Imeds.pl

Doreta 75 Mg + 650 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Doreta, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Doreta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doreta

3.    Jak stosować lek Doreta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Doreta

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Doreta i w jakim    celu    się go stosuje

Doreta jest lekiem złożonym zawierającym dwa leki przeciwbólowe: tramadol i paracetamol, które działając razem uśmierzają ból.

Wskazaniem do stosowania leku Doreta są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doreta

Kiedy nie stosować leku Doreta:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u pacjentów pijących alkohol,

-    u pacjentów przyjmujących inne leki mogące powodować senność lub osłabienie uwagi, w tym leki przeciwbólowe zawierające opioidy, takie jak morfina i kodeina,

-    u pacjentów przyjmujących obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs), np. na depresję,

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby,

-    u pacjentów z padaczką, która jest odpowiednio kontrolowana za pomocą leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Doreta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować ostrożność stosując lek Doreta:

-    u pacjentów z chorobą nerek,

-    u pacjentów z chorobą wątroby lub alkoholowym uszkodzeniem wątroby, lub u których pojawił się żółty kolor oczu i skóry, co może wskazywać na żółtaczkę lub chorobę dróg żółciowych,

-    u pacjentów z trudnościami w oddychaniu, np. astmą lub problemami dotyczącymi płuc;

-    u pacjentów uzależnionych od innych leków stosowanych do uśmierzania umiarkowanego i silnego bólu, np. od morfiny,

-    u pacjentów z padaczką, lub u których wystąpiły drgawki lub napady padaczki,

-    u pacjentów z urazami głowy, we wstrząsie lub z ciężkim bólem głowy, wiążącym się lub nie z wymiotami,

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol.

Doreta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się gdy:

-    pacjent przyjmuje leki, które mogą wywoływać drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się podczas jednoczesnego przyjmowania leku Doreta. Lekarz poinformuje czy przyjmowanie leku Doreta jest właściwe dla pacjenta.

-    pacjent przyjmuje niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Doreta może wchodzić w interakcje z tymi lekami i prowadzić do wystąpienia objawów, takich jak: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni w tym mięśni kontrolujących ruchy oczu, pobudzenie, nadmierne pocenie się, drżenie, wzmożenie odruchów, wzmożenie napięcia mięśni, zwiększenie temperatury ciała powyżej 38oC.

Nie należy stosować leku Doreta równocześnie z następującymi lekami:

-    inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs),

-    opioidowe leki przeciwbólowe, np. morfina i kodeina.

Nie zaleca się stosowania leku Doreta równocześnie z następującymi lekami:

-    karbamazepina, stosowana często w leczeniu padaczki lub neuralgii twarzowej (napady silnego bólu w obrębie twarzy),

-    opioidy, stosowane w leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, np. buprenorfina, nalbufina, lub pentazocyna.

W pewnych okolicznościach lek Doreta można stosować równocześnie z następującymi lekami:

-    inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRIs), stosowane w leczeniu depresji. Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu serotoninowego w związku z terapeutycznym stosowaniem tramadolu w skojarzeniu z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub tryptany. Objawy zespołu serotoninowego mogą obejmować, np. dezorientację, pobudzenie, gorączkę, pocenie się, ataksję, wzmożone odruchy, drgawki kloniczne i biegunkę.

-    niektóre leki o działaniu zbliżonym do morfiny, np. środki stosowane w zapobieganiu lub łagodzeniu kaszlu,

-    leki uspokajające, np. benzodiazepiny,

-    leki nasenne, np. barbiturany,

-    niektóre leki obniżające ciśnienie krwi,

-    talidomid,

-    baklofen, lek stosowany jako środek zwiotczający,

-    warfaryna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi,

-    inhibitory CYP3A4, np. ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy) lub erytromycyna (lek przeciwbakteryjny),

-    bupropion, lek stosowany w odzwyczajaniu od palenia tytoniu,

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

-    leki uspokajające.

Równoczesne stosowanie poniższych leków może wpłynąć na działanie leku Doreta

-    metoklopramid i domperydon, stosowane w leczeniu nudności i wymiotów,

-    cholestyramina, stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi.

Zabiegi chirurgiczne i badania

Przed planowanym znieczuleniem ogólnym należy powiadomić lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Doreta.

Doreta z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Doreta można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.

- Stosowanie leku Doreta może wywołać senność. Picie alkoholu może nasilić senność.

Alkohol: nasila uspokajające działanie opioidowych leków przeciwbólowych, co poprzez wpływ na zdolność koncentracji może spowodować, że prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń mechanicznych może być niebezpieczna; należy unikać picia napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ lek Doreta jest skojarzeniem dwóch substancji czynnych, w tym tramadolu, nie należy go przyjmować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, dopóki nie pozna się działania leku Doreta na organizm. Doreta może powodować uczucie senności.

3. Jak stosować lek Doreta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka początkowa to zazwyczaj jedna tabletka. W razie konieczności kolejne dawki można stosować co sześć godzin, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki na dobę (co odpowiada 300 mg chlorowodorku tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu).

Dawka leku powinna być dobrana w zależności od nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę łagodzącą ból.

Ciężka choroba wątroby (niewydolność)

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni stosować leku Doreta.

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby lekarz może zwiększyć odstępy między dawkami.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu może być opóźnione. Lekarz może zwiększyć odstępy między dawkami.

Tabletki należy połknąć popijając płynem. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Jednakże tabletek nie należy rozgryzać ani kruszyć.

Lek należy stosować przez możliwie najkrótszy okres.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Doreta jest za mocne (tj. pojawia się uczucie senności lub problemy z oddychaniem) lub za słabe (tj. ból nie został dostateczne uśmierzony), należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W razie braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doreta

W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie poradzić się lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Doreta mogą wystąpić ciężkie zaburzenia krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki lub zaburzenia oddychania, złe samopoczucie, wymioty, utrata masy ciała lub ból brzucha.

Pominięcie zastosowania leku Doreta

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Doreta

Jeśli pacjent przyjmował lek Doreta przez pewien czas, powinien poradzić się lekarza przed zaprzestaniem leczenia, ponieważ organizm mógł przyzwyczaić się do leku. W razie nagłego przerwania stosowania leku Doreta może wystąpić złe samopoczucie. U pacjenta może pojawić się niepokój, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nadmierna aktywność, drżenie i (lub) zaburzenia żołądkowe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    nudności,

-    zawroty głowy,

-    senność.

Powyższe dolegliwości są zazwyczaj łagodne i niezbyt dokuczliwe.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    wymioty,

-    zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka),

-    bóle brzucha,

-    suchość w jamie ustnej,

-    bóle głowy,

-    drżenie,

-    dezorientacja,

-    zaburzenia snu,

-    zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia - ciągłe uczucie podwyższonego nastroju),

-    zwiększone pocenie się,

-    świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100pacjentów):

-    wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu i częstości akcji serca,

-    utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, obecność białka w moczu,

-    odczyny skórne (pokrzywka, wysypki),

-    dzwonienie w uszach,

-    depresja,

-    koszmary senne,

-    omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości),

-    utrata pamięci,

-    trudności w połykaniu,

-    krew w stolcu,

-    dreszcze,

-    uderzenia gorąca,

-    ból w klatce piersiowej,

-    mimowolne drganie mięśni,

-    uczucie mrowienia i drętwienia,

-    duszność,

-    podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000pacjentów):

-    uzależnienie lekowe,

-    drgawki, problemy z koordynacją ruchów,

-    niewyraźnie widzenie,

-    przemij aj ąca utrata przytomności.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000pacjentów):

-    nadużywanie leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Następujące działania niepożądane zgłaszane były przez pacjentów stosujących leki zawierające tylko tramadolu chlorowodorek lub paracetamol. Jeśli jednak wystąpi którekolwiek z tych działań niepożądanych podczas stosowania leku Doreta, należy poinformować o tym lekarza:

-    uczucie omdlenia podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, wolne bicie serca, omdlenia, zmiany łaknienia, osłabnie siły mięśniowej, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w percepcji, pogorszenie astmy.

-    w niektórych rzadkich przypadkach wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną może rozwinąć się w nagły obrzęk twarzy i szyi, problemy w oddychaniu lub spadek ciśnienia tętniczego krwi i omdlenia; jeśli wystąpią takie objawy należy przerwać przyjmowanie tego leku i natychmiast udać się do lekarza. Nie należy ponownie przyjmować tego leku.

W rzadkich przypadkach stosowanie leku w rodzaju tramadolu może wywołać uzależnienie, utrudniające zaprzestanie jego stosowania.

Rzadko u pacjentów przyjmujących przez jakiś okres czasu tramadol może wystąpić złe samopoczucie w przypadku nagłego odstawienia leku. Pacjenci mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie, nadmierną aktywność, bezsenność lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe. U bardzo niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić napady paniki, omamy, niezwykłe odczucia jak swędzenie, mrowienie, drętwienie skóry i dzwonie w uszach. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub jakikolwiek inny niezwykły objaw, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty tak szybko, jak to jest możliwe.

W wyjątkowych przypadkach badania krwi mogą wykazać pewne zaburzenia, jak np. małą liczbę płytek krwi, która może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł.

Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych po przyjęciu leków zawierających paracetamol.

Stosowanie leku Doreta z lekami rozrzedzającymi krew (np. fenoprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zgłaszać lekarzowi każde przedłużone lub nieoczekiwane krwawienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Doreta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Doreta

-    Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku, co odpowiada 65,88 mg tramadolu, oraz 650 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to:

-    rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian;

-    otoczka tabletki: hypromeloza 3 mPas, hypromeloza 6 mPas, makrogol 400, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Doreta i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane są jasnopomarańczowe, owalne, obustronnie wypukłe, z linią podziału po obu stronach; wymiary tabletki: 20 mm x 8 mm.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowania: 10, 20, 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych, w blistrach, w pudełku tekturowym. Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6