+ iMeds.pl

Dolopt 20 mg/mlUlotka Dolopt

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dolopt, 20 mg/ml krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje istotne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dolopt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolopt

3.    Jak stosować Dolopt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dolopt

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dolopt i w jakim celu się go stosuje

Dolopt zawiera jako substancję czynną dorzolamid, związek podobny do sulfonamidów.

Dolopt jest inhibitorem anhydrazy węglanowej w postaci kropli do oczu. Stosuje się go w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej i leczenia jaskry.

Dolopt może być stosowany jako jedyny lek albo w połączeniu z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie w gałce ocznej (z tzw. beta-adrenolitykami).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolopt Kiedy nie stosować leku Dolopt

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki o nazwie sulfonamidy, np. niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy i zakażeń, a także leki moczopędne, gdyż Dolopt może wywołać takie samo uczulenie.

-    jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub stwierdzono u niego w przeszłości kamicę nerkową;

-    jeśli pacjent ma nieprawidłowe pH krwi (zaburzenia równowagi kwasów i zasad).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Dolopt należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich bieżących lub występujących w przeszłości problemach zdrowotnych, w tym o chorobach oczu lub zabiegach chirurgicznych w obrębie oczu, a także o uczuleniach na jakiekolwiek leki.

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza:

-    jeśli pacjent ma podrażnienie oka lub jakikolwiek nowy problem dotyczący oczu, taki jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powierzchownej warstwy oka bądź powiek;

- jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia u pacjenta reakcji alergicznej spowodowanej lekiem Dolopt (na przykład, wysypka skórna, ciężka reakcja skórna lub świąd). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Dolopt.

Dzieci

Działanie dorzolamidu badano u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat, u których stwierdzono zwiększone ciśnienie śródgałkowe lub u których rozpoznano jaskrę. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Badania wykazały podobne działanie leku Dolopt u osób w podeszłym wieku i osób młodszych. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich zaburzeniach czynności wątroby występujących u pacjenta obecnie lub w przeszłości.

Dolopt a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach (również w kroplach do oczu) stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to w szczególności innego inhibitora anhydrazy węglanowej (tj. acetazolamid) lub sulfonamidu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza. Nie należy stosować leku Dolopt w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Jeśli stosowanie leku Dolopt jest konieczne, nie zaleca się karmienia piersią w tym czasie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu dorzolamidu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Działania niepożądane związane ze stosowaniem tego leku, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą wpływać na zdolność wykonywania tych czynności. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poprawy samopoczucia lub odzyskania klarownego obrazu.

Dolopt zawiera chlorek benzalkoniowy

Dolopt zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może przenikać do miękkich soczewek kontaktowych i powodować zmianę ich koloru.. Jeśli pacjent stosuje miękkie soczewki kontaktowe, przed zastosowaniem leku Dolopt powinien skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać od lekarza.

3. Jak stosować Dolopt

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka to:

jedna kropla do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę, na przykład rano, po południu i wieczorem.

Stosowanie leku Dolopt z beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu

Jeśli w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej lekarz zalecił stosowanie leku Dolopt jednocześnie z beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu, wówczas zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla leku Dolopt do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Stosowanie leku Dolopt z innymi kroplami do oczu

Jeśli pacjent oprócz leku Dolopt stosuje inne krople do oczu, podczas zakraplania należy zachować co najmniej 10 minut przerwy między poszczególnymi rodzajami kropli.

Jeśli pacjent zamierza zastąpić lekiem Dolopt inny lek w postaci kropli do oczu stosowany w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce ocznej, należy najpierw odstawić wcześniej stosowany lek (po podaniu właściwej dawki w poprzednim dniu) i rozpocząć stosowanie leku Dolopt następnego dnia.

Nie należy zmieniać dawkowania leku bez porozumienia z lekarzem.

Instrukcja użytkowania

Podczas stosowania leku Dolopt krople do oczu należy starannie przestrzegać podanych instrukcji. Przed przystąpieniem do zakraplania leku należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub jego okolicą. Kroplomierz może ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenia oka. Używanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia oka i w następstwie do utraty wzroku. Aby uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia leku, należy chronić końcówkę kroplomierza przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.

1.    Nie wolno używać leku, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało naruszone przed pierwszym użyciem.

2.    Aby otworzyć butelkę, należy odkręcić nakrętkę obracając ją tak, aby zerwać zabezpieczenie.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę lekko w dół tak, aby utworzyć kieszonkę między powieką a okiem (ryc. 1).

4. Aby zakroplić jedną kroplę do oka zgodnie z zaleceniem lekarza, należy odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć tak, jak pokazano na rycinie 2. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

Ryc. 2

5.    Jeśli lekarz zalecił zakrapianie roztworu do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Należy ponownie zamknąć butelkę zakręcając mocno nakrętkę natychmiast po użyciu i włożyć butelkę z powrotem do oryginalnego pudełka tekturowego.

7.    Kroplomierz jest zaprojektowany w taki sposób, aby odmierzał tylko jedną kroplę. Dlatego nie wolno powiększać otworu w kroplomierzu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dolopt

W przypadku zakroplenia zbyt dużej liczby kropli do oka lub połknięcia zawartości butelki, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania mogą być: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, niezwykłe sny, trudności w połykaniu, podczas doustnego stosowania leku może wystąpić senność.

Pominięcie zastosowania leku Dolopt

Ważne jest, aby stosować lek Dolopt zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie pominięcia dawki, należy zakroplić lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dolopt

Jeśli pacjent chce przerwać leczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje uczuleniowe, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, jezyka i (lub) gardła, co może spowodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się o poradę medyczną.

Podczas stosowania dorzolamidu w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu notowano wymienione niżej działania niepożądane.

Częstość określana jest następująco:

bardzo często

mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób

często

mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób

niezbyt często

mogą występować rzadziejniż u 1 na 100 osób

rzadko

mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

Nerwy (zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne)

Często: bóle głowy.

Rzadko: zawroty głowy, odczucie drętwienia i (lub) mrowienia.

Oczy (zaburzenia oka)

Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia.

Często: powierzchowne, punkcikowate zapalenie rogówki (ból oka, światłowstręt), łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, pieczenie oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie.

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

Rzadko: podrażnienie z objawami takimi jak zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (która przemijała po przerwaniu leczenia), obrzęk rogówki, hipotonia wewnątrzgałkowa, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, niskie ciśnienie w oku. (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Oddychanie i klatka piersiowa (zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia) Rzadko: krwawienia z nosa.

Żołądek i jelita (zaburzenia żołądka i jelit) po wkropleniu leku do oczu:

Często: nudności, gorzki smak w ustach.

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej .

Skóra (zaburzenia skóry i tkanki podskórnej):

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne reakcje skórne takie jak pokrzywka, świąd, wysypka, ciężkie reakcje skórne, możliwy obrzęk warg, oczu i jamy ustnej, duszność i rzadziej świszczący oddech (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nerki (zaburzenia nerek):

Rzadko: kamica nerek i pęcherza.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: osłabienie i (lub) uczucie zmęczenia.

Rzadko: Nadwrażliwość: objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z reakcjami miejscowymi (ze strony powiek) i ogólnoustrojowymi reakcjami alergicznymi, włącznie z obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, rzadko skurczem oskrzeli (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Wyniki badań laboratoryjnych: stosowanie dorzolamidu nie było związane z wystąpieniem klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Dolopt

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C!

Dolopt należy zużyć w ciągu 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Dolopt

Substancją czynną leku jest dorzolamid. Jeden ml zawiera 20 mg dorzolamidu, co odpowiada 22,3 mg chlorowodorku dorzolamidu.

Pozostałe składniki to:

hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek lub kwas solny (w celu ustalenia pH), benzalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Dolopt i co zawiera opakowanie

Dolopt jest izotonicznym, buforowanym roztworem wodnym o nieco lepkiej konsystencji. Dolopt dostępny jest w butelkach z LDPE z kroplomierzem z LDPE i nakrętką z HDPE, zawierających 5 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

AEROPHARM GmbH Francois-Mitterand-Allee 1 Und Theodor-Neubauer-StraBe 33/36 07407 Rudolstadt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014 Logo Sandoz

6 DE/H/0766/001/IB/015G

Dolopt

Charakterystyka Dolopt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dolopt, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: 1 ml zawiera 20 mg dorzolamidu Dorzolamidum w postaci dorzolamidu chlorowodorku (22,3 mg).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: chlorowodorek benzalkoniowy 0,08 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Izotoniczny, buforowany roztwór wodny o nieco lepkiej konsystencji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dolopt jest wskazany:

•    jako lek wspomagający w połączeniu z beta-adrenolitykami,

•    w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie beta-adrenolitykami lub u pacjentów, u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane,

w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego w przypadku:

•    nadciśnienia ocznego,

•    jaskry z otwartym kątem przesączania,

•    j askry torebkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka dorzolamidu stosowanego w monoterapii: jedna kropla do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) trzy razy na dobę.

Dawka dorzolamidu stosowanego jako lek wspomagający w połączeniu ze stosowanym miejscowo beta-adrenolitykiem: jedna kropla do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) dwa razy na dobę.

W przypadku zastępowania dorzolamidem innego stosowanego miejscowo leku przeciwjaskrowego należy najpierw odstawić wcześniej stosowany lek (po podaniu właściwej dawki w poprzednim dniu) i rozpocząć stosowanie dorzolamidu następnego dnia.

Sposób stosowania

W przypadku stosowania więcej niż jednego działającego miejscowo leku okulistycznego, należy zachować odstęp co najmniej 10 minut między zakropleniem kolejnych leków.

Pacjentów należy poinstruować, aby unikali kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub jego okolicą.

Pacjentów należy również poinstruować, że nieprawidłowo użytkowane krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą spowodować zakażenia oka. Używanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do poważnego uszkodzenia oka i w następstwie do utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta o prawidłowym sposobie stosowania leku.

Instrukcja stosowania

Podczas stosowania kropli do oczu Dolopt należy starannie przestrzegać podanych instrukcji. Przed przystąpieniem do zakraplania leku należy umyć ręce.

1.    Nie wolno używać leku, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało naruszone przed pierwszym użyciem.

2.    Aby otworzyć butelkę, należy odkręcić nakrętkę obracając ją tak, aby zerwać zabezpieczenie.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę lekko w dół tak, aby utworzyć kieszonkę między powieką a okiem (ryc. 1).

4. Aby zakroplić jedną kroplę do oka zgodnie z zaleceniem lekarza, należy odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć tak, jak pokazano na rycinie 2. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

4. Jeśli lekarz zalecił zakraplanie roztworu do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Należy ponownie zamknąć butelkę zakręcając mocno nakrętkę natychmiast po użyciu i włożyć butelkę z powrotem do oryginalnego pudełka tekturowego.

7.    Kroplomierz jest zaprojektowany w taki sposób, aby odmierzał tylko jedną kroplę. Dlatego nie wolno powiększać otworu w kroplomierzu.

Stosowanie u dzieci:

Doświadczenie dotyczące stosowania leku u dzieci jest ograniczone. Dostępne są badania dotyczące stosowania leku u dzieci trzy razy na dobę (w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi stosowania leku u dzieci, patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hipochloremiczną. Stosowanie dorzolamidu u tych pacjentów jest przeciwwskazane, ponieważ zarówno lek macierzysty, jak i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentów lek należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania wymaga, poza podawaniem leków obniżających ciśnienie śródgałkowe, zastosowania także innego leczenia. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

Dorzolamid jest sulfonamidem i mimo miejscowego stosowania wchłani się do krążenia ogólnego. Z tego względu po zastosowaniu miejscowym mogą występować działania niepożądane typowe dla sulfonamidów podawanych ogólnie, w tym ciężkie reakcje, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jeśli wystąpią objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości, stosowanie produktu leczniczego należy przerwać .

Stosowanie doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie, było związane z występowaniem kamicy moczowej wynikającej z zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Wprawdzie podczas stosowania dorzolamidu nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, ale opisywano niezbyt częste przypadki kamicy moczowej.

U pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie leczenie dorzolamidem może zwiększać ryzyko powstawania kamieni w drogach moczowych, ponieważ dorzolamid jest stosowanym miejscowo i wchłanianym do krążenia ogólnego inhibitorem anhydrazy węglanowej .

W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznych (np. zapalenia spojówek i reakcji w obrębie powiek) należy rozważyć przerwanie leczenia.

U pacjentów stosujących jednocześnie doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid istnieje możliwość nasilenia ogólnego działania inhibitorów anhydrazy węglanowej. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

Podczas stosowania dorzolamidu u pacjentów z istniejącymi przewlekłymi wadami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowymi zabiegami operacyjnymi w wywiadzie, opisywano obrzęki i nieodwracalne uszkodzenia rogówki. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u tych pacjentów dorzolamidu w postaci kropli do oczu.

Podczas stosowania leków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano odwarstwienie naczyniówki z hipotonią wewnątrzgałkową.

Dolopt zawiera środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i włożyć ponownie przynajmniej 15 minut po zakropleniu preparatu. Chlorek benzalkoniowy może zmienić zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Stosowanie u dzieci

Dorzolamid nie był badany u pacjentów urodzonych przed 36. tygodniem ciąży i w pierwszym tygodniu życia. Ze względu na możliwe ryzyko wystąpienia kwasicy metabolicznej, pacjenci ze znaczną niedojrzałością cewek nerkowych powinni otrzymywać dorzolamid po ostrożnym rozważeniu ryzyka wynikającego ze stosowania leku w stosunku do korzyści z leczenia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji dorzolamidu z innymi lekami.

W badaniach klinicznych, w których stosowano dorzolamid jednocześnie z następującymi lekami: tymololem i betaksolem w postaci roztworu do oczu oraz z lekami o działaniu ogólnoustrojowym, m.in. inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (włącznie z kwasem acetylosalicylowym) i hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną), nie stwierdzono interakcji.

Interakcje dorzolamidu z lekami zwężającymi źrenicę i agonistami receptora adrenergicznego podczas leczenia przeciwjaskrowego nie zostały w pełni zbadane.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo że jest stosowany miejscowo, wchłania się również do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej związanych ze stosowaniem dorzolamidu, ale zaburzenia obserwowano takie po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. toksyczne reakcje u pacjentów otrzymujących duże dawki salicylanów). Dlatego należy rozważyć możliwość tego typu interakcji podczas stosowania dorzolamidu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania dorzolamidu u kobiet w ciąży. U królików po zastosowaniu dawek o działaniu toksycznym dla matek obserwowano działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Dorzolamidu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych, które mogłyby rozstrzygnąć, czy lek przenika do mleka kobiecego. U karmiących samic szczura obserwowano mniejszy przyrost masy ciała u potomstwa. Jeśli leczenie dorzolamidem jest konieczne, nie zaleca się karmienia piersią w tym czasie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu dorzolamidu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą mieć wpływ na zdolność wykonywania tych czynności (patrz także punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

W kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych działanie kropli do oczu zawierających dorzolamid oceniano u ponad 1400 osób. W badaniach długoterminowych z udziałem 1108 pacjentów, którzy otrzymywali krople do oczu zawierające dorzolamid w monoterapii lub jako lek uzupełniający w połączeniu z beta-adrenolitykiem w postaci okulistycznej, najczęstszą przyczyną przerwania leczenia dorzolamidemw kroplach do oczu(około 3% pacjentów) były polekowe działania niepożądane dotyczące oczu, głównie zapalenie spojówek i reakcje w obrębie powiek.

W trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu opisywane były następujące reakcje

niepożądane:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne

Często: bóle głowy

Rzadko: zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia

Często: powierzchowne, punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadko: podrażnienie z objawami takimi jak zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (cofająca się po przerwaniu leczenia), obrzęk rogówki, hipotonia wewnątrzgałkowa, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko: krwawienia z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, gorzki smak w ustach

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, wysypka, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek Rzadko: kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Często: osłabienie i (lub) uczucie zmęczenia

Rzadko: nadwrażliwość: objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z reakcjami miejscowymi (ze strony powiek) i ogólnoustrojowymi reakcjami alergicznymi, włącznie z obrzękiem naczynioruchowym, dusznością, rzadko skurczem oskrzeli

Wyniki badań laboratoryjnych

Stosowanie dorzolamidu nie wiązało się z wystąpieniem klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych.

Stosowanie u dzieci: patrz punkt 5.1.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi w wyniku przypadkowego lub zamierzonego spożycia leku doustnie, są ograniczone. Opisywano następujące objawy:

•    przyjęcie doustne: senność

•    zastosowanie miejscowe: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie, nietypowe marzenia senne i trudności w połykaniu.

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Należy kontrolować stężenie elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy i pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, inhibitory anhydrazy

węglanowej

Kod ATC: S01EC03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, w tym także w oku. U ludzi anhydraza węglanowa występuje w postaci licznych izoenzymów, z których najbardziej aktywnym jest anhydraza węglanowa II. Izoenzym ten znajduje się głównie w krwinkach czerwonych, lecz obecny jest także w innych tkankach. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej. W wyniku tego zmniejsza się ciśnienie śródgałkowe.

Dolopt zawiera chlorowodorek dorzolamidu, który jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Po podaniu miejscowym do oka dorzolamid zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe niezależnie od tego, czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Zwiększone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i zmniejszenia pola widzenia. Dorzolamid nie wywołuje zwężenia źrenicy i obniża ciśnienie śródgałkowe nie powodując działań niepożądanych, takich jak ślepota nocna i skurcz akomodacji. Dorzolamid ma nieznaczny wpływ lub nie wpływa na częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze.

Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo także zmniejszają ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, ale ich mechanizm działania jest inny. Badania wykazały, że po dołączeniu dorzolamidu do beta-adrenolityku stosowanego miejscowo obserwuje się dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego. Podobne działanie obserwowano podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Działania farmakodynamiczne Działanie kliniczne Pacjenci dorośli

W trwających do jednego roku obszernych badaniach klinicznych u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem ocznympotwierdzono skuteczność dorzolamidu podawanego trzy razy na dobę w monoterapii (początkowe ciśnienie śródgałkowe >23 mmHg) lub dwa razy na dobę jako lek uzupełniający w połączeniu z beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie śródgałkowe >22 mmHg). Udowodniono, że działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe występowało przez całą dobę i utrzymywało się podczas długotrwałego stosowania zarówno wtedy, gdy dorzolamid był stosowany w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Skuteczność podczas długotrwałego stosowania dorzolamidu jako jedynego leku była podobna, jak w przypadku betaksololu i nieco mniejsza w porównaniu z tymololem. Dorzolamid stosowany jako lek uzupełniający w połączeniu z beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu powodował dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego, podobne jak podczas stosowania 2% pilokarpiny 4 razy na dobę.

Dzieci

U 184 pacjentów (w tym u 122 pacjentów stosujących dorzolamid) w wieku poniżej 6 lat z jaskrą lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym (początkowe ciśnienie śródgałkowe >22 mmHg) przeprowadzono wieloośrodkowe, trzymiesięczne badanie z podwójną ślepą próbą, z aktywną kontrolą, w celu określenia bezpieczeństwa stosowania dorzolamidu podawanego miejscowo trzy razy na dobę. U około połowy pacjentów z obu grup terapeutycznych rozpoznano jaskrę wrodzoną, innymi chorobami przyczynowymi u tych pacjentów był zespół Sturge’a-Webera, dysgenezja mezenchymalna naczyniówkowo-rogówkowa, brak soczewki. W poniższej tabeli opisano sposób podziału grup biorących udział w badaniu w zależności od wieku i rodzaju leku stosowanego w monoterapii.

Dorzolamid 2%

Tymolol

Grupa wiekowa <2 lat

n=56

Zakres wieku: od 1 do 23 miesięcy

Tymolol GS* 0,25% n=27 Zakres wieku: od 0,25 do 22 miesięcy

Grupa wiekowa >2 do <6 lat

n=66

Zakres wieku: od 2 do 6 lat

Tymolol 0,5% n=35 Zakres wieku: od 2 do 6 lat

* roztwór tworzący żel

W obu grupach wiekowych około 70 pacjentów poddanych było leczeniu przez co najmniej 61 dni, a około 50 pacjentów przez 81 do 100 dni.

Jeśli ciśnienie śródgałkowe nie było wystarczająco kontrolowane przez dorzolamid lub tymolol podawane w monoterapii w postaci roztworu tworzącego żel, dokonywano następującej zmiany w leczeniu metodą otwartą: 30 pacjentom w wieku <2 lat podawano jednocześnie tymolol w 0,35% roztworze tworzącym żel jeden raz na dobę oraz 2% roztwór dorzolamidu trzy razy na dobę; 30 pacjentom w wieku >2 lat podawano 2% roztwór dorzolamidu z 0,5% roztworem tymololu dwa razy na dobę. W sumie, badanie to nie wykazało dodatkowych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwem stosowania leku u dzieci.

W badaniu klinicznym stosowanie dorzolamidu w monoterapii wywołało u około 20% pacjentów działania niepożądane, z których większość stanowiły miejscowe, niezbyt ciężkie objawy oczne, takie jak świąd, pieczenie, kłucie i ból oka. U <4% pacjentów obserwowano obrzęk rogówki lub zmętnienie. Częstość reakcji miejscowych była taka sama, jak w przypadku leku porównawczego. W badaniach po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano kwasicę metaboliczną u bardzo młodych pacjentów, zwłaszcza z niedojrzałymi nerkami i (lub) zaburzeniami czynności nerek.

Wyniki dotyczące skuteczności stosowania leku u dzieci sugerują, że średnie zmniejszenie początkowego ciśnienia śródgałkowego obserwowane u pacjentów otrzymujących dorzolamid było porównywalne ze średnim zmniejszeniem początkowego ciśnienia śródgałkowego obserwowanym u pacjentów z grupy otrzymującej tymolol, nawet jeżeli obserwowano niewielką liczbową różnicę na niekorzyść tymololu .

Dłuższe badania skuteczności leku (>12 tygodni) nie są dostępne.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W odróżnieniu od doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek (czyli przy mniejszym narażeniu ogólnoustrojowym na lek). W badaniach klinicznych powodowało to zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego bez towarzyszących zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub elektrolitowej, które są charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po podaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Aby ocenić ryzyko działania układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w krwinkach czerwonych i osoczu oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu, ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, dorzolamid gromadzi się w erytrocytach, a stężenia wolnego leku w osoczu pozostają minimalne. Z macierzystej cząsteczki leku powstaje jedyny metabolit (N-deetylodorzolamid), który hamuje izoenzym anhydrazy węglanowej II słabiej niż dorzolamid, a ponadto hamuje mniej aktywny izoenzym anhydrazy węglanowej I. Metabolit ten również gromadzi się w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid w umiarkowanym stopniu wiąże się z białkami osocza (w około 33%). Dorzolamid wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej. Jego metabolit jest również wydalany z moczem. Po zakończeniu stosowania leku, proces wypłukiwania dorzolamidu z erytrocytów przebiega nieliniowo. Po początkowym, szybkim zmniejszeniu stężenia leku następuje wolniejsza faza eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około czterech miesięcy.

Po doustnym podaniu dorzolamidu w celu stymulacji maksymalnego narażenia układowego po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu w postaci kropli do oczu, stan równowagi uzyskiwano w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi w osoczu praktycznie nie wykrywano wolnego leku ani jego metabolitu. Stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub oddychanie. Podobne wyniki farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu.

Jednak u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) występowały większe stężenia metabolitu w erytrocytach.

Nie powodowało to istotnych różnic dotyczących zahamowania anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnoustrojowych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i rakotwórczości nie ujawniają szzcególnego ryzyka dla ludzi.

W badaniach klinicznych u pacjentów nie występowały objawy kwasicy metabolicznej lub zmiany stężenia elektrolitów w surowicy krwi, które mogłyby wskazywać na ogólne zahamowanie anhydrazy węglanowej. Dlatego zaburzenia zaobserwowane w badaniach na zwierzętach nie powinny występować u pacjentów stosujących dorzolamid w dawkach terapeutycznych.

U królików po podaniu leku w dawkach toksycznych dla matki obserwowano zaburzenia budowy trzonów kręgów u potomstwa, związane z kwasicą metaboliczną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza

Mannitol

Sodu cytrynian

Sodu wodorotlenek lub kwas solny (w celu ustalenia pH) Benzalkoniowy chlorek Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia po otwarciu produkt powinien być przechowywany przez maksymalnie 28 dni. W przypadku stosowania innych warunków przechowywania produktu, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C!

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania zawierające 1 x 5 ml, 3 x 5 ml i 6 x 5 ml kropli do oczu.

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Instrukcja użytkowania dla pacjenta - patrz punkt 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14734

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.03.2014

9 DE/H/0766/001/IB/015G

Dolopt