+ iMeds.pl

Donepezil polfa łódź 10 mgUlotka Donepezil polfa łódź

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Donepezil Polfa Łódź, 5 mg, tabletki powlekane Donepezil Polfa Łódź, 10 mg, tabletki powlekane

(Donepezili hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Donepezil Polfa Łódź i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfa Łódź

3.    Jak stosować lek Donepezil Polfa Łódź

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donepezil Polfa Łódź

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Donepezil Polfa Łódź i w jakim celu się go stosuje

Donepezil Polfa Łódź (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezil zwiększa w mózgu poziom substancji uczestniczącej w procesach pamięci (acetylocholiny), spowalniając jej rozpad.

Stosuje się go w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Objawy obejmują: wzrastającą utratę pamięci, dezorientację, zmiany zachowania. W wyniku tych objawów, pacjenci cierpiący na chorobę Alzheimera mają narastające trudności w wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności.

Lek przeznaczony jest do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfa Łódź Kiedy nie stosować leku Donepezil Polfa Łódź:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek lub pochodne

piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donepezil Polfa Łódź należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli którakolwiek z chorób, wymienionych poniżej, dotyczy lub dotyczyła pacjenta w przeszłości:

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy

-    napady padaczkowe lub drgawki

-    choroby serca (nieregularna lub spowolniona praca serca)

-    astma lub inna przewlekła choroba płuc

-    zaburzenia wątroby lub zapalenie wątroby

-    trudności w oddawaniu moczu lub łagodna choroba nerek.

Należy również powiedzieć lekarzowi o ciąży lub jej podejrzeniu.

Inne leki i Donepezil Polfa Łódź

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty, a także tych, które mogą być przyjmowane w przyszłości jednocześnie z lekiem Donepezil Polfa Łódź, ponieważ mogą one osłabiać lub nasilać działanie leku Donepezil Polfa Łódź.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek lek z niżej wymienionych grup:

-    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

-    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak: ibuprofen lub diklofenak sodowy

-    leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna

-    antybiotyki, np. erytromycyna i ryfampicyna

-    leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol

-    leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

-    leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina lub karbamazepina

-    leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, beta-blokery (propranolol, atenolol)

-    leki zwiotczające mięśnie, np. diazepam, sukcynylocholina

-    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym

-    leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego, wymagającego zastosowania znieczulenia ogólnego, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi i anestezjologowi, że stosuje lek Donepezil Polfa Łódź. Lek ten może wpływać na ilość leków potrzebnych do znieczulenia ogólnego.

Należy powiedzieć lekarzowi o chorobie nerek lub wątroby. Nie należy stosować leku Donepezil Polfa Łódź u pacjentów z ciężką chorobą wątroby. Donepezil Polfa Łódź może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek oraz łagodną do umiarkowanej chorobą wątroby.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Donepezil Polfa Łódź z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie nie ma wpływu na skuteczność leku Donepezil Polfa Łódź.

Lek Donepezil Polfa Łódź nie powinien być stosowany z alkoholem, ponieważ alkohol może zmieniać działanie tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Donepezil Polfa Łódź nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Donepezil Polfa Łódź u kobiet w ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Nie należy wykonywać tych czynności, chyba, że lekarz stwierdzi, że ich wykonywanie jest bezpieczne. Ponadto, donepezyl może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Donepezil Polfa Łódź zawiera laktozę.

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Donepezil Polfa Łódź

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Donepezil Polfa Łódź

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 5 mg (jedna biała tabletka) codziennie wieczorem. Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg (jedna żółta tabletka) codziennie wieczorem.

Tabletkę leku Donepezil Polfa Łódź należy połknąć wieczorem przed pójściem spać, popijając ją napojem lub wodą.

Przyjmowana dawka leku może ulec zmianie w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg, codziennie wieczorem.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty, dotyczących sposobu i pory przyjmowania leku. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Okres stosowania leku Donepezil Polfa Łódź

Lekarz lub farmaceuta zaleci pacjentowi, jak długo należy przyjmować tabletki.

Co pewien czas konieczna będzie konsultacja u lekarza, w celu oceny skuteczności leczenia oraz objawów choroby.

Przerwanie stosowania leku Donepezil Polfa Łódź

Nie należy przerywać stosowania tabletek, chyba, że tak zaleci lekarz. W przypadku przerwania stosowania leku Donepezil Polfa Łódź korzyści wynikające z leczenia będą stopniowo zanikać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donepezil Polfa Łódź

Nie należy stosować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku braku możliwości kontaktu z lekarzem, należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Zawsze należy zabrać ze sobą do szpitala tabletki i opakowanie w celu pokazania go lekarzowi.

Objawy przedawkowania leku obejmują złe samopoczucie, ślinotok, pocenie się, spowolnienie akcji serca, niskie ciśnienie krwi (uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy w pozycji stojącej), problemy z oddychaniem, utratę przytomności i napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Donepezil Polfa Łódź

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku przerwy w stosowaniu leku dłuższej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały zgłoszone przez pacjentów stosujących donepezyl. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli którekolwiek z nich wystąpią podczas stosowania leku Donepezil Polfa Łódź.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią wymienione poniżej ciężkie działania niepożądane. Pacjent może wymagać szybkiej interwencji medycznej.

-    uszkodzenie wątroby np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby jest złe samopoczucie, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 10 000).

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów jest ból żołądka i dyskomfort (niestrawność) odczuwany miedzy pępkiem a mostkiem (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000);

-    krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować wystąpienie smolistych stolców lub widocznego krwawienia z odbytu (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000);

-    drgawki lub napady padaczki (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000).

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    biegunka

-    nudności

-    bóle głowy

Częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100)

-    kurcze mięśni

-    zmęczenie

-    trudności w zasypianiu (bezsenność)

-    przeziębienie

-    utrata apetytu

-    omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy)

-    pobudzenie

-    agresywne zachowanie

-    omdlenia

-    zawroty głowy

-    uczucie dyskomfortu w żołądku

-    wysypka skórna

-    świąd

-    nietrzymanie moczu

-    ból

-    wypadki (pacjenci mogą być bardziej narażeni na upadki i urazy)

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000)

-    wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

-    sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy, w szczególności twarzy, języka, a także kończyn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Donepezil Polfa Łódź

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Donepezil Polfa Łódź

Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Lek Donepezil Polfa Łódź jest dostępny w dwóch dawkach: tabletka 5 mg zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku i tabletka 10 mg zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172) (tylko w tabletkach 10 mg), talk.

Jak wygląda lek Donepezil Polfa Łódź i co zawiera opakowanie

Donepezil Polfa Łódź, 5 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Donepezil Polfa Łódź, 10 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Donepezil Polfa Łódź, tabletki powlekane są pakowane w blistry po 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA

ul. Drewnowska 43/55

91-002 Łódź

(logo Polfa Łódź SA)

tel./fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

Wytwórca:

West Pharma - ProduęSes de Especialidades Farmacéuticas, S.A. Rua Joao de Deus, n° 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora Portugalia

Atlantic Pharma - ProduęSes Farmacéuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n° 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra Portugalia

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Donepezil Polfa Łódź

Charakterystyka Donepezil polfa łódź

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepezil Polfa Łódź, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 9,12 mg wolnego donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana zawiera 182,50 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Donepezil Polfa Łódź, 10 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli / Osoby w podeszłym wieku:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed pójściem spać. Dawkę 5 mg/dobę należy utrzymywać przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwala na ocenę najwcześniejszej klinicznej odpowiedzi na leczenie oraz na osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia donepezylu chlorowodorku. Po klinicznej ocenie miesięcznego leczenia w dawce 5 mg/dobę, dawkę produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź można zwiększyć do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie przeprowadzono badań klinicznych z zastosowaniem dawek większych niż 10 mg/dobę.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem można podjąć tylko wtedy, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie przez pacjenta leku. Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie terapeutyczne produktu leczniczego. Dlatego należy regularnie oceniać kliniczne korzyści ze stosowania donepezylu. Jeśli korzystne działanie ustanie, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszanie się korzystnych efektów terapii produktem leczniczym Donepezil Polfa Łódź.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby:

Podobny schemat dawkowania produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź można zastosować u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ stan ten nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Z uwagi na możliwość zwiększonej ekspozycji na działanie produktu leczniczego u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki należy prowadzić w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Nie ma danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci:

Produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na donepezylu chlorowodorek, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia ani z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszeniem funkcji poznawczych związane z wiekiem).

Znieczulenie: Donepezil Polfa Łódź, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie, pochodnych sukcynylocholiny, podczas znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia: Z powodu swojego działania farmakologicznego, inhibitory cholinoesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Możliwość takiego działania może być szczególnie istotna u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Zgłaszano przypadki omdleń i drgawek. Podczas badania takich pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich zahamowań zatokowych.

Choroby układu pokarmowego: pacjenci ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wrzodów, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani pod kątem wystąpienia objawów choroby wrzodowej. W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź nie stwierdzono jednak zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia z przewodu pokarmowego, w porównaniu z placebo.

Choroby układu moczowopłciowego: chociaż cholinomimetyki mogą powodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź takiego działania nie zaobserwowano.

Choroby układu nerwowego: napady drgawek: uważa się, że cholinomimetyki mogą w pewnym stopniu przyczyniać się do wystąpienia uogólnionych napadów drgawkowych, jednak występowanie drgawek może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: z powodu działania cholinomimetycznego inhibitorów cholinoesterazy należy zachować ostrożność, przepisując je pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać równoczesnego podawania produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby: brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) ani z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Śmiertelność w badaniach klinicznych otępienia naczyniowego

Przeprowadzono trzy 6-miesięczne badania kliniczne, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego (ON). Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się być spowodowane wyłącznie przyczynami pochodzenia naczyniowego oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wyniósł 2/198 (1,0%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 5/206 (2,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 7/199 (3,5%) przy podawaniu placebo. W drugim badaniu wskaźniki śmiertelności wyniosły 4/208 (1,9%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 3/215 (1,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 1/193 (0,5%) przy podawaniu placebo. W trzecim badaniu wskaźniki śmiertelności wyniosły 11/648 (1,7%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku i 0/326 (0%) przy podawaniu placebo. Wskaźnik śmiertelności z połączonych trzech badań ON w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie przyjmującej placebo (1,1%). Różnica ta nie była jednak istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących zarówno donepezylu chlorowodorek, jak i placebo, wydaje się wynikać z różnych przyczyn pochodzenia naczyniowego, których można się spodziewać u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą naczyniową jako podstawową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych nie zakończonych i zakończonych zgonem, nie wykazała różnicy w częstości ich występowania w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

W zbiorczych badaniach choroby Alzheimera (n=4146) oraz, gdy te badania choroby Alzheimera połączono razem z badaniami innego rodzaju otępienia, w tym z otępieniem naczyniowym (całkowite n=6888), wskaźnik śmiertelności w grupach placebo liczbowo przewyższał ten wskaźnik w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm donepezylu chlorowodorku. Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu chlorowodorku uczestniczą izoenzymy 3A4 cytochromu P450 oraz, w mniejszym stopniu, 2D6. W badaniach interakcji między lekami, przeprowadzonych in vitro, wykazano, że ketokonazol i chinidyna, będące inhibitorami odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu.

Dlatego te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu o około 30%. Induktory enzymów, takie jak: ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą zmniejszać stężenie donepezylu. Ponieważ wielkość efektu hamującego lub indukującego nie jest znana, należy ostrożnie stosować takie skojarzenia leków. Donepezylu chlorowodorek może wchodzić w interakcje z lekami o działaniu przeciwcholinergicznym. Możliwe jest również działanie synergiczne przy jednoczesnym stosowaniu leków, takich jak sukcynylocholina, inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, agonistów cholinergicznych lub leków beta-adrenolitycznych, mających wpływ na przewodzenie pobudzeń w sercu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, natomiast stwierdzono toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Nie należy stosować produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja:

Donepezyl jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek jest wydzielany z mlekiem ludzkim i nie ma badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety przyjmujące produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezil Polfa Łódź wywiera niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów, przyjmujących donepezyl, do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane zgłaszane częściej niż w pojedynczych przypadkach są wymienione poniżej i uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości ich występowania. Częstości są określono jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 < 1/10), niezbyt często (>1/1 000 <1/100), rzadko (>1/10 000 <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy**

Pobudzenie**

Zachowanie

agresywne**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia * Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo -

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo -komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

brzuszne

Krwawienia z przewodu pokarmowego Wrzody żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bóle głowy

Zmęczenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Niewielkie

zwiększenie

stężenia

mięśniowej

kinazy

kreatynowej w surowicy

Urazy i zatrucia

Wypadki

*U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów drgawkowych należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku sercowego lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

** Omamy, pobudzenie i agresywne zachowanie ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po podaniu doustnym pojedynczej dawki u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg, czyli w przybliżeniu 225 i 160 razy więcej niż maksymalna zalecana dawka u ludzi wynosząca 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia układu cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie ruchów spontanicznych, pozycją leżącą twarzą w dół, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję oddechową, ślinotok, zwężenie źrenic, drżenia pęczkowe mięśni i obniżoną temperaturę powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy może spowodować przełom cholinergiczny, charakteryzujący się silnymi nudnościami, wymiotami, wzmożonym ślinieniem, potliwością, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami mięśni. Możliwe jest zwiększające się osłabienie mięśni mogące doprowadzić do zgonu, jeśli obejmuje mięśnie oddechowe.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe. W razie przedawkowania produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź, jako antidotum, można zastosować trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanych dawkach aż do osiągnięcia działania: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg iv oraz następne dawki w zależności od klinicznej odpowiedzi pacjenta. Opisywano nietypowe reakcje w postaci zmiany ciśnienia krwi i częstości pracy serca po stosowaniu innych leków cholinomimetycznych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami przeciwcholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy można usunąć z organizmu donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity poprzez zastosowanie dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu, antycholinoesteraza, kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy, głównej cholinoesterazy występującej w mózgu. In vitro donepezylu chlorowodorek jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinoesterazy - enzymu, który jest obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera, podawanie produktu leczniczego Donepezil Polfa Łódź w dawce jednorazowej 5 mg lub 10 mg na dobę powodowało hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy (mierzonej w błonach erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% oraz o 77,3%, zmierzonej po podaniu. Wykazano, że hamowanie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek koreluje ze zmianami wyników w skali ADAS-cog, czułej skali badającej wybrane przejawy zdolności poznawczych. Nie badano wpływu donepezylu chlorowodorku na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego. Nie można więc uważać, że produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia produktem leczniczym Donepezil Polfa Łódź badano w czterech badaniach kontrolowanych placebo: w 2 badaniach trwających 6 miesięcy oraz w 2 badaniach trwających 1 rok.

W klinicznym badaniu trwającym 6 miesięcy dokonano analizy pod koniec leczenia donepezylem, z zastosowaniem trzech kryteriów skuteczności: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze pacjenta), skali Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (CIBIC+) (skala wrażenia zmiany oparta na klinicznym wywiadzie uwzględniająca ocenę opiekuna służąca do oceny ogólnego funkcjonowania) i Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (ADL/CDR) (mierzącej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie, oceniającej zainteresowania i dbałość o siebie).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria zostali zaliczeni do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie.

Odpowiedź na leczenie = Poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog Brak pogorszenia w skali CIBIC +

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

Odpowiedź na leczenie (%)

Populacja, wg zamiaru leczenia n=365

Populacja poddana ocenie n=352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa przyjmująca 5 mg donepezylu

18%*

18%*

Grupa przyjmująca 10 mg donepezylu

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezil Polfa Łódź w sposób statystycznie istotny i zależny od dawki zwiększa odsetek pacjentów, których uznano za odpowiadających na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje po upływie około 3 do 4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole powierzchni pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, wskutek czego podawanie wielokrotne pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego zbliżania się do stanu stacjonarnego. Stan bliski stanowi stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związana z tym aktywność farmakodynamiczna wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja:

Donepezylu chlorowodorek w około 95% wiąże się z białkami ludzkiego osocza. Stopień wiązania z białkami osocza czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu jest nieznany. Dystrybucja donepezylu chlorowodorku w różnych tkankach nie została dokładnie poznana. Jednakże, w badaniu bilansu masy (ang. mass balance study) przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach płci męskiej, po 240 godzinach od podania pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku, znakowanego izotopem węgla 14C, nie odzyskano około 28% znakowanego związku. Wyniki te sugerują, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie dłużej niż 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie:

Donepezylu chlorowodorek jest wydalany zarówno w niezmienionej postaci z moczem, jak również metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku, znakowanego izotopem węgla 14C, radioaktywność osocza, wyrażana w procentach podanej dawki, była obecna głównie w postaci niezmienionego donepezylu chlorowodorku (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% - jedyny metabolit o aktywności podobnej do donepezylu chlorowodorku), cis-N-tlenku donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i sprzężonego glukuronidu 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności stwierdzono w moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), a 14,5% stwierdzono w kale, co sugeruje, że biotransformacja i wydalanie z moczem stanowią główną drogę wydalania produktu leczniczego. Brak jest danych wskazujących na obieg donepezylu chlorowodorku i (lub) jego metabolitów w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu w wywiadzie nie mają istotnego klinicznie wpływu na stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu. Nie badano formalnie farmakokinetyki donepezylu u zdrowych osób w wieku podeszłym ani u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera lub otępieniem naczyniowym.

Średnie stężenia w osoczu u pacjentów były jednak zbliżone do stężeń u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby odnotowano zwiększone stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym; AUC średnio o 48%, a Cmax średnio o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania z udziałem zwierząt eksperymentalnych wykazały, że donepezyl wywołuje niewiele działań innych niż zamierzone działanie farmakologiczne, zgodne z jego działaniem pobudzającym układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W testach mutacji komórek bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W wyraźnie toksycznych dla komórek stężeniach i przekraczających ponad 3000 razy stężenie stacjonarne w osoczu, obserwowano in vitro pewien stopień działania klastogennego. W teście mikrojąderkowym in vivo u myszy nie zaobserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. Długotrwałe badania rakotwórczości, zarówno u myszy, jak i u szczurów, nie wykazały działania rakotwórczego.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływał na płodność szczurów i nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawkach 50 razy większych niż dawki stosowane u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Donepezil Polfa Łódź, tabletki powlekane, pakowany jest w przezroczyste blistry PVC/PVDC/Aluminium, zawierające 28 powlekanych tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Donepezil Polfa Łódź