+ iMeds.pl

Doxanorm 1 mgUlotka Doxanorm

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Doxanorm, 1 mg, tabletki Doxanorm, 2 mg, tabletki Doxanorm, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Doxanorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Doxanorm

3.    Jak stosować Doxanorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Doxanorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST DOXANORM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Doxanorm jest lekiem blokującym jeden z receptorów znajdujących się między innymi w naczyniach krwionośnych oraz mięśniach gruczołu krokowego i szyjki pęcherza moczowego (receptor aadrenergiczny). Dzięki blokowaniu tego receptora powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, a także ułatwia oddawanie moczu i zmniejsza dolegliwości u osób z objawowym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Doxanorm stosuje się:

-    w samoistnym nadciśnieniu tętniczym - zarówno w monoterapii (jako jedyny lek), jak i w leczeniu skojarzonym (razem z innymi lekami); u większości pacjentów lek jest skuteczny w monoterapii, jeśli jednak konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, podaje się go z tiazydowym lekiem moczopędnym (np. klopamidem), antagonistą receptorów adrenergicznych beta (np. metoprololem), antagonistą kanałów wapniowych (np. amlodypiną) lub inhibitorem konwertazy angiotensyny (np. enalaprylem);

-    w łagodnym rozroście gruczołu krokowego (leczenie objawowe).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DOXANORM Kiedy nie stosować leku Doxanorm

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę (a także podobne leki - prazosynę, terazosynę) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało niedociśnienie tętnicze, w tym również ortostatyczne (spadek ciśnienia tętniczego związany ze zmianą pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą),

-    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z towarzyszącą niedrożnością górnych dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    jako jedynego leku (w monoterapii) u pacjentów z nietrzymaniem moczu spowodowanym przepełnieniem pęcherza lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej,

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doxanorm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zachować szczególną ostrożność stosując Doxanorm

-    podczas rozpoczynania leczenia (szczególnie wówczas, gdy dawka początkowa jest większa niż dawka zalecana) oraz w trakcie zwiększania dawek leku, ponieważ mogą wystąpić w tym okresie objawy niedociśnienia ortostatycznego takie jak zawroty głowy i osłabienie oraz rzadko utrata przytomności (omdlenie); w tych okresach szczególnie ważne jest stosowanie się do zaleconego przez lekarza schematu leczenia oraz unikanie sytuacji, w których może dojść do urazu na skutek zawrotów głowy lub osłabienia;

-    jeśli występuje ciężka choroba wieńcowa, ponieważ zbyt gwałtowne lub zbyt duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować nasilenie objawów dusznicy bolesnej;

-    jeśli stosuje się dietę niskosodową lub zażywa leki moczopędne, ponieważ ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia (szczególnie przy zmianie pozycji ciała) jest wówczas zwiększone;

-    gdy występuje obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową serca, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym albo lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem wypełniania serca, ponieważ lek, rozszerzając naczynia, może nasilić zaburzenia krążenia;

-    jeśli występuje niewydolność wątroby, ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie (w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby leku nie należy stosować).

Jeśli pacjent ma zostać poddany zabiegowi operacyjnego leczenia zaćmy (zmętnienie soczewki), przed zabiegiem należy poinformować lekarza okulistę o stosowaniu doksazosyny obecnie lub w przeszłości. Stosowanie doksazosyny może prowadzić do powikłań w czasie zabiegu operacyjnego i aby można było im zapobiec, należy poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Doxanorm

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie doksazosyny (obniżanie ciśnienia krwi) nasilają:

-    inne leki przeciwnadciśnieniowe,

-    inhibitory 5-fosfodiesterazy (syldenafil, tadalafil, wardenafil),

-    leki rozszerzające naczynia i azotany (np. nitrogliceryna).

Działanie doksazosyny (obniżanie ciśnienia krwi) osłabiają:

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. diklofenak),

-    estrogeny,

-    leki sympatykomimetyczne (np. pseudoefedryna).

U niektórych osób zażywających leki takie jak Doxanorm w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane zmniejszaniem ciśnienia tętniczego krwi w trakcie szybkiej zmiany pozycji ciała z leżącej na siedzącą lub stojącą. U niektórych osób objawy takie występowały podczas jednoczesnego stosowania leków takich jak Doxanorm i leków stosowanych w zaburzeniach wzwodu (impotencji) - tzw. inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu, tadalafilu lub wardenafilu. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów, przed rozpoczęciem stosowania leków na zaburzenia wzwodu, dawka dobowa leku Doxanorm powinna być ustabilizowana.

Doksazosyna nasila hipotensyjne działanie innych leków blokujących receptory alfa i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Doksazosyna    osłabia działanie:

-    dopaminy,    - efedryny,

-    adrenaliny,    -    metaraminolu,

-    metoksaminy,    - fenylefryny.

Doksazosyna wpływa na wyniki badań laboratoryjnych poprzez zwiększenie:

-    aktywności reninowej osocza,

-    wydalania kwasu wanilinomigdałowego.

Doxanorm z jedzeniem i piciem

Doxanorm można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub jeśli pacjentka podejrzewa lub planuje ciążę przed zastosowaniem leku Doxanorm należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Doxanorm nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Doxanorm nie karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zależnie od indywidualnej reakcji na leczenie, Doxanorm może powodować zmianę czasu reakcji a tym samym upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz pracy na wysokościach bez kontaktu ze stałym podłożem (zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawek, zmiany innego leku na doksazosynę oraz w połączeniu z napojami alkoholowymi).

Doxanorm zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ DOXANORM

Doxanorm należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1 mg na dobę (1 tabletka leku Doxanorm 1 mg) podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 2 lub 3 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę. U większości pacjentów, którzy reagują na leczenie doksazosyną, skuteczna dawka wynosi 4 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 16 mg na dobę.

Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 1 mg na dobę (1 tabletka leku Doxanorm 1 mg) podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 1 lub 2 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę.

Średnia dawka podtrzymująca wynosi od 2 do 4 mg doksazosyny na dobę, a maksymalna 8 mg na dobę.

Dzieci

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci, dlatego preparatu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, a w razie ciężkich zaburzeń czynności wątroby leku nie należy stosować.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Należy stosować standardowe (możliwie najmniejsze) zalecane dawki, a zwiększanie dawek należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Doksazosyna nie jest usuwana podczas hemodializy (jest w wysokim stopniu związana z białkami osocza).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doxanorm

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Doxanorm może wystąpić niedociśnienie tętnicze. Możliwe jest również wystąpienie omdlenia.

Jeśli w wyniku przedawkowania leku wystąpi niedociśnienie tętnicze, należy ułożyć pacjenta na wznak z uniesionymi nogami i natychmiast skontaktować się z lekarzem, który w razie konieczności podejmie odpowiednie leczenie.

Pominięcie zastosowania leku Doxanorm

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Doxanorm

Przerwanie stosowania powoduje nasilenie objawów choroby, z powodu której lek był stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Doxanorm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania tego leku możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

-    zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

-    apatia

-    bóle głowy, senność, zawroty głowy

-    uczucie bicia serca, częstoskurcz

-    ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (występujące w wyniku zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą), niedociśnienie, obrzęki

-    duszność, uczucie zatkania nosa, zapalenie oskrzeli, kaszel, katar

-    nudności, dyspepsja, ból brzucha, suchość w jamie ustnej

-    świąd

-    ból pleców, ból mięśni

-    zwiększenie parcia na mocz, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

-    zaburzenia wytrysku

-    osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne;

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

-    polekowe reakcje alergiczne

-    dna moczanowa, hipokaliemia (zmniejszenie ilości potasu we krwi), pragnienie, zwiększony apetyt, anoreksja

-    koszmary senne, niepamięć, niestabilność emocjonalna, pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość

-    drżenie, zaburzenia smaku, zaburzenia ukrwienia mózgu, zmniejszenie reakcji na bodźce lub częściowa utrata wrażliwości na bodźce, omdlenie

-    zaburzenia łzawienia, fotofobia (światłowstręt)

-    szum w uszach

-    zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna

-    zaburzenia krążenia obwodowego

-    skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, krwawienie z nosa

-    brak apetytu, zwiększone łaknienie, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

-    wysypka

-    sztywność mięśni, bóle stawów

-    dysuria (oddawanie moczu kroplami lub słabym i przerywanym strumieniem), zwiększenie częstości oddawania moczu, krwiomocz

-    impotencja

-    ból, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, bladość, obrzęki uogólnione

-    zwiększenie masy ciała;

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10000 osób)

-    hipoglikemia (zmniejszenie ilości glukozy we krwi)

-    zaburzenia widzenia

-    obrzęk krtani

-    skurcz mięśni, osłabienie mięśni

-    wielomocz

-    obniżenie temperatury ciała u osób w podeszłym wieku;

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 osób)

-    zmniejszenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi,

-    ortostatyczne zawroty głowy (związane ze zmianą pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą), parestezje (uczucie mrowienia, drętwienia, kłucia)

-    zaburzenia ostrości widzenia

-    zwolnienie częstości pracy serca, arytmia

-    uderzenia gorąca

-    nasilony skurcz oskrzeli

-    zapalenie wątroby, cholestaza (zastój żółci), żółtaczka

-    pokrzywka, łysienie, plamica

-    zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu, zwiększone wydzielanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy

-    powiększenie piersi u mężczyzn, priapizm (długotrwały, bolesny wzwód członka)

-    zmęczenie, złe samopoczucie;

Działania niepożądane o częstości nieznanej (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    zwężenie źrenicy podczas operacji usuwania zaćmy (zmętnienia soczewki oka) - patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”

- ej akulacj a wsteczna (mętny mocz po wytrysku).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ DOXANORM

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Doxanorm

-    Substancj ą czynną leku jest doksazosyna (w postaci mezylanu doksazosyny).

-    Pozostałe składniki leku to:    celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian.

Jak wygląda Doxanorm i co zawiera opakowanie

Doxanorm ma postać tabletek.

Opakowanie (tekturowe pudełko) zawiera 3 blistry po 10 tabletek (30 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Valeant sp. z o.o

. sP.j.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013

6

Doxanorm

Charakterystyka Doxanorm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Doxanorm, 1 mg, tabletki Doxanorm, 2 mg, tabletki Doxanorm, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Doxanorm, 1 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 1 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 40 mg.

Doxanorm, 2 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 40 mg.

Doxanorm, 4 mg, tabletki:

1 tabletka zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza 80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki 1

Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 1 lub 2 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę.

Średnia dawka podtrzymująca wynosi od 2 do 4 mg doksazosyny na dobę, a maksymalna 8 mg na dobę.

Dzieci

Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci, dlatego produktu nie należy stosować w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Ponieważ doksazosyna metabolizowana jest w wątrobie, stosując ten lek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Brak jest odpowiednich doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma dowodów, które mogłyby świadczyć, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek. W związku z tym należy u pacjentów z niewydolnością nerek stosować standardowe (możliwie najmniejsze) zalecane dawki, a zwiększanie dawek należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Doksazosyna nie ulega eliminacji na drodze hemodializy (jest w wysokim stopniu związana z białkami osocza).

4.3.    Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów, u których występuje znana nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

-    u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym2, w tym także w wywiadzie,

-    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z towarzyszącą niedrożnością górnych dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    w okresie laktacji (patrz punkt 4.6)3.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z nietrzymaniem moczu spowodowanym przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

początkowym okresie leczenia doksazosyną oraz podczas zwiększania dawek unikali sytuacji, w których mogłoby dojść do urazu na skutek zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie z inhibitorami PDE-5:

Podczas jednoczesnego stosowania doksazosyny z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (PDE-5), np. syldenafilem, tadalafilem, wardenafilem należy zachować ostrożność, ponieważ oba leki rozszerzają naczynia krwionośne i mogą spowodować objawowe niedociśnienie u niektórych pacjentów. W celu zmniejszenia ryzyka niedociśnienia ortostatycznego, przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów PDE-5 pacjent leczony doksazosyną powinien być w stabilnym stanie hemodynamicznym. Ponadto zaleca się, by leczenie inhibitorami 5-fosfodiesterazy rozpoczynać od możliwie najmniejszej dawki i z zachowaniem 6-godzinnej przerwy po przyjęciu doksazosyny.

U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową zbyt gwałtowne lub zbyt duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować nasilenie objawów dusznicy bolesnej.

U pacjentów stosujących dietę niskosodową oraz leczonych przy pomocy leków moczopędnych ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia (szczególnie przy zmianie pozycji ciała) jest zwiększone.

Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych ze względu na ich działanie rozszerzające naczynia krwionośne należy zachować ostrożność, stosując doksazosynę u pacjentów z następującymi ciężkimi zaburzeniami serca:

-    obrzękiem płuc spowodowanym zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej,

-    niewydolnością serca z dużą pojemnością minutową serca,

-    prawokomorową niewydolnością serca spowodowaną zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym,

-    lewokomorową niewydolnością serca z niskim ciśnieniem wypełniania serca.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku innych leków metabolizowanych w całości przez wątrobę, należy zachować szczególną ostrożność, stosując doksazosynę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ brak jest odpowiednich doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie należy u nich stosować produktu Doxanorm.

Stosowanie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy:

U niektórych pacjentów leczonych tamsulozyną obecnie lub w przeszłości podczas operowania zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. intraoperative floppy iris syndrome -IFIS, wariant zespołu małej źrenicy). W pojedynczych przypadkach zespół ten występował także u pacjentów leczonych innymi lekami blokującymi receptory alfa-1, dlatego nie można wykluczyć możliwości takiego działania w całej grupie tych leków. Jako że IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu operowania zaćmy, przed operacją chirurg okulista powinien zostać powiadomiony o tym, że pacjent jest lub był leczony lekami blokującymi receptory alfa-1.

Produkt Doxanorm zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwnadciśnieniowe, leki rozszerzające naczynia i azotany nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi doksazosyny, natomiast niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny oraz leki sympatykomimetyczne osłabiają to działanie.

Typowe preparaty doksazosyny podawano z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, beta-adrenolitykami, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi, a w praktyce klinicznej nie stwierdzono żadnych niepożądanych interakcji lekowych. Nie ma jednak danych z formalnych badań interakcji lekowych.

Jednoczesne stosowanie z doksazosyną inhibitorów 5-fosfodiesterazy (PDE-5), np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu może spowodować objawowe niedociśnienie u niektórych pacjentów (patrz także punkt 4.4).

Większość (98%) doksazosyny w osoczu wiąże się z białkami osocza. Dane z badań in vitro wskazują, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z białkami.

Doksazosyna nasila hipotensyjne działanie innych leków blokujących receptory alfa i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Doksazosyna może osłabiać wpływ dopaminy, efedryny, adrenaliny, metaraminolu, metoksaminy i fenylefryny na ciśnienie tętnicze krwi oraz naczynia krwionośne.

W otwartym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem 22 zdrowych ochotników (mężczyzn) podanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w pierwszym dniu 4-dniowego cyklu podawania doustnego cymetydyny (400 mg dwa razy na dobę) spowodowało 10% wzrost średniego pola pod krzywą (ang. area under the curve - AUC) doksazosyny, bez statystycznie istotnych zmian średniego Cmax i średniego okresu półtrwania doksazosyny. Zwiekszenie średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z cymetydyną o 10% mieści się w zakresie zmienności międzyosobniczej (27%) średniego AUC doksazosyny przyjmowanej z placebo.

Podczas interpretacji wyników badań laboratoryjnych pacjentów przyjmujących produkt Doxanorm należy pamiętać, że doksazosyna może zwiększać aktywność reninową osocza i wydalanie kwasu wanilinomigdałowego.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dla wskazania w nadciśnieniu tętniczym:

Jako że nie przeprowadzono stosownych, odpowiednio kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w okresie ciąży nie zostało określone.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję - chociaż nie zaobserwowano działania teratogennego, po wyjątkowo dużych dawkach u zwierząt obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Doxanorm nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie doksazosyny w czasie laktacji jest przeciwwskazane, ponieważ substancja kumuluje się w mleku karmiących szczurzyc i nie wiadomo, czy jest wydzielana z mlekiem kobiecym.

Ewentualnie, matki powinny zaprzestać karmienia piersią, jeśli leczenie doksazosyną jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Dla wskazania w łagodnym rozroście gruczołu krokowego:

Nie dotyczy.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zależnie od indywidualnej reakcji na leczenie, preparat może powodować zmianę czasu reakcji a tym samym upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz pracy na wysokościach bez kontaktu ze stałym podłożem (zwłaszcza na początku leczenia, podczas

zwiększania dawek, zmiany innego leku na doksazosynę oraz w połączeniu z napojami alkoholowymi).

4.8. Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane wg częstości występowania i klasyfikacji układów i narządów MedRA.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Zmniejszenie liczby erytrocytów, leukocytów i płytek krwi

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Polekowe reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Dna moczanowa, hipokaliemia, pragnienie, zwiększony apetyt, anoreksja

Rzadko

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Apatia

Niezbyt często

Koszmary senne, amnezja, niestabilność emocjonalna, pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, senność, zawroty głowy

Niezbyt często

Drżenie, zaburzenia smaku, zdarzenie naczyniowo-mózgowe, hipoestezja, omdlenie

Bardzo rzadko

Ortostatyczne zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia łzawienia, fotofobia

Rzadko

Zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia ostrości widzenia

Częstość nieznana

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy o podłożu błędnikowym

Niezbyt często

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Często

Palpitacje, częstoskurcz

Niezbyt często

Zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna

Bardzo rzadko

Bradykardia, arytmia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi, niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, senność,

obrzęki

Niezbyt często

Zaburzenia krążenia obwodowego

Bardzo rzadko

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, uczucie zatkania nosa, zapalenie oskrzeli, kaszel, katar

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli, zapalenie krtani, krwawienie z nosa

Rzadko

Obrzęk krtani

Bardzo rzadko

Nasilony skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, dyspepsja, ból brzucha, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często

Brak apetytu, zwiększone łaknienie, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby, cholestaza, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Świąd

Niezbyt często

Wysypka

Bardzo rzadko

Pokrzywka, łysienie, plamica

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Ból pleców, bóle mięśniowe

Niezbyt często

Sztywność mięśni, bóle stawów

Rzadko

Skurcz mięśni, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zwiększenie parcia na mocz, zapalenie pęcherza, nietrzymanie moczu

Niezbyt często

Dysuria, zwiększenie częstości oddawania moczu, hematuria

Rzadko

Wielomocz

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu, zwiększona diureza, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często

Zaburzenia wytrysku

Niezbyt często

Impotencja

Bardzo rzadko

Ginekomastia, priapizm

Nieznana

Wytrysk wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe

Niezbyt często

Ból, obrzęki uogólnione, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, bladość

Rzadko

Obniżenie temperatury u osób w podeszłym wieku

Bardzo rzadko

Zmęczenie, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Doxanorm zazwyczaj powoduje hipotonię. Możliwe jest również wystąpienie omdlenia.

Jeśli w wyniku przedawkowania preparatu wystąpi hipotonia, należy przede wszystkim doprowadzić do stabilizacji układu sercowo-naczyniowego. Aby unormować ciśnienie tętnicze krwi i częstość pracy serca, należy ułożyć pacjenta na wznak z uniesionymi nogami. W przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, należy podać środki zwiększające objętość osocza i leki zwiększające napięcie naczyń oraz monitorować, a w razie potrzeby wspomagać czynność nerek. Ponieważ doksazosyna jest w wysokim stopniu związana z białkami osocza, nie jest wskazane stosowanie hemodializy w celu usunięcia jej z organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej, leki adrenolityczne działające obwodowo; kod ATC: C02CA04.

Doksazosyna jest selektywnym, kompetycyjnym antagonistą receptora a1-adrenergicznego. Dzięki blokowaniu tego receptora w obrębie naczyń obwodowych, doksazosyna powoduje ich rozszerzenie, spadek oporu obwodowego oraz zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Poprawia również dynamikę oddawania moczu i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z objawowym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, prawdopodobnie dzięki selektywnemu hamowaniu receptorów a1-adrenergicznych w warstwach mięśni gładkich gruczołu krokowego i szyjki pęcherza moczowego.

Po rozpoczęciu leczenia następuje stopniowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, co spowodować może wystąpienie zaburzeń ortostatycznych. Maksymalne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi obserwuje się po 2 do 6 godzin od doustnego podania doksazosyny w postaci tabletek. Działanie leku wykrywalne jest przez 24 godziny od przyjęcia w postaci pojedynczej dawki dobowej.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych przy pomocy doksazosyny wartości ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej są podobne jak w pozycji stojącej.

Nie zaobserwowano, by w trakcie długotrwałego leczenia doksazosyną dochodziło do powstawania tolerancji na przeciwnadciśnieniowe działanie leku. Sporadycznie, w trakcie leczenia może wystąpić zwiększenie aktywności reninowej osocza oraz tachykardia.

Międzyokresowa analiza wyników badania ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial - Badanie nad stosowaniem leczenia

przeciwnadciśnieniowego i zmniejszającego stężenie lipidów w zapobieganiu atakom serca) wykazała, że u leczonych doksazosyną pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz dodatkowo z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka rozwinięcia się choroby wieńcowej ryzyko wystąpienia ciężkiej niewydolności serca jest około dwukrotnie większe, a ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań sercowo-naczyniowych o około 25% większe, niż u pacjentów leczonych chlorotalidonem, przy takiej samej śmiertelności (w związku z tym przerwano leczenie w grupie otrzymującej doksazosynę).

W trakcie leczenia doksazosyną obserwowano remisję przerostu lewej komory serca.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga około 2 godzin po podaniu doustnym, a całkowita dostępność biologiczna wynosi ok. 63%. Z białkami osocza wiąże się w 98,3%. Proces eliminacji doksazosyny z osocza ma charakter dwufazowy. Końcowy okres półtrwania wynosi 22 godziny (dzięki temu doksazosyna może być stosowana jeden raz na dobę).

Doksazosyna w znacznym stopniu metabolizowana jest w wątrobie na drodze O-demetylacji oraz hydroksylacji, a wydalana z organizmu wraz z kałem (większość w postaci metabolitów - w postaci niezmienionej wydalane jest jedynie < 5% przyjętej dawki). Jednym z metabolitów doksazosyny jest 6-hydroksydoksazosyna, która choć silnie i selektywnie blokuje receptory alfa, to ze względu na niewielką ilość jedynie w niewielkim stopniu przyczynia się do działania farmakologicznego preparatu (do tej postaci metabolizowane jest około 5% przyjętej dawki).

Zarówno u pacjentów w podeszłym wieku, jak i u pacjentów z niewydolnością nerek, nie obserwuje się istotnych zmian w farmakokinetyce doksazosyny.

Ilość danych dotyczących stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczona - wynika z nich, że w przypadku niewielkich zaburzeń czynności wątroby dochodzi do zmniejszenia pola powierzchni pod krzywą (AUC) o około 43% oraz do zmniejszenia klirensu doksazosyny o około 30% (dane dotyczą jednorazowego podania doksazosyny drogą doustną). Ponieważ doksazosyna jest niemal w całości metabolizowana w wątrobie, produkt Doxanorm należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby z zachowaniem szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.4).

Ograniczona jest również ilość danych dotyczących jednoczesnego stosowania doksazosyny i leków o stwierdzonym wpływie na metabolizm wątrobowy (takich jak np. cymetydyna - patrz punkt 4.5).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, którym podawano doksazosynę w dawkach przekraczających około 300-krotnie maksymalną dawkę zalecaną u ludzi, obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów. Pozostałe dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres trwałości

5 lat

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Doxanorm, 1 mg, tabletki: 8543 Doxanorm, 2 mg, tabletki: 8544 Doxanorm, 4 mg, tabletki: 8545

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Doxanorm, 1 mg, tabletki:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.01.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.02.2011 r.

Doxanorm, 2 mg, tabletki:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.01.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.02.2011 r.

Doxanorm, 4 mg, tabletki:

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.01.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17.02.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

1

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    Samoistne nadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym.

U większości pacjentów doksazosyna jest skuteczna w monoterapii, jeśli jednak konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego, podaje się ją z tiazydowym lekiem moczopędnym, antagonistą receptorów adrenergicznych beta, antagonistą kanałów wapniowych lub inhibitorem konwertazy angiotensyny.

-    Łagodny rozrost gruczołu krokowego - leczenie objawowe.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg na dobę podawanej jednorazowo, doustnie. W zależności od skuteczności leczenia, co 2 lub 3 tygodnie dawkę można podwajać, zależnie od indywidualnych potrzeb pacjenta: początkowo do 2 mg, a następnie do 4 mg jeden raz na dobę. U większości pacjentów, którzy reagują na leczenie doksazosyną, skuteczna dawka wynosi 4 mg na dobę. Dawka maksymalna wynosi 16 mg na dobę.

2

   Jedynie gdy wskazaniem jest łagodny rozrost gruczołu krokowego

3

   Jedynie gdy wskazaniem jest nadciśnienie tętnicze

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczynanie leczenia i zwiększanie dawek:

Podczas rozpoczynania leczenia (szczególnie wówczas, gdy dawka początkowa jest większa niż dawka zalecana) oraz w trakcie zwiększania dawek mogą wystąpić objawy hipotonii ortostatycznej takie jak zawroty głowy i osłabienie oraz rzadko utrata przytomności (omdlenie). W związku z tym należy stosować się do proponowanego schematu leczenia i monitorować ciśnienie tętnicze u pacjentów rozpoczynających leczenie oraz u tych, u których dawki produktu są zwiększane, aby zmniejszyć do minimum ryzyko efektów ortostatycznych. Należy ostrzec pacjentów, aby w

Doxanorm