+ iMeds.pl

Dofatrim-ject, (200 mg + 40 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń (200 mg + 40 mg) /mlCharakterystyka Dofatrim-ject, (200 mg + 40 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Dołatrim - Jcct. ( 200mg + 40 mg)/ml. roztwór do wstrzykiwali dla bvdla

2. SKLAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWA SUBSTANC JI CZYNNEJ

200 mg ml 40 mu ml


Siilladoksvna

j

Trimetoprim

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali

w

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bvdlo. Świnia

r'

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bvdlo:

*

Infekcje układu oddechowego wywołane przez FasteureUa spp.. Salmonella cluhlin. Streptococcus spp.. Corynohacterium pyogenes, Haemophilus somnus. Fusobacterium nccropliorum Infekcje układu pokarmowego wywołane przez F.coli, Salmonella spp.

Infekcje układu moczowo - płciowego wywołane przez Corynohacterium spp.. hi.coli . Salmonella spp. Streptococcus spp.,

Zanokcica wywołana przez Fusobacterium nccropliorum

Zapalenie gruczołu mlecznego wywołane przez F.coli . Staphyllococcus spp. Streptococcus spp Klebsiella spp.

Świnie:

Infekcje układu oddechowego wywołane przez Pasteurella multocicla. Staphy/lococcus spp. . Streptococcus spp.. Haemophilus spp.

Infekcje układu pokarmowego wywołane przez F.coli. Salmonella spp.

Infekcje układu moczowo - płciowego wywołane przez Streptococcus spp.. Corynohacterium w//v F.coli. Fryshipclothri.y rhusiopathiae

Zapalenia gruczołu mlecznego spowodowane przez Streptococcus spp . F.coli

Zapalenie otrzewnej wywołane przez F.coli

Zapalenie skóry wywołane przez Actinobactillus spp.. Fusohacterium nccrophorum. Staphyllococcus spp. . Streptococcus spp

Zapalenie stawów' spowodowane przez Actinobacillus suis. ('orynobactcrium pyogenes. Haemophilus parasuis. Streptococcus spp..

Zapalenie błon surowiczych spowodowane przez Haemophilus parasuis. Staphyllococcus spp. Streptococcus spp.

Zakażenia ran spowodowane przez beztlenowe bakterie, ('orynohacteriumspp.. F.coi Streptococcus spp.,

Zanokcica wywołana przez Fusohacterium nccrophorum. ('orynobactcrium iiyoWiics.

4.3. Przeciwwskazania

Nic stosować u zwierząt o znanej nadwrażliwości na sulfonamid\

Nie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby, nerek lub d\ skrazia

C    •>    ii    rn    m    J i

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego / docelowych gatunków zw ierząt

Iniekcje dożylne należy wykonywać powoli preparatem ogrzanym do temperatur} ciała. Iniekcje domięśniowe i podskórne należy wykonywać w przedniej połowie karku, wstrzykując w jedno miejsce nie więcej niż 20 ml preparatu.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zw ierzętom

Nie dotvczv

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W miejscu domięśniowego lub podskórnego wstrzyknięcia leku może pojawić się przejściowy obrzęk i bolesność nie wymagające leczenia.

Podanie dożylne u bydla może wywołać przejściową duszność lub pobudzenie nie wy magająee i n terwe n cj i we tery n a ryj n ej

4.7.    Stosow anie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Można stosować w czasie ciażv i okresie laktacji

V w

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Sulfonamidy mogą być wypierane z połączeń z. białkami wiążącymi osocza przez inne leki kwaśne, o wyższym powinowactwie wiązania.

Alkalizacja moczu przyspiesza wydalanie sulfonamidów, a zakwaszanie moczu zwiększa ryzyko pojawienia się kryształów w moczu.

4.9.    Dawkowanie i droga podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

1 ml preparatu na 10-15 kg m.c, co odpowiada od 16 do 24 mg aktywnych substancji na I kg m.c 1 raz dziennie przez 3-5 kolejnych dni.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastow ej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Zarówno sulfadoksyna jak i trimetoprim posiadają wysoki indeks terapeutyczny.

Przeciętna dawka przy podaniu parenteralnym wynosi 10-20 mg sulladoksyny na kg masy ciała i 2-4 mg trimetoprimu na kg masy ciała, podczas gdy 1.1) 50 dla najbardziej wrażliwych gatunków wynosi 2.900 mg na kg masy ciała po podaniu parenteralnym w przypadku sulladoksyny i 200 mg na kg masy ciała po podaniu parenteralnym w przypadku trimetoprimu.

4.11. Okresy karencji

Bydło - tkanki jadalne - 6 dni Świnia - tkanki jadalne - 7 dni. Mleko-2 dni

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

grupa farmakoterapeutvczna:    : leki do stosowania wewnętrznego w zakażeniach, leki

przeciw bakteryjne do stosowania wewnętrznego, sulfonamid)' i trimetopriin u raz / pochodnymi Kod ATCvet: OJOIE

5.1    Właściwości farmakochnamiczne

Sulfadoksyna działa na zasadzie antagonizmu konkurenesjnego u stosunku do kwasu p-

•*    W    » «1    W

aminobenzoesowego (PABA). wchodzącego w skład struktur) enzymu biorącego udział w s\ulezie kwasu foliowego. Zastąpienie PABA przez sulfonamid hamuje syntezę kwasu dihulrolbliowcgo hamując tym samym jeden z pierwszych etapów syntezy kwasów nukleinowych komórki bakier) jncj. Trimetoprim wykazuje zbliżone działanie blokując następu) etap s\ntcz.) kwasu foliowego < hamowanie reduktazy kwasu dihvdrofol¡owego, która przekształca go w kwas cz.terohsdrolóliosss

J    J    C    i    w    »    *

składnik koenzymu transferaz niezbędnych w procesie syntezy puryn i kwasów nukleinowych). Efektem hamowania lego samego toru metabolicznego ( dwóch kolejnych etapów przemian) lolianowej) jest lek będący połączeniem dwóch składników aktywnych wykazujących osobno działanie bakteriostatycznc oraz bakteriobójcze, większą aktywność, większe spektrum działania terapeutycznego niż poszczególne składniki, co pozwala na istotno zmniejszenie stosowamch dawek leku.

Dobra wrażliwość (MIC < 0.5 / 9.5 ug/ml) jest wskazana w przypadku:

Gram-pozytywne tlenowce:    Sfaphyl/ococcus anrens. streptococci. Actinomyees \/>/>

Corynobacleriitm spp.. Ery$hipe/othrix r/ntsiopalhiae. List er ¡a monocytogenes

Gram-negatywne tlenowce: ActinobaciUus spp.. Bonletella spp.. Bnicclla spp.. Enterobacteriaeeac t takie jak: Escherichia coli. Klchsicl/a spp.. Protcus spp. Salmonella spp.. Yersinia sppj.llaemopliiho spp.. Pasteurella spp

Beztlenowce: Aclinomyces spp.. Bacleroicles spp.. hisohacterium spp.. pewne ( loslriilitmi spp C 'hlamydia spp.

Umiarkowana wrażliwość (MIC 2/38 pg/ml) jest wskazana ss przypadku Mycobacteriitm spp. i pewnych Nocardia spp.

Oporność ( MIC >_ 4/72 ug/ml)) jest wykazana ss przypadku rikelsji. l.epiospira spp.. /’semlomonas aeruginosa. Mycoplasma spp.

5.2    Właściwości farmakokinetvcznc

Oba składniki aktywne szybko wchłaniają się /. miejsca parcnteralnego podania osiągając maksymalne stężenie w surowicy krwi ss okresie od 1 do 8 godzin. Trimetoprim łatwo przenika sio tkanek i płynów ustrojowych, co wyraża się wysokim współczynnikiem dystrybucji, który wynosi ponad I l/kg. Sulfadoksyna róssnież. przenika do ssszyslkieh tkanek organizmu, lecz ss nieco niższsm stopniu ( współczynnik dystrybucji niższy niz I I kg). I rimetoprim jest metabolizossany ss ok. 50"o. głównie na drodze demetylacji i ssydalany jest z moczem oraz kalem. Sulfadoksyna. podobnie jak reszta sulfonamidów ulega przemianom metabolicznym ss znacznie ssyższym stopniu ( 70-90",,). Są to głównie

procesy acetylacji. utleniania oraz w mniejszym stopniu sprzężenia z glukuronianami. siarczanami i glukozą. Wydalana jest z moczem, w mniejszym stopniu z. mlekiem, żółcią i śliną. formy zacetylowane i sprzężone wykazują bardzo slabe działanie przeciw bakteryjne, a proces acehlacii zmniejsza rozpuszczalność sulfadoksyny. Obydwa składniki aktywne wydalane sa głównie z moczem na drodze filtracji kłębuszkowej i sekrecji cewkowej. Niebezpieczeństwo kry stali/owania sulfonamidu w kanalikach nerkowych jest minimalne, gdy przestrzegane są ilości dawek dobowych, a zwierzęta mają swobodny dostęp do wody pilnej.

Podawanie produktu Dofatim — jeet domięśniowo cielętom wykazało dobrą biodostępność (80".o zarówno w przypadku sulfadoksyny jak i trimetoprimu. Pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe produktu w dawce 13.3 mg sulfadoksyny na 1 kg masy ciała oraz 2.7 mg trimetoprimu na 1 kg masy ciała wykazało Cmax dla sulfadoksyny i trimetoprimu na poziomie 26.75 */- 1.47 mg I oraz 0.4.3 + -0.14 mg/1, odpowiednio.

Okrese półtrwania po podaniu domięśniowym wvnosih 593 -/- 42 minutv dla sulfadoksvnv oraz

ml    II    %    m    m    m    m    mm

137+/-31 minut dla trimetorpimu. Wielkość dystry bucji trimetoprimu (3.406 +/- 0.753 1 kg) by I 9 ra/y wyższa niż w przypadku sulfadoksyny (0.384 - 0.017 1/kg)

U dorosłych krów okres półtrwania wyniósł 5.5 +i- ().7h oraz 1,3 + - 0.2h. odpowiednio.

Po podaniu produktu świniom okresy półtrwania wyniosły 7.93 h dla sulfadoksyny oraz 2.5 h dla trimetoprimu. Wielkość dystrybucji dla sulfadoksyny skalkulowanej w oparciu o parametry farmakokinetyczne wynosiła 0.36 1/kg. Wielkość dystrybucji trimetoprimu by ła na poziomie I I kg i niezależna od sposobu podania.

Biodostępność produktu podawanego domięśniowo wykazała 94% dla sulfadoksyny ora/. 620 dla trimetoprimu


SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE


Skład jakościowy substancji pomocniczy cli

Dietanoloamina Glicerolu form a 1 Glikol propylenowy 2-pirolidon Sodu chlorek Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwali

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3 Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonsty tueji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

4    lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

5    dni po pierwszym otwarciu produktu leczniczego

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowy waniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 nC. Nie zamrażać

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelka ze szkła oranżowego typu II z korkiem z gumy bromolnitvlowej i aluminiowvm uszczelnieniem o pojemności 100 ml i 250 ml

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpad} należ} unieszkodliwić zgodnie z obowiązuj ącym i przepisani i.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Holandia


NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I 19801


DO

NA


DATA WYDANIA PIERWSZEGO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA


23.10.2001 r.

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANI A, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

Dofatrim-Ject, (200 mg + 40 mg)/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń