+ iMeds.pl

Donestad 5 mgUlotka Donestad

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Donestad, 5 mg, tabletki powlekane Donestad, 10 mg, tabletki powlekane

(Donepezili hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Donestad i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donestad

3.    Jak stosować lek Donestad

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Donestad

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Donestad i w jakim celu się go stosuje

Donestad należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy.

Donestad stosowany jest w leczeniu objawów demencji u pacjentów z rozpoznaną chorobą Alzheimera o łagodnej do średnio ciężkiej postaci.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donestad

Kiedy nie stosować leku Donestad

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na donepezylu chlorowodorek lub na podobne leki (zwane pochodnymi piperydyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Donestad.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Donestad należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą lub

pielęgniarką.

(Proszę sprawdzić, czy którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji nie odnosi się do pacjenta)

•    jeśli u pacjenta planowany jest zabieg wymagający znieczulenia ogólnego. Donestad może zwiększać zwiotczenie mięśni podczas znieczulenia;

•    jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowały jakiekolwiek problemy z sercem (szczególnie zespół chorego węzła zatokowego lub podobny stan). Donestad może powodować zwolnienie rytmu serca;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały wrzody żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ,

np. diklofenak). Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko powstawania wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Lekarz będzie monitorował objawy u pacjenta (takie jak ból brzucha lub jelit);

•    jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu. Lekarz będzie monitorował objawy u pacjenta;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad drgawkowy. Donestad może wywołać nowy napad drgawkowy. Lekarz będzie monitorował objawy u pacjenta;

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły objawy pozapiramidowe (niekontrolowane ruchy ciała lub twarzy). Donestad może wywoływać lub zaostrzać objawy pozapiramidowe;

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa lub inna przewlekła choroba płuc. Objawy choroby mogą się zaostrzyć;

•    jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą (ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki leku).

Donestad a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Donepezyl może zmieniać działanie innych leków. I odwrotnie, inne leki mogą wpływać na działanie donepezylu. Lek Donestad może wchodzić w interakcje z:

•    lekami stosowanymi do kontroli rytmu serca (chinidyna), lekami przeciwgrzybicznymi (ketokonazol i intrakonazol), specyficznymi antybiotykami (erytromycyna) i lekami stosowanymi w leczeniu depresji (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI, takie jak fluoksetyna). Te leki mogą nasilać działanie donepezylu;

•    lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna), lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (fenytoina i karbamazepina). Te leki mogą zmniejszać działanie leku Donestad;

•    lekami stosowanymi do krótkotrwałego zwiotczenia mięśni podczas znieczulenia

i w intensywnej opiece medycznej (sukcynylocholina) oraz niektórymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (beta-blokery). Działanie obu leków jest nasilone;

•    lekami hamującymi aktywność specyficznego enzymu (acetylocholinesteraza), lekami pobudzającymi lub hamującymi aktywność układu cholinergicznego.

Donestad z jedzeniem, piciem i alkoholem

W trakcie przyjmowania donepezylu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol może zmniejszać jego działanie.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich doświadczeń dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży.

Nie wolno stosować leku Donestad, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuję zajście w ciążę, chyba, że lekarz zdecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne, po dokładnym rozważeniu klinicznym stosunku ryzyka do korzyści.

Brak wystarczaj ących danych do oceny bezpieczeństwa stosowania donepezylu podczas karmienia piersią. Nie należy karmić piersią podczas stosowania donepezylu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Donestad wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dlatego nie wolno wykonywać tych czynności, chyba że lekarz powie pacjentowi, że jest to bezpieczne.

Lek Donestad może również powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, głównie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Donestad zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Donestad

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy podać lekarzowi lub farmaceucie nazwisko opiekuna. Opiekun pomoże pacjentowi przyjmować lek zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zalecana dawka to:

Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od przyjmowania 1 tabletki powlekanej o mocy 5 mg (5 mg chlorowodorku donepezylu) każdego dnia, wieczorem.

Po jednym miesiącu lekarz może zalecić, aby pacjent zażywał 2 tabletki powlekane o mocy 5 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) lub 1 tabletkę powlekaną o mocy 10 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) każdego dnia, wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 2 tabletki powlekane o mocy 5 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) lub 1 tabletka powlekana o mocy 10 mg (10 mg chlorowodorku donepezylu) każdego dnia, wieczorem.

Nie wolno samemu zmieniać dawki bez zalecenia lekarza.

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby, lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Donestad”).

Lek Donestad należy przyjmować wieczorem, bezpośrednio przed snem, popijaj ąc szklanką wody.

Lek Donestad nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Lekarz powie pacjentowi, jak długo należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Co pewien czas konieczna będzie konsultacja u lekarza, w celu oceny skuteczności leczenia oraz objawów choroby. Nie wolno przerywać przyjmowania tabletek, dopóki nie zaleci tak lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Donestad

Nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecono. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki donepezylu mogą wystąpić takie objawy, jak ciężkie nudności, wymioty, nadmierna produkcja śliny (ślinienie się), pocenie się, wolne tętno (bradykardia), niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie), trudności w oddychaniu (zahamowanie układu oddechowego), omdlenie, mimowolne skurcze mięśni (drgawki) i nasilone osłabienie mięśni.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Jeśli jest to niemożliwe, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego. Zawsze należy zabrać ze sobą do szpitala tabletki leku oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyj ęty.

Pominięcie zastosowania leku Donestad

Jeśli pacjent zapomni przyj ąć dawkę leku, należy przyj ąć następną dawkę kolejnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Jeśli pacjent zapomniał i nie zażywa leku dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym rozpoczęciem zażywania leku.

Przerwanie stosowania leku Donestad

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W większości przypadków działania te ustępują bez konieczności przerywania leczenia.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli wystąpią wymienione poniżej ciężkie działania niepożądane, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Może wystąpić konieczność udzielenia szybkiej pomocy medycznej.

- gorączka w połączeniu ze sztywnością mięśni, poceniem się oraz obniżeniem świadomości (czyli Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS)) (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów).

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Biegunka, nudności i ból głowy.

Często (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10).Przeziębienie, wymioty i dolegliwości żołądkowo-jelitowe, skurcze mięśni, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy, bezsenność (trudności w zasypianiu), ból, utrata apetytu, świąd, wysypka, omamy, pobudzenie, agresywne zachowanie, nietrzymanie moczu, przypadkowe wypadki.

Omamy, pobudzenie i agresywne zachowanie ustępowały po zmniej szeniu dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100):Drgawki, wolne bicie serca, wrzody żołądka i dwunastnicy i dolegliwości żołądkowo-jelitowe obejmujące krwawienie z przewodu pokarmowego, niewielkie zwiększenie stężenia pewnego enzymu mięśniowego (kinaza kreatynowa) w osoczu.

Rzadko (mogą występić u 1 pacjenta na 1000):

Zaburzenia wątroby (obejmuj ące zapalenie wątroby), niekontrolowane ruchy ciała lub twarzy (objawy pozapiramidowe), zaburzenia elektrycznego układu przewodzącego serca (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Donestad

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i tekturowym pudełku po słowach „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Donestad

•    Substancją czynną jest donepezylu chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana leku Donestad, 5 mg zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda tabletka powlekana leku Donestad, 10 mg zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

•    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza bezwodna Skrobia żelowana, kukurydziana Wapnia wodorofosforan dwuwodny Talk

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172) - tylko dla Donestad 10 mg.

Jak wygląda lek Donestad i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane

Donestad, 5 mg: białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Donestad, 10 mg: żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Blister PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 28 tabletek powlekanych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórcy:

1.    Centrafarm Services BV, Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Holandia

2.    Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlandia

3.    Eurogenerics N.V., Heizel Esplanade B 22, 1020 Brussels, Belgia

4.    PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Dania

5.    STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

6.    STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Austria

7.    STADA Production Ireland Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Donepezil STADA 5/10 mg Filmtabletten

Belgia

Niemcy

Dania

Hiszpania

Francja

Węgry

Luksemburg

Polska

Portugalia

Rumunia

Szwecja

Donepezil EG 5 mg /10 mg filmomhulde tabletten Donepezil STADA 5/10 mg Filmtabletten Donepezil STADA

Donepezilio STADA Genéricos 5/10 mg comprimidos recubiertos con película DONEPEZIL EG 5 mg /10 mg comprimés pelliculés Donepezil STADA

Donepezil EG 5 mg /10 mg filmomhulde tabletten Donestad

Donepezilo STADA

DONEPEZIL STADA 5/10 mg

Donepezil STADA 5 mg /10 mg filmdragerade tabletter

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.08.2014

6

Donestad

Charakterystyka Donestad

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Donestad, 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg donepezylu chlorowodorku, co odpowiada 4,56 mg donepezylu. Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 88,10 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Donestad wskazany jest w leczeniu objawowym łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg/dobę (dawkowanie raz dziennie). Donestad należy przyjmować doustnie, wieczorem, bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. Dawkę 5 mg/dobę należy utrzymywać przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwala na ocenę pierwszych oznak klinicznej odpowiedzi na leczenie oraz na uzyskanie ustalonego stężenia chlorowodorku donepezylu. Po klinicznej ocenie miesięcznego leczenia w dawce 5 mg/dobę możliwe jest zwiększenie dawki chlorowodorku donepezylu do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Nie przeprowadzono badań klinicznych z zastosowaniem dawek większych niż 10 mg/dobę.

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie chlorowodorkiem donepezylu można rozpocząć tylko wtedy, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania produktu przez pacjenta. Leczenie podtrzymuj ące można kontynuować tak długo, jak długo istnieje korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Dlatego należy regularnie oceniać korzyści kliniczne ze stosowania donepezylu. Jeśli korzystne działanie ustanie, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji na chlorowodorek donepezylu.

Po zaprzestaniu leczenia obserwuje się stopniowe cofanie się korzystnych efektów działania produktu Donestad.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Podobny schemat dawkowania leku można stosować w przypadku pacjentów z niedoczynnością nerek, gdyż stan ten nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu.

Z uwagi na możliwość zwiększonej ekspozycji na działanie leku u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2), dawkę należy zwiększać w oparciu o indywidualną tolerancję u pacjenta. Nie ma danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież

Donestad nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu Donestad u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia ani z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. związanymi z procesami starzenia).

Znieczulenie ogólne: Donestad, jako inhibitor cholinesterazy, może wzmagać działanie leków zwiotczających mięśnie, z grupy sukcynylocholiny, stosowanych do znieczulenia ogólnego.

Choroby układu krążenia: ze względu na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą mieć działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. powodować bradykardię). Może być to szczególnie istotne w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, na przykład z blokiem zatokowo-przedsionkowym lub przedsionkowo-komorowym.

Zgłaszano przypadki omdleń i napadów drgawek. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku sercowego lub długich zahamowań zatokowych.

Choroby układu pokarmowego: u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wrzodów, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujących jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), należy monitorować występowanie odpowiednich objawów. W badaniach klinicznych produktu Donestad 5 mg nie stwierdzono jednak wzrostu częstości występowania choroby wrzodowej lub krwawienia z przewodu pokarmowego w porównaniu z placebo.

Choroby układu moczowopłciowego: chociaż cholinomimetyki mogą powodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, w badaniach klinicznych chlorowodorku donepezylu takiego działania nie zaobserwowano.

Choroby układu nerwowego: napady drgawek: uważa się, że cholinomimetyki mogą w pewnym stopniu być przyczyną uogólnionych napadów drgawkowych, jednak występowanie drgawek może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS): stan potencjalnego zagrożenia życia charakteryzujący się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, zaburzeniami świadomości i podwyższonym poziomem fosfokinazy kreatynowej w surowicy, zgłaszany bardzo rzadko w połączeniu z donepezylem, zwłaszcza u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowe objawy mogą obejmować mioglobinurię (rabdomiolizę) oraz ostrą niewydolność nerek. Należy przerwać leczenie, jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na NMS lub wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów NMS.

Choroby płuc: z uwagi na działanie cholinomimetyczne inhibitorów cholinesterazy należy zachować ostrożność przy ich stosowaniu u pacjentów z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać równoczesnego podawania produktu Donestad z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) ani z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Umieralność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy, z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN dotyczące prawdopodobnego lub możliwego występowania otępienia naczyniowego (ON). Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, których otępienie jest związane wyłącznie z podłożem naczyniowym oraz wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera.

W pierwszym badaniu wskaźnik umieralności wyniósł 2/198 (1,0%) dla chlorowodorku donepezylu 5 mg, 5/206 (2,4%) dla chlorowodorku donepezylu 10 mg i 7/199 (3,5%) dla placebo. W drugim badaniu wskaźniki umieralności wynosiły 4/208 (1,9%) dla chlorowodorku donepezylu 5 mg, 3/215 (1,4%) dla chlorowodorku donepezylu 10 mg i 1/193 (0,5%) dla placebo. W trzecim badaniu wskaźniki umieralności wyniosły 11/648 (1,7%) dla chlorowodorku donepezylu 5 mg i 0/326 (0%) dla placebo. Średni wskaźnik umieralności dla wszystkich trzech badań ON w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu (1,7%) był liczbowo wyższy niż w grupie przyjmującej placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących zarówno chlorowodorek donepezylu, jak i placebo, spowodowana była przyczynami o charakterze naczyniowym, spodziewanymi w tej populacji pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową. Analiza wszystkich ciężkich zdarzeń naczyniowych zakończonych, lub nie, zgonem, nie wykazała różnicy w częstości występowania tych zdarzeń w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.

Zbiorcze wyniki badań nad chorobą Alzheimera (n=4146) oraz badań nad chorobą Alzheimera i innych badań nad otępieniem, w tym badań nad otępieniem naczyniowym (sumarycznie n=6888), wskazują, że wskaźnik umieralności w grupach placebo liczbowo przewyższał wskaźnik w grupach przyjmujących chlorowodorek donepezylu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i żaden z jego metabolitów nie hamuje metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny u ludzi. Jednoczesne podawanie digoksyny lub cymetydyny z chlorowodorkiem donepezylu nie ma wpływu na jego metabolizm. Badania in vitro wykazały, że w metabolizmie chlorowodorku donepezylu uczestniczą izoenzymy cytochromu P450 - 3A4 oraz w mniejszym stopniu 2D6. W badaniach interakcji między lekami przeprowadzonych in vitro wykazano, że ketokonazol i chinidyna, będące inhibitorami odpowiednio CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm chlorowodorku donepezylu. Dlatego te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol i erytromycyna,

oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm chlorowodorku donepezylu. W badaniu prowadzonym z udziałem zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie chlorowodorku donepezylu o około 30%. Induktory enzymów, jak np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina czy alkohol, mogą zmniejszać stężenie chlorowodorku donepezylu. Ponieważ nie jest znany stopień hamowania lub indukowania, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z chlorowodorkiem donepezylu. Chlorowodorek donepezylu może wchodzić w interakcje z lekami o działaniu antycholinergicznym. Możliwe jest też działanie synergiczne przy jednoczesnym stosowaniu takich leków, jak sukcynylocholina, inne środki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe lub inne leki o działaniu antycholinergicznym, albo leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mające wpływ na przewodzenie pobudzeń w sercu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, natomiast stwierdzono szkodliwy wpływ na przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Chlorowodorku donepezylu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem ludzkim i nie ma badań dotyczących stosowania u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety przyjmujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Chlorowodorek donepezylu wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może zaburzać zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto, chlorowodorek donepezylu może wywoływać odczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśniowe, głównie na początku leczenia lub po zwiększaniu dawki. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać zdolność pacjentów przyjmuj ących chlorowodorek donepezylu do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, uczucie zmęczenia, nudności, wymioty i bezsenność. Działania niepożądane zgłaszane częściej niż w pojedynczych przypadkach są wymienione poniżej i uszeregowane wg klasyfikacji układów i narządów oraz wg częstości występowania.

Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznane (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Zakażenia

Przeziębienie

i zarażenia pasożytnicze

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Omamy1

Pobudzenie1

Zachowanie

agresywne1

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenie2 Zawroty głowy Bezsenność

Napady

drgawek1

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS)

Zaburzenia

serca

Bradykardia

Blok zatokowo-

przedsionkowy

Blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia

brzuszne

Krwawienie z przewodu pokarmowego Wrzody żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne!

Wysypka

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Zmęczenie

Ból

Badania

diagnostyczne

Nieznaczne

zwiększenie

stężenia

kinazy

kreatynowej

w surowicy

Urazy i zatrucia

Wypadki

** Według doniesień omamy, pobudzenie i zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

*** W przypadkach niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć możliwość odstawienia produktu Donestad.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Szacunkowa średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu po jednorazowym podaniu doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg m.c., czyli w przybliżeniu odpowiednio 225 i 160 razy więcej niż najwyższa zalecana u ludzi dawka 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia układu cholinergicznego, obejmujące zmniejszenie ruchów samoistnych, pozycja leżąca twarzą w dół, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresję/zapaść oddechową, ślinotok, zwężenie źrenic, drżenia pęczkowe mięśni i obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może spowodować kryzys cholinergiczny, charakteryzuj ący się silnymi nudnościami, wymiotami, wzmożonym ślinieniem i potliwością, bradykardią, niedociśnieniem tętniczym, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwy jest wzrost osłabienia mięśni, mogący doprowadzić do zgonu, jeśli obejmuje mięśnie oddechowe.

Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy podjąć ogólne leczenie objawowe podtrzymujące czynności życiowe. W przypadkach przedawkowania produktu Donestad można zastosować jako antidotum trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, jak np. atropina. Zaleca się podawanie dożylne siarczanu atropiny w stopniowo zwiększanych dawkach: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg iv oraz następne dawki w zależności od reakcji pacjenta. Opisywano nietypowe reakcje w postaci zmiany ciśnienia krwi i częstości pracy serca po stosowaniu innych środków cholinomimetycznych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, jak np. glikopirolanem. Nie wiadomo, czy możliwe jest usunięcie z organizmu chlorowodorku donepezylu i (lub) jego metabolitów poprzez zastosowanie dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw otępieniu, inhibitory acetylocholinesterazy.

Kod ATC: N06DA02

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, głównego enzymu biorącego udział w rozkładaniu acetylocholiny w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Chlorowodorek donepezylu jest in vitro ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem acetylocholinesterazy niż butyrylocholinesteraza, enzym występujący głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

Otępienie w chorobie Alzheimera

W badaniach klinicznych przeprowadzonych u pacjentów cierpiących na otępienie w chorobie Alzheimera zastosowanie chlorowodorku donepezylu w dawce jednorazowej 5 mg lub 10 mg na dobę powodowało w stanie stacjonarnym zahamowanie aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonach erytrocytów) o 63,6% oraz o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu dawki. Wykazano, że hamowanie aktywności acetylocholinesterazy (AChE) w krwinkach czerwonych przez chlorowodorek donepezylu koreluje ze zmianami wyników w skali ADAS-cog - czułej skali badającej wybrane przejawy zdolności poznawczych. Nie badano wpływu chlorowodorku donepezylu na zmianę przebiegu podstawowej choroby neurologicznej. Nie można więc uważać, że chlorowodorek donepezylu ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia chlorowodorkiem donepezylu badano w czterech kontrolowanych badaniach z zastosowaniem placebo: w 2 badaniach trwających 6 miesięcy oraz w 2 badaniach trwających 1 rok.

W badaniach trwających 6 miesięcy skuteczność chlorowodorku donepezylu oceniano na koniec leczenia przy użyciu trzech kryteriów: skali ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale - ocena zdolności poznawczych), CIBIC-Plus (Clinical Interview Based Impression of Change with Caregiver Input -ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza z uwzględnieniem opiekuna) oraz skali ADL/CDR (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale - skali oceny zdolności funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie, kontynuowania zainteresowań i dbałości o higienę osobistą).

Jako kryterium pozytywnej odpowiedzi pacjenta uznano:

-    co najmniej 4 punktową poprawę stanu klinicznego w skali ADAS-cog,

-    brak pogorszenia w skali CIBIC,

-    brak pogorszenia w skali ADL/CDR.

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę (%)

Pacjenci, którzy przystąpili do leczenia (ITT) n=365

Pacjenci, którzy ukończyli badanie n=352

Grupa przyjmująca placebo

10%

10%

Grupa przyjmująca chlorowodorek donepezylu 5 mg

18%*

18%*

Grupa przyjmująca chlorowodorek donepezylu 10 mg

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01

Chlorowodorek donepezylu w sposób statystycznie istotny i zależny od dawki zwiększa zwiększał odsetek pacjentów, u których stwierdzano pozytywną odpowiedź kliniczną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są po upływie około 3-4 godzin po podaniu doustnym. Stężenia w osoczu i pole powierzchni pod krzywą wzrasta proporcjonalnie do dawki. Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 70 godzin, wskutek czego podawanie wielokrotnych dawek raz na dobę prowadzi do stopniowego zbliżania się do stanu stacjonarnego. Stan bliski stanowi stacjonarnemu jest osiągany w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu i związana z nim aktywność farmakodynamiczna wykazują niewielką zmienność w ciągu dnia.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja

Chlorowodorek donepezylu w około 95% wiąże się z białkami osocza ludzkiego. Nieznany jest stopień związania z białkami osocza aktywnego metabolitu, 6-O-desmetylodonepezylu. Nie przeprowadzono rozstrzygających badań dotyczących dystrybucji chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach, jednak w badaniu z udziałem zdrowych ochotników płci męskiej 240 godzin po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego izotopem węgla 14C nie odzyskano około 28% znakowanego węgla. Wyniki te sugerują, że chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą pozostawać w organizmie przez okres dłuższy niż 10 dni.

Metabolizm/wydalanie

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany zarówno w niezmienionej postaci z moczem, jak również metabolizowany przez układ cytochromu P450 do licznych metabolitów, z których nie wszystkie zostały zidentyfikowane. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znakowanego izotopem węgla 14C radioaktywność osocza, wyrażana w procentach podanej dawki, była obecna głównie w postaci niezmienionego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-desmetylodonepezylu (11% - jedyny metabolit

0    aktywności podobnej do chlorowodorku donepezylu, cis-N-tlenku donepezylu (9%), 5-O-desmetylodonepezylu (7%) i 5-O-desmetylodonepezylu sprzężonego z kwasem glukuronowym (3%). Około 57% całkowitej podanej radioaktywności odzyskiwano z moczu (17% w postaci niezmienionego donepezylu), a 14,5% odzyskiwano z kału, co sugeruje, że biotransformacja i wydalanie z moczem są głównymi drogami wydalania leku. Brak jest danych wskazujących na obieg chlorowodorku donepezylu

1    (lub) jego metabolitów w krążeniu jelitowo-wątrobowym.

Okres półtrwania donepezylu w osoczu wynosi około 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie mają istotnego klinicznie wpływu na stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu. Farmakokinetyka donepezylu nie była badana u zdrowych osób w wieku podeszłym ani u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera lub otępieniem naczyniowym. Średnie stężenie w osoczu u tych pacjentów było jednak zbliżone do stężeń u młodych, zdrowych ochotników.

Pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby charakteryzowali się podwyższonym stężeniem stanu stacjonarnego chlorowodorku donepezylu; AUC średnio o 48%, a Cmax średnio o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Szeroko zakrojone badania z udziałem zwierząt eksperymentalnych wykazały, że chlorowodorek donepezylu rzadko wywiera inne działania niż zamierzone działanie farmakologiczne, czyli stymulacja cholinergiczna (patrz punkt 4.9). Chlorowodorek donepezylu nie działał mutagennie w testach mutagenności w komórkach bakterii i w komórkach ssaków. W wyraźnie toksycznych dla komórek stężeniach, przekraczających ponad 3000 razy stężenie stacjonarne w osoczu, obserwowano in vitro pewien stopień działania klastogennego. W teście mikroj ądrowym wykonywanym in vivo u myszy nie zaobserwowano działania klastogennego ani innych działań genotoksycznych. Długotrwałe badania rakotwórczości, zarówno u myszy, jak i u szczurów, nie wykazały działania onkogennego.

Chlorowodorek donepezylu nie wpływa na płodność szczurów i nie wykazuje działania teratogennego u szczurów i królików, jednak podawany ciężarnym szczurom w dawce 50-krotnie przewyższającej dawkę stosowaną u ludzi wpływa nieznacznie na liczbę martwych płodów i przeżycie we wczesnym okresie po urodzeniu (patrz punkt 4.6).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza bezwodna Skrobia żelowana, kukurydziana Wapnia wodorofosforan dwuwodny Talk

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

Hypromeloza

Hydroksypropyloceluloza

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 126, 154, 182, 196 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastr. 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17317

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.09.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.08.2014

10

1

możliwość wystąpienia bloku sercowego lub długich zahamowań zatokowych (patrz punkt 4.4).

2

Przy badaniu pacjentów w związku z omdleniem lub napadem drgawek należy wziąć pod uwagę

Donestad