropenią była mniejsza, gdy pacjenci otrzymywali pierwotną profilaktykę z zastosowaniem G-CSF. U pacjentów z rakiem piersi, otrzymujących leczenie uzupełniające schematem TAC, należy rozważyć zastosowanie pierwotnej profilaktyki G-CSF w celu zmniejszenia ryzyka neutropenii z powikłaniami (gorączka neutropeniczna, przedłużająca się neutropenia lub zakażenie z neutropenią).

Pacjenci otrzymujący schemat leczenia TAC powinni być ściśle monitorowani (patrz punkty 4.2 i 4.8). Reakcje nadwrażliwości

Należy dokładnie obserwować, czy u pacjenta nie występują reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza w trakcie pierwszego lub drugiego wlewu dożylnego. Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić w ciągu kilku minut po rozpoczęciu wlewu dożylnego docetakselu. Z tego powodu lek można podawać wyłącznie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednim wyposażeniem zapewniającym możliwość leczenia niedociśnienia lub skurczu oskrzeli. Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości o niewielkim nasileniu, takie jak zaczerwienienie lub miejscowe odczyny skórne, nie jest konieczne przerwanie leczenia docetakselem. Jednakże w przypadku wystąpienia ciężkich objawów, takich jak ciężkie niedociśnienie, skurcz oskrzeli, uogólniona wysypka lub rumień, należy natychmiast przerwać podawanie docetakselu i zastosować odpowiednie leczenie. Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie reakcje nadwrażliwości, nie należy ponownie podawać docetakselu.

Reakcje skórne

Obserwowano występowanie miejscowego rumienia kończyn (wewnętrznych powierzchni dłoni i podeszw stóp) z obrzękiem i następującym po nim złuszczaniem. Stwierdzano ciężkie reakcje w postaci wykwitów skórnych poprzedzających złuszczanie, które prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkt 4.2).

Zatrzymanie płynów

Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze.

Zaburzenia oddechowe

Donoszono o przypadkach zespołu ostrej niewydolności oddechowej, śródmiąższowego zapalenia płuc, choroby śródmiąższowej płuc, zwłóknienia płuc oraz niewydolności oddechowej , mogących kończyć się zgonem. U pacjentów otrzymujących równocześnie radioterapię zgłaszano przypadki popromiennego śródmiąższowego zapalenia płuc.

W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wcześniej występujących objawów płucnych, pacjenci powinni być ściśle monitorowani, niezwłocznie badani oraz odpowiednio leczeni. Do momentu postawienia rozpoznania zaleca się przerwanie terapii docetakselem. Wczesne zastosowanie leczenia objawowego może pomóc poprawić stan pacjenta. Należy uważnie ocenić korzyści ze wznowienia leczenia docetakselem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów leczonych docetakselem w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc., u których wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT i (lub) AspAT) powyżej 1,5-krotnej wartości GGN jednocześnie ze zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej - powyżej 2,5-krotnej wartości GGN, zwiększa się ryzyko wystąpienia poważnych reakcji niepożądanych, takich jak zagrażająca życiu posocznica, zagrażające życiu krwawienie z przewodu pokarmowego, gorączka neutropenicza, zakażenia, trombocytopenia, zapalenie jamy ustnej i osłabienie. Dlatego u pacjentów, u których występuje zwiększenie wartości wyników testów czynności wątroby zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m2 pc., a parametry czynności wątroby należy oznaczać przed rozpoczęciem leczenia docetakselem oraz przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów ze zwiększonym stężeniem bilirubiny w surowicy powyżej GGN i (lub) ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz (AlAT i AspAT) powyżej 3,5-krotnej wartości GGN oraz ze zwiększoną aktywnością fosfatazy zasadowej powyżej 6-krotnej wartości GGN, nie zaleca się zmniej szania dawki leku i nie należy stosować docetakselu, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W głównym badaniu klinicznym, dotyczącym stosowania docetakselu w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka, zwiększenie aktywności aminotransferaz (AlAT lub AspAT) powyżej 1,5-krotnej wartości GGN, z jednoczesnym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej powyżej 2,5-krotnej wartości GGN oraz zwiększeniem stężenia bilirubiny powyżej GGN, było kryterium wykluczenia z udziału w badaniu. Nie zaleca się zmniejszenia dawki w tej grupie pacjentów i nie należy podawać docetakselu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w chemioterapii skojarzonej w innych wskazaniach.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Układ nerwowy

W przypadku wystąpienia objawów ciężkich zaburzeń obwodowego układu nerwowego konieczne jest zmniejszenie dawki leku (patrz punkt 4.2).

Kardiotoksyczność

U pacjentów otrzymujących docetaksel w połączeniu z trastuzumabem, szczególnie po zastosowaniu chemioterapii zawierającej antracykliny (doksorubicyna lub epirubicyna), obserwowano niewydolność serca. Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4.8).

Pacjentów będących kandydatami do leczenia skojarzonego docetaksel z trastuzumabem, należy poddać podstawowej ocenie kardiologicznej. U pacjentów leczonych takim schematem, należy oceniać następnie w trakcie leczenia czynność serca (np. co trzy miesiące), tak aby wykryć ewentualnie rozwijające się zaburzenia czynności serca. Więcej szczegółów, patrz charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.

Zaburzenia oka

U pacjentów leczonych docetakselem donoszono o występowaniu torbielowatego obrzęku plamki. Pacjenci z pogorszeniem widzenia powinni zostać poddani niezwłocznemu i pełnemu badaniu okulistycznemu. W przypadku rozpoznania torbielowatego obrzęku plamki należy przerwać leczenie docetakselem i rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Tnne

W trakcie leczenia konieczne jest stosowanie antykoncepcji zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, oraz dodatkowo u mężczyzn przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu stosowania docetakselu (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego stosowania docetakselu z silnymi inhibitorami CYP3A4 (takimi, jak ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna, indynawir, nefazodon, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, telitromycyna i worykonazol) (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące stosowania w leczeniu uzupełniającym w raku piersi

Neutropenia powikłana

U pacjentów, u których wystąpiła neutropenia powikłana (przedłużająca się neutropenia, neutropenia z gorączką lub zakażenie) należy rozważyć podanie G-CSF i zmniejszenie dawki leku (patrz punkt 4.2).

Reakcje żołądkowo-jelitowe

Wczesne objawy takie jak ból brzucha i tkliwość, gorączka, biegunka z neutropenią lub bez neutropenii, mogą być wczesnymi objawami ciężkiej toksyczności żołądkowo-jelitowej. Dlatego należy je ocenić i wdrożyć szybko odpowiednie leczenie.

Zastoinowa niewydolność serca

Pacjentów należy monitorować podczas leczenia i w okresie obserwacji po leczeniu w zakresie objawów zastoinowej niewydolności serca.

U pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, leczonych schematem TAC, ryzyko wystąpienia zastoinowej niewydolności serca było większe w ciągu pierwszego roku od zakończenia leczenia (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Białaczka

W grupie pacjentek leczonych schematem docetaksel z doksorubicyną i cyklofosfamidem (TAC) ryzyko opóźnionej mielodysplazji lub białaczki szpikowej wymaga wykonywania kontrolnych testów hematologicznych.

Pacjenci z liczba węzłów zajętych 4+

Ponieważ korzyść w przeżyciu bez nawrotu choroby (ang. DFS, disease-free survival) oraz całkowitym czasie przeżycia (ang. OS, overall survival) obserwowana u pacjentów z liczbą węzłów zajętych 4+ nie była istotna statystycznie, pozytywny współczynnik korzyści do ryzyka u pacjentów z liczbą zajętych węzłów 4+ leczonych schematem TAC nie został w pełni wykazany w końcowej analizie (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w _podeszłym wieku

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania docetakselu w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem u pacjentów w wieku > 70 lat.

W badaniu raka gruczołu krokowego, wśród 333 pacjentów przyjmujących docetaksel co trzy tygodnie, 209 pacjentów było w wieku 65 lat lub powyżej i 68 pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

U pacjentów leczonych docetakselem co trzy tygodnie przypadki zmian w obrębie paznokci występowały z częstością większą o > 10% u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej niż u pacjentów młodszych. Przypadki gorączki, biegunki, jadłowstrętu i obrzęków obwodowych występowały z częstością większą o > 10 % u pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej niż u pacjentów w wieku 65 lat.

Wśród 300 pacjentów leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem z powodu raka żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy), 74 pacjentów było w wieku 65 lat lub powyżej, a 4 pacjentów w wieku 75 lat lub powyżej. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych była większa wśród pacjentów w wieku podeszłym, w porównaniu do osób młodszych. Częstość występowania następujących rodzajów zdarzeń niepożądanych (wszystkich stopni) była wyższa o > 10% wśród pacjentów w wieku 65 lat lub powyżej, w porównaniu z młodszymi pacjentami: letarg, zapalenie jamy ustnej, neutropenia z zakażeniem. Należy ściśle monitorować pacjentów w wieku podeszłym, leczonych z zastosowaniem schematu TCF.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera 40% obj. etanolu (alkoholu), tzn. 317 mg/ml koncentratu, oraz 36% obj. glikolu propylenowego, tzn. 374 mg/ml koncentratu. Zawartość etanolu w największej dawce jest równoważna 160 ml piwa lub 67 ml wina. Całkowite dzienne spożycie po podaniu największej dawki produktu Docetaxel Pfizer (tj. 100 mg/m2 pc., co odpowiada 200 mg docetakselu na osobę, przy założeniu maksymalnej powierzchni ciała 2 m2 ) wynosi 3,2 g/m2 pc. etanolu i 3,7 g/m2 pc. glikolu propylenowego. Ta ilość może być szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Należy to uwzględnić podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Zawartość alkoholu w tym produkcie leczniczym może wpływać na działanie innych produktów leczniczych. Glikol propylenowy może powodować objawy jak po spożyciu alkoholu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wykazały, że metabolizm docetakselu może być zmieniony przez jednoczesne podawanie leków, które indukują lub hamują aktywność cytochromu P450-3A lub są przez niego metabolizowane (i mogą hamować kompetycyjnie aktywność enzymu), takich jak cyklosporyna, ketokonazol i erytromycyna. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania docetakselu równocześnie z tymi produktami leczniczymi, z uwagi na ryzyko istotnych interakcji pomiędzy nimi.

W przypadku skojarzenia z inhibitorami CYP3A4, z powodu zmniejszonego metabolizmu może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych związanych z docetakselem. Jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego podawania z silnym inhibitorem CYP3A4 (takim, jak ketokonazol, itrakonazol, klarytromycyna, indynawir, nefazodon, nelfinawir, rytonawir, sakwinawir, telitromycyna i worykonazol), podczas leczenia silnym inhibitorem CYP3A4 należy zapewnić ścisły nadzór kliniczny, może też być przydatne dostosowanie dawki docetakselu (patrz punkt 4.4). W badaniu farmakokinetycznym z udziałem 7 pacjentów, jednoczesne podawanie docetakselu z silnym inhibitorem CYP3A4 (ketokonazol) prowadziło do istotnego zmniejszenia klirensu docetakselu o 49%.

Badano farmakokinetykę docetakselu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, którym podawano prednizon. Docetaksel jest metabolizowany z udziałem izoenzymu CYP3A4, a prednizon jest lekiem o znanym działaniu indukującym aktywność izoenzymu CYP3A4. Nie obserwowano statystycznie znamiennego wpływu prednizonu na farmakokinetykę docetakselu.

Docetaksel wiąże się silnie z białkami (powyżej 95%). Brak udokumentowanych badań dotyczących interakcji docetakselu z innymi lekami w warunkach in vivo, jakkolwiek interakcje takie są możliwe. Badania in vitro wykazały, że interakcje z środkami silnie wiążącymi się z białkami, takimi jak: erytromycyna, difenhydramina, propranolol, propafenon, fenytoina, salicylany, sulfametoksazol oraz walproinian sodu nie wpływają na stopień wiązania docetakselu z białkami. Także deksametazon nie wpływa na wiązanie docetakselu z białkami. Docetaksel nie wpływa na stopień wiązania digoksyny.

Jednoczesne stosowanie docetakselu, doksorubicyny i cyklofosfamidu nie wpływa na farmakokinetykę podawanych leków. Ograniczone dane z pojedynczego niekontrolowanego badania wykazały możliwość występowania interakcji pomiędzy docetakselem i karboplatyną. Klirens karboplatyny był około 50% większy po podawaniu w leczeniu skojarzonym z docetakselem w porównaniu z wartościami opisanymi uprzednio dla karboplatyny podawanej w monoterapii.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania docetakselu u kobiet w ciąży. W badaniach in vivo stwierdzono, że docetaksel jest embriotoksyczny i fetotoksyczny u królików i szczurów oraz wpływa na zmniejszenie płodności u szczurów. Podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, docetaksel stosowany u kobiet ciężarnych może spowodować uszkodzenie płodu. Dlatego też docetakselu nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety w okresie rozrodczym otrzymujące docetaksel należy poinformować o konieczności zapobiegania ciąży i zobowiązać do natychmiastowego poinformowania lekarza prowadzącego leczenie o zajściu w ciążę.

Karmienie piersią

Docetaksel jest substancją lipofilną, lecz nie uzyskano potwierdzenia, czy przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka, należy przerwać karmienie piersią w czasie leczenia docetakselem.

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Podczas leczenia należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Płodność

W badaniach nieklinicznych stwierdzono, że docetaksel wykazuje działanie genotoksyczne i może zmieniać płodność u mężczyzn (patrz punkt 5.3). Dlatego zaleca się, aby mężczyźni otrzymujący docetaksel nie płodzili dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po okresie leczenia oraz przed rozpoczęciem leczenia powinni uzyskać poradę w sprawie przechowania swojego nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ilość alkoholu zawarta w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa we wszystkich wskazaniach

Działania niepożądane uznane za prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z podawaniem docetakselu zaobserwowane zostały u:

•    1312 i 121 pacjentów, którzy otrzymali odpowiednio 100 mg/m2 pc. i 75 mg/m2 pc. docetakselu w monoterapii;

•    258    pacjentów,    którzy otrzymali docetaksel w    skojarzeniu z doksorubicyną;

•    406    pacjentów,    którzy otrzymali docetaksel w    skojarzeniu z cisplatyną;

•    92 pacjentów leczonych docetakselem w połączeniu z trastuzumabem;

•    255    pacjentów,    którzy otrzymali docetaksel w    skojarzeniu z kapecytabiną;

•    332    pacjentów,    którzy otrzymali docetaksel w    skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem

(przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem);

•    1276 pacjentów (744 w TAX 316 i 532 w GEICAM 9805), którzy otrzymali docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem (przedstawiono klinicznie istotne działania niepożądane związane z leczeniem);

•    300 pacjentów z gruczolakorakiem żołądka (w tym 221 pacjentów w części badania należącej do III fazy oraz 79 pacjentów w części badania należącej do II fazy) leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem);

•    174 i 251 pacjentów z rakiem głowy i szyi leczonych docetakselem w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem (przedstawiono klinicznie istotne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem).

Działania niepożądane zostały opisane wg skali toksyczności NCI (ang. National Cancer Institute) (stopień 3 = G3; stopień 3-4 = G3/4; stopień 4 = G4) oraz wg terminologii COSTART (ang. Coding Symbols for Thesaurus of Adverse Reaction Terms) i MedDRA. Częstość występowania jest zdefiniowana następująco: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000,

< 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęstszymi działaniami niepożądanym podczas stosowania samego docetakselu są: neutropenia (przemijająca i niekumulująca się; z najmniejszą liczbą neutrofili około 7. dnia, a średnim czasem trwania ciężkiej neutropenii (< 500 komórek/mm3) wynoszącym 7 dni), niedokrwistość, wyłysienie, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej, biegunka i osłabienie. Nasilenie działań niepożądanych docetakselu może być większe, kiedy jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Zgłoszone zdarzenia niepożądane (wszystkich stopni) wystąpiły u >10% pacjentów leczonych terapią skojarzoną z trastuzumabem. Zwiększyła się częstość występowania ciężkich zdarzeń niepożądanych (40% w porównaniu z 31%) i zdarzeń niepożądanych 4. stopnia (34% w porównaniu z 23%) w grupie pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone z trastuzumabem w porównaniu z grupą leczoną docetakselem w monoterapii.

W przypadku leczenia skojarzonego z kapecytabiną przedstawiono najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem (> 5%) odnotowane w III fazie badań klinicznych u pacjentów z rakiem piersi po niepowodzeniu leczenia antracykliną (patrz charakterystyka produktu leczniczego kapecytabina).

Następujące działania niepożądane są często obserwowane po stosowaniu docetakselu:

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości występowały zwykle w kilka minut po rozpoczęciu podawania wlewu docetakselu i miały zwykle nasilenie niewielkie do umiarkowanego. Najczęściej opisywanymi objawami były: zaczerwienienie, wysypka ze świądem lub bez świądu, ucisk w klatce piersiowej, ból pleców, duszność i gorączka polekowa lub dreszcze. Ciężkie reakcje nadwrażliwości charakteryzowały się niedociśnieniem i (lub) skurczem oskrzeli lub uogólnioną wysypką i (lub) rumieniem (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

Wystąpienie ciężkiej neurotoksyczności obwodowej powoduje konieczność zmniejszenia dawki leku (patrz punkty 4.2 i 4.4). Objawy czuciowe o nasileniu łagodnym do umiarkowanego występowały pod postacią parestezji, dysestezji lub bólu włącznie z pieczeniem. Objawy neurologiczne typu zaburzeń ruchowych występowały głównie pod postacią osłabienia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obserwowano przemijające odczyny skórne, których nasilenie uznano jako niewielkie do umiarkowanego. Reakcje te charakteryzowały się rumieniem, takim jak: miejscowe wykwity skórne, głównie na stopach, dłoniach (w tym ciężki zespół dłoniowo-podeszwowy), jak również na ramionach, twarzy i klatce piersiowej; zmianom tym często towarzyszył świąd. Wykwity występowały zwykle w ciągu tygodnia po podaniu wlewu z docetakselem. Rzadziej występowały ciężkie objawy, takie jak wykwity z następującym po nich złuszczaniem, które w sporadycznych przypadkach prowadziły do przerwania lub zaprzestania leczenia docetakselem (patrz punkty 4.2 i 4.4). Występowały ciężkie zmiany paznokci, charakteryzujące się odbarwieniami lub przebarwieniami, czasem bólem oraz oddzielaniem się płytki paznokciowej od łożyska.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Reakcje w miejscu podania wlewu dożylnego miały zazwyczaj niewielkie nasilenie i występowały pod postacią przebarwień, zapalenia, zaczerwienienia lub wysuszenia skóry, zapalenia żyły lub wynaczynienia w miejscu podania i obrzęku żyły. Opisywano zatrzymanie płynów, w tym takie zdarzenia jak: obrzęki obwodowe, rzadziej wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy, wodobrzusze i przyrost masy ciała. Obrzęki obwodowe zwykle zaczynają się od kończyn dolnych i mogą uogólniać się, powodując zwiększenie masy ciała o 3 kg lub więcej. Częstość i nasilenie objawów zatrzymania płynów kumuluje się (patrz punkt 4.4).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii raka piersi

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%; w tym posocznica i zapalenie płuc, prowadzące do zgonu 1,7%)

Zakażenia związane z neutropenią G4 (G3/4: 4,6%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 76,4%);

Niedokrwistość (G3/4: 8,9%);

Gorączka

neutropeniczna

Trombocytopenia (G4: 0,2%)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 5,3%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 4,1%); Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 4%); Zaburzenia smaku (ciężkie 0,07%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie; Nadciśnienie tętnicze; Krwotok;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność (ciężka 2,7%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 5,3%); Biegunka (G3/4: 4%); Nudności (G3/4: 4%); Wymioty (G3/4: 3%)

Zaparcia (ciężkie 0,2%); Ból brzucha (ciężki 1%); Krwawienia z przewodu pokarmowego (ciężkie 0,3%)

Zapalenie przełyku (ciężkie 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Odczyny skórne (G3/4:5,9%); Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 2,6%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (ciężkie 1,4%)

Bóle stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zatrzymanie płynów (ciężkie 6,5%); Astenia (ciężka 11,2%);

Ból

Reakcje w miejscu infuzji;

Ból w klatce piersiowej bez związku z układem krążenia (ciężki 0,4%)

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny

(<5%);

G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (<4%);

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT

(<3%);

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (<2%)

Opis wybranych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii raka piersi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przypadki krwawienia związane z trombocytopenią w stopniu 3/4.

Zaburzenia układu nerwowego

U 35,3% pacjentów po podaniu docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w monoterapii obserwowano ustępowanie objawów neurotoksyczności. Objawy te ustępowały samoistnie w ciągu 3 miesięcy.

Zaburzenia skóry i tkanki _podskórnej

Bardzo rzadko: jeden przypadek trwałego łysienia po zaprzestaniu leczenia. W 73% odczyny skórne ustępowały w ciągu 21 dni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Średnia dawka skumulowana prowadząca do przerwania leczenia była większa niż 1 000 mg/m2 pc., a średni czas do ustąpienia objawów zatrzymania płynów wynosił 16,4 tygodnia (od 0 do 42 tygodni). Początek umiarkowanego i ciężkiego zatrzymania płynów występuje później u pacjentów, u których zastosowano premedykację (średnia dawka skumulowana: 818,9 mg/m2 pc.), w porównaniu z pacjentami, u których nie zastosowano premedykacji (średnia dawka skumulowana: 489,7 mg/m2 pc.). Jednakże zatrzymanie płynów występowało także u niektórych pacjentów podczas pierwszych kursów terapii.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w monoterapii niedrobnokomórkowego raka płuc

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania

Często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 54,2%); Niedokrwistość (G3/4: 10,8%); Trombocytopenia (G4: 1,7%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 0,8%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2,5%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 3,3%); Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 1,7%);

Wymioty (G3/4: 0,8%); Biegunka (G3/4: 1,7%)

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Odczyny skórne (G3/4: 0,8%)

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,8%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 12,4%); Zatrzymanie płynów (ciężkie 0,8%);

Ból

Badania diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<2%)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyną w leczeniu raka piersi

Klasyfikacja

Bardzo często

Często występujące

Niezbyt często

układów i narządów

występujące działania

działania niepożądane

występujące

MedDRA

niepożądane

działania

niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 7,8%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 91,7%);

Niedokrwistość (G3/4: 9,4%);

Gorączka neutropeniczna; Trombocytopenia (G4: 0,8%)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 0,4%)

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia serca

Niewydolność serca; Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 7,8%); Biegunka (G3/4: 6,2%);

Nudności (G3/4: 5%); Wymioty (G3/4: 5%); Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,4%);

Odczyny skórne (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 8,1%); Zatrzymanie płynów (ciężkie 1,2%);

Ból

Reakcje w miejscu infuzji

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (<2,5%);

G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (<2,5%)

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT (<1%);

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (<1%)


Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce

75 mg/m2 pc.w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkoweso raka płuc

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane


Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 5,7%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 51,5%);

Niedokrwistość (G3/4: 6,9%);

Trombocytopenia (G4: 0,5%)

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 2,5%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3: 3,7%); Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 2%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,7%)

Niewydolność serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie (G3/4: 0,7%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (G3/4: 6,4%);

Nudności (G3/4: 9,6%);

Wymioty (G3/4: 7,6%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 2%)

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie paznokci (ciężkie 0,7%);

Odczyny skórne (G3/4: 0,2%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (ciężkie 0,5%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (ciężka 9,9%); Zatrzymanie płynów (ciężkie 0,7%); Gorączka (G3/4: 1,2%)

Reakcje w miejscu infuzji;

Ból

Badania

diagnostyczne

G3/4: zwiększone stężenie bilirubiny (2,1%);

G3/4: zwiększenie aktywności AlAT (1,3%)

G3/4: zwiększenie aktywności AspAT (0,5%);

G3/4: zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej (0,3%)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu raka piersi

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu

Neutropenia (G4: 32%);

chłonnego

Gorączka neutropeniczna (w tym neutropenia z gorączką i stosowaniem antybiotyków) lub neutropenia z posocznicą.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje; ból głowy; Zaburzenia smaku; Niedoczulica

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia; Zapalenie spojówek

Zaburzenia serca

Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Obrzęk chłonny

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa; ból nosa i gardła; zapalenie nosa i gardła; Duszność; kaszel;

Wodnisty wyciek z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności; biegunka; wymioty; Zaparcia; zapalenie jamy ustnej; Niestrawność; ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie; rumień; wysypka Zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni; bóle stawów; bóle kończyn; bóle kości; bóle pleców

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia; obrzęk obwodowy; Gorączka; zmęczenie; Zapalenie błon śluzowych; ból; Objawy grypopodobne; bóle w klatce piersiowej; sztywność mięśni

Letarg

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Opis wybranych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 100 mg/m2 pc. w skojarzeniu z trastuzumabem w leczeniu raka piersi

Zaburzenia serca

Donoszono o wystąpieniu objawów niewydolności serca u 2,2% pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem, w porównaniu z 0% pacjentów otrzymujących sam docetaksel.

W grupie pacjentów otrzymujących docetaksel jednocześnie z trastuzumabem, 64% otrzymywało wcześniej antracyklinę jako leczenie adjuwantowe w porównaniu z 55% w grupie otrzymującej tylko docetaksel.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: toksyczność hematologiczna była zwiększona u pacjentów otrzymujących trastuzumab i docetaksel, w porównaniu z grupą otrzymującą docetaksel w monoterapii (neutropenia w stopniu 3/4 - 32% w porównaniu z 22%, stosując kryteria wg NCI-CTC). Należy zwrócić uwagę, że dane te są prawdopodobnie niedoszacowane z uwagi na fakt, że docetaksel podawany w monoterapii w dawce 100 mg/m2 pc. powodował wystąpienie neutropenii u 97% pacjentów, u 76% w stopniu 4., w oparciu o nadir liczby komórek krwi. W grupie pacjentów leczonych trastuzumabem i docetakselem zaobserwowano większą ilość przypadków neutropenii z gorączką lub neutropenii z posocznicą niż w grupie pacjentów leczonych tylko docetakselem (23% w porównaniu z 17%).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z kapecytabiną w leczeniu raka piersi

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Grzybica jamy ustnej (G3/4: < 1%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G4: 63%); Niedokrwistość (G3/4: 10%)

Trombocytopenia (G3/4: 3%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 1%); Zmniejszenie apetytu

Odwodnienie (G3/4: 2%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku (G3/4: <1%); Parestezje (G3/4: <1%)

Zawroty głowy;

Ból głowy (G3/4: <1%); Neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Ból gardła i krtani (G3/4: 2%)

Duszność (G3/4: 1%);

Kaszel (G3/4: <1%); Krwawienie z nosa (G3/4: <1%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 18%);

Biegunka (G3/4: 14%); Nudności (G3/4: 6%); Wymioty (G3/4: 4%); Zaparcia (G3/4: 1%);

Ból brzucha (G3/4: 2%); Niestrawność

Ból nadbrzusza; Suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zespół dłoniowo-podeszwowy (G3/4: 24%);

Łysienie (G3/4: 6%);

Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 2%)

Zapalenie skóry;

Wysypka rumieniowata (G3/4:

< 1%);

Odbarwienie paznokci; Oddzielanie się płytki paznokciowej od łożyska (G3/4: 1%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle mięśni (G3/4: 2%); Bóle stawów (G3/4: 1%)

Ból kończyny (G3/4: < 1%); Ból pleców (G3/4: 1%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia (G3/4: 3%);

Gorączka (G3/4: 1%); Zmęczenie i osłabienie (G3/4:

5%);

Obrzęk obwodowy (G3/4: 1%)

Letarg;

Ból

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała G3/4; zwiększone stężenie bilirubiny (9%)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem w leczeniu raka gruczołu krokowego

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4: 3,3%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 32%); Niedokrwistość (G3/4: 4,9%)

Trombocytopenia (G3/4: 0,6%); Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia

Obwodowa neuropatia ruchowa

czuciowa (G3/4:

1,2%);

Zaburzenia smaku (G3/4: 0%)

(G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia serca

Osłabienie czynności lewej komory serca (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa (G3/4: 0%); Duszność (G3/4: 0,6%);

Kaszel (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 2,4%); Biegunka (G3/4: 1,2%); Zapalenie jamy ustnej i zapalenie

gardła (G3/4: 0,9%); Wymioty (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie;

Zmiany w obrębie paznokci (niezbyt ciężkie)

Wysypka ze złuszczaniem się (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów (G3/4: 0,3%); Bóle mięśni (G3/4: 0,3%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie (G3/4: 3,9%); Zatrzymanie płynów (ciężkie: 0,6%)

Letarg

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych w raku piersi związanych z leczeniem uzupełniającym docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyna i cyklofosfamidem, u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych (TAX 316) i bez przerzutów do węzłów chłonnych (GEICAM 9805) - dane zbiorcze

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane > 10% pacjentów

Często

występujące

działania

niepożądane

> 1% do < 10%

pacjentów

Niezbyt często występujące działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia (G3/4:

2,4%);

Infekcja w przebiegu neutropenii (G3/4: 2,6%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4: 3%);

Neutropenia (G3/4: 59,2%)

Trombocytopenia (G3/4: 1,6%)

Gorączka neutropeniczna (G3/4: ND)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 1,5%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku (G3/4: 0,6%); Obwodowa neuropatia

Obwodowa

neuropatia

ruchowa

Omdlenie (G3/4: 0%); Neurotoksyczność (G3/4: 0%); Senność (G3/4: 0%)

czuciowa (G3/4: <0,1%)

(G3/4: 0%)

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek (G3/4: <0,1%)

Zwiększone łzawienie (G3/4: <0,1%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,2%)

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca (G3/4: 0,5%)

Niedociśnienie (G3/4: 0%); Zapalenie żył (G3/4: 0%)

Obrzęk limfatyczny (G3/4: 0%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel (G3/4: 0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 5,0%); Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 6,0%);

Wymioty (G3/4: 4,2%); Biegunka (G3/4: 3,4%); Zaparcia (G3/4: 0,5%)

Ból brzucha (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (utrzymujące się <3%);

Zaburzenia skóry (G3/4: 0,6%);

Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,7%)

Bóle stawów (G3/4: 0,2%)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Brak miesiączki (G3/4: NA)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie (G3/4: 10,0%);

Gorączka (G3/4: NA); Obrzęk obwodowy (G3/4: 0,2%)

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała (G3/4: 0%);

Zmniejszenie masy ciała (G3/4: 0,2%)

Opis wybranych działań niepożądanych związanych z leczeniem uzupełniającym docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z doksorubicyna i cyklofosfamidem, u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych (TAX 316) i bez przerzutów do węzłów chłonnych (GEICAM 9805)

Zaburzenia układu nerwowego

W badaniu dotyczącym raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych (TAX 316), u 10 z 84 pacjentów z neuropatią czuciową występującą pod koniec chemioterapii, zaburzenia te utrzymywały się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia serca

W badaniu TAX 316, u 26 pacjentów (3,5%) w grupie TAC i 17 pacjentów (2,3%) w grupie FAC wystąpiła zastoinowa niewydolność serca. U wszystkich pacjentów z wyjątkiem jednego w każdej grupie badania zdiagnozowano zastoinową niewydolność serca po ponad 30 dniach od zakończenia leczenia. Dwóch pacjentów w grupie TAC i 4 pacjentów w grupie FAC zmarło z powodu niewydolności serca.

W badaniu GEICAM 9805 u 3 pacjentów (0,6%) w grupie TAC oraz u 3 pacjentów (0,6%) w grupie FAC w okresie obserwacji po zakończeniu leczenia wystąpiła zastoinowa niewydolność serca. Jeden pacjent w grupie TAC zmarł z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Zaburzenia skóry i tkanki _podskórnej

W badaniu TAX 316, łysienie utrzymujące się przez okres obserwacji po zakończeniu chemioterapii stwierdzono u 687 z 744 pacjentów w grupie TAC i u 645 z 736 pacjentów w grupie FAC. Pod koniec okresu obserwacji (rzeczywista mediana czasu kontroli wynosiła 96 miesięcy), łysienie utrzymywało się u 29 pacjentów w grupie TAC (3,9%) i 16 pacjentów w grupie FAC (2,2%).

W badaniu GEICAM 9805 łysienie utrzymywało się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana czasu kontroli równa 10 lat i 5 miesięcy) i było obserwowane u 49 pacjentów (9,2%) w grupie TAC oraz u 35 pacjentów (6,7%) w grupie FAC. Łysienie związane z badanym lekiem rozpoczęło lub pogorszyło się w okresie obserwacji u 42 pacjentów (7,9%) w grupie TAC i u 30 pacjentów (5,8%) w grupie FAC.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

W badaniu TAX 316, u 121 z 202 pacjentek z brakiem miesiączki na końcu chemioterapii stwierdzono, że brak ten utrzymywał się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia.

W badaniu GEICAM 9805 brak miesiączki utrzymywał się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana czasu kontroli wynosiła 10 lat i 5 miesięcy) i był obserwowany u 18 pacjentek (3,4%) w grupie TAC oraz 5 pacjentek (1,0%) w grupie FAC.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W badaniu TAX 316, obrzęk obwodowy utrzymujący się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia obserwowano u 19 z 119 pacjentów z obrzękiem obwodowym w grupie TAC i u 4 z 23 pacjentów z obrzękiem obwodowym w grupie FAC.

W badaniu GEICAM 9805, obrzęk limfatyczny utrzymywał się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia u 4 z 5 pacjentów w grupie TAC i u 1 z 2 pacjentów w grupie FAC na końcu chemioterapii i nie ustępował w okresie obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana czasu kontroli wynosiła 10 lat i 5 miesięcy). Astenia utrzymywała się przez okres obserwacji po zakończeniu leczenia (mediana czasu kontroli wynosiła 10 lat i 5 miesięcy) i była obserwowana u 12 pacjentów (2,3%) w grupie TAC oraz u 4 pacjentów (0,8%) w grupie FAC.

Ostra białaczka/zespoły mielodysplastyczne

Po 10-letnim okresie obserwacji w badaniu TAX 316, ostrą białaczkę stwierdzono u 4 z 744 pacjentów w grupie TAC i u 1 z 736 pacjentów w grupie FAC. Zespoły mielodysplastyczne stwierdzono u 2 z 744 pacjentów w grupie TAC i u 1 z 736 pacjentów w grupie FAC.

Po 10 latach obserwacji po zakończeniu leczenia w badaniu GEICAM 9805 u 1 z 532 (0,2%) pacjentów w grupie TAC stwierdzono ostrą białaczkę. Nie odnotowano przypadków ostrej białaczki u pacjentów w grupie FAC. W obu grupach u żadnego pacjenta nie stwierdzono zespołu mielodysplastycznego.

Powikłania związane z neutropenia

Poniższa tabela pokazuje, że częstość występowania neutropenii, gorączki neutropenicznej i zakażenia z neutropenią w stopniu 4. zmniejszyła się u pacjentów otrzymujących pierwotną profilaktykę G-CSF, po tym jak stała się ona obowiązkowa w grupie TAC - badanie GEICAM.

Powikłania związane z neutropenią u pacjentów otrzymujących TAC, z lub bez pierwotnej profilaktyki G-CSF (GEICAM 9805)

Bez pierwotnej profilaktyki

Z pierwotną profilaktyką

G-CSF

G-CSF

(n=111)

(n=421)

n (%)

n (%)

Neutropenia (w stopniu 4.)

104 (93,7)

135 (32,1)

Gorączka neutropeniczna

28 (25,2)

23 (5,5)

Zakażenie z neutropenią

14 (12,6)

21 (5,0)

Zakażenie z neutropenią (w stopniu 3.- 4.)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracvlem w leczeniu gruczolakoraka żołądka

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia z neutropenią; Zakażenia (G3/4: 11,7%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość (G3/4: 20,9%); Neutropenia (G3/4: 83,2%); Trombocytopenia (G3/4: 8,8%); Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (G3/4: 1,7%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 11,7%)

Zaburzenia układu nerwowego

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 8,7%)

Zawroty głowy (G3/4: 2,3%); Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4:1,3%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia (G3/4: 0%)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu (G3/4: 0%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 1,0%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (G3/4: 19,7%); Nudności (G3/4: 16%); Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 23,7%);

Wymioty (G3/4: 14,3%)

Zaparcia (G3/4: 1,0 %);

Ból żołądka i jelit (G3/4: 1,0%); Zapalenie przełyku, dysfagia, i (lub) bolesne połykanie (G3/4: 0,7%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%)

Wysypka i (lub) świąd (G3/4: 0,7%);

Zmiany w obrębie paznokci (G3/4: 0,7%);

Złuszczanie się skóry (G3/4: 0%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 19,0%); Gorączka (G3/4: 2,3%); Zatrzymanie płynów (ciężkie lub stanowiące zagrożenie dla życia: 1%)

Opis wybranych działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem w leczeniu gruczolakoraka żołądka

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 17,2% oraz 13,5% pacjentów, niezależnie od stosowania G-CSF. G-CSF stosowano w celu wtórnej profilaktyki u 19,3% pacjentów (10,7% cykli). Gorączka neutropeniczna i zakażenie w przebiegu neutropenii występowały odpowiednio u 12,1% i 3,4% pacjentów, otrzymujących zapobiegawczo G-CSF oraz u 15,6% i 12,9% pacjentów nieotrzymujących zapobiegawczo G-CSF (patrz punkt 4.2).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych związanych z zastosowaniem docetakselu w dawce 75 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cisplatyna i 5-fluorouracvlem w leczeniu raka głowy i szyi

• Chemioterapia indukcyjna a następnie radioterapia (TAX 323)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane > 10% pacjentów

Często występujące działania niepożądane > 1% do < 10% pacjentów

Niezbyt często występujące działania niepożądane > 0,1% do < 1% pacjentów

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie (G3/4:

6,3%);

Zakażenie z neutropenią

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

Ból nowotworowy (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 76,3%);

Niedokrwistość (G3/4: 9,2%);

T rombocytopenia (G3/4: 5,2%)

Gorączka

neutropeniczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (brak ciężkich przypadków)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku i

zaburzenia

węchu;

Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 0,6%)

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenie słuchu

Zaburzenia serca

Niedokrwienie mięśnia sercowego (G3/4:

1,7%)

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia żylne (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 0,6%;) Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 4,0%);

Biegunka (G3/4: 2,9%); Wymioty (G3/4: 0,6%)

Zaparcia; Zapalenie przełyku, dysfagia i (lub) ból podczas przełykania (G3/4: 0,6%); ból brzucha; Niestrawność; Krwawienie z przewodu

pokarmowego (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 10,9%)

Wysypka ze świądem; Suchość skóry;

Złuszczanie się skóry (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,6%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 3,4%); Gorączka (G3/4: 0,6%); Zatrzymanie płynów; Obrzęk

Badania diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

• Chemioterapia indukcyjna a następnie chemioradioterapia (TAX 324)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często występujące działania niepożądane

Często występujące

działania

niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie (G3/4: 3,6%)

Zakażenie z neutropenią

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Ból nowotworowy (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia (G3/4: 83,5%);

Niedokrwistość (G3/4: 12,4%);

Trombocytopenia (G3/4: 4,0%); Neutropenia z gorączką

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia (G3/4: 12,0%)

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku/zaburzenia węchu (G3/4: 0,4%); Obwodowa neuropatia czuciowa (G3/4: 1,2%)

Zawroty głowy (G3/4: 2,0%);

Obwodowa neuropatia ruchowa (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia oka

Zwiększenie łzawienia

Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenie słuchu (G3/4: 1,2%)

Zaburzenia serca

Zaburzenia rytmu serca (G3/4: 2,0%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Zaburzenia

naczyniowe

Zaburzenia żylne

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności (G3/4: 13,9%);

Zapalenie jamy ustnej (G3/4: 20,7%); Wymioty (G3/4: 8,4%); Biegunka (G3/4: 6,8%); Zapalenie

Przełyku, dysfagia i (lub) ból

Niestrawność (G3/4: 0,8%); Ból brzucha (G3/4:1,2%); Krwawienie z przewodu

pokarmowego (G3/4: 0,4%)

podczas przełykania (G3/4: 12,0%); Zaparcie (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie (G3/4: 4,0%); Wysypka ze świądem

Suchość skóry; Złuszczanie się skóry

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśni (G3/4: 0,4%)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Letarg (G3/4: 4,0%); Gorączka (G3/4: 3,6%); Zatrzymanie płynów (G3/4: 1,2%);

Obrzęk (G3/4: 1,2%)

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała

Zwiększenie masy ciała

Doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Opisano przypadki ostrej białaczki szpikowej i mielodysplazji związane ze stosowaniem docetakselu w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami i (lub) radioterapią.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Opisywano zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz inne działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego. Zgłaszano występowanie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC, ang. disseminated intravascular coagulation), często w połączeniu z posocznicą lub niewydolnością wielonarządową.

Zaburzenia układu immunologicznego

Opisywano przypadki wstrząsu anafilaktycznego, czasami zakończone zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas podawania docetakselu obserwowano rzadko przypadki drgawek lub przemijającej utraty świadomości. Reakcje te niekiedy pojawiają się podczas podawania wlewu dożylnego produktu leczniczego.

Zaburzenia oka

Opisywano bardzo rzadko przypadki przemijających zaburzeń widzenia (błyski, mroczki), które zwykle występowały podczas wlewu produktu leczniczego i związane były z reakcjami nadwrażliwości. Te działania niepożądane były przemijające i ustępowały po zaprzestaniu wlewu. Rzadko obserwowano przypadki łzawienia z zapaleniem spojówek lub bez zapalenia spojówek, spowodowane niedrożnością przewodu łzowego. U pacjentów leczonych docetakselem donoszono o przypadkach torbielowatego obrzęku plamki.

Zaburzenia ucha i błędnika

Zgłaszano rzadko przypadki działania ototoksycznego, upośledzenia słuchu i (lub) utraty słuchu.

Zaburzenia serca

Zgłaszano rzadko przypadki zawału mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe

Zgłaszano rzadko przypadki zdarzeń żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki_piersiowej i śródpiersia

Rzadko zgłaszano przypadki zespołu ostrej niewydolności oddechowej oraz przypadki

śródmiąższowego zapalenia płuc, choroby śródmiąższowej płuc, zwłóknienia płuc i niewydolności oddechowej, niekiedy zakończone zgonem. U pacjentów przyjmujących równocześnie radioterapię zgłaszano rzadko przypadki popromiennego śródmiąższowego zapalenia płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zgłaszano rzadko przypadki odwodnienia w następstwie zaburzeń żołądka i jelit, perforacji żołądka lub jelit, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, zapalenia jelita grubego lub zapalenia jelit w przebiegu neutropenii. Zgłaszano rzadko przypadki niedrożności jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zgłaszano bardzo rzadko przypadki zapalenia wątroby, niekiedy prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów z wcześniej występującymi chorobami wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko po podaniu docetakselu występowały skórny toczeń rumieniowaty i wysypki pęcherzowe, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W niektórych przypadkach na wystąpienie tych działań niepożądanych może mieć wpływ wiele różnych czynników. Po zastosowaniu docetakselu były opisywane zmiany o typie sklerodermalnym zwykle poprzedzane przez obrzęk limfatyczny. Zgłaszano przypadki utrzymującego się łysienia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek i zaburzeń czynności nerek. W około 20% tych przypadków nie występowały czynniki ryzyka ostrej niewydolności nerek, takie jak jednoczesne stosowanie nefrotoksycznych produktów leczniczych oraz zaburzenia żołądka i jelit.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko zgłaszano zjawisko nawrotu objawów popromiennych.

Zatrzymaniu płynów nie towarzyszyły ostre epizody skąpomoczu lub obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Rzadko zgłaszano odwodnienie i obrzęk płuc.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Donoszono o przypadkach hiponatremii, głównie związanej z odwodnieniem, wymiotami i zapaleniem płuc.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Istnieje kilka doniesień o przedawkowaniu. Nie jest znane antidotum na docetaksel w przypadku jego przedawkowania. Po przedawkowaniu pacjent powinien przebywać na specjalistycznym oddziale, gdzie możliwe jest dokładne kontrolowanie czynności życiowych. W razie przedawkowania może dojść do nasilenia działań niepożądanych. Główne przewidywane powikłania to: zahamowanie czynności szpiku kostnego, obwodowa neurotoksyczność i zapalenie błon śluzowych. W przypadku rozpoznania przedawkowania docetakselu należy najszybciej jak to możliwe podać pacjentowi produkt G-CSF. W razie potrzeby należy wdrożyć inne odpowiednie leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: taksany, Kod ATC: L01CD 02.

Mechanizm działania

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym, działającym poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie ich rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Łączenie docetakselu z mikrotubulami nie zmienia liczby protofilamentów.

Wykazano in vitro, że docetaksel przerywa w komórkach sieć mikrotubularną, która jest niezbędna do czynności życiowych w komórce w fazie mitozy i interfazy.

Działanie farmakodynamiczne

Wykazano in vitro w testach na klonogenność, że docetaksel działa cytotoksycznie na komórki mysich i ludzkich różnych linii nowotworowych, również na komórki pochodzące ze świeżo usuniętych guzów nowotworowych u ludzi. Docetaksel osiąga duże stężenia wewnątrzkomórkowe i utrzymuje się w komórkach przez dłuższy czas. Dodatkowo wykazano, że docetaksel działa w wielu, ale nie we wszystkich, liniach komórkowych charakteryzujących się nadmierną ekspresją p-glikoproteiny kodowanej przez gen oporności wielolekowej. In vivo aktywność docetakselu nie zależy od schematu podawania. W badaniach in vivo lek ma szeroki zakres doświadczalnie stwierdzonego działania przeciwnowotworowego w zaawansowanych wszczepach linii nowotworów mysich bądź ludzkich.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Rak p piersi

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem: leczenie uzupełniające

Pacjenci z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych (TAX 316)

Dane pochodzące z wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania potwierdzają korzyść z leczenia uzupełniającego docetakselem pacjentów w wieku 18-70 lat z operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych i KPS > 80%. Po stratyfikacji w zależności od ilości zajętych węzłów chłonnych (1-3, 4+), 1491 pacjentów przydzielono losowo do grup otrzymujących albo docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc., podawany 1 godzinę po podaniu doksorubicyny w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidu w dawce 500 mg/m2 pc. (grupa TAC), albo doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc., po czym fluorouracyl w dawce 500 mg/m2 pc. i cyklofosfamid w dawce 500 mg/m2 pc. (grupa FAC). Oba schematy leczenia stosowano jeden raz, co 3 tygodnie przez 6 cykli. Docetaksel podawano w postaci 1 -godzinnego wlewu, wszystkie pozostałe produkty lecznicze podawano we wstrzyknięciu dożylnym w postaci bolusa, pierwszego dnia. Jako wtórną profilaktykę pacjentom, u których wystąpiła neutropenia powikłana (z gorączką neutropeniczną, przedłużającą się neutropenią lub zakażeniem) podawano G-CSF. Pacjentom w grupie otrzymującej TAC podawano zapobiegawczo cyprofloksacynę doustnie w dawce 500 mg (dwa razy na dobę) lub inny odpowiedni antybiotyk, przez 10 kolejnych dni, rozpoczynając 5. dnia każdego cyklu. W obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg na dobę przez okres do 5 lat. Uzupełniające leczenie napromienianiem zalecano zgodnie z lokalnymi wytycznymi instytucji prowadzących badania i otrzymywało je 69% pacjentów przyjmujących TAC i 72% pacjentów otrzymujących FAC.

Wykonano dwie analizy pośrednie i jedną analizę końcową. Pierwszą analizę pośrednią zaplanowano na 3 lata od daty, kiedy osiągnięto połowę liczby włączonych pacjentów. Druga analizę pośrednią wykonano po 400 zdarzeniach w zakresie przeżycia bez nawrotu choroby (DFS), które zostały zarejestrowanie ogólnie, co doprowadziło do średniego okresu obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącego 55 miesięcy.

Końcową analizę wykonano, gdy wszyscy pacjenci zgłosili się na wizytę kontrolną po 10-letnim okresie obserwacji po zakończeniu leczenia (chyba, że wystąpiło u nich przeżycie bez nawrotu choroby lub pacjenci zmarli przed okresem obserwacji po zakończeniu leczenia). Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności było przeżycie bez nawrotu choroby (DFS) a drugorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności był całkowity czas przeżycia (OS).

Końcową analizę wykonano z rzeczywistym średnim okresem obserwacji po zakończeniu leczenia wynoszącym do 96 miesięcy. Wykazano istotnie dłuższe przeżycie bezobjawowe w grupie TAC w porównaniu z grupą FAC. Ryzyko wznów w okresie 10 lat obserwacji było mniejsze u pacjentów otrzymujących schemat leczenia TAC w porównaniu z pacjentami z grupy FAC (39% w porównaniu z 45%), tj. bezwzględna różnica ryzyka zmniejszona o 6% (p = 0,0043). Całkowite przeżycie w 10-letniej obserwacji było istotnie dłuższe w grupie TAC w porównaniu z grupą FAC (76% w porównaniu z 69%), tj. bezwzględna różnica zgonu zmniejszona o 7% (p = 0,002). Ponieważ korzyść w przeżyciu bez nawrotu choroby (DFS) oraz całkowitym czasie przeżycia (OS) obserwowana u pacjentów z liczbą węzłów zajętych 4+ nie była istotna statystycznie, pozytywny współczynnik korzyści do ryzyka u pacjentów z liczbą zajętych węzłów 4+ leczonych schematem TAC nie został całkowicie wykazany w końcowej analizie.

Ogólnie, wyniki badania wskazują na pozytywny współczynnik korzyści do ryzyka dla schematu TAC w porównaniu ze schemtem FAC.

Podgrupy pacjentów leczonych schematem TAC analizowano zgodnie z prospektywnie określonymi głównymi czynnikami ryzyka:

Czas przeżycia bez objawów choroby

Całkowity czas przeżycia

Podgrupa

pacjentów

Liczba

pacjentów

Współcz.

ryzyka*

95%CI

P =

Współcz.

ryzyka*

95%CI

P =

Liczba

węzłów

zajętych

całkowita

745

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

1-3

467

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

4+

278

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

*współczynnik ryzyka mniejszy niż 1 wskazuje, że schemat TAC związany jest z dłuższym przeżyciem bezobjawowym oraz p całkowitym czasem przeżycia w porównaniu ze schematem FAC.

Pacjenci z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, którzy kwalifikują się do otrzymania chemioterapii (GEICAM 9805)

Dane z pochodzące z wieloośrodkowego, otwartego, randomizowanego badania potwierdzają korzyść z zastosowania docetakselu w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, którzy kwalifikują się do otrzymania chemioterapii.

1060 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc., podawanej 1 godzinę po doksorubicynie w dawce 50 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc. (539 pacjentów w grupie TAC), lub doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc. podawanej po fluorouracylu w dawce 500 mg/m2 pc. i cyklofosfamidzie w dawce 500 mg/m2 pc.

(521 pacjentów w grupie FAC) w leczeniu uzupełniającym operacyjnego raka piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem nawrotu choroby według kryteriów klasyfikacji St. Gallen 1998 (wielkość guza > 2 cm i (lub) guz bez receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PR) i (lub) wysoki stopień złośliwości histologicznej lub jądrowej guza (stopień 2. do 3.) i (lub) wiek pacjentów < 35 lat). Oba schematy leczenia były podawane co 3 tygodnie w 6 cyklach. Docetaksel był podawany jako 1 -godzinny wlew, wszystkie inne produkty lecznicze były podawane dożylnie w 1. dniu co trzy tygodnie. Wprowadzono obowiązek stosowania profilaktyki G-CSF w grupie TAC po zrandomizowaniu 230 pacjentów. Częstość występowania neutropenii, gorączki neutropenicznej i zakażenia z neutropenią w stopniu 4. zmniejszyła się u pacjentów otrzymujących pierwotną profilaktykę G-CSF (patrz punkt 4.8). Po ostatnim cyklu chemioterapii, pacjenci w obu grupach badania, z dodatnią obecnością receptora dla estrogenu (ER+) i (lub) progesteronu (PgR+) w guzie, otrzymywali tamoksyfen w dawce 20 mg raz na dobę przez okres do 5 lat. Leczenie uzupełniające radioterapią było podawane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w instytucjach uczestniczących w badaniu i zostało zastosowane u 57,3% pacjentów otrzymujących TAC i u 51,2% pacjentów otrzymujących FAC.

Przeprowadzono jedną analizę podstawową i jedną analizę zaktualizowaną. Analizę podstawową przeprowadzono, gdy wszyscy pacjenci zgłosili się na wizytę kontrolną po 5-letnim okresie obserwacji (mediana czasu kontroli równa 77 miesięcy). Analizę zaktualizowaną przeprowadzono, gdy wszyscy pacjenci zgłosili się na wizytę kontrolną po 10-letnim okresie obserwacji (mediana czasu kontroli równa 10 lat i 5 miesięcy) (chyba, że pacjent wcześniej zmarł lub wystąpiło u niego/niej zdarzenie o charakterze nawrotu choroby lub utracono z nim/nią kontakt). Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności było przeżycie bez nawrotu choroby (DFS) a drugorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności był całkowity czas przeżycia (OS).

Przy medianie okresu obserwacji po zakończeniu leczenia równej 77 miesięcy wykazano znamiennie dłuższe przeżycie bez nawrotu choroby w grupie TAC w porównaniu do grupy FAC. U pacjentów leczonych schematem TAC stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby o 32% w porównaniu do pacjentów leczonych schematem FAC (współczynnik ryzyka = 0,68, 95% CI (0,49- 0,93), p = 0,01). Przy medianie czasu obserwacji równej 10 lat i 5 miesięcy pacjenci leczeni za pomocą TAC wykazywali 16,5% redukcję ryzyka nawrotu w porównaniu z leczonymi za pomocą FAC (współczynnik ryzyka = 0,84, 95% CI (0,65-1,08, p=0,1646). Dane dotyczące DFS nie były statystycznie znamienne, ale nadal wiązały się z dodatnim trendem na korzyść TAC.

Przy medianie czasu obserwacji równej 77 miesięcy, całkowity czas przeżycia (OS) był dłuższy w grupie TAC, przy czym pacjenci leczeni schematem TAC mieli zmniejszone ryzyka zgonu o 24% w porównaniu z FAC (współczynnik ryzyka = 0,76; 95% CI (0,46-1,26, p = 0,29). Jednakże rozkład OS nie różnił się istotnie między dwiema grupami. Przy medianie czasu obserwacji równej 10 lat i 5 miesięcy, pacjenci leczeni za pomocą TAC wykazywali 9% zmniejszenie ryzyka zgonu w porównaniu z pacjentami leczonymi za pomocą FAC (współczynnik ryzyka = 0,91, 95% CI (0,631,32)).

Współczynnik przeżycia po 8 latach obserwacji wynosił 93,7% w grupie TAC oraz 91,4% w grupie FAC, a po 10 latach obserwacji wynosił 91,3% w grupie TAC oraz 89% w grupie FAC.

Dodatni współczynnik korzyści do ryzyka dla TAC w porównaniu z grupą FAC pozostał niezmieniony.

Podgrupy pacjentów leczonych schematem TAC przeanalizowano zgodnie z prospektywną oceną głównych czynników prognostycznych w ramach analizy podstawowej (przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 77 miesięcy) (patrz tabela poniżej):

Analizy podgrupy - Badanie dotyczące leczenia uzupełniającego u pacjentów z rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych (analiza zgodna z zamiarem leczenia)

Podgrupa pacjentów

Liczba pacjentów w grupie TAC

Przeżycie bez nawrotu choroby (DFS)

Współczynnik

ryzyka*

95% CI

Ogółem

539

0,68

0,49-0,93

1. kategoria wiekowa

< 50 lat

260

0,67

0,43-1,05

> 50 lat

279

0,67

0,43-1,05

2. kategoria wiekowa

< 35 lat

42

0,31

0,11-0,89

> 35 lat

497

0,73

0,52-1,01

Status receptorów hormonalnych

Negatywny

Pozytywny

195

344

0,7

0,62

0,45-1,1

0,4-0,97

Rozmiar guza

< 2 cm

285

0,69

0,43-1,1

> 2 cm

254

0,68

0,45-1,04

Stopień złośliwości histologicznej

Stopień 1. (w tym

64

0,79

0,24-2,6

stopień

nieoszacowany) Stopień 2.

216

0,77

0,46-1,3

Stopień 3.

259

0,59

0,39-0,9

Status menopauzalny

Przed menopauzą

285

0,64

0,40-1

Po menopauzie

254

0,72

0,47-1,12

* współczynnik ryzyka (TAC/FAC) mniejszy niż 1 wskazuje, że schemat TAC jest związany z dłuższym czasem przeżycia bez nawrotu choroby w porównaniu ze schematem FAC.

Przeprowadzone analizy podgrup badawczych dotyczące przeżycia bez nawrotu choroby u pacjentów spełniających kryteria wg klasyfikacji St. Gallen 2009 - (populacja ITT) zostały przedstawione poniżej:

TAC

FAC

Wspólczynnik

ryzyka

(TAC/FAC)

Podgrupy

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

wartość p

Spełnia kryteria odnośnie wskazania do zastosowania chemioterapii3

Nie

18/214

26/227

0,796

0,4593

(8,4%)

(11,5%)

(0,434-1,459)

Tak

48/325

69/294

0,606

0,0072

(14,8%)

(23,5%)

(0,42-0,877)

TAC = docetaksel, doksorubicyna i cyklofosfamid FAC = 5-fluorouracyl, doksorubicyna i cyklofosfamid CI = przedział ufności ER = receptor estrogenowy PR = receptor progesteronowy

aguz bez receptora ER/PR lub guz III stopnia histologicznego lub wielkość guza > 5 cm

Współczynnik ryzyka został oszacowany przy użyciu modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa z grupą leczoną jako czynnikiem.

Docetaksel w monoterapii

Przeprowadzono dwa porównawcze badania randomizowane III fazy z udziałem pacjentów z rakiem piersi z przerzutami: 326 pacjentów po niepowodzeniu leczenia produktami alkilującymi i 392 pacjentów po niepowodzeniu leczenia antracyklinami. W badaniach tych docetaksel stosowany był w zalecanej dawce 100 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie.

W grupie pacjentów po niepowodzeniu leczenia lekami alkilującymi, porównywano docetaksel z doksorubicyną podawaną w dawce 75 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie. Docetaksel powodował większy odsetek odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 52% i 37%, p = 0,01) i krótszy czas do wystąpienia odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 12 tygodni i 23 tygodnie, p = 0,007). Nie wpływał jednak na ogólny czas przeżycia (docetaksel - 15 miesięcy, doksorubicyna - 14 miesięcy, p = 0,38) ani na czas do wystąpienia progresji choroby w trakcie leczenia (docetaksel - 27 tygodni, doksorubicyna -23 tygodnie, p = 0,54). Przerwano leczenie u trzech pacjentów (2%) otrzymujących docetaksel - z powodu zatrzymania płynów oraz u 15 pacjentów otrzymujących doksorubicynę (9%) - z powodu kardiotoksyczności (w tym trzy przypadki zakończone zgonem z powodu zastoinowej niewydolności serca).

W grupie pacjentów po niepowodzeniu leczenia antracyklinami, porównywano skuteczność leczenia docetakselem z leczeniem skojarzonym mitomycyną C i winblastyną (stosowanymi w dawkach odpowiednio: 12 mg/ m2 pc. co 6 tygodni i 6 mg/ m2 pc. co 3 tygodnie). W grupie leczonej docetakselem zaobserwowano większy odsetek odpowiedzi na leczenie (który wynosił odpowiednio 33% i 12%, p < 0,0001), dłuższy czas do wystąpienia progresji choroby (wynosił odpowiednio 19 tygodni i 11 tygodni, p = 0,0004) oraz dłuższy ogólny czas przeżycia (wynosił odpowiednio 11 miesięcy i 9 miesięcy, p = 0,01).

Podczas tych dwóch badań III fazy profil bezpieczeństwa stosowania docetakselu był zgodny z obserwowanym podczas badań II fazy (patrz punkt 4.8).

Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy, porównujące docetaksel w monoterapii z paklitakselem w leczeniu zaawansowanego raka piersi u pacjentów, których wcześniejsze leczenie zawierało antracyklinę. Całkowita liczba 449 pacjentów została włączona do grupy otrzymującej albo docetaksel w monoterapii w dawce 100 mg/ m2 pc. w postaci wlewu trwającego 1 godzinę, albo do grupy otrzymującej paklitaksel w dawce 175 mg/m2 pc. w postaci wlewu trwającego 3 godziny. Obydwa schematy leczenia podawano co 3 tygodnie.

Nie wpływając na główny punkt końcowy, ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie (32% w porównaniu z 25%; p = 0,10), docetaksel wydłużał średni czas do wystąpienia progresji (24,6 tygodnia w porównaniu z 15,6 tygodnia; p < 0,01) i średni czas przeżycia (15,3 miesiąca w porównaniu z 12,7 miesiąca; p = 0,03).

Więcej działań niepożądanych o stopniu nasilenia 3/4 obserwowano po stosowaniu docetakselu w monoterapii (55,4%) w porównaniu do paklitakselu (23,0%).

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną

Przeprowadzono jedno, duże randomizowane badanie III fazy, obejmujące 429 uprzednio nieleczonych pacjentek z chorobą przerzutową, którym podawano doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc. w skojarzeniu z docetakselem w dawce 75 mg/m2 pc. (grupa badana), w porównaniu z doksorubicyną podawaną w dawce 60 mg/m2 pc. w skojarzeniu z cyklofosfamidem w dawce 600 mg/m2 pc. (grupa kontrolna). W obydwu grupach stosowano leczenie w cyklach, 1. dnia co 3 tygodnie.

•    Czas do wystąpienia progresji był dłuższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną, p = 0,0138. Mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła odpowiednio 37,3 tygodnia (33,4 - 42,1; przedział ufności 95%) w grupie badanej oraz 31,9 tygodnia (27,4 - 36,0; przedział ufności 95%) w grupie kontrolnej.

•    Ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie był statystycznie znamiennie większy w grupie badanej niż w grupie kontrolnej, p = 0,009 i wynosił 59,3% (52,8 - 65,9; przedział ufności 95%) w grupie badanej oraz 46,5% (39,8 - 53,2; przedział ufności 95%) w grupie kontrolnej.

W wyżej omawianym badaniu, stwierdzano większą częstość występowania w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej , następujących działań niepożądanych: ciężka neutropenia (odpowiednio 90% i 68,6%), gorączka neutropeniczna (odpowiednio 33,3% i 10%), zakażenia (odpowiednio 8% i 2,4%), biegunka (odpowiednio 7,5% i 1,4%), astenia (odpowiednio 8,5% i 2,4%) i ból (odpowiednio 2,8% i 0%). Z drugiej strony, w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą badaną stwierdzano częstsze występowanie ciężkiej niedokrwistości (odpowiednio 15,8% i 8,5%) oraz częste występowanie ciężkiej kardiotoksyczności: zastoinowej niewydolności serca (odpowiednio 3,8% i 2,8%), zmniejszenie całkowitej wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. Left Ventricular Ejection Fraction - LVEF) > 20% (odpowiednio 13,1% i 6,1%) oraz zmniejszenie całkowitej wartości LVEF > 30% (odpowiednio 6,2% i 1,1%). W grupie badanej wystąpił jeden zgon z powodu kardiotoksyczności (zastoinowa niewydolność serca), a w grupie kontrolnej zanotowano cztery zgony (u jednej pacjentki z powodu wstrząsu septycznego, a u trzech pacjentek z powodu zastoinowej niewydolności serca).

W obu grupach, jakość życia oceniana za pomocą kwestionariusza Europejskiej Organizacji Naukowych Badań Terapii Chorób Nowotworowych (ang. European Organization for Reseach into the Tratment of Cancer - EORTC) była porównywalna i nie zmieniała się w trakcie leczenia oraz w okresie obserwacji po zakończeniu leczenia.

Docetaksel w skojarzeniu z trastuzumabem

Docetaksel w skojarzeniu z trastuzumabem badano u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami, u których guz wykazywał nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów. Stu osiemdziesięciu sześciu pacjentów przydzielono metodą randomizacji do grupy otrzymującej docetaksel (100 mg/m2 pc.) z trastuzumabem lub bez; 60% pacjentów otrzymywało wcześniej leczenie adjuwantowe z zastosowaniem antracyklin. Docetaksel z trastuzumabem wykazywał skuteczność, niezależnie od tego czy pacjenci otrzymywali wcześniej leczenie adjuwantowe antracyklinami, czy też nie stosowano tego leczenia. W badaniu tym wykorzystano jako główną metodę immunohistochemiczną (IHC), ukierunkowaną na wykazanie dodatniego stanu receptora HER2. Mniejszą część pacjentów badano techniką hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH). U 87% pacjentów stwierdzono stan choroby określany jako ICH 3+, a u 95% pacjentów uczestniczących w badaniu - jako ICH 3+ i (lub) FISH dodatni. Dane na temat skuteczności podsumowano w poniższej tabeli:

Parametr

Docetaksel i trastuzumab1 n = 92

Docetaksel1 n = 94

Współczynnik odpowiedzi

61%

34%

(CI 95%)

(50-71)

(25-45)

Mediana czasu trwania

11,4

5,1

odpowiedzi (miesiące) (CI 95%)

(9,2-15,0)

(4,4-6,2)

Mediana TTP (miesiące)

10,6

5,7

(CI 95%)

(7,6-12,9)

(5,0-6,5)

Mediana przeżycia (miesiące)

30,52

22,12

(CI 95%)

(26,8 - nie wyznaczono)

(17,6-28,9)

TTP = czas do wystąpienia progresji (time to progression): „nie wyznaczono” wskazuje, że nie można było wyznaczyć lub czas nie został jeszcze osiągnięty.

'Analiza populacji zgodnej z zamiarem leczenia (intent-to-treat)

2Oszacowana mediana czasu przeżycia

Docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną

Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne III fazy, w którym stosowano docetaksel w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną w leczeniu pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu leczenia chemioterapią cytotoksyczną, włączając stosowanie antracyklin. W badaniu tym wybrano losowo 255 pacjentek do leczenia docetakselem (w dawce 75 mg/m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym co 3 tygodnie) i kapecytabiną (w dawce 1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 2 tygodnie, z następującą po tym 1-tygodniową przerwą). Natomiast 256 pacjentek wybrano do grupy leczonej docetakselem w monoterapii (w dawce 100 mg/m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym co 3 tygodnie). Mediana czasu przeżycia była dłuższa w grupie, w której stosowano docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną (p = 0,0126). Mediana czasu przeżycia wynosiła 442 dni (w grupie docetaksel + kapecytabina) w porównaniu z 352 dniami (w grupie docetaksel w monoterapii). Ogólny odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie (wg oceny badacza) w obu randomizowanych grupach wynosił odpowiednio 41,6% (w grupie otrzymującej docetaksel i kapecytabinę) i 29,7% (w grupie

otrzymującej docetaksel w monoterapii); p = 0,0058. Czas do wystąpienia progresji choroby był dłuższy w grupie pacjentek leczonych docetakselem w skojarzeniu z kapecytabiną (p < 0,0001). Mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 186 dni (w grupie docetaksel + kapecytabina) w porównaniu z 128 dniami (docetaksel w monoterapii).

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Pacjenci uprzednio leczeni chemioterapią z radioterapią lub bez radioterapii

W badaniu III fazy, u pacjentów uprzednio leczonych, oceniany czas do wystąpienia progresji wynosił odpowiednio 12,3 tygodni i 7 tygodni, a ogólny czas przeżycia był statystycznie znamiennie dłuższy w grupie osób otrzymujących docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. w porównaniu z grupą osób leczonych wg najlepszych uznanych standardów leczenia paliatywnego (ang. Best Supportive Care -BSC). Odsetek czasu przeżycia po 1. roku był także znacząco dłuższy u pacjentów leczonych docetakselem (40%) w porównaniu z grupą leczoną wg BSC (16%). Zużycie leków przeciwbólowych z grupy morfiny (p < 0,01), leków przeciwbólowych niemorfinowych (p < 0,01), innych leków związanych z chorobą (p = 0,06) oraz stosowanie radioterapii (p < 0,01) było mniejsze w grupie pacjentów leczonych docetakselem w dawce 75 mg/m2 pc. w porównaniu z grupą leczoną wg standardów BSC. Ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie u ocenianych pacjentów wynosił 6,8%, a mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wynosiła 26,1 tygodnia.

Docetaksel w skojarzeniu z pochodnymi platyny u pacjentów nieleczonych dotąd chemioterapią

W badaniu III fazy spośród 1218 pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ang. Non Small Cell Lung Cancer - NSCLC) w stadium IIIB lub IV ze stanem ogólnym wg skali Karnofsky (ang. Karnofsky Performance Status - KPS) wynoszącym 70% lub więcej, którzy nie otrzymywali dotąd chemioterapii w tym wskazaniu, wybrano chorych do dwóch grup. Pierwsza grupa otrzymywała docetaksel (T) w dawce 75 mg/m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym, po którym następnie podawano cisplatynę (Cis) w dawce 75 mg/m2 pc. przez 30 - 60 min. co 3 tygodnie lub docetaksel w dawce 75 mg/m2 pc. w jednogodzinnym wlewie dożylnym w skojarzeniu z karboplatyną (AUC 6 mg/mPmin.) podawaną przez 30 - 60 min co 3 tygodnie. Druga grupa otrzymywała winorelbinę (V) w dawce 25 mg/m2 pc. podawaną przez 6 - 10 min. w dniach 1., 8., 15. i 22. cyklu, po której podawano cisplatynę w dawce 100 mg/m2 pc. każdego pierwszego dnia cyklu leczenia powtarzanego co 4 tygodnie.

Dane dotyczące czasu przeżycia, mediany czasu do wystąpienia progresji oraz odsetków odpowiedzi na leczenie przedstawia poniższa tabela:

Cis

n = 408

VCis n = 404

Analiza statystyczna

Ogólny czas przeżycia (Główny punkt końcowy):

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

11,3

10,1

W spółczynnik ryzyka: 1,122 [97,2% przedział ufności: 0,937; 1,342]*

Roczny czas przeżycia (%)

46

41

Różnice w leczeniu: 5,4% [95% przedział ufności: - 1,1; 12,0]

2-letni czas przeżycia (%)

21

14

Różnice w leczeniu: 6,2% [95% przedział ufności: 0,2; 12,3]

Mediana czasu do wystąpienia progresji (w tygodniach):

22,0

23,0

Współczynnik ryzyka: 1,032 [95% przedział ufności: 0,876; 1,216]

Ogólny odsetek odpowiedzi na leczenie (%):

31,6

24,5

Różnice w leczeniu: 7,1% [95% przedział ufności: 0,7; 13,5]

* : Właściwe przy wielo

krotnych porównaniach i dostosowane do czynników stratyfikacyjnych

w obrębie ocenianej grupy pacjentów (stadium choroby oraz obszar leczenia).

Wtórne punkty końcowe obejmowały zmiany bólu, ogólnego oszacowania jakości życia (ang. Quality of Life - QoL) i zostały ocenione za pomocą Euro QoL-5D, oceny objawów klinicznych w skali oceniającej objawy raka płuca (ang. Lung Cancer Symptom Scale) oraz oceny stanu ogólnego wg skali Karnofsky (ang. Karnofsky performance status). Wyniki te potwierdziły wyniki głównych punktów końcowych.

Nie udowodniono równoważności, ani mniejszej skuteczności leczenia skojarzonego docetakselu z karboplatyną wobec leczenia referencyjnego VCis.

Rak gruczołu krokowego

Bezpieczeństwo i skuteczność docetakselu w skojarzeniu z prednizonem i prednizolonem u pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego oceniano w wieloośrodkowym randomizowanym badaniu III fazy. Ogółem 1006 pacjentów z KPS > 60 przydzielono losowo do grup o następujących schematach leczenia:

•    docetaksel 75 mg/m2 pc. co 3 tygodnie przez 10 cykli;

•    docetaksel 30 mg/m2 pc. podawane co tydzień przez pierwsze 5 tygodni, w 6-tygodniowym cyklu, przez 5 cykli;

•    Mitoksantron 12 mg/m2 pc. co 3 tygodnie przez 10 cykli.

Wszystkie 3 schematy podawane były w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem podawanymi stale po 5 mg dwa razy na dobę.

Przeżycie całkowite u pacjentów otrzymujących docetaksel co trzy tygodnie było znamiennie dłuższe w porównaniu z leczonymi mitoksantronem. Wydłużenie przeżycia obserwowane w grupie otrzymującej docetaksel podawany co tydzień nie było istotne statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną z mitoksantronem. Punkty końcowe badania dotyczące skuteczności w grupie otrzymującej docetaksel w porównaniu z grupą kontrolną streszczono w następującej tabeli:

Punkt końcowy

Docetaksel co trzy tygodnie

Docetaksel co tydzień

Mitoksantron co trzy tygodnie

Liczba pacjentów

Mediana przeżycia (miesiące) 95% CI Współczynnik ryzyka 95% CI wartość pf*

335

18,9

(17,0-21.2)

0,761

(0.619-0,936)

0,0094

334

17,4

(15,7-19,0)

0,912

(0,747-1,113)

0,3624

337

16,5

(14,4-18,6)

Liczba pacjentów

Współczynnik odpowiedzi PSA** (%) 95% CI wartość p*

291

45,4

(39,5-51,3)

0,0005

282

47,9

(41,9-53,9) < 0,0001

300

31,7

(26,4-37,3)

Liczba pacjentów

Współczynnik odpowiedzi bólowej (%) 95% CI wartość p*

153

34,6

(27,1-42,4)

0,0107

154

31,2

(24,0-39,1)

0.0798

157

21,7

(15,5-28,9)

Liczba pacjentów

Współczynnik odpowiedzi ze strony guza 95% CI Wartość p*

141

12,1

(7,2-18,6)

0,1112

134

8 2

(4,2-14,2)

0,5853

137

6,6

(3,0-12,1)

fStratyfikowany test log-rank

*Próg istotności statystycznej = 0,0175

**PSA: antygen swoisty gruczołu krokowego

Biorąc pod uwagę fakt, że docetaksel podawany co tydzień wykazywał nieznacznie lepszy profil bezpieczeństwa niż docetaksel podawany co 3 tygodnie, jest możliwe że niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z leczenia docetakselem podawanym co tydzień.

Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic w ogólnej jakości życia pomiędzy badanymi grupami.

Gruczolakorak żołądka

Przeprowadzono wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne bez ślepej próby, którego celem było określenie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności docetakselu w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka okolicy wpustu żołądka, u pacjentów, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii w terapii przerzutów. Ogółem 445 pacjentów ze wskaźnikiem KPS > 70 było leczonych albo docetakselem (T) (75 mg/m2 pc. w pierwszej dobie) w skojarzeniu z cisplatyną (C) (75 mg/m2 pc. w pierwszej dobie) oraz 5-fluorouracylem (F) (750 mg/m2 pc. na dobę, przez 5 dni) lub cisplatyną (100 mg/m2 pc. w pierwszej dobie) i 5-fluorouracylem (1000 mg/m2 pc. na dobę, przez 5 dni). Czas trwania leczenia wynosił 3 tygodnie w grupie TCF oraz 4 tygodnie w grupie CF. Średnia liczba cykli podawanych pacjentowi wynosiła 6 (zakres od 1 do 16) w grupie TCF w porównaniu z 4 (zakres od 1 do 12) w grupie CF. Podstawowym punktem końcowym był czas do wystąpienia progresji (ang. time to progression, TTP). Zmniejszenie ryzyka progresji wynosiło 32,1% i było związane ze znamiennie dłuższym TTP (p = 0,0004) na korzyść grupy TCF. Całkowite przeżycie również było znamiennie dłuższe (p = 0,0201) na korzyść grupy TCF, ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 22,7%. Poniższa tabela przedstawia wyniki skuteczności leczenia:

Skuteczność docetakselu w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem żołądka

Punkt końcowy

TCF n = 221

CF

n = 224

Mediana TTP (miesiące)

5,6

3,7

(95% CI)

(4,86-5.91)

(3,45-4,47)

Współczynnik ryzyka

1,473

(95% CI)

(1,189-1,825)

Wartość p*

0,0004

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

9,2

8,6

(95% CI)

(8,38-10.58)

(7,16-9,46)

Wskaźnik szacunkowy dla okresu 2 lat (%)

18,4

8,8

Współczynnik ryzyka

1,293

(95% CI)

(1,041-1,606)

Wartość p*

0,0201

Ogólny wskaźnik odpowiedzi (CR+PR) (%)

36,7

25,4

Wartość p*

0,0106

Wpływ na progresję choroby jako najlepszy ogólny

16,7

25,9

wskaźnik odpowiedzi (%)

*Nie stratyfikowany test log-rank

Analizy w podgrupach, z uwzględnieniem wieku, płci i rasy wykazywały stale przewagę grupy TCF nad grupą CF.

Uaktualnienie analizy przeżycia przeprowadzono po okresie obserwacji, którego średni czas wynosił 41,6 miesiąca. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy, jednakże wyniki były stale bardziej korzystne w grupie TCF. W okresie od 18 do 30 miesięcy obserwacji schemat TCF był jednoznacznie bardziej skuteczny od schematu CF.

Ogólnie, wyniki dotyczące jakości życia (ang. Quality of Life, QoL) oraz korzyści klinicznych stale wskazywały na przewagę schematu TCF. U pacjentów leczonych schematem TCF uzyskano dłuższy

czas do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia o 5% w skali kwestionariusza QLQ-C30 (p = 0,0121) oraz dłuższy okres do ostatecznego pogorszenia wskaźnika sprawności Karnofsky’ego (p = 0,0088) w porównaniu z pacjentami leczonymi schematem CF.

Rak głowy i szyi

Chemioterapia indukcyjna, a następnie radioterapia (TAX 323)

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi określano w wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu III fazy bez ślepej próby (TAX 323). W badaniu tym, 358 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi oraz wskaźnikiem czynnościowym według WHO, wynoszącym 0 lub 1, randomizowano do jednej z dwóch grup leczenia. Pacjentom w grupie otrzymującej docetaksel podawano docetaksel (T) w dawce 75 mg/m2 pc., a następnie cisplatynę (P) w dawce 75 mg/m2 pc. i kolejno 5-fluorouracyl (F) w dawce 750 mg/m2 pc. na dobę w ciągłym wlewie trwającym 5 dni. Ten schemat leczenia podawano co trzy tygodnie, przez cztery cykle, w przypadkach występowania co najmniej małej odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie wielkości guza mierzonego w dwóch wymiarach o > 25%) po dwóch cyklach. Na zakończenie chemioterapii, po okresie przerwy w leczeniu wynoszącym minimalnie 4 tygodnie i maksymalnie 7 tygodni, pacjenci bez progresji choroby otrzymywali radioterapię zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w poszczególnych zakładach medycznych, przez okres 7 tygodni (schemat TPF/RT). Pacjenci w grupie porównawczej przyjmowali cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. i kolejno 5-fluorouracyl (F) w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę przez 5 dni (schemat PF). Leki w tym schemacie podawano co trzy tygodnie, przez 4 cykle, w przypadkach wystąpienia co najmniej jednego przypadku mniej wyraźnej odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie wymiaru guza zmierzonego w dwóch wymiarach o > 25 %) zaobserwowane po 2 cyklach. Na zakończenie chemioterapii po okresie przerwy, wynoszącym od 4 tygodni do maksymalnie 7 tygodni, pacjenci, u których nie wystąpiła progresja, otrzymywali przez 7 tygodni radioterapię (RT), zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w danym zakładzie opieki medycznej (PF/RT). Leczenie miejscowe w postaci napromieniania stosowano z użyciem frakcjonowania konwencjonalnego (1,8 Gy - 2,0 Gy raz na dobę, przez 5 dni w tygodniu, z dawką całkowitą 66 -70 Gy) albo w postaci schematów napromieniania przyspieszonych (hiperfrakcjonowanych, dwa razy na dobę, z minimalnym okresem między frakcjami, wynoszącym 6 godzin, przez 5 dni w tygodniu). Ogólna zalecana dawka w schematach przyspieszonych wynosiła 70 Gy, a w schematach hiperfrakcjonowanych 74 Gy. Operacyjne wycięcie guza jest dozwolone po chemioterapii, przed lub po radioterapii. Pacjenci w grupie leczonej schematem TPF otrzymywali zapobiegawczo antybiotyk cyprofloksacynę w dawce 500 mg podawaną doustnie, albo inny odpowiedni antybiotyk, dwa razy na dobę, przez 10 dni, zaczynając od 5. dnia w każdym cyklu. Podstawowym punktem końcowym w tym badaniu było przeżycie bez progresji (ang. progression-free survival, PFS). Było ono statystycznie znamiennie dłuższe w grupie pacjentów otrzymujących schemat leczenia TPF w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących schemat PF, p = 0,0042 (mediana PFS odpowiednio: 11,4 w porównaniu z 8,3 miesiąca). Mediana ogólnego okresu obserwacji wynosiła 33,7 miesiąca. Mediana ogólnego przeżycia (ang. overall survival, OS) była także znamiennie większa w grupie TPF w porównaniu z grupą PF (mediana OS wynosiła odpowiednio: 18,6 w porównaniu z 14,5 miesiąca). Stwierdzono zmniejszenie ryzyka zgonu o 28% (p = 0,0128). W poniższej tabeli przedstawiono wyniki skuteczności leczenia:

Skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z nieoperacyjnym miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi (analiza populacji zgodnej z zamiarem leczenia)

Punkt końcowy

Docetaksel+Cis+5-FU n = 177

Cis+5-FU n = 181

Mediana przeżycia bez

11,4

8,3

progresji (miesiące) (95% CI)

(10,1-14,0)

(7,4-9,1)

Skorygowany współczynnik ryzyka

0,70

(95% CI)

(0,55-0,89)

Wartość p1

0,0042

Mediana przeżycia (miesiące)

(95%CI)_

Współczynnik ryzyka (95%CI)

Wartość p1 2_

Najlepsza całkowita odpowiedź na chemioterapię (%)

(95% CI)

Wartość p3

Najlepsza całkowita odpowiedź na badany schemat leczenia [chemioterapia z lub bez radioterapii] (%)

(95% CI)

Wartość p3

Mediana czasu trwania odpowiedzi na chemioterapię z lub bez radioterapii (miesiące) (95% CI)


18,6

(15,7-24,0)


67,8

(60,4-74,6)

723


(65,1-78,8)


n = 128 15,7

13,4-24,6)


14.5

__(11,6-18,7)

0,72

(0,56-0,93)

0,0128

53.6

(46,0-61,0)

0,006

58.6


(51,0-65,8)

0,006

n = 108 11,7

(10,2-17,4)


Współczynnik ryzyka (95%CI)

Wartość p2


0 ,72

(0,52-0,99)

0,0457


Współczynnik ryzyka poniżej 1 oznacza przewagę schematu docetaksel + cisplatyna + 5-FU * Model Coxa (z uwzględnieniem poprawek na lokalizację guza pierwotnego, stadia kliniczne T i N oraz PSWHO)

** Test log-rank *** Test chi-kwadrat

Parametry dotyczące jakości życia

Pacjenci leczeni schematem TPF zgłaszali znamienne statystycznie mniejsze pogorszenie stopnia Ogólnego Wskaźnika Zdrowia (ang. Global health score) w porównaniu z pacjentami leczonymi schematem PF (p = 0,01; przy ocenie stosowano skalę kwestionariusza EORTC QLQ-C30).

Parametry dotyczące korzyści klinicznych

W grupie pacjentów leczonych schematem TPF stwierdzono lepsze wyniki leczenia w porównaniu z grupą leczoną schematem PF w na podstawie skali sprawności czynnościowej obejmującej podskalę dotyczące głowy i szyi (ang. performance status scale for head and neck, PSS-HN) przeznaczone do pomiaru, czy mowa pacjenta jest zrozumiała, czy może jeść w miejscu publicznym oraz czy może stosować zwykłą dietę. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego pogorszenia w skali sprawności czynnościowej według WHO była znamiennie dłuższa w grupie TPF w porównaniu z grupą PF.

W obu grupach stwierdzono poprawę wskaźnika nasilenia bólu podczas leczenia, co wskazuje na skuteczne łagodzenie bólu.

a następnie cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 30 minut do trzech godzin. Kolejno podawano 5-fluorouracyl (F) w postaci ciągłego wlewu dożylnego w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do czwartej doby. Cykle powtarzano co trzy tygodnie, przez 3 cykle. Wszystkim pacjentom, u których nie występowała progresja choroby, podawano chemioradioterapię (CRT) według protokołu (TPF/CRT). Pacjenci w grupie porównawczej przyjmowali cisplatynę (P) w dawce 100 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym od 30 minut do trzech godzin, w pierwszej dobie. Kolejno podawano 5-fluorouracyl (F) w postaci ciągłego wlewu dożylnego w dawce 1000 mg/m2 pc. na dobę, od pierwszej do piątej doby. Cykle powtarzano co trzy tygodnie, przez 3 cykle. Wszystkim pacjentom, u których nie występowała progresja choroby, podawano chemioradioterapię (CRT) według protokołu (PF/CRT).

Pacjentom w obu ramionach leczenia podawano schemat CRT przez 7 tygodni, a następnie chemioterapię indukcyjną, z minimalnym odstępem 3 tygodni i nie później niż 8 tygodni po rozpoczęciu ostatniego cyklu (od 22 do 56 doby ostatniego cyklu). Podczas radioterapii, karboplatynę (AUC 1,5) podawano raz na tydzień, we wlewie dożylnym trwającym jedną godzinę, do maksymalnie 7 dawek. Do radioterapii stosowano aparaturę megawoltową, z użyciem frakcji raz na dobę (2 Gy na dobę, 5 dni w tygodniu, przez 7 tygodni; dawka całkowita 70 - 72 Gy). Leczenie pierwotnej lokalizacji nowotworu głowy i (lub) szyi można rozważyć w dowolnym czasie po zakończeniu CRT. Wszyscy pacjenci w grupie przyjmującej docetaksel przyjmowali antybiotyki zapobiegawczo.

Podstawowy punkt końcowy dotyczący skuteczności, stosowany w tym badaniu, ogólne przeżycie (ang. overall survival, OS) było znamiennie większe (test log-rank, p = 0,0058) w grupie przyjmującej docetaksel, w porównaniu do grupy PF (mediana OS: odpowiednio, 70,6 w porównaniu z 30,1 miesiąca), ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 30% w porównaniu do schematu PF (współczynnik ryzyka [ang. hazard ratio, HR] = 0,70; 95% przedział ufności [ang. confidence interval, CI] = 0,54 do 0,90) z ogólną medianą okresu dalszej obserwacji wynoszącą 41,9 miesiąca. Drugorzędowy punkt końcowy, przeżycie bez progresji (ang. progression free survival, PFS) wykazał zmniejszenie ryzyka progresji lub zgonu u 29% oraz poprawę mediany przeżycia bez progresji o 22 miesiące (35,5 miesiąca w grupie TPF oraz 13,1 miesiąca w grupie PF). Różnica była statystycznie znamienna, współczynnik ryzyka wyniósł 0,71; 95% CI 0,56 - 0,90; test log-rank p = 0,004. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w tabeli poniżej:

Skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (analiza populacji zgodnej z zamiarem leczenia)

Punkt końcowy

Docetaksel+Cis+5-FU n = 255

Cis+5-FU n = 246

Mediana ogólnego przeżycia

70,6

30,1

(miesiące)

(95% CI)

(49,0-ND)

(20,9-51,5)

Skorygowany współczynnik

0,70

ryzyka

(95% CI)

(0,54-0,90)

Wartość p*

0,0058

Mediana przeżycia bez

35,5

13,1

progresji

(miesiące)

(95% CI)

(19,3-ND)

(10,6-20,2)

Współczynnik ryzyka

0,71

(95%CI)

(0,56-0,90)

Wartość p**

0,004

Najlepsza całkowita odpowiedź

71,8

64,2

na chemioterapię (%)

(95% CI)

(65,8-77,2)

(57,9-70,2)

Wartość p***

0,070

Najlepsza całkowita odpowiedź

76,6

71,5

na badany schemat

leczenia [chemioterapia z lub

bez radioterapii] (%)

(95% CI)

(70,8-81,5)

(65,5-77,1)

Wartość p***

0,209

Współczynnik ryzyka poniżej 1 oznacza przewagę schematu docetaksel + cisplatyna + fluorouracyl *nieskorygowany test log-rank

**nieskorygowany test log-rank, bez korekty na wielokrotne porównania ***test chi-kwadrat, bez korekty na wielokrotne porównania ND - nie dotyczy

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań docetakselu we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży we wskazaniach: rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak gruczołu krokowego, gruczolakorak żołądka oraz rak głowy i szyi, z wyłączeniem mało zróżnicowanego raka nosogardzieli typu II i III (patrz punkt 4.2 dotyczący dzieci i młodzieży).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Farmakokinetykę docetakselu oceniano w badaniach I fazy, w których pacjentom z rakiem podawano lek w dawce 20-115 mg/m2 pc. Profil kinetyczny docetakselu nie zależy od wielkości dawki i odpowiada farmakodynamicznemu modelowi trójkompartmentowemu z okresami półtrwania w fazach a, P i y wynoszącymi odpowiednio 4 min, 36 min i 11,1 godziny. Długi okres trwania fazy późnej wynika częściowo ze względnie powolnego uwalniania docetakselu z kompartmentu obwodowego.

Dystrybucja

Po podaniu dawki 100 mg/m2 pc. w 1-godzinnym wlewie dożylnym średnie maksymalne stężenie w surowicy wynosiło 3,7 ąg/ml, a wartość AUC - 4,6 h ąg/ml. Klirens całkowity wynosił średnio 21 l/h/m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym - średnio 113 l. Różnice wartości klirensu całkowitego leku między poszczególnymi pacjentami wynosiły około 50%. Docetaksel wiąże się w ponad 95% z białkami osocza.

Eliminacja

U trzech pacjentów z rakiem przeprowadzono badania stosując docetaksel znakowany węglem 14C. Docetaksel był metabolizowany z udziałem cytochromu P-450 poprzez utlenianie tert-butylowych grup estrowych, a następnie w ciągu 7 dni wydalany, zarówno w moczu, jak i z kałem. W moczu i w kale wykrywano odpowiednio 6% i 75% radioaktywności. Około 80% substancji radioaktywnej stwierdzonej w kale zostało wydalone w ciągu pierwszych 48 godzin w postaci nieaktywnych metabolitów (jednego głównego i trzech innych) oraz w bardzo małych ilościach w postaci niezmienionego produktu leczniczego.

Specjalne grupy pacjentów

Wiek i _płeć

Analiza populacyjna farmakokinetyki docetakselu została przeprowadzona w grupie 577 pacjentów. Uzyskane w tej grupie badanych parametry farmakokinetyczne, były bardzo zbliżone do parametrów uzyskanych w czasie badań I fazy. Wiek i płeć pacjentów nie miały wpływu na farmakokinetykę docetakselu.

Zaburzenia czynności wątroby

U niewielkiej liczby pacjentów (n = 23), u których wyniki badań biochemicznych wskazywały na niewielką lub umiarkowaną niewydolność wątroby (AlAT i AspAT > 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy i fosfataza zasadowa > 2,5- krotnej wartości górnej granicy normy), klirens całkowity leku był zmniejszony średnio o 27% (patrz punkt 4.2).

Zatrzymanie płynów

Klirens docetakselu nie różnił się u pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zatrzymaniem płynów. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zatrzymaniem płynów.

Leczenie skojarzone

Doksorubicyna

W przypadku stosowania docetakselu w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną, docetaksel nie wpływał na klirens doksorubicyny oraz na stężenie doksorubicynolu (metabolitu doksorubicyny) w surowicy. Jednoczesne stosowanie docetakselu, doksorubicyny i cyklofosfamidu nie wpływa na farmakokinetykę podawanych leków.

Kapecytabina

Badanie I fazy, w którym oceniano wpływ kapecytabiny na farmakokinetykę docetakselu i wpływ docetakselu na farmakokinetykę kapecytabiny, nie wykazało wpływu kapecytabiny na farmakokinetykę docetakselu (Cmax i AUC) oraz wpływu docetakselu na farmakokinetykę istotnego metabolitu kapecytabiny 5’-DFUR.

Cisplatyna

Klirens docetakselu w leczeniu skojarzonym z cisplatyną był podobny do obserwowanego w monoterapii. Profil farmakokinetyczny cisplatyny podawanej zaraz po wlewie dożylnym docetakselu jest podobny do obserwowanego podczas stosowania samej cisplatyny.

Cisplatyna i 5-fluorouracyl

Podczas jednoczesnego podawania docetakselu, cisplatyny i 5-fluorouracylu w grupie 12 pacjentów z guzami litymi nie stwierdzono zmiany właściwości farmakokinetycznych poszczególnych produktów leczniczych.

Prednizon i deksametazon

U 42 pacjentów badano wpływ prednizonu na farmakokinetykę docetakselu, podawanego ze standardową premedykacją deksametazonem.

Prednizon

Nie obserwowano wpływu prednizonu na farmakokinetykę docetakselu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań dotyczących potencjalnego rakotwórczego działania docetakselu.

Docetaksel wykazywał in vitro działanie mutagenne w testach: mikrojądrowym i aberracji chromosomowej w komórkach CHO-K1 i w badaniach in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Jednakże nie wykazywał działania mutagennego w teście Amesa ani w badaniu mutacji genowej CHO/HGPRT. Wyniki uzyskane w tych badaniach są spójne z aktywnością farmakologiczną docetakselu.

Niepożądane działania na jądra, obserwowane w badaniach toksyczności na gryzoniach sugerują, że docetaksel może zaburzać płodność u mężczyzn.

6. DANE FARMACEUTYCZNE: 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80

Etanol

Glikol propylenowy Disodu edetynian

Kwas cytrynowy bezwodny (dla ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka nieotwarta 2 lata.

Fiolka po otwarciu

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy ją zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast po otwarciu, za czas oraz warunki przechowywania odpowiada osoba podająca lek.

Po rozcieńczeniu roztworem do infuzji

Stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% glukozą wykazano przez 48 godzin przy przechowywaniu w pojemnikach “non-PVC” w temperaturze 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, osoba podająca produkt ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki jego przechowywania, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z PP zawierająca 2 ml koncentratu (20 mg docetakselu), 8 ml koncentratu (80 mg docetakselu),13 ml koncentratu (130 mg docetakselu) lub 20 ml koncentratu (200 mg docetakselu), zamknięta korkiem z gumy halobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i nakładką typu „flip-off".

Wielkość opakowań: 1 lub 5 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Docetaxel Pfizer jest lekiem przeciwnowotworowym i - podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji - podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworów produktu Docetaxel Pfizer należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się używanie rękawiczek.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu docetakselu lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu docetakselu z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie roztworu do stosowania dożylnego

Przygotowanie roztworu do infuzji

Z niniejszym produktem leczniczym (Docetaxel Pfizer, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, który zawiera tylko 1 fiolkę) NIE WOLNO stosować innych produktów leczniczych docetakselu zawierających 2 fiolki (koncentrat i rozpuszczalnik).

Docetaxel Pfizer 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji NIE wymaga wcześniejszego rozcieńczania rozpuszczalnikiem i jest gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy ją zużyć natychmiast po otwarciu.

Jeżeli fiolki są przechowywane w stanie schłodzenia, wymaganą liczbę pudełek koncentratu Docetaxel Pfizer do sporządzania roztworu do infuzji należy na 5 minut przed użyciem umieścić w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Do uzyskania wymaganej dawki dla pacjenta może być potrzebna więcej niż jedna fiolka produktu Docetaxel Pfizer, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Odpowiednią ilość produktu Docetaxel Pfizer, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy pobrać w warunkach aseptycznych przy użyciu skalowanej strzykawki.

Odpowiednią objętość produktu Docetaxel Pfizer, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy wstrzyknąć do worka z płynem infuzyjnym zawierających 5% roztwór glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do infuzji.

Należy stosować odpowiednią objętość płynu infuzyjnego tak, aby stężenie docetakselu nie było większe niż 0,74 mg/ml.

Worek z płynem infuzyjnym należy mieszać ręcznie, kołyszącym ruchem.

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów przeznaczonych do podawania pozajelitowego, roztwór docetakselu do infuzji należy przed zastosowaniem obejrzeć - roztwory zawierające osad należy usunąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20771

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.11.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.11.2014

43

1

Chemioterapia indukcyjna, a następnie chemioradioterapia (TAX324)

2

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność docetakselu w leczeniu indukcyjnym pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (ang. squamous cell carcinoma

3

of the head and neck, SCCHN) określano w randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu III fazy bez ślepej próby (TAX324). W badaniu tym wzięło udział 501 pacjentów z miejscowo zaawansowanym SCCHN oraz wskaźnikiem czynnościowym według WHO wynoszącym 0 lub 1. Populacja badana obejmowała pacjentów z guzem, który nie nadawał się do wycięcia, pacjentów z małym prawdopodobieństwem wyleczenia operacyjnego i pacjentów, u których zamierzano zachować narząd. Analiza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dotyczyła wyłącznie punktów końcowych w zakresie przeżycia i nie badano powodzenia leczenia pod względem zachowania narządu. Pacjentów randomizowano do jednej z dwóch grup. Pacjentom w grupie otrzymującej docetaksel podawano docetaksel (T) w dawce 75 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym, w pierwszej dobie,

Docetaxel Pfizer