+ iMeds.pl

Dotiteva (20 mg + 5 mg)/mlUlotka Dotiteva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Dotiteva, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamid + Tymolol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dotiteva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dotiteva

3.    Jak stosować lek Dotiteva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dotiteva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK DOTITEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dotiteva zawiera dwie substancje czynne: dorzolamid i tymolol.

Dorzolamid należy do grupy leków zwanych „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

Tymolol należy do grupy leków zwanych „beta-adrenolitykami”. Obie substancje czynne obniżają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej, działając jednak w różny sposób.

Dotiteva jest przepisywana przez lekarza w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia w oku w leczeniu jaskry, gdy krople do oczu zawierające tylko beta-adrenolityk są niewystarczające.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOTITEVA

Kiedy nie stosować leku Dotiteva, krople do oczu, roztwór:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek dorzolamidu, maleinian tymololu, beta-adrenolityki lub na którykolwiek z innych składników leku (patrz punkt 6. Zawartość opakowania i inne informacje)

•    Jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości choroby układu oddechowego, takie jak astma, ciężkie przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub długo utrzymujący się kaszel)

•    Jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowo wolna czynność serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca)

•    Jeśli u pacjenta występują poważne problemy z nerkami lub występowała u niego w przeszłości kamica nerkowa.

•    Jeśli u pacjenta występuje nadmierna kwasowość krwi spowodowana gromadzeniem się chlorków we krwi (kwasica hiperchloremiczna)

W przypadku wątpliwości odnośnie stosowania leku Dotiteva należy skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o jakimkolwiek schorzeniu lub schorzeniu oka występującym obecnie lub w przeszłości, zwłaszcza o:

•    chorobie niedokrwiennej serca (objawy to ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolności serca, niskim ciśnieniu krwi

•    zaburzeniach rytmu serca, takich jak spowolnienie akcji serca

•    problemach z oddychaniem, astmie lub przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (choroba płuc, która może powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu i/lub długotrwały kaszel)

•    chorobie naczyń obwodowych (takiej jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

•    cukrzycy, ponieważ tymolol może maskować objawy niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii)

•    nadmiernej aktywności tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy tego schorzenia

Należy również poinformować lekarza o alergii lub reakcjach alergicznych, w tym o wysypce na skórze, obrzęku twarzy, warg, języka i/lub krtani, który może powodować trudności w oddychaniu i połykaniu.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma osłabienie mięśni lub gdy zdiagnozowano u niego miastenię.

Przed planowaną operacją pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dotiteva, ponieważ tymolol może zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas znieczulenia.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek podrażnienia oka lub innego schorzenia oka takiego jak zaczerwienienie lub obrzęk powiek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent podejrzewa, że lek Dotiteva wywołuje reakcję alergiczną lub nadwrażliwość (np. wysypkę skórną, zaczerwienienie lub swędzenie oka) należy zaprzestać stosowania i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.

Należy powiadomić lekarza o wystąpieniu zakażenia oka, urazie gałki ocznej , operacjach chirurgicznych oczu oraz o wszelkich innych reakcjach lub zaostrzeniu objawów.

Mimo, że lek Dotiteva jest podawany do oka, może działać na cały organizm.

Pacjenci noszący miękkie soczewki kontaktowe powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku”).

Dzieci i młodzież

Doświadczenie ze stosowaniem leku u niemowląt i u dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Badania z lekiem Dotiteva wykazały podobne działanie leku na pacjentów w podeszłym wieku i młodszych pacjentów.

Stosowanie leku u _pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Należy poinformować lekarza o chorobach wątroby występujących obecnie lub w przeszłości.

Lek Dotiteva a inne leki

Dotiteva może wpływać na działanie innych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie leku Dotiteva, w tym krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować leki obniżające ciśnienie krwi, leki nasercowe lub leki stosowane w leczeniu cukrzycy. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości innych leków, z uwzględnieniem innych kropli do oczu oraz leków dostępnych bez recepty. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów:

•    przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia krwi lub leki stosowane w leczeniu niektórych chorób serca, np. leki blokujące kanał wapniowy, leki beta-adrenolityczne lub digoksyna

•    przyjmujących leki stosowane w leczeniu zaburzonego lub nieregularnego rytmu serca takie jak leki blokujące kanał wapniowy, leki beta-adrenolityczne, chinidyna (która może być stosowana w leczeniu niektórych rodzajów malarii) lub digoksyna

•    stosujących inne krople do oczu zawierające beta-adrenolityk

•    przyjmujących inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid

•    przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO), które są stosowane w leczeniu depresji

•    przyjmujących leki parasympatykomimetyczne, które mogły zostać przepisane w celu ułatwienia oddawania moczu. Leki parasympatykomimetyczne są także czasami stosowane w celu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit

•    przyjmujących leki opioidowe, takie jak morfina, stosowane w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu

•    przyjmujących leki przeciwcukrzycowe

•    przyjmujących leki stosowane w leczeniu depresji takie jak fluoksetyna lub paroksetyna Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Leku Dotiteva nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne. Pacjentki, które są w ciąży lub planują ciążę powinny poinformować o tym fakcie lekarza.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Dotiteva jeśli pacjentka karmi piersią. Tymolol może przenikać do mleka kobiecego. Pacjentki, które karmią piersią lub zamierzają karmić piersią powinny poinformować o tym fakcie lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Niektóre potencjalne działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do chwili odzyskania dobrego samopoczucia i wyraźnego widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dotiteva

Lek ten zawiera środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy pamiętać, aby przed zakropleniem leku zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Lekarz przekaże pacjentowi wyczerpujące informacje na ten temat. Chlorek benzalkoniowy odbarwia miękkie soczewki kontaktowe.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DOTITEVA

Należy zawsze stosować lek ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować

się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustala właściwą dawkę i czas trwania leczenia.

Zazwyczaj stosuje się jedną kroplę do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Podczas stosowania leku jednocześnie z innymi kroplami do oczu, należy zachowywać co najmniej 10 minut przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Nie wolno dopuścić, aby końcówka zakraplacza dotknęła oka lub okolic oka. Krople do oczu mogą ulec zanieczyszczeniu bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka prowadzące do poważnych uszkodzeń oka, a nawet do utraty wzroku. Aby uniknąć ewentualnego skażenia pojemnika, należy myć ręce przed użyciem leku oraz nie należy dopuszczać do kontaktu końcówki zakraplacza z jakąkolwiek powierzchnią.

W przypadku podejrzenia, że roztwór może być skażony lub w razie wystąpienia infekcji oka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem odnośnie dalszego stosowania tej butelki leku.

Instrukcje stosowania

Zakroplenie leku do oka można sobie ułatwić stając przed lustrem.

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Aby otworzyć buteleczkę należy odkręcić nakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4. Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć po obu bokach, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Zakręcić nakrętkę, tak aby szczelnie stykała się z buteleczką.

7.    Końcówka kroplomierza zaprojektowana jest do odmierzania kropli określonej wielkości. Dlatego też, nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Po zastosowaniu leku Dotiteva należy uciskać palcem kącik oka w okolicy nosa (jak na zdjęciu poniżej) przez dwie minuty. Pomaga to uniknąć dostania się tymololu do całego organizmu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dotiteva

W przypadku zakroplenia większej liczby kropli do oka lub połknięcia zawartości opakowania, mogą wystąpić między innymi następujące objawy: zawroty głowy, trudności z oddychaniem lub ból głowy, odczuwalne spowolnienie akcji serca, mdłości lub zmęczenie. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Dotiteva

Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jednakże, jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę i powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy zakraplać podwójnej dawki leku w celu zrekompensowania pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dotiteva

Przed przerwaniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy nigdy nagle przerywać stosowania leku ponieważ może to nasilić pewne objawy, zwłaszcza jeżeli pacjent ma chorobę wieńcową lub nadczynność tarczycy.

Pacjenci, którzy mają pytania dotyczące stosowania leku powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli wystąpią, pacjent powinien pozostawać pod kontrolą lekarza.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są poważne. Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać stosowania leku Dotiteva bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku Dotiteva i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu na rynek odnotowano wymienione poniżej działania niepożądane leku Dotiteva lub jednego z jego składników.

Działania niepożądane występujące bardzo często (dotyczące więcej niż 1 pacjenta na 10)

Uczucie pieczenia i kłucia oczu, nietypowy smak.

Działania niepożądane występujące często (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 100)

Zaczerwienienie gałek ocznych i skóry wokół oka (oczu), łzawienie lub swędzenie oka (oczu), owrzodzenie rogówki (uszkodzenie zewnętrznej warstwy gałki ocznej), obrzęk i (lub) podrażnienie gałek ocznych i skóry wokół oka (oczu), uczucie ciała obcego w oku, zmniejszona wrażliwość rogówki (brak odczuwania ciała obcego w oku oraz brak odczuwania bólu), ból oka, suchość oczu, niewyraźne widzenie, ból głowy, zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności nosa), mdłości (nudności), osłabienie/zmęczenie, uczucie znużenia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 1000)

Zawroty głowy, depresja, zapalenie tęczówki, zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach z powodu odstawienia leków zwężających źrenicę), zwolnienie akcji serca, omdlenia, trudności w oddychaniu (duszności), niestrawność oraz kamienie nerkowe (często objawiające się rozdzierającym, paraliżującym bólem dolnego odcinka pleców i (lub) boku, pachwin lub brzucha.

Działania niepożądane występujące rzadko (dotyczące 1 do 10 pacjentów na 10 000)

Toczeń rumieniowaty układowy (choroba immunologiczna mogąca spowodować zapalenie organów wewnętrznych), mrowienie lub drętwienie dłoni albo stóp, trudności w zasypianiu, koszmary senne, utrata pamięci, nasilenie objawów miastenii (choroba mięśni), zmniejszony popęd płciowy, udar mózgu, przemijająca krótkowzroczność, która może ustąpić po odstawieniu leku, oderwanie warstwy oka znajdującej się poniżej siatkówki zawierającej naczynia krwionośne po chirurgicznym zabiegu filtracyjnym, co może powodować zaburzenia widzenia, opadanie górnych powiek, (przez co oczy mogą być w połowie zamknięte), podwójne widzenie, sklejanie powiek, obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia), niskie ciśnienie w oku, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie krwi, zmiany w rytmie i szybkości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca powodująca duszność i obrzęk stóp i nóg spowodowany gromadzeniem się płynu w organizmie), obrzęki (gromadzenie się płynu w organizmie), niedokrwienie mózgu (zmniejszenie dopływu krwi do mózgu), ból w klatce piersiowej, kołatanie serca (szybszy i/lub nieregularny rytm serca), zawał serca, objaw Raynauda, obrzęk dłoni i stóp lub zimne dłonie i stopy oraz osłabienie krążenia w rękach i nogach, skurcze mięśni nóg i (lub) bóle nóg podczas chodzenia (chromanie), duszność, uczucie utraty tchu, katar lub zatkany nos, krwawienia z nosa, zwężenie dróg oddechowych w płucach powodujące trudności w oddychaniu, kaszel, podrażnienie gardła, suchość jamy ustnej, biegunka, kontaktowe zapalenie skóry, wypadanie włosów, wysypka skórna o białym srebrzystym wyglądzie (wysypka łuszczycopodobna), choroba Peyroniego (w przebiegu której może dojść do skrzywienia penisa), reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach możliwy też obrzęk warg, obrzęki powiek i jamy ustnej, świszczący oddech lub ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka).

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych do oczu, tymolol wchłania się do krwi. Może to spowodować działania niepożądane takie jak przy dożylnym i (lub) doustnym przyjmowaniu beta adrenolityków. Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w przypadku leków podawanych np. doustnie lub we wstrzyknięciach. Wymienione działania niepożądane zawierają również reakcje występujące przy stosowaniu beta-adrenolityków w leczeniu oczu.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Niski poziom glukozy we krwi, niewydolność serca, rodzaj zaburzeń rytmu serca, ból brzucha, wymioty, bóle mięśni nie spowodowane aktywnością fizyczną, zaburzenia seksualne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i na opakowaniu tekturowym po: „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

•    Nie chłodzić ani nie zamrażać.

•    Nie przelewać leku Dotiteva do innego pojemnika - może to prowadzić do pomyłki lub lek może zostać zanieczyszczony.

•    Lek Dotiteva może być używany przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Po upływie tego czasu należy wyrzucić pozostały roztwór.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dotiteva

•    Substancje czynne leku to dorzolamid i tymolol. Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci dorzolamidu chlorowodorku (22,26 mg) i 5 mg tymololu w postaci tymololu maleinianu (6,83 mg).

•    Pozostałe składniki leku to hydroksyetyloceluloza, mannitol, sodu cytrynian dwuwodny, sodu wodorotlenek (dla uzyskania właściwego pH) i woda do wstrzykiwań. Chlorek benzalkoniowy (0,075 mg/ml) dodawany jest jako środek konserwujący.

Jak wygląda lek Dotiteva i co zawiera opakowanie

•    Klarowny, przejrzysty, lepki roztwór, nie zawierający widocznych cząsteczek o pH od 5,2 do 5,7 i osmolalności 242-323 mOsm/kg dostępny w białych butelkach z białym zakraplaczem i żółtą nakrętką HDPE z zabezpieczeniem przed manipulacją (‘tamper proof).

•    Każda butelka zawiera 5 ml roztworu. Dostępne są opakowania 1 x 5ml, 2 x 5ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa

Wytwórca:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia IVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Ostravská 29, c.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Czech Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Germany Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

Dotiteva

Charakterystyka Dotiteva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dotiteva, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku dorzolamidu (22,26 mg) oraz 5 mg tymololu w postaci maleinianu tymololu (6,83 mg).

Substancje pomocnicze

Każdy mililitr zawiera 0,075 mg chlorku benzalkoniowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Bezbarwny, klarowny, lepki roztwór nie zawierający widocznych cząsteczek o pH od 5,2 do 5,7 i osmolalności 242-323 mOsm/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy wskazany jest w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub jaskrą w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, u których monoterapia beta-adrenolitykiem podawanym miejscowo nie jest wystarczająco skuteczna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dotiteva dawkuje się po jednej kropli podanej do worka spojówkowego chorego oka (lub oczu) dwa razy na dobę.

Jeśli pacjent stosuje również inny miejscowo działający lek okulistyczny, pomiędzy jego podaniem a zakropleniem produktu Dotiteva należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę.

Pacjenci powinni zostać pouczeni o konieczności umycia rąk przed aplikacją leku oraz zastosowaniu leku w taki sposób, aby uniknąć kontaktu końcówki zakraplacza z okiem lub okolicą oka. Pacjenci powinni zostać poinformowani, że niewłaściwie stosowane roztwory do oczu mogą zostać zakażone bakteriami wywołującymi infekcje oka. Konsekwencją zastosowania zakażonego roztworu może być poważne uszkodzenie oka, które może prowadzić do utraty wzroku.

Instrukcja użytkowania

1.    Przed użyciem leku po raz pierwszy, należy upewnić się, że zabezpieczenie przed otwarciem opakowania jest nienaruszone.

2.    Aby otworzyć buteleczkę należy odkręcić nakrętkę.

3.    Odchylić głowę do tyłu i odciągnąć lekko dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką a gałką oczną.

4.    Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć z obu stron, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka, zgodnie z zaleceniami lekarza. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA OKA ANI POWIEKI.

5.    W celu zakroplenia do drugiego oka, jeżeli jest to zgodne z zaleceniami lekarza, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.

6.    Zakręcić nakrętkę, tak, aby szczelnie stykała się z buteleczką.

7.    Końcówka kroplomierza zaprojektowana jest do odmierzania kropli określonej wielkości. Dlatego też, nie należy powiększać otworu w końcówce kroplomierza.

Wchłanianie substancji czynnej do organizmu można ograniczyć, uciskając ujście przewodu nosowo-łzowego lub zamykając oczy na 2 minuty. Taki zabieg może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz nasilenia miejscowego działania produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Skuteczność leku u dzieci nie została potwierdzona.

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci w wieku poniżej dwóch lat nie zostało potwierdzone. (Informacje na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku > 2 i < 6 lat, patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z:

•    nadwrażliwością na jedną lub obie substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

•    reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie lub ciężką przewlekłą chorobą obturacyjną płuc

•    bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia nie kontrolowanym przy użyciu rozrusznika, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym

•    ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasicą hiperchloremiczną.

Powyższe przeciwwskazania wynikają z przeciwwskazań dotyczących stosowania każdej z substancji czynnych wchodzących w skład produktu i nie są charakterystyczne dla produktu złożonego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje ze strony układu sercowo-naczyniowego i oddechowego

Jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, substancje czynne zostają wchłonięte do krążenia ogólnego. Z uwagi na zawarty w tym produkcie leczniczym tymolol o działaniu beta-adrenolitycznym, istnieje możliwość wystąpienia takich samych sercowo-naczyniowych, pulmonologicznych i innych działań niepożądanych produktu leczniczego, jakie obserwuje się po podaniu ogólnym leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oka jest mniejsza niż po podaniu ogólnym. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania produktu leczniczego do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala i niewydolnością serca) oraz hipotensją należy przeprowadzić krytyczną ocenę leczenia beta-adrenolitykami i rozważyć zastosowanie innych substancji czynnych. Pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego należy obserwować pod kątem występowania objawów wskazujących na pogorszenie tych schorzeń oraz działań niepożądanych.

Ze względu na niekorzystny wpływ na czas przewodzenia impulsów elektrycznych, beta-adrenolityki powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (tj. z ciężką postacią choroby Raynauda lub z zespołem Raynauda).

Choroby układu oddechowego

Po podaniu niektórych leków okulistycznych o działaniu beta-adrenolitycznym zgłaszano występowanie reakcji ze strony układu oddechowego, w tym zgonów spowodowanych skurczem oskrzeli u pacjentów z astmą.

Lek Dotiteva należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla pacjenta.

Niewydolność wątroby

Nie badano zastosowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u pacjentów z niewydolnością wątroby, stąd zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.

Reakcje immunologiczne i nadwrażliwość

Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych stosowanych miejscowo, substancje czynne mogą być wchłonięte do krążenia ogólnego. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, która jest również obecna w sulfonamidach. Wobec tego, te same działania niepożądane, które występują po podaniu ogólnym sulfonamidów mogą wystąpić po zastosowaniu miejscowym. W przypadku stwierdzenia ciężkich działań niepożądanych lub objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Po zastosowaniu preparatu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol obserwowano miejscowe działania niepożądane dotyczące oczu, zbliżone do działań występujących w przypadku stosowania kropli do oczu zawierających chlorowodorek dorzolamidu. W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy rozważyć odstawienie leku Dotiteva.

Reakcje anafilaktyczne

W trakcie leczenia beta-adrenolitykami, pacjenci z chorobą atopową lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać nasiloną reakcję na ponowne zetknięcie z tymi alergenami i mogą nie reagować na dawki adrenaliny (epinefryny) zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Jednoczesne _przyjmowanie innych leków

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie dwóch leków beta-adrenolitycznych o działaniu miejscowym (patrz punkt 4.5).

Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działania wynikające ze stosowania leków beta-adrenolitycznych mogą być nasilone, gdy tymolol jest podawany u pacjentów już przyjmujących leki beta-adrenolityczne działające ogólnie. Należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie u tych pacjentów.

Odstawianie leku

Podobnie jak w przypadku leków beta-adrenolitycznych działających ogólnie, w razie konieczności zaprzestania podawania tymololu u pacjentów z chorobą wieńcową, lek należy odstawiać stopniowo.

Inne skutki blokowania receptorów beta-adrenergicznych

Hipoglikemia/cukrzyca

Należy zachować ostrożność podczas leczenia beta-adrenolitykami, ponieważ mogą one maskować niektóre przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii u pacjentów z nieustabilizowaną cukrzycą lub hipoglikemią.

Beta-adrenolityki mogą maskować niektóre objawy nadczynności tarczycy. Nagłe odstawienie leku beta-adrenolitycznego może spowodować zaostrzenie objawów nadczynności tarczycy.

Przyjmowanie leków beta-adrenolitycznych może powodować nasilenie objawów miastenii.

Znieczulenie chirurgiczne

Leki okulistyczne o działaniu beta-adrenolitycznym mogą hamować ogólnoustrojowy efekt pobudzenia receptorów beta-adrenergicznych przez takie leki, jak np. adrenalina. Jeśli pacjent stosuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Inne skutki hamowania anhydrazy węglanowej

Leczenie oparte na przyjmowanych doustnie inhibitorach anhydrazy węglanowej wiąże się z ryzykiem wystąpienia kamicy dróg moczowych w wyniku zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów z kamicą nerkową w wywiadzie. Pomimo faktu, iż w przypadku leczenia preparatem złożonym zawierającym dorzolamid i tymolol nie zaobserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zgłaszano rzadkie przypadki kamicy dróg moczowych. Ze względu na fakt, że produkt leczniczy Dotiteva zawiera stosowany miejscowo inhibitor anhydrazy węglanowej, który jest wchłaniany do krążenia ogólnego, pacjenci z kamicą nerkową w wywiadzie mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia kamicy dróg moczowych podczas jego stosowania.

Inne

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, wymaga także innych interwencji terapeutycznych. Nie badano zastosowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem.

Choroby rogówki

U pacjentów z istniejącymi przewlekłymi uszkodzeniami rogówki oraz/ lub zabiegami chirurgicznymi na gałce ocznej w wywiadzie, zgłaszano przypadki obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki podczas stosowania dorzolamidu. Należy zachować ostrożność stosując dorzolamid miejscowo u takich pacjentów.

Leczenie beta-adrenolitykami do stosowania do oczu może powodować suchość oczu. Pacjenci z chorobami rogówki powinni być traktowani z ostrożnością.

Odwarstwienie naczyniówki

Po zabiegach filtracyjnych przy jednoczesnym stosowaniu środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. przy użyciu tymololu, acetazolamidu) opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesną hipotonią wewnątrzgałkową.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwjaskrowych, u niektórych pacjentów obserwowano osłabienie odpowiedzi na lek okulistyczny zawierający maleinian tymololu po długotrwałym leczeniu. Jednakże, w badaniach klinicznych z udziałem 164 pacjentów monitorowanych przez okres co najmniej trzech lat nie stwierdzono znaczących różnic w średnim ciśnieniu wewnątrzgałkowym po uzyskaniu pierwotnej stabilizacji.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Produkt leczniczy Dotiteva zawiera środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Stwierdzono, iż chlorek benzalkoniowy powoduje odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol z innymi lekami.

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji tymololu z innymi lekami.

Istnieje jednak możliwość działania addycyjnego skutkującego obniżeniem ciśnienia tętniczego oraz/

lub znaczną bradykardią w przypadku, gdy beta-adrenolityk w postaci kropli do oczu podawany jest jednocześnie z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, lekami beta-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną, opioidami i inhibitorami monoaminooksydazy (MAO).

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie beta-adrenolityczne (np. zwolnienie czynności serca, depresję).

Wprawdzie preparat złożony zawierający dorzolamid i tymolol stosowany w monoterapii nie wpływa na szerokość źrenicy lub wpływa bardzo nieznacznie, notowano jednak sporadyczne przypadki poszerzenia źrenicy podczas jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających beta-adrenolityk i adrenaliny (epinefryny).

Leki beta-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Doustnie podawane leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą nasilać występowanie gwałtownych zwyżek ciśnienia tętniczego, obserwowanych po odstawieniu klonidyny.

W badaniach klinicznych produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol stosowano jednocześnie z następującymi produktami leczniczymi działającymi ogólnie, nie stwierdzając interakcji o negatywnych skutkach: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), antagoniści kanału wapniowego, leki moczopędne i niesteroidowe leki przeciwzapalne w tym kwas acetylosalicylowy, a także środki hormonalne (np. estrogeny, insulina, tyroksyna).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Dotiteva nie powinien być stosowany podczas ciąży.

Dorzolamid

Brak jest badań klinicznych z udziałem kobiet w ciąży narażonych na działanie leku. U królików, którym podano dawki na poziomie toksycznym dla matki, dorzolamid wykazywał działanie teratogenne (patrz punkt 5.3).

Tymolol

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Tymolol nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Sposoby umożliwiające ograniczenie systemowego wchłaniania produktu leczniczego podano w punkcie 4.2.

Badania epidemiologiczne nie wykazały wad rozwojowych, wykazały jednak ryzyko wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu, gdy stosowano beta-adrenolityki podawane drogą doustną. Ponadto podmiotowe i przedmiotowe objawy stosowania beta-adrenolityków (np. bradykardia, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia oddychania i hipoglikemia) zaobserwowano u noworodków, gdy beta-adrenolityki były przyjmowane do czasu porodu. Jeżeli przed narodzinami dziecka był stosowany produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol, noworodek powinien być uważnie monitorowany podczas pierwszych dni życia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy dorzolamid jest wydzielany do mleka matki. U samic szczurów otrzymujących dorzolamid w okresie laktacji zaobserwowano opóźniony wzrost masy ciała u potomstwa. Beta-adrenolityki są wydzielane do mleka kobiecego. Jednakże, w dawkach terapeutycznych tymololu w postaci kropli do oczu nie jest prawdopodobne, aby ilości obecne w mleku matki po ich podaniu były wystarczające do wywołania objawów klinicznych wynikających ze stosowania beta-adrenolityków u niemowląt. Sposoby umożliwiające ograniczenie wchłaniania do krążenia ogólnego podano w punkcie 4.2.

Jeśli leczenie dorzolamidem/tymololem jest konieczne, nie jest zalecane karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Potencjalne działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano działań niepożądanych specyficznych dla produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol. Niepożądane działania ograniczały się do zgłoszonych wcześniej dla chlorowodorku dorzolamidu oraz/lub maleinianu tymololu. Podobnie jak inne miejscowo stosowane leki okulistyczne, tymolol jest wchłaniany do krążenia. Może to spowodować podobne działania niepożądane do spotykanych przy beta-adrenolitykach. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych po podaniu miejscowym do oczu jest niższa niż w podaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane to reakcje widoczne w czasie leczenia beta-adrenolitykami do stosowania do oczu.

W badaniach klinicznych, 1035 uczestników otrzymywało produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol. Około 2,4% wszystkich pacjentów przerwało leczenie produktem złożonym zawierającym dorzolamid i tymolol ze względu na niepożądane działania dotyczące oczu. Blisko 1,2% pacjentów przerwało leczenie z powodu niepożądanych reakcji miejscowych wskazujących na alergię lub nadwrażliwość (takich jak podrażnienia powiek lub zapalenie spojówek).

Następujące niepożądane działania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol lub jednego z jego składników zgłoszono w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu preparatu do lecznictwa:

[Bardzo często: ( > 1/10), Często: (> 1/100, < 1/10), Niezbyt często: (> 1/1000, < 1/100),

Rzadko: (> 1/10 000, < 1/1000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Zaburzenia układu immunologicznego Dorzolamid / Tymolol

Rzadko:    ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka,

świąd, wysypka, anafilaksja

Tymolol roztwór do oczu

Rzadko:    przedmiotowe i podmiotowe objawy ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, w tym

obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, anafilaksja Nieznana:    świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Tymolol roztwór do oczu Nieznana:    Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Tymolol, krople do oczu, roztwór Niezbyt często: depresja *

Rzadko:    bezsenność*, koszmary senne*, utrata pamięci

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Często:    ból głowy*

Rzadko:    zawroty głowy* i parestezje*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Często:    ból głowy*

Niezbyt często:    zawroty głowy*,    omdlenie*

Rzadko:    parestezje*, nasilenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii,

obniżone libido*, mózgowy incydent naczyniowy*, niedokrwienie mózgu

Zaburzenia oka

Dorzolamid/ tymolol:

Bardzo często:    pieczenie i kłucie

Często:    nastrzyknięcie spojówek, nieostre widzenie, nadżerki rogówki, swędzenie oka,

łzawienie

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Często:    zapalenie powiek*, podrażnienia powiek*

Niezbyt często:    zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego*

Rzadko:    podrażnienia, w tym zaczerwienienie*, ból*, sklejanie powiek*; przemijająca

krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówki*, hipotonia oczna*, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych)*.

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Często:    objawy podmiotowe i przedmiotowe podrażnienia oczu w tym zapalenie powiek*,

zapalenie rogówki*, zmniejszona wrażliwość rogówki i suchość oka*

Niezbyt często:    zaburzenia widzenia, w tym zaburzenia refrakcji (w niektórych przypadkach z

powodu odstawienia leku zwężającego źrenicę) *

Rzadko:    opadanie powiek, podwójne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach

filtracyjnych, (patrz punkt 4.4)*

Nieznana:    swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie, niewyraźne widzenie, owrzodzenie

rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    szumy w uszach*

Zaburzenia serca:

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Niezbyt często:    bradykardia*

Rzadko:    ból w klatce piersiowej*, kołatanie serca*, obrzęk*, arytmia*, zastoinowa

niewydolność serca*, zatrzymanie czynności serca*, blok serca Nieznana:    niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia naczyniowe:

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

obniżenie ciśnienia tętniczego*, chromanie, objaw Raynauda*, zimne dłonie i stopy

Rzadko:


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Dorzolamid/ tymolol

Często:    zapalenie zatok

Rzadko:    duszność, niewydolność oddechowa, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    krwawienie z nosa*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Niezbyt często:    duszność*

Rzadko:    skurcz oskrzeli (zwłaszcza u pacjentów z występującymi uprzednio stanami

spastycznymi oskrzeli)*, niewydolność oddechowa, kaszel*

Zaburzenia żołądka i jelit

Dorzolamid/ tymolol

Bardzo często:    zaburzenia smaku

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Często:    nudności*

Rzadko:    podrażnienie gardła, suchość w ustach*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Niezbyt często:    nudności*, niestrawność*

Rzadko:    biegunka, suchość w ustach*

Nieznana:    zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki _podskórnej

Dorzolamid/ tymolol

Rzadko:    kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica

naskórka

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    wysypka*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    łysienie*, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy*

Nieznana:    wysypka skórna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    toczeń rumieniowaty układowy

Nieznana:    bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Dorzolamid/ tymolol

Niezbyt często:    kamica moczowa

Zaburzenia układu rozrodczego i_piersi

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Rzadko:    choroba Peyroniego*, zmniejszenie libido

Nieznana:    zaburzenia seksualne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu _podania

Chlorowodorek dorzolamidu, krople do oczu, roztwór: Często:    astenia/zmęczenie*

Maleinian tymololu, krople do oczu, roztwór:

Niezbyt często:    astenia/zmęczenie*

*Te działania niepożądane produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol były obserwowane również po wprowadzeniu go do obrotu.

Badania diagnostyczne

Nie stwierdzono, aby produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol powodował klinicznie istotne zaburzenia elektrolitowe w badaniach klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu złożonego zawierającego dorzolamid i tymolol u ludzi spowodowanego przypadkowym lub celowym połknięciem.

Opisano przypadki niezamierzonego przedawkowania maleinianu tymololu w postaci kropli do oczu, w których obserwowano podobne działania ogólne jak po przedawkowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne podawanych ogólnoustrojowo, takie jak zawroty głowy, ból głowy, duszność, bradykardię, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe, jakie mogą wystąpić w przypadku przedawkowania dorzolamidu to zaburzenia równowagi elektrolitowej, rozwój kwasicy oraz potencjalnie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dostępne są ograniczone informacje dotyczące przedawkowania chlorowodorku dorzolamidu u ludzi spowodowanego przypadkowym lub celowym połknięciem.

W przypadku połknięcia leku zgłaszano senność. W przypadku zastosowania miejscowego opisywano następujące działania niepożądane: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, zaburzenia marzeń sennych oraz dysfagia.

Leczenie

Należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy monitorować stężenia elektrolitów (szczególnie potasu) w surowicy oraz wykonywać pomiary pH krwi. Badania wskazują, że tymolol nie jest łatwo usuwany drogą dializy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw jaskrze i leki zwężające źrenicę - inhibitory receptorów beta-adrenergicznych, kod ATC: S01E D51

Mechanizm działania

Lek Dotiteva zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Oba składniki obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej, jednakże w oparciu o odmienne mechanizmy działania.

Chlorowodorek dorzolamidu jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka zmniejsza ilość wydzielanej cieczy wodnistej, prawdopodobnie poprzez spowolnienie powstawania jonów dwuwęglanowych a w konsekwencji spowolnienie transportu sodu i płynów.

Maleinian tymololu jest lekiem nieselektywnie blokującym receptory beta-adrenergiczne. Dokładny mechanizm działania tymololu prowadzący do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego nie jest jednoznacznie ustalony. W badaniach z użyciem fluoresceiny oraz w badaniach tonograficznych stwierdzono, że podstawowy mechanizm działania leku może mieć związek ze zmniejszeniem ilości powstającej cieczy wodnistej. Niemniej jednak, w niektórych badaniach obserwowano także niewielkie zwiększenie jej odpływu. Jednoczesne działanie obu substancji skutkuje dodatkowym obniżeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, w porównaniu ze skutecznością każdego z nich podawanego oddzielnie.

Po miejscowym podaniu do oka, produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe to jeden z głównych czynników ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Produkt złożony zawierający dorzolamid i tymolol nie powoduje zwężenia źrenicy i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie powodując takich działań niepożądanych jak nocna ślepota czy kurcz akomodacji lub zwężenie źrenic.

Działanie farmakodynamiczne

Działania kliniczne

W badaniach klinicznych trwających do 15 miesięcy porównywano działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego, zawierającego dorzolamid i tymolol, podawanego dwa razy na dobę (rano i przed snem) z działaniem 0,5% roztworu tymololu i 2% roztworu dorzolamidu podawanych osobno lub jednocześnie pacjentom z jaskrą lub nadciśnieniem śródgałkowym, u których w trakcie badań uznano za właściwe jednoczesne podawanie leków. W grupie tej byli zarówno pacjenci wcześniej nieleczeni, jak i pacjenci, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów choroby stosując tymolol w monoterapii. Przed rozpoczęciem badań większość pacjentów była leczona miejscowo działającym beta-adrenolitykiem, stosowanym w monoterapii. Analiza złożonych badań wykazała, że działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego, zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę było większe niż w przypadku monoterapii 2% roztworem dorzolamidu podawanym trzy razy na dobę lub 0,5% roztworem tymololu, stosowanym dwa razy na dobę. Działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe produktu złożonego, zawierającego dorzolamid i tymolol, stosowanego dwa razy na dobę było równoważne do działania dorzolamidu i tymololu podawanych jednocześnie dwa razy na dobę. W trakcie stosowania dwa razy na dobę produktu złożonego, zawierającego dorzolamid i tymolol, wykazano działanie zmniejszające ciśnienie śródgałkowe podczas pomiarów o różnych porach dnia. Działanie to utrzymywało się podczas długotrwałego stosowania.

Dzieci i młodzież

W celu udokumentowania bezpieczeństwa stosowania 2% roztworu chlorowodorku dorzolamidu do oczu u dzieci w wieku poniżej 6 lat przeprowadzono kontrolowane, trzymiesięczne badanie.

W badaniu tym 30 pacjentów w wieku od co najmniej 2 do 6 lat, z ciśnieniem śródgałkowym niedostatecznie kontrolowanym podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem, otrzymywało w otwartej fazie badania produkt złożony, zawierający dorzolamid i tymolol. Nie ustalono skuteczności produktu u tych pacjentów. Produkt złożony, zawierający dorzolamid i tymolol, podawany dwa razy na dobę był na ogół dobrze tolerowany w tej niewielkiej grupie pacjentów. 19 pacjentów zakończyło leczenie w przewidzianym czasie, a u 11 pacjentów przerwano leczenie z powodu zabiegu chirurgicznego, zmiany leku lub z innych przyczyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Chlorowodorek dorzolamidu

W odróżnieniu od doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, miejscowe podanie chlorowodorku dorzolamidu do oka umożliwia jego bezpośrednie działanie w obrębie oka w znacznie mniejszych dawkach, czyli przy mniejszej ekspozycji ogólnoustrojowej. W badaniach klinicznych powodowało to zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub elektrolitowej, charakterystycznych dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Dorzolamid podany miejscowo dociera do krążenia ogólnego. W celu ustalenia możliwości ogólnoustrojowego hamowania anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, oznaczono stężenie substancji czynnej i metabolitu w krwinkach czerwonych i w osoczu oraz stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Podczas długotrwałego stosowania dorzolamid gromadzi się w erytrocytach na skutek selektywnego wiązania z anhydrazą węglanową II, a w osoczu pozostaje wolna substancja czynna w minimalnym stężeniu. Z macierzystej substancji czynnej powstaje jedyny metabolit (N-deetylodorzolamid), który hamuje aktywność anhydrazy węglanowej II słabiej niż dorzolamid, ale hamuje również mniej aktywny izoenzym - anhydrazę węglanową I. Metabolit również gromadzi się w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z anhydrazą węglanową I. Dorzolamid w umiarkowanym stopniu wiąże się z białkami osocza (w około 33%). Wydalany jest głównie w moczu w postaci niezmienionej. Również metabolit wydalany jest w moczu. Po zakończeniu stosowania leku proces wypłukiwania dorzolamidu z erytrocytów przebiega nieliniowo. Po początkowym, szybkim zmniejszeniu stężenia leku następuje wolniejsza faza eliminacji, w której okres półtrwania wynosi około czterech miesięcy.

W przypadku, gdy dorzolamid podawany był doustnie w celu symulacji maksymalnej ekspozycji ogólnoustrojowej po długotrwałym stosowaniu miejscowym do oka, stan stacjonarny uzyskiwano w ciągu 13 tygodni. W stanie stacjonarnym praktycznie nie wykrywano w osoczu ani wolnego leku, ani jego metabolitu. Zahamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w erytrocytach było mniejsze niż uznano za konieczne do działania farmakologicznego na czynność nerek lub oddychanie. Podobne wyniki dotyczące farmakokinetyki leku obserwowano po długotrwałym podawaniu chlorowodorku dorzolamidu do oka. Jednak u niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30-60 ml/min) stwierdzano większe stężenie metabolitu w erytrocytach. Nie obserwowano istotnych różnic w hamowaniu aktywności anhydrazy węglanowej ani klinicznie znamiennych ogólnoustrojowych działań niepożądanych, które można z tym wiązać.

Maleinian tymololu

W badaniach oceniających stężenie tej substancji w osoczu u 6 osób określono ogólnoustrojowe narażenie na tymolol po miejscowym podawaniu 0,5% roztworu maleinianu tymololu do stosowania do oczu dwa razy na dobę. Średnie stężenie w osoczu po porannej dawce wynosiło 0,46 ng/ml a po dawce popołudniowej - 0,35 ng/ml.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa w odniesieniu do narządu wzroku oraz bezpieczeństwa ogólnoustrojowego poszczególnych składników produktu leczniczego jest dobrze udokumentowany.

Dorzolamid

Po podaniu ciężarnym samicom królików toksycznej dawki dorzolamidu, prowadzącej do kwasicy metabolicznej, u płodów obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

Tymolol

Badania na zwierzętach nie potwierdziły działania teratogennego.

Nie stwierdzono niepożądanych działań na oczy u zwierząt leczonych miej scowo chlorowodorkiem dorzolamidu lub maleinianem tymololu, ani lekiem złożonym zawierającym chlorowodorek dorzolamidu i maleinian tymololu. Badania in vitro i in vivo nie wykazały potencjalnego działania mutagennego któregokolwiek ze składników preparatu. Z tego względu, u pacjentów przyjmujących preparat złożony zawierający dorzolamid i tymolol w dawkach leczniczych nie należy spodziewać się wystąpienia znaczącego ryzyka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hydroksyetyloceluloza

Mannitol

Sodu cytrynian dwuwodny

Sodu wodorotlenek (dla uzyskania właściwego pH)

Benzalkoniowy chlorek, roztwór Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu: maksymalnie 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Dotiteva, (20 mg + 5 mg)/ml, krople do oczu, roztwór jest dostępny w polietylenowych buteleczkach o pojemności 5 ml wyposażonych w kroplomierz zamykany zakrętką zabezpieczającą przed manipulacją (‘tamper proof).

Wielkości opakowań:

1    x 5 ml (pojedynczy pojemnik 5 ml)

2    x 5 ml (dwa pojemniki 5 ml)

3    x 5 ml (trzy pojemniki 5 ml)

6 x 5 ml (sześć pojemników 5 ml)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17331

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.09.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.06.2013

13

Dotiteva