+ iMeds.pl

Dorzolamid/timolol stada (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dorzolamid/timolol stada

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dorzolamid/Timolol STADA, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dorzolamid/Timolol STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA

3.    Jak stosować lek Dorzolamid/Timolol STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dorzolamid/Timolol STADA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dorzolamid/Timolol STADA stanowi połączenie dwóch leków: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków, zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków, zwanych „beta-blokerami”.

Lek Dorzolamid/Timolol STADA stosowany jest w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą w przypadku, gdy leczenie kroplami do oczu zawieraj ącymi tylko beta-bloker jest niewystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Kiedy nie stosować roztworu kropli do oczu leku Dorzolamid/Timolol STADA

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid, tymolol, beta-blokery lub którykolwiek ze składników roztworu,

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały kiedykolwiek w przeszłości choroby układu

oddechowego, takie jak astma, , ciężkie, przewlekłe zwężenie dróg oddechowych (ciężka przewlekła choroba płuc, która może powodować skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa,

•    jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

•    jeśli u pacjenta występuj ą pewne choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca, powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężką niewydolność serca.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którykolwiek z wymienionych stanów go dotyczy, powinien powiedzieć

o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dorzolamid/Timolol STADA

Przez zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje lub występowała

kiedykolwiek w przeszłości:

•    choroba serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej [nawet podczas spoczynku], uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność lub uczucie dławienia), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze;

•    trudności z oddychaniem, astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

•    zmniejszony przepływ krwi (choroba Raynauda lub objaw Raynauda);

•    cukrzycę, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe niskiego stężenia cukru;

•    nadczynność tarczycy, ponieważ dorzolamid/tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe;

•    jakiekolwiek uczulenie na przyjmowane leki;

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dorzolamid/Timolol STADA, ponieważ dorzolamid/tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia. Zastosowanie środka znieczulaj ącego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Należy powiedzieć lekarzowi o obecnych lub występuj ących w przeszłości zaburzeniach wątroby, o występuj ącym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka [oczu]), obrzęk gałki ocznej lub powiek, wysypka skórna lub uczucie swędzenia w oku lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Dorzolamid/Timolol STADA (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o nasileniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem, ponieważ środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, może zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowaniu leku Dorzolamid/Timolol STADA u niemowląt i dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach, w których stosowano produkt Dorzolamid/Timolol STADA, działanie leku u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów było podobne.

Stosowanie innych leków

Lek Dorzolamid/Timolol STADA może wpływać na sposób działania innych, stosowanych przez pacjenta leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie tego leku, w tym inne krople do oczu, stosowane w leczeniu jaskry. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, leki stosowane w chorobach serca lub w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego lub leki stosowane w chorobach serca, takie jak leki blokuj ące kanał wapniowy, beta-blokery lub digoksyna,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w celu leczenia zaburzeń lub nierównego rytmu serca, takie jak chinidyna (stosowana również w leczeniu niektórych rodzajów malarii) lub digoksyna,

•    jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, zawierające beta-bloker,

•    jeśli pacjent stosuje inny inhibitor anhydrazy węglanowej, taki, jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób,

•    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna i paroksetyna), stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne to również pewien typ leków, stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowych ruchów jelit,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki narkotyczne, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub stosuje duże dawki aspiryny. Chociaż brak jest danych, że dorzolamidu chlorowodorek wchodzi w interakcje z aspiryną, znane jest występowanie interakcji aspiryny z niektórymi innymi lekami podobnymi do chlorowodorku dorzolamidu, przyjmowanymi doustnie,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub wysokiego stężenia cukru we krwi,

•    jeśli pacj ent przyj muj e epinefrynę (adrenalinę).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA u kobiet w ciąży ciąży, chyba, że lekarz uzna, że jest to konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie wolno stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA podczas karmienia piersią Tymolol może przenikać do mleka matki,

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjenta karmi lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Dorzolamid/Timolol STADA może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać narzędzi lub maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Dorzolamid/Timolol STADA

Lek Dorzolamid/Timolol STADA zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu

•    Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Roztwór kropli do oczu leku Dorzolamid/Timolol STADA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali właściwe dawkowanie i czas trwania leczenia.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli pacjent stosuje inne krople do oczu razem z lekiem Dorzolamid/Timolol STADA, należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA i innego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia się z lekarzem. Jeżeli pacjent musi przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać końcówką pojemnika do oka lub obszarów wokół oka. Może ona być zanieczyszczona bakteriami, co może spowodować zakażenie gałki ocznej, prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu pojemnika, należy unikać kontaktu końcówki pojemnika z jakąkolwiek powierzchnią.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania - nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Sposób użycia:

Zaleca się umycie rąk przed podaniem kropli do oczu.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla, zgodnie z zaleceniem lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    Po zakropieniu kropli do oczu uciskać palcem kącik oka przy nosie przez 2 minuty.

Zapobiegnie to wchłonięciu dorzolamidu i tymololu do organizmu.

6.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli jest to wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 5.

7.    Natychmiast po użyciu nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Dorzolamid/Timolol STADA

Ważne jest, aby przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza. W razie podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub spowolnienie rytmu pracy serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA

Lek Dorzolamid/Timolol STADA należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie pominięcia dawki, należy zastosować ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu stosowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku, powinien najpierw porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dorzolamid/Timolol STADA w postaci roztworu kropli do oczu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Dorzolamid/Timolol STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy uczulenia, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub w przełykaniu.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli objawy niepokoją pacjenta. Nie wolno przerywać stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA bez porozumienia się z lekarzem.

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

Uczucie pieczenia i kłucia w oczach, zmiana odczuwania smaku Często

Zaczerwienienie oka i wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu) oraz podrażnienie powierzchni oka (oczu), obrzęk i (lub) podrażnienie oka lub wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku (nadżerki na rogówce), zmniejszenie wrażliwości rogówki (nieodczuwanie ciała obcego w oku i nieodczuwanie bólu), ból oka, suchość oczu, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie), nudności i zmęczenie.

Niezbyt często Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, niewyraźne widzenie, (niekiedy po przerwaniu podawania leku, stosowanego w celu rozszerzenia źrenic), wolna czynność serca, omdlenie, niestrawność i kamica nerkowa (często objawiaj ąca się rozdzieraj ącym, kurczowym bólem w dole pleców i (lub), pachwinie lub brzuchu).

Rzadko Toczeń rumieniowaty układowy (choroba immunologiczna, która może powodować zapalenie narządów wewnętrznych), uczucie mrowienia i drętwienia rąk lub stóp, trudności w zasypianiu, koszmary nocne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zmniejszenie popędu płciowego, udar mózgu, przej ściowa krótkowzroczność, ustępuj ąca po przerwaniu leczenia, gromadzenie się płynu pod siatkówką oka (odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym), opadanie powieki, podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia), zmniejszenie ciśnienia w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze, nieregularny rytm serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy i (lub) nieregularny rytm serca), zawał serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca której objawami są duszność oraz obrzęki stóp i nóg, spowodowane gromadzeniem się płynu), obrzęki (zatrzymanie płynów w ustroju), zmniejszony dopływ krwi do mózgu, obrzęk lub ochłodzenie dłoni i stóp oraz zmniejszony przepływ krwi w obrębie rąk i nóg, słabe krążenie krwi, powodujące drętwienie i zmianę zabarwienia palców dłoni i stóp (zespół Raynauda), kurcze mięśni nóg i (lub) ból nóg przy chodzeniu (tzw. chromanie), duszność, uczucie utraty tchu, katar lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub zaostrzenie łuszczycy, choroba Peyroniego (mogąca powodować skrzywienie prącia), uczucie osłabienia (zmęczenia), uogólnione reakcje alergiczne obejmujące obrzęki podskórne występujące w okolicy twarzy (obrzęk warg, oczu i jamy ustnej) oraz kończyn, który może powodować zwężenie dróg oddechowych i trudności w połykaniu i oddychaniu, , pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona, świąd, nagłe, ciężkie reakcje alergiczne zagrażaj ące życiu..

Podobnie jak inne leki podawane do oczu (leki okulistyczne podawane miejscowo), tymolol wchłania się do krwi. Mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak obserwowane po podawaniu ogólnie działaj ących leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po zastosowaniu leku doustnie lub we wstrzyknięciu. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmuj ą objawy obserwowane w obrębie klasy beta-blokerów, stosowanych w leczeniu chorób oczu:

•    Niskie stężenie cukru we krwi.

•    Niewydolność serca

•    Ból brzucha, wymioty.

•    Ból mięśni niezwiązany z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.

•    Zaburzenia funkcji seksualnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, szczególnie jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany (zaburzenia) widzenia podczas stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA po zabiegu okulistycznym.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz na kartoniku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leku Dorzolamid/Timolol STADA można używać w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Należy zatem wyrzucić butelkę po 4 tygodniach od jej pierwszego otwarcia, nawet, gdy pozostaje w niej pewna ilość roztworu. Aby o tym pamiętać, należy zapisać datę otwarcia na tekturowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dorzolamid/Timolol STADA

-    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (jako 22,6 mg dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (jako 6,83 mg tymololu maleinianu).

-    Inne składniki leku to mannitol (E 421), hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek (jako środek konserwujący), sodu cytrynian (E 331), sodu wodorotlenek (E 524) do ustalenia pH oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dorzolamid/Timolol STADA i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postać jałowego, przejrzystego, lekko lepkiego, bezbarwnego, wodnego roztworu kropli do oczu.

Lek Dorzolamid/Timolol STADA dostępny jest w białej, nieprzezroczystej butelce z polietylenu o średniej gęstości, ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza z polietylenu o małej gęstości oraz z zakrętką z polietylenu o dużej gęstości, zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym, zawierającej 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkość opakowań: 1 butelka po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Grecja Famar S.A, Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, Grecja STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria Eurogenics N.V, Heizel Esplanade B22, 1020, Brussels, Belgia PharmaCoDane ApS., Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Dania

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Doticol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution Austria:    Cosostad 20 + 5 mg/ml Augentropfen

Belgia:    Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml oogdruppels, oplossing

Luksemburg:    Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml collyre en solution

Niemcy:    Dorzo plus T STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Dania:    Costad

Hiszpania:    Dorzolamida/timolol STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución

Finlandia:    Glaukostad comp

Francja:    Dorzolamide/Timolol EG 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Irlandia:    Clonopt 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Włochy:    DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 20 mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione

Holandia:    Dorzolamide/Timolol CF 20+5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Norwegia:    Doticol (20+5) mg/ml oyedraber, opplosning

Polska:    Dorzolamid/Timolol STADA

Szwecja:    Costad 20 mg/ml + 5 mg/ml, ogondroppar, losning

Data zatwierdzenia ulotki: 24.05.2012

7

Dorzolamid/Timolol STADA

Charakterystyka Dorzolamid/timolol stada

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dorzolamid/Timolol STADA, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) oraz 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Substancja pomocnicza: każdy ml roztworu kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, lekko lepki, bezbarwny, wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy monoterapia podawanym miejscowo lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczaj ąca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka wynosi jedną kroplę produktu Dorzolamid/Timolol STADA do chorego oka (oczu) (do worka spojówkowego) dwa razy na dobę.

Uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza układowe wchłanianie produktu. Takie postępowanie może ograniczyć ogólnoustrojowe działania niepożądane i zwiększyć działanie miejscowe.

Jeśli stosowany jest jednocześnie z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy umyć ręce przed zastosowaniem produktu oraz że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Należy także poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania, roztwory do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występuj ącymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta o prawidłowym postępowaniu z kroplami do oczu Dorzolamid/Timolol STADA.

Instrukcja stosowania

1.    Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a nakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdj ąć nakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu nałożyć nakrętkę i zamknąć butelkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Nie ustalono skuteczności stosowania produktu u dzieci i młodzieży.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku > 2 lat oraz w wieku < 6 lat, patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    Nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub na którąkolwiek substancje pomocniczą,

•    Nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występuj ącą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    Bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo - komorowym drugiego lub trzeciego stopnia bez zabezpieczenia rozrusznikiem serca, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

•    Ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną,

Powyższe przeciwwskazania wynikaj ą z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych, stosowanych miejscowo, ten produkt leczniczy może być wchłaniany do krążenia ogólnego.

Ze względu na zawartość tymololu, który ma właściwości beta-adrenolityczne, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego i płuc, jak obserwowane po podawaniu ogólnie działających leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnym. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba naczyń wieńcowych, , angina Prinzmetala i niewydolność serca) lub niedociśnieniem tętniczym należy bardzo starannie ocenić leczenie lekami beta-adrenolitycznymi i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Należy obserwować, czy u pacjentów z chorobami serca i naczyń nie występuj ą objawy pogorszenia tych schorzeń lub działania niepożądane.

Ze względu na negatywny wpływ na czas przewodzenia, leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Po podaniu maleinianu tymololu odnotowano działania niepożądane ze strony układu krążenia, w tym rzadko zgony związane z niewydolnością krążenia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub objawem Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu niektórych leków beta-adrenolitycznych stosowanych miejscowo do oczu odnotowano działania niepożądane ze strony układu oddechowego, w tym zgony z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, produkt leczniczy Dorzolamid/Timolol STADA należy stosować z zachowaniem ostrożności i wyłącznie, gdy potencjalne korzyści przeważaj ą nad potencjalnym ryzykiem.

Zaburzenie czynności wątroby

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, z tego względu należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Układ odpornościowy i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, ten produkt może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest sulfonamidem. Wobec tego te same działania niepożądane, które występuj ą po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane lub objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Podczas stosowania produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA obserwowano miejscowe działania niepożądane ze strony oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu, zawieraj ących chlorowodorek dorzolamidu. W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA.

Reakcje anafilaktyczne

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych pacjenci, u których w wywiadzie występuje atopia lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, mogą wykazywać większą nadwrażliwość na powtarzającą się ekspozycję na alergeny i mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Leczenie skojarzone

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następuj ących produktów:

-    dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej

-    leki blokuj ące receptory beta-adrenergiczne, stosowane miejscowo

Przerwanie leczenia

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych, stosowanych ogólnie, jeśli istnieje konieczność zakończenia terapii tymololem w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową, lek należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych Hipoglikemia/cukrzyca

U pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub chorych z chwiejną cukrzycą insulinozależną, leki beta- adrenolityczne należy stosować z ostrożnością, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Leki blokujące receptory P-adrenergiczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Nagłe przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi może być przyczyną nasilenia objawów nadczynności tarczycy.

Leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne może nasilić objawy miastenii.

Stosowanie innych leków beta-adrenolitycznych

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z systemową blokadą beta-adrenergiczną może być nasilony w przypadku stosowania tymololu u pacjentów przyjmuj ących ogólnie działaj ące leki blokuj ące receptory beta-adrenergiczne. U tych pacjentów należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie. Równoczesne stosowanie dwu lub więcej miejscowych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe działanie inhibitorów anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązało się z występowaniem kamicy układu moczowego w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały kamienie nerkowe. Pomimo że w przypadku stosowania produktu Dorzolamid/Timolol STADA nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niezbyt często opisywano występowanie kamicy nerkowej. Ponieważ Dorzolamid/Timolol STADA zawiera stosowany miejscowo inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie podawanie produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych.

Inne

Pacjenci z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, oprócz stosowania leków okulistycznych, zmniejszaj ących ciśnienie śródgałkowe, wymagaj ą dodatkowo interwencji leczniczych. Nie badano stosowania produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA w tej grupie chorych.

Choroby rogówki

Podczas stosowania dorzolamidu u pacjentów z istniej ącymi, przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowymi zabiegami okulistycznymi w wywiadzie opisywano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki.

Leki beta-adrenolityczne podawane do oczu mogą powodować suchość oczu.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z istniej ącymi chorobami rogówki

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymololu, acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych, opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciw jaskrze, u niektórych pacjentów, przedłużone podawanie maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu powoduje osłabienie reakcji na ten lek. Jednak w badaniach klinicznych z udziałem 164 pacjentów obserwowanych przynajmniej przez 3 lata nie stwierdzono znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po uzyskaniu początkowej stabilizacji.

Znieczulenie w chirurgii

Leki beta-adrenolityczne podawane do oka mogą hamować ogólne działanie beta- adrenergiczne np. adrenaliny. Należy poinformować lekarza anestezjologa o tym, że pacjent stosuje tymolol.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Dorzolamid/Timolol STADA zawiera chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą. Może ona powodować podrażnienie oczu. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Patrz punkt 5.1.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji produktu Dorzolamid/Timolol STADA z innymi produktami leczniczymi.

W badaniach klinicznych, w których stosowano produkt Dorzolamid/Timolol STADA równocześnie z innymi, działającymi ogólne lekami, nie obserwowano interakcji z: inhibitorami konwertazy angiotensyny, blokerami kanału wapniowego, diuretykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz z kwasem acetylosalicylowym i hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Istnieje możliwość addycyjnego działania prowadzącego do niedoci śnienia i(lub) znacznej bradykardii w przypadku jednoczesnego stosowania roztworu leków beta-adrenolitycznych w postaci kropli do oczu wraz z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami blokuj ącymi receptory beta adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guantadyną i inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny [np. fluoksetyna, paroksetyna]) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Dorzolamid, składnik produktu Dorzolamid/Timolol STADA, jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, który pomimo stosowania miejscowego wchłania się do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych podawanie chlorowodorku dorzolamidu w postaci roztworu kropli do oczu nie wywoływało zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. Jednak, podczas doustnego stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. toksyczność związana ze stosowaniem salicylanów w wysokich dawkach). Dlatego, zalecając produkt Dorzolamid/Timolol STADA, należy brać pod uwagę takie potencjalne interakcje.

Rzadko opisywano rozszerzenie źrenic w przypadku jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających lek beta-adrenolityczny i adrenalinę (epinefrynę).

Leki beta-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemiczne leków przeciwcukrzycowych.

Doustnie podawane leki blokujące receptory beta adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego, obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Brak jest odpowiednich badań klinicznych, dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamid powodował działanie teratogenne u płodów (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu w czasie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały powstawania wad rozwojowych, jednak wykazano ryzyko opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego przy doustnym podawaniu leków blokuj ących receptory

beta-adrenergiczne. Dodatkowo, obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady beta-adrenergicznej (np. bradykardię, niedociśnienie tętnicze, niewydolność oddechową) u noworodków, jeśli lek blokujący receptory beta-adrenolityczny stosowany był przed porodem.

Jeśli produkt Dorzolamid/Timolol STADA stosowany jest przed porodem, należy uważnie obserwować noworodki przez kilka pierwszych dni życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów, otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne przenikają do mleka matki. Jednakże, jest mało prawdopodobne, aby w przypadku stosowania dawek terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu, w mleku matki znajdowały się ilości produktu wystarczaj ące do wywołania objawów blokady beta-adrenergicznej u noworodka. Zmniejszenie układowego wchłaniania, patrz punkt 4.2.

Produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie, mogą upośledzać u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i (lub) obsługi maszyn.

4.8 Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie obserwowano żadnych działań niepożądanych, specyficznych dla produktu zawieraj ącego dorzolamid z tymololem; ograniczały się one do obserwowanych uprzednio podczas stosowania chlorowodorku dorzolamidu i (lub) maleinianu tymololu. Ogólnie, często występujące działania niepożądane były łagodne i nie wymagały odstawienia leku

W badaniach klinicznych dorzolamid z tymololem stosowano u 1035 pacjentów. Leczenie przerwano u około 2,4% pacjentów, z uwagi na występowanie miejscowych działań niepożądanych ze strony oczu. U około 1,2% osób terapię przerwano z uwagi na występowanie objawów miejscowych, sugeruj ących alergię lub nadwrażliwość (takich jak zapalenie powiek i spojówek).

W badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu zawieraj ącego dorzolamid z tymololem do obrotu opisano następuj ące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu i tymololu lub tylko jednej z tych substancji czynnych.

[Bardzo często (>1/10), Często (>1/100, <1/10), Niezbyt często (>1/1000, <1/100), Rzadko (>1/10000, <1/1000), Bardzo rzadko (>1/10000) i nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: ból głowy *

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zmniejszenie popędu płciowego*, epizod naczyniowo-mózgowy*

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: uczucie pieczenia i szczypania

Często: nastrzyknięcie spojówkowe, zaburzenie ostrości widzenia, nadżerka rogówki, uczucie swędzenia w oku, łzawienie

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, tworzenie się strupów na powiekach*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po odstawieniu leku), obrzęk rogówki*, obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia gałki ocznej, w tym zapalenie powiek*, zapalenie rogówki*, zmniejszona wrażliwość rogówki oraz suchość gałki ocznej*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Zaburzenia ucha i błędnika:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: bradykardia*, omdlenie*

Rzadko: niedociśnienie tętnicze*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Często: zapalenie zatok

Rzadko: duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: krwawienie z nosa*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (głównie u osób z wcześniej występującą chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w ustach*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko: biegunka, suchość w ustach*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: wysypka *

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Niezbyt często: kamica moczowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: objawy systemowej reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja, rzadko skurcz oskrzeli

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: astenia/zmęczenie*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: astenia/zmęczenie*

*Te działania niepożądane obserwowano także przy stosowaniu roztworu do oczu dorzolamidu/tymololu po wprowadzeniu na rynek.

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych stosowanie roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem nie wiązało się z istotnymi klinicznie zaburzeniami elektrolitowymi.

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych, stosowanych miejscowo, tymolol jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym leków beta-adrenolitycznych mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po podaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane obejmują objawy obserwowane dla klasy leków beta-adrenolitycznych podawanych do oka.

Dodatkowe działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych, podawanych do oka i które mogą również wystąpić podczas stosowania produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA (częstość występowania nieznana).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nie znane: Hipoglikemia

Zaburzenia serca

Nie znane: iewydolność serca.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nie znane: Ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Nie znane: Ból mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nie znane: Zaburzenia funkcji seksualnych.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest danych dotyczących przypadkowego lub umyślnego połknięcia roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem.

Opisywano przypadki nieumyślnego przedawkowania kropli do oczu zawieraj ących maleinian tymololu prowadzące do wystąpienia objawów ogólnoustrojowych podobnych do obserwowanych po przedawkowaniu leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne działaj ących ogólnie, takich jak: bóle i zawroty głowy, spłycenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Najbardziej prawdopodobne objawy przedmiotowe i podmiotowe, których można oczekiwać po przedawkowaniu dorzolamidu to: zaburzenia elektrolitowe, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi. Opisywano występowanie następujących objawów: po doustnym przyjęciu kropli - senność; po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu i dysfagia.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Konieczne jest kontrolowanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę, beta-adrenolityki, tymolol, połączenia.

Kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA zawiera dwa składniki: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Oba te składniki obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, lecz różnią się mechanizmami działania.

Dorzolamidu chlorowodorek jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej,

prawdopodobnie poprzez zwolnienie szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych z następowym ograniczeniem transportu sodu i płynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem. Nie ustalono jeszcze dokładnego mechanizmu obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego przez tymololu maleinian, chociaż badania z zastosowaniem fluoresceiny oraz badania tonograficzne wskazują, że główne działanie może wiązać się z ograniczeniem wytwarzania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano również nieznaczne ułatwienie odpływu cieczy. Połączone działanie obu tych substancji powoduje dodatkowe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z każdym ze składników podawanych osobno.

Po podaniu miejscowym produkt Dorzolamid/Timolol STADA obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, związane lub niezwiązane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia typowego dla jaskry.

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując działań niepożądanych towarzyszących przyjmowaniu miotyków, takich jak ślepota nocna, skurcz akomodacyjny i zwężenie źrenicy.

Działania farmakodynamiczne

Działanie kliniczne:

Osoby dorosłe

Przeprowadzono badania kliniczne trwające do 15 miesięcy w celu porównania działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawieraj ącego dorzolamid i tymolol, podawanego dwa razy na dobę (rano i wieczorem) względem 0,5% tymololu i 2,0% dorzolamidu, podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których leczenie skojarzone uznano w tych badaniach za właściwe. Byli to zarówno pacjenci nieleczeni, jak i osoby, u których nie uzyskano właściwej kontroli podczas monoterapii tymololem. Przed włączeniem do badania, większość pacjentów leczono miejscowo beta-adrenolitykiem w monoterapii. W analizie połączonych wyników badań, działanie obniżaj ące ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawieraj ącego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę było większe, niż stosowanego w monoterapii 2% dorzolamidu trzy razy na dobę lub 0,5% tymololu stosowanego dwa razy na dobę. Działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę, było takie samo, jak podczas leczenia skojarzonego dorzolamidem stosowanym dwa razy na dobę i tymololem stosowanym dwa razy na dobę . Wykazano działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę przy pomiarach o różnych porach dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa 2% roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 dzieci w wieku poniżej 6 lat i w wieku 2 lat lub powyżej, z niewłaściwą kontrolą ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymało w fazie otwartej badania produkt zawierający dorzolamid i tymolol. Nie ustalono skuteczności u tych dzieci. W tej małej grupie pacjentów, produkt zawierający dorzolamid i tymolol podawany dwa razy dziennie był ogólnie dobrze tolerowany, przy czym 19 pacjentów stosowało lek przez cały okres badania, a u 11 pacjentów lek odstawiono ze względu na zabieg chirurgiczny, zmianę leku lub inne przyczyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek:

Inaczej, niż w przypadku doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podawanie dorzolamidu chlorowodorku pozwala na bezpośrednie działanie leku w oku przy znacznie mniejszych dawkach, a zatem przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych skutkowało to obniżeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub bez zmian stężenia elektrolitów charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po podaniu miejscowym, dorzolamid wchłania się do krążenia ogólnego. W celu oceny możliwości ogólnoustrojowego hamowania anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitu w erytrocytach i osoczu oraz zahamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Dorzolamid ulega kumulacji w czerwonych krwinkach w trakcie przewlekłego stosowania w wyniku wybiórczego wiązania się z anhydrazą węglanową II, podczas gdy w osoczu utrzymuje się bardzo małe stężenie wolnego leku. Lek macierzysty posiada jeden metabolit N-dezetylowy, który wykazuje słabsze od leku macierzystego działanie hamujące anhydrazę węglanową II oraz jest inhibitorem mniej aktywnego izoenzymu anhydrazy węglanowej I. Metabolit także ulega kumulacji w erytrocytach, gdzie wiąże się przede wszystkim z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (w około 33%). Dorzolamid wydalany jest głównie w postaci niezmienionej z moczem; z moczem również wydalany jest jego metabolit. Po zakończeniu leczenia wypłukanie dorzolamidu z erytrocytów zachodzi w sposób nieliniowy, co skutkuje na początku nagłym zmniejszeniem stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji, z okresem półtrwania około 4 miesięcy.

Przy doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym stosowaniu miejscowym do oka, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym w osoczu praktycznie nie było wolnego leku ani jego metabolitu; hamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze, niż założono, że jest to konieczne dla farmakologicznego wpływu na czynność nerek lub oddychanie. Podobne parametry farmakokinetyczne obserwowano po przewlekłym miejscowym podawaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych osób w podeszłym wieku z upośledzeniem czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 mililitrów/min) stężenie metabolitu w erytrocytach było większe, lecz nie wiązały się z tym szczególne różnice w hamowaniu anhydrazy węglanowej lub istotne klinicznie działania niepożądane.

Tymololu maleinian:

W badaniu oceniającym stężenie leku w osoczu u sześciu osób, określono ekspozycję ogólnoustrojową na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu do oczu maleinianu tymololu dwa razy na dobę. Średnie szczytowe stężenie w osoczu po dawce porannej wynosiło 0,46 ng/ml, a po dawce popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do narządu wzroku oraz bezpieczeństwa ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze określony.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych ze strony oka u zwierząt, którym miejscowo podawano roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu lub dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian w skojarzeniu. Badania in vitro i in vivo każdego ze składników nie wykazały działań mutagennych. Nie oczekuje się zatem żadnego istotnego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu terapeutycznych dawek produktu Dorzolamid/Timolol STADA.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian (E 331)

Sodu wodorotlenek (E 524) (do ustalenia pH)

Benzalkoniowy chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała, nieprzezroczysta butelka z polietylenu średniej gęstości, ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza LDPE oraz zakrętką HDPE, zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym, umieszczona w tekturowym pudełku.

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA jest dostępny w następujących opakowaniach: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 18385

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.05.2013.

13

Dorzolamid/Timolol STADA