+ iMeds.pl

Dolforin 75 mcg/hUlotka Dolforin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Dolforin, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

Fentanylum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Dolforin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolforin

3.    Jak stosować lek Dolforin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dolforin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dolforin i w jakim celu się go stosuje

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych, nazywanych opioidami.

Lek przeciwbólowy, fentanyl, powoli przenika z plastra przez skórę do organizmu.

Dorośli

Fentanyl jest stosowany w leczeniu ciężkiego, przewlekłego bólu, który można uśmierzyć jedynie przy pomocy silnych środków przeciwbólowych.

Dzieci

Fentanyl jest stosowany w długotrwałym leczeniu ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które wcześniej były leczone innymi silnymi lekami przeciwbólowymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolforin

Kiedy nie stosować leku Dolforin

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fentanyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent odczuwa ból, który trwa krótko, np. po zabiegu chirurgicznym.

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowane np. uszkodzeniem mózgu.

-    jeśli dziecko odczuwające ból ma mniej niż 2 lata.

-    jeśli dziecko nie było wcześniej leczone silnymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dolforin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

OSTRZEŻENIE:

Leku Dolforin nie należy stosować w leczeniu bólu ostrego i pooperacyjnego, ponieważ w czasie terapii krótkoterminowej nie ma możliwości dostosowania dawkowania, co może powodować ciężką lub zagrażającą życiu hipowentylację.

Lek Dolforin jest lekiem, który może stwarzać zagrożenie dla życia u dzieci.

Powyższe dotyczy również zużytych systemów transdermalnych, plastrów.

Należy pamiętać, że wygląd tego leku może być atrakcyjny dla dziecka.

Lek Dolforin może wywołać groźne dla życia działania niepożądane u osób nie stosujących regularnie leków opioidowych.

Pacjenci, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane, powinni być monitorowani przez 24 godziny po usunięciu plastra Dolforin, ponieważ w tym czasie stężenie fentanylu w surowicy zmniejsza się.


Jeżeli występują którekolwiek z wymienionych poniżej schorzeń, przed rozpoczęciem stosowania leku Dolforin należy poinformować o tym lekarza, gdyż zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i (lub) może zaistnieć potrzeba przepisania mniejszej dawki fentanylu.

-    astma, depresja oddechowa lub jakakolwiek choroba płuc;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    zaburzenia czynności wątroby;

-    zaburzenia czynności nerek;

-    przebyte urazy głowy, guz mózgu, objawy zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego (np. bóle głowy, zaburzenia widzenia), zmiany stanu świadomości lub utrata przytomności, albo śpiączka;

-    wolna, nieregularna akcja serca (bradyarytmia);

-    miastenia (choroba powodująca zmęczenie    i osłabienie mięśni).

Należy zgłosić lekarzowi wystąpienie gorączki podczas leczenia, ponieważ wzrost temperatury ciała może spowodować wchłanianie przez skórę zbyt dużej ilości leku. Z tego samego powodu należy chronić plaster na skórze przed bezpośrednim działaniem ciepła, jak np. koc elektryczny, termofor, sauna, solarium, czy gorąca kąpiel. Można przebywać na słońcu, w gorące letnie dni, należy jednak osłonić odpowiednio plaster odzieżą.

Tolerancja na lek, uzależnienie fizyczne lub psychiczne mogą rozwinąć się w wyniku długotrwałego stosowania leku Dolforin.

Zdarza się to jednak rzadko podczas leczenia bólu pochodzenia nowotworowego.

Pacjenci w podeszłym wieku lub w bardzo złym stanie fizycznym (wyniszczeni) powinni być poddawani bardziej uważnej kontroli, ponieważ może zajść u nich potrzeba przepisania mniejszej dawki leku.

Plastrów nie należy przycinać na mniejsze kawałki, ponieważ nie ma danych dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tak podzielonych plastrów.

Dzieci i młodzież

Plaster z fentanylem powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku 2 lat i starszych, które wcześniej były leczone innymi opioidami (np. morfiną).

Plaster z fentanylem nie powinien być stosowany u niemowląt i dzieci poniżej 2 roku życia.

Aby ustrzec się przed przypadkowym połknięciem przez dzieci, należy zachować ostrożność przy wyborze miejsca przyklejenia plastra z fentanylem (patrz punkt 3 ". Jak stosować lek Dolforin) i przyleganie plastra powinno być ściśle monitorowane.

Inne leki i Dolforin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent przyjmuje barbiturany (stosowane w leczeniu zaburzeń snu), buprenorfinę, nalbufinę czy pentazocynę (inne silne leki przeciwbólowe). Nie zaleca się przyjmowania tych leków jednocześnie z lekiem Dolforin.

Jednoczesne stosowanie leków, mających wpływ na czynność mózgu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie trudności w oddychaniu. Dotyczy to przykładowo:

-    leków    stosowanych w    leczeniu uczucia niepokoju (leki uspokajające);

-    leków    stosowanych w    leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne);

-    leków    stosowanych w    leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyki);

-    środków znieczulaj ących, jeśli u pacjenta planowane jest podanie znieczulenia należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Dolforin;

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu (leki nasenne, leki uspokajające)

-    leków przeciwalergicznych lub stosowanych przeciw chorobie lokomocyjnej (leki przeciwhistaminowe/przeciwwymiotne);

-    innych silnych leków przeciwbólowych (leków opioidowych);

-    alkoholu.

Leków wymienionych poniżej nie należy stosować jednocześnie z lekiem Dolforin, chyba że pacjent jest pod ścisłą kontrolą lekarską.

Leki te mogą nasilać działanie oraz zwiększać częstość występowania działań niepożądanych leku Dolforin. Dotyczy to na przykład takich leków jak:

-    rytonawir (stosowany w leczeniu AIDS);

-    ketokonazol, itrakonazol (stosowany do leczenia zakażeń grzybiczych);

-    diltiazem (stosowany w leczeniu chorób serca);

-    antybiotyki makrolidowe (stosowane w leczeniu zakażeń).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje obecnie inhibitory MAO (np. moklobemid stosowane w leczeniu depresji lub selgilina przeciwko chorobie Parkinsona) lub stosował te leki w ciągu ostatnich 14 dni. Jednoczesne przyjmowanie tych leków może zwiększyć ich działanie toksyczne.

Stosowanie leku Dolforin z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Jednoczesne stosowanie leku Dolforin z napojami alkoholowymi zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych i może wywołać trudności w oddychaniu, zmniejszenie ciśnienia krwi, głęboką sedację (uspokojenie) i śpiączkę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Dolforin podczas porodu (w tym również przy cesarskim cięciu), ponieważ fentanyl może spowodować zaburzenia oddychania u noworodka. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Dolforin, powinna skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Dolforin w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że jest to bezwzględnie wskazane. Bezpieczeństwo stosowania w ciąży nie została udowodnione. Nie przeprowadzano badań bezpieczeństwa stosowania tego leku w ciąży. Fentanyl przenika do mleka matki i może wywołać działania niepożądane u karmionego piersią dziecka, takie jak sedacja i depresja oddechowa. Nie należy podawać dziecku mleka wytworzonego podczas leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego plastra.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Dolforin ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia, przy wszelkich zmianach dawkowania oraz w połączeniu z alkoholem lub lekami uspokajającymi. Jeśli pacjent przez dłuższy czas stosuje taka samą dawkę leku Dolforin, lekarz może pozwolić na prowadzenie pojazdów i obsługę niebezpiecznych maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać niebezpiecznych maszyn podczas stosowania leku Dolforin bez pozwolenia lekarza.

3.    Jak stosować lek Dolforin

Ten lek, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz decyduje, jaka moc leku Dolforin jest właściwa dla danego pacjenta. Lekarz podejmuje tę decyzję na podstawie następujących danych: nasilenia bólu, ogólnego stanu pacjenta i rodzaju dotychczas stosowanego leczenia przeciwbólowego.

W zależności od reakcji pacjenta dostosowuje się moc leku i ilość plastrów. Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 24 godzin po zastosowaniu pierwszego plastra i spada stopniowo po usunięciu plastra. Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Działanie pierwszego plastra rozpoczyna się powoli, nawet cały dzień i dlatego lekarz może przepisać dodatkowe leki przeciwbólowe do czasu, aż plaster z fentanylem zadziała całkowicie. Następnie lek Dolforin powinien uśmierzać ból w sposób ciągły i można zakończyć przyjmowanie tych dodatkowych środków przeciwbólowych. Czasem jednak może zachodzić potrzeba przyjęcia dodatkowego leku przeciwbólowego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Fentanyl może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku 2 lat lub starszych, którzy wcześniej byli leczeni innymi opioidami (np. morfina).

Fentanylu nie należy stosować u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Jak stosować lek Dolforin

-    Należy znaleźć płaskie miejsce na tułowiu lub górnej części ramienia, bez włosów, ran, plam lub innych urazów skóry. Wybrana część ciała nie może być poddana radioterapii.

-    Jeśli na skórze występują włosy, należy je obciąć nożyczkami. Nie należy ich golić, ponieważ golenie podrażnia skórę. Jeśli skórę trzeba umyć, należy to zrobić przy pomocy wody. Nie należy używać mydła, oliwek, płynów kosmetycznych, alkoholu ani innych zmywaczy, które mogą wywołać podrażnienie skóry. Skóra, na którą nakładany jest plaster musi być zupełnie sucha.

-    Plaster należy przykleić natychmiast po otwarciu opakowania. Po usunięciu warstwy ochronnej nałożyć plaster na skórę, przyciskając go silnie opuszkami palców przez około 30 sekund, aby przykleił się dobrze do skóry. Należy zwrócić uwagę, aby plaster przylegał dobrze na brzegach.

-    Plaster z fentanylem stosuje się zwykle przez 72 godziny (3 dni). Na opakowaniu zewnętrznym leku można zapisać datę i godzinę nałożenia plastra. To pomoże w zapamiętaniu, kiedy plaster należy zmienić.

-    Miejsce przylepienia plastra należy chronić przed działaniem zewnętrznych źródeł ciepła (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dolforin”).

-    Plaster jest wodoodporny, można więc kąpać się pod prysznicem.

-    U dzieci, preferowanym miejscem do zastosowania jest górna część pleców, aby zminimalizować ryzyko zdjęcia plastra przez dziecko.

Jak zmieniać system transdermalny, plaster

-    Usunąć plaster po okresie podanym przez lekarza. W większości przypadków okres ten wynosi 72 godziny (3 dni), u niektórych pacjentów 48 godzin (2 dni). Na ogół plaster nie odkleja się sam. Jeśli po usunięciu plastra zostaną na skórze jego pozostałości, należy je zmyć dużą ilością mydła i wody.

Zużyty plaster należy złożyć na pół, tak, aby powierzchnie przylepne skleiły się ze sobą. Zużyty plaster należy włożyć z powrotem do opakowania i wyrzucić lub, jeśli istnieje taka możliwość, oddać farmaceucie.

Nowy plaster należy nałożyć w taki sam sposób, jak opisano powyżej, ale w innym miejscu na skórze. Musi upłynąć co najmniej 7 dni, zanim wykorzysta się ponownie tę samą powierzchnię skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dolforin.

W razie przyklejenia większej niż zalecana ilości plastrów należy je odkleić i zgłosić się do lekarza lub do szpitala, aby ocenić związane z tym zagrożenie.

Najczęstszym objawem przedawkowania są trudności w oddychaniu. Objawia się to nieprawidłowym oddechem, wolnym lub słabym. W takim przypadku należy usunąć plastry i natychmiast skontaktować się z lekarzem W oczekiwaniu na przybycie lekarza należy utrzymywać przytomność pacjenta mówiąc do niego lub potrząsając nim od czasu do czasu.

Do innych objawów podmiotowych i przedmiotowych przedawkowania należą: ospałość, niska temperatura ciała, wolna praca serca, osłabione napięcie mięśniowe, głęboka sedacja (uspokojenie), utrata koordynacji mięśni, zwężenie źrenic i drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Dolforin

W żadnym wypadku nie należy używać podwójnej dawki leku.

Należy zmieniać plaster o tej samej porze dnia, co 3 dni (72 godziny), chyba, że lekarz zaleci inaczej. Jeżeli pacjent zapomni o jego wymianie, należy to zrobić jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym.

W przypadku bardzo dużego opóźnienia zmiany plastra należy skontaktować się z lekarzem, gdyż może zajść potrzeba zastosowania dodatkowych środków przeciwbólowych.

Przerwanie stosowania leku Dolforin

Jeśli pacjent chciałby przerwać lub zakończyć leczenie, powinien zawsze przedstawić lekarzowi przyczyny tej decyzji i omówić z nim dalsze leczenie.

Długotrwałe stosowanie leku Dolforin może wywołać uzależnienie fizyczne. Przerwanie stosowania plastrów może spowodować złe samopoczucie.

Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawienia (nudności, wymioty, biegunka, niepokój i drżenia mięśniowe) jest większe przy nagłym przerwaniu stosowania leku, nie należy nigdy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Dolforin, ale zawsze należy najpierw skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one występią.

W przypadku, gdy _ pacjent zauważy u siebie lub _ podejrzewa wystąpienie któregokolwiek z niżej wymienionych objawów, powinien odkleić plaster i skonsultować się z lekarzem lub natychmiast udać się do najbliższego szpitala. Pacjent może wymagać natychmiastowego leczenia.

Uczucie nienaturalnej senności, oddech wolniejszy lub słabszy niż zwykle.

W bardzo rzadkich przypadkach takie trudności w oddychaniu mogą powodować zagrożenie życia lub nawet prowadzić do zgonu, szczególnie u osób, które wcześniej nie używały silnych opioidowych leków przeciwbólowych (takich jak lek Dolforin lub morfina). Jeżeli pacjent(ka), jego partner(ka) lub opiekun zauważy, że on(a) lub dziecko oddycha znacznie wolniej lub słabiej, należy zastosować się do powyższych instrukcji, a także należy podtrzymywać ruch i rozmowę tak długo, jak jest to możliwe.

Nagle występujący obrzęk twarzy lub gardła, ciężkie podrażnienie, zaczerwienienie lub łuszczenie się skóry.

Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej. Występuje ona u niewielkiej liczby osób.

Konwulsje, dreszcze lub drgawki. Występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów.

Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

Nudności i (lub) wymioty, zaparcia;

Zawroty głowy, senność i (lub) bezsenność;

Ból głowy.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

Reakcja alergiczna;

Kołatanie serca (palpitacje), szybki rytm bicia serca;

Wysokie ciśnienie krwi;

Brak apetytu oraz suchość w jamie ustnej;

Uczucie rozdrażnienia, zaniepokojenia lub depresji;

Splątanie, omamy (pacjent widzi, odczuwa i słyszy rzeczy, które nie istniej ą);

Uczucie mrowienia, drżenie, zawroty głowy;

Skurcze mięśni;

Ból żołądka, niestrawność, trudności w oddawaniu moczu;

Biegunka;

Uczucie zimna, nadmierne pocenie się;

Ogólne uczucie dyskomfortu, zmęczenie, osłabienie;

Obrzęk dłoni, kostek lub stóp;

Świąd, zaczerwienienie lub wysypki skórne.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

Objawy grypopodobne;

Wolny rytm bicia serca;

Niskie ciśnienie krwi;

Zmniejszona wrażliwość na bodźce, szczególnie na skórze;

Zasinienie skóry;

Uczucie pobudzenia, zdezorientowania, ekscytacji lub nietypowy brak ostrożności;

Utrata pamięci;

Wypryski i(lub) inne zaburzenia skóry, w tym zapalenie skóry w miejscu nałożenia plastra; Zaburzenia sprawności seksualnej;

Całkowita niedrożność jelita;

Drżenie mięśni;

Zmiany temperatury ciała;

Objawy odstawienia (takie jak wymioty, nudności, biegunka, niepokój lub dreszcze).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

Zwężenie źrenic;

Częściowa niedrożność jelita cienkiego lub grubego.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

W trakcie badań klinicznych z udziałem dzieci (do 18 roku życia) zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy;

Nudności i (lub) wymioty;

Zaparcia, biegunka;

Świąd.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

Reakcja alergiczne;

Brak apetytu, ból żołądka;

Bezsenność, senność, zmęczenie, uczucie osłabienia;

Uczucie zaniepokojenia lub depresji, omamy (pacjent widzi, odczuwa i słyszy rzeczy, które nie istnieją), zawroty głowy;

Drżenie, zmniejszenie wrażliwości na bodźce, szczególnie na skórze;

Suchość w jamie ustnej;

Wysypka, nadmierne pocenie się, zaczerwienienie skóry;

Kurcze mięśni;

Trudności w oddawaniu moczu;

Obrzęk dłoni, kostek lub stóp;

Reakcja skórna w miejscu nałożenia plastra.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

Splątanie;

Uczucie mrowienia;

Zwężenie źrenic;

Zawroty głowy;

Zasinienie, wyprysk i (lub) inne zaburzenia skóry, w tym zapalenie skóry w miejscu nałożenia plastra.

Objawy odstawienia leku (takie jak wymioty, nudności, biegunka, niepokój lub drżenie), objawy grypopodobne.

Wysypki skórne, świąd i(lub) obrzęk (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów). U pacjenta może wystąpić wysypka, zaczerwienienie lub lekkie swędzenie skóry w miejscu naklejenia plastra. Zazwyczaj są to działania łagodne i ustępują po usunięciu plastra. Jeżeli nie ustąpią lub jeżeli plaster mocno podrażnia skórę, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszano przypadki wystąpienia objawów odstawienia u noworodków, których matki stosowały leki takie jak Dolforin przez długi czas w okresie ciąży.

W przypadku zmiany z innego leku przeciwbólowego na plastry leku Dolforin, u pacjenta mogą wystąpić takie działania niepożądane jak wymioty, nudności, biegunka, niepokój lub dreszcze. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zaobserwuje jakiekolwiek z tych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Dolforin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Duże ilości substancji czynnej pozostają w plastrze nawet po jego użyciu.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska wszelkie zużyte, nieużyte i przeterminowane plastry należy wyrzucić lub oddać do apteki. Zużyty plaster należy złożyć na pół, tak, aby przylepne powierzchnie skleiły się ze sobą. Zużyty plaster należy włożyć z powrotem do opakowania i wyrzucić lub, jeśli istnieje taka możliwość, oddać farmaceucie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dolforin

•    Substancją czynną leku jest fentanyl

Dolforin 25 mikrogramów/godzinę: Każdy z plastrów (o powierzchni uwalniania 15 cm2) zawiera fentanyl w ilości 4,8 mg . Odpowiada to uwalnianiu 25 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 50 mikrogramów/godzinę: Każdy z plastrów (o powierzchni uwalniania 30 cm2) zawiera fentanyl w ilości 9,6 mg . Odpowiada to uwalnianiu 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 75 mikrogramów/godzinę: Każdy z plastrów (o powierzchni uwalniania 45 cm2) zawiera fentanyl w ilości 14,4 mg . Odpowiada to uwalnianiu 75 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 100 mikrogramów/godzinę: Każdy z plastrów (o powierzchni uwalniania 60 cm2) zawiera fentanyl w ilości 19,2 mg . Odpowiada to uwalnianiu 100 mikrogramów fentanylu na godzinę.

•    Pozostałe składniki leku to:

Warstwa przylegająca:

poli(2-etyloheksylu akrylan, winylu octan) (50:50),

poli[(2-etyloheksylu) akrylan-ko-akrylan metylu-ko-kwas akrylowy-ko(2,3-

epoksypropylu)metakrylan] (61,5:33:5,5:0,02),

dodekan-1-ol

Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca: poliester / etylenowinylu octan, tusz

Warstwa zabezpieczająca powierzchnię systemu (usuwana): warstwa poliestrowa, silikonowana

Jak wygląda lek Dolforin i co zawiera opakowanie

Plastry Dolforin 25 mikrogramów/godzinę, Dolforin 50 mikrogramów/godzinę, Dolforin 75 mikrogramów/godzinę i Dolforin 100 mikrogramów/godzinę są cienkimi, przezroczystym plastrami, do podania przezskórnego, z zaokrąglonymi rogami i nadrukiem, odpowiednio:

Fentanyl 25 ąg/h Fentanyl 50 ąg/h Fentanyl 75 ąg/h Fenatnyl 100 ąg/h

Dolforin 25 mikrogramów/godzinę, Dolforin 50 mikrogramów/godzinę, Dolforin 75 mikrogramów/godzinę i Dolforin 100 mikrogramów/godzinę są dostępne w opakowaniach po 5 plastrów w tekturowych pudełkach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest Gyómrói ut 19-21 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o należy się zwrócić do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Dolforin

Charakterystyka Dolforin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dolforin, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 50 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 75 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Dolforin, 100 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Dolforin 25 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 15 cm2) zawiera fentanyl w ilości 4,8 mg. Odpowiada to uwalnianiu 25 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 50 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 30 cm2) zawiera fentanyl w ilości 9,6 mg. Odpowiada to uwalnianiu 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 75 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 45 cm2) zawiera fentanyl w ilości 14,4 mg. Odpowiada to uwalnianiu 75 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Dolforin 100 mikrogramów/godzinę: Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 60 cm2) zawiera fentanyl w ilości 19,2 mg. Odpowiada to uwalnianiu 100 mikrogramów fentanylu na godzinę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster

Produkt leczniczy Dolforin 25 50 75 100 mikrogramów/godzinę jest cienkim, przezroczystym systemem transdermalnym, z zaokrąglonymi rogami i następującym nadrukiem:

Fentanyl 25 ąg/h Fentanyl 50 ąg/h Fentanyl 75 ąg/h Fentanyl 100 ąg/h

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Produkt leczniczy Dolforin, system transdermalny, wskazany jest w leczeniu ciężkiego, przewlekłego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko opioidowymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci i młodzież

- długotrwałe leczenie ciężkiego, przewlekłego bólu u dzieci, w wieku 2 lat i starszych, otrzymujących przeciwbólowe leki opioidowe.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Podanie przezskóme.

Plaster produktu leczniczego Dolforin należy stosować na skórę niepodrażnioną i nienapromienianą o płaskiej powierzchni, na tułów lub górną część ramienia. U małych dzieci, zalecanym miejscem nałożenia plastra jest górna część pleców w celu zminimalizowania ryzyka usunięcia plastra przez dziecko. Należy wybrać powierzchnię, która nie jest pokryta włosami. Jeżeli nie jest to możliwe, przed nałożeniem systemu należy ostrzyc (ale nie golić) owłosienie. Jeśli, przed nałożeniem plastra, miejsce zastosowania produktu leczniczego Dolforin, system transdermalny, wymaga oczyszczenia, należy użyć do tego wody. Nie należy stosować mydeł, oliwek, płynów kosmetycznych lub innych środków mogących podrażnić skórę lub zmienić jej właściwości. Skóra przed nałożeniem plastra powinna być całkowicie sucha. Przed użyciem należy sprawdzić, w jakim stanie są plastry. Nie należy używać plastrów, które są przecięte, podzielone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

Plaster należy wyjąć z saszetki zginając ją najpierw w miejscu nacięcia (znajduje się w pobliżu wierzchołka strzałki na etykiecie saszetki), a następnie ostrożnie rozrywając. Jeżeli do otwarcia saszetki używa się nożyczek, należy wykonać nacięcie blisko zgrzewanej krawędzi opakowania, aby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

Plaster należy użyć od razu po wyjęciu z saszetki zabezpieczaj ącej. Należy unikać dotykania warstwy przylepnej plastra. Po usunięciu obu części warstwy ochronnej, system transdermalny należy mocno dociskać do powierzchni ciała opuszkami palców przez około 30 sekund, upewniając się, że przylega on całkowicie, szczególnie na obrzeżach. Potem należy umyć ręce czystą wodą.

Plaster produktu leczniczego Dolforin należy nosić na skórze nieprzerwanie przez 72 godziny. Następny plaster należy przykleić po zdjęciu poprzedniego, w innym miejscu na skórze. Przed zastosowaniem kolejnego plastra w tym samym miejscu na skórze powinno upłynąć kilka dni. Konieczność kontynuacji leczenia powinna być oceniana w regularnych odstępach czasu.

Dorośli

Wybór dawki początkowej

Zaleca się, aby produkt leczniczy Dolforin, system transdermalny, stosować u pacjentów, którzy poprzednio tolerowali leki opioidowe. Wybór dawki początkowej produktu leczniczego Dolforin należy opierać na zebranym od pacjenta wywiadzie dotyczącym stosowania opioidów, z uwzględnieniem stopnia tolerancji na opioidy (jeżeli występuje) oraz obecnego stanu ogólnego i medycznej oceny pacjenta.

U pacjentów nie stosujących wcześniej silnych opioidów, należy stosować jako dawkę początkową produkt leczniczy Dolforin, system transdermalny, o mocy 25 pg/h.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania produktu leczniczego Dolforin u pacjentów nie stosujących wcześniej opioidów jest ograniczone. Jeżeli uzna się za właściwe zastosowanie plastrów produktu leczniczego Dolforin u pacjentów nigdy wcześniej niestosujących opioidów, zaleca się, aby u tych pacjentów początkowo stopniowo zwiększać dawkowanie z użyciem niewielkich dawek leków opioidowych o krótkim czasie działania. Następnie u pacjentów tych można zmienić leczenie na plastry produktu leczniczego Dolforin o szybkości uwalniania 25 pg/h. Jeśli jest to konieczne, dawka może być następnie zwiększana lub zmniejszana o 12 lub 25 pg/h, do uzyskania najmniejszej skutecznej dawki fentanylu w zależności od reakcji pacjenta i dodatkowego zapotrzebowania na środki przeciwbólowe (patrz również punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie opioidami, dawkę początkową produktu leczniczego Dolforin należy ustalić w oparciu o zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 24 godzin. Zalecany schemat konwersji_z morfiny stosowanej doustnie na produkt leczniczy Dolforin przedstawiono poniżej w Tabeli 1.

Doustna dawka dobowa morfiny (mg/dobę)

System transdermalny, plaster zawierający fentanyl (pg/h)

< 90

25

90-134

37

135-189

50

190-224

62

225-314

75

315-404

100

405-494

125

495-584

150

585-674

175

675-764

200

765-854

225

855-944

250

945-1034

275

1035-1124

300

Od momentu przyklejenia pierwszego plastra należy stopniowo wycofywać się z wcześniej stosowanego leczenia przeciwbólowego, aż do momentu opanowania bólu stosując wyłącznie plastry produktu leczniczego Dolforin. Zarówno w przypadku pacjentów wcześniej nie przyjmujących silnych opioidów, jak i u tych, którzy tolerowali już takie leczenie, wstępnej oceny przeciwbólowego działania produktu leczniczego Dolforin nie należy przeprowadzać przed upływem 24 godzin od nałożenia plastra, ponieważ w tym czasie stężenie fentanylu w surowicy zwiększa się stopniowo.

Zwiększanie dawki i leczenie podtrzymujące

Plastry produktu leczniczego Dolforin należy zmieniać co 72 godziny. Dawkę należy zwiększać indywidualne dla każdego pacjenta, aż do uzyskania właściwej skuteczności przeciwbólowej. Jeśli działanie przeciwbólowe jest niewystarczające pod koniec początkowego okresu podawania leku, dawkę można zwiększyć. W razie konieczności dostosowanie dawki należy przeprowadzać stosując kolejno następujące dawki z zakresu od 25 pg/h do 75 pg/h: 25 pg/h, 37 pg/h, 50 pg/h, 62 pg/h i 75 pg/h, a następnie zwiększając o 25 pg/h z uwzględnieniem zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe (doustnie podawana morfina w dawce 90 mg/dobę ~ plaster 25 pg/h produktu leczniczego Dolforin) i nasilenia dolegliwości bólowych u pacjenta. W celu podania wymaganej dawki można zastosować więcej niż jeden plaster produktu leczniczego Dolforin. Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek leków przeciwbólowych o krótkim czasie działania w celu opanowania bólu „przebijającego”. W przypadku konieczności stosowania plastrów produktu leczniczego Dolforin w dawce większej niż 300 pg/h, należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowej lub alternatywnej metody leczenia bólu.

Przerwanie leczenia plastrami produktu leczniczego Dolforin

W przypadku konieczności przerwania stosowania produktu leczniczego Dolforin zastąpienie go innymi produktami leczniczymi opioidowymi powinno byś stopniowe i rozpoczynać się od małej, powoli zwiększanej dawki. Jest to związane ze stopniowym zmniejszaniem się stężenia fentanylu po usunięciu plastra produktu leczniczego Dolforin. Zmniejszenie stężenia fentanylu w surowicy o 50% trwa 17 godzin lub dłużej (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne). Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że przerywanie leczenia przeciwbólowego opioidami powinno odbywać się stopniowo w celu uniknięcia objawów odstawienia.

Objawy odstawienia opioidów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane) mogą wystąpić u niektórych pacjentów po konwersji lub dostosowaniu dawki.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dane pochodzące z badań nad dożylnym stosowaniem fentanylu wskazują na to, że u pacjentów w podeszłym wieku może występować zmniejszony klirens, wydłużony okres półtrwania oraz większa wrażliwość na lek w porównaniu z młodszymi pacjentami. Pacjentów w podeszłym wieku, wyniszczonych lub osłabionych. należy uważnie obserwować pod kątem wystąpienia objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy u nich zmniejszyć dawkę produktu leczniczego (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku 16 lat i powyżej: dawkowanie takie jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 2 do 16 lat:

Plastry produktu leczniczego Dolforin, należy stosować wyłącznie u dzieci i młodzieży, które tolerują leczenie lekami opioidowymi (w wieku od 2 do 16 lat) i u których stosowane są leki przeciwbólowe w dawce równoważnej co najmniej 30 mg/dobę morfiny podawanej doustnie. W celu przeliczenia u dzieci i młodzieży dawki opioidów podawanych doustnie na dawkę zawartą w plastrach produktu leczniczego Dolforin, należy odnieść się do Tabeli 2. „Zalecana dawka plastra produktu leczniczego Dolforin ustalona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie”.

Tabela 2. Zalecana dawka plastra produktu leczniczego Dolforin ustalona na podstawie dobowej dawki morfiny podawanej doustnie 1

Doustna 24-godzinna dawka morfiny (mg/dobę)

plaster zawierający fentanyl (pg/h)

Dzieci i młodzież 2

30-44

12

45-134

25

1.    W badaniach klinicznych powyższe zakresy dobowych dawek morfiny podawanej doustnie zostały wykorzystane jako podstawa do przeliczenia na dawkę plastra produktu leczniczego Dolforin.

2.    Zamiana na dawki plastra produktu leczniczego Dolforin większe niż 25 pg/h jest taka sama zarówno dla pacjentów dorosłych jak również dzieci i młodzieży.

W przypadku dzieci, które otrzymują ponad 90 mg morfiny podawanej doustnie w ciągu doby, dostępne są aktualnie ograniczone informacje uzyskane w wyniku badań klinicznych. W badaniach z udziałem dzieci i młodzieży, wymaganą dawkę fentanylu podawanego w systemach transdermalnych, plastrach, obliczano w stały sposób: 30 mg do 44 mg dawki dobowej morfiny podawanej doustnie lub równoważna dawka opioidów były zastępowane przez jeden plaster uwalniający 12 pg/h fentanylu. Należy zwrócić uwagę, że ten schemat konwersji dla dzieci może być zastosowany wyłącznie do zmiany leczenia z morfiny podawanej doustnie (lub jej równoważnika) na plastry produktu leczniczego Dolforin. Tego schematu nie należy stosować do zamiany plastrów produktu leczniczego Dolforin na inne rodzaje leków opioidowych, gdyż może to doprowadzić do przedawkowania. Działanie przeciwbólowe pierwszej dawki produktu leczniczego Dolforin w ciągu pierwszych 24 godzin nie będzie wystarczające. Z tego względu w ciągu pierwszych 12 godzin po przestawieniu pacjenta na produkt leczniczy Dolforin, powinien on otrzymać dotychczas stosowaną dawkę leków przeciwbólowych. W ciągu następnych 12 godzin, te leki przeciwbólowe należy podawać zależnie od potrzeb klinicznych.

Ze względu na to, że stężenia fentanylu osiągają maksymalną wartość po upływie 12 do 24 godzin, zalecane jest obserwowanie pacjenta pod kątem występowania objawów niepożądanych, które obejmować mogą hipowentylację, przez okres co najmniej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Dolforin lub po zwiększeniu dawki (patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dostosowywanie dawki i dawka podtrzymująca

Jeśli działanie przeciwbólowe plastrów produktu leczniczego Dolforin jest niewystarczające, należy podać dodatkową dawkę morfiny lub innego krótko działaj ącego opioidu. Zależnie od zapotrzebowania na dodatkowe leki przeciwbólowe oraz nasilenie bólu u dzieci, można zwiększyć dawkę. W celu dostosowania dawki należy zwiększać ją stopniowo, co 12 pg/h.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Dolforin jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    w leczeniu ostrego lub pooperacyjnego bólu, ponieważ brak jest możliwości dostosowania dawkowania podczas krótkotrwałego stosowania;

-    ciężkiego zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego;

-    ciężkiej depresji oddechowej.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane, należy obserwować przez 24 godziny po usunięciu produktu leczniczego Dolforin, system transdermalny, ponieważ stężenie fentanylu w surowicy obniża się stopniowo i po upływie 17 godzin (zakres 13-22 godzin) zmniejsza się o około 50% (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Nie ma możliwości zapewnienia wymiennego stosowania przez pacjentów systemów transdermalnych, plastrów, zawierających fentanyl różnych marek. Dlatego należy podkreślić, że pacjenci nie powinni zamieniać plastra zawieraj ącego fentanyl jednej marki na inny bez uprzedniej specjalistycznej konsultacji lekarskiej dotyczącej zamiany.

Produkt leczniczy Dolforin należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci przez cały czas, zarówno przed zastosowaniem, jak i po zastosowaniu.

Plastrów produktu leczniczego Dolforin nie należy przecinać. Nie należy używać plastra, który został podzielony, przecięty lub w jakikolwiek sposób uszkodzony.

Stosowanie plastrów produktu leczniczego Dolforin w celu zapoczątkowania leczenia opioidami pacjentów niestosujących wcześniej leków opioidowych, w bardzo rzadkich przypadkach wiązało się ze znaczną depresją oddechową i (lub) zgonem. Ryzyko ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji istnieje nawet w przypadku stosowania najmniejszej dawki produktu leczniczego Dolforin w celu zapoczątkowania leczenia opioidami pacjentów niestosujących wcześniej leków opioidowych. Zaleca się, aby produkt leczniczy Dolforin stosować u pacjentów z potwierdzoną tolerancją na opioidy (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

W przypadku stosowania produktu leczniczego Dolforin w leczeniu przewlekłego, opornego na leczenie bólu, który wymaga terapii długoterminowej, stanowczo zaleca się, aby lekarz zdefiniował oczekiwane rezultaty leczenia w odniesieniu do nasilenia bólu i poprawy jakości życia, zgodnie z lokalnymi wytycznymi leczenia bólu. W przypadku, gdy założone cele nie zostały osiągnięte, lekarz w porozumieniu z pacjentem powinien zadecydować o przerwaniu leczenia.

Depresja oddechowa

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych opioidów, w trakcie stosowania plastrów produktu leczniczego Dolforin, u niektórych pacjentów może wystąpić znaczna depresja oddechowa. Należy obserwować pacjenta pod tym kątem. Depresja oddechowa może utrzymywać się po usunięciu plastra produktu leczniczego Dolforin. Częstość występowania depresji oddechowej rośnie wraz ze zwiększaniem dawki produktu leczniczego Dolforin (patrz punkt 4.9 Przedawkowanie). Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać depresję oddechową (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Interakcje z inhibitorami CYP3A4

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Dolforin z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, erytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować ciężką depresję oddechową. W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz obserwacji stanu pacjenta. Dlatego też, nie zaleca się jednoczesnego stosowania fentanylu w postaci transdermalnej z inhibitorami cytochromu P450 3A4, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany. Pacjentów, a szczególnie tych, u których stosowany jest produkt leczniczy Dolforin jednocześnie z inhibitorami CYP3A4, należy monitorować w kierunku wystąpienia objawów depresji oddechowej, a w uzasadnionych przypadkach należy dostosować dawkowanie.

Jednoczesne stosowanie agoantagonistów

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Dolforin z buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną nie jest zalecane (patrz również punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Przewlekłe choroby płuc

Fentanyl, podobnie jak inne opioidy, może powodować wystąpienie bardziej nasilonych działań niepożądanych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi chorobami płuc. U pacjentów takich opioidy mogą zmniejszać napęd oddechowy oraz powodować wzrost oporów w drogach oddechowych.

Uzależnienie od leku i możliwość nadużywania

Tolerancja oraz fizyczne i psychologiczne uzależnienie może wystąpić w wyniku wielokrotnego stosowania opioidów, takich jak fentanyl. Rzadko dochodzi do uzależnienia jatrogennego w wyniku stosowania opioidów. W przypadku pacjentów, którzy w przeszłości byli uzależnieni od środków farmakologicznych i (lub) nadużywali alkoholu, istnieje większe ryzyko uzależnienia i nadużywania stosowanych opioidów. Pacjenci, u których występuje podwyższone ryzyko nadużywania leków opioidowych, mogą być nadal właściwie leczeni z zastosowaniem postaci leków opioidowych o zmodyfikowanym uwalnianiu, jednak konieczne będzie monitorowanie, czy nie występują u nich objawy niewłaściwego stosowania, nadużywania lub uzależnienia od leku. Fentanyl może być nadużywany w sposób podobny do innych agonistów opioidowych. Nadużywanie lub celowe, niezgodne z zaleceniami stosowanie produktu leczniczego Dolforin może prowadzić do przedawkowania i (lub) zgonu.

Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Produkt leczniczy Dolforin należy ostrożnie stosować u pacjentów, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na wewnątrzczaszkowe efekty retencji CO2, jak np. pacjenci z potwierdzonym zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, z zaburzeniami świadomości lub w śpiączce. Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Dolforin u pacjentów z nowotworami mózgu.

Choroby serca

Fentanyl może wywoływać bradykardię. Dlatego też produkt leczniczy Dolforin należy ostrożnie stosować u pacjentów z bradyarytmią.

Opioidy mogą wywoływać niedociśnienie tętnicze, szczególnie u pacjentów z ostrą hipowolemią. Przed rozpoczęciem leczenia fentanylem w postaci systemów transdermalnych, plastrów, należy wyrównać współistniejące objawowe niedociśnienie tętnicze i (lub) hipowolemię.

Zaburzenia czynności wątroby

Ponieważ fentanyl jest metabolizowany do nieaktywnych metabolitów w wątrobie, zaburzenia czynności wątroby mogą opóźniać jego eliminację. W przypadku stosowania produktu leczniczego Dolforin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, należy uważnie obserwować tych pacjentów pod kątem objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Dolforin (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Mniej niż 10 % fentanylu jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki i, w przeciwieństwie do morfiny, nie są znane czynne metabolity leku wydalane przez nerki. W przypadku stosowania plastrów produktu leczniczego Dolforin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy uważnie obserwować tych pacjentów pod kątem objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Dolforin (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci z gorączką i (lub) narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Zastosowany model farmakokinetyczny wskazuje, że w przypadku wzrostu temperatury skóry do 40°C stężenie fentanylu w surowicy może wzrastać o około 1/3. Dlatego też, należy monitorować, czy u pacjentów z gorączką nie występują działania niepożądane dotyczące opioidów, a w razie potrzeby należy dostosować dawkę produktu leczniczego Dolforin.

Istnieje ryzyko wzrostu ilości fentanylu uwalnianego z plastra w zależności od temperatury, co może prowadzić do przedawkowania i zgonu. Badanie farmakologii klinicznej przeprowadzone na zdrowych, dorosłych ochotnikach wskazują, że ogrzanie plastra produktu leczniczego Dolforin zwiekszyło średnie wartości AUC fentanylu o 120% oraz średnie wartości Cmax o 61%.

Należy pouczyć wszystkich pacjentów, aby unikali wystawiania miejsca nałożenia plastrów produktu leczniczego Dolforin na bezpośrednie działanie zewnętrznych źródeł ciepła, takich jak: poduszki elektryczne, butelki z gorącą wodą, koce elektryczne, podgrzewane łóżka wodne, lampy ogrzewające lub opalające, intensywne kąpiele słoneczne, przedłużające się gorące kąpiele, sauny lub gorące kąpiele spa, podczas noszenia plastra, ponieważ istnieje możliwość zależnego od temperatury zwiększenia uwalniania fentanylu z plastra.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dane pochodzące z badań dotyczących dożylnej postaci fentanylu wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku może występować zmniejszony klirens i wydłużony okres półtrwania oraz większa wrażliwość na lek w porównaniu z młodszymi pacjentami. Jeśli pacjenci w podeszłym wieku stosują system transdermalny zawierający fentanyl, powinni być poddani uważnej obserwacji pod katem objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować plastrów produktu leczniczego Dolforin u dzieci i młodzieży, którym uprzednio nie podawano leków opioidowych (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania). Potencjalne ryzyko wystąpienia ciężkiej lub zagrażającej życiu hipowentylacji występuje niezależnie od dawki stosowanego plastra transdermalnego zawierającego fentanyl (patrz Tabela 2 w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania systemu transdermalnego, plastra zawierającego fentanyl u dzieci poniżej 2. roku życia, dlatego też u tych dzieci nie należy go stosować. Produkt leczniczy Dolforin należy stosować jedynie u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które tolerują leczenie opioidami (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania).

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia przez dziecko, należy zachować ostrożność wybierając miejsce nałożenia plastrów produktu leczniczego Dolforin (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania) oraz należy kontrolować czy plaster dokładnie przylega do skóry.

Usuwanie plastra

Zużyte plastry mogą zawierać znaczne pozostałości substancji czynnej. Dlatego też, po odklejeniu, zużyte plastry należy szczelnie złożyć na pół, warstwą przylegającą do środka, tak aby nie wystawała na zewnątrz, a następnie należy go wyrzucić w bezpieczny sposób w miejscu niedostępnym dla dzieci, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Laktacja

Fentanyl przenika do mleka matki, dlatego podczas leczenia produktem leczniczym Dolforin należy przerwać karmienie piersią (patrz też punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

Stosowanie u pacjentów z miastenią

Mogą wystąpić niepadaczkowe drgawki (mio)kloniczne. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z miastenią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, w tym opioidami, lekami uspokajającymi, anksjolitykami, lekami nasennymi, znieczulającymi ogólnie, pochodnymi fenotiazyny, lekami przeciwpsychotycznymi, lekami zwiotczającymi mięśnie, uspakajającymi lekami przeciwhistaminowymi i napojami alkoholowymi może prowadzić do addytywnego działania hamującego: hipowentylacji, niedociśnienia tętniczego i głębokiego uspokojenia, śpiączki lub śmierci. Dlatego też, jednoczesne stosowanie któregokolwiek z wyżej wymienionych leków wymaga szczególnej ostrożności i obserwowania pacjenta.

Fentanyl jest lekiem o wysokim klirensie, który jest szybko i intensywnie metabolizowany głównie przez CYP3A4. Jednoczesne stosowanie fentanylu w postaci transdermalnej z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (CYP3A4) (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, worykonazol, troleandomycyna, klarytromycyna, nelfinawir, nefazodon, werapamil, diltiazem i amiodaron) może powodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, co może nasilić lub wydłużyć zarówno działanie terapeutyczne, jak i działania niepożądane, a także może spowodować poważną depresję oddechową. W takiej sytuacji właściwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki oraz uważnej obserwacji stanu pacjenta. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A4 i fentanylu w postaci systemu transdermalnego, plastra, chyba że pacjent jest dokładnie monitorowany (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO)

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dolforin u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego podawania inhibitorów MAO. Zgłaszano ciężkie i nieprzewidywalne interakcje z inhibitorami MAO, w tym nasilenie objawów stosowania opiatów lub nasilenie działań serotoninergicznych. Dlatego też, nie należy stosować produktu leczniczego Dolforin, system transdermalny, przed upływem 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO.

Jednoczesne stosowanie agoantagonistów

Nie zaleca się jednoczesnego podawania buprenorfiny, nalbufiny lub pentazocyny. Związki te wykazują duże powinowactwo do receptorów opioidowych przy stosunkowo małej aktywności wewnętrznej, dlatego mają częściowo antagonistyczny wpływ na działanie przeciwbólowe fentanylu i mogą wywoływać objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów (patrz też punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania systemów transdermalnych, plastrów, zawierających fentanyl u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane, chociaż wykazano, że fentanyl w innych postaciach podawany dożylnie jako środek znieczulający przenikał przez łożysko we wczesnej fazie ciąży u ludzi. Obserwowano występowanie zespołu abstynencyjnego u noworodków, których matki stosowały długotrwale plastry produktu leczniczego Dolforin w okresie ciąży. Nie należy stosować produktu leczniczego Dolforin w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Dolforin w trakcie porodu, ponieważ produktu tego nie należy stosować w leczeniu bólu ostrego lub pooperacyjnego (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania oraz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Ponieważ fentanyl przenika przez łożysko, stosowanie produktu leczniczego Dolforin w czasie porodu mogłoby spowodować depresję oddechową u noworodka.

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka matki i może wywołać sedację i depresję oddechową u karmionego piersią dziecka. Dlatego należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia produktem leczniczym Dolforin i co najmniej przez 72 godziny po usunięciu plastra.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Dolforin może mieć wpływ na psychiczne i (lub) fizyczne umiejętności niezbędne do wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 1854 dorosłych i dzieci uczestniczących w 11 badaniach klinicznych (badanie z podwójną ślepą próbą [placebo lub aktywna kontrola] plastra transdermalnego zawierającego fentanyl i (lub) otwarte badanie plastra transdermalnego zawierającego fentanyl [brak kontroli lub aktywna kontrola]) dotyczących leczenia przewlekłego bólu pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl, a w wyniku przeprowadzonych obserwacji uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa. Dane dotyczące bezpieczeństwa zebrane w trakcie tych badań klinicznych, wskazują, że do najczęściej zgłaszanych (tj. częstość występowania >10%) działań niepożądanych leku należały (częstość wyrażona w %): nudności (35,7%), wymioty (23,2%), zaparcia (23,1%), senność (15,0%), zawroty głowy (13,1%), ból głowy (11,8%) oraz bezsenność (10,2%).

Poniżej, w Tabeli A przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl w trakcie wspomnianych badań klinicznych (w tym działania niepożądane wymienione powyżej) oraz zgłaszane po dopuszczeniu leku do obrotu.

Zastosowano następujące kryteria podziału częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych klinicznych).

Tabela A: Działania niepożądane u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo

Często

( *1/10)

Często

(*1/100 do <1/10)

Niezbyt

Często

(* 1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(> 1/10,000 do <1/1 000)

Nieznana

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

Nadwrażliwość

Szok anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja

rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Bezsenność,

senność

Depresja, niepokój, stan splątania, omamy

Pobudzenie,

dezorientacja,

nastrój

euforyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy

Drżenia,

parestezja

Niedoczulica, napady padaczkowe (w tym drgawki kloniczne i drgawki typu grand mal), amnezja

Zaburzenia oka

Zwężenie

źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Kołatanie

serca,

tachykardia

Bradykardia,

sinica

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

tętnicze

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Depresja

oddechowa,

zespół

zaburzeń

oddechowych

Bezdech,

hipowentylacja

Spowolnienie oddechu

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty,

zaparcia

Biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, ból w nadbrzuszu, niestrawność

Niedrożność

jelit

Częściowa

niedrożność

jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się, świąd, wysypka, rumień

Wyprysk,

alergiczne

zapalenie

skóry,

zaburzenia

skóry,

zapalenie

skóry,

kontaktowe

zapalenie

skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Drganie

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

erekcji,

zaburzenia

seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie, obrzęki obwodowe, osłabienie, złe samopoczucie, uczucie zimna

Reakcja w miejscu podania, objawy

grypopodobne,

uczucie

zmiany

temperatury

ciała,

nadwrażliwość

Zapalenie skóry w miejscu nałożenia plastra, wyprysk w miejscu nałożenia

w miejscu nałożenia plastra, zespół odstawienia

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży leczonych plastrami transdermlanymi zawierającymi fentanyl był podobny do profilu obserwowanego u dorosłych. Nie zidentyfikowano żadnego ryzyka u dzieci i młodzieży ponad to, którego należy oczekiwać stosując opioidy w łagodzeniu bólu związanego z ciężkimi schorzeniami. Nie wydaje się również, aby istniało jakiekolwiek szczególne, związane z wiekiem, ryzyko stosowania systemu transdermalnego zawierającego fentanyl u dzieci w wieku 2 lat i starszych, gdy jest on stosowany zgodnie z zaleceniami. Bardzo często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży były: gorączka, wymioty oraz nudności.

Bezpieczeństwo stosowania plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniano u 289 dzieci (<18 lat) uczestniczących w 3 badaniach klinicznych dotyczących łagodzenia bólu przewlekłego lub ciągłego, w tym pochodzenia nowotworowego i nienowotworowego. Uczestnicy stosowali przynajmniej jedną dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl, a w wyniku przeprowadzonych obserwacji uzyskano dane dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo, że kryteria włączające ograniczyły możliwość uczestnictwa w badaniach pediatrycznych do dzieci w wieku minimum 2 lat i starszych, 2 uczestników tych badań otrzymało pierwszą dawkę plastra transdermalnego zawierającego fentanyl w wieku 23 miesięcy.

Na podstawie zebranych danych dotyczących bezpieczeństwa, pochodzących z ww. 3 badań klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży, do najczęściej zgłaszanych (tj. częstość występowania 10%) działań niepożądanych należały (częstość wyrażona w %): wymioty (33,9%), nudności (23,5%), ból głowy (16,3%), zaparcia (13,5%), biegunka (12,8%) oraz świąd (12,8%). W Tabeli B przedstawiono wszystkie działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania plastrów zawierających fentanyl u dzieci i młodzieży w trakcie wspomnianych badań klinicznych.

Tabela B: Działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość występowania

Bardzo Często

(i 1/10)

Często

( i 1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(—1/1,000 do <1/100)

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność, senność, niepokój, depresja, omamy

Stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy,

drżenie,

niedoczulica

Parestezja

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenicy

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Sinica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Depresja

oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty, nudności, zaparcia, biegunka

Ból brzucha, ból w nadbrzuszu, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka, nadmierna potliwość, rumień

Kontaktowe zapalenie skóry, zaburzenia skóry, alergiczne zapalenie skóry, wyprysk

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzeki obwodowe, zmęczenie, reakcja w miejscu nałożenia, osłabienie

Zespół z odstawienia, objawy grypopodobne

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży przedstawione w tabeli B zostały zaklasyfikowane do kategorii częstości przy wykorzystaniu takiej samej konwencji, co w Tabeli A.

Tabela B: Działania niepożądane u dzieci i młodzieży uczestniczących w badaniach klinicznych Podobnie jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, wielokrotne stosowanie plastrów transdermalnych zawierających fentanyl może spowodować rozwinięcie się tolerancji, uzależnienia fizycznego i psychologicznego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U niektórych pacjentów, po zmianie z wcześniej stosowanego opioidowego leku przeciwbólowego na system transdermalny, plaster, zawieraj ący fentanyl lub w przypadku nagłego przerwania leczenia, mogą wystąpić objawy odstawienia opioidów (takie jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój oraz dreszcze) (patrz punkt 4.2. Dawkowanie i sposób podawania).

Zgłaszano przypadki występowania objawów odstawienia u noworodków, których matki długoterminowo stosowały plastry zawierające fentanyl w okresie ciąży (patrz punkt 4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania fentanylu są wynikiem nasilenia jego działania farmakologicznego, najpoważniejszym objawem jest depresja oddechowa.

Leczenie

W przypadku leczenia depresji oddechowej należy zastosować natychmiastowe działania, obejmujące usunięcie plastrów produktu leczniczego Dolforin oraz fizyczną lub werbalną stymulację pacjenta. Następnie można podać lek o swoistym działaniu antagonistycznym wobec opioidów, taki jak nalokson. Depresja oddechowa w wyniku przedawkowania może trwać dłużej niż okres działania antagonisty opioidowego. Odstęp pomiędzy dawkami antagonistów opioidowych podawanych dożylnie należy dobierać z ostrożnością, ze względu na możliwość ponownej narkotyzacji po usunięciu plastra. Może być konieczne podanie wielokrotnych dawek lub ciągłego wlewu naloksonu. Ustąpienie działania narkotycznego może powodować wystąpienie ostrego bólu i uwolnienie katecholamin.

Jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna, należy zapewnić i utrzymać drożność dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej lub intubacyjnej, podawać tlen i w miarę potrzeby wspomagać lub kontrolować wentylację. Należy utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i zapewnić odpowiednią ilość dostarczanych płynów.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub utrzymującego się niedociśnienia tętniczego należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia hipowolemii, którą należy odpowiednio leczyć przez pozajelitowe podanie płynów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy; pochodne fenylopiperydyny kod ATC: N02A B03

Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym o wysokim powinowactwie do receptorów opioidowych p.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo plastra transdermalnego zawierającego fentanyl oceniono w trzech otwartych badaniach klinicznych z udziałem 289 dzieci i młodzieży z bólem przewlekłym, w wieku od 2. do 18. roku życia, z czego 66 dzieci było w wieku od 2. do 6. roku życia. W badaniach tych morfina podawana doustnie w dawce od 30 mg do 44 mg na dobę została zastąpiona przez jeden system transdermalny zawierający 12 pg/h fentanylu. Dawkę początkową 25 pg/h i większą zastosowano u 181 pacjentów, którzy uprzednio otrzymywali dobową dawkę opioidów w ilości odpowiadającej co najmniej 45 mg morfiny podawanej doustnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

System transdermalny zawierający fentanyl zapewnia ciągłe ogólnoustrojowe uwalnianie fentanylu przez okres aplikacji wynoszący 72 godziny. Fentanyl uwalniany jest z relatywnie stałą szybkością. Gradient stężeń, jaki generowany jest pomiędzy matrycą plastra a niższym stężeniem w skórze, powoduje uwalnianie leku. Po pierwszym nałożeniu plastra produktu leczniczego Dolforin stężenie fentanylu w surowicy stopniowo wzrasta, stabilizując się między 12 i 24 godziną, i utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72-godzinnego okresu podawania. Osiągnięte stężenia fentanylu w surowicy są proporcjonalne do rozmiaru zastosowanego plastra. Podczas drugiej 72-godzinnej aplikacji zostaje osiągnięty stan równowagi stężenia leku w surowicy, który utrzymuje się przy kolejnych zastosowaniach tego samego rozmiaru plastra.

Modelowanie farmakokinetyczne wskazuje, że stężenie fentanylu w surowicy może wzrosnąć o 14% (zakres od 0 do 26%), jeżeli nowy system nakładany jest po 24, a nie po zalecanych 72 godzinach.

Dystrybucja

Fentanyl wiąże się z białkami osocza w około 84 %.

Metabolizm

Fentanyl to lek o wysokim klirensie, który jest szybko i intensywnie metabolizowany, głównie przez CYP3A4 w wątrobie. Główny metabolit, norfentanyl, jest nieaktywny. Nie wykazano, aby w skórze zachodził metabolizm fentanylu podawanego przezskórnie. Ustalono to na podstawie oznaczeń w hodowli ludzkich keratynocytów oraz w badaniach klinicznych, w których 92% dawki uwalnianej z

systemu transdermalnego występowało w krążeniu ogólnoustrojowym w postaci niezmienionego fentanylu.

Eliminacja

Po usunięciu plastra zawieraj ącego fentanyl, stężenie fentanylu w surowicy maleje stopniowo, spadając do około 50 % w około 17 godzin (zakres 13-22 godzin) po podaniu trwającym 24 godziny. Po podaniu trwającym 72 godziny, średnia długość okresu półtrwania wynosiła od 20 do 27 godzin. Ciągłe wchłanianie fentanylu przez skórę powodowało wolniejszą eliminację fentanylu z surowicy w porównaniu do wlewu dożylnego, w którym względny okres półtrwania wynosi około 7 godzin (zakres od 3 do 12 godzin). Fentanyl metabolizowany jest głownie w wątrobie. W ciągu 72 godzin po podaniu dożylnym, około 75% dawki fentanylu wydalane jest z moczem, głównie w postaci metabolitów oraz w postaci niezmienionej stanowiącej mniej niż 10%. Około 9% dawki jest wykrywane w kale, głównie w postaci metabolitów. Szacuje się, że średnia wartość frakcji fentanylu niezwiązanego z białkami osocza stanowi od 13 do 21%.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym

Dane z badań nad fentanylem podawanym dożylnie wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić obniżony klirens i wydłużony okres półtrwania, a ta grupa pacjentów może być bardziej wrażliwa na lek w porównaniu do młodszych pacjentów. W badaniu przeprowadzonym z plastrami transdermalnymi zawierającymi fentanyl u zdrowych ochotników w podeszłym wieku, farmakokinetyka fentanylu nie różniła się znacząco w porównaniu do tej u zdrowych uczestników badania w młodym wieku, jednakże maksymalne stężenie w surowicy było zwykle nieco niższe, a średni okres półtrwania był wydłużony do około 34 godzin. Pacjenci w wieku podeszłym powinni być poddani uważnej obserwacji pod kątem objawów toksyczności fentanylu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podania).

Dzieci i młodzież

Po dostosowaniu do masy ciała, klirens (l/h/kg) u dzieci wydaje się być o 82% większy w grupie wiekowej od 2. do 5. roku życia i o 25% większy w grupie wiekowej od 6. do 10. roku życia, w porównaniu z grupą dzieci w wieku od 11. do 16. roku życia, które z reguły mają takie same wartości klirensu jak dorośli. Obserwacje te wzięto pod uwagę podczas opracowywania zaleceń dotyczących dawkowania u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu, w którym uczestniczyli pacjenci z marskością wątroby, oceniano farmakokinetykę pojedynczej aplikacji plastra transdermalnego zawierającego fentanyl w dawce 50 ąg/h. Pomimo, że wartości tmax oraz t1/2 nie uległy zmianie, średnie stężenie Cmax w osoczu oraz wartość AUC zwiększyły się u tych pacjentów odpowiednio o około 35% i 73%. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować w kierunku objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy zmniejszyć dawkę plastra zawierającego fentanyl (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia czynności nerek

Dane pochodzące z badania, w którym podawano fentanyl dożylnie pacjentom po przeszczepie nerki wskazują, że klirens fentanylu może być obniżony w tej grupie pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, którym podaje się system transdermalny, plaster, zawierający fentanyl, powinni być uważnie obserwowani pod kątem objawów toksyczności fentanylu, a w razie konieczności należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach in vitro fentanyl, podobnie jak inne opioidowe leki przeciwbólowe, wykazywał działanie mutagenne w testach na hodowlach komórkowych ssaków jedynie przy stężeniach cytotoksycznych z jednoczesną aktywacją metaboliczną. Nie stwierdzono działania mutagennego fentanylu w testach in vivo na gryzoniach i w testach mikrobiologicznych.

W dwuletnim badaniu karcynogenności przeprowadzonym na szczurach, stosowanie fentanylu w dawkach podawanych podskórnie, wynoszących do 33 pg/kg mc./dobę u samców lub 100 pg/kg mc./dobę u samic, nie wiązało się ze wzrostem częstości występowania guzów. Ze względu na maksymalną wartość stężenia fentanylu w osoczu tolerowaną przez szczury, ogólnoustrojowa ekspozycja (AUC0_24 h) jaką uzyskano w tym badaniu stanowiła <40% ekspozycji, jaką prawdopodobnie można osiągnąć w praktyce klinicznej, stosując plastry zawierające fentanyl w największej dawce 100 pg/h.

Oceniano wpływ fentanylu na rozwój płodu u szczurów i królików. Niektóre testy na samicach szczurów wykazały obniżoną płodność, jak również zwiększoną śmiertelność płodów oraz przejściowe opóźnienia w rozwoju zarodka. Efekty te były związane z wystąpieniem objawów toksyczności u matki, a nie z bezpośrednim wpływem leku na rozwój zarodka. Zmiany te obserwowano przy stężeniach fentanylu w stanie równowagi w osoczu równoważnym do (Css, szczur / Css, człowiek = 1,1) oraz ekspozycji dobowej nieznacznie wyższej od (AUC0-24, szczur / AUC0-24, człowiek = 1,5) wartości obserwowanych w praktyce klinicznej po zastosowaniu plastra w dawce 100 pg/h. Nie zaobserwowano żadnego działania u królików, u których osiągnięto maksymalne stężenie w osoczu 6,6 razy wyższe niż stężenie fentanylu w stanie równowagi w osoczu ludzkim. Dobowy współczynnik ekspozycji (AUC0-24, królik / AUC0-24, człowiek = 1,1) był równoważny ze współczynnikiem, jaki odnotowano w praktyce klinicznej po zastosowaniu plastra w dawce 100 pg/h. Nie znaleziono dowodów na działanie teratogenne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa przylegająca:

Poli(2-etyloheksylu akrylan, winylu octan) (50:50),

Poli[(2-etyloheksylu) akrylan-ko-akrylan metylu-ko-kwas akrylowy-ko(2,3-epoksypropylu)metakrylan] (61,5:33:5,5:0.02),

Dodekan-1-ol

Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca:

Poliester/ etylenowinylu octan,

Tusz

Warstwa zabezpieczająca powierzchnię systemu (usuwana):

Warstwa poliestrowa, silikonowana

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system transdermalny pakowany jest w zgrzewaną termicznie saszetkę z poliestru/folii aluminiowej/polipropylenu w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Opakowanie zawierające 5 systemów transdermalnych, plastrów

Opakowanie zawierające 10 systemów transdermalnych, plastrów Opakowanie zawierające 20 systemów transdermalnych, plastrów

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Należy zastosować się do uwag w punkcie 4.2, w celu uzyskania instrukcji dotyczących sposobu nałożenia plastra. Brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i farmakokinetyki dla innych miejsc naklejenia plastra.

Po usunięciu, zużyty system należy złożyć na pół warstwą przylegającą do siebie tak, aby warstwa przylegająca nie była odsłonięta. Następnie należy go umieścić w oryginalnej saszetce i usunąć bezpiecznie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ręce należy umyć wodą dopiero po nałożeniu lub usunięciu plastra.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest Gyómrói ut 19-21 Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dolforin 25 pg/h - 15007 Dolforin 50 pg/h - 15008 Dolforin 75 pg/h - 15009 Dolforin 100 pg/h - 15010

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008-12-15

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Dolforin