+ iMeds.pl

Dorzolamid teva 20 mg/mlUlotka Dorzolamid teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla

użytkownika

Dorzolamid Teva, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości Nnależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    LLek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lubu pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dorzolamid Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamid Teva

3.    Jak stosować lek Dorzolamid Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dorzolamid Teva

6.    Zawartość opakowania i iInne informacje

1.    CoO toTO jestJEST lekLEK Dorzolamid TevaORZOLAMID TEVA i w jakim celu się go stosuje I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dorzolamid Teva należy do grupy leków zwanych inhibitorami anhydrazy węglanowej.

Lek jest przepisywany w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i leczenia jaskry. Może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie śródgałkowe (zwanymi beta-blokerami).

2.    InformacjeNFORMACJE ważne przed zastosowaniem leku WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Dorzolamid TevaORZOLAMID TEVA

Kiedy nie stosować leku Dorzolamid Teva

•    Jeżeli u pacjenta ma stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność lub zaburzenia czynności nerek bądź kamica nerkowa w wywiadzie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Dorzolamid Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach występujących obecnie lub w przeszłości, w tym o schorzeniach lub urazach oka oraz jakichkolwiek reakcjach alergicznych związanych ze stosowaniem leków.

Jeżeli u pacjenta wystąpi podrażnienie oka lub jakiekolwiek dolegliwości związane z narządem wzroku, jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powiek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent podejrzewa, że lek może wywoływać reakcję alergiczną (np. wysypkę, ciężkie reakcje skórne lub świąd skóry), należy przerwać stosowanie preparatu leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli pacjent używa soczewek kontaktowych, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.

Dzieci

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania dorzolamidu u niemowląt i dzieci poniżej 6 roku życia z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym lub stwierdzoną jaskrą. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u _pacjentów w _podeszłym wieku

W badaniach stwierdzono podobne działanie dorzolamidu u pacjentów w podeszłym wieku oraz osób młodszych.

Stosowanie leku u _pacjentów z niewydolnością wątroby

Jeżeli u pacjenta występują lub występowały jakiekolwiek dolegliwości wątroby, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Przeprowadzono badania dotyczące stosowania dorzolamidu u niemowląt i dzieci poniżej 6 roku życia z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym lub stwierdzoną jaskrą. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Inne lLeki i Dorzolamid Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje lub planuje przyjmować (także o kroplach do oczu), również tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie innych inhibitorach anhydrazy węglanowej, jak acetazolamid lub sulfonamidy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku konieczności leczenia dorzolamidem. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Niektóre działania niepożądane leku, np. zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach lekuLek Dorzolamid Teva zawiera chlorek benzalkoniowy

Ten lek Preparat zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkonium. Środek ten może osadzać się w miękkich soczewkach kontaktowych i powodować ich odbarwienie. Jeżeli pacjent używa miękkich soczewek, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Istotne jest, by soczewki zostały zdjęte przed zastosowaniem kropli do oczu i nie były zakładane w ciągu 15 minut po ich wkropleniu. Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione przez lekarza.

3.    JakAK stosowaćSTOSOWAĆ LEK lek Dorzolamid TevaORZOLAMID TEVA

Ten lLek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku razie wątpliwości należy ponownie zwrócić skontaktować się zdo lekarzaem lub farmaceutyą.

Odpowiednie dawkowanie i czas trwania leczenia zostaną określone przez lekarza.

W przypadku stosowania leku w monoterapii, zazwyczaj zalecana dawka to jedna kropla leku podawana do chorego oka (oczu) rano, po południu i wieczorem.

Jeżeli lekarz zaleci stosowanie leku w skojarzeniu z beta-blokerem w postaci kropli do oczu zmniejszających ciśnienie śródgałkowe, zalecana dawka to jedna kropla leku Dorzolamid Teva, podawana do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Jeżeli lek stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu, należy zastosować co najmniej dziesięciominutowy odstęp pomiędzy wkropleniem kolejnych leków.

Nie należy zmieniać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

Należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z okiem lub powierzchnią otaczającą oko. Na końcówce mogą być obecne bakterie, mogące powodować stany zapalne oka prowadzące do poważnych uszkodzeń narządu wzroku, w tym utraty widzenia. W celu uniknięcia zanieczyszczenia pojemnika, należy chronić końcówkę zakraplacza przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem kropli do oczu należy umyć ręce.

1. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy upewnić się, że plomba na zakrętce nie jest naruszona.

2.    W celu otwarcia butelki należy odkręcić nakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odsunąć dolną powiekę ku dołowi w celu utworzenia „kieszonki” pomiędzy powieką i okiem.

4.    Odwrócić butelkę, delikatnie ścisnąć jej boki i wkroplić jedną kroplę leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Jeżeli istnieją stosowne zalecenia lekarza, należy powtórzyć kroki 3 i 4, podając lek do drugiego oka.

6.    Należy szczelnie zakręcić butelkę.

7.    Zakraplacz został zaprojektowany w celu odmierzenia właściwej objętości kropli. Nie należy więc powiększać otworu zakraplacza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dorzolamid Teva

Jeżeli pacjent zastosuje nadmierną liczbę kropli do oczu lub jakakolwiek zawartość opakowania zostanie połknięta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dorzolamid Teva

Należy stosować lek według zaleceń lekarza. Jeżeli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, należy ją jak najszybciej przyjąć. Jeżeli jednak zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki leku, lecz kontynuować leczenie według zaleceń. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dorzolamid Teva

Jeżeli pacjent zamierza przerwać leczenie, należy uprzednio skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek tenDorzolamid Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub ciężkie reakcje skórne z tworzeniem się pęcherzy na skórze, w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast szukać pomocy medycznej.

Podczas stosowania dorzolamidu oraz po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą dotyczyću więcej niż 1 pacjenta na 10 osób)

   Uczucie pieczenia i kłucia oczu

Działania niepożądane występujące często (mogą dotyczyć dou 1 do 10pacjentów na 100 osób)

   Schorzenie rogówki z objawami bólu oka i niewyraźnego widzenia (punkcikowate zapalenie rogówki), wydzielina z oka i swędzenie oczu (zapalenie spojówek), podrażnienie/zapalenie powiek, niewyraźne widzenie

•    Bóle głowy

•    Nudności, gorzki smak w ustach

•    Osłabienie

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osóbu 1 do 10 pacjentów na 1000)

   Zapalenie tęczówki

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osóbu 1 do 10 pacjentów na 10 000)

   Mrowienia i drętwienia dłoni lub stóp

•    Przejściowa krótkowzroczność, mogąca ustąpić po przerwaniu leczenia; obecność płynu pod siatkówką (odwarstwienie naczyniówki będące skutkiem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego), ból oka, formowanie się strupów na powiekach, zmniejszone ciśnienie śródgałkowe, obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia), podrażnienie oka, w tym zaczerwienienie

•    Kamica nerkowa

•    Zawroty głowy

•    Krwawienia z nosa

•    Podrażnienie gardła, suchość w ustach

•    Miejscowa wysypka skórna (kontaktowe zapalenie skóry), ciężkie reakcje skórne, zapalenie skóry

•    Reakcje alergiczne, jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach obrzęk warg, oczu i ust, duszność, rzadziej świszczący oddech

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    Jak przechowywać lek Dorzolamid TevaPRZECHOWYWAĆ LEK DORZOLAMID TEVA

•    Lek należy pPrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku Dorzolamid Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Dorzolamid Teva zachowuje trwałość przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

•    Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

•    Nie należy przelewać leku Dorzolamid Teva, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór do innego pojemnika. Lek może zostać pomylony lub ulec zanieczyszczeniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki co zrobić z lekami, których się już nie używapotrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dorzolamid Teva:

•    Substancja czynna to dorzolamid. Jeden ml leku zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu co odpowiada 20 mg dorzolamidu

•    Inne składniki leku to benzalkoniowy chlorek, hydroksyetyloceluloza 1500-2500 mPas, hydroksyetyloceluloza 3600-5500 mPas, mannitol, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Dorzolamid Teva i co zawiera opakowanie:

•    Przezroczysty, lepki roztwór, bez widocznych zmętnień, dostępny w białych butelkach z białymi zakraplaczami i białą plombą z HDPE.

•    Każda butelka zawiera 5 ml roztworu. Lek jest dostępny w opakowaniach: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml oraz 6 x 5 ml. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Godollo, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

Teva Czech Industries, s.r.o., Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Czechy

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

Dania:

Estonia:

Grecja:

Hiszpania:

Finlandia:

Francja:

Węgry:

Litwa:

Łotwa:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Dorzolamide 20 mg/ml PCH oogdruppels Dorzolamid Teva

Dorzolamide Teva

Dorzolamide Teva 2% O^OaXpmiZ, öiaXupa

Dorzolamida Colirteva 2% Colirio en solución EFG Dorzolamide Teva 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Dorzolamide Teva 2% Collyre en solution Dorzolamide-Teva 2%szemcsepp Dorzolamide Teva 2% akiq lasai, tirpalas Dorzolamide Teva Dorzolamid Teva

Dorzolamida Teva Dorzolamide Teva 2%

Słowacja:    Dorzolamid-Teva 2%

Wielka Brytania:    Dorzolamide 2% eye drops solution

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2015

6

Dorzolamid Teva

Charakterystyka Dorzolamid teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dorzolamid Teva, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 22,26 mg chlorowodorku dorzolamidu co odpowiada 20 mg dorzolamidu

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jeden ml preparatu zawiera 0,075 mg chlorku benzalkonium.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny, lepki roztwór nie zawierający widocznych cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy wskazany jest do stosowania:

•    w leczeniu wspomagającym w skojarzeniu z lekami beta-adrenolitycznymi,

•    w monoterapii, u pacjentów u których nie uzyskano odpowiedzi na leki beta-adrenolityczne, lub w przypadku gdy stosowanie leków beta-adrenolitycznych jest przeciwwskazane,

w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

•    nadciśnieniem ocznym,

•    jaskrą z otwartym kątem,

•    jaskrą torebkową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka w monoterapii to jedna kropla dorzolamidu do worka spojówkowego chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.

W leczeniu wspomagającym wraz z lekiem beta-adrenolitycznym stosowanym do oczu, należy zakroplić jedną kroplę dorzolamidu do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.

Chcąc zastąpić dorzolamidem inny, stosowany do oczu środek przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem po podaniu prawidłowej dawki w danym dniu i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym.

Sposób podawania

Podczas stosowania więcej niż jednego leku do oka, należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Pacjent powinien zostać poinstruowany aby umył ręce przed zastosowaniem leku oraz że należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

Należy poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Pacjent powinien być poinformowany jak poprawnie trzymać butelkę.

Instrukcja użytkowania

1. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy upewnić się, że plomba na zakrętce nie jest naruszona.

2. W celu otwarcia butelki należy odkręcić nakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odsunąć dolną powiekę ku dołowi w celu utworzenia „kieszonki” pomiędzy powieką i okiem.

4.    Odwrócić butelkę, delikatnie ścisnąć jej boki i wkroplić jedną kroplę leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA ANI POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Jeżeli istnieją stosowne zalecenia lekarza, należy powtórzyć kroki 3 i 4, podając lek do drugiego oka.

6.    Należy szczelnie zakręcić butelkę.

7.    Zakraplacz został zaprojektowany w celu odmierzenia właściwej objętości kropli. Nie należy więc powiększać otworu zakraplacza.

Stosowanie u dzieci

Dostępne są nieliczne dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu trzy razy dziennie u dzieci (informacje na temat dawkowania leku u dzieci - patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancjęi pomocnicząych wymienioną w punkcie 6.1 preparatu.

Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ani z kwasicą hyperchloremiczną. Z uwagi na to, że dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, stosowanie leku u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Leczenia pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, wymaga także innych interwencji terapeutycznych. Nie badano zastosowania dorzolamidu w pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, występującą także w sulfonamidach, i pomimo stosowania miejscowego ulega wchłonięciu do krążenia ogólnego. Wobec tego, te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, w tym ciężkie działania niepożądane, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.

Leczenie oparte na przyjmowanych doustnie inhibitorach anhydrazy węglanowej wiąże się z ryzykiem wystąpienia kamicy dróg moczowych w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo faktu, iż w przypadku leczenia dorzolamidem nie zaobserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszano rzadkie przypadki kamicy dróg moczowych. Ze względu na fakt, że dorzolamid jest stosowanym miejscowo inhibitorem anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, pacjenci u których występowały wcześniej kamienie nerkowe mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia kamicy dróg moczowych podczas leczenia dorzolamidem.

W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej (np. zapalenia spojówek lub podrażnienia powiek), należy rozważyć konieczność przerwania leczenia.

Istnieje możliwość wystąpienia nasilenia działania ogólnego podczas stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej u pacjentów jednocześnie przyjmujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Jednoczesne stosowanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest wskazane.

U pacjentów z wcześniejszymi chronicznymi uszkodzeniami rogówki i (lub) zabiegami chirurgicznymi na gałce ocznej w wywiadzie zgłaszano przypadki obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki podczas stosowania dorzolamidu w postaci kropli do oczu. Należy zachować ostrożność stosując dorzolamid miejscowo u takich pacjentów.

Po zabiegach filtracyjnych przy jednoczesnym stosowaniu środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej, opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesną hipotonią wewnątrzgałkową.

Preparat ten zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Nie sStwierdzono, żeaby chlorek benzalkoniowy powodujeował odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie dorzolamidu nie było badane u pacjentów poniżej 36 tygodni wieku ciążowego oraz poniżej jednego tygodnia życia. Pacjenci ze znacznie niedojrzałymi kanalikami nerkowymi powinni otrzymywać dorzolamid wyłącznie po starannym rozważeniu bilansu ryzyka i korzyści, ze względu na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji dorzolamidu z innymi lekami.

W badaniach klinicznych dorzolamid stosowano jednocześnie z następującymi produktami, nie stwierdzając interakcji o negatywnych skutkach: tymolol w postaci kropli do oczu, betaksolol w postaci kropli do oczu oraz leki działające ogólnie, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści kanału wapniowego, leki moczopędne i niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy), a także środki hormonalne (np. estrogeny, insulina, tyroksyna).

Interakcje pomiędzy dorzolamidem, a miotykami i agonistami adrenergicznymi podczas leczenia jaskry nie zostały w pełni zbadane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Nie należy stosować dorzolamidu podczas ciąży. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet ciężarnych. Dorzolamid wykazywał działanie teratogenne podczas stosowania w dawkach toksycznych dla samic królików (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersiaLaktacja

Nie wiadomo, czy dorzolamid jest wydzielany do mleka karmiących kobiet. U szczurów obserwowano spowolnienie przyrostu masy ciała młodych karmionych mlekiem matki. Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku konieczności leczenia dorzolamidem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Działanie 2% roztworu dorzolamidu w postaci kropli do oczu oceniano w kontrolowanych oraz niekontrolowanych badaniach klinicznych u ponad 1400 pacjentów. W długotrwałych badaniach u 1108 pacjentów oceniano stosowanie dorzolamidu w monoterapii lub jako leku wspomagającego leczenie beta-adrenolitykami podawanymi dospojówkowo. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia w tej grupie były związane ze stosowaniem leku działania niepożądane ze strony narządu wzroku, występujące u około 3% pacjentów, przede wszystkim zapalenie spojówek oraz objawy ze strony powiek.

Lista działań niepożądanych.

Podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano następujące działania niepożądane:

[Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do, < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do, < 1/1000)]

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Bóle głowy

Rzadko:    Zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka:

Bardzo często: Często:


Niezbyt często: Rzadko:


Pieczenie i kłucie

Powierzchowne punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powieki, świąd oka, podrażnienie powieki, niewyraźne widzenie.

Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Podrażnienie, w tym zaczerwienienie; ból, formowanie się strupów na powiekach, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po zakończeniu leczenia), obrzęk rogówki, obniżenie ciśnienia śródgałkowego, odwarstwienie naczyniówki będące skutkiem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Rzadko:    Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    Nudności, gorzki smak w ustach

Rzadko:    Podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    Kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwica

toksycznorozpływna naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko:    Kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często:    Astenia/osłabienie

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:    Reakcje nadwrażliwości: objawy reakcji miejscowych ze strony powiek oraz

uogólnionych reakcji alergicznych, takich jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, wysypka, skrócenie oddechu, rzadko skurcz oskrzeli

Badania diagnostyczne

Dorzolamid nie wywoływał istotnych klinicznie zaburzeń równowagi elektrolitowej

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

4.9 Przedawkowanie

Istnieją ograniczone dane dotyczące przedawkowania leku u ludzi w wyniku przypadkowego lub celowego połknięcia chlorowodorku dorzolamidu.

Objawy

Po połknięciu leku odnotowano wystąpienie senności. Po zastosowaniu miejscowym odnotowano: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, zaburzenia snu, utrudnione połykanie.

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Możliwe jest wystąpienie zaburzeń równowagi elektrolitowej, kwasicy oraz zaburzeń czynności ośrodkowego układu nerwowego. Należy monitorować stężenie elektrolitów (szczególnie potasu) w osoczu oraz odczyn pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę, inhibitory anhydrazy węglanowej.

Kod ATC: S 01 EC 03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu, w tym w oku. U ludzi, anhydraza węglanowa występuje w postaci wielu izoenzymów, z których najbardziej aktywnym jest anhydraza węglanowa II obecna przede wszystkim w krwinkach czerwonych, ale także w innych tkankach. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. W następstwie tego, dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Chlorowodorek dorzolamidu jest substancją silnie hamującą ludzką anhydrazę węglanową II. Po miejscowym podaniu do oka, dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to, czy jest ono związane z jaskrą. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe to jeden z głównych czynników ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenicy i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując takich działań niepożądanych jak nocna ślepota czy kurcz akomodacji. Dorzolamid wywiera niewielki wpływ lub pozostaje bez wpływu na częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe zmniejszają także podawane miejscowo leki beta-adrenolityczne poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej oka, jednakże mechanizm ich działania jest odmienny. W badaniach wykazano, że dodanie dorzolamidu do miejscowo stosowanego leku beta-adrenolitycznego powoduje większe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podobne działanie obserwowano w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Właściwości Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

Dorośli

U pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym, skuteczność dorzolamidu podawanego trzy razy na dobę w monoterapii (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 23 mmHg) lub dwa razy na dobę jako lek wspomagający w leczeniu beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 22 mmHg) potwierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych z okresem obserwacji do jednego roku. Dorzolamid stosowany zarówno w monoterapii, jak też jako lek uzupełniający zmniejszał ciśnienie wewnątrzgałkowe w ciągu całego dnia i efekt ten utrzymywał się w trakcie długotrwałego stosowania. Skuteczność leku po długotrwałym stosowaniu w monoterapii była podobna do skuteczności betaksololu i nieco niższa niż tymololu. Stosowany jako lek uzupełniający w terapii lekami beta-adrenolitycznymi w postaci kropli do oczu, dorzolamid powodował dodatkowe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, podobne jak podczas stosowania pilokarpiny 2% cztery razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Przeprowadzono trwające trzy miesiące, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie z grupą kontrolną, z udziałem 184 (w tym 122 w grupie dorzolamidu) pacjentów pediatrycznych w wieku od jednego tygodnia do < 6 lat z rozpoznaniem jaskry lub podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe > 22 mmHg). Celem badania była ocena skuteczności dorzolamidu podawanego miejscowo trzy razy na dobę. U około połowy pacjentów w obu grupach badania zdiagnozowano jaskrę wrodzoną. Inne częste rozpoznania to zespół Sturge’a-Webera, dysgenezja mezenchymalna rogówki i tęczówki oraz bezsoczewkowość. Podział pacjentów ze względu na wiek i zastosowane leczenie w fazie monoterapii przedstawiał się następująco:

Dorzolamid 2%    Tymolol

Grupa wiekowa < 2 lat    n=56    Tymolol GS 0,25% n=27

Przedział wiekowy: 1 do 23 m-cy Przedział wiekowy: 0,25 do 22

miesięcy

Grupa wiekowa > 2 -< 6 lat n=66    Tymolol 0.5% n=35

Przedział wiekowy: 2 do 6 lat Przedział wiekowy: 2 do 6 lat

W obu grupach wiekowych, około 70 pacjentów było leczonych przez co najmniej 61 dni, a około 50 pacjentów otrzymywało lek przez 81-100 dni.

W przypadku, gdy początkowe ciśnienie wewnątrzgałkowe nie było właściwie kontrolowane dzięki monoterapii opartej na stosowaniu dorzolamidu lub tymololu w postaci roztworu przechodzącego w żel, pacjentów przestawiano na terapię otwartą według następujących schematów: u 30 pacjentów

< 2 lat rozpoczęto leczenie skojarzone z udziałem tymololu w postaci roztworu przechodzącego w żel 0,25% raz na dobę oraz dorzolamidu 2% podawanego trzy razy na dobę. U 30 pacjentów > 2 lat zastosowano kombinację 2% dorzolamidu i 0,5% tymololu podawaną dwa razy na dobę.

Podsumowując, badanie nie wykazało konieczności zastosowania dodatkowych środków ostrożności u pacjentów pediatrycznych: u około 26% (u 20% pacjentów stosujących dorzolamid w monoterapii) odnotowano wystąpienie działań niepożądanych będących skutkiem stosowania leku, z których większość stanowiły nie mające poważnego charakteru, miejscowe objawy ze strony oka, jak np. uczucie pieczenia i kłucia, przekrwienie i ból oka. U niewielkiego odsetka pacjentów (< 4%) obserwowano obrzęk lub przymglenie rogówki. Częstość występowania objawów miejscowych była podobna do odnotowanej w grupie pacjentów przyjmujących lek będący komparatorem.

Po wprowadzeniu leku na rynek odnotowano występowanie kwasicy metabolicznej u bardzo młodych pacjentów, szczególnie u osób z niedojrzałością/niewydolnością nerek.

Wyniki badań oceniających skuteczność leku u pacjentów pediatrycznych wskazują, iż średnie zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego (IOP) obserwowane w grupie pacjentów stosujących dorzolamid było porównywalne do średniego zmniejszenia IOP u pacjentów przyjmujących tymolol, pomimo występowania nieznacznie większych wartości liczbowych IOP w tej ostatniej grupie.

Brak jest dostępnych danych dotyczących skuteczności leku podczas długotrwałego stosowania (>12 tygodni).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia bezpośrednie działanie leku w obrębie oka po zastosowaniu znacznie mniejszych dawek, co w rezultacie zapewnia znacznie mniejszą ekspozycję układową na lek. W związku z tym, w badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym, dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. W celu określenia jego siły działania jako układowego inhibitora anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitów w erytrocytach i w osoczu krwi oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Po długotrwałym stosowaniu dorzolamid gromadzi się w erytrocytach, ze względu na selektywne wiązanie z izoenzymem anhydrazy węglanowej II, a stężenia wolnego leku w osoczu krwi pozostają skrajnie małe. Jedynym metabolitem leku jest N-dietylo-dorzolamid, który hamuje anhydrazę węglanową II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje także izoenzym o mniejszej aktywności (anhydrazę węglanową I). Metabolit ten gromadzi się także w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (około 33%). Dorzolamid jest wydalany głównie w postaci niezmienionej z moczem. Jego metabolit jest także wydalany z moczem. Po zakończeniu przyjmowania leku następuje nieliniowe zmniejszanie stężenia dorzolamidu w erytrocytach. Początkowo stężenie leku obniża się w szybkim tempie, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania wynoszącym około 4 miesiące.

Po doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji układowej możliwej po długotrwałym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu, stan równowagi osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi nie stwierdzono w osoczu obecności wolnego leku lub jego metabolitu. Stopień zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach był mniejszy niż ten, który prawdopodobnie wywiera działanie farmakologiczne na czynność nerek lub układu oddechowego. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym podawaniu dorzolamidu.

Jednakże, u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) obserwowano większe stężenia metabolitu dorzolamidu w erytrocytach. Jednocześnie, nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu zahamowania aktywności anhydrazy węglanowej ani klinicznie istotnych ogólnych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Najważniejsze wyniki badań na zwierzętach otrzymujących doustnie chlorowodorek dorzolamidu dotyczyły działania farmakologicznego związanego z hamowaniem anhydrazy węglanowej. Niektóre działania były charakterystyczne dla określonego gatunku zwierząt i (lub) były wynikiem kwasicy metabolicznej. Po zastosowaniu dorzolamidu w toksycznych dawkach powodujących kwasicę metaboliczną u samic królików, obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów młodych. U pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych nie stwierdzono objawów kwasicy metabolicznej lub zmian stężenia elektrolitów w osoczu wskazujących na ogólnoustrojową inhibicję anhydrazy węglanowej. Dlatego nie oczekuje się, iż działania leku odnotowane u zwierząt mogłyby wystąpić u pacjentów przyjmujących dorzolamid w dawkach terapeutycznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

benzalkoniowy chlorek

hydroksyetyloceluloza 1500-2500 mPas

hydroksyetyloceluloza 3600-5500 mPas

mannitol

sodu cytrynian

sodu wodorotlenek

woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2    lata.

Po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Dorzolamid Teva, jest dostępny w polietylenowych butelkach o pojemności 5 ml wyposażonych w kroplomierz zamykany zakrętką zabezpieczającą przed manipulacją (‘tamper proof’).

Wielkości opakowań:

1 x 5 ml (pojedynczy pojemnik 5 ml)

3    x 5 ml (trzy pojemniki 5 ml)

6 x 5 ml (sześć pojemników 5 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Instrukcja dla pacjenta - patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15307

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.05.30

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-05-30 2015.04.28

9

Dorzolamid Teva