+ iMeds.pl

Dotigen (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dotigen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Dotigen, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Dorzolamidum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dotigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dotigen

3.    Jak stosować lek Dotigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dotigen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOTIGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Dotigen stanowi połączenie dwóch leków: dorzolamidu i tymololu.

•    Dorzolamid należy do grupy leków, zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

•    Tymolol należy do grupy leków, zwanych „beta-blokerami”.

Lek Dotigen stosowany jest w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą w przypadku, gdy leczenie kroplami do oczu zawierającymi tylko beta-bloker jest niewystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOTIGEN

Kiedy nie stosować leku Dotigen

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników roztworu,

•    jeśli pacjent ma chorobę układu oddechowego, taką jak astma, występująca obecnie lub w przeszłości, lub pacjent choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc,

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia pH krwi (równowagi kwasowo-zasadowej),

•    jeśli u pacjenta występują pewne choroby serca, w tym niektóre zaburzenia rytmu serca, powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężką niewydolność serca.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którykolwiek z wymienionych stanów go dotyczy, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Dotigen.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dotigen

Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba serca, lekarz może zalecić kontrolowanie częstości rytmu serca i innych objawów choroby w trakcie stosowania leku Dotigen.

Należy powiedzieć lekarzowi o obecnych lub występujących w przeszłości zaburzeniach wątroby, o występującym osłabieniu mięśni lub rozpoznaniu miastenii.

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości astmę lub inne choroby płuc, dławicę Prinzmetala (bóle w klatce piersiowej podczas spoczynku), inne choroby serca (w tym niektóre zaburzenia rytmu serca, powodujące nieprawidłowo wolną czynność serca lub ciężką niewydolność serca), zaburzenia krążenia, niskie ciśnienie tętnicze, cukrzycę lub hipoglikemię (niskie stężenie cukru we krwi), choroby tarczycy oraz jakiekolwiek uczulenie na przyjmowane leki.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi zapalenie spojówek (zaczerwienienie i podrażnienie oka [oczu]), obrzęk gałki ocznej lub powiek, wysypka skórna lub uczucie swędzenia w oku lub wokół oka. Takie objawy mogą być wynikiem reakcji alergicznej lub być działaniem niepożądanym leku Dotigen (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Należy powiedzieć lekarzowi o zakażeniu lub urazie gałki ocznej, zabiegu chirurgicznym w obrębie oka, wystąpieniu innych reakcji lub o nasileniu objawów.

Jeśli pacjent nosi miękkie soczewki kontaktowe, ważne jest, aby usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem, ponieważ środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, może zmienić zabarwienie soczewek kontaktowych.

Przed zabiegiem chirurgicznym lub znieczuleniem (nawet u dentysty) należy poinformować lekarza lub dentystę o przyjmowaniu leku Dotigen, ponieważ zastosowanie środka znieczulającego może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowaniu leku Dotigen u niemowląt i dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach, w których stosowano produkt Dotigen, działanie leku u pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów było podobne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli którakolwiek z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego lub leki stosowane w chorobach serca, takie jak leki blokuj ące kanał wapniowy, beta-blokery lub digoksyna,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w celu leczenia zaburzeń lub nierównego rytmu serca, takie jak chinidyna lub digoksyna,

•    jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, zawierające beta-bloker,

•    jeśli pacjent stosuje inny inhibitor anhydrazy węglanowej, taki, jak acetazolamid. Leki takie mogą być przyjmowane doustnie, w postaci kropli do oczu lub w inny sposób,

•    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowane w leczeniu depresji lub innych chorób,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki parasympatykomimetyczne, przepisywane w celu ułatwienia oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne to również pewien typ leków, stosowanych czasami w celu przywrócenia prawidłowych ruchów jelit,

•    jeśli pacjent przyjmuje pochodne opioidowe, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich bólów lub stosuje duże dawki aspiryny. Chociaż brak jest danych, że dorzolamidu chlorowodorek wchodzi w interakcje z aspiryną, znane jest występowanie interakcji aspiryny z niektórymi innymi lekami podobnymi do dorzolamidu chlorowodorku, przyjmowanymi doustnie,

•    jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu cukrzycy lub wysokiego stężenia cukru we krwi,

•    jeśli pacjent przyjmuje epinefrynę (adrenalinę).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Dotigen podczas ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Dotigen.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Dotigen może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, takie jak pogorszenie ostrości widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, używać narzędzi lub maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ważne informacje dotyczące niektórych składników leku Dotigen

Lek Dotigen zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek.

•    Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienia oczu

•    Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOTIGEN

Lek Dotigen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali właściwe dawkowanie i czas trwania leczenia.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli pacjent stosuje inne krople do oczu razem z lekiem Dotigen, należy odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem leku Dotigen i innego leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez porozumienia się z lekarzem. Jeżeli pacjent musi przerwać leczenie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nie należy dotykać końcówką pojemnika do oka lub obszarów wokół oka. Może ona być zanieczyszczona bakteriami, co może spowodować zakażenie gałki ocznej, prowadzące do poważnego uszkodzenia oka, a nawet utraty wzroku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu pojemnika, należy unikać kontaktu końcówki pojemnika z jakąkolwiek powierzchnią.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania - nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Sposób użycia:

Zaleca się umycie rąk przed podaniem kropli do oczu.

Podanie kropli do oka może być łatwiejsze, jeśli czynność tę wykona się przed lustrem.

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na

szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a zakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć zakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla, zgodnie z zaleceniem lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI

5.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli jest to wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu nałożyć zakrętkę i zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Dotigen

Ważne jest, aby przestrzegać dawkowania zaleconego przez lekarza. W razie podania do oka zbyt wielu kropli lub połknięcia zawartości butelki, może wystąpić złe samopoczucie, na przykład zawroty głowy, trudności w oddychaniu lub spowolnienie rytmu pracy serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dotigen

Lek Dotigen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie pominięcia dawki, należy zastosować ją tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli zbliża się czas podania następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu stosowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dotigen

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku, powinien najpierw porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Dotigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Dotigen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy uczulenia, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub w przełykaniu.

Po zastosowaniu leku Dotigen mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

Uczucie pieczenia i kłucia w oczach, zmiana odczuwania smaku

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

Zaczerwienienie oka i wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu) oraz podrażnienie powierzchni oka (oczu), obrzęk i (lub) podrażnienie oka lub wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku (nadżerki na rogówce), zmniejszenie wrażliwości rogówki (nieodczuwanie ciała obcego w oku i nieodczuwanie bólu), ból oka, suchość oczu, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie), nudności i zmęczenie.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób):

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, niewyraźne widzenie, (niekiedy po przerwaniu podawania leku, stosowanego w celu rozszerzenia źrenic), wolna czynność serca, omdlenie, niestrawność i kamica nerkowa (często objawiająca się rozdzierającym, kurczowym bólem w dole pleców i (lub), pachwinie lub brzuchu).

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba immunologiczna, która może powodować zapalenie narządów wewnętrznych), uczucie mrowienia i drętwienia rąk lub stóp, trudności w zasypianiu, koszmary nocne, utrata pamięci, osłabienie mięśni, zmniejszenie popędu płciowego, udar mózgu, przej ściowa krótkowzroczność, ustępująca po przerwaniu leczenia, gromadzenie się płynu pod siatkówką oka (odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym), opadanie powieki, podwójne widzenie, tworzenie się strupów na powiekach, obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia), zmniejszenie ciśnienia w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie tętnicze, nieregularny rytm serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy i (lub) nieregularny rytm serca), zawał serca, zmniejszony dopływ krwi do mózgu, obrzęk lub ochłodzenie dłoni i stóp oraz zmniejszony przepływ krwi w obrębie rąk i nóg, kurcze mięśni nóg i (lub) ból nóg przy chodzeniu (tzw. chromanie), duszność, uczucie utraty tchu, katar lub uczucie zatkania nosa, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, łuszczyca lub zaostrzenie łuszczycy, choroba Peyroniego (mogąca powodować skrzywienie prącia), uczucie osłabienia (zmęczenia), reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwe wystąpienie obrzęku warg, oczu, jamy ustnej, rzadko świszczący oddech.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, szczególnie jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zmiany (zaburzenia) widzenia podczas stosowania leku Dotigen po zabiegu okulistycznym.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOTIGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Dotigen po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki oraz na kartoniku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leku Dotigen można używać w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Należy zatem wyrzucić butelkę po 4 tygodniach od jej pierwszego otwarcia, nawet, gdy pozostaje w niej pewna ilość roztworu. Aby o tym pamiętać, należy zapisać datę otwarcia na tekturowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Dotigen

-    Substancjami czynnymi leku są dorzolamid i tymolol. Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (jako 22,6 mg dorzolamidu chlorowodorku) i 5 mg tymololu (jako 6,83 mg tymololu maleinianu).

-    Inne składniki leku to mannitol (E 421), hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek, roztwór (jako środek konserwujący), sodu cytrynian (E 331), sodu wodorotlenek (E 524) do ustalenia pH oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Dotigen i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postać jałowego, przejrzystego, lekko lepkiego, bezbarwnego, wodnego roztworu kropli do oczu.

Lek Dotigen dostępny jest w białej, nieprzezroczystej butelce z polietylenu o średniej gęstości, ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza z polietylenu o małej gęstości oraz z zakrętką z polietylenu o dużej gęstości, zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym, zawierającej 5 ml roztworu kropli do oczu.

Wielkości opakowań: 1, 3 lub 6 butelek o pojemności 5 ml.

Podmiot Odpowiedzialny i Wytwórca

Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

6

Dotigen

Charakterystyka Dotigen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dotigen, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku) oraz 5 mg tymololu (w postaci tymololu maleinianu).

Substancja pomocnicza: każdy ml kropli do oczu zawiera 0,075 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, lekko lepki, bezbarwny, wodny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Dotigen wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, gdy monoterapia podawanym miejscowo lekiem beta-adrenolitycznym jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka wynosi jedną kroplę produktu Dotigen do chorego oka (oczu) (do worka spojówkowego) dwa razy na dobę.

Jeśli stosowany jest jednocześnie z innymi produktami leczniczymi podawanymi do oczu, przerwa pomiędzy podaniem kolejnych produktów powinna wynosić co najmniej 10 minut.

Stosowanie u dzieci:

Nie ustalono skuteczności stosowania produktu u dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 2 lat (Informacje dotyczące bezpieczeństwa u dzieci w wieku > 2 lat oraz w wieku < 6 lat, patrz punkt 5.1).

Pacjent powinien zostać poinformowany, że należy umyć ręce przed zastosowaniem produktu oraz że należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią lub okolicą oka.

W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Należy także poinformować pacjenta, że w przypadku nieprawidłowego postępowania, roztwory do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu powszechnie występującymi bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Stosowanie zanieczyszczonego roztworu może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, a w następstwie do utraty wzroku.

Należy poinformować pacjenta o prawidłowym postępowaniu z kroplami do oczu Dotigen.

Instrukcja stosowania

1.    Przed pierwszym użyciem produktu należy upewnić się, że pierścień gwarancyjny znajdujący się na szyjce butelki jest nieuszkodzony. W nieotwieranej butelce szczelina występująca pomiędzy butelką a nakrętką jest prawidłowa.

2.    Zdjąć nakrętkę butelki.

3.    Odchylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Należy odwrócić butelkę i nacisnąć, tak aby do oka dostała się jedna kropla. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA LUB POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia leku do drugiego oka, jeśli wskazane, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Natychmiast po użyciu nałożyć nakrętkę i zamknąć butelkę.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Dotigen jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    nadreaktywnością dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą aktualnie lub w wywiadzie oraz chorych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia, jawną niewydolnością krążenia, wstrząsem kardiogennym,

•    ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną,

•    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne, bądź którykolwiek składnik preparatu.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy/oddechowy

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych, stosowanych miejscowo, ten produkt leczniczy może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Wchodzący w skład produktu tymolol blokuje receptory beta-adrenergiczne. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym leków beta-adrenolitycznych mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym, w tym nasilenie dławicy Prinzmetala, nasilenie ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego i ośrodkowego oraz niedociśnienie tętnicze.

Z uwagi na zawartość maleinianu tymololu, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Dotigen należy uzyskać odpowiednią kontrolę niewydolności krążenia. Pacjentów z ciężkimi chorobami serca w wywiadzie należy monitorować pod kątem ewentualnych objawów niewydolności krążenia i zaburzeń częstości tętna.

Po podaniu maleinianu tymololu odnotowano działania niepożądane ze strony układu oddechowego i układu krążenia, w tym zgony z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową oraz rzadko zgony związane z niewydolnością krążenia.

Zaburzenie czynności wątroby

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Dotigen u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, z tego względu należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Układ odpornościowy i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, ten produkt może być wchłaniany do krążenia ogólnego. Dorzolamid jest sulfonamidem. Wobec tego te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów, mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane lub objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Podczas stosowania produktu leczniczego Dotigen obserwowano miejscowe działania niepożądane ze strony oczu, podobne do tych obserwowanych podczas stosowania kropli do oczu, zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W razie wystąpienia tego typu reakcji należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego Dotigen.

Podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych pacjenci, u których w wywiadzie występuje atopia lub ciężkie reakcje anafilaktyczne na wiele alergenów, mogą wykazywać większą nadwrażliwość na przypadkową, diagnostyczną lub terapeutyczną ekspozycję na alergeny. Pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznej.

Leczenie skojarzone

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania następujących produktów:

-    dorzolamid i doustne inhibitory anhydrazy węglanowej

-    leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, stosowane miejscowo

Przerwanie leczenia

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych, stosowanych ogólnie, jeśli istnieje konieczność zakończenia terapii tymololem w postaci roztworu kropli do oczu u chorych z chorobą wieńcową, lek należy odstawiać stopniowo.

Dodatkowe skutki zablokowania receptorów beta-adrenergicznych

Leczenie lekami blokuj ącymi receptory beta-adrenergiczne może maskować niektóre objawy hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą lub hipoglikemią.

Leczenie lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne może maskować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi może być przyczyną nasilenia objawów nadczynności tarczycy.

Leczenie lekami blokuj ącymi receptory beta-adrenergiczne może nasilić objawy miastenii.

Dodatkowe działanie inhibitorów anhydrazy węglanowej

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej wiązało się z występowaniem kamicy układu moczowego w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały kamienie nerkowe. Pomimo że w przypadku stosowania produktu Dotigen nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, niezbyt często opisywano występowanie kamicy nerkowej. Ponieważ Dotigen zawiera stosowany miejscowo inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie podawanie produktu leczniczego Dorzolamid/Timolol STADA wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania kamieni nerkowych.

Inne

Pacjenci z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, oprócz stosowania leków okulistycznych, zmniejszających ciśnienie śródgałkowe, wymagaj ą dodatkowo interwencji leczniczych. Nie badano stosowania produktu leczniczego Dotigen w tej grupie chorych.

Podczas stosowania dorzolamidu u pacjentów z istniejącymi, przewlekłymi uszkodzeniami rogówki i (lub) wewnątrzgałkowymi zabiegami okulistycznymi w wywiadzie opisywano obrzęk i nieodwracalną dekompensację rogówki. W tej grupie chorych dorzolamid może być stosowany miejscowo z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w oku.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciw jaskrze, u niektórych pacjentów, przedłużone podawanie maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu powoduje osłabienie reakcji na ten lek. Jednak w badaniach klinicznych z udziałem 164 pacjentów obserwowanych przynajmniej przez 3 lata nie stwierdzono znaczących różnic w wartości średniego ciśnienia śródgałkowego po uzyskaniu początkowej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Dotigen zawiera chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą. Może ona powodować podrażnienie oczu. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Stosowanie u dzieci.

Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji produktu Dotigen z innymi produktami leczniczymi.

W badaniach klinicznych, w których stosowano produkt Dotigen równocześnie z innymi, działającymi ogólne lekami, nie obserwowano interakcji z: inhibitorami konwertazy angiotensyny, blokerami kanału wapniowego, diuretykami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz z kwasem acetylosalicylowym i hormonami (np. estrogenami, insuliną, tyroksyną).

Jednak istnieje potencjalne niebezpieczeństwo występowania addycyjnego działania prowadzącego do obniżenia ciśnienia tętniczego i (lub) znacznej bradykardii w przypadku jednoczesnego stosowania roztworu maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu wraz z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami uwalniającymi aminy katecholowe lub blokującymi receptory beta-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, lekami opioidowymi i inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Dorzolamid, składnik produktu Dotigen, jest inhibitorem anhydrazy węglanowej, który pomimo stosowania miejscowego wchłania się do krążenia ogólnego. W badaniach klinicznych podawanie chlorowodorku dorzolamidu w postaci roztworu kropli do oczu nie wywoływało zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. Jednak, podczas doustnego stosowania inhibitorów anhydrazy węglanowej obserwowano takie zaburzenia, a w kilku przypadkach wystąpiły interakcje z innymi lekami (np. toksyczność związana ze stosowaniem salicylanów w wysokich dawkach). Dlatego, zalecaj ąc produkt Dotigen, należy brać pod uwagę takie potencjalne interakcje.

Pomimo, że produkt Dotigen podawany w monoterapii wywiera niewielki wpływ lub nie wywiera wpływu na szerokość źrenic, rzadko opisywano ich rozszerzenie w przypadku jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu i adrenalinę.

Leki beta-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemiczne leków przeciwcukrzycowych.

Doustnie podawane leki blokuj ące receptory beta adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego, obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu leczniczego Dotigen nie należy stosować w czasie ciąży.

Dorzolamid

Brak jest odpowiednich badań klinicznych, dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamid powodował działanie teratogenne u płodów (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Kontrolowane badania epidemiologiczne z zastosowaniem leków beta-adrenolitycznych, podawanych ogólnie, nie wykazały działania teratogennego, jednak zaobserwowano pewien wpływ farmakologiczny, objawiający się między innymi bradykardią u płodów czy noworodków. Jeśli produkt Dotigen stosowany jest przed porodem, należy uważnie obserwować noworodki przez kilka pierwszych dni życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U potomstwa karmiących samic szczurów, otrzymujących dorzolamid, obserwowano zmniejszone przybieranie na wadze. Tymolol przenika do mleka ludzkiego. Produktu leczniczego Dotigen nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Możliwe działania niepożądane, takie jak nieostre widzenie, mogą upośledzać u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i (lub) obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie obserwowano żadnych działań niepożądanych, specyficznych dla produktu zawierającego dorzolamid z tymololem; ograniczały się one do obserwowanych uprzednio podczas stosowania chlorowodorku dorzolamidu i (lub) maleinianu tymololu. Ogólnie, często występujące działania niepożądane były łagodne i nie wymagały odstawienia leku

W badaniach klinicznych dorzolamid z tymololem stosowano u 1035 pacjentów. Leczenie przerwano u około 2,4% pacjentów, z uwagi na występowanie miejscowych działań niepożądanych ze strony oczu. U około 1,2% osób terapię przerwano z uwagi na występowanie objawów miejscowych, sugerujących alergię lub nadwrażliwość (takich jak zapalenie powiek i spojówek).

W badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu produktu zawierającego dorzolamid z tymololem do obrotu opisano następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem dorzolamidu i tymololu lub tylko jednej z tych substancji czynnych.

[Bardzo często (>1/10), Często (>1/100, <1/10), Niezbyt często (>1/1000, <1/100), Rzadko (>1/10000 <1/1000), Bardzo rzadko (>1/10000) i nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne:

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: ból głowy*

Rzadko: zawroty głowy*, parestezje*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: ból głowy *

Niezbyt często: zawroty głowy*, depresja*

Rzadko: bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci, parestezje*, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zmniejszenie popędu płciowego*, epizod naczyniowo-mózgowy*

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: uczucie pieczenia i szczypania

Często: nastrzyknięcie spojówkowe, zaburzenie ostrości widzenia, nadżerka rogówki, uczucie swędzenia w oku, łzawienie

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: zapalenie powiek*, podrażnienie powiek*

Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko: podrażnienie, w tym zaczerwienienie*, ból*, tworzenie się strupów na powiekach*, przejściowa krótkowzroczność (ustępująca po odstawieniu leku), obrzęk rogówki*, obniżone ciśnienie wewnątrzgałkowe*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Często: objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia gałki ocznej, w tym zapalenie powiek*, zapalenie rogówki*, zmniejszona wrażliwość rogówki oraz suchość gałki ocznej*

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę)*

Rzadko: opadanie powieki, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*

Zaburzenia ucha i błędnika:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: szum w uszach*

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: bradykardia*, omdlenie*

Rzadko: niedociśnienie tętnicze*, ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęki*, zaburzenia rytmu serca*, zastoinowa niewydolność serca*, blok serca*, zatrzymanie czynności serca*, niedokrwienie mózgu, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Często: zapalenie zatok

Rzadko: duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: krwawienie z nosa*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: duszność*

Rzadko: skurcz oskrzeli (głównie u osób z wcześniej występującą chorobą przebiegającą ze skurczem oskrzeli)*, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Bardzo często: zmiana odczuwania smaku

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: nudności*

Rzadko: podrażnienie gardła, suchość w ustach*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: nudności*, dyspepsja*

Rzadko: biegunka, suchość w ustach*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Rzadko: wysypka *

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: toczeń rumieniowaty układowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Niezbyt często: kamica moczowa

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Rzadko: choroba Peyroniego*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Roztwór do oczu dorzolamidu/tymololu:

Rzadko: objawy systemowej reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, anafilaksja, rzadko skurcz oskrzeli

Roztwór do oczu chlorowodorku dorzolamidu:

Często: astenia/zmęczenie*

Roztwór do oczu maleinianu tymololu:

Niezbyt często: astenia/zmęczenie*

*Te działania niepożądane obserwowano także przy stosowaniu roztworu do oczu dorzolamidu/tymololu po wprowadzeniu na rynek.

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych stosowanie roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem nie wiązało się z istotnymi klinicznie zaburzeniami elektrolitowymi.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest danych dotyczących przypadkowego lub umyślnego połknięcia roztworu kropli do oczu dorzolamidu z tymololem.

Opisywano przypadki nieumyślnego przedawkowania kropli do oczu zawierających maleinian tymololu prowadzące do wystąpienia objawów ogólnoustrojowych podobnych do obserwowanych po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne działających ogólnie, takich jak: bóle i zawroty głowy, spłycenie oddechu, zwolnienie czynności serca, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Najbardziej prawdopodobne objawy przedmiotowe i podmiotowe, których można oczekiwać po przedawkowaniu dorzolamidu to: zaburzenia elektrolitowe, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Istnieje ograniczona ilość informacji dotyczących skutków przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi. Opisywano występowanie następujących objawów: po doustnym przyjęciu kropli - senność; po podaniu miejscowym: nudności, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu i dysfagia.

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Konieczne jest kontrolowanie stężenia elektrolitów (zwłaszcza potasu) w surowicy oraz pomiary pH krwi. Badania wykazały, że trudno jest usunąć tymolol z organizmu za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenicę, beta-adrenolityki, tymolol, połączenia.

Kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA zawiera dwa składniki: dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian. Oba te składniki obniżaj ą podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, lecz różnią się mechanizmami działania.

Dorzolamidu chlorowodorek jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy w ęglanowej II. Hamowanie anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza wydzielanie cieczy wodnistej, prawdopodobnie poprzez zwolnienie szybkości powstawania jonów wodorowęglanowych z następowym ograniczeniem transportu sodu i płynu. Tymololu maleinian jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem. Nie ustalono jeszcze dokładnego mechanizmu obniżania ciśnienia wewnątrzgałkowego przez tymololu maleinian, chociaż badania z zastosowaniem fluoresceiny oraz badania tonograficzne wskazuj ą, że główne działanie może wiązać się z ograniczeniem wytwarzania cieczy wodnistej. Jednak w niektórych badaniach obserwowano również nieznaczne ułatwienie odpływu cieczy. Połączone działanie obu tych substancji powoduje dodatkowe obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z każdym ze składników podawanych osobno.

Po podaniu miejscowym produkt Dorzolamid/Timolol STADA obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, związane lub niezwiązane z jaskrą. Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia typowego dla jaskry.

Produkt Dorzolamid/Timolol STADA obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując działań niepożądanych towarzyszących przyjmowaniu miotyków, takich jak ślepota nocna, skurcz akomodacyjny i zwężenie źrenicy.

Działania farmakodynamiczne

Działanie kliniczne:

Osoby dorosłe

Przeprowadzono badania kliniczne trwające do 15 miesięcy w celu porównania działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol, podawanego dwa razy na

dobę (rano i wieczorem) względem 0,5% tymololu i 2,0% dorzolamidu, podawanymi oddzielnie lub w skojarzeniu u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których leczenie skojarzone uznano w tych badaniach za właściwe. Byli to zarówno pacjenci nieleczeni, jak i osoby, u których nie uzyskano właściwej kontroli podczas monoterapii tymololem. Przed włączeniem do badania, większość pacjentów leczono miejscowo beta-adrenolitykiem w monoterapii. W analizie połączonych wyników badań, działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę było większe, niż stosowanego w monoterapii 2% dorzolamidu trzy razy na dobę lub 0,5% tymololu stosowanego dwa razy na dobę. Działanie obniżaj ące ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę, było takie samo, jak podczas leczenia skojarzonego dorzolamidem stosowanym dwa razy na dobę i tymololem stosowanym dwa razy na dobę. Wykazano działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe produktu zawierającego dorzolamid i tymolol stosowanego dwa razy na dobę przy pomiarach o różnych porach dnia i działanie to utrzymywało się w trakcie długotrwałego stosowania.

Dzieci

Przeprowadzono trzymiesięczne badanie z grupą kontrolną, którego głównym celem było udokumentowanie bezpieczeństwa 2% roztworu do oczu dorzolamidu chlorowodorku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. W badaniu tym 30 dzieci w wieku poniżej 6 lat i w wieku 2 lat lub powyżej, z niewłaściwą kontrolą ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymało w fazie otwartej badania produkt zawieraj ący dorzolamid i tymolol. Nie ustalono skuteczności u tych dzieci. W tej małej grupie pacjentów, produkt zawieraj ący dorzolamid i tymolol podawany dwa razy dziennie był ogólnie dobrze tolerowany, przy czym 19 pacjentów stosowało lek przez cały okres badania, a u 11 pacjentów lek odstawiono ze względu na zabieg chirurgiczny, zmianę leku lub inne przyczyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorzolamidu chlorowodorek:

Inaczej, niż w przypadku doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podawanie dorzolamidu chlorowodorku pozwala na bezpośrednie działanie leku w oku przy znacznie mniejszych dawkach, a zatem przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych skutkowało to obniżeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub bez zmian stężenia elektrolitów charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po podaniu miejscowym, dorzolamid wchłania się do krążenia ogólnego. W celu oceny możliwości ogólnoustrojowego hamowania anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, zmierzono stężenia leku i jego metabolitu w erytrocytach i osoczu oraz zahamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Dorzolamid ulega kumulacji w czerwonych krwinkach w trakcie przewlekłego stosowania w wyniku wybiórczego wiązania się z anhydrazą węglanową II, podczas gdy w osoczu utrzymuje się bardzo małe stężenie wolnego leku. Lek macierzysty posiada jeden metabolit N-dezetylowy, który wykazuje słabsze od leku macierzystego działanie hamujące anhydrazę węglanową II oraz jest inhibitorem mniej aktywnego izoenzymu anhydrazy węglanowej I. Metabolit także ulega kumulacji w erytrocytach, gdzie wiąże się przede wszystkim z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (w około 33%). Dorzolamid wydalany jest głównie w postaci niezmienionej z moczem; z moczem również wydalany jest jego metabolit. Po zakończeniu leczenia wypłukanie dorzolamidu z erytrocytów zachodzi w sposób nieliniowy, co skutkuje na początku nagłym zmniejszeniem stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji, z okresem półtrwania około 4 miesięcy.

Przy doustnym podawaniu dorzolamidu w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym stosowaniu miejscowym do oka, stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym w osoczu praktycznie nie było wolnego leku ani jego metabolitu; hamowanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze, niż założono, że jest to konieczne dla farmakologicznego wpływu na czynność nerek lub oddychanie. Podobne parametry farmakokinetyczne obserwowano po przewlekłym miejscowym podawaniu chlorowodorku dorzolamidu. Jednak u niektórych osób w podeszłym wieku z upośledzeniem czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 mililitrów/min) stężenie metabolitu w erytrocytach było większe, lecz nie wiązały się z tym szczególne różnice w hamowaniu anhydrazy węglanowej lub istotne klinicznie działania niepożądane.

Tymololu maleinian:

W badaniu oceniającym stężenie leku w osoczu u sześciu osób, określono ekspozycję ogólnoustrojową na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu do oczu maleinianu tymololu dwa razy na dobę. Średnie szczytowe stężenie w osoczu po dawce porannej wynosiło 0,46 ng/ml, a po dawce popołudniowej 0,35 ng/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do narządu wzroku oraz bezpieczeństwa ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze określony.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego.

Ponadto nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych ze strony oka u zwierząt, którym miejscowo podawano roztwór do oczu dorzolamidu chlorowodorku i tymololu maleinianu lub dorzolamidu chlorowodorek i tymololu maleinian w skojarzeniu. Badania in vitro i in vivo każdego ze składników nie wykazały działań mutagennych. Nie oczekuje się zatem żadnego istotnego ryzyka dla bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu terapeutycznych dawek produktu Dotigen.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian (E 331)

Sodu wodorotlenek (E 524) (do ustalenia pH)

Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Po pierwszym otwarciu: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Biała, nieprzezroczysta butelka z polietylenu średniej gęstości, ze szczelnie zamkniętą końcówką kroplomierza LDPE oraz zakrętką HDPE, zabezpieczoną pierścieniem gwarancyjnym, umieszczona w tekturowym pudełku.

Produkt Dotigen jest dostępny w następujących opakowaniach: 1, 3 lub 6 butelek po 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Dotigen