+ iMeds.pl

Dolopt plus (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dolopt plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dolopt Plus, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Dolopt Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolopt Plus

3.    Jak stosować Dolopt Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Dolopt Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Dolopt Plus i w jakim celu się go stosuje

Dolopt Plus jest lekiem złożonym, zawierającym chlorowodorek dorzolamidu (substancję czynną -inhibitor anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu) oraz maleinian tymololu (substancję czynną -lek beta-adrenolityczny do stosowania do oczu). Obydwie substancje czynne w różny sposób zmniejszają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej.

Dolopt Plus przepisywany jest w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej w leczeniu jaskry, gdy krople do oczu zawierające sam lek beta-adrenolityczny są nieskuteczne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dolopt Plus

Kiedy nie stosować leku Dolopt Plus

•    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek dorzolamidu, maleinian tymololu, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na leki o nazwie sulfonamidy, np. niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy i zakażeń, a także leki moczopędne, gdyż Dolopt Plus może wywołać takie samo uczulenie;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono powolną czynność serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca);

•    jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub stwierdzono u niego w przeszłości kamicę nerkową;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zakwaszenie krwi na skutek nagromadzenia chlorków we krwi (kwasica hiperchloremiczna).

Jeżeli pacjent przypuszcza, że którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji go dotyczy, nie powinien

stosować leku Dolopt Plus przed skonsultowaniem się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dolopt Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości:

   choroba niedokrwienna serca (z takimi objawami, jak ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi. Lekarz może zalecić kontrolowanie tętna pacjenta i innych objawów tej choroby podczas stosowania leku Dolopt Plus;

   zaburzenia częstości akcji serca, np. zwolnione bicie serca;

   zaburzenia czynności wątroby;

   osłabienie siły mięśniowej lub miastenię (myasthenia gravis);

   trudności w oddychaniu, astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc;

   dławica piersiowa Prinzmetala (ból w klatce piersiowej podczas spoczynku);

•    cukrzyca, gdyż tymolol może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;

   nadczynność tarczycy, gdyż tymolol może maskować jej objawy;

•    chorobę związaną ze złym krążeniem krwi (np. choroba lub zespół Raynauda);

•    uczulenie na stosowane leki;

•    pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt „Dolopt Plus zawiera chlorek benzalkoniowy”). Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli:

•    u pacjenta rozwinie się zakażenie oka, nastąpi uraz oka, pacjent podda się operacji oka lub wystąpią inne reakcje lub nasilenie objawów;

•    u pacjenta wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka), obrzęk oka lub powieki, wysypka skórna lub świąd oka i jego okolicy. Takie objawy mogą być wywołane reakcją alergiczną lub być działaniem niepożądanym leku Dolopt Plus (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Przed operacją należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Dolopt Plus, gdyż tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Dolopt Plus u niemowląt i dzieci jest ograniczone. Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Badania wykazały podobne działanie leku Dolopt Plus u osób w podeszłym wieku i osób młodszych. Dolopt Plus a inne leki

Dolopt Plus i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. Dotyczy to również innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie istotne, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    pacjent przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, które stosuje się w celu zmniejszenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak antagoniści wapnia, leki uniemożliwiające magazynowanie katecholamin, leki beta-adrenolityczne, klonidyna lub digoksyna;

•    pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń czynności serca, takie jak amiodaron, chinidyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii) lub digoksyna;

•    pacjent stosuje inne krople do oczu, zawierające lek beta-adrenolityczny;

•    pacjent stosuje inny inhibitor anhydrazy węglanowej, taki jak acetazolamid. Ten rodzaj leku może być stosowany doustnie, w postaci kropli do oczu lub inną drogą;

•    pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) w celu leczenia depresji lub innej choroby;

•    pacjent stosuje lek o działaniu parasympatykomimetycznym, który lekarz mógł przepisać w celu ułatwienia wydalania moczu. Parasympatykomimetyki są również szczególnym rodzajem leków, stosowanych niekiedy w celu przywrócenia prawidłowego pasażu jelitowego;

•    pacjent stosuje opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak morfina, stosowane w leczeniu

umiarkowanego lub silnego bólu, bądź w przypadku, gdy pacjent przyjmuje duże dawki kwasu acetylosalicylowego. Wprawdzie nie dowiedziono interakcji chlorowodorku dorzolamidu z kwasem acetylosalicylowym, ale znane są interakcje niektórych przyjmowanych doustnie leków pokrewnych chlorowodorkowi dorzolamidu z kwasem acetylosalicylowym;

•    pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub dużego stężenia cukru we krwi;

•    u pacjenta stosowana jest adrenalina;

•    pacjent przyjmuje lek z grupy sulfonamidów;

•    pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne zawierające fluoksetynę i paroksetynę.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Dolopt Plus w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Dolopt Plus w okresie karmienia piersią, gdyż tymolol i dorzolamid mogą przenikać do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń należy skontaktować się z lekarzem, który udzieli porady (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Dolopt Plus zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może przenikać do miękkich soczewek kontaktowych i powodować zmianę ich koloru. Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, przed zastosowaniem leku Dolopt Plus powinien skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Dolopt Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zalecana dawka to:

jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Stosowanie leku Dolopt Plus z innymi kroplami do oczu

Jeśli pacjent stosuje zarówno Dolopt Plus, jak i inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę pomiędzy podaniem kolejnych rodzajów kropli.

Nie należy zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem. Jeśli pacjent musi przerwać leczenie, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Instrukcja stosowania

Podczas stosowania leku Dolopt Plus należy starannie przestrzegać podanych instrukcji. Przed zakropleniem leku zaleca się umycie rąk.

Należy unikać kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub jego okolicą. Kroplomierz może zostać zanieczyszczony bakteriami, które mogą wywołać zakażenia oka, prowadzące do ciężkiego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia butelki z lekiem należy chronić końcówkę kroplomierza przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.

1.    Nie wolno używać butelki z lekiem, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało naruszone przed pierwszym użyciem.

2.    Aby otworzyć butelkę należy odkręcić zakrętkę, obracając ją aż do zerwania zabezpieczenia.

3.    Należy odchylić do tyłu głowę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół tak, aby utworzyć „kieszonkę” pomiędzy powieką a okiem (ryc. 1).


4. Aby zakroplić jedną kroplę leku do oka, zgodnie z zaleceniem lekarza, należy odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć tak, jak pokazano na rycinie 2 i 3. NIE WOLNO DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA.


Ryc. 2


Ryc. 3

5.    Jeśli lekarz zalecił zakrapianie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu butelkę należy ponownie zamknąć, zakręcając mocno zakrętkę i włożyć z powrotem do oryginalnego tekturowego pudełka.

7.    Kroplomierz jest zaprojektowany w taki sposób, aby odmierzał tylko jedną kroplę. Dlatego nie wolno powiększać otworu w kroplomierzu.

Po zakropleniu leku należy przez 2 minuty uciskać palcem wewnętrzny kącik oka (od strony nosa). Pomoże to zapobiec wchłanianiu tymololu do organizmu.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dolopt Plus

Ważne jest, aby stosować lek w dawce zaleconej przez lekarza. W razie podania zbyt dużej liczby kropli do oka lub połknięcia zawartości butelki pacjent może się źle poczuć. Możliwe jest wystąpienie oszołomienia, trudności z oddychaniem, nudności, bólu głowy, uczucia zmęczenia lub odczucia wolniejszej niż zwykle czynności serca. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych reakcji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dolopt Plus

W razie pominięcia dawki leku krople należy podać tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do normalnego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Dolopt Plus

Jeśli pacjent musi przerwać leczenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

•    uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęk, który może obejmować takie obszary, jak twarz

i kończyny, i może powodować zwężenie dróg oddechowych, powodując trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd (Rzadko - mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    nagła, ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna (Rzadko - mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) z owrzodzeniem jamy ustnej, warg i skóry oraz złuszczaniem się zewnętrznej warstwy skóry (Rzadko - mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

W razie wystąpienia ciężkich reakcji należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.

Ponadto należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli jakiekolwiek zmiany lub zaburzenia widzenia wystąpią u pacjenta stosującego Dolopt Plus po operacji oka.

Następujące działania niepożądane obserwowano w trakcie stosowania leku złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol lub stosowania jednego z jego składników:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób)

•    odczucie pieczenia i kłucia w oku (oczach)

   nietypowy smak w ustach

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

•    ból głowy

   zaczerwienie oczu i okolicy wokół oczu

•    łzawienie lub świąd woka (oczu)

•    zapalenie powieki, podrażnienie oka (oczu), np. suchość oka

•    zmniej szona wrażliwość oka (oczu)

•    zapalenie rogówki

•    zapalenie zatok

•    nudności

•    osłabienie/uczucie zmęczenia

•    nadżerka rogówki (uszkodzenie zewnętrznej warstwy w przedniej części gałki ocznej)

•    osłabienie mięśni, zmęczenie

•    obrzęk i (lub) podrażnienie oczu i okolicy wokół oczu;

•    wrażenie obecności ciała obcego w oku;

•    ból oka

niewyraźne widzenie

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

•    zawroty głowy

•    depresja

•    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

•    zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (czasami związane z odstawieniem leków zwężających źrenicę)

•    zwolnienie czynności serca

•    nagła utrata przytomności

•    duszność (spłycenie oddechu)

•    niestrawność

•    powstanie kamieni w nerkach

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    nietypowe odczucie mrowienia

•    zaburzenia snu (bezsenność)

•    koszmary senne

•    zmniej szony popęd płciowy

•    udar (incydent mózgowo-naczyniowy)

•    podrażnienie oka (oczu), w tym zaczerwienienie, sklejanie powiek i ból oka

•    obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia)odłączenie po zabiegu filtracyjnym warstwy położonej za siatkówką i zwierającej naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia

•    dzwonienie w uszach

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    ból w klatce piersiowej

•    kołatanie serca (szybkie lub silne bicie serca)

•    zwolniona czynność serca

•    zaburzenia rytmu serca

•    zmniej szony dopływ krwi do mózgu (niedokrwienie mózgu)

•    zastoinowa niewydolność serca (choroba serca ze skróceniem oddechu oraz obrzękiem stóp i nóg na skutek gromadzenia się płynu)

•    zatrzymanie serca

•    odczucie zimnych rąk i stóp

•    objaw Raynauda (drętwienie lub ziębnięcie palców dłoni i stóp)

•    obrzęk (gromadzenie się płynu)

•    zapalenie błony śluzowej nosa i trudności w oddychaniu, takie jak spłycenie oddechu/bezdech oraz rzadziej świszczący oddech

•    kaszel i krwawienie z nosa

•    suchość w jamie ustnej

•    utrata włosów

•    biało-srebrzysta wysypka skórna (wysypka łuszczycopodobna) lub nasilenie łuszczycy

•    choroba Peyroniego (która może powodować zakrzywienie penisa)

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd

•    niskie ciśnienie w oku

•    wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia dotyczące mięśni, gorączka (układowy toczeń rumieniowaty)

•    utrata pamięci

•    nasilenie objawów przedmiotowych (odczuwanych przez samego chorego) i podmiotowych (stwierdzanych przez lekarza na podstawie badań) miastenii (choroba mięśni)

•    czasowa krótkowzroczność, ustępująca po przerwaniu leczenia

•    opadanie górnej powieki (co powoduje, że oko jest wpół przymknięte), podwójne widzenie

•    udar (niedokrwienie mózgu)

•    kurcze mięśni nóg i (lub) ból nóg podczas chodzenia (chromanie)

•    podrażnienie gardła

•    biegunka

•    zwężenie dróg oddechowych w obrębie płuc (głównie u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą)

•    niewydolność oddechowa

•    kontaktowe zapalenie skóry

•    obrzęk warg, oczu i jamy ustnej, świszczący oddech lub ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, tymolol może przeniknąć do krwi. Może to powodować podobne działania niepożądane, jak podczas stosowania dożylnych lub doustnych leków beta-adrenolitycznych. Częstość działań niepożądanych po podaniu do oka jest mniejsza niż po podaniu np. doustnym lub dożylnym. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje obserwowane podczas stosowania leków z grupy beta-adrenolityków w terapii chorób oczu:

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

   małe stężenie glukozy we krwi

•    pewien rodzaj zaburzeń rytmu serca

•    niewydolność serca

•    ból brzucha

•    wymioty

•    ból mięśni niezwiązany z wysiłkiem fizycznym

•    zaburzenia funkcji seksualnych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Dolopt Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego etykiecie i na tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu butelki: lek można używać w ciągu 4 tygodni. Po tym czasie wyrzucić niezużyty roztwór.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Dolopt Plus

Substancjami czynnymi są: dorzolamid i tymolol.

1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) oraz 5 mg

tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań, benzalkoniowy chlorek.

Jak wygląda Dolopt Plus i co zawiera opakowanie

Krople do oczu, roztwór

Bezbarwny lub lekko żółtawy, lepki roztwór.

Dolopt Plus dostępny jest w białych plastikowych (polietylenowych) butelkach pojemności 5 ml. Wielkość opakowań: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca Aeropharm GmbH Francois -Mitterrand-Allee 1 07407 Rudolstadt, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014 Logo Sandoz

8 DK/H/143 5/001/IB/014

Dolopt Plus

Charakterystyka Dolopt plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dolopt Plus, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) w postaci chlorowodorku dorzolamidu oraz 5 mg tymololu (Timololum) w postaci tymololu maleinianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy (0,075 mg/ml)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Dolopt Plus jest bezbarwnym lub lekko żółtawym, lepkim roztworem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dolopt Plus jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą torebkową, u których monoterapia beta-adrenolitykiem podawanym miejscowo nie jest wystarczająco skuteczna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka to jedna kropla produktu Dolopt Plus podana do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent stosuje również inny miejscowo działający lek okulistyczny, to pomiędzy jego podaniem a zakropleniem produktu Dolopt Plus należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę.

Sposób stosowania

Instrukcja stosowania i obchodzenia się z produktem leczniczym - patrz punkt 6.6.

Uciśnięcie kanału nosowo- łzowego lub zamknięcie powieki na 2 minuty ogranicza wchłanianie leku do krwi, a w konsekwencji zmniejsza częstość ogólnoustrojowych działań niepożądanych i nasila miejscowe działanie kropli.

Populacja pediatryczna

Nie ustalono skuteczności produktu Dolopt Plus u dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku co najmniej 2 lat, ale młodszych niż 6 lat znaj dują się w punkcie 5.1.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Dolopt Plus jest przeciwwskazane u pacjentów:

■    z nadwrażliwością na substancje czynne, na sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

■    z odczynowymi chorobami dróg oddechowych, w tym z astmą oskrzelową (również w wywiadzie) lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

■    z bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, z blokiem zatokowo-przedsionkowym, z blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przez rozrusznik, z jawną niewydolnością serca, we wstrząsie kardiogennym;

■    z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną.

Powyższe przeciwwskazania dotyczą każdej z substancji czynnych wchodzących a skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje dotyczące układu sercowo-naczyniowego i (lub) oddechowego

Tak jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Ze względu na obecność składnika beta-adrenolitycznego, tymololu, po podaniu do oka mogą występować tego samego rodzaju sercowo-naczyniowe, płucne i inne działania niepożądane, co po ogólnym podaniu beta-adrenolityków. Ich częstość po miejscowym podaniu do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposób ograniczenia wchłaniania ogólnego, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) i z niedociśnieniem tętniczym należy w sposób krytyczny ocenić możliwość leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Należy obserwować, czy u tych pacjentów nie występują objawy pogorszenia przebiegu choroby i działania niepożądane.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia, beta-adrenolityki należy stosować ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami/schorzeniami krążenia obwodowego (np. z ciężką postacią choroby Raynauda lub zespołu Raynauda).

Zaburzenia oddechowe

Po podaniu niektórych okulistycznych leków beta-adrenolitycznych obserwowano reakcje ze strony układu oddechowego, w tym również zgon spowodowany skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu lekkim lub umiarkowanym Dolopt Plus należy stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści z leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy go stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów.

Reakcje immunologiczne i reakcje nadwrażliwości

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, produkt leczniczy Dolopt Plus może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Substancja czynna, dorzolamid, zawiera grupę sulfonamidową, dlatego po jego podaniu do oka mogą występować tego samego rodzaju działania niepożądane, jak po ogólnym podaniu sulfonamidów (w tym takie ciężkie reakcje, jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Jeśli wystąpią objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości, stosowanie produktu należy przerwać.

Po podaniu produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol obserwowano miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu podobne do tych, jakie występowały po stosowaniu kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Dolopt Plus.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania beta-adrenolityków pacjenci z atopią w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie mogą silniej reagować na powtarzany kontakt z takimi alergenami i nie reagować na standardowe dawki adrenaliny stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Leczenie skojarzone

Stosowanie tymololu u pacjentów otrzymujących już lek beta-adrenolityczny do podawania ogólnego może spowodować nasilenie działania na ciśnienie śródgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Należy uważnie obserwować odpowiedź tych pacjentów na leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się stosowania dorzolamidu z doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej.

Przerwanie leczenia

Tak jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych do podawania ogólnego, w razie konieczności odstawienia tymololu w postaci przeznaczonej do stosowania do oczu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, lek powinien być odstawiany stopniowo.

Dodatkowe działanie beta-adrenolityków

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem spontanicznej hipoglikemii lub z chwiejną cukrzycą, gdyż mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii.

Leki beta-adrenolityczne mogą również maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia beta-adrenolitykiem może spowodować nasilenie objawów.

Choroby rogówki

Okulistyczne leki beta-adrenolityczne mogą powodować suchość oczu. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami rogówki.

Znieczulenie ogólne przed operacją

Okulistyczne leki beta-adrenolityczne mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-agonistów, np. adrenaliny. Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować anestezjologa o stosowaniu tymololu.

Leczenie beta-adrenolitykami może nasilać objawy miastenii (myasthenia gravis).

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej, zwłaszcza pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie, wiązało się z występowaniem kamicy moczowej na skutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Wprawdzie zaburzeń takich nie obserwowano podczas stosowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol, ale opisywano rzadkie przypadki kamicy moczowej. Ze względu na to, że Dolopt Plus zawiera wchłaniany ogólnoustrojowo inhibitor anhydrazy węglanowej do stosowania miejscowego, ryzyko powstawania kamieni nerkowych u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie może być większe podczas leczenia produktem Dolopt Plus.

Tnne

Postępowanie w przypadku pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem wymaga dodatkowego leczenia oprócz stosowania leków zmniejszających ciśnienie śródgałkowe. Nie badano stosowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Podczas stosowania dorzolamidu u pacjentów z istniejącymi przewlekłymi wadami rogówki i (lub) śródgałkowymi zabiegami operacyjnymi w wywiadzie, opisywano obrzęki i nieodwracalne uszkodzenia rogówki. Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju obrzęku rogówki u pacjentów z małą liczbą komórek śródbłonka. Należy zachować ostrożność przepisując Dolopt Plus tym pacjentom.

Podczas stosowania leków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych opisywano odwarstwienie naczyniówki.

Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu jaskry, długotrwałe leczenie okulistyczne maleinianem tymololu powodowało u niektórych pacjentów zmniejszoną odpowiedź na lek. Jednak w badaniach klinicznych, w których 164 pacjentów obserwowano przez co najmniej trzy lata, nie stwierdzono znaczących różnic średniego ciśnienia śródgałkowego w stosunku do wartości ciśnienia uzyskanego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Dolopt Plus zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po co najmniej 15 minutach od podania leku. Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy odbarwia miękkie soczewki kontaktowe.

Populacja pediatryczna Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol z innymi produktami leczniczymi.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol z następującymi lekami o działaniu ogólnym: inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistami wapnia, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (włącznie z kwasem acetylosalicylowym) i hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Istnieje jednak możliwość działania addycyjnego prowadzącego do niedociśnienia tętniczego i (lub) znacznej bradykardii, jeśli roztwór maleinianu tymololu do oczu stosowany jest jednocześnie z doustnymi antagonistami kanałów wapniowych, lekami beta-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym z amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną, lekami narkotycznymi i inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO).

Podczas jednoczesnego stosowania tymololu i inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) obserwowano nasiloną blokadę receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszoną szybkość czynności serca, depresję).

Dorzolamid, substancja czynna produktu Dolopt Plus, jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo podawania miejscowego wchłaniany jest do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej związanych ze stosowaniem chlorowodorku dorzolamidu w postaci do stosowania do oczu, ale obserwowano takie zaburzenia po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. toksyczne działanie u pacjentów przyjmujących duże dawki salicylanów). Z tego względu u pacjentów otrzymujących Dolopt Plus należy rozważyć możliwość wystąpienia tego typu interakcji.

Sporadycznie obserwowano zwężenie źrenicy na skutek jednoczesnego stosowania okulistycznych

leków beta-adrenolitycznych i adrenaliny, chociaż sam Dolopt Plus ma niewielki wpływ lub nie wpływa na wielkość źrenicy.

Leki beta-adrenolityczne mogą zwiększać hipoglikemiczne działanie leków przeciwcukrzycowych.

Doustne leki beta-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie z odbicia, występujące po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Dolopt Plus nie należy stosować w okresie ciąży.

Dorzolamid

Brak odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania dorzolamidu u kobiet w ciąży.

U królików dorzolamid w dawkach toksycznych dla matek miał działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymololu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba ze jest to bezwzględnie konieczne.

Sposób ograniczenia wchłaniania ogólnego, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały, aby podawane doustnie beta-adrenolityki wywoływały wady rozwojowe, ale wskazują na ryzyko opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego. Ponadto u noworodków, których matki otrzymywały leki beta-adrenolityczne do czasu porodu, obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe zablokowania receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardię, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechową i hipoglikemię). Jeśli Dolopt Plus stosowany jest przez matkę do czasu porodu, stan noworodka należy uważnie kontrolować w pierwszych dniach życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka kobiecego. U samic szczura otrzymujących dorzolamid w okresie laktacji obserwowano zmniejszenie przyrostu masy ciała u potomstwa.

Leki beta-adrenolityczne przenikają do mleka kobiecego. Jednak jest mało prawdopodobne, aby tymolol w kroplach do oczu stosowany w dawkach leczniczych przenikał do mleka matki w takich ilościach, aby wywołać u niemowlęcia kliniczne objawy blokady beta-adrenergicznej.

Sposób ograniczenia wchłaniania ogólnego, patrz punkt 4.2.

Jeśli stosowanie produktu Dolopt Plus jest konieczne, nie zaleca się karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych notowane działania niepożądane złożonego produktu leczniczego o ustalonej mocy odpowiadały działaniom, jakie obserwowano wcześniej w związku ze stosowaniem chlorowodorku dorzolamidu i (lub) maleinianiu tymololu.

Podczas badań klinicznych 1035 pacjentów leczono produktem złożonym, zawierającym dorzolamid i tymolol. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało leczenie z powodu miejscowych działań niepożądanych dotyczących oczu, a około 1,2 % pacjentów z powodu działań niepożądanych wskazujących na reakcje alergiczne lub nadwrażliwość (takich jak zapalenie powiek i zapalenie spojówek).

Tak jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol wchłaniany jest do krążenia ogólnego. Może mieć podobne działania niepożądane, jak stosowane ogólnie beta-adrenolityki. Częstość tych działań po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym.

W trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu opisywano następujące działania niepożądane produktu leczniczego zawierającego dorzolamid i tymolol lub jednego z jego składników:

bardzo często (>1/10) często (> 1/100, <1/10) niezbyt często (>1/1000, <1/100) rzadko (>1/10 000, <1/1000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Produkt

leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana**

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Produkt

leczniczy

złożony

przedmiotowe i podmiotowe objawy reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

przedmiotowe i

podmiotowe

objawy reakcji

alergicznych, w

tym obrzęk

naczynioruchowy,

pokrzywka,

miejscowa i

uogólniona

wysypka,

anafilaksja

świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

hipoglikemia

Zaburzenia

psychiczne

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

depresja*

bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

Zaburzenia

układu

nerwowego

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

ból głowy*

zawroty głowy*, parestezje*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

ból głowy*

zawroty

głowy*,

omdlenie*

parestezje*,

nasilenie

przedmiotowych i

podmiotowych

objawów

miastenii,

zmniejszone

libido*, udar

mózgu*,

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Produkt

leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana**

niedokrwienie

mózgu

Zaburzenia oka

Produkt

leczniczy

złożony

pieczenie i kłucie

zapalenie

spojówek,

niewyraźne

widzenie,

nadżerki

rogówki,

świąd oka,

łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

zapalenie

powiek*,

podrażnienie

powiek*

zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

podrażnienie, w tym

zaczerwienienie*,

ból*, sklejanie

powiek*,

przemijająca

krótkowzroczność

(ustępująca po

przerwaniu

leczenia), obrzęk

rogówki*,

hipotonia

śródgałkowa*,

odwarstwienie

naczyniówki (po

zabiegach

filtracyjnych)*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

przedmiotowe i

podmiotowe

objawy

podrażnienia

oka, w tym

zapalenie

powiek*,

zapalenie

rogówki*,

zmniejszona

wrażliwość

rogówki,

suchość oka*

zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach na skutek odstawienia leków

zwężających

źrenicę)*

opadanie powiek, podwójne widzenie, odłączenie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych* (patrz punkt 4.4)

świąd,

łzawienie,

zaczerwienienie,

niewyraźne

widzenie,

nadżerki

rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

szumy uszne*

Zaburzenia serca

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

bradykardia*

ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęk*,

zaburzenia rytmu

serca*,

zastoinowa

niewydolność

serca*,

zatrzymanie akcji serca*, blok serca

blok

przedsionkowo-

komorowy,

niewydolność

serca

Zaburzenia

naczyniowe

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

niedociśnienie

tętnicze*,

chromanie

przestankowe,

objaw

Raynauda*,

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Produkt

leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana**

ziębnięcie rąk i stóp*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Produkt

leczniczy

złożony

zapalenie zatok

skrócenie oddechu, niewydolność oddechowa, zapalenie błony śluzowej nosa, rzadko skurcz oskrzeli

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

krwawienie z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

duszność*

skurcz oskrzeli

(głównie u

pacjentów z

chorobą

spastyczną

oskrzeli)*,

niewydolność

oddechowa,

kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Produkt

leczniczy

złożony

zaburzenia

smaku

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

nudności*

podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

nudności*,

niestrawność*

biegunka, suchość w jamie ustnej*

zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Produkt

leczniczy

złożony

kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

wysypka*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

łysienie*,

wysypka

łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

układowy toczeń rumieniowaty

ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Produkt

leczniczy

złożony

kamica

moczowa

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA)

Produkt

leczniczy

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość

nieznana**

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

choroba

Peyroniego*,

zmniejszone

libido

zaburzenia

funkcji

seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór

astenia/

zmęczenie*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór

astenia/

zmęczenie*

* Takie działania niepożądane obserwowano również po wprowadzeniu do obrotu produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol.

** Obserwowano dodatkowe działania niepożądane podczas stosowania okulistycznych beta-adrenolityków. Mogą one również wystąpić po zastosowaniu produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u ludzi.

Objawy

Istnieją doniesienia o nieumyślnym przedawkowaniu roztworu maleinianiu tymololu do oczu, powodującym działania ogólnoustrojowe podobne do tych, jakie obserwowano po przedawkowaniu beta-adrenolityków podawanych doustnie, takie jak zawroty głowy, ból głowy, spłycenie oddechu, bradykardię, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej spodziewanych objawów podmiotowych i przedmiotowych przedawkowania dorzolamidu należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz możliwe działanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi. Po doustnym przyjęciu zgłaszano senność, a po zastosowaniu miejscowym obserwowano nudności, zawroty głowy, ból głowy, uczucie zmęczenia, niezwykłe sny oraz dysfagię.

Leczenie

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Należy kontrolować stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy i pH krwi. Badania wykazały, że nie jest łatwo usunąć tymolol

z organizmu metodą dializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne. Leki P-adrenolityczne. Tymolol w połączeniach. Kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

W skład produktu Dolopt Plus wchodzą dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Każdy ze składników produktu zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, ale każdy z nich ma inny mechanizm działania.

Chlorowodorek dorzolamidu jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, prawdopodobnie przez spowolnienie tworzenia jonów dwuwęglanowych, a w konsekwencji zmniejszenie transportu sodu i płynów. Maleinian tymololu jest nieselektywnym lekiem blokującym receptory beta-adrenergiczne. Dotychczas nie ustalono dokładnego mechanizmu działania maleinianiu tymololu w zmniejszaniu ciśnienia śródgałkowego, chociaż badanie z fluoresceiną i badania tonograficzne wskazują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem wytwarzania cieczy. Jednak w niektórych badaniach obserwowano również niewielkie zwiększenie odpływu cieczy. Skojarzone działanie dwóch składników produktu powoduje dodatkowe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego w porównaniu z działaniem każdego ze składników osobno.

Dolopt Plus podany do oka obniża podwyższone ciśnienie śródgałkowe niezależnie od tego, czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Zwiększone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i jaskrowego zmniejszenia pola widzenia. Dolopt Plus zmniej sza ciśnienie śródgałkowe bez wywoływania częstych działań niepożądanych typowych dla leków zwężających źrenicę, takich jak ślepota nocna, kurcz akomodacji i zwężenie źrenic.

Działania farmakodynamiczne

Działania kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy porównywano działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol, podawanego dwa razy na dobę (rano i przed snem) z działaniem 0,5% roztworu tymololu i 2% roztworu dorzolamidu podawanych osobno lub jednocześnie pacjentom z jaskrą lub nadciśnieniem śródgałkowym, u których w trakcie badań uznano za właściwe jednoczesne podawanie leków. W grupie tej byli zarówno pacjenci wcześniej nieleczeni, jak i pacjenci, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów choroby stosując tymolol w monoterapii. Przed rozpoczęciem badań większość pacjentów była leczona miejscowo działającym beta-adrenolitykiem, stosowanym w monoterapii. Analiza złożonych badań wykazała, że działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę było większe niż w przypadku monoterapii 2% roztworem dorzolamidu podawanym trzy razy na dobę lub 0,5% roztworem tymololu, stosowanym dwa razy na dobę. Działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę było równoważne do działania dorzolamidu i tymololu podawanych jednocześnie dwa razy na dobę. W trakcie stosowania dwa razy na dobę produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol wykazano działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe podczas pomiarów o różnych porach dnia. Działanie to utrzymywało się podczas długotrwałego stosowania.

Populacja pediatryczna

W celu udokumentowania bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu chlorowodorku dorzolamidu do oczu u dzieci w wieku poniżej 6 lat przeprowadzono kontrolowane, trzymiesięczne badanie.

W badaniu tym 30 pacjentów w wieku od co najmniej 2 do 6 lat, z ciśnieniem śródgałkowym niedostatecznie kontrolowanym podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało w otwartej fazie badania produkt złożony, zawierający dorzolamid i tymolol. Nie ustalono skuteczności produktu u tych pacjentów. Produkt złożony, zawierający dorzolamid i tymolol, podawany dwa razy na dobę był na ogół dobrze tolerowany w tej niewielkiej grupie pacjentów.

19 pacjentów zakończyło leczenie w przewidzianym czasie, a u 11 pacjentów przerwano leczenie z powodu zabiegu chirurgicznego, zmiany leku lub z innych przyczyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu

W odróżnieniu od doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podanie chlorowodorku dorzolamidu do oka umożliwia jego bezpośrednie działanie w obrębie oka w znacznie mniejszych dawkach, czyli przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych powodowało to zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub elektrolitowej, charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Dorzolamid podany miejscowo dociera do krążenia ogólnego. W celu ustalenia możliwości układowego działania inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, oznaczono stężenie substancji czynnej i metabolitu w krwinkach czerwonych i w osoczu oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Podczas długotrwałego stosowania dorzolamid gromadzi się w erytrocytach na skutek selektywnego wiązania z anhydrazą węglanową II, a w osoczu pozostaje wolna frakcja leku w minimalnym stężeniu. Z macierzystej substancji czynnej powstaje jedyny metabolit (N-deetylodorzolamid), który hamuje aktywność anhydrazy węglanowej II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje również mniej aktywny izoenzym - anhydrazę węglanową I. Metabolit również gromadzi się w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid w umiarkowanym stopniu wiąże się z białkami osocza (w około 33%). Wydalany jest głównie w moczu w postaci niezmienionej. Również metabolit wydalany jest w moczu. Po zakończeniu stosowania leku proces wypłukiwania dorzolamidu z erytrocytów przebiega nieliniowo. Po początkowym, szybkim zmniejszeniu stężenia leku następuje wolniejsza faza eliminacji, w której okres półtrwania wynosi około czterech miesięcy.

W przypadku, gdy dorzolamid podawany był doustnie w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym stosowaniu miejscowym do oka, stan stacjonarny uzyskiwano w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym praktycznie nie wykrywano w osoczu ani wolnego leku, ani jego metabolitu. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze niż uznano za konieczne do działania farmakologicznego na czynność nerek lub oddychanie. Podobne wyniki dotyczące farmakokinetyki leku obserwowano po długotrwałym podawaniu dorzolamidu do oka. Jednak u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) stwierdzano większe stężenie metabolitu w erytrocytach. Nie obserwowano istotnych różnic w hamowaniu aktywności anhydrazy węglanowej ani klinicznie znamiennych ogólnoustrojowych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Maleinian tymololu

W badaniach oceniających stężenie leku w osoczu u 6 osób określono ogólnoustrojowe narażenie na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu maleinianiu tymololu do stosowania do oczu dwa razy na dobę. Średnie stężenie w osoczu po porannej dawce wynosiło 0,46 ng/ml a po wieczornym podaniu 0,35 ng/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Oczny i ogólnoustrojowy profil bezpieczeństwa poszczególnych składników produktu leczniczego jest dobrze poznany.

Dorzolamid

U królików po podaniu dorzolamidu w dawkach toksycznych dla matek występowała kwasica metaboliczna i obserwowano wrodzone wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto nie obserwowano działań niepożądanych u zwierząt leczonych chlorowodorkiem dorzolamidu do stosowania miejscowego i roztworem maleinianiu tymololu do oczu lub jednocześnie obydwoma lekami. W badaniach in vitro i in vivo żaden ze składników leku nie wykazywał działania mutagennego. Dlatego nie przewiduje się znacznego zagrożenia dla bezpieczeństwa stosowania produktu Dolopt Plus w dawkach leczniczych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Hydroksyetyloceluloza Mannitol Sodu cytrynian

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Dolopt Plus dostępny jest w butelkach z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku, zawierających 1 x 5 ml, 3 x 5 ml i 6 x 5 ml kropli do oczu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pacjentów należy pouczyć, aby unikali kontaktu końcówki kroplomierza z okiem lub jego okolicą.

Pacjentów należy również pouczyć, że nieprawidłowo użytkowane krople do oczu mogą zostać zanieczyszczone powszechnie występującymi bakteriami, które powodują zakażenia oka. Stosowanie zanieczyszczonych roztworów może prowadzić do poważnego uszkodzenia oka i w następstwie do utraty wzroku.

Pacjentów należy poinformować o prawidłowym sposobie stosowania produktu Dolopt Plus. Instrukcja stosowania

Podczas stosowania kropli do oczu Dolopt Plus należy starannie przestrzegać podanych instrukcji.

Przed przystąpieniem do zakraplania leku należy umyć ręce.

1.    Nie wolno używać butelki z lekiem, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało naruszone przed pierwszym użyciem.

2.    W celu otwarcia butelki należy odkręcać zakrętkę w taki sposób, aby zerwać zabezpieczenie.

3.    Należy odchylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę lekko w dół tak, aby utworzyć kieszonkę między powieką a okiem.

4.    Aby zakroplić jedną kroplę do oka zgodnie z zaleceniem lekarza, należy odwrócić butelkę i delikatnie ją nacisnąć. NIE DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie roztworu do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Butelkę należy ponownie mocno zamknąć zakrętką natychmiast po użyciu i włożyć ją z powrotem do oryginalnego pudełka tekturowego.

7.    Kroplomierz jest skonstruowany w taki sposób, aby odmierzał tylko jedną kroplę. Dlatego nie wolno powiększać otworu w kroplomierzu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16153

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1.12.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.05.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9.10.2014

13 DK/H/1435/001/IB/014

Dolopt Plus