Imeds.pl

Doksycyklina Calier 500 Mg/G Proszek Do Podawania W Wodzie Do Picia Dla Kur, Indyków I Świń 500 Mg/G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DOKSYCYKLINA CALI ER 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia dla kur. indyfcfew świń.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

I gram produktu leczniczego weterynaryjnego zawiera:

Doksycyklina (w postaci hyklanu)......................................... 500 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do podania w wodzie do picia Żółty proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Kur}' (brojlery)

Świnie (w okresie tuczu)

Indyki

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Kury’ (brojlery) i indyki: zapobieganie i leczenie chronicznych zakażeń układu oddechowego (CRD) wywołanych przez Mycoplasma gallisepticum.

Świnie (w okresie tuczu): zapobieganie i leczenie zespołu oddechowego świń wywoływanego przez wrażliwe szczepy Pasteurella multocida.

W przypadku wystąpienia infekcji, konieczne jest potwierdzenie diagnozy badaniem bakteriologicznym, w tym określenie wrażliwości wywołujących je bakterii na antybiotyk.

Przed poddaniem leczeniu wszystkich zwierząt choroba pow'inna być zdiagnozowana u części zwierząt.

4.3    Przeciwwskazania

Nie podawać zwierzętom z nadwrażliwością na tetracykliny.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami wątrobowymi.

Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami pracy nerek.

Patrz punkt 4.7

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Z powodu możliwości rozwoju oporności bakterii należy unikać podawania zbyt małych dawek leku i/lub leczenia przez zbyt krótki okres czasu.

4.5    Specjalne środki ostrożności doty czące stosowania Specjalne środki ostrożności doty czące stosowania u zwierząt

Nieprawidłowe używanie produktu leczniczego weterynaryjnego może zwiększyć częstość występowania bakterii opornych na doksycyklinę i z powodu możliwej oporności krzyżowej może zmniejszyć skuteczność leczenia innymi tetracyklinami.

Kiedy eradykacja patogenów nie jest możliwa, leczenie należy połączyć ze stosowaniem dobrych praktyk zarządzania, tj. utrzymaniem higieny, prawidłową wentylacją, unikaniem nadmiernego zagęszczenia zwierząt,

W celu uniknięcia wytrącenia się produktu nie należy stosować stężeń mniejszych niż 0,23 g proszku/I wody przy pH wyższym lub równym 7,5.

Do wody zawierającej produkt leczniczy nie dodawać kwasów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwością na tetracykliny powinny zachować szczególną ostrożność w czasie kontaktu z produktem lub wodą zawierającą produkt.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania pyłu w trakcie przygotowywania i podawania roztworów wodnych zawierających produkt. Nosić nieprzepuszczalne rękawiczki (np. gumowe lub lateksowe) i odpowiednią maskę przeciwpyłową (np. jednorazowe półmaski ochronne zabezpieczające przed zanieczyszczeniem układu oddechowego odpowiadające normie EN 149).

W przypadku dostania się produktu do oczu lub na skórę należy miejsca te spłukać dużą ilością czystej wody a jeśli wystąpią objawy podrażnienia udać się do lekarza. Bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć ręce i skórę narażoną na zanieczyszczenie.

W przypadku pojawienia się objawów podrażnienia takich jak zaczerwienienie skóry należy udać się do lekarza i pokazać mu ulotkę informacyjną dołączoną do opakowania. Obrzęk twarzy, warg i oczu oraz trudności w oddychaniu wskazują na poważne objawy i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Nie palić, nie jeść i nie pić w trakcie pracy z produktem.

Podczas mieszania go z wodą uwzględnić środki ostrożności w celu uniknięcia powstawania pyłu. By

#    ^ J ^ ^    ^    ^    pppppp y Y' 'S' Y' Y' Y' ^

v v v v v v ‘s v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v '/'/ v v v    v v v v v v v v v v v v v ’/’/ v v v v v v v v v v v v v v ’/'/ v y y y y y y y y '/'/ v v

'/ V V    y    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    V    '/    V    V    V    V    '/'/    ‘S V 'S '/ V '/ V V V V V V V V V V V V V V '/ V '/ V V V V V V V V V 'S 'S    V    '/    V    'S    'S    V    V V V V V V V V V V V V V V V V '/ V V V V    V    V V V V V '/'/ V V V '/ V V V V

'/'/ ‘s v y y ’s y y v v v v v ‘s    v v v v v v v v v v v v ‘s v V v v v V * ' * * * * vv v v v v v v v v v v v    v ’/ v ’/ v v v v v v v v v v v v v v y v y '/ v '/ '/ v v v v ’/ v v v v v '/ '/ v v y y y y y y y y y y y y v v v

v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ’/'/ v v v v v v v v v v '/ v v ’/'/ v v '/'/’/’/ v ’/'/'/'/'/ v v v v    v v v '/'/'/ y y y y y y y y '/'/ v v '/'/ ‘s

v v v v y v ‘s v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v '/ v    v '/'/ v v    v    v    v v v v v '/ v '/ ‘s    v    v    v    v    v v v v v v    v    v v v v v v v v v v v v v y y y y y y y ’s ’s v v v v

V V V y V V V V V V V V V V V V V V V V V V ‘S ‘S V V ‘S ‘S V V ‘S ‘S “/“/ V V V ’/ V V V ’/ V V V V T/ V V ’/ V V V V V V V V ’/ V    V    V V    V    V '/‘/‘S V    V V 'S V V '/ V '/ V “/ V ’/ V

............... .. y y V .. y V y . . .

v    v    v    v    v    v    v    v    v    v    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y

v    v    v    •/    v    v    v    v    v    v    v    v    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    v    v    v

v    v    v    v    v    v    v    v    v    v    v    v    v    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    v

.    .    .    .    .    .    •    ■    ■    i    >.    i    »■    y    y    i;    y    y    y    y    ..    y    • >    • •    .    i

y    y    y    y

•/    y    y    y

y    y    y    y

V    V    V    *

Y

Y y

Wodę do picia zawierającej produkt nie należy przechowywać w naczyniach metalowych.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania Do podania w wodzie do picia.

Kury' (brojlery): 20 mg doksycykliny/kg m.c./ dzień (co odpowiada 40 mg preparatu /kg m.c./ dzień), przez 3-5 dni.

Indyki: 20 mg doksycykliny/kg m.c./ dzień (co odpowiada 40 mg preparatu /kg m.c./ dzień), przez 5 dni.

Ilość produktu w mg / 1 wody =

(40 mg preparatu /kg m.c./dzień x średnia masa ciała leczonych zwierząt (kg)) / dzienne spożycie wody na kg m.c. (1)

Świnie (w okresie tuczu): 10 mg doksycykliny/ kg tn.c./ dzień (co odpowiada 20 mg preparatu /kg m.c./ dzień), przez 5 dni.

Ilość produktu w mg / 1 wody =

(20 mg preparatu /kg m.c./dzień x średnia masa ciała leczonych zwierząt (kg)) / dzienne spożycie wody na kg m.c. (I)

W oparciu o zalecaną dawkę leku, ilość i masę ciała leczonych ptaków należy obliczyć dokładną dzienną ilość produktu wg wzoru:

... mg doksycykliny Średnia masa ciała

/kg m.c./dzień x leczonych zwierząt (kg) =... mg preparatu

r-    i . ii ,    i

Średnie dzienne spożycie wody (1) przez zwierzę    na litr wody do picia

Aby zapewnić właściwe dawkowanie masa ciała zwierząt powinna być określona tak dokładnie jak to jest możliwe. Pobór wody z lekiem przez zwierzęta jest zależne od ich stanu klinicznego. W celu uzyskania prawidłowego dawkowania można korygować stężenie produktu w wodzie do picia.

Dla uniknięcia wytrącenia się produktu nie należy stosować stężeń mniejszych niż 0,23 g proszku/l wody przy pH wyższym lub równym 7,5.

Należy zapewnić leczonym zwierzętom odpowiedni dostęp do systemów pojenia. Woda z produktem musi być jedynym dostępnym rodzajem wody do picia, a dla pokrycia dziennego spożycia powinna być przygotowana jej dostateczna ilość.

Jeśli zawartość opakowania nie jest zużywana jednorazowo, zalecane jest stosowanie odpowiednio skalibrowanych urządzeń ważących. Dzienna ilość produktu ma być dodana do wody tak, by cały lek został zużyty ciągu 24 godzin. Woda z produktem leczniczym powinna być świeża, przygotowywana co 24 godz. Zaleca się przygotowanie stężonego roztworu wstępnego - około 100 gramów produktu na litr wody - następnie rozcieńczyć do dalszego pożądanego stężenia terapeutycznego. Alternatywnie, stężony roztwór może być stosowany w dozownikach wody.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Podanie 40 mg/kg m.c. u świń i 80 mg/kg m.c. u drobiu (w obu przypadkach 4 razy więcej niż dawka zalecana), przez 5 dni nie powodowała wystąpienia objawów niepożądanych.

Po przedawkowaniu należy przerwać podawanie leku i zastosować leczenie objawowe.

4.11    Okres (-y) karencji

w

Świnie:

6 dni.


Tkanki jadalne:

Kury:

Tkanki jadalne:    6    dni.

Jaja: Produkt nie dopuszczony do stosowania u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Indyki:

Tkanki jadalne:    9    dni.

Jaja: Produkt nie dopuszczony do stosowania u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

kod ATCvet: QJ01AA02 - Doksycyklina

Grupa farmakoterapeutyczna: Przcciwbakteryjne do stosowania ogólnego; tetracykliny,

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Doksycyklina jest antybiotykiem bakteriostatycznym, działającym na proces syntezy białka u wrażliwych drobnoustrojów.

Doksycyklina jest półsyntetyczną tetracykliną pochodząca od oksytetracykliny. Działa na podjednostkę 30 S rybosomu bakteryjnego, z którym wiąże się odwracalnie, blokując możliwość połączenia się aminoacylo-tRNA (transferowy RNA) do kompleksu mRNA - rybosom, co zapobiega dołączeniu nowego aminokwasu do tworzonego łańcucha białkowego i blokowanie syntezy białka.

Doksycyklina jest aktywna wobec Mycoplasma spp. (kury i indyki) i Pasteurella multicida (świnie w okresie tuczu).

Stężenie graniczne („breakpoinr, MIC) dla wskazanych mikroorganizmów wynosi:

Breakpoints ( li s/m 1)

NCCLS 2000

Wrażliwe

Pośrednie

Oporne

Enterobacteriaceae

<4

8

> 16

Pseudomonas aeruginosa i inne nie enterobakterie

<4

8

> 16

Breakpoints: Wrażliwość (S), i oporność (R). Źródło: NCCLS 2000.

Wrażliwość na doksycyklinę szczepów Pasterella multocida izolowanych od świń w okresie tuczu w 2004 roku określano za pomocą metody rozcieńczeń w agarze. Wartość MIC90 przedstawiono w kolejnej tabeli (źródło: breakpoints: NCCL 2000).

NCCLS 2000

Pasterella multocida

MIC90

0,250

Breakpoints

Wrażliwe < 4 pg/ml

MIC90 mikroorganizmów związanych z występowaniem zespołu oddechowego świń.

Wrażliwość na doksycyklinę szczepów Mycoplasma gallisepticum izolowanych od indyków w okresie 2007-2010 określano za pomocą metody rozcieńczeń w agarze. Wartość MIC90 przedstawiono w tabeli:

Szczepy

MIC9o(pg/ml.)

M. gallisepticum

0,5


Występują dwa mechanizmy oporności na tetracykliny:

Jeden, to mechanizm oparty na zmniejszającym się powinowactwie rybosomu do kompleksu tetracyklina-Mg2 powstający na drodze mutacji. Jest to mechanizm ochronny rybosomów, w którym synteza białka jest mniej wrażliwa na działanie hamujące (Prescott et.al., 2000).

Drugi mechanizm, mający o wiele większe znaczenie dla oporności na tetracykliny jest pochodzenia plazmidowego i charakteryzuje się zmniejszeniem wewnątrzkomórkowej akumulacji leku. Podstawą jego jest ograniczenie aktywnego transportu tetracyklin do komórek powodowanego zmianami w zewnętrznej warstwie błony komórkowej zwiększającej odpływ (lub eliminujący aktywną pompę) przez uzyskanie nowego systemu transportu przez błonę komórkową (Prescott et al., 2000). Zmiany w

efektywności systemu transportowego są wywoływane przez indukcyjne białka zakodowane w plazmidach i transpozonach. Ponieważ mechanizm działania wszystkich tetracyklin jest ten sam, gdy dochodzi do zwiększenia oporności no doksycyklinę pojawia się oporność krzyżowa dla całej grupy.

Oporność na tetracykliny nie musi być tylko spowodowana terapią z użyciem tetracyklin ale również może być wywołana leczeniem innymi antybiotykami, prowadząc do selekcji szczepów wieloopornych, w tym opornych na tetracykliny. Pomimo że minimalne stężenia hamujące (MIC) są z reguły niższe dla doksycykliny niż dla tetracyklin starszej generacji, patogeny oporne na jedną tetracyklinę są z reguły oporne również na doksycyklinę (oporność krzyżowa). Należy unikać zarówno leczenia długoterminowego jak i leczenia przez zbyt krótki czas i/lub leczenia dawkami niższymi niż terapeutyczne ponieważ może to prowadzić do wytworzenia oporności antybiotykowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Biodostępność doksycykliny po podaniu doustnym jest bardzo wysoka. U większości gatunków, po podaniu tą drogą osiąga wartości powyżej 70%.

Karmienie może zmienić biodostępność podawanej doustnie doksycykliny. U zwierząt głodzonych biodostępność doksycykliny jest wyższa o około 10 - 15% niż u zwierząt karmionych. Doksycyklina, ze względu na wysoką rozpuszczalność w tłuszczach, jest dobrze dystrybuowana w organizmie. Dostaje się zarówno do tkanek dobrze unaczynionych jak też peryferyjnych. Ulega akumulacji w wątrobie, nerkach, kościach i jelitach, podlega wrotnemu krążeniu wątrobowemu.

W płucach zawsze uzyskuje wyższe stężenia niż w osoczu. Stężenia terapeutyczne były wykrywane w ciele wodnistym oka, mięśniu sercowym, w narządach rozrodczych, mózgu i gruczole mlekowym. Wiąże się z białkami osocza w 90 - 92%.

40% podanej dawki jest metabolizowane i w większości wydalane z kałem (z żółcią i przez jelita), głównie w postaci sprzężonej, nieaktywnej mikrobiologicznie.

Kury

Po podaniu doustnym, doksycyklina jest szybko wchłaniana, osiągając stężenie maksymalne (Cmax) po około 1,5 godziny od podania. Jej biodostępność wynosi 75%. Obecność pokarmu w przewodzie pokarmowym zmniejsza jaj wchłanianie, biodostępność wynosi wtedy 60% a czas potrzebny na osiągniecie stężenia maksymalnego (C,nax) ulega wydłużeniu do (TIIiax) 3,3 godz.

Świnie w okresie tuczu

U świń leczonych zalecaną dawką, stężenie maksymalne w stanie spoczynkowym (Cmax.ss) w krwi wyniosło 0,83 pg/ml (SD = 0,29), minimalne stężenie w stanie spoczynkowym (C imn.ss) w krwi wyniosło 0,22 pg/ml, a Cave.ss = 0,49. Po podaniu doustnym 10 mg doksycykliny /kg m.c. u świń biodostępność wyniosła 24,8 ± 4,6%. Okres półtrwania (t 1/2) wynosił 4,6 godz., klirens osoczowy 0,15 1/h.kg i pozorna objętość dystrybucji 0,89 1/kg.

Indyki:

Po podaniu zalecanej dawki, stężenie maksymalne w stanie spoczynkowym (Cmax.ss) w krwi wyniosło

4,12 pg/ml, minimalne stężenie w stanie spoczynkowym (C min.ss) w krwi - 2,27 pg/ml, a AUCSS =

241,5 |ig.h/ml.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 36 miesięcy. Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego niezużyty produkt należy wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z który ch je wykonano

Torby z poliestru, aluminium i polietylenu niskociśnieniowego, zamknięte termicznie zawierające 1 kg produktu.

Tekturowy' pojemnik zawierający 5 toreb po 1 kg.

Pudełko zawierające 10 toreb po 1 kg.

Tekturowy pojemnik zawierający 25 toreb po 1 kg.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy' unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelones, 26. Pla del Ramassa

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

Hiszpania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1909/09

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DD/MM/RRRR

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

MM/RRRR

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.