+ iMeds.pl

Donepezil stada oro 5 mgUlotka Donepezil stada oro

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Donepezil STADA ORO, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Donepezil STADA ORO, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

(Donepezili hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donepezil STADA ORO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Donepezil STADA ORO

3.    Jak przyjmować lek Donepezil STADA ORO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donepezil STADA ORO

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DONEPEZIL STADA ORO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Donepezil STADA ORO należy do grupy leków nazywanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Lek stosowany jest w leczeniu objawów otępienia u pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Lek przeznaczony jest do stosowania tylko u dorosłych pacjentów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU DONEPEZIL STADA ORO Kiedy nie przyjmować leku Donepezil STADA ORO

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek lub pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Donepezil STADA ORO, wymienionych w punkcie 6.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, przyjmując lek Donepezil STADA ORO

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

•    pacjent kiedykolwiek miał wrzody żołądka lub dwunastnicy;

•    pacjent kiedykolwiek miał napad padaczkowy lub drgawki;

•    pacjent ma chorobę serca (nieregularne lub bardzo wolne bicie serca);

•    pacjent ma astmę oskrzelową (duszność) lub inną przewlekłą chorobę płuc;

•    pacjent kiedykolwiek miał problemy z wątrobą lub zapalenie wątroby;

•    pacjent ma trudności w oddawaniu moczu lub łagodną chorobę nerek.

Lek Donepezil STADA ORO mogą stosować pacjenci z chorobami nerek lub łagodnymi do umiarkowanych chorobami wątroby. Przed zażyciem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma chorobę nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni przyjmować leku Donepezil STADA ORO.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zawsze powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje lub otrzymuje którykolwiek z następujących leków jednocześnie z lekiem Donepezil STADA ORO:

•    inne leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera np. galantamina;

•    leki przeciwbólowe lub leki stosowane w leczeniu zapalenia stawów np. aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub diklofenak sodu;

•    leki hamujące aktywność układu cholinergicznego np. tolterodyna;

•    antybiotyki, np. erytromycyna, ryfampicyna;

•    leki przeciwgrzybicze np. ketokonazol;

•    leki zwiotczające mięśnie szkieletowe np. diazepam, sukcynylocholina;

•    leki przeciwdepresyjne np. fluoksetyna;

•    leki przeciwdrgawkowe (leki stosowane w zapobieganiu występowania różnych typów drgawek) np. fenytoina, karbamazepina;

•    leki stosowane w chorobach serca np. chinidyna, beta-blokery (propranolol, atenolol);

•    leki stosowane do znieczulenia ogólnego;

•    leki wydawane bez recepty np. leki ziołowe.

Należy poinformować lekarza prowadzącego i anestezjologa o przyjmowaniu leku Donepezil STADA ORO, jeśli pacjent ma planowany zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym (narkozie), ponieważ lek ten może wpływać na ilość leków potrzebnych do znieczulenia ogólnego.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie imię i nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi zażywać lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjmowanie leku Donepezil STADA ORO z jedzeniem i piciem

Jedzenie nie wpływa na działanie tego leku. Nie należy przyjmować leku Donepezil STADA ORO z alkoholem, ponieważ alkohol może zmniejszać stężenie donepezylu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Donepezil STADA ORO, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie wolno wykonywać tych czynności, chyba że lekarz powie pacjentowi, że jest to bezpieczne.

Nie używać żadnych narzędzi ani maszyn, ponieważ lek może również powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Donepezil STADA ORO

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK DONEPEZIL STADA ORO

Lek Donepezil STADA ORO należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg każdego dnia, wieczorem. Po jednym miesiącu lekarz może zalecić, aby pacjent przyjmował 10 mg każdego dnia, wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg każdego dnia, wieczorem.

Donepezil STADA ORO należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed pójściem spać. Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej i pozwolić, by uległa ona rozpadowi, a następnie połknąć, z popijaniem lub bez popijania wodą, w zależności od upodobania pacjenta.

Moc tabletki, którą pacjent przyjmuje może się zmieniać w zależności od tego, jak długo pacjent zażywa lek i co zaleci lekarz.

Podczas zażywania tego leku należy zawsze stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty dotyczących sposobu i pory przyjmowania leku. Nie należy zmieniać dawki leku bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem. Lekarz lub farmaceuta powie pacjentowi, jak długo należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Co pewien czas konieczna będzie konsultacja u lekarza, w celu oceny skuteczności leczenia oraz objawów choroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Donepezil STADA ORO

Nie należy przyjmować więcej niż 1 tabletkę każdego dnia. Po przyj ęciu większej, niż zalecana dawki leku mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, ślinienie się, pocenie się, wolne tętno, niskie ciśnienie krwi (uczucie zawrotu głowy lub zawroty głowy w pozycji stoj ącej), trudności w oddychaniu, zapaść i drgawki. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z najbliższym szpitalem. Zawsze należy zabrać ze sobą do szpitala tabletki leku oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyj ęcia leku Donepezil STADA ORO

Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, należy przyjąć jedną tabletkę następnego dnia o zwykłej porze. Jeśli pacjent zapomniał i nie przyjmował leku dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem przyjmowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Donepezil STADA ORO

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, chyba że tak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Donepezil STADA ORO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W większości przypadków działania te ustępują bez konieczności przerywania leczenia. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów lub są one uciążliwe dla pacjenta.

U pacjentów przyjmujących Donepezil ORO STADA odnotowano następujące działania niepożądane:

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z nich wystąpią podczas stosowania leku Donepezil STADA ORO

Ciężkie działania niepożądane:

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych, ciężkich działań niepożądanych, należy poinformować niezwłocznie lekarza. Konieczna może być pilna pomoc lekarska.

•    uszkodzenie wątroby, np. zapalenie wątroby. Objawy zapalenia wątroby to nudności lub wymioty, utrata apetytu, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, świąd, zażółcenie skóry i oczu oraz ciemny kolor moczu (prawdopodobnie występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów);

•    wrzody żołądka i dwunastnicy. Objawy wrzodów to ból brzucha i uczucie dyskomfortu (niestrawności) pomiędzy pępkiem a mostkiem (prawdopodobnie występuj ą rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);

•    krwawienie z żołądka lub jelit. U pacjenta mogą wystąpić ciemne, smoliste stolce lub widoczne krwawienie z odbytnicy (prawdopodobnie występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);

•    napady padaczkowe lub drgawki (prawdopodobnie występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów);

•    gorączka z towarzyszącą sztywnością mięśni, nadmiernym poceniem się lub zmniejszeniem stanu świadomości (zaburzenie, zwane „Złośliwym Zespołem Neuroleptycznym”).

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    biegunka

•    nudności lub wymioty

•    bóle głowy

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    przeziębienie

•    utrata apetytu

   dolegliwości żołądkowo-jelitowe

•    omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które w rzeczywistości nie istniej ą)

•    pobudzenie

•    agresywne zachowanie

•    omdlenie

•    zawroty głowy

•    bezsenność (trudności w zasypianiu)

•    przypadkowe wypadki

•    świąd

•    wysypka

•    skurcze mięśni

•    nietrzymanie moczu

•    zmęczenie

•    ból

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    wolne bicie serca

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 na do 10 na 10 000 pacjentów)

   sztywność lub niekontrolowane ruchy, szczególnie twarzy lub języka, a także kończyn

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DONEPEZIL STADAORO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Donepezil STADA ORO po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i tekturowym pudełku po słowach „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu blistrowym w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Donepezil STADA ORO

Substancją czynną jest donepezylu chlorowodorek.

Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg donepezylu chlorowodorku.

Inne składniki leku to:

Potasu poliakrylan, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (suszona rozpryskowo), cytrynian jednosodowy bezwodny, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Donepezil STADA ORO i co zawiera opakowanie

Donepezil STADA ORO, 5 mg: białe do prawie białych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi brzegami, z oznakowaniem „5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Donepezil STADA ORO, 10 mg: białe do prawie białych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi brzegami, z oznakowaniem „10” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Blister zawierający 10 tabletek.

Wielkości opakowań: 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórcy:

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlandia

S. A. Eurogenerics N.V., Heizel Esplanade Heysel b 22, 1020 Brussels, Belgia

Genepharm S.A, 18th Km Marathonos Avenue, 153 51 Pallini Attikis, Grecja

LAMP SAN PROSPERO S.p.A., Via della Pace, 25/A, 41030 San Prospero (Modena), Włochy

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Donepezil STADA 5 mg Schmelztabletten

Donepezil STADA 10 mg Schmelztabletten Belgia    Donepezil Instant EG 5 mg orodispergeerbare tabletten

Donepezil Instant EG 10 mg orodispergeerbare tabletten Luksemburg    Donepezil Instant EG 5 mg comprimés orodispersibles

Donepezil Instant EG 10 mg comprimés orodispersibles Republika Czeska    ADONEP ORO TAB 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

ADONEP ORO TAB 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Niemcy    Donepezilhydrochlorid AL 5 mg Schmelztabletten

Donepezilhydrochlorid AL 10 mg Schmelztabletten Hiszpania    Donepezilo Flas STADA 5 mg comprimidos bucodispersables EFG

Donepezilo Flas STADA 10 mg comprimidos bucodispersables EFG Irlandia    Donesyn 5 mg orodispersible tablets

Donesyn 10 mg orodispersible tablets Donepezil STADA ORO Donepezilo Ciclum

Polska

Portugalia

Rumunia

Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:


Donepezil STADA Hemofarm 5 mg comprimate orodispersabile Donepezil STADA Hemofarm 10 mg comprimate orodispersabile Donepezil hydrochloride 5 mg orodispersible tablets Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablets

14.02.2013

6

Donepezil Stada Oro

Charakterystyka Donepezil stada oro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Donepezil STADA ORO, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku.

Każda 5 mg tabletka zawiera 5 mg aspartamu i 124,69 mg laktozy (suszona rozpryskowo).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej.

Białe do prawie białych, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi brzegami, z wytłoczeniem „5” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Donepezil STADA ORO jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie doustne.

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Donepezil STADA ORO należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej i pozwolić, by uległa ona rozpadowi, a następnie połknąć, popijając lub bez popijania wodą, w zależności od preferencji pacjenta. Dawkę 5 mg/dobę należy utrzymywać przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwala na ocenę najwcześniejszej odpowiedzi klinicznej na leczenie oraz na osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia donepezylu chlorowodorku. Po klinicznej ocenie miesięcznego leczenia w dawce 5 mg/dobę, dawkę donepezylu chlorowodorku można zwiększyć do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie przeprowadzono badań klinicznych z zastosowaniem dawek większych niż 10 mg/dobę.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie chlorowodorkiem donepezylu można rozpocząć tylko wtedy, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie przez pacjenta leku. Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie terapeutyczne. Dlatego należy regularnie oceniać kliniczne korzyści ze stosowania donepezylu. Jeśli korzystne działanie ustanie, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na donepezyl.

Po zaprzestaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszanie się korzystnych efektów działania produktu Donepezil STADA ORO.

Zaburzenie czynności nerek

Podobny schemat dawkowania leku można stosować w przypadku pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, gdyż stan ten nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Zaburzenia czynności wątroby

Z uwagi na możliwość zwiększonej ekspozycji na działanie leku u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki należy prowadzić w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Nie ma danych, dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Donepezil STADA ORO nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W przypadku dawek trudnych lub niepraktycznych do zrealizowania za pomocą tabletek o danej mocy dostępne są tabletki produktu o innej mocy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia ani z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem).

Znieczulenie ogólne: donepezyl, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie, pochodnych sukcynylocholiny, podczas znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia: ze względu na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą mieć działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Możliwość takiego działania może być szczególnie istotna w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, na przykład z blokiem zatokowo-przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym.

Zgłaszano przypadki omdleń i drgawek. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich zahamowań zatokowych.

Choroby układu pokarmowego: u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wrzodów, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), należy monitorować występowanie odpowiednich objawów. W badaniach klinicznych donepezylu nie stwierdzono jednak zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia z przewodu pokarmowego, w porównaniu z placebo.

Choroby układu moczowo-płciowego: chociaż cholinomimetyki mogą powodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych donepezylu takiego działania nie zaobserwowano.

Choroby układu nerwowego: napady drgawek: uważa się, że cholinomimetyki mogą w pewnym stopniu być przyczyną uogólnionych napadów drgawkowych, jednak występowanie drgawek może być również objawem choroby Alzheimera.

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (ZZN): w związku ze stosowaniem donepezylu, szczególnie u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne przeciwpsychotyczne produkty lecznicze, zgłaszano bardzo rzadkie przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego, stanu potencjalnego zagrożenia życia, charakteryzuj ącego się takimi objawami, jak bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, niestabilność autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia świadomości oraz zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyninowej. Dodatkowe objawy mogą obejmować mioglobinurię (rabdomioliza) oraz ostrą niewydolność nerek. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów ZZN, należy przerwać leczenie.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: z powodu działania cholinomimetycznego inhibitorów cholinesterazy należy zachować ostrożność, przepisując je pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać równoczesnego podawania produktu Donepezil STADA ORO z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby: brak danych dotyczących pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Ten produkt leczniczy zawiera aspartam E 951, który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) ani z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Śmiertelność w badaniach klinicznych otępienia naczyniowego

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN dotyczące prawdopodobnego lub możliwego występowania otępienia naczyniowego (ON). Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, których otępienie wydaje się być spowodowane wyłącznie przyczynami pochodzenia naczyniowego oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu wskaźnik śmiertelności wyniósł 2/198 (1,0%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku , 5/206 (2,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 7/199 (3,5%) przy podawaniu placebo. W drugim badaniu wskaźniki śmiertelności wynosiły 4/208 (1,9%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku, 3/215 (1,4%) przy dawce 10 mg donepezylu chlorowodorku i 1/193 (0,5%) przy podawaniu placebo. W trzecim badaniu wskaźniki śmiertelności wyniosły 11/648 (1,7%) przy dawce 5 mg donepezylu chlorowodorku i 0/326 (0%) przy podawaniu placebo. Średni wskaźnik śmiertelności dla wszystkich trzech badań ON w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie przyjmującej placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących zarówno donepezylu chlorowodorek, jak i placebo, wydaje się wynikać z różnych przyczyn pochodzenia naczyniowego, których można się spodziewać u pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą naczyniową jako podstawową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych zakończonych lub nie zakończonych zgonem, nie wykazała różnicy w częstości występowania tych zdarzeń w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

W zbiorczych badaniach choroby Alzheimera (n=4146) oraz, gdy te badania choroby Alzheimera połączono razem z badaniami innego rodzaju otępienia, w tym z otępieniem naczyniowym (całkowite n=6888) wskaźnik śmiertelności w grupach placebo liczbowo przewyższał ten wskaźnik w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Donepezylu chlorowodorek i (lub) żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny z chlorowodorkiem donepezylu nie ma wpływu na jego metabolizm. Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie donepezylu chlorowodorku uczestniczą izoenzymy cytochromu P450 - 3A4 oraz, w mniejszym stopniu, 2D6. W badaniach interakcji między lekami przeprowadzonych in vitro wykazano, że ketokonazol i chinidyna, będące inhibitorami odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu chlorowodorku. Dlatego te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu chlorowodorku. W badaniu prowadzonym z udziałem zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu chlorowodorku o około 30%. Induktory enzymów, jak np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina czy alkohol, mogą zmniejszać stężenie donepezylu chlorowodorku. Ponieważ nie jest znany stopień hamowania lub indukowania, należy ostrożnie stosować takie skojarzenia leków. Donepezylu chlorowodorek może wchodzić w interakcje z lekami o działaniu przeciwcholinergicznym. Możliwe jest też działanie synergiczne przy jednoczesnym stosowaniu leków, takich jak sukcynylocholina, inne środki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe lub agoniści cholinergiczni, albo leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mające wpływ na przewodzenie pobudzeń w sercu.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, natomiast stwierdzono toksyczność około-i poporodową (patrz punkt 5.3). Możliwe zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu Donepezil STADA ORO nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja:

Donepezylu chlorowodorek jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy donepezylu chlorowodorek jest wydzielany z mlekiem ludzkim i nie ma badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Donepezil STADA ORO wywiera niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może zaburzać zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśniowe, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać zdolność pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania skomplikowanych maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane są to biegunka, kurcze mięśni, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane zgłaszane częściej niż w pojedynczych przypadkach są wymienione poniżej i uszeregowane wg klasyfikacji układów i narządów oraz wg częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy**

Pobudzenie**

Zachowanie

agresywne**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenie* Zawroty głowy Bezsenność

Napady

drgawek*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

zespół

neuroleptyczny

Zaburzenia serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

brzuszne

Krwawienie z przewodu pokarmowego Wrzody żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Zmęczenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Nieznaczne

zwiększenie

stężenia

kinazy kreatynowej w surowicy

Urazy i zatrucia

Wypadki

* Przy badaniu pacjentów w związku z omdleniem lub napadem drgawek należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku sercowego lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

** Według doniesień omamy, pobudzenie i zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć możliwość odstawienia produktu Donepezil STADA ORO.

4.9 Przedawkowanie

Szacunkowa mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po jednorazowym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc., czyli w przybliżeniu odpowiednio 225 i 160 razy więcej niż najwyższa zalecana u ludzi dawka 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia układu cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie ruchów spontanicznych, pozycja leżąca twarzą w dół, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję/zapaść oddechową, ślinotok, zwężenie źrenic, drżenia pęczkowe mięśni i obniżoną temperaturę powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może spowodować przełom cholinergiczny, charakteryzujący się silnymi nudnościami, wymiotami, wzmożonym ślinieniem i potliwością, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące doprowadzić do zgonu, jeśli obejmuje mięśnie oddechowe.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe. W przypadkach przedawkowania produktu Donepezil STADA ORO można zastosować jako antidotum trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się podawanie dożylne siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanych dawkach aż do osiągnięcia działania: dawka początkowa

1,0 do 2,0 mg iv oraz następne dawki w zależności od klinicznej odpowiedzi pacjenta. Opisywano nietypowe reakcje w postaci zmiany ciśnienia krwi i częstości pracy serca po stosowaniu innych środków cholinomimetycznych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami przeciwcholinergicznymi, jak np. glikopirolanem. Nie wiadomo, czy można usunąć z organizmu donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity poprzez zastosowanie dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw otępieniu, antycholinesterazy.

Kod ATC: N06DA02

Donepezylu chlorowodorek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu biorącego udział w rozkładaniu acetylocholiny w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Donepezylu chlorowodorek jest in vitro ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem acetylocholinesterazy niż butyrylocholinesteraza, enzym, który jest obecny głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera podawanie donepezylu chlorowodorku w dawce jednorazowej 5 mg lub 10 mg na dobę powodowało w stanie stacjonarnym zahamowanie aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonach erytrocytów) o 63,6% oraz o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie aktywności acetylocholinesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez donepezylu chlorowodorek koreluje ze zmianami wyników w skali ADAS-cog - czułej skali badającej wybrane przejawy zdolności poznawczych. Nie badano wpływu donepezylu chlorowodorku na zmianę przebiegu podłoża neuropatologicznego. Nie można więc uważać, że donepezyl ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia donepezylu chlorowodorkiem badano w czterech kontrolowanych placebo badaniach : w 2 badaniach trwających 6 miesięcy oraz w 2 badaniach trwających 1 rok.

W badaniach trwaj ących 6 miesięcy skuteczność donepezylu chlorowodorku oceniano na koniec leczenia przy użyciu trzech kryteriów: skali ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale - ocena zdolności poznawczych), CIBIC-Plus (Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input -ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem opiekuna) oraz skali ADL/CDR (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale - skali oceny zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie, kontynuowania zainteresowań i dbałości o siebie).

Pacjenci spełniaj ący poniższe kryteria zostali zaliczeni do grupy pacjentów odpowiadaj ących na leczenie. Odpowiedź na leczenie = Poprawa o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-cog,

Brak pogorszenia w skali CIBIC,

Brak pogorszenia w skali ADL/CDR (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)

Odpowiedź na leczenie (%)

Populacja, wg zamiaru leczenia

(ang. ITT)

n=365

Populacja poddana ocenie n=352

Grupa przyjmująca placebo

10%

10%

Grupa przyjmująca donepezylu chlorowodorek 5 mg

18%*

18%*

Grupa przyjmująca donepezylu chlorowodorek 10 mg

21%*

22%**

* p< 0,05

** p< 0,01

Donepezylu chlorowodorek powodował zależne od dawki statystycznie istotne zwiększenie odsetka pacjentów, których uznano za odpowiadających na leczenie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są po upływie około 3-4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole powierzchni pod krzywą zwiększają się proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 70 godzin, wskutek czego podawanie wielokrotne pojedynczych dawek dobowych prowadzi do stopniowego zbliżania się do stanu stacjonarnego. Stan bliski stanowi stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu i związana z nim aktywność farmakodynamiczna wykazują niewielką zmienność w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie donepezylu chlorowodorku.

Dystrybucja

Donepezylu chlorowodorek w około 95% wiąże się z białkami osocza ludzkiego. Nieznany jest stopień związania z białkami osocza aktywnego metabolitu, 6-O-demetylodonepezylu. Nie przeprowadzono rozstrzygających badań dotyczących dystrybucji donepezylu chlorowodorku w różnych tkankach. Jednak w badaniu bilansu masy (ang. mass balance study) przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach płci męskiej, po 240 godzin po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem węgla 14C nie odzyskano około 28% znakowanego węgla. Wyniki te sugerują, że donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez okres dłuższy niż 10 dni.

Metabolizm/wydalanie

Donepezylu chlorowodorek jest wydalany zarówno w niezmienionej postaci z moczem, jak również metabolizowany przez układ cytochromu P450 do licznych metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg donepezylu chlorowodorku znakowanego izotopem węgla 14C radioaktywność osocza, wyrażana w procentach podanej dawki, była obecna głównie w postaci niezmienionego donepezylu chlorowodorku (30%), 6-O-demetylodonepezylu (11% - jedyny metabolit o aktywności podobnej do donepezylu chlorowodorku, cis-N-tlenku donepezylu (9%), 5-O-demetylodonepezylu (7%) i sprzężonego glukuronidu 5-O-demetylodonepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności odzyskiwano z moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), a 14,5% odzyskiwano z kału, co sugeruje, że biotransformacja i wydalanie z moczem są głównymi drogami wydalania leku. Brak jest danych wskazujących na obieg donepezylu chlorowodorku i (lub) jego metabolitów w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

Okres półtrwania donepezylu w osoczu wynosi około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie maj ą istotnego klinicznie wpływu na stężenie donepezylu chlorowodorku w osoczu. Farmakokinetyki donepezylu nie badano formalnie u zdrowych osób w wieku podeszłym ani u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera lub otępieniem naczyniowym. Średnie stężenia w osoczu u pacjentów było jednak zbliżone do stężeń u młodych, zdrowych ochotników.

Pacjenci z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby mieli zwiększone stężenia donepezylu w stanie stacjonarnym; AUC średnio o 48%, a Cmax średnio o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania z udziałem zwierząt eksperymentalnych wykazały, że donepezylu chlorowodorek wywołuje niewiele działań innych niż zamierzone działania farmakologiczne zgodne z jego działaniem pobudzającym układ cholinergiczny (patrz punkt 4.9). W testach mutacji komórek bakterii i ssaków donepezyl nie wykazywał właściwości mutagennych. W wyraźnie toksycznych dla komórek stężeniach i przekraczających ponad 3000 razy stężenie stacjonarne w osoczu, obserwowano in vitro pewien stopień działania klastogennego. W teście mikroj ąderkowym wykonywanym in vivo u myszy nie zaobserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. Długotrwałe badania rakotwórczości, zarówno u myszy, jak i u szczurów, nie wykazały działania rakotwórczego.

Donepezylu chlorowodorek nie wpływa na płodność szczurów i nie wykazuje działania teratogennego u szczurów i królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawce 50 razy większej niż dawka

stosowana u ludzi wykazywał niewielki wpływ na częstość występowania porodów martwych płodów oraz wczesną przeżywalność młodych (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Potasu poliakrylan

Celuloza mikrokrystaliczna

Laktoza jednowodna (suszona rozpryskowo)

Cytrynian jednosodowy bezwodny Aspartam (E 951)

Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnych blistrach w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PCTFE/Aluminium i Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 14, 28, 30, 56, 98, 126, 154 lub 196 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19852

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.03.08

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.02.2013

10

Donepezil Stada Oro