+ iMeds.pl

Dolenio 1178 mgUlotka Dolenio

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dolenio, 1178 mg, tabletki powlekane

Glucosaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dolenioi w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio

3.    Jak przyjmować lek Dolenio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dolenio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dolenioi w jakim celu się go stosuje

Lek Dolenionależy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Glukozamina jest substancją występującą naturalnie w ustroju i jest niezbędna dla płynu stawowego i chrząstki.

Lek Doleniodostępny w postaci tabletek jest stosowany w celu zmniejszenia objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest rodzajem zmian zwyrodnieniowych stawu, którego objawami są: sztywność (po nocnym śnie lub długim odpoczynku), ból podczas poruszania się (na przykład podczas wchodzenia na schody lub chodzeniu po nierównej powierzchni), które przemijają po odpoczynku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Dolenio

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Dolenionależy skonsultować się z lekarzem: tylko lekarz może zdiagnozować chorobę zwyrodnieniową stawów i wykluczyć obecność innych chorób dotyczących stawu, w przypadku których należy zastosować inne leczenie.

Kiedy nie przyjmoać leku Dolenio

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na skorupiaki, ponieważ substancja czynna leku, glukozamina jest produkowana ze skorupiaków.

Nie wolno stosować leku Doleniou dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję glukozy. Po rozpoczęciu leczenia glukozaminą mogą być konieczne częstsze kontrole stężenia glukozy we krwi pacjenta;

•    jeśli u pacjenta zdiagnozowano czynniki ryzyka chorób serca i naczyń (np. nadciśnienie tętnicze krwi, cukrzycę, hipercholesterolemię lub jeśli pacjent pali tytoń). Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia oznaczyć stężenie cholesterolu, ponieważ w kilku przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu (hipercholesterolemię);

•    jeśli pacjent choruje na astmę. Leczenie glukozaminą może spowodować pogorszenie objawów astmy;

•    jeśli u pacjenta jest zmniejszona czynność nerek lub wątroby, ponieważ nie przeprowadzono badań u takich pacjentów i nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania leku.

Inne leki i Dolenio

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jest szczególnie ważne, aby powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków:

•    tetracykliny (leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach),

•    warfarynę lub podobne leki (leki przeciwzakrzepowe stosowane w celu zapobiegania krzepnięciu krwi). W skojarzeniu z glukozaminą, działanie leków przeciwzakrzepowych może być nasilone. W związku z tym, podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia glukozaminą, takich pacjentów należy szczególnie uważnie obserwować.

Dolenioz jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością płynu i można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Doleniopodczas ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli podczas stosowania leku Doleniowystępują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. Jak przyjmować lek Dolenio

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 1 tabletka (1178 mg) na dobę dla dorosłych.

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania, ponieważ nie przeprowadzono badań.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Doleniou dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Glukozamina nie jest wskazana do leczenia ostrych objawów bólowych. Objawy mogą nie ustąpić (zwłaszcza ból) przez kilkanaście tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli po 2-3 miesiącach objawy nie ustąpią, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, ponieważ wymagana jest ponowna ocena dalszego leczenia.

Lek należy zażywać doustnie. Tabletki należy połykać popijając je niewielką ilością wody lub innego płynu i można je zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dolenio

Jeśli pacjent zażył zbyt dużo tabletek leku Dolenio, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania glukozaminy mogą obejmować ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, ból stawów, nudności, wymioty, biegunkę i zaparcie. W przypadku przedawkowania należy przerwać zażywanie glukozaminy.

Pominięcie zażycia leku Dolenio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dolenio

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Dolenio, objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać leczenie glukozaminą i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności w połykaniu, lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy).

Zgłoszono następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów): ból głowy, uczucie zmęczenia, nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów): wysypka, świąd i nagłe zaczerwienienie skóry.

Częstość występowania nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wymioty, pokrzywka, obrzęk stóp lub kostek, obrzęk naczynioruchowy. Zaostrzenie istniejącej wcześniej astmy, pogorszenie wyników kontroli poziomu cukru u pacjentów z cukrzycą.

Zgłaszano również zwiększenie stężenia cholesterolu. Nie można określić, czy te przypadki były bezpośrednio związane z zażywaniem leku Dolenio.

Lek Doleniomoże powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i rzadko żółtaczkę.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Dolenio

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Dolenio

-    Substancją czynną leku jest glukozamina. Jedna tabletka powlekana zawiera 1884,60 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg siarczanu glukozaminy lub 1178 mg glukozaminy.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki Powidon K30 Makrogol 4000 Magnezu stearynian Otoczka Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Glikol propylenowy Polisorbat 80

Jak wygląda lek Dolenioi co zawiera opakowanie

Lek Doleniosą to białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do przełamania tabletki w celu ułatwienia jej połykania a nie do podziału na dwie równe dawki.

Wielkości opakowań: 30 lub 90 tabletek powlekanych w butelce z HDPE z zakrętką z HDPE lub 4, 20, 30, 60 i 90 tabletek powlekanych w blistrach Al/PVC/PVDC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Blue Bio Pharmaceuticals Limited, 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia

Wytwórca:

Jemo-pharm A/S Hasselvej 1 DK-4780 Stege Dania

Central - Pharma Limited Caxton Road Bedford MK41 0XZ Wielka Brytania

Wasdell Packaging Limited Unit 6-8, Euroway Industrial Estate,

Blagrove, Swindon, Wiltshire,

SN5 8YW,

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Tavimin 1500 mg Filmtabletten Belgia: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tabletten Bułgaria: Bonartos 1178 Mr ^HaMHpaHH Taônerau Czeska Republika: Bayflex 1178 mg Cypr: Dolenio

Niemcy: Dolenio 1178 Filmtabletten Dania: Dolenio Estonia: Dolenio

Francja: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé Grecja: Dolenio

Węgry: Dolenio1500 mg filmtabletta Islandia: Dolenio

Irlandia: Dolenio 1178 mg Film-coated tablets Litwa: Dolenio1178 mg plèvele dengtos tabletès Luksemburg: Dolenio 1178 mg, comprimé pelliculé Łotwa: Dolenio 1178 mg apvalkotäs tablets Malta: Dolenio

Holandia: Dolenio 1178 mg Filmomhulde tablet

Norwegia: Dolenio

Polska: Dolenio

Portugalia: Dolenio

Rumunia: Slideflex

Szwecja: Dolenio 1178 mg filmdragerade tabletter Słowenia: Dolenio 1178 mg

Słowacja: Dolenio 1178 mg filmsko oblozene tablete Wielka Brytania: Dolenio 1500 Film cotaed tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015-02-06

5

Dolenio

Charakterystyka Dolenio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dolenio, 1178 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1884,60 mg glukozaminy siarczanu z sodu chlorkiem, co odpowiada 1500 mg siarczanu glukozaminy lub 1178 mg glukozaminy.

Substancja pomocnicza: sód 151 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Linia podziału służy tylko do przełamania tabletki w celu ułatwienia jej połykania, a nie do podziału jej na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów łagodnej do umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Jedna tabletka na dobę.

Glukozamina nie jest wskazana do leczenia ostrych objawów bólowych. Objawy mogą nie przeminąć (zwłaszcza ból) przez kilkanaście tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach, nawet dłużej. Jeśli po 2-3 miesiącach objawy nie przeminą, należy ponownie ocenić leczenie glukozaminą.

Tabletki można zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych p opulacji

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono specyficznych badań u pacjentów w podeszłym wieku, ale na podstawie doświadczeń klinicznych nie jest wymagane dostosowanie dawki, jeśli produkt leczniczy jest stosowany w leczeniu zdrowych pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności, produkt Dolenionie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby:

Ponieważ nie przeprowadzono badań w tych grupach, nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy podawać produktu Doleniopacjentom z alergią na skorupiaki, ponieważ substancja czynna jest uzyskiwana ze skorupiaków.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz musi skonsultować pacjenta w celu wykluczenia choroby stawów, w przypadku której należy rozważyć inne leczenie.

U pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy należy kontrolować stężenie glukozy we krwi oraz, co istotne, zapotrzebowanie na insulinę przed rozpoczęciem leczenia oraz okresowo w trakcie leczenia.

U pacjentów ze znanym czynnikiem ryzyka choroby serca i naczyń zaleca się monitorowanie stężenia lipidów we krwi, ponieważ w kilku przypadkach, u pacjentów leczonych glukozaminą obserwowano występowanie zwiększonego stężenia cholesterolu.

Opisano przypadki zaostrzenia objawów astmy wywołane rozpoczęciem leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po przerwaniu podawania glukozaminy).W związku z tym, pacjenci z astmą u których rozpoczynane jest leczenie glukozaminą powinni mieć świadomość, że objawy astmy mogą nasilić się.

Ten produkt leczniczy zawiera 6,25 mmol (lub 151 mg) sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną podażą sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia skojarzonego glukozaminą zgłaszano nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn (np. warfaryny). W związku z tym, pacjentów leczonych pochodnymi kumaryny należy uważnie monitorować podczas rozpoczynania oraz po zakończeniu leczenia glukozaminą.

Jednoczesne leczenie glukozaminą może zwiększać wchłanianie i stężenie tetracyklin w surowicy, niemniej jednak kliniczne znaczenie tej interakcji jest prawdopodobnie ograniczone.

Ponieważ dane dotyczące możliwych interakcji z glukozaminą są ograniczone, zwykle należy pamiętać o możliwości zmiany odpowiedzi lub zmiany stężenia stosowanych jednocześnie leków.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt są niewystarczające. Nie należy stosować glukozaminy podczas ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania glukozaminy do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym, nie zaleca się stosowania glukozaminy podczas karmienia piersią, ponieważ brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli występują zawroty głowy lub senność, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to nudności, ból brzucha, niestrawność, zaparcie i biegunka. Dodatkowo zgłaszano występowanie bólu głowy, uczucia zmęczenia, wysypki, świądu i zaczerwienienia twarzy. Zgłoszone działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i przemijające.

W tabeli poniżej podano działania niepożądane z podziałem na klasyfikację narządów i układów z podaniem ich częstości występowania (bardzo często > 1/10; często > 1/100 do < 1/10; niezbyt często > 1/1000 do < 1/100; rzadko > 1/10 000 do < 1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000; częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Częśtość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Uczucie

zmęczenia

Zawroty głowy

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma / zaostrzenie astmy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności Ból brzucha Niestrawność Biegunka Zaparcie

Wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Nagłe

zaczerwienienie

Obrzęk

naczynioruchowy

Pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieprawidłowa kontrola cukrzycy Hipercholesterolemia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk / obrzęk obwodowy

Zgłaszano przypadki występowania hipercholesterolemii, astmy, zaostrzenia i nieprawidłowej kontroli glikemii, ale nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Produkt Doleniomoże rzadko powodować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i żółtaczkę.

Pacjenci z cukrzycą

Pogorszenie wyników kontroli stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą. Częstość nie znana.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przypadkowego lub celowego przedawkowania glukozaminy mogą obejmować ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, ból stawów, nudności, wymioty, biegunkę lub zaparcie.

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie glukozaminą i jeśli konieczne, zastosować standardowe leczenie wspomagające.

Podczas badań klinicznych u jednej z pięciu młodych zdrowych osób, po infuzji glukozaminy w dawce do 30 g wystąpił ból głowy.

Dodatkowo, zgłoszono jeden przypadek przedawkowania u 12-letniej dziewczyny, która zażyła doustnie 28 g chlorowodorku glukozaminy. Wystąpił u niej ból głowy, wymioty i dezorientacja. Pacjentka w pełni wyzdrowiała.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;

Kod ATC: M 01 AX 05

Glukozamina jest substancją endogenną, prawidłowym składnikiem łańcucha polisacharydowego macierzy chrząstki i płynu maziówkowego. W badaniach in vitro oraz in vivo wykazano, że glukozamina stymuluje chondrocyty do syntezy fizjologicznych glukozaminoglikanów i proteoglikanów oraz komórki maziówki do produkcji kwasu hialuronowego.

Nie jest znany mechanizm działania glukozaminy.

Nie można ocenić czasu po jakim wystąpi odpowiedź na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukozamina jest względnie małą cząsteczką (masa cząsteczkowa wynosi 179) i jest dobrze rozpuszczalna w wodzie oraz hydrofilnych rozpuszczalnikach organicznych.

Dostępne dane dotyczące farmakokinetyki glukozaminy są ograniczone. Nie jest znana bezwzględna biodostępność. Objętość dystrybucji wynosi około 5 litrów, a czas półtrwania po podaniu dożylnym wynosi około 2 godzin. Około 38% dawki podanej dożylnie jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej substancji.

Profil ADME (wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) siarczanu glukozaminy u ludzi nie był całkowicie oceniony.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność D-glukozaminy jest mała.

Brak danych przedklinicznych dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję, mutagenności i potencjalnego działania rakotwórczego glukozaminy.

Wyniki badań in vitro oraz in vivo przeprowadzonych u zwierząt wykazały, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny i indukuje oporność na insulinę, prawdopodobnie poprzez zahamowanie glukokinazy w komórkach beta. Znaczenie kliniczne nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Powidon K30

Makrogol 4000

Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Glikol propylenowy Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Buletki HDPE z zakrętką HDPE.

Blistry Aluminium/PVC/PVDC.

Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań: 20, 30, 60 i 90 tabletek powlekanych.

4, 10, 20, 30, 45, 60, 90 tabletek powlekanych w blistrach Al/PVC/PVDC .

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Blue Bio Pharmaceuticals Ltd., 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15773

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.07.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.02.2015

Dolenio