Imeds.pl

Dorzolamid/Timolol Stada (20 Mg + 5 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dorzolamid/Timolol STADA, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dorzolamid/Timolol STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA

3.    Jak stosować lek Dorzolamid/Timolol STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dorzolamid/Timolol STADA

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dorzolamid/Timolol STADA stanowi połączenie dwóch leków: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków, zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków, zwanych „beta-blokerami”.

Lek Dorzolamid/Timolol STADA stosowany jest w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą w przypadku, gdy leczenie kroplami do oczu zawieraj ącymi tylko beta-bloker jest niewystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Kiedy nie stosować roztworu kropli do oczu leku Dorzolamid/Timolol STADA

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dorzolamid, tymolol, beta-blokery lub którykolwiek ze składników roztworu,

-    jeśli u pacjenta występuj ą lub występowały kiedykolwiek w przeszłości choroby układu

oddechowego, takie jak astma, , ciężkie, przewlekłe zwężenie dróg oddechowych (ciężka przewlekła choroba płuc, która może powodować skrócenie oddechu, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel);

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa,

•    jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

•    jeśli u pacjenta występuj ą pewne choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca, powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężką niewydolność serca.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którykolwiek z wymienionych stanów go dotyczy, powinien powiedzieć

o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dorzolamid/Timolol STADA

Przez zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje lub występowała

kiedykolwiek w przeszłości:

•    choroba serca (objawy mogą obejmować ból w klatce piersiowej [nawet podczas spoczynku], uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność lub uczucie dławienia), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze;

•    trudności z oddychaniem, astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc;

•    zmniejszony przepływ krwi (choroba Raynauda lub objaw Raynauda);

•    cukrzycę, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe niskiego stężenia cukru;

•    nadczynność tarczycy, ponieważ dorzolamid/tymolol może maskować jej objawy przedmiotowe i podmiotowe;

•    jakiekolwiek uczulenie na przyjmowane leki;

Przed zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dorzolamid/Timolol STADA, ponieważ dorzolamid/tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia. Zastosowanie środka znieczulaj ącego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Należy powiedzieć lekarzowi o obecnych lub występuj ących w przeszłości zaburzeniach wątroby, o występuj ącym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka [oczu]), obrzęk gałki ocznej lub powiek, wysypka skórna lub uczucie swędzenia w oku lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Dorzolamid/Timolol STADA (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o nasileniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem, ponieważ środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, może zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowaniu leku Dorzolamid/Timolol STADA u niemowląt i dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach, w których stosowano produkt Dorzolamid/Timolol STADA, działanie leku u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów było podobne.

Stosowanie innych leków

Lek Dorzolamid/Timolol STADA może wpływać na sposób działania innych, stosowanych przez pacjenta leków, a także niektóre leki mogą wpływać na działanie tego leku, w tym inne krople do oczu, stosowane w leczeniu jaskry. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje lub zamierza przyjmować leki stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, leki stosowane w chorobach serca lub w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego lub leki stosowane w chorobach serca, takie jak leki blokuj ące kanał wapniowy, beta-blokery lub digoksyna,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w celu leczenia zaburzeń lub nierównego rytmu serca, takie jak chinidyna (stosowana również w leczeniu niektórych rodzajów malarii) lub digoksyna,

•    jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, zawierające beta-bloker,

•    jeśli pacjent stosuje inny inhibitor anhydrazy węglanowej, taki, jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób,

•    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, np. fluoksetyna i paroksetyna), stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne to również pewien typ leków, stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowych ruchów jelit,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki narkotyczne, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub stosuje duże dawki aspiryny. Chociaż brak jest danych, że dorzolamidu chlorowodorek wchodzi w interakcje z aspiryną, znane jest występowanie interakcji aspiryny z niektórymi innymi lekami podobnymi do chlorowodorku dorzolamidu, przyjmowanymi doustnie,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub wysokiego stężenia cukru we krwi,

•    jeśli pacj ent przyj muj e epinefrynę (adrenalinę).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku podczas ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA u kobiet w ciąży ciąży, chyba, że lekarz uzna, że jest to konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie wolno stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA podczas karmienia piersią Tymolol może przenikać do mleka matki,

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjenta karmi lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Dorzolamid/Timolol STADA może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać narzędzi lub maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Dorzolamid/Timolol STADA

Lek Dorzolamid/Timolol STADA zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu

•    Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Roztwór kropli do oczu leku Dorzolamid/Timolol STADA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali właściwe dawkowanie i czas trwania leczenia.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli pacjent stosuje inne krople do oczu razem z lekiem Dorzolamid/Timolol STADA, należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem leku Dorzolamid/Timolol STADA i innego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia się z lekarzem. Jeżeli pacjent musi przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać końcówką pojemnika do oka lub obszarów wokół oka. Może ona być zanieczyszczona bakteriami, co może spowodować zakażenie gałki ocznej, prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu pojemnika, należy unikać kontaktu końcówki pojemnika z jakąkolwiek powierzchnią.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania - nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Sposób użycia:

Zaleca się umycie rąk przed podaniem kropli do oczu.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występuj ąca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla, zgodnie z zaleceniem lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    Po zakropieniu kropli do oczu uciskać palcem kącik oka przy nosie przez 2 minuty.

Zapobiegnie to wchłonięciu dorzolamidu i tymololu do organizmu.

6.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli jest to wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 5.

7.    Natychmiast po użyciu nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Dorzolamid/Timolol STADA

Ważne jest, aby przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza. W razie podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub spowolnienie rytmu pracy serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA

Lek Dorzolamid/Timolol STADA należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie pominięcia dawki, należy zastosować ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu stosowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku, powinien najpierw porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dorzolamid/Timolol STADA w postaci roztworu kropli do oczu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Dorzolamid/Timolol STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy uczulenia, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub w przełykaniu.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli objawy niepokoją pacjenta. Nie wolno przerywać stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA bez porozumienia się z lekarzem.

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

Uczucie pieczenia i kłucia w oczach, zmiana odczuwania smaku Często

Zaczerwienienie oka i wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu) oraz podrażnienie powierzchni oka (oczu), obrzęk i (lub) podrażnienie oka lub wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku (nadżerki na rogówce), zmniejszenie wrażliwości rogówki (nieodczuwanie ciała obcego w oku i nieodczuwanie bólu), ból oka, suchość oczu, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie), nudności i zmęczenie.

Niezbyt często Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, niewyraźne widzenie, (niekiedy po przerwaniu podawania leku, stosowanego w celu rozszerzenia źrenic), wolna czynność serca, omdlenie, niestrawność i kamica nerkowa (często objawiaj ąca się rozdzieraj ącym, kurczowym bólem w dole pleców i (lub), pachwinie lub brzuchu).

Rzadko Toczeń rumieniowaty układowy (choroba immunologiczna, która może powodować zapalenie narządów wewnętrznych), uczucie mrowienia i drętwienia rąk lub stóp, trudności w zasypianiu, koszmary nocne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zmniejszenie popędu płciowego, udar mózgu, przej ściowa krótkowzroczność, ustępuj ąca po przerwaniu leczenia, gromadzenie się płynu pod siatkówką oka (odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym), opadanie powieki, podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia), zmniejszenie ciśnienia w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze, nieregularny rytm serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy i (lub) nieregularny rytm serca), zawał serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca której objawami są duszność oraz obrzęki stóp i nóg, spowodowane gromadzeniem się płynu), obrzęki (zatrzymanie płynów w ustroju), zmniejszony dopływ krwi do mózgu, obrzęk lub ochłodzenie dłoni i stóp oraz zmniejszony przepływ krwi w obrębie rąk i nóg, słabe krążenie krwi, powodujące drętwienie i zmianę zabarwienia palców dłoni i stóp (zespół Raynauda), kurcze mięśni nóg i (lub) ból nóg przy chodzeniu (tzw. chromanie), duszność, uczucie utraty tchu, katar lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub zaostrzenie łuszczycy, choroba Peyroniego (mogąca powodować skrzywienie prącia), uczucie osłabienia (zmęczenia), uogólnione reakcje alergiczne obejmujące obrzęki podskórne występujące w okolicy twarzy (obrzęk warg, oczu i jamy ustnej) oraz kończyn, który może powodować zwężenie dróg oddechowych i trudności w połykaniu i oddychaniu, , pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona, świąd, nagłe, ciężkie reakcje alergiczne zagrażaj ące życiu..

Podobnie jak inne leki podawane do oczu (leki okulistyczne podawane miejscowo), tymolol wchłania się do krwi. Mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jak obserwowane po podawaniu ogólnie działaj ących leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza, niż po zastosowaniu leku doustnie lub we wstrzyknięciu. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmuj ą objawy obserwowane w obrębie klasy beta-blokerów, stosowanych w leczeniu chorób oczu:

•    Niskie stężenie cukru we krwi.

•    Niewydolność serca

•    Ból brzucha, wymioty.

•    Ból mięśni niezwiązany z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.

•    Zaburzenia funkcji seksualnych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, szczególnie jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany (zaburzenia) widzenia podczas stosowania leku Dorzolamid/Timolol STADA po zabiegu okulistycznym.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DORZOLAMID/TIMOLOL STADA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dorzolamid/Timolol STADA po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz na kartoniku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leku Dorzolamid/Timolol STADA można używać w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Należy zatem wyrzucić butelkę po 4 tygodniach od jej pierwszego otwarcia, nawet, gdy pozostaje w niej pewna ilość roztworu. Aby o tym pamiętać, należy zapisać datę otwarcia na tekturowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dorzolamid/Timolol STADA

-    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (jako 22,6 mg dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (jako 6,83 mg tymololu maleinianu).

-    Inne składniki leku to mannitol (E 421), hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek (jako środek konserwujący), sodu cytrynian (E 331), sodu wodorotlenek (E 524) do ustalenia pH oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dorzolamid/Timolol STADA i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postać jałowego, przejrzystego, lekko lepkiego, bezbarwnego, wodnego roztworu kropli do oczu.

Lek Dorzolamid/Timolol STADA dostępny jest w białej, nieprzezroczystej butelce z polietylenu o średniej gęstości, ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza z polietylenu o małej gęstości oraz z zakrętką z polietylenu o dużej gęstości, zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym, zawierającej 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkość opakowań: 1 butelka po 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Wytwórca

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Grecja Famar S.A, Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, 174 56 Alimos, Grecja STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria Eurogenics N.V, Heizel Esplanade B22, 1020, Brussels, Belgia PharmaCoDane ApS., Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Dania

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania: Doticol 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops solution Austria:    Cosostad 20 + 5 mg/ml Augentropfen

Belgia:    Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml oogdruppels, oplossing

Luksemburg:    Dorzolamide/ timolol EG 20/ 5mg/ml collyre en solution

Niemcy:    Dorzo plus T STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Dania:    Costad

Hiszpania:    Dorzolamida/timolol STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución

Finlandia:    Glaukostad comp

Francja:    Dorzolamide/Timolol EG 20 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Irlandia:    Clonopt 20 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Włochy:    DORZOLAMIDE E TIMOLOLO EG 20 mg/ml + 5mg/ml collirio, soluzione

Holandia:    Dorzolamide/Timolol CF 20+5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Norwegia:    Doticol (20+5) mg/ml oyedraber, opplosning

Polska:    Dorzolamid/Timolol STADA

Szwecja:    Costad 20 mg/ml + 5 mg/ml, ogondroppar, losning

Data zatwierdzenia ulotki: 24.05.2012

7