Imeds.pl

Dolenio 1178 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dolenio, 1178 mg, tabletki powlekane

Glucosaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dolenioi w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio

3.    Jak przyjmować lek Dolenio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dolenio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dolenioi w jakim celu się go stosuje

Lek Dolenionależy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Glukozamina jest substancją występującą naturalnie w ustroju i jest niezbędna dla płynu stawowego i chrząstki.

Lek Doleniodostępny w postaci tabletek jest stosowany w celu zmniejszenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest rodzajem zmian zwyrodnieniowych stawu, którego objawami są: sztywność (po nocnym śnie lub długim odpoczynku), ból podczas poruszania się (na przykład podczas wchodzenia na schody lub chodzeniu po nierównej powierzchni), które przemijają po odpoczynku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Dolenionależy skonsultować się z lekarzem: tylko lekarz może zdiagnozować chorobę zwyrodnieniową stawów i wykluczyć obecność innych chorób dotyczących stawu, w przypadku których należy zastosować inne leczenie.

Kiedy nie przyjmoać leku Dolenio

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na skorupiaki, ponieważ substancja czynna leku, glukozamina jest produkowana ze skorupiaków.

Nie wolno stosować leku Doleniou dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję glukozy. Po rozpoczęciu leczenia glukozaminą mogą być konieczne częstsze kontrole stężenia glukozy we krwi pacjenta;

•    jeśli u pacjenta zdiagnozowano czynniki ryzyka chorób serca i naczyń (np. nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzycę, hipercholesterolemię lub jeśli pacjent pali tytoń). Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia oznaczyć stężenie cholesterolu, ponieważ w kilku przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu (hipercholesterolemię);

•    jeśli pacjent choruje na astmę. Leczenie glukozaminą może spowodować pogorszenie objawów astmy;

•    jeśli u pacjenta jest zmniejszona czynność nerek lub wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań u takich pacjentów i nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania leku.

Inne leki i Dolenio

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest szczególnie ważne, aby powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków:

•    tetracykliny (leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach),

•    warfarynę lub podobne leki (leki przeciwzakrzepowe stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi). W skojarzeniu z glukozaminą, działanie leków przeciwzakrzepowych może być nasilone. W związku z tym, podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia glukozaminą, takich pacjentów należy szczególnie uważnie obserwować.

Dolenioz jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością płynu i można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Doleniopodczas ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli podczas stosowania leku Doleniowystępują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. Jak przyjmować lek Dolenio

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 1 tabletka (1178 mg) na dobę dla dorosłych.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Doleniou dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Glukozamina nie jest wskazana do leczenia ostrych objawów bólowych. Objawy mogą nie ustąpić (zwłaszcza ból) przez kilkanaście tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli po 2-3 miesiącach objawy nie ustąpią, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ wymagana jest ponowna ocena dalszego leczenia.

Lek należy zażywać doustnie. Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością wody lub innego płynu i można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dolenio

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Dolenio, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania glukozaminy mogą obejmować ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, ból stawów, nudności, wymioty, biegunkę i zaparcie. W przypadku przedawkowania należy przerwać zażywanie glukozaminy.

Pominięcie zażycia leku Dolenio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dolenio

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Dolenio, objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie glukozaminą i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu, lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów): ból głowy, uczucie zmęczenia, nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów): wysypka, świąd i nagłe zaczerwienienie skóry.

Częstość występowania nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wymioty, pokrzywka, obrzęk stóp lub kostek, obrzęk naczynioruchowy. Zaostrzenie istniejącej wcześniej astmy, pogorszenie wyników kontroli poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą.

Zgłaszano również zwiększenie stężenia cholesterolu. Nie można określić, czy te przypadki były bezpośrednio związane z zażywaniem leku Dolenio.

Lek Doleniomoże powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i rzadko żółtaczkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Dolenio

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dolenio

-    Substancją czynną leku jest glukozamina. Jedna tabletka powlekana zawiera 1884,60 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg siarczanu glukozaminy lub 1178 mg glukozaminy.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki Powidon K30 Makrogol 4000 Magnezu stearynian Otoczka Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Glikol propylenowy Polisorbat 80

Jak wygląda lek Dolenioi co zawiera opakowanie

Lek Doleniosą to białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do przełamania tabletki w celu ułatwienia jej połykania a nie do podziału na dwie równe dawki.

Wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek powlekanych w butelce z HDPE z zakrętką z HDPE lub 4, 20, 30, 60 i 90 tabletek powlekanych w blistrach Al/PVC/PVDC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Blue Bio Pharmaceuticals Limited, 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia

Wytwórca:

Jemo-pharm A/S Hasselvej 1 DK-4780 Stege Dania

Central - Pharma Limited Caxton Road Bedford MK41 0XZ Wielka Brytania

Wasdell Packaging Limited Unit 6-8, Euroway Industrial Estate,

Blagrove, Swindon, Wiltshire,

SN5 8YW,

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Tavimin 1500 mg Filmtabletten Belgia: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tabletten Bułgaria: Bonartos 1178 Mr ^HaMHpaHH TaóaeTKH Czeska Republika: Bayflex 1178 mg Cypr: Dolenio

Niemcy: Dolenio 1178 Filmtabletten Dania: Dolenio Estonia: Dolenio

Francja: Dolenio 1178 mg, comprime pellicule Grecja: Dolenio

Węgry: Dolenio1500 mg filmtabletta Islandia: Dolenio

Irlandia: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets Litwa: Dolenio1178 mg plevele dengtos tabletes Luksemburg: Dolenio 1178 mg, comprime pellicule Łotwa: Dolenio 1178 mg apvalkotas tablets Malta: Dolenio

Holandia: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Norwegia: Dolenio

Polska: Dolenio

Portugalia: Dolenio

Rumunia: Slideflex

Szwecja: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter Słowenia: Dolenio 1178 mg

Słowacja: Dolenio 1178 mg filmsko oblozene tablete Wielka Brytania: Dolenio 1500 Film cotaed tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015-02-06

5