+ iMeds.pl

Donepezil polfarmex 5 mgUlotka Donepezil polfarmex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

DONEPEZIL POLFARMEX, 5 mg, tabletki powlekane DONEPEZIL POLFARMEX, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donepezil Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfarmex

3.    Jak stosować lek Donepezil Polfarmex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donepezil Polfarmex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Donepezil Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Donepezil Polfarmex zawiera jako substancję czynną chlorowodorek donepezylu, który jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu.

Jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donepezil Polfarmex Kiedy nie stosować leku Donepezil Polfarmex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    gdy pacjentka jest w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donepezil Polfarmex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Donepezil Polfarmex:

-    u pacjentów z chorobami serca: zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy),

-    u pacjentów z chorobami układu moczowo-płciowego (z trudnościami w oddawaniu moczu),

-    u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,

-    u pacjentów z napadami drgawek,

-    u pacjentów z astmą lub innymi długotrwałymi chorobami płuc,

-    u pacjentów z chorobą wątroby lub zapaleniem wątroby w wywiadzie,

-    u pacjentów, u których ma być wykonany zabieg chirurgiczny lub stomatologiczny. Pacjent powinien uprzedzić lekarza, że przyjmuje lek Donepezil Polfarmex.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących

w przeszłości.

Donepezil Polfarmex a inne leki

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

•    ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze), erytromycyna (antybiotyk), fluoksetyna (lek przeciwdepresyjny), gdyż zwiększają stężenie donepezylu;

•    ryfampicyna (antybiotyk), fenytoina, karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe), gdyż zmniejszają stężenie donepezylu.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe, stosowane w zapaleniu stawów, leki zwiotczające mięśnie lub leki stosowane w chorobie serca (np. propranolol).

Pacjent, u którego ma być wykonane znieczulenie, powinien powiedzieć lekarzowi, ż e przyjmuje lek Donepezil Polfarmex.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Donepezil Polfarmex z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku.

Podczas stosowania leku Donepezil Polfarmex nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Donepezil Polfarmex podczas ciąży jest przeciwwskazane. W przypadku ciąży, podejrzenia ciąży lub planowania ciąży, należy o tym poinformować lekarza.

Kobiety przyjmujące Donepezil Polfarmex nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Donepezil Polfarmex ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz oceni możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl.

Lek Donepezil Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę (jedna tabletka powlekana, 5 mg zawiera 25 mg laktozy a jedna tabletka powlekana, 10 mg zawiera 50 mg laktozy). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Donepezil Polfarmex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Tabletki należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Przyjmowanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwoli na ocenę skuteczności leczenia przez lekarza. Po ocenie klinicznej terapii przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę leku lekarz może zwiększyć do 10 mg na dobę (przyjmowaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki powyżej 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Donepezil Polfarmex jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Donepezil Polfarmex u dzieci.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek mogą stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donepezil Polfarmex

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Donepezil Polfarmex, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Objawami, sugerującymi przedawkowanie mogą być: silne nudności, wymioty, ślinienie, nadmierne pocenie się, bradykardia (zwolnienie czynności serca), niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa, zapaść i drgawki. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych. W zależności od występujących objawów lekarz zastosuje odpowiednie leczenie. Jako odtrutkę na przedawkowanie leku Donepezil Polfarmex można podać aminy trzeciorzędowe (np. atropinę). Możliwość usuwania donepezylu i (lub) jego metabolitów przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację) nie została zbadana.

Pominięcie zastosowania leku Donepezil Polfarmex

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek Donepezil Polfarmex, powinien przyjąć go tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10),

-    często (występują u 1 do 10 osób na 100),

-    niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000),

-    rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000),

-    bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000),

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

-    przeziębienie,

-    jadłowstręt,

-    halucynacje (omamy)**, pobudzenie**, agresywne zachowanie**,

-    omdlenia*, zawroty głowy, bezsenność,

-    biegunka, wymioty, nudności, zaburzenia żołądkowe,

-    wysypka, świąd,

-    kurcze mięśni,

-    nietrzymanie moczu,

-    ból głowy, zmęczenie, bóle,

-    wypadki.

Niezbyt często:

-    drgawki*,

-    bradykardia (zwolnienie czynności serca),

-    krwotok żołądkowo-jelitowy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,

-    niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi.

Rzadko:

-    objawy pozapiramidowe,

-    blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy,

-    zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***.

Bardzo rzadko:

-    złośliwy zespół neuroleptyczny****.

*Omdlenia lub drgawki mogą być związane z blokiem serca lub zahamowaniem zatokowym.

**Halucynacje (omamy), pobudzenie oraz zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby lekarz może zalecić odstawienie leku Donepezil Polfarmex.

****W przypadku wystąpienia gorączki ze sztywnością mięśni, nadmiernej potliwości lub zaburzeń świadomości (zaburzenie znane jako złośliwy zespół neuroleptyczny), pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza, gdyż leczenie może być pilnie potrzebne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Donepezil Polfarmex mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Donepezil Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku po skrócie: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Donepezil Polfarmex

-    Substancj ą czynną leku jest chlorowodorek donepezylu.

-    1 tabletka powlekana leku Donepezil Polfarmex, 5 mg zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza, magnezu stearynian.

Otoczka: Żółcień chinolinowa (E104), lak; Opadry HP White 85F18422 [alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol 4000].

-    1 tabletka powlekana leku Donepezil Polfarmex, 10 mg zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, hypromeloza, magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry HP White 85F18422 [alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol 4000].

Jak wygląda lek Donepezil Polfarmex i co zawiera opakowanie

Lek Donepezil Polfarmex, 5 mg ma postać tabletek powlekanych koloru żółtego, okrągłych, obustronnie wypukłych, niedzielonych.

Lek Donepezil Polfarmex, 10 mg ma postać tabletek powlekanych koloru białego, okrągłych, obustronnie wypukłych, niedzielonych.

Opakowanie zawiera 28 tabletek po 5 mg lub 10 mg.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel.: (24) 357 44 44

Faks: (24) 357 45 45

E-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Wytwórca:

Celon Pharma S.A. ul. Mokra 41A 05-092 Kiełpin/Łomianki

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Donepezil Polfarmex

Charakterystyka Donepezil polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DONEPEZIL POLFARMEX, 5 mg, tabletki powlekane DONEPEZIL POLFARMEX, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

każda tabletka 5 mg zawiera 25 mg laktozy jednowodnej,

każda tabletka 10 mg zawiera 50 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Donepezil Polfarmex, 5 mg

Tabletki są żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, niedzielone. Donepezil Polfarmex, 10 mg

Tabletki są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, niedzielone.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Donepezil Polfarmex jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Tabletki należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę leku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki powyżej 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia produktem Donepezil Polfarmex. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym odstawieniu leczenia.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycją na lek u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci

Produkt Donepezil Polfarmex nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Donepezil Polfarmex jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko wówczas, gdy możliwa jest kontrola regularnego przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu. Ocena korzyści terapeutycznych donepezylu powinna być wykonywana regularnie. W przypadku ustania korzystnego działania należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie jest możliwe przewidzenie indywidualnej wrażliwości pacjenta na terapię donepezylem. Stosowanie produktu Donepezil Polfarmex u pacjentów z ciężkim otępieniem w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie: Donepezyl, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Choroby sercowo-naczyniowe: Z uwagi na działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia).

Powyższe działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby przewodu pokarmowego: Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku objawów choroby wrzodowej. Badania kliniczne z produktem Donepezil Polfarmex nie wykazały jednak zwiększenia, w porównaniu z placebo, częstości zapadania na chorobę wrzodową przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Mimo że nie było to obserwowane w badaniach klinicznych z produktem Donepezil Polfarmex, cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza moczowego.

Choroby neurologiczne: Napady drgawkowe: uważa się, że cholinomimetyki mogą wywoływać uogólnione drgawki. Jednak występowanie napadów drgawkowych może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Bardzo rzadko podczas stosowania donepezylu, szczególnie u pacjentów przyjmujących równocześnie leki przeciwpsychotyczne, występował złośliwy zespół neuroleptyczny, mogący stanowić zagrożenie życia. Złośliwy zespół neuroleptyczny charakteryzuje występowanie hipertermii, sztywności mięśni, niestabilności układu autonomicznego, zaburzeń świadomości i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi; dodatkowe objawy mogą obejmować mioglobinurię (rabdomiolizę) oraz ostrą niewydolność nerek.

W sytuacji wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na złośliwy zespół neuroleptyczny lub w razie wystąpienia wysokiej gorączki niewiadomego pochodzenia bez dodatkowych oznak klinicznych złośliwego zespołu neuroleptycznego, należy zaprzestać dalszego stosowania donepezylu.

Choroby płuc: Z uwagi na działanie cholinomimetyczne należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Nie należy podawać produktu Donepezil Polfarmex jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny u ludzi. Jednoczesne stosowanie digoksyny lub cymetydyny nie wpływa na metabolizm chlorowodorku donepezylu. Badania in vitro wykazały, że izoenzymy 3A4 cytochromu P450 oraz w mniejszym stopniu izoenzymy 2D6 biorą udział w metabolizmie donepezylu. Badania in vitro wykazały, że ketokonazol oraz chinidyna, hamujące odpowiednio izoenzymy CYP3A4 oraz 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Zatem powyższe oraz pozostałe inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol oraz erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu u zdrowych ochotników, ketokonazol zwiększał średnie stężenia donepezylu o około 30%. Leki pobudzające obydwa izoenzymy, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina oraz alkohol zmniejszają stężenie donepezylu. Ponieważ stopień działania hamującego oraz pobudzającego nie jest znany, należy zachować ostrożność w razie podawania leków w takich skojarzeniach. Chlorowodorek donepezylu może zaburzać działanie leków o działaniu antycholinergicznym. Może wystąpić synergizm działania w wypadku jednoczesnego stosowania sukcynylocholiny, innych leków hamujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe lub agonistów cholinergicznych, lub leków beta-adrenolitycznych wpływających na układ przewodzący serca.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Badania teratologiczne, prowadzone na ciężarnych szczurach otrzymujących dawki około 80-krotnie większe niż dawki podawane ludziom oraz na królikach otrzymujących dawki 50-krotnie większe niż dawki dla ludzi, nie wykazały działania teratogennego. Jednakże w badaniu, w którym ciężarnym szczurom podawano dawki 50-krotnie większe niż dawki stosowane u ludzi od 17. dnia ciąży do 20. dnia po porodzie, obserwowano niewielkie zwiększenie częstości urodzeń martwych płodów i niewielkie zmniejszenie przeżywalności młodych do 4. dnia po porodzie. Podobnego działania nie obserwowano po mniejszej badanej dawce, około 15-krotnie większej niż dawki dla ludzi. Stosowanie produktu Donepezil Polfarmex podczas ciąży jest przeciwwskazane. Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji na donepezyl w ciąży.

Karmienie piersią: Donepezyl jest wydzielany do mleka u szczurów. Brak danych dotyczących wydzielania chlorowodorku donepezylu do ludzkiego mleka, nie prowadzono również badań z udziałem karmiących kobiet. Kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Donepezyl wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl powinna być rutynowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: częste (>1/100 do <1/10), niezbyt częste (>1/1000 do <1/100), rzadkie (>1/10000 do <1/1000) oraz bardzo rzadkie (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

Halucynacje**

Pobudzenie**

Agresywne

zachowanie**

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia* Zawroty głowy Bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wymioty

Nudności

Zaburzenia

żołądkowe

Krwotok

żołądkowo-

jelitowy

Choroba

wrzodowa

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg

Zaburzenia

czynności

żółciowych

wątroby, w tym

zapalenie

wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy Zmęczenie Bóle

Badania

diagnostyczne

Niewielkie

zwiększenie

aktywności

mięśniowej

kinazy

kreatynowej

we krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

*U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów padaczkowych należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

**Halucynacje, pobudzenie oraz zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

***W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Donepezil Polfarmex.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu po jednokrotnym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 mg/kg i 32 mg/kg masy ciała lub około 225- i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę.

U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zapaść oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżoną temperaturę ciała. Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego objawiającego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci w przypadku osłabienia mięśni oddechowych. Podobnie jak w każdym przypadku przedawkowania należy podjąć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie produktu Donepezil Polfarmex można podać leki antycholinergiczne - aminy trzeciorzędowe, takie jak atropina.

Zaleca się stopniowe dożylne podawanie siarczanu atropiny aż do osiągnięcia oczekiwanego

efektu klinicznego: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg dożylnie oraz kolejne dawki w zależności od reakcji klinicznej. Obserwowano atypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości pracy serca w przypadku podawania innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Możliwość usuwania donepezylu i (lub) jego metabolitów przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację) nie została zbadana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw otępieniu; antycholinesteraza.

Kod ATC: N06DA02.

Chlorowodorek donepezylu jest wybiórczym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu rozkładającego acetylocholinę w mózgu. In vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000-krotnie silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butyrylocholinesterazy, enzymu obecnego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

W badaniach klinicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera, podawanie raz dziennie dawek dobowych wynoszących 5 mg lub 10 mg produktu Donepezil Polfarmex prowadziło do hamowania acetylocholinesterazy (mierzonej w błonie erytrocytów) w stanie stacjonarnym odpowiednio o 63,6% oraz 77,3% zmierzonego po podaniu. Wykazano, że hamowanie acetylocholinesterazy (AChE) w czerwonych krwinkach przez chlorowodorek donepezylu jest skorelowane ze zmianami w czułej skali ADAS-Cog mierzącej wybrane elementy aktywności poznawczej. Wpływ chlorowodorku donepezylu na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego nie był badany. Nie można zatem przypisywać produktowi Donepezil Polfarmex żadnego wpływu na rozwój choroby.

Skuteczność leczenia lekiem Donepezil Polfarmex była badana w czterech badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, 2 badaniach trwających po 6 miesięcy oraz 2 badaniach trwających rok.

W sześciomiesięcznym badaniu klinicznym na koniec leczenia donepezylem przeprowadzono badanie z zastosowaniem trzech metod oceny skuteczności: skali ADAS-Cog (mierzącej zdolności poznawcze), skali CIBIC - Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (Skala wrażenia zmiany oparta na klinicznym wywiadzie uwzględniająca ocenę opiekuna - służy do oceny ogólnego funkcjonowania) oraz Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (Podskala Codziennych Czynności Klinicznej Skali Oceny Otępienia - mierząca zdolność funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym oraz oceniająca zainteresowania i możliwość samodzielnego funkcjonowania).

Pacjenci spełniający poniższe kryteria byli zaliczani do grupy pacjentów odpowiadających na leczenie:

Pacjenci odpowiadający na leczenie = Poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog Brak pogorszenia w skali CIBIC

Brak pogorszenia w skali Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale

% pacjentów odpowiadających na leczenie

Populacja wg zamiaru leczenia

Populacja poddana ocenie

n=365

n=352

Grupa placebo

10%

10%

Grupa Donepezil Polfarmex 5 mg

18%*

18%*

Grupa Donepezil Polfarmex 10 mg

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Donepezil Polfarmex w sposób statystycznie istotny i zależny od dawki zwiększa odsetek pacjentów zaliczonych do grupy odpowiadającej na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Maksymalne stężenia leku w osoczu obserwowano w ciągu 3-4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu oraz pole pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi około 70 godzin, tym samym wielokrotne podanie pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego osiągania stanu stacjonarnego. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu około 3 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, stężenia chlorowodorku donepezylu w osoczu i związane z tym właściwości farmakodynamiczne wykazują niewielką zmienność w ciągu dnia.

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja: Chlorowodorek donepezylu wiąże się z białkami osocza w około 95%. Stopień wiązania czynnego metabolitu 6-O-demetylodonepezylu z białkami osocza nie jest znany. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu do różnych tkanek ciała nie została dokładnie poznana. Jednakże w badaniu przeprowadzonym u zdrowym ochotników o zbliżonej masie ciała, po 24 godzinach od jednokrotnego podania 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego 14C, około 28% znakowanego promieniotwórczo związku pozostało niewydalone. Oznacza to, że chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie: Chlorowodorek donepezylu jest wydalany zarówno w postaci niezmienionej z moczem, jak i metabolizowany przez układ cytochromu P450 do wielu metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po jednokrotnym podaniu dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego 14C, poziom radioaktywności w osoczu, wyrażony jako procent podanej dawki, był obecny głównie w postaci niezmienionej jako chlorowodorek donepezylu (30%), 6-O-demetylodonepezyl (11% - jedyny metabolit o działaniu podobnym do chlorowodorku donepezylu), N-tlenek cis donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezyl (7%) oraz glukuronid 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności stwierdzono w moczu (17% jako donepezyl w postaci niezmienionej) oraz 14,5% w kale, co wskazuje na biotransformację i wydalanie z moczem jako główne drogi eliminacji. Brak danych wskazujących na krążenie jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i (lub) któregokolwiek z jego metabolitów. Stężenia donepezylu w osoczu zmniejszają się wraz z okresem półtrwania wynoszącym około 70 godzin.

Płeć, rasa oraz palenie tytoniu w wywiadzie nie mają klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu w osoczu. Nie prowadzono odpowiednich badań nad farmakokinetyką donepezylu u zdrowych osób w wieku podeszłym ani pacjentów z chorobą Alzheimera lub z demencją naczyniową. Jednakże średnie stężenia leku w osoczu pacjentów były zbliżone do tych u młodych zdrowych ochotników.

Stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby były zwiększone; średnie wartości AUC były większe o 48% i średnie wartości Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że substancja wywiera niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne spójne z jej działaniem pobudzającym układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W badaniach mutacji komórek bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W badaniach in vitro obserwowano działania klastogenne w przypadku stężeń powodujących toksyczność oraz ponad 3000-krotnie większych niż stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym. W teście mikrojądrowym in vivo u myszy nie obserwowano żadnych działań klastogennych ani genotoksycznych. W długoterminowych badaniach karcynogenności nie stwierdzono działania onkogennego u szczurów ani myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie wpływał na płodność u szczurów, nie wykazywał działania teratogennego u szczurów oraz królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawkach 50-krotnie większych niż dawki stosowane u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Donepezil Polfarmex, 5 mg

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza Magnezu stearynian Otoczka:

Żółcień chinolinowa (E104), lak Opadry HP White 85F18422:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Makrogol 4000

Donepezil Polfarmex, 10 mg

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry HP White 85F18422:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy o pojemności 30 ml, z zakrętką polipropylenową z odrywanym pierścieniem gwarancyjnym zawierającą pojemnik z polietylenu ze środkiem pochłaniającym

wilgoć, w tekturowym pudełku.

Jeden pojemnik zawiera 28 tabletek powlekanych.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Donepezil Polfarmex, 5 mg: 18543 Donepezil Polfarmex, 10 mg: 18544

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.07.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Donepezil Polfarmex