Imeds.pl

Donepezil Polfa Łódź 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Donepezil Polfa Łódź, 5 mg, tabletki powlekane Donepezil Polfa Łódź, 10 mg, tabletki powlekane

(Donepezili hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Donepezil Polfa Łódź i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfa Łódź

3.    Jak stosować lek Donepezil Polfa Łódź

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donepezil Polfa Łódź

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Donepezil Polfa Łódź i w jakim celu się go stosuje

Donepezil Polfa Łódź (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezil zwiększa w mózgu poziom substancji uczestniczącej w procesach pamięci (acetylocholiny), spowalniając jej rozpad.

Stosuje się go w leczeniu objawów otępienia u osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Objawy obejmują: wzrastającą utratę pamięci, dezorientację, zmiany zachowania. W wyniku tych objawów, pacjenci cierpiący na chorobę Alzheimera mają narastające trudności w wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności.

Lek przeznaczony jest do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfa Łódź Kiedy nie stosować leku Donepezil Polfa Łódź:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na donepezylu chlorowodorek lub pochodne

piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donepezil Polfa Łódź należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeżeli którakolwiek z chorób, wymienionych poniżej , dotyczy lub dotyczyła pacjenta w przeszłości:

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy

-    napady padaczkowe lub drgawki

-    choroby serca (nieregularna lub spowolniona praca serca)

-    astma lub inna przewlekła choroba płuc

-    zaburzenia wątroby lub zapalenie wątroby

-    trudności w oddawaniu moczu lub łagodna choroba nerek.

Należy również powiedzieć lekarzowi o ciąży lub jej podejrzeniu.

Inne leki i Donepezil Polfa Łódź

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty, a także tych, które mogą być przyjmowane w przyszłości jednocześnie z lekiem Donepezil Polfa Łódź, ponieważ mogą one osłabiać lub nasilać działanie leku Donepezil Polfa Łódź.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek lek z niżej wymienionych grup:

-    inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, np. galantamina

-    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów, np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak: ibuprofen lub diklofenak sodowy

-    leki przeciwcholinergiczne, np. tolterodyna

-    antybiotyki, np. erytromycyna i ryfampicyna

-    leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazol

-    leki przeciwdepresyjne, np. fluoksetyna

-    leki przeciwdrgawkowe, np. fenytoina lub karbamazepina

-    leki stosowane w chorobach serca, np. chinidyna, beta-blokery (propranolol, atenolol)

-    leki zwiotczające mięśnie, np. diazepam, sukcynylocholina

-    leki stosowane w znieczuleniu ogólnym

-    leki wydawane bez recepty, np. leki ziołowe

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego, wymagającego zastosowania znieczulenia ogólnego, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi i anestezjologowi, że stosuje lek Donepezil Polfa Łódź. Lek ten może wpływać na ilość leków potrzebnych do znieczulenia ogólnego.

Należy powiedzieć lekarzowi o chorobie nerek lub wątroby. Nie należy stosować leku Donepezil Polfa Łódź u pacjentów z ciężką chorobą wątroby. Donepezil Polfa Łódź może być stosowany u pacjentów z chorobami nerek oraz łagodną do umiarkowanej chorobą wątroby.

Pacjent powinien podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże w przyjmowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza.

Donepezil Polfa Łódź z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie nie ma wpływu na skuteczność leku Donepezil Polfa Łódź.

Lek Donepezil Polfa Łódź nie powinien być stosowany z alkoholem, ponieważ alkohol może zmieniać działanie tego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Donepezil Polfa Łódź nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować leku Donepezil Polfa Łódź u kobiet w ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Nie należy wykonywać tych czynności, chyba, że lekarz stwierdzi, że ich wykonywanie jest bezpieczne. Ponadto, donepezyl może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Donepezil Polfa Łódź zawiera laktozę.

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Donepezil Polfa Łódź

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Donepezil Polfa Łódź

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 5 mg (jedna biała tabletka) codziennie wieczorem. Po miesiącu lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg (jedna żółta tabletka) codziennie wieczorem.

Tabletkę leku Donepezil Polfa Łódź należy połknąć wieczorem przed pójściem spać, popijając ją napojem lub wodą.

Przyjmowana dawka leku może ulec zmianie w zależności od czasu trwania leczenia i zaleceń lekarza. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg, codziennie wieczorem.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty, dotyczących sposobu i pory przyjmowania leku. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Okres stosowania leku Donepezil Polfa Łódź

Lekarz lub farmaceuta zaleci pacjentowi, jak długo należy przyjmować tabletki.

Co pewien czas konieczna będzie konsultacja u lekarza, w celu oceny skuteczności leczenia oraz objawów choroby.

Przerwanie stosowania leku Donepezil Polfa Łódź

Nie należy przerywać stosowania tabletek, chyba, że tak zaleci lekarz. W przypadku przerwania stosowania leku Donepezil Polfa Łódź korzyści wynikające z leczenia będą stopniowo zanikać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donepezil Polfa Łódź

Nie należy stosować więcej niż jedną tabletkę na dobę. W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku braku możliwości kontaktu z lekarzem, należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Zawsze należy zabrać ze sobą do szpitala tabletki i opakowanie w celu pokazania go lekarzowi.

Objawy przedawkowania leku obejmują złe samopoczucie, ślinotok, pocenie się, spowolnienie akcji serca, niskie ciśnienie krwi (uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy w pozycji stojącej), problemy z oddychaniem, utratę przytomności i napady padaczkowe lub drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Donepezil Polfa Łódź

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W przypadku przerwy w stosowaniu leku dłuższej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały zgłoszone przez pacjentów stosujących donepezyl. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli którekolwiek z nich wystąpią podczas stosowania leku Donepezil Polfa Łódź.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią wymienione poniżej ciężkie działania niepożądane. Pacjent może wymagać szybkiej interwencji medycznej.

-    uszkodzenie wątroby np. zapalenie wątroby. Objawami zapalenia wątroby jest złe samopoczucie, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 10 000).

-    wrzody żołądka lub dwunastnicy. Objawami wrzodów jest ból żołądka i dyskomfort (niestrawność) odczuwany miedzy pępkiem a mostkiem (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000);

-    krwawienie z żołądka lub jelit. Może powodować wystąpienie smolistych stolców lub widocznego krwawienia z odbytu (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000);

-    drgawki lub napady padaczki (dotyczy od 1 do 10 pacjentów na 1000).

Bardzo częste działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    biegunka

-    nudności

-    bóle głowy

Częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100)

-    kurcze mięśni

-    zmęczenie

-    trudności w zasypianiu (bezsenność)

-    przeziębienie

-    utrata apetytu

-    omamy (widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy)

-    pobudzenie

-    agresywne zachowanie

-    omdlenia

-    zawroty głowy

-    uczucie dyskomfortu w żołądku

-    wysypka skórna

-    świąd

-    nietrzymanie moczu

-    ból

-    wypadki (pacjenci mogą być bardziej narażeni na upadki i urazy)

Niezbyt częste działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000)

-    wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

-    sztywność, drżenie lub niekontrolowane ruchy, w szczególności twarzy, języka, a także kończyn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Donepezil Polfa Łódź

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Donepezil Polfa Łódź

Substancją czynną leku jest donepezylu chlorowodorek.

Lek Donepezil Polfa Łódź jest dostępny w dwóch dawkach: tabletka 5 mg zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku i tabletka 10 mg zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172) (tylko w tabletkach 10 mg), talk.

Jak wygląda lek Donepezil Polfa Łódź i co zawiera opakowanie

Donepezil Polfa Łódź, 5 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Donepezil Polfa Łódź, 10 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Donepezil Polfa Łódź, tabletki powlekane są pakowane w blistry po 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA

ul. Drewnowska 43/55

91-002 Łódź

(logo Polfa Łódź SA)

tel./fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

Wytwórca:

West Pharma - ProduęSes de Especialidades Farmaceuticas, S.A. Rua Joao de Deus, n° 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora Portugalia

Atlantic Pharma - ProduęSes Farmaceuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n° 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra Portugalia

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6