+ iMeds.pl

Donepezil hydrochloride sanovel 5 mgUlotka Donepezil hydrochloride sanovel

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pl

Donepezil hydrochloride Sanovel, 5 mg tabletki powlekane Donepezil hydrochloride Sanovel, 10 mg tabletki powlekane

Substancja czynna: Donepezylu chlorowodorek

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

~ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donepezil HC1 Sanovel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Donepezil HC1 Sanovel

3.    Jak przyjmować lek Donepezil HCÍ Sanovel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donepezil HC1 Sanovel

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DONEPEZIL HCL SANOVELIW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Donepezil HC1 Sanovel należy do grupy leków zwanych inhibitorami esterazy acetylocholinowej,

Donepezil HC1 Sanovel jest stosowany w leczeniu objawów otępienia u chorych z rozpoznaną chorobą Alzheimera w postaci lekkiej do średnio ciężkiej. Jest stosowany wyłącznie u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU DONEPEZIL HCL SANOVEL

Kiedy nie przyjmować leku Donepezil HC1 Sanovel

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek donepezilu, na podobne substancje (pochodne piperydyny) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Donepezil HC1 Sanovel. (Patrz punkt 6 „Inne informacje”),

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Donepezil HC1 Sanovel

Pacjent powinien sprawdzić, czy dotyczy go lub dotyczyło w przeszłości którekolwiek z wymienionych poniżej ostrzeżeń. Należy powiadomić lekarza:

jeśli pacjent ma być poddany zabiegowi operacyjnemu, ze znieczuleniem ogólnym. Chlorowodorek donepezilu może nasilić rozluźnienie mięśni podczas znieczulenia; jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby serca (szczególnie zespól chorego węzła zatokowego). Chlorowodorek donepezilu może powodować zwolnienie czynności serca;

jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent stosuje leki przeciwbólowe z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lekarz będzie monitorował objawy;

jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu. Lekarz będzie monitorował objawy;

jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił atak padaczkowy. Chlorowodorek donepeziiu może

spowodować wystąpienie nowego ataku. Lekarz będzie monitorował objawy.;

jeśli u pacjenta występuje astma lub inna przewlekła choroba pluć. Objawy mogą nasilić się;

jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono choroby wątroby. Nie przeprowadzono żadnych

badań, a tym samym nie są dostępne żadne informacje dotyczące bezpiecznego stosowania

chlorowodorku donepeziiu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby;

jeśli u pacjenta rozpoznano nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza.

Przyjmowanie innych leków

Chlorowodorek donepeziiu może wpływać na inne leki. Inne leki z kolei mogą wpływać na skuteczność działania chlorowodorku donepeziiu. Chlorowodorek donepeziiu może wchodzić w reakcje z następującymi lekami:

leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (chinidyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol), określone rodzaje antybiotyków (erytromycyna) i leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, SSRI, takie jak fluoksetyna). Leki te mogą nasilać działanie chlorowodorku donepeziiu. leki stosowane w leczeniu gruźlicy (rifampicyna),

leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Leki te mogą osłabiać działanie chlorowodorku donepeziiu.

leki stosowane do krótkotrwałego zwiotczania mięśni przy znieczuleniu i intensywnej terapii (sukcynylocholina), inne leki zwiotczające mięśnie, leki pobudzające pewne części układu nerwowego (antagoniści receptorów cholinergicznych) oraz pewne leki obniżające ciśnienie krwi (beta adrenolityki). Działanie obydwu leków nasila się.

leki hamujące pewną część układu nerwowego (antagoniści receptorów cholinergicznych).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie leku Donepczil HC1 Sanovel z jedzeniem i piciem

Alkohol może osłabiać działanie chlorowodorku donepeziiu. Dlatego też należy zachować ostrożność stosując jednocześnie alkohol i chlorowodorek donepeziiu.

Ciąża i karmienie piersią

Brak jest wystarczających danych do oceny bezpieczeństwa chlorowodorku donepeziiu podczas karmienia piersią. Nie należy karmić dziecka piersią przyjmując donepezil.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Nie wykonywać tych czynności, o ile lekarz nie powie, że jest to bezpieczne.

Oprócz tego lek Donepezil HC1 Sanovel wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni. W takiej sytuacji nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Donepezil HCI Sanovcl

Lek Donepezil HCI Sanovel zawiera laktozę.

W przypadku nietolerancji jakichkolwiek cukrów należy przed przyjęciem leku Donepezil HCI Sanovel skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK DONEPEZIL HCL SANOVEL

Lek Donepezil HCI Sanovel należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna pacjenta. Opiekun będzie pomagać choremu zażywać lek zgodnie z zaleceniami.

Moc tabletki przyjmowanej przez pacjenta może zmieniać się w zależności od okresu przyjmowania leku oraz od zaleceń lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka powlekana Donepezil HCL Sanovel 5 mg (5 mg chlorowodorku donepezilu) podawana wieczorem.

Po upływie miesiąca lekarz może zwiększyć dawkę do 2 tabletek powlekanych Donepezil HC1 Sanovel 5 mg (10 mg chlorowodorku donepezilu) 1 tabletki powlekanej Donepezil HĆ1 SanoveI 10 mg (10 mg chlorowodorku donepezilu), podawanych wieczorem. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg co wieczór.

W przypadku choroby nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki.

W przypadku choroby wątroby o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, konieczne jest stopniowe i ostrożne dostosowanie dawki leku przez lekarza. W przypadku ciężkiej choroby nerek należy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Donepezil HC1 Sanovel (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed przyjęciem leku Donepezil HC1 Sanovel”). W przypadku niewyjaśnionej choroby wątroby lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia chlorowodorkiem donepezilu.

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Jak przyjmować lek:

Lek Donepezil HC1 Sanovel należy przyjmować doustnie, popijając go wodą, wieczorem przed pójściem spać.

Lekarz udzieli porady jak długo należy przyjmować tabletki. Należy regularnie zgłaszać się do lekarza w celu kontroli leczenia i oceny objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Donepezil HCI Sanovel

Nie należy przyjmować większej niż zalecana liczby tabletek. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki donepezilu, możliwe jest wystąpienie objawów takich jak nudności, wymioty, wydzielanie śliny (ślinienie się), pocenie się, wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie krwi (hipotensja), problemy z oddychaniem (zahamowanie oddychania), osłabienie mięśni (omdlenie) i mimowolne skurcze mięśni (drgawki), jak również narastające osłabienie mięśni, które jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu.

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Donepezil HCI Sanovel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze następnego dnia.

W przypadku przerwy w stosowaniu leku dłuższej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Donepezil HCI Sanovel

Nie przerywać leczenia, nawet przy dobrym samopoczuciu, bez zalecenia lekarza,

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Podobnie jak wszystkie leki, lek DonepeziI HC1 Sanovel może powodować objawy niepożądane, chociaż nie ti wszystkich pacjentów.

Działania niepożądane mogą występować:

bardzo często (występujące u ponad 1 na 10 pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezilu)

- często (występujące u ponad 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezilu)

niezbyt często (występujące u ponad 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezilu)

rzadko (występujące u ponad I na 10 000, ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezilu)

bardzo rzadko (występujące u mniej niż na 10 000 pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezilu)

Badania dodatkowe

Niezbyt często: niewielkie zwiększenie stężenia pewnego enzymu mięśniowego w surowicy (kinazy keratynowej)

Serce (choroby serca)

Niezbyt często: wolna czynność serca (bradykardia)

Rzadko: pewne zaburzenie przewodzenia bodźców w sercu prowadzące do zaburzeń rytmu serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy)

Nerwy (zaburzenia układu nerwowego)

Często: omdlenia (utrata przytomności), zawroty głowy, zaburzenia snu (bezsenność)

Niezbyt często: napady drgawkowe

Rzadko: niekontrolowane ruchy ciała lub twarzy (objawy pozapiramidowe)

Żołądek i jelita (zaburzenia żołądka i jelit)

Bardzo często: biegunka, nudności Często: wymioty, zaburzenia żołądkowe

Niezbyt często; krwawienie wewnętrzne (krwotok z przewodu pokarmowego), owrzodzenie (wrzody żołądka i dwunastnicy)

Nerki (zaburzenia nerek i dróg moczowych)

Często: nietrzymanie moczu

Skóra (zaburzenia skóry i tkanki podskórnej)

Często: wysypka, swędzenie (świąd)

Mięśnie (zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej)

Często: skurcze mięśniowe

Odżywianie (zaburzenia metabolizmu i odżywiania)

Często: utrata apetytu (anoreksja)

Zakażenia (zakażenia i zarażenia pasożytnicze)

Często: przeziębienie

Urazy i zatrucia

Często: wypadki

Ogólne (zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania)

Bardzo często: ból głowy Często: uczucie zmęczenia, ból

Wątroba (zaburzenia wątroby i dróg żółciowych)

Rzadko: zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby

Umysłowe (zaburzenia psychiczne)

Często: wyobrażanie sobie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości (halucynacje), pobudzenie, zachowania agresywne

Lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu przyjmowania leku, aby uzyskać ustąpienie tych objawów niepożądanych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DONEPEZIL HCL SANO VEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Donepezil HC1 Sanovel po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudelku po: EXP. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, a ostatnie cztery' cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które niesąjuż potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Donepezil HCI SanoveI

Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka:

Tabletki 5 mg:

Hypromeloza

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171).

Tabletki 10 mg:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171),

Glikol propylenowy

Powidon (K25)

Żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Donepezil HCI Sanovcl i co zawiera opakowanie

Donepezil HCI Sanovel 5 mg tabletki powlekane to białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane. DonepeziI HCI Sanovel 10 mg tabletki powlekane to żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane. DE/H/2551/001/DC

Produkt medyczny jest dostępny w blistrach zawierających 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112 lub 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

DE/H/2551/002/DC

Produkt medyczny jest dostępny w blistrach zawierających 7, 14,28,30,50, 56,60, 84, 98, 100, 112 lub 120 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sanovel Holding B.V.

Kruisdonk 66 6222 Maastricht Holandia

Wytwórca

Sanovel GmbH Wall 39

42103 Wuppertal Niemcy

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DE/H/2551/001/DC

Niemcy:    Donepezil HCI Sanovel 5 mg Film-coated tablets

Bułgaria:    Donepezil HCI Sanovel 5 mg ijmnMiipaHH TaÓJieTKH

Francja:    Donepezil HCI Sanovel 5 mg Comprimes pelliculés

Holandia:    Donepezil HCI Sanovel 5 mg Filmomhukle tabletten

Polska:    Donepezil HCI Sanovel

Hiszpania:    Donepezilo HCI Sanovel 5 mg Comprimidos recubiertos

DE/H/2551/002/DC

Niemcy:    Donepezil HĆ1 Sanovel 10 mg Film-coated tablets

Bułgaria;    Donepezil HCI Sanovel 10 mg (J)HJiMnpaHH TaSjiencH

Francja:    Donepezil HCI Sanovel 10 mg Comprímés pelliculés

Holandia:    Donepezil HCI Sanovel 10 mg Filmomhulde tabletten

Polska:    Donepezil HCI Sanovel

Hiszpania:    Donepezilo HCI Sanovel 10 mg Comprimidos recubiertos

Data zatwierdzenia ulotki {MM/RRRR}

-7-

Donepezil hydrochloride Sanovel

Charakterystyka Donepezil hydrochloride sanovel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Donepezil hydrochloride Sanovel, 5 mg tabletki powlekane Donepezil hydrochloride Sanovel, 10 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 4,56 mg donepezylu. Każda tabletka 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg donepezylu. Substancja pomocnicza: Każda tabletka powlekana zawiera 86,1 mg, 172,1 mg bezwodnej laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Donepezil HC1 Sanovel 5 mg tabletki powlekane:

białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 7,12 mm i grubości 3,25 mm.

Donepezil IIC1 Śąnovel 10 mg tabletki powlekane:    ■    'V;j:

jasnożółte, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 9,11 mm i grubości 4.03 mm.    LJ JJJ':'-.-.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Donepezil HCL Sanovel jest wskazany do objawowego leczenia lekkiej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. DSMIV, ICD 10), Leczenie donepezilem należy rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest stała kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo Jak długo utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu. Ocena korzyści terapeutycznych donepezilu powinna być wykonywana regularnie. Należy rozważyć odstawienie leku, gdy nie występuje już działanie lecznicze. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji pacjenta na donepezil.

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia produktem Donepezil HCL Sanovel,

Doroślifpacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę (podawana raz na dobę). Lek Donepezil HCL Sanovel należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i uzyskanie stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezilu. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę leku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawana raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Brak badań klinicznych dotyczących dawek większych niż 10 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby:

Podobny schemat dawkowania można stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ nie wpływa ona na klirens chlorowodorku donepezilu.

Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak jest danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci:

Produkt Donepezil HCL Sanovel nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Lek Donepezil HCL Sanovel należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Donepezil HCL Sanovel jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chlorowodorek donepezilu, pochodne piperydyny lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie leku Donepezil HCL Sanovel u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie:

Lek Donepezil HCL Sanovel jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Choroby sercowo-naczyniowe:

Z uwagi na działanie farmakologiczne inhibitory esterazy cholinowej mogą wywierać efekt wagotoniczny na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Ma to szczególne znaczenie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy. Informowano o występowaniu omdleń i drgawek. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby żołądka i jelit:

Pacjenci o zwiększonym ryzyku choroby wrzodowej, np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani czy nie wystąpią u nich objawy choroby wrzodowej. W badaniach klinicznych z Donepezil HCL SanoveI nie wykazano jednak zwiększenia, w porównaniu z placebo, częstości występowania choroby wrzodowej przewodu pokarmowego ani krwawienia z przewodu pokarmowego.

Układ moczowo-płciowy:

Mimo że w badaniach klinicznych z lekiem Donepezil HCL Sanovel nie obserwowano tego działania, cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza moczowego.

Choroby neurologiczne:

Napady drgawkowe: uważa się, że leki cholinomimetyczne mogą być przyczyną uogólnionych drgawek. Jednak napady drgawkowe mogą być również objawem choroby Alzheimera.

Leki cholinomimetyczne mogą nasilać lub powodować objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc:

Z uwagi na działanie cholinomimetyczne należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Nie należy stosować produktu Donepezil HCL Sanovel jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby:

Brak jest danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Laktoza:

Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem Iaktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy -galaktozy.

Śmiertelność w badaniach klinicznych u pacjentów z otępieniem naczyniopochodnym:

Przeprowadzono trzy badania kliniczne, trwające 6 miesięcy, u pacjentów z prawdopodobnym lub możliwym otępieniem naczyniopochodnym według kryteriów NINDS-AIREN. Kryteria te pomagają rozpoznać pacjentów z otępieniem wyłącznie pochodzenia naczyniowego oraz wykluczyć pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera. W pierwszym badaniu współczynnik umieralności u pacjentów stosujących chlorowodorek donepezilu w dawce 5 mg na dobę wynosił 2/198 (1%); w dawce 10 mg na dobę - 5/206 (2,4%) oraz w grupie otrzymującej placebo - 7/199 (3,5%). W drugim badaniu współczynnik umieralności u pacjentów stosujących chlorowodorek donepezilu w dawce 5 mg na dobę wynosił 4/208 (1,9%); w dawce 10 mg na dobę - 3/215(1,4%) oraz w grupie otrzymującej placebo - 1/193 (0,5%). W trzecim badaniu współczynnik umieralności u pacjentów stosujących 5 mg chlorowodorku dopenezilu na dobę wynosił 11/648 (1,7%), a u pacjentów stosujących placebo - 0/326 (0%). Współczynnik umieralności z trzech badań był większy w grupie pacjentów stosujących chlorowodorek donepezilu (1,7%) niż w grupie placebo (1,1%), Różnica ta nie była jednak znamienna statystycznie. Większość zgonów zarówno u pacjentów stosujących chlorowodorek donepezilu, jak i placebo, nastąpiła z przyczyn pochodzenia naczyniowego, które mogą wystąpić w populacji pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniopochodnych, w tym także zakończonych zgonem, nie wykazała różnicy w częstości ich występowania w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezilu w porównaniu z grupą placebo. Ogółem w badaniach zbiorczych pacjentów z chorobą Alzheimera (n=4146) oraz po zestawieniu ich z badaniami dotyczącymi innych postaci zespołu otępiennego, w tym otępienia naczyniopochodnego (ogółem n=6888), współczynnik umieralności w grupach placebo był większy niż w grupach stosujących chlorowodorek donepezilu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezilu i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny lub digoksyny u ludzi. Jednoczesne stosowanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm chlorowodorku donepezilu. W badaniach in vitro wykazano, że w przemianach metabolicznych chlorowodorku donepezilu biorą udział izoenzymy cytochromu P450-CYP 3A4 oraz w mniejszym stopniu CYP 2D6. W badaniach interakcji leków wykazano, że ketokonazol (inhibitor CYP 3A4) i chinidyna (inhibitor CYP 2D6) hamują metabolizm chlorowodorku donepezilu in vitro. Z tego powodu leki te oraz inne inhibitory CYP 3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, a także inhibitory CYP 2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezilu, W badaniu u zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezilu o około 30%. Leki pobudzające izoenzymy, takie jak ryfampicyna. fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą zmniejszać stężenie donepezilu. Ze względu na to, że nie jest znany zakres hamowania ani indukcji, należy zachować ostrożność w przypadku podawania leków w takich skojarzeniach. Chlorowodorek donepezilu może zaburzać działanie leków chol i nol ¡tycznych. Ponadto może wystąpić synergizm działania w przypadku jednoczesnego stosowania sukcynylocholiny, innych leków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agonistów cholinergicznych, lub leków beta-adrenolitycznych wpływających na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Nie istnieją żadne adekwatne dane związane z przyjmowaniem donepezilu przez kobiety w ciąży.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania chlorowodorku donepezilu, natomiast obserwowano toksyczność przed- i pourodzeniową (patrz punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi.

Leku Donepezil HCL Sanovel nie należy stosować w okresie ciąży z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zdecydowanie konieczne.

Karmienie piersią:

Chlorowodorek donepezilu przenika do mleka samic szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezilu jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią. Brak badań dotyczących stosowania chlorowodorku donepezilu u kobiet karmiących piersią. Dlatego kobiety przyjmujące donepezil nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezil HCL SanoveI ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Ponadto chlorowodorek donepezilu może wywołać uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz powinien regularnie oceniać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn przez pacjenta stosującego chlorowodorek donepezilu.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia chlorowodorkiem donepezilu najczęściej występują następujące działania niepożądane: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane chlorowodorku donepezilu zgłaszane więcej niż raz z uwzględnieniem klasyfikacji układów narządów oraz następującej częstości występowania. Częstości definiuje się w następujący sposób: bardzo częste (>1/10); częste (>1/100 do <1/10); niezbyt częste (>1/1000 do 1/100); rzadkie (>1/10 000 do 1/1000); bardzo rzadkie (< 1/10000), nieznane (niemożliwe jest ustalenie na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Omamy1

Pobudzenie1

Agresywne

zachowanie1

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia* Zawroty głowy Bezsenność

Napady

drgawkowe*

Objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

żołądkowe

Krwawienia z

przewodu

pokannowego

Owrzodzenia

żołądka i

dwunastnicy

Schorzenia wątrobowo-żółciowe

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby2 1 3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze

mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bóle głowy

Uczucie

zmęczenia

Ból

Badania dodatkowe

Nieznaczne

zwiększenie

aktywności

formy

mięśniowej

kinazy

kreatynowej w surowicy

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

chlorowodorek donepezilu i (lub) jego metabolity mogą być usuwane z organizmu za pomocą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowe lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw otępieniu. Inhibitory esterazy cholinowej. kod ATC: N06 DA 02.

Chlorowodorek donepezilu jest wybiórczym i odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej, głównej esterazy cholinowej w mózgu. W badaniach in vitro wykazano, że chlorowodorek donepezilu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż esteraza buty ry locho linowa, enzym występujący głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, zastosowanie leku Donepezil HCL Sanovel w dawce jednorazowej 5 mg lub 10 mg na dobę powodowało zahamowanie aktywności esterazy acetylocholinowej (oznaczanej w błonach komórkowych krwinek czerwonych po podaniu leku) odpowiednio o 63,6% i 77,3% zmierzonej po podaniu. Zahamowanie przez chlorowodorek donepezilu aktywności esterazy acetylocholinowej w krwinkach czerwonych jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-cog, służącej do oceny wybranych aspektów poznawczych. Nie badano wpływu chlorowodorku donepezilu na neuropatologię choroby Alzheimera. Dlatego nie można przyjąć, że Donepezil HCL Sanovel wywiera jakikolwiek wpływ na przebieg tej choroby. Skuteczność leczenia chlorowodorkiem donepezilu badano w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, 2 badaniach trwających 6 miesięcy oraz 2 badaniach trwających rok.

W 6-miesięcznym badaniu klinicznym oceniano skuteczność chlorowodorku donepezilu, stosując jednocześnie trzy kryteria: skalę ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale - ocena zdolności poznawczych), skalę CIBIC-Plus (Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input - ocena ogólnego funkcjonowania) oraz skalę ADL/CDR (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale - ocena zdolności funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym oraz ocena zainteresowań i dbania o higienę osobistą).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria byli zaliczani do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Pacjenci odpowiadający na leczenie = Poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog

Brak pogorszenia w skali CIBIC+

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja wg zamiaru

leczenia

n=365

Populacja poddana ocenie n=352

Grupa otrzymująca placebo

10%

10%

Grupa otrzymująca chlorowodorek donepezilu 5 mg

18%*

18%*

Grupa otrzymująca chlorowodorek donepezilu 10 mg

21 %*

22%**

* p<0,05

**p<0,01

Chlorowodorek donepezilu w sposób statystycznie istotny i zależny od dawki zwiększa odsetek pacjentów zaliczonych do grupy odpowiadającej na leczenie.

5.2    Właściwości fa rmakokinctyczne

Wchiamarne:

Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenie donepezilu w osoczu i pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 70 godzin, tym samym wielokrotne podanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan równowagi stężenia występuje w 3 tygodnie od rozpoczęcia leczenia. Po wystąpieniu stanu równowagi stężenie chlorowodorku donepezilu i związane z nim działanie farmakodynamiczne leku wykazuje nieznaczne wahania w czasie doby.

Pokarm nie wpływał na wchłanianie leku.

Dystiybucja:

Chlorowodorek donepezilu wiąże się w około 95% z białkami osocza. Nie jest znany stopień wiązania jego czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepeziIu z białkami osocza. Nie badano dystrybucji chlorowodorku donepezilu do różnych tkanek organizmu, Po podaniu zdrowym ochotnikom pici męskiej jednorazowo 5 mg chlorowodorku donepezilu znakowanego izotopem 14C, około 28% radioaktywności pozostało nieodzyskane po 240 godzinach od podania. Wskazuje to, że chlorowodorek donepezilu i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm i wydalanie;

Chlorowodorek donepezilu jest wydalany z moczem zarówno w postaci niezmienionej, jak i po biotransformacji przez enzymy cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zidentyfikowano. Po podaniu w dawce jednorazowej 5 mg chlorowodorku donepezilu znakowanego MC radioaktywność, wyrażona jako procent podanej dawki, występowała w osoczu głównie w postaci niezmienionego chlorowodorku donepezilu (30%), 6-O-demetylodonepezilu (11% - jedyny czynny metabolit o aktywności zbliżonej do chlorowodorku donepezilu), cis-N-tlenku donepezilu (9%), 5'0-demetylodonepezilu (7%) oraz produktu sprzężenia 5-O-demetylodonepezilu z kwasem glukuronowym (3%). Około 57% radioaktywności podanej dawki wykryto w moczu (z tego 17% w postaci niezmienionego chlorowodorku donepezilu), a 14,5% - w kale, co sugeruje, że biotransformacja i wydalanie z moczem są głównymi drogami eliminacji leku. Brak jest dowodów wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezilu i (lub) jakiegokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie chlorowodorku donepezilu w osoczu stopniowo zmniejsza się, zgodnie z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezilu w osoczu. Brak badań farmakokinetyki chlorowodorku donepezilu u ochotników w podeszłym wieku ani u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera lub otępieniem naczyniopochodnym. Średnie stężenia chlorowodorku donepezilu w osoczu u tych pacjentów były bardzo zbliżone do tych występujących w osoczu u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby występowały zwiększone stężenia w osoczu w stanie równowagi; średnia wartość AUC była większa o 48%, a średnie Cmax o 39% w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby (patrz punkt 4,2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W licznych badaniach na zwierzętach wykazano, że chlorowodorek donepezilu rzadko wywiera działanie farmakologiczne inne niż pobudzenie układu cholinergicznego (patrz punkt 4.9). Chlorowodorek donepezilu nie działał mutagennie w testach mutacji komórek bakteryjnych i komórek ssaków. Nieznaczne działanie kłastogenne wystąpiło in vitro po zastosowaniu chlorowodorku donepezilu w stężeniach większych niż stężenie toksyczne dla komórek i ponad 3000 razy przekraczających stężenie w stanie równowagi. W badaniu in vivo na myszach (test mikrojądrowy) nie stwierdzono działania klastogennego ani innych przykładów działania genotoksycznego. W długoterminowych badaniach na myszach i szczurach nie stwierdzono działania rakotwórczego

chlorowodorku donepeziiu.

Chlorowodorek donepeziiu nie wpływał na płodnos'ć szczurów i nie działał teratogennie u szczurów i królików. Podawany ciężarnym samicom szczurów w dawce 50-krotnie większej, niż dawka stosowana u ludzi, nieznaczne zwiększał odsetek urodzeń martwych płodów i śmiertelność okołoporodową noworodków (patrz punkt 4,6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki;

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka;

Tabletki 5 mg:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171).

Tabletki 10 mg:    ■.

Hypromeloza    y    :;:y:;'y    ;'V.

Tytanu dwutlenek (E 171). _

Glikol propylenowy

powidon K25    ■

Żelaza tlenek żółty (E 172). yy y;V

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    .Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkość opakowań: 7, 14,28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112,120 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanovel Holding B.V. Kruisdonk 66 6222 Maastricht Holandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Do uzupełnienia na szczeblu krajowym

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

lOAA- 44

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1

Halucynacje, pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia,

2

U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów drgawkowych należy rozważyć możliwość wystąpienia bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

3

W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Donepezil HC1 Sanovel.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezilu po jednorazowym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 mg/kg mc. oraz 32 mg/kg mc. lub około 225- i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt występowały zależne od dawki objawy pobudzenia układu cholinergicznego, włączając zmniejszenie ruchliwości spontanicznej, przyjmowanie pozycji odwróconej, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zapaść oddechową, ślinotok, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni i obniżenie temperatury ciała.

Przedawkowanie inhibitorów esterazy cholinowej może powodować występowanie przełomu cholinergicznego, którego objawami są silne nudności, wymioty, ślinotok, nadmierne pocenie się, bradykardia, hipotonia, depresja oddechowa, zapaść i drgawki. Może także wystąpić nasilające się osłabienie mięśni, które może prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych. Podobnie, jak w każdym innym przypadku przedawkowania leku, należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące czynności życiowe. Jako antidotum na przedawkowanie produktu Donepezil HC1 Sanovel można podać trzeciorzędowe leki cholinolityczne, takie jak atropina. Zaleca się stopniowe dożylne stosowanie siarczanu atropiny w dawce początkowej od 1 mg do 2 mg oraz kolejne dawki w zależności od reakcji klinicznej. Informowano o nietypowych reakcjach ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca po zastosowaniu innych leków cholinom im etycznych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami cholinolitycznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy

Donepezil hydrochloride Sanovel