+ iMeds.pl

Dortim-pos (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dortim-pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

DORTIM-POS, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek DORTIM-POS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku DORTIM-POS

3.    Jak stosować lek DORTIM-POS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek DORTIM-POS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK DORTIM-POS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

DORTIM-POS składa się z dwóch substancji czynnych: dorzolamidu i tymololu.

Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”. Obydwa leki obniżają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej.

DORTIM-POS jest przepisywany przez lekarza w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry, gdy same krople do oczu zawierające leki beta-adrenolityczne są niewystarczaj ące.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DORTIM-POS Kiedy nie stosować leku DORTIM-POS, krople do oczu

■    Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek dorzolamidu, maleinian tymololu, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

■    Jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości jakiekolwiek schorzenia układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (ciężka choroba płuc powodująca świszczący oddech, problemy w oddychaniu i/lub długo utrzymujący się kaszel).

■    Jeśli u pacjenta występuje wolny rytm serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca).

■    Jeśli u pacj enta występuj ą poważne zaburzenia nerek.

■    Jeśli u pacjenta występuje nadmierna kwasowość krwi spowodowana gromadzeniem się chlorków we krwi (kwasica hiperchloremiczna).

W razie wątpliwości odnośnie stosowania leku DORTIM-POS należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek DORTIM-POS

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza, jeżeli występują obecnie lub występowały w przeszłości następujące choroby:

-    choroba niedokrwienna serca/choroba wieńcowa (objawy choroby obejmują ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub uczucie duszenia się), niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi,

-    zaburzenia rytmu serca takie jak wolne bicie serca,

-    problemy z oddychanie, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc,

-    choroba związana ze słabym krążeniem krwi (taka jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda),

-    cukrzyca, bowiem tymolol może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi,

-    nadczynność tarczycy, bowiem tymolol może maskować jej objawy.

Należy poinformować lekarza przed operacją, że pacjent stosuje lek DORTIM-POS, bowiem tymolol może zmienić działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

Jeśli w trakcie leczenia lekiem DORTIM-POS u pacjenta zostanie rozpoznana choroba wieńcowa i konieczne będzie odstawienie kropli do oczu, dawka powinna być zmniejszana stopniowo.

Pacjent musi poinformować lekarza o wszelkich urazach oka albo planowanym zabiegu na oku.

W przypadku pojawienia się któregoś z poniższych objawów, należy natychmiast odstawić krople i skontaktować się z lekarzem:

•    zakażenie oka, podrażnienie oka lub nowe zaburzenia oka, na przykład zaczerwienienie oka lub opuchnięcie powieki, albo pogorszenie się objawów

•    objawy reakcji alergicznej - patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować: wysypkę, świąd, trudności z oddychaniem lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

Stosowanie innych leków

Lek DORTIM-POS może zmienić działanie lub też jego działanie może się zmienić pod wpływem innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym innych kropli do oczu stosowanych w leczeniu jaskry. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje lub planuje przyjmować leki zmniejszające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki przeciwcukrzycowe.

Proszę powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach dostępnych bez recepty.

Jest to szczególnie ważne w przypadku zażywania:

•    leków na nadciśnienie,

•    leków na choroby serca,

•    leków na cukrzycę,

•    niektórych silnie działających leków przeciwbólowych, takich jak kodeina lub morfina,

•    inhibitorów oksydazy monoaminowej (MAO),

•    chinidyny (leku stosowanego w leczeniu chorób serca oraz niektórych typów malarii),

•    leków przeciwdepresyjnych o nazwie fluoksetyna i paroksetyna,

•    dużych dawek kwasu acetylosalicylowego

Z lekiem DORTIM-POS nie należy stosować następujących innych leków:

•    kropli do oczu zawierających dorzolamid lub innych inhibitorów anhydrazy węglanowej,

•    inhibitorów anhydrazy węglanowej zażywanych doustnie,

•    innych kropli do oczu zawierających beta-blokery.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie stosować leku DORTIM-POS jeżeli pacjentka jest w ciąży, chyba że lekarz uważa to za konieczne. Kobieta w ciąży, kobieta, która przypuszcza, że jest w ciąży lub planująca zajść w ciążę powinna poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku DORTIM-POS, jeżeli pacjentka karmi piersią. Tymolol może dostać się do mleka matki. Przed zastosowaniem tego leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem leku DORTIM-POS, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwanie maszyn. Nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia niewyraźnego widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku DORTIM-POS

DORTIM-POS zawiera środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Dlatego leku DORTIM-POS nie powinny stosować osoby noszące soczewki kontaktowe. Przed zakropleniem oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe. Należy zaczekać 15 minut przed założeniem ich ponownie. Środek konserwujący może zmieniać barwę miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DORTIM-POS

Lek DORTIM-POS, krople do oczu należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz powie dokładnie, ile kropli leku DORTIM-POS należy stosować i jak długo.

Zazwyczaj stosuje się jedną kroplę do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Jeżeli oprócz leku DORTIM-POS równocześnie stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zachować co najmniej dziesięciominutową przerwę przed podaniem następnego leku.

Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Nie wolno dopuścić, aby końcówka zakraplacza dotknęła oka lub okolic oka. Krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do poważnych uszkodzeń oka, a nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć ewentualnego skażenia pojemnika, należy myć ręce przed użyciem leku oraz nie należy dopuszczać do kontaktu końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią. W przypadku podejrzenia, że roztwór może być skażony lub w razie wystąpienia zakażenia oka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem odnośnie dalszego stosowania zawartości tej butelki leku.

Instrukcje stosowania

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Otworzyć buteleczkę, przekręcając nakrętkę w lewo.

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym w środkową część butelki, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    Po użyciu leku DORTIM-POS, nacisnąć palcem przyśrodkowy kącik oka (przy nosie) i trzymać przez 2 minuty (na rysunku). Zapobiegnie to przedostaniu się tymololu do wnętrza organizmu.


6.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

7.    Zakręcić nakrętkę tak, aby szczelnie stykała się z buteleczką. Nie zakręcać za mocno.

Jeżeli pacjent uważa, że działanie leku DORTIM-POS jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku DORTIM-POS u dzieci.

Stosowanie u chorych z zaburzeniami czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o istniejących obecnie lub w przeszłości chorobach wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DORTIM-POS

W przypadku podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, wśród innych objawów mogą wystąpić zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie zwolnionej czynności serca. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku DORTIM-POS

Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki należy j ą przyj ąć naj szybciej, jak to możliwe. Jednakże, jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DORTIM-POS

Przed przerwaniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek DORTIM-POS, krople do oczu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Pacjent zwykle może kontynuować stosowanie tego leku, chyba, że działania niepożądane są poważne. W razie obaw należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku DORTIM-POS bez porozumienia ze swoim lekarzem.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podobnie jak inne leki stosowane do oczu, tymolol wchłania się do krwi. Może to prowadzić do podobnych działań niepożądanych jak po dożylnym i/lub doustnym podaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu kropli do oczu jest mniejsza niż po podaniu doustnym lub po wstrzyknięciu. Następujące działania niepożądane beta-adrenolityków obserwowano podczas leczenia chorób oczu:

Uogólnione reakcje alergiczne łącznie z obrzękami podskórnymi obejmującymi twarz i usta, które mogą powodować niedrożność górnych dróg oddechowych i prowadzić do trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywką lub swędzącą wysypką, miejscową lub uogólnioną wysypką, swędzeniem, nagłymi ostrymi, zagrażającymi życiu reakcjami alergicznymi.

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid/tymolol lub jeden z tych składników:

Bardzo często:

■    zaburzenia smaku,

■    uczucie pieczenia i kłucia oczu.

Często:

■    zaczerwienienie oczu i okolic oczu, niewyraźne widzenie, łzawienie lub swędzenie oczu,

■    obrzęk i/lub podrażnienie oka i okolic oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, zmniejszona wrażliwość rogówki, suche oczy,

■    nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej),

■    zapalenie zatok,

■    ból głowy,

■    nudności,

■    osłabienie/zmęczenie, znużenie.

Niezbyt często:

■    zapalenie tęczówki,

■    zaburzenia widzenia,

■    trudności w oddychaniu (duszność),

■    niestrawność,

■    kamienie nerkowe,

■    zawroty głowy,

■    depresja,

■    powolne bicie serca,

■    silne bicie serca

■    omdlenie.

Rzadko:

■    opadanie powiek (tak, że oko pozostaje w połowie zamknięte),

■    podwójne widzenie,

■    oznaki i symptomy podrażnienia oczu (n.p. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i odwarstwienie warstwy naczyniowej położonej pod siatkówką oka po zabiegach chirurgii filtracyjnej, co może powodować zaburzenia widzenia, zmniejszoną wrażliwość rogówki, suchość oczu, nadżerkę rogówki (zniszczenie przedniej części gałki ocznej), zwisanie powiek (prowadzące do półotwartych oczu)

■    zmniejszone ciśnienie w oku,

■    zwężenie dróg oddechowych, (przede wszystkim u pacjentów z wcześniej znaną chorobą), kaszel,

■    katar,

■    krwawienie z nosa,

■    zaburzenie smaku, mdłości, zaburzenie trawienia, biegunka, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty.

■    podrażnienie gardła,

■    wysypka skórna,

■    poważne skórne reakcje alergiczne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna martwica rozpływna naskórka,

■    autrata włosów,

■    biało-srebrna wysypka skórna (wysypka łuszczycopodobna) lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórn

■    objawy reakcji podobnej do alergicznej w tym wysypka, pokrzywka i świąd,

■    stan zapalny skóry i jelit (toczeń rumieniowaty układowy),

■    zaburzenia czucia (mrowienie i drętwienie), trudności w zasypianiu (bezsenność), koszmary senne, utrata pamięci

■    nasilenie objawów i oznak miastenii (osłabienie mięśni),

■    zaburzenia seksualne, zmniej szony popęd płciowy,

■    udar,

■    zmniejszony dopływ krwi do mózgu, dzwonienie w uszach,

■    niskie ciśnienie krwi (objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy),

■    ból w klatce piersiowej,

■    kołatanie serca (szybszy i/lub nieregularny rytm serca),

■    obrzęk (gromadzenie się płynów),

■    Zmiany rytmu lub szybkości pracy serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca związana z dusznością i obrzękiem stóp i nóg z powodu gromadzenia się płynów), zaburzenie rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

■    skurcze nóg i/lub ból nóg podczas chodzenia (chromanie),

■    niski poziom glukozy we krwi,

■    bóle mięśni niespowodowane przez ćwiczenia,

■    Osłabienie mięśn/zmęczenie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DORTIM-POS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek DORTIM-POS może być używany przez 4 tygodnie po pierwszym otwarciu butelki, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku DORTIM-POS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, następne cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek DORTIM-POS

-    Substancjami czynnymi są dorzolamid i tymolol. Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku dorzolamidu i 5 mg tymololu w postaci maleinianu tymololu.

-    Ponadto lek zawiera: mannitol (E 421), sodu cytrynian (E 331), hydroksyetylocelulozę, benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek (E 524) i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek DORTIM-POS i co zawiera opakowanie

DORTIM-POS jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym, nieco lepkim roztworem.

DORTIM-POS jest dostępny w następujących wielkościach opakowań: 1 i 3 butelki z kroplomierzem po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

URSAPHARM Poland Sp. z o.o.

ul. Żywiczna 7,

05-092 Łomianki

Wytwórca RAFARM S.A.

Thesi Pousi-Hatzi, Agiou Louka Paiania Attica, TK 19002 P O. Box 37 Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: DORTIM-POS 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

BE: DORTIM-POS 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

CZ: DORTIMPOS 20 mg/ml + 5 mg/ml, očni kapky, roztok

DE : Amitol-POS 20 mg/ml + 5 mg/ml, Augentropfen

ES : DORTIM-POS 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución

FR: DORZOLAMIDE/TIMOLOL POS 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

NL : DORTIM-POS 20 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

PL : DORTIM-POS

Data zatwierdzenia ulotki: 04.09.2013

Edition 09/2013

Dortim-POS

Charakterystyka Dortim-pos

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DORTIM-POS, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 22,26 mg dorzolamidu chlorowodorku, co odpowiada 20 mg dorzolamidu (Dorzolamidum) i 6,83 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Substancja pomocnicza: każdy ml roztworu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

DORTIM-POS jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym, nieco lepkim roztworem.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DORTIM-POS jest wskazany w leczeniu zwiększonego ciśnienia śródgałkowego u chorych na jaskrę z otwartym kątem lub jaskrę torebkową, gdy terapia lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności produktu leczniczego DORTIM-POS u dzieci.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. (Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku > 2 i < 6 lat, patrz punkt 5.1.)

Zalecana dawka u dorosłych (w tym osób w wieku podeszłym)

DORTIM-POS dawkuje się po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Jeżeli DORTIM-POS jest stosowany jednocześnie z innymi kroplami do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów leczniczych powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Sposób podawania

Pacjentów należy pouczyć, aby umyli ręce przed użyciem leku i nie dopuszczali do kontaktu końcówki pojemnika z okiem lub tkankami otaczającymi oko.

Pacjentów należy również pouczyć, że roztwory okulistyczne, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, mogą ulec skażeniu powszechnie występującymi bakteriami wywołującymi zakażenia oczu. Stosowanie skażonych roztworów okulistycznych może spowodować poważne uszkodzenie oka i w rezultacie utratę wzroku.

Przed wkropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki można włożyć z powrotem po 15 minutach od użycia leku.

Pacjentów należy pouczyć, aby prawidłowo obchodzili się z buteleczkami z produktem leczniczym DORTIM-POS.

Instrukcje stosowania

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Otworzyć buteleczkę, przekręcając nakrętkę w lewo.

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym środkową część butelki aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza wchłanianie ogólnoustrojowe leku. Może to zmniejszyć częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększyć skuteczności miejscowego działania leku

6.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

7.    Zakręcić nakrętkę tak, aby szczelnie stykała się z buteleczką. Nie zakręcać za mocno.

4.3 Przeciwwskazania

DORTIM-POS jest przeciwwskazany u chorych z:

•    nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występuj ącą aktualnie, w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia niekontrolowanym przez rozrusznik, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym,

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną.

•    nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu leczniczego i nie są charakterystyczne dla leku złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie na układ krążenia i na układ oddechowy:

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, tymolol jest wchłaniany do krwioobiegu. Ponieważ zawarty w leku tymolol jest środkiem beta-adrenolitycznym, mogą te same działania niepożądane, które obserwowane są po ogólnoustrojowym podaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, takie jak działa w obrębie układu krążenia, oddechowego i inne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnoustrojowym. Aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2

Zaburzenia serca:

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala czy niewydolnością serca) i niedociśnieniem należy dokładnie ocenić leczenie środkami beta-adrenolitycznymi i rozważyć zastosowanie w leczeniu innych produktów. Pacjenci z chorobami układu krążenia powinni być obserwowani pod kątem objawów zaostrzenia tych chorób i zdarzeń niepożądanych

Z uwagi na negatywny wpływ na czas przewodzenia, środki adrenolityczne powinny być stosowane z ostrożnością u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. z ciężką postacią choroby Raynauda lub zespołu Raynauda) powinni być leczeni z ostrożnością.

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu pewnych leków okulistycznych zawierających środki beta-adrenolityczne odnotowano występowanie niepożądanych reakcji ze strony układu, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u chorych z astmą oskrzelową.

Produkt DORTIM-POS powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z łagodną/umiarkowaną przewlekłą obturacyjna chorobą płuc (POChP), i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad zagrożeniami.

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie badano zastosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol u chorych z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność, stosując lek w tej grupie pacjentów.

Układ immunologiczny i nadwrażliwość na lek:

Podobnie jak w przypadku innych stosowanych miejscowo leków okulistycznych, ten produkt leczniczy może się wchłaniać do krążenia układowego. Zawarty w leku dorzolamid ma grupę sulfonamidową, tak jak sulfonamidy. Dlatego miejscowe stosowanie leku może wywoływać te same działania niepożądane, co układowe podawanie sulfonamidów, w tym poważne reakcje, takie jak zespół Stevensa i Johnsona oraz toksyczna martwica rozpływna naskórka.

W przypadku stwierdzenia poważnych działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Podczas stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol obserwowano miejscowe działania niepożądane, podobne do obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego DORTIM-POS.

Reakcje anaflaktyczne:

Podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono atopię lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, może wystąpić zwiększona reaktywność na powtórny kontakt z tymi alergenami. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny stosowane zwykle w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Inne beta- adrenolityki:

W przypadku podania tymololu pacjentom już przyjmującym ogólnoustrojowy beta-adrenolityk może dojść do nasilenia działania na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych objawów ogólnoustrojowej blokady receptorów beta. Należy dokładnie obserwować odpowiedź u tych pacjentów. Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowych blokerów receptorów beta-adrenergicznych (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Odstawienie leku:

Podobnie jak w przypadku beta-adrenolityków, kiedy konieczne jest odstawienie tymololu jako leku okulistycznego u pacjentów z chorobą wieńcową, dawki należy zmniejszać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych Hipoglikemia/cukrzyca:

Środki beta-adrenolityczne powinny być stosowane z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do samoistnej hipoglikemii lub z niestabilną cukrzycą, bowiem środki adrenolityczne mogą maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy hipoglikemii.

Środki beta-adrenolityczne mogą też maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki:

Okulistyczne środki beta-adrenolityczne mogą powodować suchość oczu. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być leczeni z ostrożnością.

Znieczulenie przed zabiegami chirurgicznymi:

Okulistyczne produkty lecznicze blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą znosić działanie beta-agonistów, np. adrenaliny. Jeśli pacjent przyjmuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Leczenie beta-adrenolitykami może pogorszyć objawy miastenii.

Dodatkowe skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej jest związane z występowaniem kamicy układu moczowego wskutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo, że podczas stosowania dorzolamidu/tymololu nie zaobserwowano występowania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszane były niezbyt częste przypadki kamicy układu moczowego. Ponieważ DORTIM-POS zawiera miejscowo stosowany inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia układowego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego podczas stosowania tego produktu leczniczego może być zwiększone.

Inne

Leczenie ostrej jaskry zamykającego się kąta, oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie śródgałkowe, wymaga dodatkowo interwencji terapeutycznej. Nie badano zastosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol u pacjentów z ostrą jaskrą zamykającego się kąta.

U pacjentów z wcześniej istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowym zabiegiem chirurgicznym w wywiadzie, odnotowano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność podczas miejscowego stosowania dorzolamidu u tych pacjentów.

Odwarstwienie naczyniówkiPodczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid), po zabiegach filtracyjnych stwierdzano występowanie odwarstwienia naczyniówki oka.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów podczas długotrwałego leczenia stwierdzono zmniejszającą się reakcję na tymolol w postaci kropli do oczu. Jednakże, w badaniach klinicznych obejmujących 164 pacjentów obserwowanych przez co najmniej 3 lata, nie zaobserwowano znaczących różnic wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

DORTIM-POS zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropieniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku. Chlorek benzalkoniowy może zmieniać kolor miękkich soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież

Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol z innymi lekami.

W badaniach klinicznych nie stwierdzono niekorzystnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających dorzolamid i tymolol z następującymi lekami działającymi ogólnie: inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, a także ze środkami hormonalnymi (np. estrogeny, insulina, tyroksyna).

Istnieje możliwość działania addycyjnego i w efekcie obniżenia ciśnienia tętniczego i/lub wystąpienia znacznej bradykardii podczas jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych w postaci kropli do oczu z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, innymi lekami beta-adrenolitycznymi, lekami antyarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami czy guanetydyną.

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Odnotowano sporadyczne przypadki rozszerzenia źrenicy podczas jednoczesnego stosowania beta- adrenolitykówi adrenaliny (epinefryny).

Beta-adrenolityki mogą nasilić działanie hipoglikemiczne środków przeciwcukrzycowych.

Doustne inhibitory receptorów beta-adrenergicznych mogą nasilić występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

Dorzolamid zawarty w produkcie leczniczym jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i pomimo stosowania miejscowego jest wchłaniany do krążenia ogólnoustrojowego. W badaniach klinicznych chlorowodorek dorzolamidu nie powodował zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak po zastosowaniu doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. objawy toksyczne podczas leczenia dużymi dawkami salicylanów). Dlatego też należy uwzględnić ryzyko wystąpienia takich interakcji u pacjentów leczonych produktem leczniczym DORTIM-POS.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego DORTIM-POS nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u kobiet będących w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, u płodów obserwowano działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży.

Nie należy stosować dorzolamidu i tymololu w okresie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne. Metody zmniejszenia ogólnoustrojowego wchłaniania leku, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały działania powodującego wady rozwojowe , jednakże wykazały ryzyko spowolnienia wzrostu płodu przy podawaniu leków beta-adrenolitycznych doustnie. Zaobserwowano ponadto przedmiotowe i podmiotowe objawy blokady receptorów beta-adrenergicznych (,takie jak bradykardia, niedociśnienie, zaburzenia oddychania czy hipoglikemia) u noworodków, gdy leki beta-adrenolityczne podawane były matce do czasu porodu . Jeżeli DORTIM-POS podawany jest kobietom w ciąży aż do czasu porodu, noworodki muszą być poddane ścisłej obserwacji w pierwszych dniach po urodzeniu.

Laktacja

Nie wiadomo, czy u ludzi dorzolamid przenika do mleka matki. U potomstwa karmiących samic szczurów otrzymujących dorzolamid obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze.

Leki beta-adrenolityczne są wydzielane do mleka matki. Jednakże przy dawkach leczniczych tymololu w kroplach do oczu jest praktycznie niemożliwe, aby w mleku znalazła się ilość leku wystarczająca do wywołania u dziecka klinicznych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych.

Jeżeli konieczne jest leczenie produktem DORTIM-POS, nie zaleca się karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdu i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak niewyraźne widzenie, mogą wpływać u niektórych pacjentów na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podczas badań klinicznych nie odnotowano występowania działań niepożądanych charakterystycznych dla kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Działania niepożądane były ograniczone do tych, które obserwowano podczas terapii chlorowodorkiem dorzolamidu i (lub) maleinianem tymololu.

Podczas badań klinicznych chlorowodorek dorzolamidu z maleinianem tymololu podawano 1035 pacjentom. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu miejscowych działań niepożądanych; około 1,2% wszystkich pacjentów przerwało stosowanie leku z powodu wystąpienia miejscowej reakcji wskazującej na alergię lub nadwrażliwość (stan zapalny powieki i zapalenie spojówki).

Podobnie jak inne leki okulistyczne stosowane miejscowo, dorzolamid i tymolol wchłaniają się do krwioobiegu. Może to prowadzić do podobnych działań niepożądanych jakie obserwowane są po ogólnoustrojowym stosowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu leku do oczu jest mniejsza niż po podaniu ogólnoustrojowym. Wymienione działania niepożądane zawierają reakcje, które zostały zaobserwowane podczas stosowania w oftalmologii beta-adrenolityków.

Podczas badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do lecznictwa zgłoszono następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu lub jednej z jego substancji czynnych:

[Bardzo często: (>1/10), często: (>1/100 do <1/10), niezbyt często: (>1/1000 do <1/100), rzadko: (>1/10 000 do <1/1000), nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych]

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane w oftalmologicznych beta- adrenolitykach mogą potencjalnie wystąpić przy stosowaniu DORTIM-POS:

Zaburzenia układu odpornościowego:

Tymolol:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe uogólnionych reakcji alergicznych, takie jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, miejscowa i ogólna wysypka, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Tymololu

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Tymolol

Bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często:    ból głowy*

Rzadko:    zawroty głowy*, parestezja*

Tymolol:

Omdlenie, zdarzenia naczyniowo-mózgowe, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezja i ból głowy ,

Zaburzenia oka:

Chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu, krople do oczu

Bardzo często:    uczucie palenia i kłucia

Często:    nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki,

swędzenie, łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często:    zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często:    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko:    podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie się powiek*,

przej ściowa krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu leczenia), obrzęk rogówki*, obniżenie ciśnienia w oku*, odwarstwienia naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Tymolol:

Objawy i symptomy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (n.p. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), w tym zapalenie powieki, zapalenie rogówki.

Niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki po zabiegach chirurgii filtracyjnej (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oka, nadżerka rogówki, opadanie powieki, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Maleinian tymololu, krople do oczu:

Rzadko:    szum w uszach*

Zaburzenia serca:

Tymolol:

Bradykardiaból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęk, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca, zatrzymanie czynności serca, blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Tymolol:

Omdlenie, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu, krople do oczu Często:    zapalenie zatok

Rzadko:    duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, rzadko skurcz oskrzeli

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko:    krwawienia z nosa*

Tymolol:

Skurcz oskrzeli (zwłaszcza u chorych z występującymi uprzednio stanami spastycznymi oskrzeli), niewydolność oddechowa, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Dorzolamidu i tymolol, krople do oczu

Bardzo często:    zmiana odczuwania smaku

Chlorowodorek dorzolamidu. krople do oczu:

Często:    nudności*

Rzadko:    podrażnienie gardła,    suchość    w ustach*

Tymolol:

Zaburzenia odczuwania smaku, nudności, dyspepsja,biegunka, suchość w ustach, bóle brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Dorzolamidu i Tymolol, krople do oczu

Rzadko:    kontaktowe zapalenie skóry,    zespół    Stevensa i Johnsona, toksyczna martwica

rozpływna naskórka

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Rzadko:    wysypka skórna*

Tymolol:

Łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycywysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Tymolol:

Mięśnioból

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Dorzolamid i Tymolol

Niezbyt często:    kamica nerkowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Tymolol:

zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu:

Często:    zmęczenie/osłabienie*

Tymolol:

Zmęczenie/osłabienie*

* Działania niepożądane, które odnotowano również podczas stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu, po wprowadzeniu do obrotu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane <za pośrednictwem> krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania w wyniku przypadkowego lub umyślnego połknięcia produktu leczniczego DORTIM-POS.

Objawy

Otrzymywano doniesienia dotyczące przedawkowania, w wyniku nieuwagi, kropli do oczu zawierających maleinian tymololu. Obserwowano wówczas objawy ogólne podobne do występujących po przedawkowaniu beta-adrenolityków działających ogólnie: zawroty głowy, ból głowy, duszność, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie czynności serca. Do najczęściej występujących objawów przedmiotowych i podmiotowych, których należy spodziewać się w przypadku przedawkowania dorzolamidu, należą zaburzenia elektrolitowe, rozwój kwasicy oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są jedynie ograniczone informacje dotyczące przypadkowego lub umyślnego przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym zażyciu kropli odnotowano występowanie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano występowanie: nudności, zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia, zaburzeń snu i trudności w połykaniu.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i poziom pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne - leki beta-adrenolityczne - tymolol w połączeniach, kod ATC: S01ED51.

Mechanizm działania

Produkt leczniczy DORTIM-POS zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Każda z nich zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, jednak mechanizm działania tych substancji jest różny.

Chlorowodorek dorzolamidu silnie hamuje ludzką anhydrazę węglanową II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie objętości wydzielanej cieczy wodnistej. Prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych i wynikającym z tego ograniczeniem transportu sodu i płynu. Maleinian tymololu jest nieselektywnym blokerem receptorów beta-adrenergicznych. Dokładny mechanizm działania maleinianu tymololu w obniżaniu ciśnienia śródgałkowego nie jest obecnie w pełni poznany, choć badania fluoresceinowe i tonograficzne wskazują, że główne działanie może być związane ze zmniejszeniem powstawania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach zaobserwowano również niewielkie zwiększenie możliwości odpływu. Połączony efekt działania obu tych substancji powoduje większe zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego niż każdej z tych substancji podawanej osobno.

Po miejscowym podaniu do oka produkt leczniczy DORTIM-POS zmniejsza podwyższone ciśnienie śródgałkowe bez względu na to, czy jest ono związane jaskrą, czy nie. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka uszkodzenia nerwu wzrokowego i związanej z jaskrą utraty pola widzenia. DORTIM-POS zmniejsza ciśnienie śródgałkowe nie powodując często towarzyszących przyjmowaniu miotyków działań niepożądanych, takich jak: nocna ślepota, kurcz akomodacji i zwężenie źrenicy.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Działanie kliniczne:

Przeprowadzono badania kliniczne, trwające do 15 miesięcy, których celem była ocena skuteczności następujących produktów leczniczych w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego: dorzolamid i tymolol stosowany w postaci roztworu, tj. kropli do oczu, dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w porównaniu z tymololem 0,5% i dorzolamidem 2,0%, podawanymi osobno i jednocześnie, u chorych na jaskrę lub nadciśnienie oczne, u których terapię jednoczesną uznano za stosowną w próbach klinicznych. Objęło to zarówno pacjentów nieleczonych uprzednio, jak i pacjentów, u których monoterapia tymololem nie przyniosła zadowalającego opanowania objawów. Większość pacjentów poddana była miejscowej monoterapii beta-adrenolitykami przed zapisaniem do badania. Analiza połączonych badań wykazała większą skuteczność w obniżaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego dorzolamidu i tymololu stosowanych w postaci roztworu, tj. kropli do oczu, dwa razy na dobę w porównaniu z monoterapią dorzolamidem 2% stosowanym trzy razy na dobę lub tymololem 0,5%, stosowanym dwa razy na dobę. Skuteczność w obniżaniu ciśnienia śródgałkowego dorzolamidu i tymololu w postaci roztworu, tj. kropli do oczu stosowanych dwa razy na dobę, była porównywalna ze skutecznością terapii jednoczesnej dorzolamidem (dwa razy na dobę) i tymololem (dwa razy na dobę). Skuteczność w obniżaniu ciśnienia śródgałkowego dorzolamidu i tymololu w postaci roztworu, tj. kropli do oczu stosowanych dwa razy na dobę, była mierzona wielokrotnie o różnych porach dnia i skutek ten utrzymał się podczas długotrwałego stosowania leku.

1.3.1 SPC, labelling and package leaflet Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu chlorowodorku dorzolamidu, kropli do oczu u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 pacjentów, którzy ukończyli 2. rok życia, ale nie ukończyli 6. roku życia, u których ciśnienie śródgałkowe było niedostatecznie wyrównane monoterapią dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało chlorowodorek dorzolamidu plus maleinian tymololu w otwartej fazie badania. Nie ustalono skuteczności leczenia u tych pacjentów. Produkt leczniczy zawierający chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu, podawany w tej małej grupie pacjentów dwa razy na dobę, był ogólnie dobrze tolerowany; 19 pacjentów ukończyło leczenie, natomiast 11 musiało je przerwać z powodu zabiegu operacyjnego, zmiany farmakoterapii lub z innych względów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu:

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową. W związku z tym, w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia śródgałkowego nie towarzyszą zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia dorzolamidu i jego metabolitów w erytrocytach i osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach ze względu na selektywne wiązanie z anhydrazą węglanową II, a stężenia wolnego dorzolamidu w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku N-deetylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, w których wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w moczu w postaci nie zmienionej. Jego metabolit jest także wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo następuje szybkie zmniejszanie się stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesięcy.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty działania farmakokinetycznego obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenie metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Nie stwierdzono przy tym istotnych różnic pod względem

zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej, ani klinicznie znamiennych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Maleinian tymololu

W badaniu z udziałem 6 osób, dotyczącym stężenia leku w osoczu, ekspozycję układową na tymolol określano po stosowaniu miejscowym dwa razy na dobę maleinianu tymololu w postaci 0,5% kropli do oczu. Najwyższe średnie stężenie leku w osoczu po podaniu dawki porannej wynosiło 0,46 ng/ml, zaś po podaniu dawki popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo miejscowego i ogólnego stosowania obu składników produktu leczniczego jest dobrze znane.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano działań niepożądanych ze strony oczu u zwierząt, którym podawano miejscowo roztwory okulistyczne chlorowodorku dorzolamidu i maleinianu tymololu, osobno lub w skojarzeniu. Badania in vitro i in vivo dotyczące każdego z tych składników nie wykazały, że mogą one powodować mutacje. Dlatego należy oczekiwać, że dawki lecznicze produktu leczniczego DORTIM-POS nie stanowią istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E421),

sodu cytrynian (E331),

hydroksyetyloceluloza,

benzalkoniowy chlorek,

sodu wodorotlenek (E524) (regulator pH),

woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy DORTIM-POS dostarczony jest w białych pojemnikach z LDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Każdy pojemnik z kroplomierzem zawiera 5 ml produktu leczniczego DORTIM-POS.

Każde opakowanie zawiera: 1 lub 3 pojemniki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

URSAPHARM Poland Sp. z o.o., ul. Żywiczna 7,

05-092 Łomianki

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20448

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.07.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.09.2013

Edition 09/2013

Dortim-POS