Imeds.pl

Donectil 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Donectil, 5 mg, tabletki powlekane Donectil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donectil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donectil

3.    Jak stosować lek Donectil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donectil

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DONECTIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Donectil (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków hamujących enzym acetylocholinesterazę.

Jest stosowany w leczeniu łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DONECTIL Kiedy nie stosować leku Donectil

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    gdy pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Donectil

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wrzody żołądka lub dwunastnicy,

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad drgawkowy,

•    jeśli u pacjenta występują choroby serca,

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa (duszność) lub inna przewlekła choroba płuc,

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono zapalenie wątroby lub inne schorzenia wątroby,

•    jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu.

Stosowanie leku Donectil z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli jednocześnie z lekiem Donectil przyjmowane są następujące leki:

•    środki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapaleń stawów,

•    antybiotyki oraz leki przeciwgrzybicze,

•    leki zwiotczające mięśnie,

•    leki przeciwdepresyjne,

•    leki przeciwdrgawkowe,

•    leki stosowane w chorobach serca.

W przypadku planowanej operacji wymagającej podania ogólnego znieczulenia, pacjent powinien poinformować lekarza i anestezjologa o przyjmowaniu leku Donectil.

Stosowanie leku Donectil z jedzeniem i piciem

Lek Donectil należy przyjmować popijając płynem (szklanką wody). Pokarm nie ma wpływu na działanie leku. W trakcie przyjmowania donepezylu należy ograniczyć spożywanie alkoholu, ponieważ alkohol może obniżać stężenie donepezylu we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Donectil nie wolno stosować w okresie ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży i podczas karmienia piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, ponieważ choroba Alzheimera może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (czynności te można wykonywać jedynie za zgodą lekarza).

Przyjmowanie leku może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Donectil

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DONECTIL

Lek Donectil należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lek Donectil należy przyjmować doustnie, popijając wodą, wieczorem przed snem.

Dawka przyjmowanego leku może się zmieniać w zależności od długości leczenia i zaleceń lekarza. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg jednorazowo, przed snem. Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg jednorazowo, przed snem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty dotyczących sposobu przyjmowania leku. Nie należy zmieniać dawki, bez konsultacji z lekarzem. Lekarz lub farmaceuta zaleca pacjentowi właściwy okres, przez który należy przyjmować lek. Co pewien czas konieczna będzie konsultacja u lekarza w celu oceny skuteczności leczenia oraz objawów choroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donectil

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę dziennie. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, ślinotok, pocenie się, zwolniona akcja serca , zbyt niskie ciśnienie krwi, problemy z oddychaniem, zapaść, drgawki. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do najbliższego szpitala.

Należy zawsze zabrać ze sobą lek w opakowaniu, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty. Pominięcie zastosowania leku Donectil

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia o zwykłej porze. W razie nieprzyjmowania leku przez ponad tydzień, przed ponownym przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Donectil

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Donectil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Pacjenci przyjmujący Donectil zgłaszali następujące działania niepożądane:

Ciężkie działania niepożądane:

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent zauważy następujące ciężkie działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

• gorączka ze sztywnością mięśni, poceniem i obniżonym poziomem świadomości (powikłanie zwane złośliwym zespołem neuroleptycznym), (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000)

Należy zgłosić lekarzowi wystąpienie tych objawów podczas stosowania leku Donectil.

Bardzo częste (występują szacunkowo częściej niż u 1 osoby na 10)

   biegunka

•    nudności

•    bóle głowy

Częste (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10, ale częściej niż u 1 osoby na 100)

•    urazy

•    wymioty

•    dolegliwości brzuszne

•    wysypka

•    swędzenie

•    skurcze mięśni

•    nietrzymanie moczu

•    zmęczenie

•    inne bóle


•    przeziębienie

   jadłowstręt (utrata apetytu)

•    omamy

•    niezwykłe sny, w tym koszmary senne

•    pobudzenie

•    agresywne zachowanie

•    omdlenia

•    zawroty głowy

•    bezsenność (trudności w zasypianiu)

Niezbyt częste (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 100, ale częściej niż u 1 osoby na 1000)

•    napady drgawkowe

•    spowolnione bicie serca

•    zaburzenia żołądkowe, w tym krwawienie

•    wrzody żołądka i dwunastnicy

•    niewielkie zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej w osoczu Rzadkie (występują szacunkowo rzadziej niż u 1 osoby na 10 000)

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby

•    drżenie

•    blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy

•    sztywność mięśni lub niekontrolowane ruchy, w szczególności twarzy i języka, ale również kończyn

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DONECTIL

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30° C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Donectil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Donectil

Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Tabletka 5 mg: jedna tabletka zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku, w ilości odpowiadającej 4,56 mg wolnej zasady donepezylu.

Tabletka 10 mg: jedna tabletka zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku, w ilości odpowiadającej 9,12 mg wolnej zasady donepezylu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Otoczka:

Opadry White: HPMC 2910/hypromeloza 5 cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy, talk.

Jak wygląda lek Donectil i co zawiera opakowanie

Tabletki 5 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 7,5 mm.

Tabletki 10 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 9,3 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Lek Donectil pakowany jest w blistry PVC/PE/PVDC/Aluminium. Każdy blister zawiera 14 tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań:

5 mg: 14, 28, 42, 56, 84, 98, 112 tabletek powlekanych.

10 mg: 14, 28, 42, 56, 84, 98, 112 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów, Polska

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou Street,

123 51 Ag. Varvara Athens,Grecja

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK:

Donepezil hydrochloride, 5 mg, film-coated tablets Donepezil hydrochloride, 10 mg, film-coated tablets PL:

Donectil, 5 mg, tabletki powlekane Donectil, 10 mg, tabletki powlekane HU:

Donectil, 5 mg, filmtabletta Donectil, 10 mg, filmtabletta SK:

Calofra, 5 mg, filmom obalene tablety Calofra, 10 mg, filmom obalene tablety CZ:

Calofra, 5 mg, potahovane tablety Calofra, 10 mg, potahovane tablety

Data zatwierdzenia ulotki:

Grudzień 2013

5