+ iMeds.pl

Donenerton 5 mgUlotka Donenerton

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Donenerton, 5 mg, tabletki powlekane Donenerton, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donenerton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Donenerton

3.    Jak przyjmować lek Donenerton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donenerton

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Donenerton I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Donenerton (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Jest on stosowany do leczenia objawów otępienia u osób, u których rozpoznano chorobę Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Objawy obejmują coraz większą utratę pamięci, splątanie i zmiany zachowania. W rezultacie osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mają coraz większe trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Lek Donenerton jest przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU Donenerton Kiedy nie przyjmować leku Donenerton

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek lub pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Donenerton (patrz punkt 6 „Inne informacje”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Donenerton

-    jeśli pacjent musi być poddany znieczuleniu ogólnemu. Lek Donenerton może nasilać zwiotczenie mięśni podczas znieczulenia.

-    jeśli pacjent ma chorobę serca (zespół chorego węzła zatokowego lub zaburzenie przewodnictwa nadkomorowego). Lek Donenerton może spowalniać pracę serca.

-    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (do leczenia bólu lub zapalenia stawów).

-    jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu.

-    jeśli pacjent ma drgawki lub napady padaczkowe.

-    jeśli u pacjenta występuje drżenie (objawy pozapiramidowe).

-    jeśli pacjent ma astmę lub przewlekłą chorobę płuc.

-    jeśli u pacjenta występują łagodne schorzenia nerek lub wątroby.

Lek Donenerton można stosować u pacjentów z chorobą nerek lub łagodną do umiarkowanej chorobą wątroby. Należy najpierw powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub łagodna do umiarkowanej choroba wątroby. Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni przyjmować leku Donenerton.

Dzieci i młodzież

Lek Donenerton nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, np. preparatach ziołowych.

Należy powiedzieć lekarzowi zwłaszcza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej rodzajów leków:

•    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

•    leki przeciwbólowe lub leki na zapalenie stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak sodu

•    leki przeciwcholinergiczne (stosowane do leczenia np. skurczów żołądka, choroby Parkinsona, nietrzymania moczu), np. bromek ipatropium, tolterodyna

•    antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna

• leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol, itrakonazol

• leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

•    leki przeciwdrgawkowe (stosowane do leczenia padaczki), np. fenytoina, karbamazepina

•    leki na chorobę serca, np. chinidyna, beta-blokery (np. propanolol, atenolol)

•    leki zwiotczające mięśnie (np. tetrazepam, sukcynylocholina)

•    leki do znieczulenia ogólnego

Jeśli pacjent ma zaplanowaną operację wymagającą podania leku do znieczulenia ogólnego, należy powiedzieć lekarzowi i anestezjologowi o przyjmowaniu leku Donenerton. Powodem tego jest fakt, że lek może wpływać na potrzebną ilość leku znieczulającego.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi przyjmować lek w zalecony sposób.

Przyjmowanie leku Donenerton z jedzeniem i piciem

Nie pić alkoholu w trakcie przyjmowania leku Donenerton. Alkohol może zmniejszyć działanie leku Donenerton.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Donenerton nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może upośledzić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych i dlatego pacjentowi nie wolno podejmować tych czynności, chyba że lekarz powie pacjentowi, że jest to bezpieczne. Lek może również powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni na początku leczenia lub podczas zwiększania dawek. Jeśli wystąpi jakiegokolwiek z tych działań nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK Donenerton

Lek Donenerton należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie lekiem Donenerton należy rozpocząć tylko wtedy, gdy pacjent pozostaje pod opieką osoby, która będzie kontrolować przyjmowanie leku Donenerton.

Dawka początkowa to 5 mg donepezylu chlorowodorku na dobę. Dawkę tę należy przyjmować przez co najmniej jeden miesiąc, aby zauważyć oznaki pozytywnego leczenia i osiągnąć stan stacjonarny stężenia donepezylu.

W zależności od reakcji na leczenie 5 mg donepezylu chlorowodorku lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg donepezylu chlorowodorku raz na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Nie zmieniać samodzielnie dawki bez konsultacji z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W przypadkach łagodnego do umiarkowanego zaburzenia czynności wątroby dostosowanie dawki powinno odbywać się zależnie od indywidualnej tolerancji. Brak dostępnych danych dotyczących ciężkiego zaburzenia czynności wątroby.

Sposób podawania Podanie doustne.

Lek Donenerton należy przyjmować wieczorem przed położeniem się spać, popijając odpowiednią ilością płynu (szklanką wody).

Czas trwania leczenia

Lekarz podejmie decyzję, jak długo należy kontynuować przyjmowanie leku Donenerton. Leczenie można kontynuować tak długo, jak długo pacjent odnosi korzyści z leczenia. Pacjent będzie regularnie badany w celu diagnozy. Należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli nie obserwowana jest już żadna korzyść.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Donenerton

Nie przyjmować większej ilości leku Donenerton niż zalecana dawka dobowa.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana ilość należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zawsze wziąć ze sobą tabletki i opakowanie do szpitala, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania obejmują nudności i wymioty, ślinienie, pocenie się, spowolnienie pracy serca, niskie ciśnienie krwi (uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy w pozycji stojącej), trudności z oddychaniem, utratę przytomności i drgawki lub napady padaczkowe. Ponadto może wystąpić postępujące osłabienie mięśni, które może zagrażać życiu, jeśli dotyczy układu oddechowego.

Pominięcie przyjęcia leku Donenerton

Nie należy stosować podwójnej dawki w przypadku pominięcia poprzedniej dawki. Należy po prostu przyjąć zalecaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. W przypadku pominięcia przyjmowania leku przez ponad tydzień należy skontaktować się z lekarzem przed dalszym przyjmowaniem leku.

Przerwanie przyjmowania leku Donenerton

Nie przerywać przyjmowania leku Donenerton bez konsultacji z lekarzem. Jeśli przyjmowanie leku Donenerton zostanie przerwane, korzyści z leczenia będą stopniowo znikać.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Donenerton może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób przyjmujących lek Donenerton zgłaszano następujące działania niepożądane.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z tych działań podczas przyjmowania leku Donenerton.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy te wymienione ciężkie działania niepożądane. Może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to wymioty i nudności, utrata apetytu, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemna barwa moczu (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    Wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawy wrzodów to ból brzucha i dyskomfort (niestrawność) odczuwane w okolicy między pępkiem a mostkiem (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów))

•    Krwawienie w żołądku lub jelitach. Może to powodować oddawanie stolca w kolorze smoły lub widoczne występowanie krwi z odbytnicy (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów).

•    Drgawki lub napady padaczkowe (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    biegunka

•    nudności

•    ból głowy

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    przeziębienie

•    utrata apetytu, anoreksja

•    omamy* (widzenie lub słyszenie rzeczy, które w rzeczywistości nie występują), pobudzenie*, agresywne zachowanie*

•    omdlenia, zawroty głowy, bezsenność

•    wymioty, niestrawność (dyskomfort w żołądku)

•    wysypka, świąd

•    skurcze mięśni

•    nietrzymanie moczu

•    zmęczenie, ból

•    wypadki (pacjenci mogą być podatni na upadki i przypadkowe obrażenia)

Niezbyt czeste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    spowolnienie akcji serca (bradykardia)

•    niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy, zwłaszcza twarzy i języka, ale również kończyn (objawy pozapiramidowe)

•    Zaburzenia przewodnictwa sercowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

•    Zaburzenie czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby**

* omamy, pobudzenie i agresywne zachowanie są odwracalne po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia

** W przypadku niewyjaśnionych chorób wątroby lekarz może zdecydować o całkowitym przerwaniu leczenia lekiem Donenerton.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Donenerton

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Donenerton po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po {Termin ważności (EXP)}. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Donenerton

-    Substancją czynną jest donepezylu chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana Donenerton 5 mg zawiera:

5 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda tabletka powlekana Donenerton 10 mg zawiera:

10 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), glicerolu dibehenian, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171), magnezu stearynian, makrogol 6000

Donenerton 10 mg zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Donenerton i co zawiera opakowanie

Donenerton 5 mg: białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z jednej strony z rowkiem ułatwiającym przełamanie

Donenerton 10 mg: żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z jednej strony z rowkiem ułatwiającym przełamanie

Tabletki można podzielić na połowy.

Lek Donenerton 5 mg jest zapakowany w blistry i jest dostępny w opakowaniach po 30, 60 i 120 tabletek powlekanych.

Lek Donenerton 10 mg jest zapakowany w blistry i jest dostępny w opakowaniach po 30 i 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dolorgiet GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Donenerton    5    mg Filmtabletten

Polska    Donenerton

Rumunia    Donenerton    5    mg comprimat filmat

Niemcy    Donenerton    10    mg Filmtabletten

Polska    Donenerton

Rumunia    Donenerton    10    mg comprimat filmat

Data zatwierdzenia ulotki:

Donenerton

Charakterystyka Donenerton

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Donenerton, 5 mg, tabletki powlekane Donenerton, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Donenerton, 5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Donenerton, 10 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Donenerton, 5 mg, tabletki powlekane:

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z jednej strony z rowkiem ułatwiającym przełamanie, o średnicy 7 mm

Tabletkę powlekaną można podzielić na połowy.

Donenerton, 10 mg, tabletki powlekane:

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z jednej strony z rowkiem ułatwiającym przełamanie, o średnicy 9 mm

Tabletkę powlekaną można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Donenerton wskazany jest w objawowym leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno następować zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie produktem Donenerton należy rozpocząć tylko, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie sprawdzać przyjmowanie leku przez pacjenta.

Dorośli/osoby w podeszłym wieku:

Leczenie rozpoczyna się dawką 5 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Dawka 5 mg/dobę powinna być utrzymana co najmniej przez miesiąc, co pozwala na ocenę najwcześniejszej klinicznej odpowiedzi na leczenie i osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia donepezylu chlorowodorku. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg/dobę, dawkę donepezylu chlorowodorku można zwiększyć do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawek powyżej 10 mg/dobę nie badano w badaniach klinicznych.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować dopóty, dopóki przynosi terapeutyczne korzyści dla pacjenta. Dlatego też należy regularnie oceniać korzyści kliniczne ze stosowania produktu Donenerton. Przerwanie leczenia należy rozważyć, gdy nie ma już dowodów na efekt terapeutyczny. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na produkt Donenerton.

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszenie korzystnych skutków produktów Donenerton.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ zaburzenia czynności nerek nie wpływają na klirens donepezylu chlorowodorku.

Z uwagi na możliwość zwiększonej ekspozycji u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2) zwiększanie dawki należy prowdzić w zależności od indywidualnej tolerancji. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież:

Produkt Donenerton nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Sposób podawania

Produkt Donenerton należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt Donenerton jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zastosowaną w produkcie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu Donenerton u pacjentów z ciężką chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie było badane.

Znieczulenie: Produkt Donenerton, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Z powodu swojego działania farmakologicznego inhibitory cholinesterazy mogą wywierać wagotoniczny wpływ na częstość akcji serca (np. bradykardia). Możliwość takiego działania może być szczególnie ważna u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich zahamowań zatokowych.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani pod kątem objawów. Jednak badania kliniczne z donepezylu chlorowodorkiem nie wykazały zwiększenia, w porównaniu z placebo, częstości zapadania na chorobę wrzodową przewodu pokarmowego ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Zaburzenia układu moczowo-płciowego: chociaż w badaniach klinicznych tego nie stwierdzono, cholinomimetyki mogą powodować utrudnienie odpływu moczu z,pęcherza moczowego.

Zaburzenia neurologiczne: napady drgawek: cholinomimetyki uważane są za możliwą przyczynę drgawek uogólnionych. Jednak występowanie drgawek może być również objawem choroby Alzheimera. Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Zaburzenia płuc: z powodu działania cholinomimetycznego, inhibitory cholinesterazy powinny być przepisywane z ostrożnością pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu Donenerton z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby: brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych otępienia naczyniowego:

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające po 6 miesięcy, badające przypadki kryteriów NINDS-AIREN pod kątem prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego (ang. vascular dementia, VaD). Kryteria NINDS-AIREN zostały ustalone w celu zidentyfikowania pacjentów, u których otępienie spowodowane jest jedynie przez czynniki naczyniowe oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 2/198 (1,0%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 5/206 (2,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 7/199 (3,5%) przy podawaniu placebo. W drugim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 4/208 (1,9%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku,

3/215 (1,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 1/193 (0,5%) przy placebo. W trzecim badaniu wskaźnik śmiertelności wynosił 11/648 (1,7%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku i 0/326 (0%) przy podawaniu placebo. Wskaźnik śmiertelności dla trzech badań VaD w grupie donepezylu chlorowodorku (1,7%) był ilościowo wyższy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była statystycznie znacząca. Większość zgonów wśród pacjentów przyjmujących albo donepezylu chlorowodorek, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn związanych z zaburzeniami naczyniowymi, czego można oczekiwać w populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyniową jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych niezakończonych zgonem i zakończonych zgonem nie wykazała różnic częstości ich występowania w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek i w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach zbiorczych nad chorobą Alzheimera (n=4146) i w przypadku zestawienia badań choroby Alzheimera z badaniami innych chorób otępiennych, w tym badań otępienia naczyniopochodnego (n=6888) wskaźnik śmiertelności w grupach otrzymujących placebo ilościowo przewyższał wskaźnik śmiertelności w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny u ludzi. Na metabolizm donepezylu chlorowodorku nie ma wpływu jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny.

Badania in vitro wykazały, że izoenzymy 3A4 cytochromu P450 i w mniejszym stopniu izoenzymy 2D6 biorą udział w metabolizmie donepezylu chlorowodorku. Badania interakcji leków przeprowadzone in vitro wykazują, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Z tego powodu powyższe i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu z udziałem zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%. Leki pobudzające enzymy, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol, mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Ponieważ stopień działania hamującego lub pobudzającego nie jest znany, należy ostrożnie stosować takie skojarzenia leków. Donepezylu chlorowodorek może zaburzać działanie leków mających działanie przeciwcholinergiczne. Może również wystąpić synergizm działania w razie jednoczesnego leczenia takimi lekami jak sukcynylocholina, innymi lekami hamującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agonistami cholinergicznymi lub lekami beta-adrenolitycznymi wpływającymi na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, jednak wykazały około- i poporodową toksyczność (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Produktu Donenerton nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią:

Donepezyl przenika do mleka samic szczurów. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek przenika do mleka ludzkiego, nie prowadzono też badań u kobiet w okresie laktacji. Z tego powodu kobiety leczone donepezylem nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donenerton wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie może powodować zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów lub mieć negatywny wpływ na zdolność obsługiwania urządzeń mechanicznych. Ponadto produkt Donenerton może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów przyjmujących produkt Donenerton do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane to biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane występujące częściej niż w pojedynczych przypadkach wymieniono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


> 1/10

>    1/100 do < 1/10

>    1/1 000 do < 1/100

>    1/10 000 do < 1/1 000

< 1/10 000

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardz

o

rzadko

Częst

ość

niezn

ana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksj a

Zaburzenia

psychiczne

Omamy**

Pobudzenie**

Zachowania

agresywne**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenie1 Zawroty głowy Bezsenność

Napad

drgawkowy2

Objawy

pozapiramido

we

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok

zatokowo-

przedsionkow

y

Blok

przedsionkow

o-komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

żołądkowe

Krwotok

żołądkowo-

jelitowy

Wrzody

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenie czynności wątroby,w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból

głowy

Zmęczenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

w surowicy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

**Omamy, pobudzenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadkach niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Donenerton.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po jednokrotnym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg masy ciała lub około 225- i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zapaść oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżoną temperaturę powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego objawiającego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci, jeśli obejmuje mięśnie oddechowe.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne środki podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie produktu Donenerton można zastosować trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zalecane jest dożylne stopniowe podawanie siarczanu atropiny aż do osiągnięcia działania: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg dożylnie oraz kolejne dawki w zależności od klinicznej odpowiedzi. Obserwowano nietypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości pracy serca w przypadku podawania innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami przeciwcholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą być usunięte z organizmu przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: psychoanaleptyki; leki przeciw otępieniu, inhibitory acetylocholinesterazy; kod ATC: N06DA02.

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównej cholinoesterazy w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000-krotnie silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinesteraza, enzym obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera:

U pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera biorących udział w badaniach klinicznych

podawanie pojedynczych dawek dobowych wynoszących 5 mg lub 10 mg donepezylu chlorowodorku prowadziło do zahamowania aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonach erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% i 77,3%, jeśli pomiaru dokonano po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie acetylocholinesterazy (AChE) w czerwonych krwinkach przez donepezylu chlorowodorek jest skorelowane ze zmianami w czułej skali ADAS-cog, mierzącej wybrane przejawy zdolności poznawczej. Wpływ donepezylu chlorowodorku na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego nie był badany. Nie można zatem uważać, że donepezylu chlorowodorek ma jakikolwiek wpływ na rozwój choroby.

Skuteczność leczenia choroby Alzheimera donepezylu chlorowodorkiem badano w czterech badaniach klinicznych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, 2 badaniach trwających po 6 miesięcy i 2 badaniach trwających rok.

Pod koniec 6-miesięcznego badania klinicznego zastosowano trzy kryteria oceny skuteczności leczenia donepezylem: skalę ADAS-Cog (mierzącą zdolności poznawcze), skalę Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem opiekuna) oraz skalę Acitvities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementi Rating Scalę (mierzącą zdolność funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym oraz oceniającą zainteresowania i dbałość o siebie).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria zostali uznani za odpowiadających na leczenie.

Odpowiedź = Poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog Brak pogorszenia w skali CIBIC+

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

Odpowiedź w %

Populacja zgodna z

zaplanowanym

leczeniem

Populacja poddana ocenie N = 352

N = 365

Grupa otrzymująca placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca donepezylu chlorowodorek 5 mg

18%*

18%*

Grupa otrzymująca donepezylu chlorowodorek 10 mg

21%*

22%**

* p < 0,05

**p < 0,01

Donepezylu chlorowodorek powodował zależne od dawki, statystycznie znamienne zwiększenie odsetka pacjentów zaliczonych do grupy odpowiadającej na leczenie.

Wchłanianie: Maksymalne stężenie leku w osoczu osiągane jest w ciągu 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenie w osoczu oraz pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, tym samym wielokrotne podanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego.W przybliżeniu stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związana z tym aktywność farmakodynamiczna wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływał na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja: Donepezylu chlorowodorek wiąże się z białkami osocza u ludzi w około 95%. Stopień wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza nie jest znany. Nie przeprowadzono rozstrzygających badań dotyczących dystrybucji donepezylu chlorowodorku w różnych tkankach ciała. Jednak w badaniu bilansu masy (ang. mass balance study) przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach płci męskiej, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem 14C, około 28% izotopu promieniotwórczego pozostało nieodzyskane. Sugeruje to, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie: Donepezylu chlorowodorek jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego 14C radioaktywność osocza, wyrażona jako procent podanej dawki, była obecna głównie w postaci niezmienionego donepezylu chlorowodorku (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% - jedyny metabolit o działaniu podobnym do donepezylu chlorowodorku), cis-N-tlenku donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) oraz sprzężonego glukuronidu 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności zostało wydalone z moczem (17% jako donepezyl w postaci niezmienionej) oraz 14,5% z kałem, co wskazuje na biotransformację i wydalanie z moczem jako główne drogi eliminacji. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe donepezylu chlorowodorku i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie donepezylu w osoczu zmniejsza się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa oraz palenie tytoniu stwierdzone w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie badano formalnie farmakokinetyki donepezylu u zdrowych osób w wieku podeszłym ani pacjentów z otępieniem typu Alzheimera lub z otępieniem naczyniowym. Jednak średnie stężenia w osoczu pacjentów były zbliżone do tych u młodych zdrowych ochotników.

Stężenie donepezylu w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby było zwiększone; średnie wartości AUC były większe o 48% i średnie wartości Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że substancja wywiera niewiele innych niż zamierzone działań farmakologicznych, zgodnych z jej działaniem pobudzającym układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W badaniach mutacji komórek bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W badaniach in vitro obserwowano działania klastogenne w wyraźnie toksycznych dla komórek stężeniach oraz ponad 3000 razy większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. W tekście mikrojąderkowym in vivo u myszy nie obserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. W długotrwałych badaniach rakotwórczości nie stwierdzono działania rakotwórczego u szczurów ani u myszy.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność u szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawce 50 razy większej niż stosowana u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość porodów martwych płodów oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Glicerolu dibehenian Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Magnezu stearynian Makrogol 6000

Donenerton 10 mg zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172)

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Donenerton tabletki powlekane zapakowany jest w blistry wykonane z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Produkt Donenerton, 5 mg, tabletki powlekane jest dostępny w opakowaniach po 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 i 120 tabletek powlekanych.

Produkt Donenerton, 10 mg, tabletki powlekane jest dostępny w opakowaniach po 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 112 i 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dolorgiet GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke-Str. 1 53757 Sankt Augustin Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów drgawkowych należy brać pod uwagę

2

możliwość bloku serca lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

Donenerton